Πποωθώνηαρ βιώζιμερ ππακηικέρ ζηην πόλη ηος Ρεθύμνος με ένα πεπιβαλλονηικό κςνήγι θηζαςπού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποωθώνηαρ βιώζιμερ ππακηικέρ ζηην πόλη ηος Ρεθύμνος με ένα πεπιβαλλονηικό κςνήγι θηζαςπού"

Transcript

1 Πποωθώνηαρ βιώζιμερ ππακηικέρ ζηην πόλη ηος Ρεθύμνος με ένα πεπιβαλλονηικό κςνήγι θηζαςπού Μαξηάλλα Καιαϊηδηδάθε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηήκην Κξήηεο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Πεξηγξάθεηαη έλα θπλήγη ζεζαπξνύ πνπ δηνξγαλώζεθε ζην Ρέζπκλν ηνλ Φεβξνπάξην 2011 κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηωλ πνιηηώλ ζηα αζηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ πξνώζεζε βηώζηκωλ πξαθηηθώλ (αλαθύθιωζε, θνκπνζηνπνίεζε, βηώζηκε θηλεηηθόηεηα,, βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηρληδηνύ ηππώζεθαλ δπν πεξηνδηθά κε άξζξα-γξίθνπο ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο βηώζηκεο πξαθηηθέο, νη ιύζεηο ηωλ νπνίωλ ζπλδπαζηηθά νδεγνύζαλ ζην «ζεζαπξό», έλα νηθηαθό θνκπνζηνπνηεηή. Γηα λα κεηωζεί ην νηθνινγηθό απνηύπωκα ηνπ θπλεγηνύ πεξηνξίζηεθαλ ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα γεωγξαθηθά όξηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ζεζαπξνύ ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. Με ηελ επθαηξία ηνπ ζεκαηηθνύ έηνπο 2013 γηα ην αλζξωπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν δηαρείξηζε ηνπ, ε ηδέα απηή ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί θαη αιινύ. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Βηψζηκεο πφιεηο ή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ελειίθσλ, βηψζηκεο πφιεηο, αζηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε, θπλήγη ζεζαπξνχ ΣΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ ΣΟ ΡΔΘΤΜΝΟ Σν θπλήγη ζεζαπξνχ μεθίλεζε ζην Ρέζπκλν Κξήηεο ην 1988, απφ κηα παξέα πνπ αγαπνχζε ηηο αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο θαη ηα παηρλίδηα γλψζεσλ θαη εμειίρζεθε ζε κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο θαη καδηθέο εθδειψζεηο ζηελ πφιε. Σνπιάρηζηνλ 4000 θαλαηηθνί «παίθηεο», ειηθίαο εηψλ, θαηαλεκεκέλνη ζε 45 νκάδεο «θπλεγνχλ» θάζε ρξφλν έλα ζπκβνιηθφ ζεζαπξφ, κε ηε ζπλζήθε φηη ε νκάδα πνπ ζα θεξδίζεη ην παηρλίδη θαη βξεη ην ζεζαπξφ, ζα δηνξγαλψζεη ην θπλήγη ηελ επφκελε ρξνληά. Η ηδέα ελφο θπλεγηνχ ζεζαπξνχ γηα ελήιηθεο μεθίλεζε απφ ην θαξλαβάιη ηεο Πάηξαο, φκσο απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην θπλήγη ζην Ρέζπκλν, είλαη ε ζπζρέηηζε κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Γεγνλφηα, κλεκεία θαη πξφζσπα απφ ηελ Δλεηνθξαηία, Σνπξθνθξαηία, Ρσζηθή πεξίνδν, Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη αληαιιαγή πιεζπζκψλ, Γεξκαληθή θαηνρή, Μάρε ηεο Κξήηεο θαη ζχγρξνλε ηζηνξία, κεηαηξέπνληαη ζε γξίθνπο, αλάινγα κε ηελ επξεκαηηθφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ θαληαζία ηεο δηνξγαλψηξηαο νκάδαο. Σα 20 πξψηα θπλήγηα ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζε εηδηθή έθδνζε (Σζάθσλαο 2010). Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ηζηνξηθφο ηεο εθπαίδεπζεο ηξαηηδάθεο (2011) ραξαθηεξίδεη ην θπλήγη ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν σο «έλα από ηα κεγαιύηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ελήιηθεο» αθνχ «εθαηνληάδεο ξεζεκληώηεο όιωλ ηωλ ειηθηώλ πνπ δελ πηάλνπλ νύηε εθεκεξίδα ζηα ρέξηα ηνπο, θάζε ρξόλν επί πνιιέο εβδνκάδεο κειεηνύλ θάζε είδνπο κειέηεο θαη δηαηξηβέο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία

2 ηεο πόιεο». Να ζεκεησζεί νηη γηα καζεηέο Δ θαη η ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ δηνξγαλψλεηαη έλα ρσξηζηφ θπλήγη. χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (1977) ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) ζα έπξεπε λα απεπζχλεηαη ζε όλερ ηηο ειηθίεο θαη ηηο θνηλσληθν-επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε θχξηνπο απνδέθηεο ην επξχ, κε-εμεηδηθεπκέλν θνηλφ πνπ απνηειείηαη απφ λένπο θαη ελήιηθεο, ησλ νπνίσλ νη θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οκσο νη επθαηξίεο γηα ΠΔ ηων ενηλίκων, πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηε ρψξα καο. Δρεη επηζεκαλζεί φηη ε ειιηπήο πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ εκπνδίδεη ηελ επηηπρία ηεο αλαθχθισζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη Γήκνη (Γεσξγηφπνπινπ 2006). Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθφ, φπσο γηα ζην San Fransisco, ΗΠΑ, ε εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ (public education, environmental education) ζεσξήζεθε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ βησζηκφηεηαο ηεο πφιεο θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε φινπο ηνπο άμνλεο δξάζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, ζηελ βηνπνηθηιφηεηα, ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζηελ αλζξψπηλε πγεία, ζηελ παξαγσγή ηξνθήο, ζηα πάξθα θαη ηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο, ζηα ζηεξεά απφβιεηα, ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ (Sustainable City 1997). Μ απηέο ηηο ζθέςεηο, ε δηνξγάλσζε ηνπ θπλεγηνχ ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν ην 2011, απνηέιεζε επθαηξία γηα ΠΔ ησλ ζπκπνιηηψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην θπλήγη. ΣΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Σν Κπλήγη Θεζαπξνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρψξα καο σο εξγαιείν βησκαηηθήο, νκαδνζπλεξγαηηθήο, δηαζεκαηηθήο κάζεζεο, πνπ πξνάγεη κε έλα δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο ησλ καζεηψλ. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ην δηαζεκαηηθφ, δηαδηθηπαθφ παηρλίδη πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Γ Γπκλαζίνπ ζην Κηιθίο (Γηαγθνχιεο & Γεληηδέο 2010). Δπίζεο, ην πξνηεηλφκελν ζελάξην γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηα Υαληά γηα ηελ Δ θαη Σ ηάμε Γεκνηηθνχ (Φαξνπδάθεο, Μαζηνξαθάθεο & Γαιαλάθε). Σν Κπλήγη Θεζαπξνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ΠΔ. ην ΚΠΔ Κιεηηνξίαο παιαηφηεξα πξνζθεξφηαλ ην πξφγξακκα «Ο θξπκκέλνο ζεζαπξφο» πνπ πξνζθεξφηαλ έλα 4εκεξν πξφγξακκα γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, κε ζθνπφ ηε γλσξηκία κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ, ηερλεηφ θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κιεηηνξίαο, κέζα απφ δπν δηαδξνκέο, «Σν Σαμίδη ζηελ Καξπδνρψξα» θαη «Σν Σαμίδη ζηε Νεξνρψξα». Πξφζθαηα, ην παηρλίδη θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε κνξθή αθίζαο, ππνζηεξηθηηθφ ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ γηα ηα δάζε, κε ζθνπφ, κέζα απφ ην παηρλίδη, λα κάζνπλ νη καζεηέο ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ην απεηινχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δπλακηθή αιιειεμάξηεζε ησλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, κε έλα επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. (Καηλνχξηνπ θαη ζπλεξγάηεο 2010).Οη Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε (1993) πξνηείλνπλ ην θπλήγη ρακέλνπ ζεζαπξνχ σο ζελάξην γηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο. ΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ..Παξαπάλσ απφ ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο δεη ζε αζηηθά θέληξα. χκθσλα κε ηελ πξψηε έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο, απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο (ΔΔΑ 1995) ηα πεξηβαιινληηθά

3 πξνβιήκαηα ζηα αζηηθά θέληξα πεξηιακβάλνληαη ζηα 12 πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο Δπξψπεο. Η αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ε ερνξχπαλζε, ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ε έιιεηςε αλνηθηψλ ή ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ, ε έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ελψ ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα, ηα πγξά απφβιεηα θαη ε πςειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπηθφ θαη παγθφζκην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Η ελαζρφιεζε κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο ΠΔ, πξνζθέξεηαη γηα άκεζε επηηφπηα έξεπλα, ζπλδέεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, είλαη θαιή επθαηξία γηα ηελ εθπαίδεπζε πνιηηψλ (citizenship education) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (Καιατηδηδάθε 2011α. Kalaitsidaki 2011b). Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ αξρηθά ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ηo άξζξν γηα ηελ θνπή δέλδξσλ απφ ηελ απιή ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Κιάδνο 2005). Σειεπηαία ππάξρεη αξζξνγξαθία θαη γηα ηηο βηψζηκεο ιχζεηο. Αλαθέξεηαη ην άξζξν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ πφιε καο (Μπηηζάθνπ 2009), ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ εθπφλεζαλ εηδηθνί επηζηήκνλεο γηα ην Γήκν Ρεζχκλεο (Βιαζηφο, Μειάθεο, Αζαλαζφπνπινο, 2010). Σν αξρείν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ απνηέιεζε ην πιηθφ γηα ην θπλήγη ζεζαπξνχ GREΔΝ. ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ GREEN ΚΟΠΟ θνπφο ηνπ θπλεγηνχ πνπ νλνκάζηεθε GREEN, ήηαλ ε αλάδεημε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο θαη ε πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ ιχζεσλ.) ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟΙ ΣΟΥΟΙ ηόσοι ζσεηικοί με ηην εςαιζθηηοποίηζη ηος κοινού 1 Η ανάδειξη ηων αζηικών πεπιβαλλονηικών πποβλημάηων 1.1 Η αλάδεημε απεηινχκελσλ θπηψλ θαη δψσλ ηνπ ηφπνπ καο 1.2 Η αλάδεημε ηεο θαηάιεςεο δεκφζησλ ρψξσλ απφ απηνθίλεηα σο πξνβιήκαηνο 1.3. Η αλάδεημε ηεο θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ απιψλ σο αζηηθφ πεξηβαιινληηθφ αιια θαη εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα. 1.3 Η αλάδεημε ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπ πγξφηνπνπ Πξέβειε, ζην λφην ηνπ λνκνχ Ρεζχκλεο, πέξαλ ηεο γλσζηήο «ηνπξηζηηθήο» αμίαο (κε αθνξκή ηελ κεγάιε ππξθαγηά ην θαινθαίξη 2010) 1.4 Η αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αδέζπνησλ δψσλ 2. Η πποβολή βιώζιμων λύζεων 2.1 Η παξνρή έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αλαθχθισζε 2.2 Η πξνβνιή ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 2.3 Η πξνψζεζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο 2.4 Η πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πεδψλ 2.5 Η αλάδεημε θνξέσλ πνπ δξνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο ηόσοι ζσεηικοί με ηην αειθόπο διασείπιζη ηος κςνηγιού 3.1 Η κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ θπλεγηνχ 3.2 Η πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηνξγάλσζεο (ξαδηνθσληθά ζπνηάθηα, αθίζα, ρνξφο)

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Σππψζεθαλ δχν ηεχρε πεξηνδηθνχ, GREEN1 θαη GREEN2 πνπ δφζεθαλ δηαδνρηθά ζηηο νκάδεο. Κάζε ηεχρνο, πεξηείρε 12 γξίθνπο κέζα ζε άξζξα γηα ην Ρέζπκλν πνπ γξάθηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπλεγηνχ θαζψο θαη πξνζαξκνζκέλα πεξηβαιινληηθά θείκελα απφ εθεκεξίδεο ή δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Θα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα άξζξσλ θαη γξίθσλ. Η αλάδεημε ησλ απειλούμενων ειδών έγηλε κε ην άξζξν «απεηινχκελα είδε ηνπ ηφπνπ καο» (GREEN1), πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θάλκονα, φπσο ιέγεηαη ζηελ θξεηηθή δηάιεθην ν καπξνπεηξίηεο, ην γεξάθη ηεο Διενλψξαο. Σν άξζξν δεηνπζε ηελ πξνζηαζία ηνπ γεξαθηνχ αιιά θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Φάλκονα, ηνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ζηελ Καξσηή Ρεζχκλνπ, πνπ πξφζθεξε πνιιά ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε καζεηψλ, θνηηεηψλ, ελειίθσλ θαη ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, κε ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ηηο εθδφζεηο ηνπ. Άξζξν θαη εμψθπιιν ζην GREEN2 έγηλε ε ηνπιίπα ηνπ Doerfler, έλα απφ ηα πην φκνξθα αγξηνινχινπδα ηεο ξεζεκληψηηθεο θχζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Κφθθηλν Βηβιίν ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ θπηψλ ηεο Διιάδαο σο ηξσηφ. Η βιώζιμη κινηηικόηηηα πξνβιήζεθε κε ην άξζξν «θάλε ηε δσή ζνπ πνδήιαην» (GREEN1) πνπ πεξηείρε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα πνδειάηεο θαη κε ην θείκελν γηα ηελ επξσπατθή εβδνκάδα κεηαθίλεζεο (european mobility week) θαη ηελ εκέξα ρσξίο απηνθίλεην (22 επηεκβξίνπ). Οη παίθηεο έπξεπε λα βξνπλ ην ινγφηππν ηεο εβδνκάδαο (κηα καξγαξίηα) πνδειαηψληαο ζηνπο πξφζθαηα θαηαζθεπαζκέλνπο πνδειαηφδξνκνπο ηεο πφιεο, ρεηηθφ ήηαλ θαη ην άξζξν γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πεδψλ ζην ηεχρνο GREEN2, κε ηνλ ράξηε δηθαησκάησλ ηνπ πεδνχ απφ ηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ άξζξν γηα ηε δηθαίσζε πεδνχ απφ ην Δηξελνδηθείν Αζελψλ ην 2009, πνπ κήλπζε νδεγφ παξάλνκα παξθαξηζκέλνπ νρήκαηνο. Ο γξίθνο ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ θσηνγξαθία παξθαξηζκέλνπ νρήκαηνο ζε πεδνδξφκην ηνπ Ρεζχκλνπ, κηα θαζεκεξηλή δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πφιε καο. Οη παίθηεο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηνπνζεζία. Η αλάδεημε θοπέων /αηόμωλ πνπ δξνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο έγηλε ζην GREEN2 κε ην άξζξν «ε εμαθάληζε είλαη γηα πάληα», κε ην θξεηηθφ ειάθη ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ Candiacervus ropalophorus λα ππνδεηθλχεη ηε ιχζε ηνπ γξίθνπ, ην λέν παιαηνληνινγηθφ κνπζείν Ρεζχκλνπ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί ινγφηππν. Σν άξζξν «νη θίλδπλνη γηα ηα ζπήιαηα ηνπ ηφπνπ καο» παξέπεκπε ζηα γξαθεία ηνπ δξαζηήξηνπ ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ηεο ζπειαηνινγηθήο εηαηξείαο Γπηηθήο Κξήηεο. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζην θνπίδ γλψζεσλ γηα ηελ αλαθχθισζε «άληε βξεο άθξε», ζρεκάηηδαλ ηα φλνκα ζπκπνιίηε, ηδηαίηεξα δξαζηεξηνπνηεκέλνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ δελ βξίζθεηαη πηα ζηε δσή. Σν άξζξν «ε θνηληθνιαγλεία ζπλερίδεηαη» (GREEN2) αζθνχζε θξηηηθή ζηελ πξαθηηθή πνιιψλ δεκάξρσλ, ηδησηψλ θαη μελνδφρσλ λα θπηεχνπλ μεληθνχο θνίληθεο, κηα δαπαλεξή επηινγή πνπ θαηά πνιινχο πεξηβαιινληνιφγνπο αιινηψλεη ην ειιεληθφ ηνπίν. Η αληηκεηψπηζε ηεο κφιπλζεο ησλ θνηληθφδελδξσλ απφ ην θφθθηλν ζθαζαξη (Rynchophorous ferrugineus) πξνζζέηεη λέα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηα ηακεία ησλ Γήκσλ, ελψ ελδέρεηαη λα απεηιήζεη θαη ην γεγελή θνίληθα ηεο Κξήηεο, ηνλ θνίληθα. ηνπ Θεφθξαζηνπ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ιχζεο ησλ γξίθσλ πνπ πεξηείραλ θαη ηα ηξία έληππα, δεκηνπξγνχζε ζην ράξηε ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ ην γλσζηφ γξαθηζηηθφ ζχκβνιν do

5 not litter, έλα αλζξσπάθη δίπια ζε θάδν απνξξηκκάησλ. Ο «θηζαςπόρ», έλαο οικιακόρ κομποζηοποιηηήρ, είρε ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν ηεο πφιεο πνπ αληηζηνηρνχζε ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο βάζεο ηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ ηνπ ζθίηζνπ. Η κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ θπλεγηνχ θαη νη εθπνκπέο CO2 επηρεηξήζεθε κε δχν ηξφπνπο. Καη αξρήλ πεξηνξίζηεθαλ ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ παηρληδηνχ ψζηε νη νκάδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν απηνθίλεηα ή δίθπθια ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ ιχζεσλ. (είρε δεηεζεί απφ ηηο νκάδεο λα έρνπλ πνδήιαην). Δπίζεο, κεηψζεθε ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θπλεγηνχ θαη έγηλε αλαθνίλσζε ζην ξαδηφθσλν φηη «ε θπλεγεηηθή πεξίνδνο είλαη θέηνο κεησκέλε, πάγην αίηεκα πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ». Ο ΥΟΡΟ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ Σν θπλήγη ζεζαπξνχ ζην Ρέζπκλν πεξηιακβάλεη θαη έλα «ρνξφ», κηα ςπραγσγηθή εθδήισζε πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ.. Γηα λα ππάξμεη ζπλέπεηα ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνξγάλσζεο GREEN, νη νκάδεο θιήζεθαλ ζε «δηαγσληζκφ θνπζηνπκηνχ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά».παξά ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο, νη νκάδεο αληαπνθξίζεθαλ πέξα απφ θάζε πξνζδνθία. Τιηθά φπσο πιαζηηθά κπνπθάιηα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θνπηάθηα απφ αλαςπθηηθά, CDs, δίθηπα ζπιινγήο ειαηφθαξπνπ θαη άιια αλαθπθιψζηκα πιηθά ζπλδπάζηεθαλ πεξίηερλα ζε κνλαδηθά θνζηνχκηα, πνπ θαηέπιεμαλ ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηνπο 1300 παξεπξηζθφκελνπο. Απζφξκεηα απνθαζίζηεθε ηα θνζηνχκηα λα εθηεζνχλ ζε εθζεζηαθφ ρψξν πνπ παξαρψξεζε ν Γήκνο Ρεζχκλνπ. Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο έγηλαλ απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο σο αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλαθχθισζεο ζηελ πφιε καο. ΔΠΙΛΟΓΟ ηνλ επηηπρεκέλo ζεζκφ ηεο πφιεο καο, ην θπλήγη ζεζαπξνχ, επηρεηξήζακε ην 2011 λα δψζνπκε κηα λέα δηάζηαζε. Μέρξη ηφηε ην θπλήγη πεξηνξηδφηαλ ζε απνζπαζκαηηθέο γλψζεηο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη κεκνλσκέλεο δξάζεηο ησλ νκάδσλ γηα ην θαιφ ηεο θνηλφηεηαο, φπσο πεξηζηαζηαθή αηκνδνζία ή ζπιινγή ρξεκάησλ γηα θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ. Φηινδνμήζακε λα κεηαηξέςνπκε νιφθιεξν ην παηρλίδη ζε επθαηξία πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αλαζηνραζκνχ θαη δξάζεο: Να πξνηξέςνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα δνπλ ηελ πφιε καο, ηνπο εαπηνχο καο θαη ηηο θαζεκεξηλέο καο ζπλήζεηεο κε θξηηηθή καηηά. Να θαπηεξηάζνπκε θαθέο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο αηνκηθέο/ ζεζκηθέο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα αλαδείμνπκε άιιεο πνπ ηα βειηηψλνπλ. Η επίδξαζε ηνπ θπλεγηνχ ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηθηψλ, δελ αμηνινγήζεθε άκεζα. Μεηξήζεηο πξηλ-θαη-κεηά, ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο, δελ ήηαλ δπλαηέο, δεδνκέλεο ηεο ππνρξεσηηθήο κπζηηθφηεηαο ζηελ πξνεηνηκαζία. Κάπνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα βγνπλ απφ έκκεζα δεδνκέλα, φπσο ηα πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο γηα ηελ αλαθχθισζε ή ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ή ηα ζρφιηα ησλ νκάδσλ κέζσ sms ή κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ...απμήζεθε ε αλαθχθισζε ζην Γήκν Ρεζχκλεο κεηά ην θπλήγη ζεζαπξνχ GREEN; Σα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ έζεζε ζηε δηάζεζε καο ν αληηδήκαξρνο Παπαδνπξάθεο (πξνζσπηθή επηθνηλσλία 2012), δελ νδεγνχλ ζε ζπκπέξαζκα, αθνχ ην 2011 ηα απνξξίκκαηα απμήζεθαλ αιιά ε αλαθχθισζε κεηψζεθε, ελψ ην ηξέρνλ έηνο, 2012, έρνπλ κεησζεί θαη ηα δχν. Δμήγεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ απνξξηκκάησλ ην 2011 απνηειεί ε ζπλέλσζε δήκσλ κε ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο». Μέρξη ηφηε αλαθχθισζε

6 εθαξκνδφηαλ ζπζηεκαηηθά κφλν ζηνλ κεηξνπνιηηηθφ Γήκν. Η ζπλέλσζε κε ηνπο αιινπο δήκνπο είρε σο απνηέιεζκα ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα αζηηθά ζηεξεά απνξξίκκαηα. Η δε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο αλαθχθισζεο ην έηνο 2012, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε..γεκνζηεχκαηα ππήξμαλ ζηηο 2 απφ ηηο 3 ηνπηθέο εθεκεξίδεο (Καιιέξγε Λνπινχδεο Αλψλπκν 2011). χκθσλα κε απηά ν ρνξφο «ήηαλ ν πην επηηπρεκέλνο ζηελ ηζηνξία ηνπ θπλεγηνχ», «φιεο νη νκάδεο κέζα απφ άρξεζηα θαη αλαθπθιψζηκα πιηθά δεκηνχξγεζαλ ζχλνια πέξα απφ θάζε θαληαζία θαη ην ζέακα ήηαλ θαληαζκαγνξηθφ» «ην παηρλίδη ήηαλ ζηεξηγκέλν ζηελ νηθνινγία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», «ην παηρλίδη ήηαλ γεκάην κελχκαηα», «ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηα νηθνινγηθά κελχκαηα θαη γηα ηα εμαίζηα θείκελα ησλ πεξηνδηθψλ», «έλα παηρλίδη δηαθνξεηηθφ, κε έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, φζνη ζπκκεηείραλ θαηάιαβαλ ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δσή καο, γηαηί πξέπεη λα ην ζεβφκαζηε». Ο Λνπινχδεο (2011) πξφηεηλε ηα πεξηνδηθά GREEN1 θαη GREEN2 λα κνηξαζηνχλ ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο..θεηηθά ζρνιηάζηεθε απφ ηηο νκάδεο ε κείσζε ζηηο κεηαθηλήζεηο κε απηνθίλεην ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ηνπ θπλεγηνχ εληφο ηεο πφιεο. Αληίζεηα, αξλεηηθά ζρνιηάζηεθε ε κεησκέλε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Σν θπλήγη ζεζαπξνχ είλαη θαηά θχξην ιφγν ςπραγσγηθφ θαη νη νκάδεο δελ πείζηεθαλ κε ην επηρείξεκα ηεο κείσζεο ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο. Η ληθήηξηα νκάδα δελ ρξεζηκνπνίεζε πνηέ ηνλ νηθηαθφ θνκπνζηνπνηεηή, ηνλ νπνίν δηαηεξνχλ σο ηξφπαην γηα ηε λίθε ηνπο..με αθνξκή ην ηξέρνλ ζεκαηηθφ έηνο γηα ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ, ε ηδέα ηεο δηνξγάλσζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ θπλεγηνχ ζεζαπξνχ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί είηε ζην ζρνιείν, είηε ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Η δηνξγάλσζε ζηελ θιίκαθα πνπ έγηλε ζην Ρέζπκλν έρεη έμνδα, ηα νπνία εδψ θαιχθζεθαλ απφ ρνξεγνχο;. φκσο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, ην θπλήγη ζα κπνξνχζε λα δηνξγαλσζεί εμ νινθιήξνπ ζην δηαδίθηπν. Η δηνξγάλσζε απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη κεγάιε πξνεηνηκαζία. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αζθάιεηα ησλ παηθηψλ, κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο ζηελ θπθινθνξία, ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη άιινπο θνξείο θαη πάλσ απ φια πξέπεη λα ηεξεζεί ερεκχζεηα ψζηε λα κελ δηαξξεχζνπλ νη γξίθνη γεγνλφο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη εληάζεηο, ζα κεηψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ νκάδσλ λα νινθιεξψζνπλ ην παηρλίδη θαη ζα πιήμεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δηνξγαλσηψλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πεξηβαιινληηθνχ θπλεγηνχ ζηηο γλψζεηο, θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί ζε δηνξγάλσζε κηθξφηεξε θιίκαθαο Μηα κεκνλσκέλε ζπκκεηνρή ζε έλα πεξηβαιινληηθφ θπλήγη, φπσο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ηππηθήο ΠΔ, δελ είλαη αξθεηή γηα λα θέξεη αιιαγέο. Απαηηείηαη ζπλερήο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε (UNESCO 1977). Η επρή ηνπ αλψλπκνπ ζρνιηαζηή ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα παξακέλεη «καθάξη απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην παηρλίδη λα ηα θάλνπκε βίωκα,,λα βιέπνπκε ηνλ πιαλήηε καο ωο θάηη μερωξηζηό θαη όρη ωο θάηη πνπ καο αλήθεη. Αιιωζηε, είκαζηε εδώ απιά γηα λα παξαδώζνπκε ζηνπο επόκελνπο..». ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ Βαγγέιε Παπηνκχηνγινπ, ηνλ Απνζηφιε Παπηνκχηνγινπ θαη ηνλ Γεκήηξε Παληαδή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θπλεγηνχ θαη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ΝΑΣΑ ΚΔΦΑΣΑ γηα ηελ βνήζεηα ηηο εκέξεο ηεο δηνξγάλσζεο.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλψλπκνπ (2011) Παηρλίδη γεκάην κελύκαηα ΚΡΗΣΙΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ (Ρέζπκλν) Σξίηε 22 Φεβξνπαξίνπ, 2. Βιαζηφο Θ, Μειάθεο Γ, Αζαλαζφπνπινο Κ (2010) ηξαηεγηθό ζρέδην βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπ Ρεζύκλνπ ζηνλ ηνκέα ηωλ Μεηαθνξώλ, Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & ΔΜΠ. Αλαθηήζεθε απφ Γεσξγηνπνχινπ Σ (2006) ηα ζθνππίδηα ην πξόγξακκα αλαθύθιωζεο, εθεκεξίδα ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ (Αζήλα), 19 Ννεκβξίνπ, 34. Γεσξγφπνπινο Α & Σζαιίθε Δ. (1993) Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αξρέο, θηινζνθία-κεζνδνινγία, παηρλίδηα θαη αζθήζεηο, Αζήλα: GUTENBERG. Γηαγθνχιεο Ν & Γεληηδέο Α (2010) Σν θπλήγη ηνπ ρακέλνπ ζεζαπξνύ: έλα δηαζεκαηηθό, δηαδηθηπαθό παηρλίδη. απφ Δuropean Environment Agency (1995) (Stanners D & Bourdeau P eds) Europe s Environment.The Dobris Assessment, EEA Copenhagen. Καηλνχξηνπ, Υαηδεκηραήι Μ, Σζηάθαινπ Μ, Κνζθνινχ Α. (2010). Σν Παηρλίδη ηνπ Κξπκκέλνπ Θεζαπξνύ: Δξγαιείν Μάζεζεο θαη Γξάζεο Πξαθηηθά 5νπ πλεδξίνπ ΠΔΔΚΠΔ, Ισάλληλα Καιατηδηδάθε Μ (2011α) Πξαθηηθέο εθπαίδεπζεο γηα έλα βηώζηκν κέιινλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ζην ΠΣΓΔ Κξήηεο, ζην Μαθξάθεο Β (επηκ) Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ πξνο ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, Δδξα UNESCO ΣΠΔ Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε αλάπηπμε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο & RCE Crete. ζ 24-36, Kalaitsidaki M (2011β) How many trees in your school yard? A case study for the analysis of an urban environmental issue in the city of Rethymno Greece. 40 th Annual Conference NΑΑΔΔ, Raleigh, North Carolina, October, USA. Καιιέξγε Α. (2011α).Ο ζεζαπξόο ζηνπο ALTER EGO κε νηθνινγηθή ζπληαγή ΝΑΣΑ ΚΔΦΑΣΑ. ΚPΗΣΙΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ (Ρέζπκλν), 22 Φεβξνπαξίνπ, 6-7. Καιιέξγε Α. (2011β).Οη νκάδεο αλαθύθιωζαλ θαη ληύζεθαλ επίζεκα. ΚPΗΣΙΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ (Ρέζπκλν), 22 Φεβξνπαξίνπ, 8-9. Kιάδνο Μ (2005) Κόβνπλ ηνπο επθαιύπηνπο ζην 2 ν Γεκνηηθό ρνιείν, ΚΡΗΣΙΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ (Ρέζπκλν), 16 Φεβξνπαξίνπ, ΚΠΔ Κιεηηνξίαο Πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ Ο θξπκκέλνο Θεζαπξόο. Αλαθηήζεθε απφ lysippos.achaios.ypepth.gov.gr/schools/kpe-kleitoria/krimenos.htm, 24/11/1999 Λνπινχδεο Η. (2011). 22ν Κπλήγη Θεζαπξνύ. ΡΔΘΔΜΝΟ, 28 Φεβξνπαξίνπ, Μπηηζάθνπ (2009) πλερίδεηαη ν δηάινγνο γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα ζην Ρέζπκλν, ΡΔΘΔΜΝΙΧΣΙΚΑ ΝΔΑ, 29 Γεθεκβξίνπ. Παπαδνπξάθεο Σ (2012) Πνζνηηθά ηνηρεία γηα ηελ αλαθύθιωζε ζην Ρέζπκλν, πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηξαηηδάθεο Υ (2011) Αλαδεηώληαο ηνπο ζεζαπξνύο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Κακαξαθηνύ, Ρέζπκλν: 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν. Sustainable city (1997) Sustainability plan for the City of San Francisco, from Σζάθσλαο, Μ.(επηκ) (2009). Σν Κπλήγη Θεζαπξνύ ζην Ρέζπκλν, 20 ρξόληα. Αζήλα: Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε. UNESCO (1977) Η Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο, Βαζηθά θείκελα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Σεχρνο 2, ΠΔΔΚΠΔ, Φαξνπδάθεο N, Μαζηνξαθάθεο Ι & Γαιαλάθε Α (ρσξίο ρξνλνινγία). ρέδην ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο ζηελ ηνπηθή ηζηνξία ηε ρξήζε ΣΠΔ Πάκε βόιηα ζηα Χαληά ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν απφ

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο εθνικό θεμαηικό δίκησο «Σοσριζμός και περιβάλλον» ζηην εκπαίδεσζη για ηην αειθορία

Σο εθνικό θεμαηικό δίκησο «Σοσριζμός και περιβάλλον» ζηην εκπαίδεσζη για ηην αειθορία Σο εθνικό θεμαηικό δίκησο «Σοσριζμός και περιβάλλον» ζηην εκπαίδεσζη για ηην αειθορία Μαξία Σθαθηαλάθε 1, Καιιηόπε Γθηνπξέκνπ 2, Φξίληα Κξηηζσηάθε 3, Σηέξγηνο Φαηδάθεο 4, Παξζέλα Μαπξνγελίδνπ 5, Γηώξγνο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα