Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ /06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη"

Transcript

1 Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ /06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και τον ν. 3094/2003, εξέτασε την αναφορά του κ. Π.Λ, νόµιµου εκπροσώπου της Ι.Λ ΕΠΕ (αριθµ. Πρωτ / ) και συντάσσει το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και κοινοποιείται αρµοδίως. 1. Ιστορικό της υπόθεσης Στο Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε η µε Α.Π / αναφορά του κ. Π. Λ. νόµιµου εκπροσώπου της «Ι Λ. Ε.Π.Ε», στην οποία ο ενδιαφερόµενος διαµαρτύρεται για την, εκ µέρους των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, άρνηση ταξινόµησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (εφεξής Φ.Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησής του (συλλογή, µεταφορά και απόρριψη στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες ανακύκλωσης). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αναφορά του πολίτη και τα συνηµµένα έγγραφα, η ως ανωτέρω επιχείρηση ζήτησε και της χορηγήθηκε άδεια για την εκτέλεση της συγκεκριµένης δραστηριότητας από τις Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιώς και µετά τη λήξη αυτής, µε την αριθµ. ΠΕΧΩ3637/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/05/ απόφαση του 1

2 Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής της χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης της δραστηριότητας για χρονικό διάστηµα τριών ετών από την υπογραφή της απόφασης. Κατόπιν αυτού, η εταιρεία ζήτησε από τη ιεύθυνση Μεταφορών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής την ταξινόµηση Φ.Ι.Χ, µε σκοπό τη µεταφορά των κάδων µε τους οποίους διενεργείται η ως ανωτέρω δραστηριότητα, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό εσόδων από τη.ο.υ Κορωπίου, άδεια Γ.Γ Περιφέρειας). Η αρµόδια υπάλληλος αρνήθηκε τη χορήγηση της άδειας, και ζήτησε οδηγίες από την Κ.Υ του Υπουργείου Μεταφορών. Μετά από σχετικό αίτηµα της εταιρείας, η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΜΕΤ (Γενική ιεύθυνση Μεταφορών/ ση Εµπορευµατικών Μεταφορών) εξέδωσε το αριθµ. Α3/15475/1220/ έγγραφο, όπου παρατίθενται οι ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι του ΥΠ.ΜΕΤ, βάσει των οποίων αντιµετωπίζονται τα αιτήµατα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ για τις ανάγκες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αποκοµιδή αποβλήτων. 2. ιαδικαστικές ενέργειες Στηριζόµενος στο πλούσιο υλικό του φακέλου (εγκύκλιοι, έγγραφες απαντήσεις της διοίκησης κ.λπ.) ο Συνήγορος του Πολίτη, µε το αριθµ / / έγγραφό του υπέβαλε στην αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠ.ΜΕΤ τις παρατηρήσεις του για το θέµα. Ειδικότερα: Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει την απουσία σαφούς και ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης, µε τους τυχόν αναγκαίους περιορισµούς στην ταξινόµηση Φ.Ι.Χ, που να προσιδιάζουν στη φύση της δραστηριότητας της συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων. Η προσπάθεια της ιοίκησης να καλύψει το κενό µε την αναλογική εφαρµογή περιορισµών που έχουν τεθεί για τη ρύθµιση άλλης δραστηριότητας, (µεταφορά εµπορευµάτων), δεν προσφέρει ικανό νοµοθετικό έρεισµα. Με τον τρόπο αυτό τίθενται, χωρίς την απαιτούµενη αιτιολόγηση, ρυθµιστικοί όροι που περιορίζουν τις δυνατότητες νοµίµως αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων να ασκούν τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες µε τον πλέον πρόσφορο οικονοµικά και λειτουργικά τρόπο, µε όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, σε ένα τοµέα εξαιρετικά κρίσιµο για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΜΕΤ απάντησε µε το αριθµ. Α3/53437/4790/ έγγραφό της, στο οποίο εµµένει στην εφαρµογή των ισχυουσών εγκυκλίων, χωρίς ωστόσο να απαντάει ειδικά στις απόψεις της Αρχής όσον αφορά την ερµηνεία των κειµένων διατάξεων, και απορρίπτει το αίτηµα του κ. ******. Σηµειώνει, ωστόσο, ότι : «Προκειµένου να ξεπεραστούν οι ανωτέρω περιορισµοί, που θέτουν οι διατάξεις για τις µεταφορές µε φορτηγά αυτοκίνητα, λαµβανοµένης υπόψη της εξαιρετικής σηµασίας δραστηριότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις (πχ αριθµός χορηγούµενων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των, είδος φορτηγών κτλ) µε τους οποίους θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη διακίνηση στερεών και άλλων αποβλήτων ζητήθηκαν µε το υπ αριθµ. Πρωτ. Α3/13419/1024/ έγγραφό µας (επισυνάπτεται) από το ΥΠΕΧΩ Ε στοιχεία όπως η κατηγοριοποίηση των αδειών που χορηγούνται από το ΥΠΕΧΩ Ε, τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουµε λάβει». Ο Συνήγορος του Πολίτη, προκειµένου να επιταχύνει τη διαδικασία, απηύθυνε το αριθµ /2006/ έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ Ε, /ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, µε το οποίο καλεί την Υπηρεσία αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να συνεργαστεί µε τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΜΕΤ για την οριστική ρύθµιση του θέµατος. 2

3 3.Νοµικό πλαίσιο Α. Το Σύνταγµα ορίζει: Άρθρο 5 παρ.1 «Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη» Άρθρο 5 παρ.3 «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε κανένα άλλο τρόπο περιορίζεται παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο Νόµος» Άρθρο 24 παρ.1 «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός..» Άρθρο 25 παρ.1 «Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού Κράτους τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπερ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας» \ Άρθρο 106 «Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της οικονοµίας.» Άρθρο 106 παρ.2 «Η ιδιωτική οικονοµία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται εις βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας» Β. Ο Ν.1959/1991 «για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 1 ορίζει τα ακόλουθα : «Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος του ιδιοκτήτη του, απαγορευµένης σε κάθε περίπτωση της άµεσης ή έµµεσης είσπραξης κοµίστρου µε οιονδήποτε τρόπο για τις µεταφορές που διενεργούνται µε αυτό. Στον όρο "φορτηγό αυτοκίνητο" περιλαµβάνεται το αυτοτελές όχηµα, ο συρµός, το αρθρωτό όχηµα, ως και το τρίτροχο φορτηγό όχηµα. Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαµβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου µε παρακράτηση, της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 2. Κατά τις µεταφορές µε Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται, αθροιστικά οι παρακάτω όροι: α) Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελµατία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, µισθωθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση 3

4 (leasing), παραχθεί εξορυχτεί, µετατραπεί, ή επισκευασθεί απ' αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους. β) Οι µεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελµατία. γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελµατία ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελµατία οδηγό» Γ. Η αριθµ. Α2/29542/5347/91 Υ.Α περί «χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1959/1991» στο Κεφάλαιο Β αναφέρει: «1. Η διενέργεια οδικών εµπορευµατικών µεταφορών γενικά µε φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών καυσίµων και υγραερίων, επιτρέπεται µόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι: α) Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελµατία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, µισθωθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση, παραχθεί, εξορυχθεί, µετατραπεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελµατία (πρώτες ύλες, αντικείµενα απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης κ.λ.π). β) Σκοπός του κάθε ταξιδιού είναι η µεταφορά εµπορευµάτων από και προς την επιχείρηση ή η διακίνησή τους από την επιχείρηση προς τρίτους πελάτες της επιχείρησης ή του επαγγελµατία. Σε περίπτωση που ο επαγγελµατίας ή η επιχείρηση ασκεί αποκλειστική εµπορία αγαθών απαγορεύεται η µεταφορά αυτών από τον τόπο παραγωγής του απευθείας στον πελάτη εφόσον τα προϊόντα µεταφέρονται µε Φ.Ι.Χ αυτοκίνητα µικτού βάρους πάνω από χιλιόγραµµα. γ) δ) Οι µεταφορές µε Φ.Ι.Χ αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελµατία και κατά την διενέργεια αυτών δεν εισπράτεται άµεσα ή έµµεσα κόµιστρο. ε) στ) Στο δε Κεφάλαιο, παράγραφος 9 αναφέρεται : Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων αποκοµιδής απορριµµάτων πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις: 1. Προς εξυπηρέτηση ήµων και Κοινοτήτων: α) Βεβαίωση της οικείας Οικονοµικής Εφορίας περί ασκήσεως από τον αιτούντα του επαγγέλµατος του εργολάβου αποκοµιδής απορριµµάτων. 4

5 β) Πράξη του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου περί αναθέσεως στον αιτούντα του έργου της περισυλλογής και αποκοµιδής απορριµµάτων του ήµου ή της Κοινότητας, του χρόνου διάρκειας της σχετικής σύµβασης, του αριθµού και µικτού βάρους των παιτουµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Ο αριθµός των χορηγουµένων για την περίπτωση αυτή αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από αυτόν που καθορίζεται µε την πράξη του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 2. Προς εξυπηρέτηση αναγκών διαφόρων επιχειρήσεων (ναυπηγεία, βιοµηχανίες κ.λ.π.), καθώς και σε εργολάβους αποκοµιδής απορριµµάτων από ναυπηγεία, βιοµηχανίες, λιµάνια σταθµούς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις (ελληνικές ή ξένες): α) Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων αποκοµιδής απορριµµάτων στις παραπάνω επιχειρήσεις επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών.. Το νοµοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αποτελείται, συνεπώς, από τον ως ανωτέρω βασικό νόµο 1959/1991 και την ως άνω κανονιστική πράξη, που εκδόθηκε προς εκτέλεση του ανωτέρω νόµου, δηλαδή την Υ.Α Α2/29542/5347/91. Πέραν αυτών, πρέπει να µνηµονευτούν και το άρθρο 8 παρ.1 της αριθµ. Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης», όπου αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής: «α.2) Συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων Σε περίπτωση που η συλλογή και µεταφορά των στερεών αποβλήτων πραγµατοποιείται σε περισσότερους του ενός ΟΤΑ πρώτου βαθµού που ανήκουν σε διαφορετικούς νοµούς της ίδιας Περιφέρειας η σχετική άδεια χορηγείται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από εισήγηση της υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας» β. «για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο φορέα συλλογής και µεταφοράς η οποία συνοδεύεται από µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς. Η µελέτη αυτή εκπονείται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παρ.1 εδ.γ ) και πρέπει να είναι συµβατή µε τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣ Α.» Επίσης, το άρθρο 5 (παρ.1 εδ γ) αναφέρει: «την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων µε τον καθορισµό τεχνικών προδιαγραφών..» 3. Η θέση της ιοίκησης Στην αριθµ. Α3/53437/4790/ απάντησή της προς το Συνήγορο του Πολίτη, η /ση Εµπορευµατικών Μεταφορών αναφέρεται σε τρία έγγραφα του ΥΠ.ΜΕΤ που εκδόθηκαν προς ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων. Συγκεκριµένα: Α) το αριθµ Α1/44048/3994/ , σύµφωνα µε το οποίο, «Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ή ασχολείται µε συλλογή προϊόντων ανακύκλωσης ή έχει σχέση µε περισυλλογή στερεών απορριµµάτων µπορεί να ταξινοµήσει Φ.Ι.Χ µεταφοράς µε κάδους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ.9 του Κεφ. της Α2/29542/5347/1991 µε απαγόρευση είσπραξης κοµίστρου κατά τη µεταφορά» 5

6 Β) την αριθµ.β1/69352/5460/ ερµηνευτική εγκύκλιο, µε την οποία δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφαση. Α2/29542/5347/91. Επισηµαίνεται ότι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτ/των για µεταφορά προϊόντων ανακύκλωσης χορηγούνται µόνο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια λειτουργίας βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας επεξεργασίας προϊόντων ανακύκλωσης. Γ) την αριθµ. Α1/4232/341/2006 ερµηνευτική εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι είναι δυνατή η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη συλλογή στερεών αποβλήτων/επεξεργασία προϊόντων ανακύκλωσης, εφόσον διαθέτουν µονάδες επεξεργασίας σύµφωνα µε την Β1/69352/5460/ εγκύκλιο. Στο δε αριθµ.α3/53437/4790/2006 έγγραφό της προς το Συνήγορο του Πολίτη, η /ση Εµπορευµατικών Μεταφορών καταλήγει ότι η ενδιαφερόµενη εταιρεία δεν δικαιούται ταξινόµηση Φ.Ι.Χ για τις λειτουργικές της ανάγκες διότι: α) δεν αποτελεί µια από τις περιπτώσεις που ο νόµος αναγνωρίζει ως δικαιούµενο πρόσωπο χορήγησης Φ.Ι.Χ για τη µεταφορά απορριµµάτων και γενικά στερεών αποβλήτων (πχ εργολάβος αποκοµιδής απορριµµάτων, διάφορες επιχειρήσεις όπως ναυπηγεία κ.λπ., φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη συλλογή στερεών αποβλήτων/επεξεργασία προϊόντων εφόσον διαθέτουν µονάδα επεξεργασίας), και β) δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας επεξεργασίας προϊόντων ανακύκλωσης (µονάδα επεξεργασίας). Είναι, συνεπώς, υποχρεωµένη να κάνει χρήση Φ..Χ για τη µεταφορά των κάδων αποκοµιδής των αποβλήτων. 4. ιαπιστώσεις Κατόπιν µελέτης του ως ανωτέρω ρυθµιστικού πλαισίου, των αναφερόµενων εγγράφων και απαντήσεων της ιοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα. Α) Η εµµονή της διοίκησης στην δυνατότητα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ µόνο από επιχειρήσεις που διαθέτουν οι ίδιες µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, φαίνεται να στηρίζεται, κατ αρχήν στις διατάξεις της Α2/29542/5347/91 Υ.Α ( Κεφ Β. παρ.1β και δ). Ωστόσο, το Κεφάλαιο αυτό, όπως ρητά προκύπτει από το γράµµα των διατάξεών του, αναφέρεται στη µεταφορά εµπορευµάτων, στη µεταφορά δηλαδή αγαθών µε αυτόνοµη οικονοµική αξία, µε σκοπό την πώληση ή µεταπώλησή τους. Οι διατάξεις αυτές είχαν ως προφανή στόχο την εισαγωγή περιορισµών που προσιδιάζουν στο πεδίο της µεταφοράς εµπορευµάτων και όχι σε αυτό της αποκοµιδής (συλλογής και µεταφοράς) αποβλήτων και της µεταφοράς των απαραίτητων µέσων για την πραγµατοποίηση αυτής, που αποτελεί δραστηριότητα εντελώς διαφορετικού περιεχοµένου. Β) Όσον αφορά τον βασικό νόµο, 1959/1991, στην εκτέλεση του οποίου αποσκοπούσε η Α2/29542/5347/91 Υ.Α, η σχετική περιοριστική αναφορά για τη δυνατότητα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών επιχείρησης είναι αυτή του άρθρου 1, η απαγόρευση δηλαδή «της άµεσης ή έµµεσης είσπραξης κοµίστρου µε οιονδήποτε τρόπο για τις µεταφορές που διενεργούνται µε αυτό..». Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, δεν εισπράττεται κόµιστρο, διότι η αποκοµιδή απορριµµάτων εµπεριέχει τις λειτουργίες της συλλογής, µεταφοράς σε κατάλληλους κάδους και απόρριψης υλικών χωρίς καµία αυτόνοµη οικονοµική αξία και η αµοιβή δίνεται για το σύνολο της παρεχόµενης υπηρεσίας, ενώ το 6

7 κόµιστρο εννοιολογικά περιορίζεται στο αντάλλαγµα για την απλή µεταφορά ανθρώπων ή αγαθών. εν χρειάζεται, συνεπώς, ιδιαίτερη ερµηνευτική προσπάθεια για να καταστεί αντιληπτό, ότι οι περιορισµοί που προκύπτουν από τις ανωτέρω διατάξεις προσιδιάζουν στη µεταφορά εµπορευµάτων και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τη ιοίκηση για την αναλογική επιβολή περιορισµών στην εντελώς διαφορετικής φύσης δραστηριότητα της µεταφοράς κάδων αποκοµιδής αποβλήτων. Γ) Προς αντιµετώπιση, προφανώς, των ερµηνευτικών δυσχερειών που αναπόφευκτα ανέκυψαν κατά την προσπάθεια αντιµετώπισης του σχετικού νοµοθετικού κενού µε την αναλογική εφαρµογή περιορισµών που τέθηκαν για εντελώς διαφορετική δραστηριότητα προστέθηκε στην Α2/29542/5347/91 Υ.Α η ως ανωτέρω διάταξη του Κεφαλαίου παρ.9, από την οποία προκύπτει ότι ταξινοµείται Φ.Ι.Χ για τις ανάγκες επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αποκοµιδή αποβλήτων, εφόσον αυτή µπορεί να θεωρηθεί «εργολάβος» αποκοµιδής, πρόσωπο δηλαδή που έχει υπογράψει σχετική σύµβαση µε συγκεκριµένο ήµο, κ.λπ. Η εφαρµογή όµως αυτής της διάταξης δηµιουργεί νοµοτεχνικά και συνακόλουθα ερµηνευτικά προβλήµατα διότι: α) εισάγει έναν αυθαίρετο περιορισµό, ο οποίος δεν στηρίζεται σε καµιά διάταξη του νόµου 1959/1991, προς εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε η συγκεκριµένη κανονιστική πράξη, και, καθώς φαίνεται, προχωρεί σε ανεπίτρεπτη τροποποίηση του νόµου αυτού µέσω της νοµοτυπικά υποδεέστερης υπουργικής απόφασης. β) εισάγει άνιση µεταχείριση µεταξύ δύο περιπτώσεων, χωρίς να υπάρχει αποχρών λόγος : ο «εργολάβος», που έχει συµβληθεί για την περισυλλογή και αποκοµιδή απορριµµάτων µε ήµο, τυγχάνει ευνοϊκότερης µεταχείρισης από την επιχείρηση που έχει λάβει άδεια του Περιφερειάρχη, κατά το άρθρο 8 παρ.1. Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α., για δραστηριότητες ευρύτερου περιεχοµένου. ) Όπως προκύπτει από το άρθρο 8 της Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α, για τη συλλογή και τη µεταφορά των στερεών αποβλήτων απαιτείται ειδική άδεια είτε από τον Νοµάρχη είτε από τον Περιφερειάρχη, κατόπιν υποβολής αίτησης συνοδευόµενης από µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς. Η απαίτηση του ΥΠ.ΜΕΤ η µεταφορά να γίνεται µε Φ..Χ, οχήµατα δηλαδή µη ενταγµένα οργανικά και λειτουργικά στην αδειοδοτούµενη επιχείρηση, διασπά το σύστηµα που συγκροτεί η Η.Π περί µέτρων και όρων για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης. ιότι το σύστηµα αυτό στηρίζεται, ακριβώς, σε ολοκληρωµένο σχεδιασµό της συλλογής και µεταφοράς των αποβλήτων από τους αδειοδοτούµενους, βάσει λεπτοµερούς µελέτης µε αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον και µάλλον αυθαίρετα, η εν λόγω απαίτηση του ΥΠ.ΜΕΤ καταλήγει ουσιαστικά να αναθέτει το ένα τµήµα της επιτρεπόµενης δραστηριότητας σε επαγγελµατίες άλλους από τον αδειοδοτούµενο, οι οποίοι, ως µη µετέχοντες στο σύνολο της διοικητικής διαδικασίας, δεν παρέχουν αντίστοιχα εχέγγυα τήρησης των ειδικών περιβαλλοντικών όρων. Ε) Η αριθµ ΠΕΧΩ3637/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/05/ απόφαση χορήγησης άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων στην ενδιαφερόµενη εταιρεία από τον Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής, κατ εφαρµογή της Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α, θέτει όρους για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διεξαγωγή της επιτρεπόµενης δραστηριότητας και καθιστά σχετικά υπεύθυνη την αδειοδοτούµενη επιχείρηση (Σηµείο 1.5 της απόφασης: «Επίσης η Εταιρία έχει την ευθύνη για το χειρισµό και τη συντήρηση όλων των οχηµάτων µεταφοράς στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς να µην εγκυµονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον µέσα από µη ασφαλή κατάσταση των οχηµάτων»). 7

8 Με την άρνηση του ΥΠ.ΜΕΤ να ταξινοµήσει Φ.Ι.Χ της εταιρίας για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων παρεµποδίζεται ουσιαστικά η δυνατότητα συµµόρφωσης µε τους όρους της άδειας, διότι η συµµόρφωση αυτή προϋποθέτει τη διεξαγωγή των µεταφορών µε οχήµατα της εταιρίας, οργανικά και λειτουργικά ενταγµένα στον εξοπλισµό της και υποκείµενα στον άµεσο και διαρκή έλεγχο αυτής ως προς την κατάσταση και τον χειρισµό τους. Η εικόνα που τελικά προκύπτει είναι ότι η ιοίκηση επιβάλλει περιορισµούς µε κριτήρια που προσιδιάζουν σε εντελώς διαφορετική δραστηριότητα, χωρίς επαρκές νοµοθετικό έρεισµα, κατά τρόπο προβληµατικό όσον αφορά την εφαρµογή του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος που παραµένουν αδιευκρίνιστοι. Με τον τρόπο αυτό, µια δραστηριότητα επιτρεπόµενη και επιθυµητή από την έννοµη τάξη καθίσταται για τον επαγγελµατία αδικαιολόγητα δυσχερής, γεγονός που µοιραία έχει επίπτωση και στην ποιότητα της παρεχόµενης από αυτόν υπηρεσίας. ΣΤ) Στο άρθρο 5 παρ.1 και 3 σε συνδυασµό προς 106 παρ.1 και.2 του Συντάγµατος, κατοχυρώνεται η ελευθερία άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά τον πλέον αποδοτικό για τον επιχειρηµατία τρόπο, (ΣτΕ 2112/1963 «διασφαλίζουσα την ελευθέραν οικονοµικήν λειτουργίαν της επιχειρήσεως, ώστε να δύναται αύτη να εργάζεται κερδοσκοπικώς κατά προσαρµογήν της εντός της ανταγωνιστικής αγοράς») εντός των ορίων του Νόµου, και µε δυνατότητα θέσης περιορισµών από τη ιοίκηση «εξ αντικειµένου δικαιολογούµενων από λόγους δηµοσίου και κοινωνικού συµφέροντος» (ΣτΕ 2614/1989). Προς σεβασµό της συνταγµατικής επιταγής, οι ρυθµιστικοί όροι που περιορίζουν τις δυνατότητες νοµίµως αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων να ασκούν τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες µε τον πλέον πρόσφορο γι αυτές οικονοµικά και λειτουργικά τρόπο, πρέπει να τίθενται από τη ιοίκηση µε εξαιρετική φειδώ, µόνο εφόσον είναι αναγκαίοι για την προάσπιση υπερτερούντος, ειδικά προσδιοριζόµενου γενικότερου (δηµοσίου) συµφέροντος, (βλ ΣτΕ 1340/1982, 685/1981,1985/1981 κλπ), ενώ θα πρέπει να επεξηγούνται πλήρως οι λόγοι που καθιστούν αναγκαίο τον συγκεκριµένο περιορισµό για την προάσπιση του συγκεκριµένου υπερτερούντος δηµοσίου συµφέροντος (αρχή της αναλογικότητας, άρθρο 25 παρ.1, βλ. αριθµ. 43/2005 απόφαση Ολοµελείας Αρείου Πάγου). Πόσω µάλλον που στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για δραστηριότητα εξαιρετικά κρίσιµη για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της φροντίδας της ελληνικής και ευρωπαϊκής έννοµης τάξης (σχετική η αριθµ. Η.Π 50910/2727/ Κ.Υ.Α, µε την οποία καταρτίζονται Εθνικό και Περιφερειακά Σχέδια ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε συµµόρφωση της χώρας µας µε την αντίστοιχη κοινοτική νοµοθεσία). Οι περιορισµοί στην άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, που επιβάλλονται από το ΥΠ.ΜΕΤ, θέτουν προσκόµµατα στην αποδοτική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, χωρίς να προκύπτει το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετείται µέσω των περιορισµών αυτών. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί ότι ρυθµίσεις µε καταφανή στόχο την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συµφερόντων ορισµένης επαγγελµατικής κατηγορίας έχουν κριθεί αντισυνταγµατικοί. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν αποφάσεις µε τις οποίες κρίθηκε αντισυνταγµατική: α) η επιβολή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της υποχρέωσης να χρησιµοποιούν τους σωµατειακά οργανωµένους αχθοφόρους αντί δικών τους εργατικών δυνάµεων για τη διεξαγωγή φορτοεκφορτωτικών εργασιών. (Α.Π 234/1979, ΣτΕ 2315/1979), β) ο καθορισµός µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού βυτιοφόρων ανά εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών µε σκοπό τη µη αφαίρεση του µεταφορικού έργου των βυτιοφόρων δηµόσιας χρήσης (ΣτΕ 2614/1979 απ όπου αντιγράφουµε «..ούτε δύναται να θεωρηθούν ως τέτοιος λόγος δηµοσίου συµφέροντος ο δι εγγράφου.., αν και εµµέσως 8

9 αναφερόµενος, δηλαδή η µη αφαίρεση του µεταφορικού έργου των βυτιοφόρων δηµοσίας χρήσεως. ιότι µόνη η εξυπηρέτηση του επαγγελµατικού συµφέροντος ορισµένης τάξεως, ως οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων δηµοσίας χρήσεως δεν είναι δυνατόν να τεθεί υπεράνω του γενικού συµφέροντος συνισταµένου εν προκειµένω στην επάρκεια εφοδιασµού και διακινήσεως πετρελαιοειδών χάριν της δηµόσιας οικονοµίας στην εξασφάλιση προς τούτο βιώσιµων µονάδων εµπορίας πετρελαιοειδών και ελευθερίας και ίσων όρων ανταγωνισµού των εταιριών τούτων..») 5. Προτάσεις Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του ΥΠΜΕΤ φαίνεται να αποδέχεται την αναγκαιότητα διαµόρφωσης ενός καινούριου ρυθµιστικού πλαισίου όσον αφορά την πρόβλεψη τυχόν περιορισµών στη δυνατότητα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και µεταφορά απορριµµάτων που να προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη, ιδιάζουσας σηµασίας, δραστηριότητα και για τον λόγο αυτό ζητά τη συνεργασία της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε. Ο Συνήγορος του Πολίτη συµφωνεί ότι θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο κατόπιν προσεχτικής µελέτης των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριµένης δραστηριότητας από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες, που δεν θα δηµιουργεί αναίτιες λειτουργικές δυσχέρειες στους δραστηριοποιούµενους επαγγελµατίες. Ωστόσο, έως την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θεωρούµε ότι η εφαρµογή των περιορισµών που προκύπτουν από τα αναφερόµενα στο σηµείο Β του παρόντος έγγραφα της ιοίκησης προκαλεί αναίτια σοβαρές λειτουργικές δυσχέρειες στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, συγχρόνως δε αντιστρατεύεται σηµαντικές παραµέτρους του νεόκοπου συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων της χώρας. Συνεπώς, και µέχρι την οριστική και προσήκουσα νοµοθετική αντιµετώπιση του ζητήµατος, κατά την άποψή µας έχει εφαρµογή το πρώτο τµήµα της κρίσιµης διάταξης άρθρου 1 του βασικού Νόµου 1959/1991 («φορτηγό αυτοκίνητο θεωρείται το µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της επιχείρησης..») σε συνδυασµό προς την αναλόγου πνεύµατος διάταξη του άρθρου 2 περ.β του ιδίου νόµου («οι µεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελµατία»). Είναι δε προφανές, ότι για την εκτέλεση των κυρίων δραστηριοτήτων επιχείρησης συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων, είναι απαραίτητη η χρήση φορτηγού αυτοκινήτου για τη µεταφορά των κάδων αποκοµιδής, συνεπώς πληρούνται εκείνες οι προϋποθέσεις του νόµου που προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Προτείνουµε την ανάκληση των αντίθετων σχετικών εγκυκλίων και την έκδοση νέας, µε σκοπό την παροχή διευκρινίσεων, στο πνεύµα των ανωτέρω παρατηρήσεων, και συνακόλουθα την ικανοποίηση του αιτήµατος του προσφεύγοντος στην Ανεξάρτητη Αρχή µας. 9

10 Αξιότιµε κ. Υπουργέ, Απευθύνουµε σε εσάς το παρόν, προσδοκώντας ότι κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των παρατηρήσεων και απόψεων του Συνηγόρου του Πολίτη θα προχωρήσετε στην παροχή των απαραίτητων οδηγιών προς τις Υπηρεσίες των οποίων προΐστασθε, µε σκοπό την κατάλληλη αντιµετώπιση του θέµατος. Σε κάθε περίπτωση θα παρακαλούσαµε για τις απόψεις σας επί των διαλαµβανόµενων στο παρόν έγγραφο. Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεση των Υπηρεσιών του Υπουργείου για κάθε αναγκαία διευκρίνιση. Με τιµή Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων α) Γραφείο Υπουργού κ. Γ.Σουφλιά Αµαλιάδος Αθήνα β) /ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκ. & Άλλων Προϊόντων Πατησίων Αθήνα 10

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 01/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας,

1) Κάθε άλλη Άδεια του Ν. 3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας, ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ OΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η Επωνυµία : Σας υποβάλλουµε τα απαιτούµενα: δικαιολογητικά και παρακαλούµε, ιεύθυνση έδρας : όπως µας χορηγήσετε την άδεια T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9995/680 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 / 4 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : Β2 427/473 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Yπηρεσίες Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα