Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ /06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη"

Transcript

1 Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ /06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και τον ν. 3094/2003, εξέτασε την αναφορά του κ. Π.Λ, νόµιµου εκπροσώπου της Ι.Λ ΕΠΕ (αριθµ. Πρωτ / ) και συντάσσει το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και κοινοποιείται αρµοδίως. 1. Ιστορικό της υπόθεσης Στο Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε η µε Α.Π / αναφορά του κ. Π. Λ. νόµιµου εκπροσώπου της «Ι Λ. Ε.Π.Ε», στην οποία ο ενδιαφερόµενος διαµαρτύρεται για την, εκ µέρους των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, άρνηση ταξινόµησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (εφεξής Φ.Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησής του (συλλογή, µεταφορά και απόρριψη στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες ανακύκλωσης). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αναφορά του πολίτη και τα συνηµµένα έγγραφα, η ως ανωτέρω επιχείρηση ζήτησε και της χορηγήθηκε άδεια για την εκτέλεση της συγκεκριµένης δραστηριότητας από τις Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιώς και µετά τη λήξη αυτής, µε την αριθµ. ΠΕΧΩ3637/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/05/ απόφαση του 1

2 Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής της χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης της δραστηριότητας για χρονικό διάστηµα τριών ετών από την υπογραφή της απόφασης. Κατόπιν αυτού, η εταιρεία ζήτησε από τη ιεύθυνση Μεταφορών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής την ταξινόµηση Φ.Ι.Χ, µε σκοπό τη µεταφορά των κάδων µε τους οποίους διενεργείται η ως ανωτέρω δραστηριότητα, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό εσόδων από τη.ο.υ Κορωπίου, άδεια Γ.Γ Περιφέρειας). Η αρµόδια υπάλληλος αρνήθηκε τη χορήγηση της άδειας, και ζήτησε οδηγίες από την Κ.Υ του Υπουργείου Μεταφορών. Μετά από σχετικό αίτηµα της εταιρείας, η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΜΕΤ (Γενική ιεύθυνση Μεταφορών/ ση Εµπορευµατικών Μεταφορών) εξέδωσε το αριθµ. Α3/15475/1220/ έγγραφο, όπου παρατίθενται οι ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι του ΥΠ.ΜΕΤ, βάσει των οποίων αντιµετωπίζονται τα αιτήµατα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ για τις ανάγκες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αποκοµιδή αποβλήτων. 2. ιαδικαστικές ενέργειες Στηριζόµενος στο πλούσιο υλικό του φακέλου (εγκύκλιοι, έγγραφες απαντήσεις της διοίκησης κ.λπ.) ο Συνήγορος του Πολίτη, µε το αριθµ / / έγγραφό του υπέβαλε στην αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠ.ΜΕΤ τις παρατηρήσεις του για το θέµα. Ειδικότερα: Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει την απουσία σαφούς και ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης, µε τους τυχόν αναγκαίους περιορισµούς στην ταξινόµηση Φ.Ι.Χ, που να προσιδιάζουν στη φύση της δραστηριότητας της συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων. Η προσπάθεια της ιοίκησης να καλύψει το κενό µε την αναλογική εφαρµογή περιορισµών που έχουν τεθεί για τη ρύθµιση άλλης δραστηριότητας, (µεταφορά εµπορευµάτων), δεν προσφέρει ικανό νοµοθετικό έρεισµα. Με τον τρόπο αυτό τίθενται, χωρίς την απαιτούµενη αιτιολόγηση, ρυθµιστικοί όροι που περιορίζουν τις δυνατότητες νοµίµως αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων να ασκούν τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες µε τον πλέον πρόσφορο οικονοµικά και λειτουργικά τρόπο, µε όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, σε ένα τοµέα εξαιρετικά κρίσιµο για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΜΕΤ απάντησε µε το αριθµ. Α3/53437/4790/ έγγραφό της, στο οποίο εµµένει στην εφαρµογή των ισχυουσών εγκυκλίων, χωρίς ωστόσο να απαντάει ειδικά στις απόψεις της Αρχής όσον αφορά την ερµηνεία των κειµένων διατάξεων, και απορρίπτει το αίτηµα του κ. ******. Σηµειώνει, ωστόσο, ότι : «Προκειµένου να ξεπεραστούν οι ανωτέρω περιορισµοί, που θέτουν οι διατάξεις για τις µεταφορές µε φορτηγά αυτοκίνητα, λαµβανοµένης υπόψη της εξαιρετικής σηµασίας δραστηριότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις (πχ αριθµός χορηγούµενων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των, είδος φορτηγών κτλ) µε τους οποίους θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη διακίνηση στερεών και άλλων αποβλήτων ζητήθηκαν µε το υπ αριθµ. Πρωτ. Α3/13419/1024/ έγγραφό µας (επισυνάπτεται) από το ΥΠΕΧΩ Ε στοιχεία όπως η κατηγοριοποίηση των αδειών που χορηγούνται από το ΥΠΕΧΩ Ε, τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουµε λάβει». Ο Συνήγορος του Πολίτη, προκειµένου να επιταχύνει τη διαδικασία, απηύθυνε το αριθµ /2006/ έγγραφο προς το ΥΠΕΧΩ Ε, /ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, µε το οποίο καλεί την Υπηρεσία αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να συνεργαστεί µε τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΜΕΤ για την οριστική ρύθµιση του θέµατος. 2

3 3.Νοµικό πλαίσιο Α. Το Σύνταγµα ορίζει: Άρθρο 5 παρ.1 «Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη» Άρθρο 5 παρ.3 «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε κανένα άλλο τρόπο περιορίζεται παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο Νόµος» Άρθρο 24 παρ.1 «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός..» Άρθρο 25 παρ.1 «Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού Κράτους τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπερ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας» \ Άρθρο 106 «Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της οικονοµίας.» Άρθρο 106 παρ.2 «Η ιδιωτική οικονοµία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται εις βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας» Β. Ο Ν.1959/1991 «για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 1 ορίζει τα ακόλουθα : «Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος του ιδιοκτήτη του, απαγορευµένης σε κάθε περίπτωση της άµεσης ή έµµεσης είσπραξης κοµίστρου µε οιονδήποτε τρόπο για τις µεταφορές που διενεργούνται µε αυτό. Στον όρο "φορτηγό αυτοκίνητο" περιλαµβάνεται το αυτοτελές όχηµα, ο συρµός, το αρθρωτό όχηµα, ως και το τρίτροχο φορτηγό όχηµα. Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαµβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου µε παρακράτηση, της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 2. Κατά τις µεταφορές µε Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται, αθροιστικά οι παρακάτω όροι: α) Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελµατία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, µισθωθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση 3

4 (leasing), παραχθεί εξορυχτεί, µετατραπεί, ή επισκευασθεί απ' αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους. β) Οι µεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελµατία. γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελµατία ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελµατία οδηγό» Γ. Η αριθµ. Α2/29542/5347/91 Υ.Α περί «χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1959/1991» στο Κεφάλαιο Β αναφέρει: «1. Η διενέργεια οδικών εµπορευµατικών µεταφορών γενικά µε φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών καυσίµων και υγραερίων, επιτρέπεται µόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι: α) Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελµατία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, µισθωθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση, παραχθεί, εξορυχθεί, µετατραπεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελµατία (πρώτες ύλες, αντικείµενα απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης κ.λ.π). β) Σκοπός του κάθε ταξιδιού είναι η µεταφορά εµπορευµάτων από και προς την επιχείρηση ή η διακίνησή τους από την επιχείρηση προς τρίτους πελάτες της επιχείρησης ή του επαγγελµατία. Σε περίπτωση που ο επαγγελµατίας ή η επιχείρηση ασκεί αποκλειστική εµπορία αγαθών απαγορεύεται η µεταφορά αυτών από τον τόπο παραγωγής του απευθείας στον πελάτη εφόσον τα προϊόντα µεταφέρονται µε Φ.Ι.Χ αυτοκίνητα µικτού βάρους πάνω από χιλιόγραµµα. γ) δ) Οι µεταφορές µε Φ.Ι.Χ αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελµατία και κατά την διενέργεια αυτών δεν εισπράτεται άµεσα ή έµµεσα κόµιστρο. ε) στ) Στο δε Κεφάλαιο, παράγραφος 9 αναφέρεται : Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων αποκοµιδής απορριµµάτων πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις: 1. Προς εξυπηρέτηση ήµων και Κοινοτήτων: α) Βεβαίωση της οικείας Οικονοµικής Εφορίας περί ασκήσεως από τον αιτούντα του επαγγέλµατος του εργολάβου αποκοµιδής απορριµµάτων. 4

5 β) Πράξη του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου περί αναθέσεως στον αιτούντα του έργου της περισυλλογής και αποκοµιδής απορριµµάτων του ήµου ή της Κοινότητας, του χρόνου διάρκειας της σχετικής σύµβασης, του αριθµού και µικτού βάρους των παιτουµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Ο αριθµός των χορηγουµένων για την περίπτωση αυτή αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από αυτόν που καθορίζεται µε την πράξη του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 2. Προς εξυπηρέτηση αναγκών διαφόρων επιχειρήσεων (ναυπηγεία, βιοµηχανίες κ.λ.π.), καθώς και σε εργολάβους αποκοµιδής απορριµµάτων από ναυπηγεία, βιοµηχανίες, λιµάνια σταθµούς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις (ελληνικές ή ξένες): α) Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων αποκοµιδής απορριµµάτων στις παραπάνω επιχειρήσεις επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών.. Το νοµοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αποτελείται, συνεπώς, από τον ως ανωτέρω βασικό νόµο 1959/1991 και την ως άνω κανονιστική πράξη, που εκδόθηκε προς εκτέλεση του ανωτέρω νόµου, δηλαδή την Υ.Α Α2/29542/5347/91. Πέραν αυτών, πρέπει να µνηµονευτούν και το άρθρο 8 παρ.1 της αριθµ. Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης», όπου αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής: «α.2) Συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων Σε περίπτωση που η συλλογή και µεταφορά των στερεών αποβλήτων πραγµατοποιείται σε περισσότερους του ενός ΟΤΑ πρώτου βαθµού που ανήκουν σε διαφορετικούς νοµούς της ίδιας Περιφέρειας η σχετική άδεια χορηγείται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από εισήγηση της υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας» β. «για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο φορέα συλλογής και µεταφοράς η οποία συνοδεύεται από µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς. Η µελέτη αυτή εκπονείται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παρ.1 εδ.γ ) και πρέπει να είναι συµβατή µε τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣ Α.» Επίσης, το άρθρο 5 (παρ.1 εδ γ) αναφέρει: «την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων µε τον καθορισµό τεχνικών προδιαγραφών..» 3. Η θέση της ιοίκησης Στην αριθµ. Α3/53437/4790/ απάντησή της προς το Συνήγορο του Πολίτη, η /ση Εµπορευµατικών Μεταφορών αναφέρεται σε τρία έγγραφα του ΥΠ.ΜΕΤ που εκδόθηκαν προς ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων. Συγκεκριµένα: Α) το αριθµ Α1/44048/3994/ , σύµφωνα µε το οποίο, «Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ή ασχολείται µε συλλογή προϊόντων ανακύκλωσης ή έχει σχέση µε περισυλλογή στερεών απορριµµάτων µπορεί να ταξινοµήσει Φ.Ι.Χ µεταφοράς µε κάδους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ.9 του Κεφ. της Α2/29542/5347/1991 µε απαγόρευση είσπραξης κοµίστρου κατά τη µεταφορά» 5

6 Β) την αριθµ.β1/69352/5460/ ερµηνευτική εγκύκλιο, µε την οποία δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφαση. Α2/29542/5347/91. Επισηµαίνεται ότι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτ/των για µεταφορά προϊόντων ανακύκλωσης χορηγούνται µόνο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια λειτουργίας βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας επεξεργασίας προϊόντων ανακύκλωσης. Γ) την αριθµ. Α1/4232/341/2006 ερµηνευτική εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι είναι δυνατή η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη συλλογή στερεών αποβλήτων/επεξεργασία προϊόντων ανακύκλωσης, εφόσον διαθέτουν µονάδες επεξεργασίας σύµφωνα µε την Β1/69352/5460/ εγκύκλιο. Στο δε αριθµ.α3/53437/4790/2006 έγγραφό της προς το Συνήγορο του Πολίτη, η /ση Εµπορευµατικών Μεταφορών καταλήγει ότι η ενδιαφερόµενη εταιρεία δεν δικαιούται ταξινόµηση Φ.Ι.Χ για τις λειτουργικές της ανάγκες διότι: α) δεν αποτελεί µια από τις περιπτώσεις που ο νόµος αναγνωρίζει ως δικαιούµενο πρόσωπο χορήγησης Φ.Ι.Χ για τη µεταφορά απορριµµάτων και γενικά στερεών αποβλήτων (πχ εργολάβος αποκοµιδής απορριµµάτων, διάφορες επιχειρήσεις όπως ναυπηγεία κ.λπ., φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη συλλογή στερεών αποβλήτων/επεξεργασία προϊόντων εφόσον διαθέτουν µονάδα επεξεργασίας), και β) δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας επεξεργασίας προϊόντων ανακύκλωσης (µονάδα επεξεργασίας). Είναι, συνεπώς, υποχρεωµένη να κάνει χρήση Φ..Χ για τη µεταφορά των κάδων αποκοµιδής των αποβλήτων. 4. ιαπιστώσεις Κατόπιν µελέτης του ως ανωτέρω ρυθµιστικού πλαισίου, των αναφερόµενων εγγράφων και απαντήσεων της ιοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα. Α) Η εµµονή της διοίκησης στην δυνατότητα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ µόνο από επιχειρήσεις που διαθέτουν οι ίδιες µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, φαίνεται να στηρίζεται, κατ αρχήν στις διατάξεις της Α2/29542/5347/91 Υ.Α ( Κεφ Β. παρ.1β και δ). Ωστόσο, το Κεφάλαιο αυτό, όπως ρητά προκύπτει από το γράµµα των διατάξεών του, αναφέρεται στη µεταφορά εµπορευµάτων, στη µεταφορά δηλαδή αγαθών µε αυτόνοµη οικονοµική αξία, µε σκοπό την πώληση ή µεταπώλησή τους. Οι διατάξεις αυτές είχαν ως προφανή στόχο την εισαγωγή περιορισµών που προσιδιάζουν στο πεδίο της µεταφοράς εµπορευµάτων και όχι σε αυτό της αποκοµιδής (συλλογής και µεταφοράς) αποβλήτων και της µεταφοράς των απαραίτητων µέσων για την πραγµατοποίηση αυτής, που αποτελεί δραστηριότητα εντελώς διαφορετικού περιεχοµένου. Β) Όσον αφορά τον βασικό νόµο, 1959/1991, στην εκτέλεση του οποίου αποσκοπούσε η Α2/29542/5347/91 Υ.Α, η σχετική περιοριστική αναφορά για τη δυνατότητα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών επιχείρησης είναι αυτή του άρθρου 1, η απαγόρευση δηλαδή «της άµεσης ή έµµεσης είσπραξης κοµίστρου µε οιονδήποτε τρόπο για τις µεταφορές που διενεργούνται µε αυτό..». Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, δεν εισπράττεται κόµιστρο, διότι η αποκοµιδή απορριµµάτων εµπεριέχει τις λειτουργίες της συλλογής, µεταφοράς σε κατάλληλους κάδους και απόρριψης υλικών χωρίς καµία αυτόνοµη οικονοµική αξία και η αµοιβή δίνεται για το σύνολο της παρεχόµενης υπηρεσίας, ενώ το 6

7 κόµιστρο εννοιολογικά περιορίζεται στο αντάλλαγµα για την απλή µεταφορά ανθρώπων ή αγαθών. εν χρειάζεται, συνεπώς, ιδιαίτερη ερµηνευτική προσπάθεια για να καταστεί αντιληπτό, ότι οι περιορισµοί που προκύπτουν από τις ανωτέρω διατάξεις προσιδιάζουν στη µεταφορά εµπορευµάτων και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τη ιοίκηση για την αναλογική επιβολή περιορισµών στην εντελώς διαφορετικής φύσης δραστηριότητα της µεταφοράς κάδων αποκοµιδής αποβλήτων. Γ) Προς αντιµετώπιση, προφανώς, των ερµηνευτικών δυσχερειών που αναπόφευκτα ανέκυψαν κατά την προσπάθεια αντιµετώπισης του σχετικού νοµοθετικού κενού µε την αναλογική εφαρµογή περιορισµών που τέθηκαν για εντελώς διαφορετική δραστηριότητα προστέθηκε στην Α2/29542/5347/91 Υ.Α η ως ανωτέρω διάταξη του Κεφαλαίου παρ.9, από την οποία προκύπτει ότι ταξινοµείται Φ.Ι.Χ για τις ανάγκες επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αποκοµιδή αποβλήτων, εφόσον αυτή µπορεί να θεωρηθεί «εργολάβος» αποκοµιδής, πρόσωπο δηλαδή που έχει υπογράψει σχετική σύµβαση µε συγκεκριµένο ήµο, κ.λπ. Η εφαρµογή όµως αυτής της διάταξης δηµιουργεί νοµοτεχνικά και συνακόλουθα ερµηνευτικά προβλήµατα διότι: α) εισάγει έναν αυθαίρετο περιορισµό, ο οποίος δεν στηρίζεται σε καµιά διάταξη του νόµου 1959/1991, προς εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε η συγκεκριµένη κανονιστική πράξη, και, καθώς φαίνεται, προχωρεί σε ανεπίτρεπτη τροποποίηση του νόµου αυτού µέσω της νοµοτυπικά υποδεέστερης υπουργικής απόφασης. β) εισάγει άνιση µεταχείριση µεταξύ δύο περιπτώσεων, χωρίς να υπάρχει αποχρών λόγος : ο «εργολάβος», που έχει συµβληθεί για την περισυλλογή και αποκοµιδή απορριµµάτων µε ήµο, τυγχάνει ευνοϊκότερης µεταχείρισης από την επιχείρηση που έχει λάβει άδεια του Περιφερειάρχη, κατά το άρθρο 8 παρ.1. Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α., για δραστηριότητες ευρύτερου περιεχοµένου. ) Όπως προκύπτει από το άρθρο 8 της Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α, για τη συλλογή και τη µεταφορά των στερεών αποβλήτων απαιτείται ειδική άδεια είτε από τον Νοµάρχη είτε από τον Περιφερειάρχη, κατόπιν υποβολής αίτησης συνοδευόµενης από µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς. Η απαίτηση του ΥΠ.ΜΕΤ η µεταφορά να γίνεται µε Φ..Χ, οχήµατα δηλαδή µη ενταγµένα οργανικά και λειτουργικά στην αδειοδοτούµενη επιχείρηση, διασπά το σύστηµα που συγκροτεί η Η.Π περί µέτρων και όρων για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης. ιότι το σύστηµα αυτό στηρίζεται, ακριβώς, σε ολοκληρωµένο σχεδιασµό της συλλογής και µεταφοράς των αποβλήτων από τους αδειοδοτούµενους, βάσει λεπτοµερούς µελέτης µε αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον και µάλλον αυθαίρετα, η εν λόγω απαίτηση του ΥΠ.ΜΕΤ καταλήγει ουσιαστικά να αναθέτει το ένα τµήµα της επιτρεπόµενης δραστηριότητας σε επαγγελµατίες άλλους από τον αδειοδοτούµενο, οι οποίοι, ως µη µετέχοντες στο σύνολο της διοικητικής διαδικασίας, δεν παρέχουν αντίστοιχα εχέγγυα τήρησης των ειδικών περιβαλλοντικών όρων. Ε) Η αριθµ ΠΕΧΩ3637/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/05/ απόφαση χορήγησης άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων στην ενδιαφερόµενη εταιρεία από τον Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής, κατ εφαρµογή της Η.Π 50910/2727/2003 Υ.Α, θέτει όρους για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διεξαγωγή της επιτρεπόµενης δραστηριότητας και καθιστά σχετικά υπεύθυνη την αδειοδοτούµενη επιχείρηση (Σηµείο 1.5 της απόφασης: «Επίσης η Εταιρία έχει την ευθύνη για το χειρισµό και τη συντήρηση όλων των οχηµάτων µεταφοράς στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς να µην εγκυµονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον µέσα από µη ασφαλή κατάσταση των οχηµάτων»). 7

8 Με την άρνηση του ΥΠ.ΜΕΤ να ταξινοµήσει Φ.Ι.Χ της εταιρίας για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων παρεµποδίζεται ουσιαστικά η δυνατότητα συµµόρφωσης µε τους όρους της άδειας, διότι η συµµόρφωση αυτή προϋποθέτει τη διεξαγωγή των µεταφορών µε οχήµατα της εταιρίας, οργανικά και λειτουργικά ενταγµένα στον εξοπλισµό της και υποκείµενα στον άµεσο και διαρκή έλεγχο αυτής ως προς την κατάσταση και τον χειρισµό τους. Η εικόνα που τελικά προκύπτει είναι ότι η ιοίκηση επιβάλλει περιορισµούς µε κριτήρια που προσιδιάζουν σε εντελώς διαφορετική δραστηριότητα, χωρίς επαρκές νοµοθετικό έρεισµα, κατά τρόπο προβληµατικό όσον αφορά την εφαρµογή του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος που παραµένουν αδιευκρίνιστοι. Με τον τρόπο αυτό, µια δραστηριότητα επιτρεπόµενη και επιθυµητή από την έννοµη τάξη καθίσταται για τον επαγγελµατία αδικαιολόγητα δυσχερής, γεγονός που µοιραία έχει επίπτωση και στην ποιότητα της παρεχόµενης από αυτόν υπηρεσίας. ΣΤ) Στο άρθρο 5 παρ.1 και 3 σε συνδυασµό προς 106 παρ.1 και.2 του Συντάγµατος, κατοχυρώνεται η ελευθερία άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά τον πλέον αποδοτικό για τον επιχειρηµατία τρόπο, (ΣτΕ 2112/1963 «διασφαλίζουσα την ελευθέραν οικονοµικήν λειτουργίαν της επιχειρήσεως, ώστε να δύναται αύτη να εργάζεται κερδοσκοπικώς κατά προσαρµογήν της εντός της ανταγωνιστικής αγοράς») εντός των ορίων του Νόµου, και µε δυνατότητα θέσης περιορισµών από τη ιοίκηση «εξ αντικειµένου δικαιολογούµενων από λόγους δηµοσίου και κοινωνικού συµφέροντος» (ΣτΕ 2614/1989). Προς σεβασµό της συνταγµατικής επιταγής, οι ρυθµιστικοί όροι που περιορίζουν τις δυνατότητες νοµίµως αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων να ασκούν τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες µε τον πλέον πρόσφορο γι αυτές οικονοµικά και λειτουργικά τρόπο, πρέπει να τίθενται από τη ιοίκηση µε εξαιρετική φειδώ, µόνο εφόσον είναι αναγκαίοι για την προάσπιση υπερτερούντος, ειδικά προσδιοριζόµενου γενικότερου (δηµοσίου) συµφέροντος, (βλ ΣτΕ 1340/1982, 685/1981,1985/1981 κλπ), ενώ θα πρέπει να επεξηγούνται πλήρως οι λόγοι που καθιστούν αναγκαίο τον συγκεκριµένο περιορισµό για την προάσπιση του συγκεκριµένου υπερτερούντος δηµοσίου συµφέροντος (αρχή της αναλογικότητας, άρθρο 25 παρ.1, βλ. αριθµ. 43/2005 απόφαση Ολοµελείας Αρείου Πάγου). Πόσω µάλλον που στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για δραστηριότητα εξαιρετικά κρίσιµη για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της φροντίδας της ελληνικής και ευρωπαϊκής έννοµης τάξης (σχετική η αριθµ. Η.Π 50910/2727/ Κ.Υ.Α, µε την οποία καταρτίζονται Εθνικό και Περιφερειακά Σχέδια ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε συµµόρφωση της χώρας µας µε την αντίστοιχη κοινοτική νοµοθεσία). Οι περιορισµοί στην άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, που επιβάλλονται από το ΥΠ.ΜΕΤ, θέτουν προσκόµµατα στην αποδοτική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, χωρίς να προκύπτει το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετείται µέσω των περιορισµών αυτών. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί ότι ρυθµίσεις µε καταφανή στόχο την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συµφερόντων ορισµένης επαγγελµατικής κατηγορίας έχουν κριθεί αντισυνταγµατικοί. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν αποφάσεις µε τις οποίες κρίθηκε αντισυνταγµατική: α) η επιβολή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της υποχρέωσης να χρησιµοποιούν τους σωµατειακά οργανωµένους αχθοφόρους αντί δικών τους εργατικών δυνάµεων για τη διεξαγωγή φορτοεκφορτωτικών εργασιών. (Α.Π 234/1979, ΣτΕ 2315/1979), β) ο καθορισµός µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού βυτιοφόρων ανά εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών µε σκοπό τη µη αφαίρεση του µεταφορικού έργου των βυτιοφόρων δηµόσιας χρήσης (ΣτΕ 2614/1979 απ όπου αντιγράφουµε «..ούτε δύναται να θεωρηθούν ως τέτοιος λόγος δηµοσίου συµφέροντος ο δι εγγράφου.., αν και εµµέσως 8

9 αναφερόµενος, δηλαδή η µη αφαίρεση του µεταφορικού έργου των βυτιοφόρων δηµοσίας χρήσεως. ιότι µόνη η εξυπηρέτηση του επαγγελµατικού συµφέροντος ορισµένης τάξεως, ως οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων δηµοσίας χρήσεως δεν είναι δυνατόν να τεθεί υπεράνω του γενικού συµφέροντος συνισταµένου εν προκειµένω στην επάρκεια εφοδιασµού και διακινήσεως πετρελαιοειδών χάριν της δηµόσιας οικονοµίας στην εξασφάλιση προς τούτο βιώσιµων µονάδων εµπορίας πετρελαιοειδών και ελευθερίας και ίσων όρων ανταγωνισµού των εταιριών τούτων..») 5. Προτάσεις Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του ΥΠΜΕΤ φαίνεται να αποδέχεται την αναγκαιότητα διαµόρφωσης ενός καινούριου ρυθµιστικού πλαισίου όσον αφορά την πρόβλεψη τυχόν περιορισµών στη δυνατότητα ταξινόµησης Φ.Ι.Χ από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και µεταφορά απορριµµάτων που να προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη, ιδιάζουσας σηµασίας, δραστηριότητα και για τον λόγο αυτό ζητά τη συνεργασία της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε. Ο Συνήγορος του Πολίτη συµφωνεί ότι θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο κατόπιν προσεχτικής µελέτης των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριµένης δραστηριότητας από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες, που δεν θα δηµιουργεί αναίτιες λειτουργικές δυσχέρειες στους δραστηριοποιούµενους επαγγελµατίες. Ωστόσο, έως την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θεωρούµε ότι η εφαρµογή των περιορισµών που προκύπτουν από τα αναφερόµενα στο σηµείο Β του παρόντος έγγραφα της ιοίκησης προκαλεί αναίτια σοβαρές λειτουργικές δυσχέρειες στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, συγχρόνως δε αντιστρατεύεται σηµαντικές παραµέτρους του νεόκοπου συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων της χώρας. Συνεπώς, και µέχρι την οριστική και προσήκουσα νοµοθετική αντιµετώπιση του ζητήµατος, κατά την άποψή µας έχει εφαρµογή το πρώτο τµήµα της κρίσιµης διάταξης άρθρου 1 του βασικού Νόµου 1959/1991 («φορτηγό αυτοκίνητο θεωρείται το µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της επιχείρησης..») σε συνδυασµό προς την αναλόγου πνεύµατος διάταξη του άρθρου 2 περ.β του ιδίου νόµου («οι µεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελµατία»). Είναι δε προφανές, ότι για την εκτέλεση των κυρίων δραστηριοτήτων επιχείρησης συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων, είναι απαραίτητη η χρήση φορτηγού αυτοκινήτου για τη µεταφορά των κάδων αποκοµιδής, συνεπώς πληρούνται εκείνες οι προϋποθέσεις του νόµου που προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Προτείνουµε την ανάκληση των αντίθετων σχετικών εγκυκλίων και την έκδοση νέας, µε σκοπό την παροχή διευκρινίσεων, στο πνεύµα των ανωτέρω παρατηρήσεων, και συνακόλουθα την ικανοποίηση του αιτήµατος του προσφεύγοντος στην Ανεξάρτητη Αρχή µας. 9

10 Αξιότιµε κ. Υπουργέ, Απευθύνουµε σε εσάς το παρόν, προσδοκώντας ότι κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των παρατηρήσεων και απόψεων του Συνηγόρου του Πολίτη θα προχωρήσετε στην παροχή των απαραίτητων οδηγιών προς τις Υπηρεσίες των οποίων προΐστασθε, µε σκοπό την κατάλληλη αντιµετώπιση του θέµατος. Σε κάθε περίπτωση θα παρακαλούσαµε για τις απόψεις σας επί των διαλαµβανόµενων στο παρόν έγγραφο. Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεση των Υπηρεσιών του Υπουργείου για κάθε αναγκαία διευκρίνιση. Με τιµή Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων α) Γραφείο Υπουργού κ. Γ.Σουφλιά Αµαλιάδος Αθήνα β) /ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκ. & Άλλων Προϊόντων Πατησίων Αθήνα 10

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 23/12/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ.

Διαβάστε περισσότερα