Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά"

Transcript

1 Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD Ariston Nutrition SL, Ιωάννησ Κάρβελησ Νuevo AE, Μετάφραςθ από τα Αγγλικά: Ελζνθ Καραλι Η ςυηιτθςθ ςχετικά με τα ςιτθρζςια χωρίσ αντιβιοτικά πάντα επικεντρϊνεται ςτουσ τρόπουσ αντικατάςταςθσ ι ςτισ εναλλακτικζσ λφςεισ. Η ζρευνα και τα εμπειρικά δεδομζνα ζχουν ςαφϊσ εντοπίςει τθν απουςία κάποιου προςκετικοφ που μπορεί να παράςχει τον ίδιο βακμό προςταςίασ και επίπεδο απόδοςθσ, όπωσ παραδοςιακά ςυνζβαινε με τθ χριςθ αυξθτικϊν παραγόντων. Εκτόσ από τα διάφορα προςκετικά, δφο ακόμθ τομείσ χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ ϊςτε τα πρόςκετα αυτά να λειτουργοφν όςο πιο αποτελεςματικά γίνεται : θ υγιεινι και θ ςφνκεςθ τθσ τροφισ (Σχιμα 1 ). Σε κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ τροφϊν, ο διατροφολόγοσ πρζπει να επιςτιςει τθν προςοχι του ςε τρία κζματα: κόςτοσ, πρϊτεσ φλεσ, και κρεπτικζσ ουςίεσ. Αρκετά ςυχνά το κόςτοσ πρϊτων υλϊν, το οποίο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό αν θ τροφι προορίηεται για πϊλθςθ, παραμελείται με επακόλουκεσ προςπάκειεσ αναςφνκεςθσ ϊςτε αυτό να μειωκεί ςε πιο λογικά επίπεδα. Ζτςι, πρζπει να αντιμετωπίηουμε αυτοφσ τουσ τρεισ τομείσ με τθν παραπάνω ςειρά (Σχιμα 2). Κόςτοσ Τα αντιβιοτικά (όπωσ επίςθσ και τόςοι άλλοι αντιμικροβιακοί παράγοντεσ, που εδϊ απλά κα αναφζρονται ωσ αντιβιοτικά) ιταν χωρίσ τθν παραμικρι αμφιβολία πάρα πολφ φκθνά. Τόςο φκθνά που επικράτθςαν κακολικά! Από τότε που απαγορεφτθκαν, τουλάχιςτον ςε πολλά μζρθ του κόςμου, οι εναλλακτικζσ επιλογζσ είναι απίκανο να γίνουν ποτζ το ίδιο φκθνζσ. Στθν πράξθ, όςο πιο αποτελεςματικι είναι μια εναλλακτικι λφςθ, τόςο πιο ακριβι κα είναι, ζωσ ότου παρόμοια προϊόντα να γίνουν ανταγωνιςτικά τόςο ςτθν παραγωγι τουσ όςο και ςτθν διάκεςθ τουσ. Ωςτόςο, αν λάβουμε υπόψθ το γεγονόσ ότι τόςα υπάρχοντα προςκετικά και ςυνδυαςμοί αυτϊν, δεν ζχουν αποδειχκεί ακόμθ εξίςου αποτελεςματικά με τα αντιβιοτικά, οι εναλλακτικζσ λφςεισ κα παραμείνουν μάλλον ακριβζσ για το ορατό μζλλον. Επιπλζον, όςοι παράγουν και χρθςιμοποιοφν ςιτθρζςια χωρίσ αντιβιοτικά κα πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοι να πουλιςουν και να αγοράςουν τζτοιου είδουσ ςιτθρζςια ςε υψθλότερεσ τιμζσ από ότι ςυνικιηαν. Πικανϊσ ςε μια αγορά όπου τα αντιβιοτικά ακόμθ επιτρζπονται, τα ςιτθρζςια χωρίσ αντιβιοτικά να πρζπει να πωλθκοφν με μικρότερο περικϊριο κζρδουσ με ςκοπό να δθμιουργιςουν μια βιϊςιμθ αγορά. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ όμωσ, όπωσ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., οι τροφζσ των χοιριδίων χωρίσ αντιβιοτικά, διατθροφνται φκθνότερεσ ςε ςχζςθ με το τι κα πρζπει να είναι, εξαιτίασ του ζντονου

2 ανταγωνιςμοφ, τθσ διςτακτικότθτασ ςτθν αγορά ακριβισ τροφισ για χοιρίδια, και ςτθν γενικι προτίμθςθ για λιγότερο πολφπλοκα ςιτθρζςια λόγω τθσ εκτεταμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ωςτόςο, θ ποιότθτα ςυνικωσ πλιττεται όταν τζτοια ςιτθρζςια προςφζρονται ςε μειωμζνεσ τιμζσ κακϊσ τα περικϊρια κζρδουσ είναι ςυχνά ανελαςτικά. Εναλλακτικά, είναι πάντα αποδοτικότερθ θ χριςθ μιασ πιο ακριβισ και κατάλλθλθσ τροφισ χωρίσ αντιβιοτικά, για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, παρά μιασ φκθνότερθσ τροφισ για μεγαλφτερο διάςτθμα. Για παράδειγμα, εάν ζνα φαρμακοφχο φφραμα εκιςμοφ ςυνίςταται να χρθςιμοποιθκεί ςε ποςότθτα 2 κιλϊν ανά χοιρίδιο και το κόςτοσ μιασ μθ φαρμακοφχασ παραπλιςιασ τροφισ κρίνεται υπερβολικό, είναι προτιμότερο να μειωκεί θ χοριγθςθ τθσ ακριβότερθσ τροφισ, ίςωσ ςε 1 κιλό ανά χοιρίδιο, παρά να εφαρμοςτεί μια διατροφι που είναι λιγότερο ακριβι και προςφζρεται ςτα 2 κιλά αλλά με κίνδυνο τθν απϊλεια ανάπτυξθσ και τθν εμφάνιςθ διαρροιϊν. Παρ όλο που μια λιγότερο ακριβι τροφι κα ιταν κατάλλθλθ για χοριγθςθ προσ το τζλοσ τθσ περιόδου εκτροφισ ςτο παραπάνω παράδειγμα, κα προκαλοφςε εντοφτοισ περιςςότερθ ηθμιά παρά όφελοσ ςτο πρϊτο ςτάδιο, ειδικά αν αυτό αφορά το διάςτθμα μετά το απογαλακτιςμό. Συμπεραςματικά είναι καλφτερο να ςφάλεισ προσ λιγότερθ τροφι παρά προσ λιγότερθ ποιότθτα. Πρώτεσ Ύλεσ Αυτόσ είναι ο τομζασ που απαιτεί περιςςότερθ προςοχι κακϊσ θ μείωςθ κόςτουσ ςυνικωσ αναηθτείται ςτθν ποςότθτα ι/και ςτθν ποιότθτα των ςυςτατικϊν. Με τθν παραδοχι ότι θ ποιότθτα των ςυςτατικϊν δεν κα αλλάξει και κα παραμζνει υψθλι, όπωσ κα ζπρεπε να είναι για κάκε τροφι χοιριδίων, ασ ςυηθτιςουμε τι ςυςτατικά πρζπει να χρθςιμοποιοφνται (ι όχι) όταν θ τροφι δεν περιζχει αντιβιοτικά. Πρϊτον, οι δθμθτριακοί καρποί πρζπει να είναι ζνα μίγμα που να προςφζρει τόςο ενζργεια όςο και λειτουργικζσ κυτταρίνεσ (ινϊδεισ ουςίεσ), χωρίσ πλικοσ αντί-διαιτθτικϊν παραγόντων. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ, ζνα μίγμα καλαμποκιοφ (ι ςιταριοφ καλισ ποιότθτασ) με κρικάρι λειτουργεί ιδιαίτερα αποτελεςματικά. Η προςκικθ βρϊμθσ αλλά και ειδικά κερμικά επεξεργαςμζνων νιφάδων βρϊμθσ (όπωσ ςτα ςιτθρζςια Alpha- Milk και Beta-Wean τθσ Ariston Nutrition SL) ςτο παραπάνω μίγμα ζχει αποδειχκεί ότι ςυμβάλει ςε μια πιο ιςορροπθμζνθ εντερικι μικροχλωρίδα εξ αιτίασ του μειωμζνου χρόνου διζλευςθσ αλλά και τθσ παρουςίασ ειδικϊν κυτταρινϊν που διατρζφουν τα ευεργετικά βακτιρια. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, κάποια ςιτθρζςια ίςωσ κα ωφελοφνταν και από τθν προςκικθ ενόσ κατάλλθλου ενηφμου για τθν διάςπαςθ των άπεπτων υδρογονανκράκων. Δεφτερον, τα προϊόντα γάλακτοσ πρζπει να επαναξιολογθκοφν. Η λακτόηθ είναι ζνα φυςικό κακαρτικό και το ίδιο ιςχφει και για τθ ςακχαρόηθ. Συνεπϊσ, τα επίπεδα απλϊν ςακχάρων τθσ τροφισ κα ζπρεπε να μειωκοφν, αλλά αυτό κα επθρζαηε αρνθτικά τθν πρόςλθψθ τροφισ, και ςυνεπϊσ άλλα μζςα κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επαναφορά τθσ ςε κανονικά επίπεδα. Στα περιςςότερα ςιτθρζςια ςτθν Ε.Ε., ειδικά ςε αυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Βόρεια και Ανατολικι Ευρϊπθ, τα επίπεδα λακτόηθσ είναι περίπου 10% ςτθν τροφι πρϊτθσ θλικίασ, και όχι πάνω από 5% ςτθν τροφι δεφτερθσ θλικίασ. Και αυτζσ οι τροφζσ κεωροφνται ςχετικά υψθλζσ ςε λακτόηθ!

3 Τρίτον, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ λειτουργικζσ ινϊδεισ ουςίεσ. Τζτοιεσ ινϊδεισ ουςίεσ προζρχονται από ςυςτατικά όπωσ θ ποφλπα ρίηασ ραδικιϊν, τα χαροφπια, θ ποφλπα ηαχαροτεφτλων, θ ποφλπα μιλου, κτλ. Η ακριβισ ιςορροπία και τα επίπεδα για κάκε ζνα από αυτά τα ςυςτατικά είναι ίςωσ ςιμερα το καλφτερα κρυμμζνο εμπορικό μυςτικό μεταξφ των καταςκευαςτϊν ηωοτροφϊν και κάκε ζνασ πιςτεφει φυςικά ότι θ επιλογι του είναι θ καλφτερθ! Τζταρτον, οι πρωτεϊνικζσ πθγζσ χρειάηεται να είναι πολφ προςεγμζνεσ ςε τροφζσ χωρίσ αντιβιοτικά. Αυτό υποδθλϊνει ότι χρειάηεται να είναι πολφ εφπεπτεσ και χωρίσ ςθμαντικζσ ποςότθτεσ από αντί-διαιτθτικοφσ παράγοντεσ. Αυτό ςε μεγάλο βακμό εξαιρεί το παραδοςιακό ςογιάλευρο, και παρόμοιεσ πθγζσ πρωτεΐνθσ. Αντίκετα, θ πρωτεΐνθ ςόγιασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τθ μορφι τθσ extruded ςόγιασ ι/και ωσ ςυμπυκνωμζνθ πρωτεΐνθ ςόγιασ. Το ιχκυάλευρο είναι ςτισ μζρεσ μασ περιοριςμζνθσ πρακτικισ αξίασ επειδι το καλισ ποιότθτασ ιχκυάλευρο ζχει εξαιρεκεί από τισ πιο πολλζσ ςυνκζςεισ λόγω κόςτουσ, ενϊ το φκθνότερο ιχκυάλευρο είναι μάλλον ακατάλλθλο για τροφζσ υψθλισ ποιότθτασ. Συγκριτικά με τισ πολυάρικμεσ άλλεσ πθγζσ πρωτεΐνθσ που υπάρχουν ςτθν αγορά, θ πρωτεΐνθ ςόγιασ, κρίνεται ωσ θ προτεινόμενθ πρωτεΐνθ για τροφι χοιριδίων. Πζμπτον, οι ανοςοςφαιρίνεσ ςτο ςιτθρζςιο απαιτείται να είναι αυξθμζνεσ. Αυτό είναι ίςωσ το καλφτερο ςυςτατικό που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςιτθρζςια χωρίσ αντιβιοτικά και μπορεί να προζρχεται είτε από πλάςμα αίματοσ ι από αντιςϊματα προερχόμενα από ειδικά παραγόμενα ανοςοποιθμζνα αυγά. Οι ανοςοςφαιρίνεσ από ανοςοποιθμζνα αυγά είναι ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο προϊόν ςχεδιαςμζνο να καταπολεμά τισ αςκζνειεσ των χοιριδίων. Θρεπτικά ςυςτατικά Αναμφιςβιτθτα, είναι ευρζωσ γνωςτό ότι τα βακτιρια και ειδικά τα περιςςότερα πακογόνα, απαιτοφν πρωτεΐνεσ ωσ υπόςτρωμα για να αναπτυχκοφν. Ζτςι, όχι μόνο όλεσ οι πθγζσ πρωτεΐνθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε ποιοτικζσ τροφζσ χοιριδίων πρζπει να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθσ πεπτικότθτασ, αλλά γενικότερα, θ ολικι πρωτεΐνθ ςτθν τροφι πρζπει να περιορίηεται ςτο 18-19% περίπου ι ακόμθ λιγότερο, ςε όλα τα ςιτθρζςια από το φφραμα εκιςμοφ ζωσ τθν τελευταία τροφι μζχρι τα 30 κιλά ςωματικοφ βάρουσ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου ςυχνά απαιτείται θ χριςθ ςυνκετικϊν αμινοξζων, αλλά πάντα απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι και με τθν προχπόκεςθ ότι θ L-Λυςίνθ HCL δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί περιςςότερο από 0,5 %. Οι κυτταρίνεσ, όπωσ αναφζρκθκε και πιο πάνω, πρζπει να είναι αυξθμζνεσ. Στο παρελκόν οι τροφζσ των χοιριδίων με μόλισ 2% ακατζργαςτεσ κυτταρίνεσ κεωροφνταν ιδανικζσ, αλλά ςτα ςιτθρζςια χωρίσ αντιβιοτικά αυτό λειτουργεί ακριβϊσ αντίκετα. Τζτοια ςιτθρζςια, υποκζτοντασ ότι περιζχουν το ςωςτό ςυνδυαςμό λειτουργικϊν κυτταρινϊν, πρζπει να περιζχουν περίπου 3% ακατζργαςτεσ κυτταρίνεσ, με αυξανόμενα ποςοςτά κακϊσ θ θλικία των χοιριδίων μεγαλϊνει, αλλά ποτζ να μθν υπερβαίνει το 4% (αυτό εξαρτάται από τθν θλικία των χοίρων και τθν ποιότθτα τθσ τροφισ ζναντι τθσ εκτίμθςθσ κόςτουσ.) Τα επίπεδα του νατρίου πρζπει να μειωκοφν ςτο 0,3% περίπου, δεδομζνου ότι το αλάτι είναι επίςθσ κακαρτικό, και για το ςκοπό αυτό θ αποφυγι υπερβολικϊν επιπζδων γλυκοφ

4 οροφ, ιχκυάλευρου, και ηωικοφ πλάςματοσ κα βοθκοφςε ςε μεγάλο βακμό. Σε αντίκεςθ, αν τα επίπεδα νατρίου δεν μποροφν να μειωκοφν αρκετά, οποιοδιποτε ςυςτατικό με υψθλι ικανότθτα απορρόφθςθσ νεροφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, αλλά και πάλι ποιο είναι το καλφτερο παραμζνει αποκλειςτικό μυςτικό των περιςςοτζρων εταιρειϊν ηωοτροφϊν, ενϊ κάκε μία χρθςιμοποιεί φυςικά διαφορετικό προϊόν. Η ενζργεια είναι το τελευταίο κζμα ςυηιτθςθσ, μόνο επειδι ζχοντασ φροντίςει τα παραπάνω κζματα, θ τροφι κα περιζχει ςτακερά λιγότερθ ενζργεια, εκτόσ και αν υψθλά επίπεδα λίπουσ ι λαδιοφ ςυμπεριλθφκοφν ςτθν τροφι. Αυτό είναι μάλλον απίκανο λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα τιμι των περιςςοτζρων ποιοτικϊν πθγϊν λιπιδίων για ηωοτροφζσ χοιριδίων. Συνεπϊσ, ζνα ενεργειακό επίπεδο των 10MJ κακαρισ ενζργειασ ανά Kg τροφισ κρίνεται ικανοποιθτικό για ςιτθρζςια χωρίσ αντιβιοτικά. Καταλήγοντασ... Θα ιταν άςτοχο να καταλιξουμε ότι όλα όςα χρειάηονται για να δθμιουργθκεί ζνα ιδανικό ςιτθρζςιο χωρίσ αντιβιοτικά, ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ παραπάνω ςφντομεσ παρατθριςεισ. Πράγματι, ζχουν γραφτεί βιβλία για το κζμα αυτό, ενϊ αμζτρθτεσ ϊρεσ ζχουν ξοδευτεί ςε ςεμινάρια και παρουςιάςεισ παγκοςμίωσ για τθν καλφτερθ πρακτικι ςφνκεςθ ςιτθρεςίων χωρίσ αντιβιοτικά. Ομοίωσ, θ επιςτθμονικι βιβλιογραφία αφκονεί από ερευνθτικά ζργα ςτο ίδιο κζμα. Ωςτόςο, οι παραπάνω ςθμειϊςεισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ζνασ γριγοροσ οδθγόσ ςτο ςχεδιαςμό ι τθν αγορά τροφϊν χοιριδίων χωρίσ αντιβιοτικά. Πάντοτε, κάκε διατροφολόγοσ κα ζχει τισ δικζσ του προτιμϊμενεσ πρακτικζσ, και κλείνοντασ πρζπει να παραδεχτϊ ότι αυτά είναι ακριβϊσ ότι και εγϊ χρθςιμοποιϊ ςτα δικά μου προΐόντα και υπθρεςίεσ - οπότε οτιδιποτε να χρθςιμοποιθκεί με προςοχι!

5 ΣΧΗΜΑ 1: Τομείσ ςθμαντικότθτασ ςε τροφεσ χωρίσ αντιβιοτικά.. ΣΧΗΜΑ 2: Θζματα-κλειδιά ςτθν ςφνκεςθ ςιτθρεςίων χωρίσ αντιβιοτικά για χοιρίδια. Κόςτοσ Πρώτεσ φλεσ Θρεπτικά ςτοιχεία Αναπόφευκτο υψθλό κόςτοσ Δθμθτριακά, ορρόσ, ςόγια Πρωτεΐνθ και αμινοξζα Μειωμζνα περικϊρια κζρδουσ Λειτουργικζσ ινϊδεισ ουςίεσ Κυτταρίνεσ Κόςτοσ ι ποιότθτα Ανοςοςφαιρίνεσ Νάτριο

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ. ΑΒΡΑΜΕΑ 1,2, C. SELMI 3,4 1. Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 2. Εργαςτιριο Ανοςολογίασ, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα