ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Αθήνα 28 Μαΐου 2004 Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ανδρέου Μεταξά 5 Κάτω Κηφισιά ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Της 31/12/03 1. Εντολή και σκοπός της εργασίας Η εργασία αυτή συντάχθηκε µε βάση το από έγγραφο της Εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2. Σκοπός του έργου Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίµηση της εύλογης αγοραίας αξίας της εταιρείας, µε ηµεροµηνία αναφοράς την και κατ επέκταση της αξιολόγησης του δίκαιου και λογικού της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών της µε αυτές της συγχωνευόµενης µε απορρόφηση εταιρείας ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. Ως «εύλογη αγοραία αξία» ορίζεται η τιµή στην οποία θα άλλαζαν κάτοχο οι µετοχές της Εταιρείας, µεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο έχουν ικανοποιητική γνώση των σχετικών στοιχείων και της κατάστασης της Εταιρείας και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τη στιγµή της συναλλαγής. 3.Μεθοδολογίες αποτίµησης Για την αποτίµηση της αξίας της Εταιρείας χρησιµοποιήσαµε τις ακόλουθες µεθόδους αποτίµησης: 1

2 3.1 Αναπροσαρµοσµένη καθαρή θέση βάσει παρατηρήσεων πιστοποιητικού ελέγχου Η µέθοδος της αναπροσαρµοσµένης καθαρής θέσης είναι µια έµµεση µέθοδος αποτίµησης της αξίας της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η αξία της επιχείρησης είναι ίση µε την Καθαρή Θέση της όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης, αφού προηγουµένως γίνουν λογιστικές διορθώσεις στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού µε βάση τις παρατηρήσεις των πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέθοδος αυτή είναι στατική, δηλαδή δεν λαµβάνει υπόψη την αξία που προσδίδουν στην εταιρεία άλλα στοιχεία πέραν αυτών που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες καταστάσεις της, όπως η φήµη και η πελατεία της, οι ικανότητες της ιοίκησης καθώς και οι προοπτικές της Εταιρείας για πραγµατοποίηση κερδών στο µέλλον. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλες αναγνωρισµένες µεθόδους αποτίµησης Προεξόφληση ελεύθερων ταµειακών ροών Η µέθοδος των Προεξοφληµένων Ελεύθερων Ταµειακών Ροών βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία µιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που παράγει µέσω της καθηµερινής και συνεχούς λειτουργίας της. Για την εφαρµογή της µεθόδου καταρτίζονται Ισολογισµοί, Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσης και Καταστάσεις Ταµειακών Ροών µε βάση τις προβλέψεις διαφόρων µεγεθών (π.χ. πωλήσεων, επενδύσεων κλπ) για την προσεχή πενταετία, όπως αυτές εκτιµήθηκαν από τους αρµόδιους της Εταιρείας. Ανάλογα µε τη λειτουργική δραστηριότητα, της προς αποτίµηση, Εταιρείας υπάρχουν κυρίως δύο προσεγγίσεις: προεξόφληση ελεύθερων ταµειακών ροών προς το σύνολο της Εταιρείας (Free Cash Flows to the Firm) ή προς τους µετόχους (Free Cash Flows to Equity). Ως ελεύθερες ταµειακές ροές προς την εταιρεία ορίζονται οι ροές που αποµένουν αφού καλυφθούν οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, σε επενδύσεις, σε πάγιο εξοπλισµό καθώς και σε χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις και συµµετοχές. Στην περίπτωση των ελεύθερων ταµειακών ροών προς τους µετόχους θα πρέπει να καλυφθούν επιπλέον των ανωτέρω οι τόκοι και η εξόφληση των δανείων της Εταιρείας. Για τον υπολογισµό των ροών απαιτούνται εποµένως επιµέρους αναλύσεις τόσο των εσόδων, εξόδων και των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όσο και της κεφαλαιακής δοµής και των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας. Η ανάλυση εσόδων περιλαµβάνει πρόβλεψη εσόδων από τις πωλήσεις των προϊόντων της Εταιρείας. Σε αυτή την ανάλυση λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, οι συνθήκες ανταγωνισµού, οι µεταβολές του νοµικού πλαισίου λειτουργίας τους κλπ. Η ανάλυση κεφαλαιουχικών επενδύσεων περιλαµβάνει επί µέρους αναλύσεις του ελάχιστου απαιτούµενου κεφαλαίου κίνησης, των προϋπολογιζόµενων εξόδων για επενδύσεις κεφαλαίου κλπ. 2

3 Η ανάλυση κεφαλαιακής δοµής περιλαµβάνει επί µέρους αναλύσεις της παρούσας δοµής κεφαλαίου και του κόστους κεφαλαίου όπως καθορίζεται από το κόστος κάθε επιµέρους στοιχείου του κεφαλαίου (δάνεια, ίδια κεφάλαια κλπ) και από τους αντίστοιχους παράγοντες συστηµατικού και µη συστηµατικού κινδύνου. Με βάση τα αποτελέσµατα των παραπάνω αναλύσεων, διενεργείται πρόβλεψη των ελεύθερων ταµειακών ροών που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης για το χρονικό ορίζοντα που προκαθορίστηκε και οι οποίες προεξοφλούνται µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Tο προεξοφλητικό αυτό επιτόκιο εκφράζει είτε το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίων της εταιρείας (Μ.Σ.Κ.Κ.) στην περίπτωση των ελεύθερων ταµειακών ροών προς το σύνολο της εταιρείας, είτε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση των ελεύθερων ταµειακών ροών προς τους µετόχους. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται η παρούσα αξία των ελεύθερων ταµειακών ροών που ακολουθούν µετά από το τέλος του χρονικού διαστήµατος για το οποίο γίνονται οι προβλέψεις (υπολειµµατική αξία). Η τελική αξία της Εταιρείας προκύπτει από την άθροιση των προεξοφληµένων ταµειακών ροών της περιόδου πρόβλεψης και της υπολειµµατικής αξίας της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προκύπτει εάν από την αξία της εταιρείας αφαιρεθεί η αγοραία αξία των υφιστάµενων δανείων της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Ο υπολογισµός της υπολειµµατικής αξίας περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της ταµειακής ροής που παράγει η εταιρεία µετά το τέλος της περιόδου για την οποία γίνονται συγκεκριµένες προβλέψεις και µπορεί να υπολογιστεί µε διάφορους τρόπους. Ο καθορισµός του προεξοφλητικού επιτοκίου εξαρτάται από το εάν οι ταµειακές ροές που προεξοφλούνται είναι πριν την εξυπηρέτηση του καθαρού δανεισµού της εταιρείας, οπότε εφαρµόζεται το Μ.Σ.Κ.Κ. ή άλλως εφαρµόζεται η προεξόφληση µε το κόστος του µετοχικού κεφαλαίου. Το κόστος µετοχικού κεφαλαίου εκφράζει την ελάχιστη απόδοση που θα απαιτούσε ένας επενδυτής προκειµένου να αποκτήσει µετοχές στην εταιρεία. Το κόστος αυτό εκτιµήθηκε µε το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model ή «CAMP») βάσει της ακόλουθης σχέσης: K e =R f +β*(r m -R f ) Όπου: K e R f Β R m -R f : το κόστος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας : η απόδοση µηδενικού (άνευ) κινδύνου : ο συντελεστής κινδύνου β (beta coefficient) : η προσαύξηση κίνδυνου κεφαλαιαγοράς 3

4 Η µέθοδος CAPM είναι από τις πιο διαδεδοµένες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες µεθόδους υπολογισµού προεξοφλητικού επιτοκίου για την αποτίµηση επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για την εκτίµηση του κόστους κεφαλαίου γίνονται ορισµένες παραδοχές σχετικά µε τους παράγοντες κινδύνου και την αναµενόµενη απόδοση της επιχείρησης, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. Απόδοση Άνευ Κινδύνου (R f ) Ως απόδοση άνευ κινδύνου θεωρείται η ελάχιστη άνευ κινδύνου απόδοση την οποία θα απαιτούσε ένας λογικός επενδυτής από µία επένδυση σε ευρώ. Την απόδοση αυτή θεωρείται ότι προσφέρουν τα οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) διάρκειας αντίστοιχης µε εκείνη της προς αποτίµηση επένδυσης. Προκειµένου για µια µακροχρόνια επένδυση, όπως είναι η επένδυση σε µετοχές µιας µη εισηγµένης στο χρηµατιστήριο Εταιρείας, συνήθως επιλέγεται το µετά φόρων σταθερό επιτόκιο έκδοσης του δεκατετούς ΟΕ. Κατά την ηµεροµηνία της εργασίας µας η απόδοση στη λήξη δεκαετούς ΟΕ λήξης 20/5/2014, ανερχόταν σε 4,50% προ φόρων και, λαµβάνοντας υπόψη συντελεστή φορολόγησης 10%, σε 4,05% µετά από φόρους. Προσαύξηση Κινδύνου Κεφαλαιαγοράς (R m ) Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, ένας επενδυτής που τοποθετεί τα κεφάλαιά του σε µετοχές µιας Εταιρείας µπορεί δικαιολογηµένα να απαιτεί µια αυξηµένη απόδοση σε σχέση µε αυτή των ανωτέρω κρατικών οµολόγων ή άλλης επένδυσης µηδενικού κινδύνου, ως αποζηµίωση για το υψηλότερο ρίσκο που αναλαµβάνει. Η ποσοτικοποίηση της διαφοράς αυτής είναι γνωστή ως προσαύξηση κινδύνου κεφαλαιαγοράς (R m ). Η προσαύξηση κινδύνου κεφαλαιαγοράς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ο σηµαντικότερος εκ των οποίων σχετίζεται µε τις αποδόσεις του συνόλου της κεφαλαιαγοράς και τη γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας. Μελέτες που αναλύουν αντίστοιχες αγορές των ΗΠΑ, µεταξύ των οποίων και η µελέτη της Ibbotson Associates, χρησιµοποιώντας διαφορετικές µεθόδους συλλογής και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων, καταλήγουν σε προσαύξηση κινδύνου η οποία κυµαίνεται µεταξύ 4% και 6%. Βάσει των ανωτέρω και σταθµίζοντας τόσο τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς όσο και τις πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εκτιµούµε ότι η προσαύξηση του κινδύνου που αρµόζει στην φύση των προς αποτίµηση εταιρειών και τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης ανέρχεται στο 5%. 4

5 Συντελεστής Κινδύνου β (beta coefficient) Σε σχέση µε την µέτρηση του κινδύνου που αναλαµβάνει ένας επενδυτής, τοποθετώντας τα κεφάλαιά του στις µετοχές µιας Εταιρείας, απαιτείται επιπλέον προσαρµογή στον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου η οποία εκφράζεται από τον συντελεστή βήτα (β). Ο συντελεστής β ενσωµατώνει στο κόστος µετοχικού κεφαλαίου παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται µία εταιρεία. Ειδικότερα, ο εν λόγω συντελεστής αποτελεί ένα στατιστικό µέτρο ποσοτικής απεικόνισης του κινδύνου µιας επένδυσης σε σχέση µε την αγορά στο σύνολό της, καθώς υποδηλώνει την ευαισθησία της απόδοσης µιας συγκεκριµένης µετοχής στις διακυµάνσεις της αγοράς. Συγκεκριµένα, συντελεστής β µεγαλύτερος της µονάδας (>1) αποτελεί ένδειξη ότι η επένδυση εµπεριέχει µεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η αγορά στο σύνολό της, ενώ συντελεστής β µικρότερος της µονάδας (<1) το αντίθετο. Ο µέσος επενδυτής, τοποθετώντας τα κεφάλαιά του σε µετοχές µιας εταιρείας µε υψηλότερο κίνδυνο (β>1) αναµένει απόδοση µεγαλύτερη από την απόδοση µιας µετοχής µε µικρότερο κίνδυνο (β<1). Η συνήθης µέθοδος εκτίµησης του συντελεστή β µιας µη εισηγµένης στο χρηµατιστήριο Εταιρείας είναι η ανάλυση των αντίστοιχων συντελεστών που ισχύουν για συγκρίσιµες εταιρείες εισηγµένες σε κάποιο χρηµατιστήριο. Στην περίπτωσή µας η εταιρεία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο και ο συντελεστής προκύπτει από στοιχεία του δικτύου Essect. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το ύψος των προεξοφλητικών επιτοκίων που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση κάθε µιας από τις εταιρείες υπολογίστηκαν ως εξής : Απόδοση µηδενικού επιτοκίου (Rf) 4,05% Προσαύξηση κινδύνου κεφαλαιαγοράς (Rm-Rf) 5,00% Συντελεστής κινδύνου Β (Β) 0,45% Προεξοφλητικό επιτόκιο (Κe) 8,55% Παρούσα αξία στο ιηνεκές Οπως προαναφέραµε η τελική αξία µιας επιχείρησης προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση: Αξία Επιχείρησης = Παρούσα Αξία Μελλοντικών Ταµειακών Ροών + Παρούσα Αξία στο διηνεκές (υπολειµµατική αξία). Η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών µιας εταιρείας υπολογίζεται κατά την προεξόφληση των ταµειακών ροών µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου για την οποία υπάρχουν συγκεκριµένες προβλέψεις. Η παρούσα αξία στο διηνεκές εκφράζει το ύψος του κεφαλαίου το οποίο ένας επενδυτής θα ήταν διατεθειµένος να επενδύσει σε µια εταιρεία, προκειµένου να απολαµβάνει το σύνολο των µελλοντικών ταµειακών ροών που θα προκύψουν µετά το πέρας της ανωτέρω περιόδου των προβλέψεων. Ο προσδιορισµός των µελλοντικών αυτών εσόδων προϋποθέτει την εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης µιας εταιρείας στο διηνεκές, λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική και τις προοπτικές της. 5

6 Για την περίοδο αυτή, οι αποσβέσεις, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης της εταιρείας αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να εκφράζουν τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιεί µια εταιρεία σε κατάσταση ισορροπίας και ωρίµανσης των εργασιών της. Οι ταµειακές ροές της περιόδου αυτής, ήτοι µετά το 2009, προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας το ίδιο προεξοφλητικό επιτόκιο µε αυτό που χρησιµοποιείται κατά την προεξόφληση των ταµειακών ροών της περιόδου των προβλέψεων, προσαρµοσµένο ως προς τον συντελεστή ανάπτυξης της εταιρείας εις το διηνεκές. Η παραδοχή που έγινε για τον ονοµαστικό ρυθµό ανάπτυξης των εταιρειών στο διηνεκές είναι 3%. Με βάση την ανωτέρω µέθοδο προεξοφλητικών ταµειακών ροών προσδιορίζεται η αξία µιας εταιρείας. Ενδέχεται όµως από τις προς αποτίµηση εταιρείες µερικές να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία όπως χαρτοφυλάκια χρεογράφων, συµµετοχές σε οµοειδείς ή/ και σε άλλες εταιρείες, πλεονάζοντα πάγια ή/ και υποχρεώσεις, καθώς επίσης και σηµαντικά επίπεδα διαθεσίµων ή/ και δανεισµού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πραγµατική αξία µιας εταιρείας προκύπτει βάσει της ακόλουθης σχέσης : Παρούσα Αξια των Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (περιόδου προβλέψεων) + Παρούσα Αξία στο ιηνεκές = Αξία Επιχείρησης + Παρούσα Αξία Συµµετοχών + Πλεόνασµα Πάγια/ Υποχρεώσεις + Αγοραία Αξία ιαθεσίµων / ανεισµού = Συνολική Αξία Επιχείρησης Επισηµαίνεται ότι οι συµµετοχές της εταιρείας αποτιµώνται χωριστά µε κάποια από τις µεθόδους ανάλογα µε την περίπτωση και η αξία τους προστίθεται στην τελική αξία όπως έχει υπολογιστεί µε την παραπάνω µέθοδο. Ανάλυση Ευαισθησίας Η αξία µιας εταιρείας όπως προκύπτει βάσει της µεθόδου προεξοφληµένων ελεύθερων ταµειακών ροών, πάντοτε εξετάζεται για την ευαισθησία των αποτελεσµάτων στα οποία καταλήγει ως προς τη µεταβολή βασικών παραδοχών που περιλαµβάνονται στο χρηµατοοικονοµικό µοντέλο. Οι µεταβλητές που εξετάζονται και τα περιθώρια µεταβολών τους εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, προς αποτίµηση, εταιρείας. 3.3 Κεφαλαιοποίηση µέσου όρου των πιθανών κερδών της προσεχούς πενταετίας Στη µέθοδο αυτή κυριαρχεί η σκέψη ότι ο µέτοχος πρέπει να αποκοµίσει από την επιχείρηση ετήσια κέρδη ίσα τουλάχιστον µε το εισόδηµα από τόκους που θα αποκόµιζε από τα κεφάλαια τα οποία θα διαθέσει για την αγορά της επιχειρήσεως. Γι αυτό λοιπόν κεφαλαιοποιείται ο µέσος όρος των οργανικών κερδών που προβλέπεται να υπάρξουν στην επόµενη πενταετία µε το τρέχον επιτόκιο τοποθετήσεως. 6

7 Από την εταιρεία µας δόθηκαν προϋπολογιστικά στοιχεία αποτελεσµάτων της προσεχούς πενταετίας τα οποία θεωρούµε ότι, σύµφωνα µε τη δυναµικότητα της εταιρείας είναι πραγµατοποιήσιµα. 4. Πηγές πληροφοριών Για τη διενέργεια της αποτίµησης έχουµε λάβει υπόψη δεδοµένα και πληροφορίες από τις ακόλουθες καταστάσεις/έντυπα, βάσεις δεδοµένων και επαφές: Ελεγµένες από άλλες ελεγκτικές εταιρείες οικονοµικές καταστάσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών για τις χρήσεις Ισοζύγια Λογαριασµών των συγχωνευόµενων εταιρειών µε ηµεροµηνία αναφοράς την Καταστάσεις ετήσιων προβλέψεων της ιοικήσεως των εταιρειών σχετικά µε τα κύρια οικονοµικά τους µεγέθη της περόδου 2004 έως 2008 Πληροφορίες από στελέχη των συγχωνευόµενων εταιρειών 4.1. Περιορισµοί Οι περιορισµοί που διέπουν την εργασία αποτίµησης της εταιρείας έχουν ως εξής: Η εργασία αποτίµησης στηρίχθηκε σε ορισµένες παραδοχές σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Με το πέρασµα του χρόνου είναι δυνατόν ορισµένοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν κάποιες από τις παραδοχές αυτές, να µεταβληθούν ή να µην εκπληρωθούν στο µέλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να δοθεί ο ίδιος βαθµός βαρύτητας που δίνεται σε περιπτώσεις ελεγµένων στοιχείων παρελθουσών χρήσεων. Βασική αρχή για την εργασία αποτίµησης µας είναι ότι οι εργασίες της εταιρείας θα συνεχιστούν απρόσκοπτα και στο απώτερο µέλλον (going concern principle). Η εταιρεία µας δεν έχει καµία ευθύνη ούτε και για την ακρίβεια των πληροφοριών που µας δόθηκαν και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την αποτίµηση της εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών µε αυτή ούτε γαι τις συνέπειες που θα επιφέρει η µεταβολή των προαναφερθέντων παραγόντων. Η εργασία µας δεν αποτελεί διενέργεια ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρίων και των συνδεδεµένων µε αυτές και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί πιστοποιητικό ελέγχου και ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η παρούσα µελέτη αποτίµησης θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για εσωτερική χρήση της ιοίκησης της εταιρείας ΕΛΤΟΝ καθώς και των κύριων µετόχων. εν πρέπει να διανεµηθεί ή να αναφερθεί ολόκληρη ή µέρος αυτής, για οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεσή µας. 5. Ιστορικό H EΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε το 1981, από µετατροπή της προϋφισταµένης εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ έχοντας ως σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εµπορία χηµικών Α υλών, ετοίµων πάσης φύσεως χηµικών προϊόντων και βιοµηχανικών µηχανηµάτων. 7

8 Αρχικά η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα εµπορίας χηµικών Α υλών για την παραγωγή φαρµάκων και καλλυντικών. Το 1986 οι δραστηριότητές της επεκτείνονται στην εµπορία Α υλών και ειδικών προϊόντων για τον κλάδο τροφίµων. Αρχικά η εταιρεία ενεργοποιείται στους χώρους της αρτοποιίας, σοκολατοποιίας, γαλακτοκοµικών, επεξεργασίας σταφίδας και αλλαντοποιίας. Πολύ σύντοµα ακολουθεί η δραστηριοποίηση στα οινολογικά προϊόντα. Το 1989 τα γραφεία και η αποθήκη της εταιρείας µεταφέρονται σε ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Κάτω Κηφισιά. Η συνύπαρξη των δύο λειτουργιών στον ίδιο χώρο ωφέλησε σε µεγάλο βαθµό την εξυπηρέτηση των πελατών και την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, ενώ η επιλογή του χώρου µε άµεση πρόσβαση στον κυριότερο οδικό άξονα της χώρας διευκολύνει σηµαντικά την διανοµή των προϊόντων. Το 1990 δηµιουργείται το τµήµα Πωλήσεων Βιοµηχανικών Προϊόντων, µε αρχική δραστηριοποίηση στην εµπορία Α υλών για την παραγωγή χρωµάτων. Πολύ γρήγορα, το τµήµα εξαπλώνει τις δραστηριότητες του στον χώρο της εµπορίας προϊόντων για την παραγωγή απορρυπαντικών, βερνικιών, συγκολλητικών και µελανιών. Το 1993 ενισχύεται η παρουσία της εταιρείας στην Βόρεια Ελλάδα µε την εγκατάσταση Γραφείου Πωλήσεων στην Θεσσαλονίκη. Το 1996, διπλασιάζεται σε έκταση ο αποθηκευτικός χώρος στην Κάτω Κηφισιά, σε οικόπεδο εφαπτόµενο στο αρχικό. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς αγοράζεται οικόπεδο στην Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στην Σίνδο, στο οποίο αρχίζει η ανέγερση κτιρίου κέντρου διανοµής και γραφείων το Το κτίριο ολοκληρώνεται το 1999 και στεγάζει πλέον τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Βόρεια Ελλάδα. Το 2001 και στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παρεχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών, η εταιρεία πιστοποιήθηκε για την εφαρµογή του συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Η όλη πορεία της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από δυναµικότητα αλλά και από συστηµατική προσπάθεια ερµηνείας του σύγχρονου επιχειρηµατικού πλαισίου, πρόβλεψης των µελλοντικών εξελίξεων, και εκµετάλλευσης των κατάλληλων ευκαιριών στον σωστό χρόνο. Βασική δέσµευση αλλά και πυξίδα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, είναι η πλήρης κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της, έτσι όπως αυτές διαµορφώνονται από την ζήτηση των αγορών και από τα νεότερα επιστηµονικά επιτεύγµατα, και η ανάπτυξη και διατήρηση µακροχρόνιων επιχειρηµατικών σχέσεων, βασισµένων στην εµπιστοσύνη, τόσο µε τους πελάτες όσο και µε τους προµηθευτές της. 8

9 6. Αντικείµενο ραστηριότητας Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εµπορίας χηµικών προϊόντων, τα οποία χρησιµεύουν κυρίως ως πρώτες ύλες σε διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας. Μικρό µέρος του Κύκλου Εργασιών αφορά σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριµένα σε προµήθειες µεσιτειών από πώληση προϊόντων οίκων που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία. 7. Συµµετοχές Η ΕΛΤΟΝ ιεθνούς Εµπορίου ΑΕΒΕ συµµετέχει στις παρακάτω εταιρείες: α) ELTON CORPORATION S.A. Έτος ίδρυσης : 1997 Έδρα : Camplilui street 5, Pantelimon, Romania Μετοχικό Κεφάλαιο : λέι Ποσοστό συµµετοχής : 99,984% Είδος Μετοχών : Ονοµαστικές Η ELTON CORPORATION S.A. έχει σαν αντικείµενό της τις εισαγωγές, εξαγωγές, την αντιπροσώπευση και εµπορία χηµικών πρώτων υλών, χηµικών έτοιµων προϊόντων οποιασδήποτε φύσεως και βιοµηχανικών µηχανηµάτων και πέραν τούτου ο σκοπός της επεκτείνεται σε πλείστα αντικείµενα εµπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. β) ELTON CORPORATION LTD Έτος ίδρυσης : 2000 Έδρα : Sitnjakovo Blvd. 39A, Sofia 1505, Bulgaria Μετοχικό Κεφάλαιο : BGL Εταίροι : ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (100%) Η ELTON CORPORATION LTD έχει σαν αντικείµενό της τις εισαγωγές, εξαγωγές, εµπορία χηµικών πρώτων υλών, έτοιµων χηµικών προϊόντων, και βιοµηχανικών µηχανηµάτων, επεξεργασία διαφόρων χηµικών και βιοµηχανικών προϊόντων, αντιπροσώπευση οποιονδήποτε εταιριών στη χώρα και στο εξωτερικό µε το ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο δραστηριότητας, συµµετοχή ή συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο µε άλλες εταιρείες ή µε φυσικά πρόσωπα, εµπορικές πράξεις οποιουδήποτε είδους, εκτός των απαγορευµένων από τον νόµο. 9

10 γ) ELTON CORPORATION DOO (Belgrade) Έτος ίδρυσης : 2002 Έδρα : Bulevar Vojvode Misica 17, Belgrade Μετοχικό Κεφάλαιο : $ Εταίροι : ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (80%), Nebojsa Bajavic (20%) Η ELTON CORPORATION DΟΟ έχει σαν αντικείµενό της τις εισαγωγές, εξαγωγές, εµπορία χηµικών πρώτων υλών, έτοιµων χηµικών προϊόντων, και βιοµηχανικών µηχανηµάτων, επεξεργασία διαφόρων χηµικών και βιοµηχανικών προϊόντων, αντιπροσώπευση οποιονδήποτε εταιριών στη χώρα και στο εξωτερικό µε το ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο δραστηριότητας, συµµετοχή ή συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο µε άλλες εταιρείες ή µε φυσικά πρόσωπα, εµπορικές πράξεις οποιουδήποτε είδους, εκτός των απαγορευµένων από τον νόµο. δ) ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. Έτος ίδρυσης : 1996 Έδρα : ΒΙΠΑ Αυλώνα Ατιικής, Θέση Ντράσεζα Μετοχικό Κεφάλαιο Ποσοστό συµµετοχής : 52% : ,36 Ευρώ Η εταιρεία ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από τον αποσχισθέν κλάδο εµπορίας χηµικών προϊόντων της οποίας προήλθε η ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, λειτουργούσε από το 1968 µε την παραπάνω νοµική µορφή και προήλθε µε την σειρά της από µετατροπή προϋφιστάµενης οµµόρυθµης εταιρείας που έφερε την επωνυµία «Ι. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Ο.Ε.» και η οποία ιδρύθηκε το Η ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι η παλαιότερη και µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο, µε ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου ευρώ. Καλύπτει τις ανάγκες σε χηµικά προϊόντα ενός ευρύτατου φάσµατος της βιοµηχανικής παραγωγής. Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων που εµπορεύεται η εταιρεία ανά κλάδο βιοµηχανίας αφορούν: 10

11 ε) ΕΥΡΩΦΑΡΜ-Γεωργικά Φάρµακα Α.Ε. Έτος ίδρυσης : 1993 Έδρα : Αλεξάνδρεια Ηµαθίας Μετοχικό Κεφάλαιο : Ευρώ Ονοµαστική Αξία Μετοχής : 3 Ευρώ Ποσοστό συµµετοχής :15,6% έµµεση συµµετοχή (ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜ. ΑΕ 30%) Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Γεωργικά Φάρµακα Α.Ε. ιδρύθηκε µε στόχο την ολοκληρωµένη παρέµβαση στην εµπορία και διακίνηση γεωργικών εφοδίων και τη γενικότερη παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς και καταστήµατα λιανικής. στ) ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ Έτος ίδρυσης : 1997 Έδρα : ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ Μετοχικό Κεφάλαιο : ,22 Ποσοστό συµµετοχής : 34,67% έµµεση συµµετοχή (ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΑΕ) Η ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον τοµέα γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, σπόρων και γεωργικών εφοδίων. Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει σε συνεργασία µε αξιόπιστους προµηθευτές πρώτων υλών, και συνεχώς επεκτείνει δικιά της σειρά γεωργικών φαρµάκων που διαθέτει στην ελληνική αγορά. 8. Εφαρµογή και αποτελέσµατα µεθόδων αποτίµησης 8.1. Αναπροσαρµοσµένη καθαρή θέση βάσει παρατηρήσεων πιστοποιητικού ελέγχου Η αποτίµηση της ΕΛΤΟΝ µε την παραπάνω µέθοδο διενεργήθηκε µε βάση τις τελευταίες ελεγµένες από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της στα πιστοποιητικά ελέγχου των οποίων στηριχθήκαµε για να προσδιορίσουµε την νέα καθαρή θέση. Σύµφωνα λοιπόν µε τον τελευταίο δηµοσιεύµενο ισολογισµό της προαναφερθείσας ηµεροµηνίας, η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ,08. Με βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προκύπτουν οι παρακάτω 11

12 αναπροσαρµογές στα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και κατά συνέπεια στην αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας. - Μείωση της αξίας των συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α. κατά ευρώ ,00 περίπου διότι η αποτίµηση αυτών κατά την έγινε στην αξία κτήσεως τους και όχι όπως προβλέπεται από τον νόµο 2190/1920 (άρθρο 43 παρ. 6β) βάσει της αξίας των τελευταίων δηµοσιευµένων ισολογισµών. - Μείωση των απαιτήσεων κατά ευρώ ,00 περίπου που αφορούν σε µη σχηµατισθείσα επί πλέον πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. - Αύξηση των προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα κατά ευρώ ,00 που αντιστοιχεί στη µη σχηµατισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. - Αύξηση των υποχρεώσεων κατά ευρώ ,00 περίπου που ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον από φορολογικούς ελέγχους. Βάσει των ανωτέρω η αναπροσαρµοσµένη καθαρή θέση της εταιρείας την προσδιορίζεται στο ποσό των ευρώ ,08. 12

13 8.2. Προεξόφληση ελεύθερων ταµειακών ροών Η µέθοδος αυτή θεωρείται διεθνώς η πιο αποδεκτή και ενδεδειγµένη µέθοδος αποτίµησης εταιρειών, καθώς λαµβάνει υπόψη τη δυνατότητα µίας επιχείρησης να δηµιουργεί κέρδη ταµειακές ροές για τους µετόχους της. Για τον προσδιορισµό της αξίας της ΕΛΤΟΝ βάσει της µεθόδου αυτής ετοιµάστηκε ένα χρηµατοοικονοµικό µοντέλο πρόβλεψης των κύριων οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας για την περίοδο Η ανάπτυξη του µοντέλου αυτού έγινε βάσει των παραδοχών της ιοίκησης της εταιρείας και κάποιων αναπροσαρµογών που κρίναµε σκόπιµες, λαµβάνοντας υπόψη τα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας, τα προβλεπόµενα στοιχεία για το µέλλον καθώς και την αναµενόµενη εξέλιξη του κλάδου µέσα στον οποίο δραστηριοποιείται. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την αξία µιας εταιρείας είναι η ικανότητα της να αποφέρει κέρδη µε την µορφή «ελεύθερων ταµειακών ροών» που µπορούν να διατεθούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες για τη λειτουργία και ανάπτυξή της. Καθαρά κέρδη χρήσεως Συν: Έξοδα που δεν αντιστοιχούν σε χρηµατικές ροές (π.χ. αποσβέσεις) Αύξηση τραπεζικών υποχρεώσεων Μείον: Απαιτούµενη αύξηση κεφαλαίου κίνησης Απαιτούµενες δαπάνες κεφαλαιουχικών επενδύσεων Ισον: Ελεύθερη ταµειακή ροή στους µετόχους Εφόσον η µερισµατική πολιτική της εταιρείας είναι ορθολογική, ο παραπάνω ορισµός ταυτίζεται µε τα µερίσµατα που µπορούν να διανεµηθούν στους µετόχους. Για τον προσδιορισµό της Αξίας της Εταιρείας µε βάση τη µέθοδο αυτή αναπτύξαµε τρία σενάρια, το Βασικό Σενάριο, το Απαισιόδοξο ή Συντηρητικό Σενάριο και το Αισιόδοξο Σενάριο. Το Βασικό Σενάριο στηρίχθηκε σε έγγραφες προβλέψεις της ιοίκησης πάνω στις οποίες έγιναν ορισµένες αναπροσαρµογές που θεωρήσαµε αναγκαίες. Στα υπόλοιπα σενάρια χρησιµοποιήσαµε είτε πιο αισιόδοξες, είτε πιο απαισιόδοξες παραδοχές όσον αφορά στις προβλέψεις των εσόδων και αντίστοιχων εξόδων Ταµειακές ροές Η πρόβλεψη των ταµειακών ροών έγινε έπειτα από µία ολοκληρωµένη πρόβλεψη ισολογισµών και καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσεως, για κάθε ένα από τα έτη της 5ετίας , έτσι ώστε να αξιολογηθούν σωστά οι σχέσεις µεταξύ των ταµειακών ροών και των µεγεθών των προβλεποµένων οικονοµικών καταστάσεων. Ο προβλεπόµενος κύκλος εργασιών για το βασικό σενάριο υπολογίσθηκε βάσει της αναµενόµενης αύξησης του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) το οποίο 13

14 αναµένεται να διαµορφωθεί σε 4% περίπου(σε τρέχουσες τιµές) για το 2004 και να ανέλθει σε 6% µέχρι το 2008 (σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης), της αναµενόµενης διαµόρφωσης του πληθωρισµού καθώς και της εκτιµώµενης αύξησης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας που προβλέπεται να επέλθει την επόµενη 5ετία, από τις επενδύσεις των προηγούµενων ετών λαµβανοµένου υπόψη και του συντελεστή αύξησης της προηγούµενης 5ετίας. Τα έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης για το βασικό σενάριο υπολογίσθηκαν βάσει των προβλέψεων της Εταιρείας, οι οποίες στηρίζονται κυρίως σε ένα σταθερό ποσοστό επί των πωλησεών της. Περισσότερες πληροφορίες για την µέθοδο που εφαρµόσθηκε για την ανάλυση των προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της ΕΛΤΟΝ ΑΕ παρατίθενται στο βιβλίο «VALUATION Measuring and Managing the Value of Companies» των Tom Copeland, Tim Koller και Jack Murrin καθώς και στο βιβλίο Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κ. Ανδρέα Νικολάου. Για το Αισιόδοξο σενάριο χρησιµοποιήθηκαν οι εξής παραδοχές: Αυξηµένες Πωλήσεις και Κόστος Πωληθέντων κατά 5% σε σχέση µε το βασικό σενάριο Αυξηµένες Απαιτήσεις και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ως σταθερό ποσοστό του εκάστοτε διαµορφούµενου κύκλου εργασιών και κόστους πωληθέντων αντίστοιχα Σταθερά έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης σε σχέση µε το σενάριο βάσης Για το Συντηρητικό σενάριο χρησιµοποιήθηκαν οι εξής παραδοχές: Μειωµένες Πωλήσεις και Κόστος Πωληθέντων κατά 5% σε σχέση µε το βασικό σενάριο Μειωµένες Απαιτήσεις και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ως σταθερό ποσοστό του εκάστοτε διαµορφούµενου κύκλου εργασιών και κόστους πωληθέντων αντίστοιχα Αναλογικά µειωµένα (5%) έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης σε σχέση µε το βασικό σενάριο και τα οποία προσαρµόσθηκαν (αυξήθηκαν) µε ένα ποσοστό σταθερών εξόδων Παραδοχές Προβλέψεων κύκλου εργασιών και µικτού κέρδους Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας εκτιµάται ότι θα επηρεαστεί θετικά από την χρήση 2004 και έπειτα λόγω της διατήρησης και ενδυνάµωσης της θέσης της εταιρείας στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται σε συνάρτηση µε την εµπορία νέων προϊόντων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους. Το κόστος πωληθέντων εκτιµάται ότι θα αυξάνεται µε µειούµενο ρυθµό εν σχέσει µε τις πωλήσεις λόγω της αύξησης του περιθωρίου Μικτού Κέρδους. Έτσι, το µικτό κέρδος µε βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ως εξής: 14

15 Περιθώριο Μικτού Κέρδους 18,62 18,63 20,17 21,75 21,33 21,49 Μικτό Κέρδος (σε εκατ. ) Παραδοχές Προβλέψεων Εξόδων ιοίκησης και ιάθεσης Τα έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης (προ αποσβέσεων) στη χρήση 2003 ανέχονται σε 8,5% του κύκλου εργασιών. Η σχέση αυτή λήφθηκε υπόψη στη διαµόρφωση των εξόδων της επόµενης 5ετίας, το δε ποσοστό βαίνει µειούµενο λόγω του ότι, η αύξηση του κύκλου εργασιών δεν επηρεάζει τα σταθερά έξοδα της εταιρείας όπως φαίνεται κατωτέρω: Ποσοστό συµµετοχής στον Κύκλο Εργασιών 8,50 8,26 8,15 8,24 7,90 7,85 Σύνολο εξόδων ιοίκησης & ιάθεσης σε εκατ Παραδοχές Εκτίµησης Κεφαλαίου Κίνησης Για την εκτίµηση του κεφαλαίου κίνησης (εξαιρουµένων των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων) χρησιµοποιήθηκαν οι αριθµοδείκτες: Απαιτήσεις/Κύκλος εργασιών ήτοι 44,6% Βραχ/σµες υποχρεώσεις (χωρίς τραπεζικό δανεισµό, µερίσµατα κλπ)/ Κόστος πωληθέντων ήτοι 37,3% Για το συντηρητικό και αισιόδοξο σενάριο οι προαναφερθέντες αριθµοδείκτες διατηρήθηκαν σταθεροί. Αναµενόµενες επενδύσεις Η ΕΛΤΟΝ ΑΕ, σύµφωνα µε σχετικές έγγραφες διαβεβαιώσεις της, θα επενδύσει περίπου Ευρώ ,00, κατά τις χρήσεις 2004 έως 2008 σε εξοπλισµό για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της επιχείρησης. Άλλες Παραδοχές Οι Αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε τους ίδιους συντελεστές της χρήσης 2003 προσαυξηµένες µε τις αποσβέσεις των προσθηκών και µειούµενες µε τις αποσβέσεις των ολοσχερώς αποσβεσθέντων εξόδων εγκατάστασης Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος ανέρχεται σε 35% Το επιτόκιο δανεισµού προσδιορίσθηκε από τον αριθµοδείκτη Χρεωστικοί τόκοι/υπόλοιπο τραπεζών του έτους βάσης 2003, ήτοι 4,25%. Μετά τα ανωτέρω παραθέτουµε στη συνέχεια την εξέλιξη των ταµειακών ροών της εταιρείας όπως αυτές διαµορφώθηκαν από τις οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως) για το διάστηµα 2004 έως 2008 και για τα τρία σενάρια ήτοι βασικό, συντηρητικό, αισιόδοξο. 15

16 1. ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Ισολογισµοί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ χρ χρ χρ χρ χρ χρ EΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , ,82 0,00 0,00 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , , , , ,44 Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις , , , , , ,88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα , , , , , ,00 Απαιτήσεις , , , , , ,00 ιαθέσιµα , , , , , ,11 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικου , , , , , ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,43 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήµατος , , , , , ,00 Τράπεζες , , , , ,00 0,00 Λοιπές Υποχρεώσεις , , , , , ,00 Προβλέψεις , , , , , ,65 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 814,81 814,81 814,81 814,81 814,81 814,81 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,46 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ , , , , , ,97 ΙΑνάλυση Καθαρής Θέσης Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο (µετοχικό) , , , , , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , , , , ,10 Αποθεµατικά κεφάλαια , , , , , ,87 Καθάρά κέρδη χρήσεως εις νέο , , , , , ,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , , , ,97 16

17 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Αποτελέσµατα χρήσης χρ χρ χρ χρ χρ χρ Κύκλος εργασιών , , , , , ,00 % µεταβολής -4,11 4,90 6,12 7,98 8,19 11,67 Μείον: Κόστος πωλήσεων , , , , , ,00 Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 18,62 18,63 20,17 21,75 21,33 21,49 Πλέον: 'Αλλα έσοδα εκµ/σης 1.000, , , , , ,00 ΜΕΙΟΝ: 'Εξοδα διοικ. λειτουργίας & λειτουργείας διαθέσεως , , , , , ,00 ΚΠΦΤΑ , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 10,13 9,96 11,61 13,09 13,00 13,26 Αποσβέσεις , , , , , ,00 ΚΠΦΤ , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 8,92 8,80 10,79 12,45 12,37 12,70 Τόκοι Συµµµετοχές & Έκτακτα , , , , ,50 0,00 ΚΠΦ , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 7,91 7,88 10,16 12,12 12,33 12,70 Φόρος εισοδήµατος , , , , , ,00 Καθαρά Κέρδη , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 5,10 5,12 6,60 7,88 8,02 8,26 17

18 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Ταµειακές ροές χρ χρ χρ χρ χρ χρ ΚΠΤΦ , , , , , ,00 % µεταβολής 1,39 3,53 30,13 24,54 7,56 14,66 πλέον : Αποσβέσεις , , , , , ,00 (Αύξηση) / Μείωση σε Κεφάλαιο Κίνησης , , , , , ,36 Λειτουργικές ταµειακές ροές , , , , , ,64 % µεταβολής 40,16 18,93 18,83 9,85 16,26 Έκτακτα έσοδα ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πλέον: Προβλέψεις έτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επενδύσεις , , , , , ,00 Φόρος , , , , , ,74 Ελεύθερες ταµειακές ροές , , , , , ,90 % µεταβολής -296,18 29,84 13,63 1,31 22,04 Πλήρωµή µερίσµατος ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο προηγούµενου έτους , , , , , ,79 Υπόλοιπο έτους προ τόκων , , , , , ,11 Μεταβολή σε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τόκοι & συµµετοχές , , , , ,50 0,00 Τελικό Υπόλοιπο , , , , , ,11 18

19 1. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ χρ χρ χρ χρ χρ χρ EΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , ,82 0,00 0,00 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , , , , ,44 Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις , , , , , ,88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα , , , , , ,00 Απαιτήσεις , , , , , ,00 ιαθέσιµα ,21 0,00 0,00 0, , ,50 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικου , , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,82 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήµατος , , , , , ,00 Τράπεζες , , , ,00 0, ,00 Λοιπές Υποχρεώσεις , , , , , ,78 Προβλέψεις , , , , , ,65 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 814,81 814,81 814,81 814,81 814,81 814,81 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,24 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ , , , , , ,58 Ανάλυση Καθαρής Θέσης Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο (µετοχικό) , , , , , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , , , , ,10 Αποθεµατικά κεφάλαια , , , , , ,48 Καθάρά κέρδη χρήσεως εις νέο , , , , , ,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , , , ,58 19

20 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Αποτελέσµατα χρήσης χρ χρ χρ χρ χρ χρ Κύκλος εργασιών , , , , , ,00 % µεταβολής -4,11-0,35 6,12 7,98 8,19 11,67 Μείον: Κόστος πωλήσεων , , , , , ,00 Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 18,62 18,63 20,17 21,75 21,33 21,49 Πλέον: 'Αλλα έσοδα εκµ/σης 1.000, , , , , ,00 ΜΕΙΟΝ: 'Εξοδα διοικ. λειτουργίας & λειτουργείας διαθέσεως , , , , , ,00 ΚΠΦΤΑ , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 10,13 10,11 11,98 13,78 13,62 13,95 Αποσβέσεις , , , , , ,00 ΚΠΦΤ , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 8,92 8,89 11,12 13,09 12,95 13,37 Τόκοι Συµµµετοχές & Έκτακτα , , , ,50 0, ,00 ΚΠΦ , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 7,91 7,99 10,52 12,83 12,95 13,19 Φόρος εισοδήµατος , , , , , ,00 Καθαρά Κέρδη , , , , , ,00 % επί των πωλήσεων 5,10 5,20 6,84 8,34 8,42 8,57 20

1. Εντολή και σκοπός της εργασίας

1. Εντολή και σκοπός της εργασίας ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Αθήνα 28 Μαίου 2004 Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ ΒΙΠΑ Αυλώνος ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS Α.Ε. και AIAKOΣ A.E. σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα )

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα ) Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton Int. Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. 20 Ιουλίου 2005 Αξιότιµοι Κύριοι, Θέµα: Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα