Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ"

Transcript

1 Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

2 Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ Ιδηώηεο πειάηεο Επαγγεικαηίεο πειάηεο Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο Επηιέμηκνη αληηζπκβαιιόκελνη Δπλεηηθνί επαγγεικαηίεο πειάηεο 3 3 Πεξηπηώζεηο ιήςεο ζπλαίλεζεο από ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ 4 4 Σπλέπεηεο θαηεγνξηνπνηήζεσο πειαηώλ Ιδηώηεο πειάηεο Επαγγεικαηίεο πειάηεο 5 5 Πνιηηηθή θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηώλ ηνπ Οκίινπ 6 6 Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο θαη ζπκβαηόηεηαο 7 i

3 1 Ειζαγυγή Η παξνύζα Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ εθαξκόδεηαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηεο Τξάπεδαο, νη νπνίεο παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3606/2007 ή άιισλ λόκσλ θξαηώλ κειώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνπο νπνίνπο ελζσκαηώζεθε ε Οδεγία MiFID ζε απηά ηα θξάηε κέιε (εθεμήο ε «Οδεγία»). Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο (εθεμήο o «Όκηινο» ή «Όκηινο Πεηξαηώο») πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα Πνιηηηθή πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Οη όξνη «Όκηινο» θαη «Όκηινο Πεηξαηώο» θαιύπηνπλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο. θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο ή εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ζηελ αιινδαπή. Η Οδεγία δηαθξίλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο πειαηώλ: Ιδηώηεο πειάηεο Δπλεηηθνί επαγγεικαηίεο πειάηεο Επαγγεικαηίεο πειάηεο, δηαθξηλόκελνη ζε: - Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο - Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο Επηιέμηκνη αληηζπκβαιιόκελνη 1

4 2 Οπιζμοί και καηηγοπιοποίηζη πελαηών Ωο πειάηεο λννύληαη ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, ζηα νπνία ν Όκηινο παξέρεη επελδπηηθέο ή παξεπόκελεο ππεξεζίεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο. 2.1 Ιδιώηερ πελάηερ Ωο ηδηώηεο θαηεγνξηνπνηνύληαη νη πειάηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ επαγγεικαηίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο. Οη ηδηώηεο πειάηεο απνιακβάλνπλ πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη, ηδίσο, ζην ιεπηνκεξέζηεξν, ζε ζρέζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο, θαζνξηζκό ηνπ είδνπο θαη ηεο κνξθήο ηεο παξερόκελεο από ηνλ Όκηιν ελεκέξσζεο. 2.2 Επαγγελμαηίερ πελάηερ Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο, νη επαγγεικαηίεο πειάηεο είλαη θπξίσο λνκηθά πξόζσπα θαη δηαθξίλνληαη ζε: επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο, θαη επαγγεικαηίεο ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο Επαγγελμαηίερ λόγυ ηηρ θύζηρ ηοςρ Ωο επαγγεικαηίεο πειάηεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο λννύληαη νη αθόινπζνη: Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ππόθεηληαη ππνρξεσηηθά ζε επνπηηθνύο θαλόλεο γηα λα αζθήζνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ ιάβεη άδεηα από έλα θξάηνο κέινο θαη εθαξκνγή θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ή έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππόθεηληαη ζηνπο επνπηηθνύο θαλόλεο θξάηνπο κέινπο ρσξίο αλαθνξά ζε νδεγία ή είλαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππόθεηληαη ζε επνπηηθνύο θαλόλεο ηξίηεο ρώξαο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη, ηδίσο, πηζησηηθά ηδξύκαηα, ΕΠΕΥ, άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζήο ηνπο, ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζήο ηνπο, δηαπξαγκαηεπηέο ζε ρξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ θαη ζπλαθώλ παξαγώγσλ, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο (π.ρ. ΑΕΕΔ), αλώλπκεο εηαηξείεο επελδύζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο. Οη εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, δεκόζηνη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεκόζην ρξένο, θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί, όπσο ε Παγθόζκηα Τξάπεδα, ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν, ε Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε Επξσπατθή Τξάπεδα Επελδύζεσλ. Άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο, ησλ νπνίσλ θύξηα δξαζηεξηόηεηα είλαη ε επέλδπζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ ηηηινπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ή άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο. 2

5 2.2.2 Επαγγελμαηίερ λόγυ ηος μεγέθοςρ ηοςρ Πξόθεηηαη γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνύλ ζε αηνκηθή βάζε, ηνπιάρηζηνλ δύν από ηα αθόινπζα θξηηήξηα κεγέζνπο: ζύλνιν ηζνινγηζκνύ: επξώ, θαζαξόο θύθινο εξγαζηώλ: επξώ, ίδηα θεθάιαηα: επξώ. 2.3 Επιλέξιμοι ανηιζςμβαλλόμενοι Επηιέμηκνη αληηζπκβαιιόκελνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο είλαη νη ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, όηαλ ε παξερόκελε ζε απηνύο επελδπηηθή ππεξεζία ζπλίζηαηαη ζε ιήςε, δηαβίβαζε ή εθηέιεζε εληνιήο ηνπο. Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ πειάηε σο επηιέμηκνπ δε λνείηαη γηα ηηο ινηπέο επελδπηηθέο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο (όπσο απηέο νξίδνληαη από ηελ Οδεγία), ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 2.4 Δςνηηικοί επαγγελμαηίερ πελάηερ Δπλεηηθνί επαγγεικαηίεο πειάηεο είλαη όζνη ηδηώηεο πειάηεο πιεξνύλ ηα πξόζζεηα θξηηήξηα, όπσο απηά νξίδνληαη από ηελ Οδεγία, θαη δύλαληαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ λα αηηεζνύλ ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο σο επαγγεικαηηώλ γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο ζεσξνύληαη όηη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα απηά. Τα θξηηήξηα έληαμεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη ηα αθόινπζα, εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ηεξνύληαη ηνπιάρηζηνλ δύν: ν πειάηεο πξαγκαηνπνίεζε θαηά κέζνλ όξν δέθα (10) ζπλαιιαγέο επαξθνύο όγθνπ αλά ηξίκελν ζηε ζρεηηθή αγνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ηξηκήλσλ, ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ηνπ πειάηε, νξηδόκελν σο θαηαζέζεηο κεηξεηώλ ζπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ππεξβαίλεη ηα πεληαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) επξώ, ν πειάηεο θαηέρεη ή θαηείρε επί έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή ζέζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα, ε νπνία απαηηεί γλώζε ησλ ζρεδηαδόκελσλ ζπλαιιαγώλ ή ππεξεζηώλ. 3

6 3 Πεπιπηώζειρ λήτηρ ζςναίνεζηρ από ηον πελάηη ζσεηικά με ηην καηηγοπιοποίηζή ηος Ο Όκηινο δελ απαηηείηαη λα ιακβάλεη ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, εθόζνλ απηόο είλαη επαγγεικαηίαο ή ηδηώηεο θαη έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί ζηε ζρεηηθή θαηεγνξία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο. Ο Όκηινο ελεκεξώλεη ηνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο όηη δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ ηελ αιιαγή ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο ζε ηδηώηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηύρνπλ πςειόηεξεο πξνζηαζίαο. Ο πειάηεο πνπ έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί από ηνλ Όκηιν σο επαγγεικαηίαο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο, εάλ ζεσξεί όηη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ή λα δηαρεηξηζηεί νξζά ηνπο θηλδύλνπο, ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη. Τν πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο παξέρεηαη, εάλ ν πειάηεο πνπ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο ζπλάςεη ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηνλ Όκηιν γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ σο ηδηώηε. Η ζπκθσλία πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη, εάλ απηό ηζρύεη γηα κία ή πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο ή ζπλαιιαγέο, ή γηα έλα ή πεξηζζόηεξα είδε πξντόλησλ ή ζπλαιιαγώλ. Ο Όκηινο ιακβάλεη ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ ηδηώηε δπλεηηθνύ επαγγεικαηία πειάηε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ σο επαγγεικαηία, θαζώο θαη ηνπ επαγγεικαηία πειάηε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ σο επηιέμηκνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Εηδηθόηεξα, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελόο δπλεηηθνύ επαγγεικαηία πειάηε σο επαγγεικαηία απαηηείηαη πξνεγνύκελε αίηεζε ηνπ πειάηε, ζε ρσξηζηό έγγξαθν, κε ζπλεκκέλε ζρεηηθή δήισζή ηνπ πεξί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, γηα ηα νπνία αηηείηαη λα αληηκεησπηζζεί σο επαγγεικαηίαο, θαζώο θαη όηη έρεη επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ επάγεηαη ε απώιεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ σο ηδηώηε. Ο Όκηινο κπνξεί λα απνδερζεί ηελ αίηεζε, κόλν εάλ πεηζζεί επιόγσο, κεηά από θαηάιιειε αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο, ηεο πείξαο θαη ησλ γλώζεσλ ηνπ πειάηε όηη, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο θύζεο ησλ ζρεδηαδόκελσλ ζπλαιιαγώλ ή ππεξεζηώλ, ν πειάηεο είλαη ηθαλόο λα ιάβεη κόλνο ηνπ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηέο ελέρνπλ. Ο Όκηινο δηθαηνύηαη, εθόζνλ δηαπηζηώζεη όηη έλαο πειάηεο δελ πιεξνί πιένλ ηνπο όξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηεγνξηνπνηήζεθε σο επαγγεικαηίαο, λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα, θαη, ηδίσο, λα ηνλ θαηεγνξηνπνηήζεη σο ηδηώηε πειάηε θαη λα ηνλ ελεκεξώζεη ζρεηηθά. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελόο επαγγεικαηία πειάηε σο επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιόκελνπ, απαηηείηαη πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε θαη ζπκθσλία ησλ κεξώλ όηη αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απνηειεί απνθιεηζηηθά ε παξνρή ππεξεζηώλ ιήςεο, δηαβίβαζεο ή/θαη εθηέιεζεο εληνιώλ. Μόλν εθόζνλ ν πειάηεο ζπλαηλέζεη ζηε ζρεηηθή από ηνλ Όκηιν πξνηεηλόκελε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ σο επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιόκελνπ, ζα αληηκεησπηζζεί σο επηιέμηκνο αληηζπκβαιιόκελνο. Πξνθεηκέλνπ ν πειάηεο απηόο λα αληηκεησπηζζεί σο ηδηώηεο, ζα πξέπεη ν ίδηνο κε έγγξαθν αίηεκά ηνπ λα δεηήζεη ξεηά ηελ πξνζηαζία απηή θαη ν Όκηινο λα απνδερζεί ην ελ ιόγσ αίηεκα. 4

7 4 Σςνέπειερ καηηγοπιοποιήζευρ πελαηών 4.1 Ιδιώηερ πελάηερ Σηνπο ηδηώηεο πειάηεο παξέρεηαη σο πξνο ηηο επελδπηηθέο δπλαηόηεηεο θαη ηελ πιεξνθόξεζε ε κεγαιύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο. Τν γεγνλόο απηό ζπλεπάγεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη νξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή ζηξαηεγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά ελδέρεηαη λα κελ είλαη θαηάιιεια ή ζπκβαηά κε ην πξνθίι ηνπ ηδηώηε πειάηε, κε απνηέιεζκα ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα κελ είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ από ηνλ Όκηιν. Επηπξόζζεηα, ην πιαίζην πξνζπκβαηηθήο θαη δηαξθνύο ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ρξεώζεηο, είλαη εθ πξννηκίνπ θαζνξηζκέλν σο πξνο ην είδνο θαη ηε κνξθή ηνπ, ε δε δπλαηόηεηα ζπκβαηηθήο θαζηέξσζεο ελόο δηαθνξεηηθνύ ζπζηήκαηνο πιεξνθόξεζεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Πεξαηηέξσ, ν ηξόπνο πξνζδηνξηζκνύ ηεο βέιηηζηεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ ησλ ηδησηώλ πειαηώλ πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ Οκίινπ γηα επξύηεξε αμηνιόγεζε άιισλ παξακέηξσλ (όπσο ελδεηθηηθά, ηαρύηεηα, πνηόηεηα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο) θαζόζνλ γηα ηνπο ηδηώηεο πειάηεο ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα πξνζδηνξίδεηαη θαηαξρήλ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ «ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο». 4.2 Επαγγελμαηίερ πελάηερ Οη επαγγεικαηίεο πειάηεο, ησλ νπνίσλ ε γλώζε θαη πείξα ηεθκαίξεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο, έρνπλ θαηαξρήλ κεγαιύηεξα πεξηζώξηα επηινγήο ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ζηξαηεγηθώλ δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά. Τν πιαίζην πξνζπκβαηηθήο θαη δηαξθνύο ελεκέξσζεο ηνπο είλαη πεξηζζόηεξν επέιηθην, ηόζν σο πξνο ην πεξηερόκελν, όζν θαη σο πξνο ηε κνξθή ηνπ. Δηάθνξα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ηξόπνπ παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο ελεκέξσζεο, δύλαληαη λα ξπζκίδνληαη κε ζπκθσλία ηνπ Οκίινπ θαη ηνπ πειάηε. Τέινο, ζην πιαίζην θαζνξηζκνύ ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο ν Όκηινο δύλαηαη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη άιιεο παξακέηξνπο (όπσο ελδεηθηηθά, ηαρύηεηα, πνηόηεηα εθηέιεζεο). Σεκεηώλεηαη όηη ν εληνπηζκόο θαη ε νξζή δηαρείξηζε θάζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ αθνξά όιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηιέμηκσλ αληηζπκβαιινκέλσλ, θαη όιεο ηηο παξερόκελεο επελδπηηθέο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο. 5

8 5 Πολιηική καηηγοπιοποίηζηρ πελαηών ηος Ομίλος Η παξνύζα Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ ηνπ Οκίινπ ζπλνςίδεηαη ζηα αθόινπζα: Ο Όκηινο πξνηείλεη ζηνπο επηιέμηκνπο αληηζπκβαιιόκελνπο, ζηνπο νπνίνπο παξέρεη ππεξεζίεο ιήςεο, δηαβίβαζεο ή / θαη εθηέιεζεο εληνιώλ, ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο επηιέμηκσλ αληηζπκβαιινκέλσλ γηα όια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Μέρξη ηε ιήςε ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε κε ζπλαίλεζήο ηνπο, νη ζπγθεθξηκέλνη πειάηεο θαηεγνξηνπνηνύληαη από ηνλ Όκηιν σο επαγγεικαηίεο πειάηεο γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Όιεο νη ινηπέο θαηεγνξίεο πειαηώλ, θαηεγνξηνπνηνύληαη από ηνλ Όκηιν σο ηδηώηεο πειάηεο γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Εηδηθά γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ιόγσ κεγέζνπο, ε ζρεηηθή επηζηνιή ελεκέξσζεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε νπνία απνζηέιιεηαη από ηνλ Όκηιν, επέρεη ζέζε πξνηάζεσο πξνο ζύλαςε ζρεηηθήο ζπκβάζεσο αλα-θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο ζε ηδηώηε πειάηε. Η ζπλαίλεζή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πειαηώλ ζηελ αλα-θαηεγνξηνπνίεζε απηή αξθεί θαη ζησπεξή, ήηνη ζεσξείηαη όηη πθίζηαηαη θαη ε ζύκβαζε ζπλήθζε, εθόζνλ απηνί δελ απνξξίςνπλ ξεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ή ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ηηο παξερόκελεο από ηνλ Όκηιν επελδπηηθέο ή παξεπόκελεο ππεξεζίεο. Ιδηώηεο πειάηεο / δπλεηηθνί επαγγεικαηίεο θαηεγνξηνπνηνύληαη από ηνλ Όκηιν σο ηδηώηεο γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Η Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλαιόγσο ηεο κεηαβνιήο ησλ επηινγώλ θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηώλ ηνπ Οκίινπ, πάληνηε εληόο ησλ λόκηκσλ πιαηζίσλ. Εθόζνλ ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί ξεηή ή ζησπεξή ζπλαίλεζε ησλ πειαηώλ, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελεκεξώζεηο απηώλ θαη ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο ζπλαηλέζεηο. 6

9 6 Έλεγσορ καηαλληλόηηηαρ και ζςμβαηόηηηαρ Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν Όκηινο παξέρεη επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ή ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο κε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε επαξθνύο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε ζε επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηνπο επελδπηηθνύο ηνπ ζηόρνπο. Οη εμ νξηζκνύ επαγγεικαηίεο πειάηεο ζα ζεσξείηαη όηη θαηέρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ απαξαίηεηε γλώζε θαη εκπεηξία. Σηνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη έιεγρνη θαηαιιειόηεηαο, κε ζθνπό ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνπο επελδπηηθνύο ηνπο ζηόρνπο ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηώλ επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ. Σηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πξαγκαηνπνηείηαη, επηπιένλ, έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελέρεη ε ζπλαιιαγή. Σε ό,ηη αθνξά ηνπο επηιέμηκνπο αληηζπκβαιιόκελνπο δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακηάο κνξθήο έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ή ζπκβαηόηεηαο. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ απιήο εθηέιεζεο εληνιώλ ζε ζύλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντόληα, ν Όκηινο ζα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο ζπκβαηόηεηαο κόλν ζηνπο ηδηώηεο πειάηεο, κε ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ηε γλώζε θαη εκπεηξία ηνπ πειάηε, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηε ζπκβαηόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ πξντόληνο. Γηα παξνρή ππεξεζηώλ απιήο εθηέιεζεο εληνιώλ ζε κε ζύλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντόληα δελ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη έιεγρνη ζπκβαηόηεηαο νύηε γηα ηνπο ηδηώηεο πειάηεο. 7

10 A Εηαιπείερ ηος Ομίλος πος ςπάγονηαι ζηην παπούζα Πολιηική Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα Πνιηηηθή είλαη νη εμήο: Τξάπεδα Πεηξαηώο Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. S.S.I.F. Piraeus Securities Romania S.A. Πεηξαηώο Φξεκαηηζηεξηαθή Αλώλπκε Εηαηξεία Παξνρήο Επελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ Πεηξαηώο ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. 8

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα