ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 349 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας: Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ Προσθήκη ευρωπαϊκής αξίας {SEC(2006) 841} {SEC (2006) 842} {SEC(2006) 856} EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας: Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ Προσθήκη ευρωπαϊκής αξίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ EΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL 2 EL

3 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι η ναυαρχίδα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιτυχία της εξαρτάται από το κατά πόσο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, δεδοµένου ότι ο ρόλος τους είναι ζωτικός για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, του ανταγωνισµού και της καινοτοµίας που οδηγούν στην αειφόρο οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη. Περαιτέρω, στα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2006 τονίζεται ότι µια πλήρως ολοκληρωµένη χρηµατοοικονοµική αγορά και µια επαρκής πρόσβαση σε χρηµατοδότηση είναι ζωτικά στοιχεία για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η διαδικασία της Λισαβόνας προσφέρει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση µέσω µεταρρυθµίσεων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Η βελτίωση αυτή είναι αναγκαία παρά το γεγονός ότι ήδη, σε πολλά κράτη µέλη συναντώνται τα χαρακτηριστικά ενός διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος για τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ. Στον πρόσφατα δηµοσιευµένο κατάλογο των 20 πρώτων κρατών στον κόσµο στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, τα µισά κράτη είναι µέλη της ΕΕ 1. Εποµένως, µία από τις κύριες προκλήσεις είναι η διάδοση των ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, η πολυµορφία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ αποτελεί πλεονέκτηµα. Οι ΜΜΕ είναι διαφορετικές τόσο ως προς τη νοοτροπία της επιχείρησης, όσο και ως προς τους τρόπους µε τους οποίους καινοτοµούν. Μερικές παρέχουν τεχνολογία αιχµής, ενώ άλλες προσαρµόζουν σταδιακά τις διαδικασίες και τα προϊόντα ή αναπτύσσουν νέες στρατηγικές µάρκετινγκ. Άλλες πάλι δεν εφαρµόζουν σχεδόν καµία καινοτοµία, αλλά η κοινωνική τους συµβολή είναι απαραίτητη. Αυτή η πολυµορφία συνεπάγεται διαφορετικές ανάγκες χρηµατοδότησης για κάθε ΜΜΕ. ηµιουργεί, επίσης, δυνατότητες για τη βελτίωση των πολιτικών των κρατών µελών τα οποία αλληλοδιδάσκονται τις ορθές πρακτικές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση τόσο σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου όσο και στη δανειακή χρηµατοδότηση. Η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου για τις ΜΜΕ µε υψηλό αναπτυξιακό δυναµικό. Ύστερα από µια ισχυρή πτώση από τα 4,2 δισ. ευρώ το 2001 η οποία οφειλόταν στην κατάρρευση της τεχνολογικής «φούσκας», οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο στην Ευρώπη παρέµειναν στάσιµες στα 2 δισ. ευρώ περίπου. Μπορεί η αύξηση του αριθµού επενδύσεων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης από το 2004 και µετά να είναι κάπως ενθαρρυντική, ωστόσο τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια φαίνεται να µην καταφέρνουν να παρέχουν µια δίοδο προς το επόµενο στάδιο για σηµαντικό αριθµό επιτυχηµένων επιχειρήσεων των οποίων η συνεχιζόµενη ανάπτυξη έχει τόσο µεγάλη σηµασία για την ΕΕ. Μια πρόσφατη έρευνα 2 έδειξε ότι το 14% των 23 εκατ. ΜΜΕ που είναι καταχωρισµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση στη δανειακή χρηµατοδότηση, καθώς ενδέχεται να εξακολουθήσουν να συναντούν δυσκολίες για δανειοληψία ή µικροπιστώσεις για το επόµενο σχέδιό τους. 1 2 Best Markets for Entrepreneurial Finance, Milken Institute, 2005 Capital Access Index, Oκτώβριος 2005 Έρευνα στο Flash Eυρωβαρόµετρο 174, Σεπτέµβριος 2005 EL 3 EL

4 Στην πλευρά της ζήτησης, πολλοί επιχειρηµατίες χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης καθώς και σχετικά µε το βέλτιστο τρόπο παρουσίασης των επενδυτικών σχεδίων τους σε πιθανούς χρηµατοδότες. Τα προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική. Γενικά, η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει µια νοοτροπία στο πλαίσιο της οποίας επιχειρηµατίες και χρηµατοδότες από κοινού θα είναι πιο πρόθυµοι να αναλάβουν και να µοιραστούν τον κίνδυνο. Η επίλυση του προβλήµατος αυτού είναι ζωτική, επειδή οι ΜΜΕ είναι βασικές πηγές καινοτοµίας και δηµιουργίας θέσεων εργασίας, οι κινητήρες της ευρωπαϊκής οικονοµικής ανάπτυξης, των οποίων οι δραστηριότητες προωθούν τη διαρθρωτική αλλαγή και τη βελτίωση της ευηµερίας για το σύνολο της Ευρώπης. Συµπληρώνοντας την ανακοίνωση σχετικά µε τις σύγχρονες πολιτικές για τις ΜΜΕ, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει ένα σύνολο ενεργειών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ΜΜΕ. Αξιοποιεί το έργο της Επιτροπής για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και της εµπορικής αξιοποίησής της καθώς και προηγούµενες ανακοινώσεις σχετικά µε την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. 2. ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Tο µέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη εξαρτάται από µια ολοκληρωµένη, ανοικτή και ανταγωνιστική χρηµατοοικονοµική αγορά που θα καλύπτει και τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου και, ιδίως, το µέρος των αγορών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου που γενικά αναφέρεται ως επιχειρηµατικά κεφάλαια 3. Για τους επιχειρηµατίες που επιδιώκουν την οικονοµική ανάπτυξη η εξωτερική χρηµατοδότηση καθίσταται αναγκαία όταν έχουν εξαντληθεί τα αρχικά τους κεφάλαια. Καλά ενηµερωµένοι ιδιώτες επενδυτές έχουν καίρια σηµασία για την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων, αλλά υπάρχει σοβαρή και µόνιµη έλλειψη επιχειρηµατικών αγγέλων και λοιπών αρχικών επενδυτών στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις των επιχειρηµατικών αγγέλων στην Ευρώπη εκτιµάται ότι ανέρχονται σε λιγότερο από το 10% των αντίστοιχων επενδύσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η απόφαση αρχικής επένδυσης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην υποκειµενική εκτίµηση των προοπτικών του επιχειρηµατία. Η συσσωρευµένη εµπειρία είναι σηµαντική για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, γεγονός που εξηγεί γιατί τα άτοµα µε επιτυχηµένο ιστορικό ως επιχειρηµατίες βρίσκονται συχνά στην καλύτερη θέση για να αξιολογήσουν και να υποστηρίξουν νέες ευκαιρίες. Τα άτοµα αυτά πρέπει να ενθαρρυνθούν να γίνουν επενδυτές - επιχειρηµατικοί άγγελοι. Η Ευρώπη διαθέτει πολύ λίγους επιχειρηµατικούς αγγέλους, όπως διαθέτει και πολύ λίγα ιδιωτικά ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων τα οποία επίσης επενδύουν στο προλειτουργικό στάδιο. 3 Risk capital markets cover informal investors (business angels), venture capital funds and growth stock markets. Για το πλήρες γλωσσάριο βλ. παράρτηµα II. EL 4 EL

5 Η έλλειψη αρχικών επενδυτών οφείλεται εν µέρει στη χαµηλή απόδοση η οποία δεν καθιστά ελκυστικές αυτές τις επενδύσεις. Η 10ετής απόδοση όσον αφορά τις γενικές επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων ανερχόταν σε 6,3% στην Ευρώπη σε σύγκριση µε το 26% στις Ηνωµένες Πολιτείες 4. Αυτά τα χαµηλά ποσοστά απόδοσης δεν µπορούν σαφώς να δηµιουργήσουν τα επίπεδα ιδιωτικής επένδυσης που χρειάζεται η Ευρώπη. Ωστόσο, η αδυναµία ανάπτυξης επενδύσεων στο προλειτουργικό στάδιο και στο στάδιο εκκίνησης ειδικότερα αποτρέπει τις νέες επιχειρήσεις από το να επιτύχουν ένα µέγεθος στο οποίο θα µπορούν να προσελκύσουν κεφάλαιο επέκτασης. Οι δυσκαµψίες στις αγορές προϊόντων και εργατικού δυναµικού µειώνουν τις αποδόσεις, ενώ τα κενά στην αλυσίδα χρηµατοδότησης εµποδίζουν πολλές επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης να επιτύχουν το δυναµικό ανάπτυξής τους. Η έλλειψη ιδιωτικών πηγών χρηµατοδότησης σε προλειτουργικά στάδια και σε στάδια εκκίνησης αντισταθµίζεται εν µέρει από δηµόσιους επενδυτές ή συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Τα χρηµατοδοτικά µέσα των προγραµµάτων της ΕΕ έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί συχνά για τέτοιους σκοπούς και οι νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα συµβάλλουν στη στοχοθέτηση των κρατικών ενισχύσεων για τη γεφύρωση του κενού της αγοράς. Ωστόσο, η αποτελεσµατική δηµόσια επένδυση πρέπει να δηµιουργήσει συµπράξεις µε ιδιώτες επενδυτές και η έλλειψη ιδιωτών επενδυτών εµποδίζει πολλές επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Τα κράτη µέλη καλούνται να δηµιουργήσουν κίνητρα για τους ιδιώτες επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν σε επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης δηµόσιων πόρων για τη στοχοθέτηση της συνεπένδυσης µε επιχειρηµατικούς αγγέλους. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει και θα διαδώσει τις ορθές πρακτικές που µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση των προϋποθέσεων για τις επενδύσεις των επιχειρηµατικών αγγέλων. 4 Αριθµοί στα τέλη του Οι αριθµοί αυτοί κρύβουν διαφορές ως προς τις µεθόδους και τα δεδοµένα, που όµως δεν µεταβάλλουν τα συµπεράσµατα σχετικά µε το χαµηλό ευρωπαϊκό αριθµό. Πηγές: «Venture Capital Returns Held Steady At Year-End 2004», NVCA , και «Pan-European survey of performance», EVCA EL 5 EL

6 Τριπλασιασµός επενδύσεων σε αρχικά στάδια επιχειρήσεων από ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων Το κενό στη χρηµατοδότηση των αρχικών σταδίων εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ΕΕ. Στις Ηνωµένες Πολιτείες οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων στα αρχικά στάδια ανέρχεται στο 0,04% περίπου του ΑΕΠ. Το επίπεδο αυτό έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί η Σουηδία, η ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο το Αν θέλει να το επιτύχει αυτό και η λοιπή ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επενδύσει 6 δισ. ευρώ περίπου το χρόνο. Αυτό το ποσό θα αντιστοιχούσε σε τριπλασιασµό των σηµερινών επιπέδων. Τα επίπεδα αυτά επιτεύχθηκαν πρόσκαιρα κατά το παρελθόν, η πρόκληση όµως είναι να τα επιτύχουµε σε µόνιµη βάση. Ορισµένες από τις επενδύσεις αυτές ενδέχεται να κρατούν το κλειδί για το µέλλον της Ευρώπης. Οι µεταρρυθµίσεις που σκιαγραφούνται στην παρούσα ανακοίνωση, όπως π.χ. η αφαίρεση των εµποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και η αποδοτική χρήση πηγών χρηµατοδότησης θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η σύγκριση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες αποκαλύπτει µεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ιδίως στον τοµέα της τεχνολογίας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η συνολική επένδυση επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην τεχνολογία είναι τετραπλάσια εκείνης της Ευρώπης. Περαιτέρω, η µέση επένδυση στην Ευρώπη ανέρχεται σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ στις Ηνωµένες Πολιτείες, περιορίζοντας το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης 6. Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσµια κλίµακα, η Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστική αύξηση τόσο της χρηµατοδότησης από επιχειρηµατικά κεφάλαια όσο και της κλίµακας των επενδύσεων. Στην Ευρώπη, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια φαίνεται να χρηµατοδοτούν έργα νωρίτερα και µε µικρότερα ποσά από ό,τι στις ΗΠΑ και, όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, παράγουν επίσης χαµηλότερες αποδόσεις 7. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει εν µέρει το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι, περισσότερο από ό,τι οι οµόλογοί τους των ΗΠΑ, χρηµατοδοτούν σχέδια πριν αυτά να είναι έτοιµα για τις εµπορικές πιέσεις που τα συνοδεύουν. Το γεγονός αυτό µπορεί να συνδέεται µε την έλλειψη κατάλληλων πηγών για επενδύσεις σε πολύ πρώιµα στάδια. Περαιτέρω προβλήµατα προκαλούνται από τον κατακερµατισµό της αγοράς. Κατά συνέπεια, πολλά κεφάλαια δεν µπορούν να καταστούν επαρκώς εξειδικευµένα και οι οµάδες διαχείρισής τους δεν µπορούν να αναπτύξουν την ειδική κλαδική εµπειρογνωµοσύνη που απαιτείται για επιτυχείς επενδύσεις. Το αποτέλεσµα είναι µια αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων η οποία είναι πολύ λιγότερο αποδοτική από ό,τι στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ των επιστροφών των κορυφαίων και των τελευταίων ευρωπαϊκών ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι µεγάλες. Τα κορυφαία ταµεία µπορούν σταθερά να παρέχουν κατάλληλες αποδόσεις και να προσελκύουν ιδιώτες επενδυτές «Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity» Βλ. «Money for Growth: The η Εuropean Technology Investment Report 2005», PriceWaterhouseCoopers. «Profitability of venture capital investment in Europe and the United States», European Economy series of Economic Papers, αριθ EL 6 EL

7 Η Ευρώπη είναι επίσης απρόθυµη να αναλάβει κινδύνους και δεν διαθέτει πνεύµα οικονοµικής ανάπτυξης. Ούτε οι επιχειρήσεις ούτε τα ταµεία είναι αρκετά επιθετικά κατά την επιδίωξη ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, οι επαγγελµατίες διαχειριστές επιχειρηµατικών κεφαλαίων πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν κεφάλαια και να επενδύουν διασυνοριακά χωρίς αυτό να επιφέρει δυσµενή φορολογική µεταχείριση ή εκτεταµένη νοµική γραφειοκρατία. Αυτό όµως δεν ισχύει ακόµη στην Ευρώπη. Μια βασική πτυχή κάθε επιτυχηµένης επένδυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι η στρατηγική εξόδου το σηµείο στο οποίο ο επενδυτής επιχειρηµατικού κεφαλαίου µπορεί να µεταφέρει την επένδυσή του αλλού, απελευθερώνοντας κεφάλαια που θα ανακυκλωθούν σε νέες επιχειρήσεις. υστυχώς, η ευρωπαϊκή αγορά είναι επίσης αδύναµη σε αυτό το στάδιο. Απαιτείται ευκολότερη πρόσβαση σε ολοκληρη την ΕΕ σε αναπτυσσόµενα χρηµατιστήρια ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να καταχωρίζονται εύκολα και οι µετοχές να είναι αµέσως προσβάσιµες σε ποιοτικούς επενδυτές από ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση µέσω χρηµατιστηρίων µπορεί να παράσχει ευκαιρίες για την επιβίωση των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να διευρύνουν την κεφαλαιακή τους βάση µε ανταγωνιστικούς όρους. Η εισαγωγή τίτλων στο χρηµατιστήριο παρέχει µια φυσική οδό εξόδου για τους επενδυτές επιχειρηµατικών κεφαλαίων και δίνει οδηγίες αξιολόγησης για πωλήσεις σε άλλες εταιρείες. Παρόλο που εισαγωγή τίτλων στο χρηµατιστήριο στην Ευρώπη έχει αυξηθεί τελευταία, η δραστηριότητα στο πλαίσιο µιας εντονότερης νοοτροπίας επενδύσεων συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο θα ήταν σε υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχουν εναλλακτικές ευκαιρίες καταχώρισης που δηµιουργούνται από τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια οι οποίες επιτρέπουν σε αναπτυσσόµενες εταιρείες να συγκεντρώσουν κεφάλαια. Ωστόσο, θα ωφελούσε σαφώς όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά, εάν οι ανταλλαγές αυτές µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω λειτουργώντας εκτός των συνόρων, παρέχοντας ρευστότητα και επιτυγχάνοντας την κρίσηµη µάζα για συµβουλευτικές υπηρεσίες. Το γεγονός είναι ότι χωρίς αγορές εξόδου µε ρευστότητα για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, µε µια κρίσηµη µάζα συµβουλευτικών υπηρεσιών γύρω τους, τα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων θα αντιµετωπίζουν πάντα δυσκολίες. Η αδυναµία τους στραγγαλίζει την οικονοµική ανάπτυξη βασικών ΜΜΕ. Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τα χρηµατιστήρια πρέπει συνεπώς να συνεργαστούν για να ελαφρύνουν τις διασυνοριακές λειτουργίες των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, να αφαιρέσουν τα εµπόδια όσον αφορά τη χρήση ανταγωνιστικών συστηµάτων συµψηφισµού και διακανονισµού και να εφαρµόσουν κοινούς κανόνες εµπορίας. ιαφορετικά, οι αναµενόµενες αποδόσεις θα µειωθούν και οι ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης θα τεθούν σε κίνδυνο. Οι ελπιδοφόρες µικρές επιχειρήσεις δεν θα έχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούν σε µεσαίου µεγέθους και µεγάλες επιχειρήσεις, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό το δυναµισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν µε τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να αλλάξουν το πρόσωπο των επενδύσεων των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η «ιάσκεψη Κορυφής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων 2005» στο Λονδίνο προσδιόρισε τους ακόλουθους βασικούς τοµείς δράσης: πρέπει να ενθαρρυνθεί η επένδυση των επιχειρηµατικών αγγέλων τα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων πρέπει να καταστούν µεγαλύτερα και πιο επαγγελµατικά και πρέπει να συνεργαστούν στενά µε πηγές καινοτοµίας EL 7 EL

8 η Ευρώπη πρέπει να υπερβεί τον κατακερµατισµό της αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων η Ευρώπη χρειάζεται χρηµατιστήρια µε ρευστότητα προσανατολισµένα στην οικονοµική ανάπτυξη οι επιχειρηµατίες πρέπει να επιδιώκουν περισσότερο την οικονοµική ανάπτυξη και να είναι πιο έτοιµοι για επενδύσεις οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταµείβουν την επιτυχία µε τις πολιτικές τους. Η ΕΕ πρέπει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο, παρά την κυκλική φύση του κλάδου, επιτυγχάνει διατηρήσιµη ανάπτυξη στο επίπεδο της επένδυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό απαιτείται ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον για το σύνολο της αλυσίδας χρηµατοδότησης, από το διερευνητικό στάδιο έως την έξοδο του επενδυτή. Περαιτέρω, η δηµόσια παρέµβαση πρέπει να στοχεύσει στην οικοδόµηση της εµπορικής αγοράς. Η δηµόσια επένδυση για την αντιστάθµιση της αδυναµίας της αγοράς πρέπει κατά το δυνατόν να βρίσκεται σε κάποια απόσταση έτσι ώστε οι αποφάσεις επενδύσεων να λαµβάνονται µε µοναδικό γνώµονα την πειθαρχία της αγοράς και σε σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν το στόχο αυτό. 3. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι εταιρείες αµοιβαίων εγγυήσεων διαθέτουν πείρα στη χρηµατοδότηση µεταγενέστερων σταδίων ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Το πλεονέκτηµα αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί για να εξασφαλιστεί η οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση. Οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες («Basel II») έχουν ενισχύσει την τάση να δίνεται από τις τράπεζες ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη για ενδελεχή εκτίµηση του κινδύνου όσον αφορά τους πελάτες τους. Το γεγονός αυτό έχει δηµιουργήσει ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ πρέπει να διατηρήσουν στενό διάλογο µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει το διάλογο αυτό. Ο ουσιαστικός ανταγωνισµός στις χρηµατοοικονοµικές αγορές βελτιώνει την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, χαµηλώνοντας το κόστος κεφαλαίου. Η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνες στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, εξετάζοντας κατά πόσον ο ανταγωνισµός λειτουργεί στις εν λόγω αγορές. Οι ενέργειες αυτές συµπληρώνουν τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για άρση των κανονιστικών φραγµών από την ενιαία αγορά. Τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν ορθές πρακτικές κατά τη χρήση των εγγυήσεων για την υποστήριξη τραπεζικού δανεισµού σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων στις ΕΕ. Ειδικότερα, οι εγγυήσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν τις καινοτοµικές ΜΜΕ να χρηµατοδοτήσουν την έρευνα και την καινοτοµία (συµπεριλαµβανοµένης της οικολογικής καινοτοµίας) και για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Οι εγγυήσεις δανείων µειώνουν τον κίνδυνο του τραπεζικού δανεισµού και οι µερικές, καλά στοχοθετηµένες δηµόσιες εγγυήσεις µπορούν να έχουν µεγάλο αντίκτυπο στο δανεισµό των ΜΜΕ. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να είναι αντικυκλικές, συµβάλλοντας στη διατήρηση του όγκου δανειοδότησης των τραπεζών στην περίπτωση οικονοµικής κάµψης. Τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να εξασφαλίσουν ότι η εθνική νοµοθεσία διευκολύνει την παροχή µικροχρηµατοδότησης (δάνεια µικρότερα των ευρώ). Τα δάνεια αυτά EL 8 EL

9 παρέχουν ένα σηµαντικό µέσο για να ενθαρρυνθεί η επιχειρηµατικότητα µέσω της αυτοαπασχόλησης και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, ιδίως µεταξύ των γυναικών και των µειονοτήτων. Το µέσο αυτό ευνοεί όχι µόνον την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα αλλά και την κοινωνική ένταξη. Σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους, οι ΜΜΕ ενδέχεται να αντιµετωπίσουν ειδικές χρηµατοδοτικές ανάγκες, όπως π.χ. η ενίσχυση του ισολογισµού τους ή χρηµατοδότηση µεταβίβασης της επιχείρησης. Η ενδιάµεση χρηµατοδότηση (υβρίδια δανείων και ιδίων κεφαλαίων) παρέχει δυνατότητα για καινοτοµικές λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα. Παραδείγµατος χάρη, τα ενδιάµεσα µέσα µπορούν να αποτρέψουν τη διάλυση της ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα είναι αποτελεσµατικά όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της οικονοµικής ανάπτυξης µπορούν να συµβάλουν στην ικανοποίηση της ανάγκης για ισχυρότερους ισολογισµούς ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των τραπεζών στο νέο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον µπορούν επίσης να βοηθήσουν τη χρηµατοδότηση των µεταβιβάσεων επιχειρήσεων (αυτό καθίσταται ακόµη πιο σηµαντικό δεδοµένου ότι, µε το ρυθµό που συνταξιοδοτούνται οι επιχειρηµατίες, πάνω από ΜΜΕ κάθε χρόνο αναµένεται να αλλάξουν ιδιοκτησία 8 και πολλές µεταβιβάσεις απαιτούν χρηµατοδότηση που να είναι ελκυστική για όλους τους συµµετέχοντες). Τα κράτη µέλη πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνουν την επέκταση της υβριδικής αγοράς, έχοντας υπόψη ότι αυτά δεν είναι δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, ότι είναι σηµαντικό να αποφευχθεί ο παραγκωνισµός των ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κρατικά προγράµµατα είναι βιώσιµα και δεν προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει ορθές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση υβριδικών µέσων. ιάλογος και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Η κεφαλαιακή διάρθρωση που έχει υπερβολικό χρέος και πολύ µικρά ίδια κεφάλαια καθιστά τις επιχειρήσεις πιο επικίνδυνες και αποτελεί εµπόδιο στις επενδύσεις. Η φορολογία που ευνοεί το χρέος εις βάρος των παρακρατούµενων κερδών και των νέων ιδίων κεφαλαίων έχει αναγνωριστεί ως εµπόδιο για τη δηµιουργία ισχυρότερων ισολογισµών. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες για πιο ουδέτερη φορολόγηση των διαφόρων µορφών χρηµατοδότησης. Για να ενισχυθεί ο διάλογος µεταξύ τραπεζών και ΜΜΕ, το Στρογγυλό Τραπέζι της Επιτροπής παρέχει ευκαιρίες για συζήτηση και υιοθέτηση κοινών απόψεων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν τέτοια φόρουµ σε εθνικό επίπεδο. 4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ EΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Τα κυριότερα µέσα της ΕΕ για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας και για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση είναι το «πρόγραµµαπλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ)» και η πρωτοβουλία «κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις (JEREMIE)» των διαρθωτικών ταµείων. Το «έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας» θα συµπεριλάβει µέτρα για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να καλύψουν ορισµένες χρηµατοδοτικές ανάγκες που συνδέονται µε την έρευνα. 8 Τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τη µεταβίβαση ΜΜΕ, Ιούλιος EL 9 EL

10 Το ΠΑΚ θα χορηγήσει περίπου ένα δισεκατοµµύριο ευρώ µέσω των χρηµατοδοτικών του µέσων, τα οποία αναµένεται ότι θα κινητοποιήσουν νέα κεφάλαια χρηµατοδότησης για τις ΜΜΕ ύψους περίπου 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το νέο πρόγραµµα θα προσφέρει ευελιξία στις επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων, αφού παρέχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται οι επενδύσεις αυτές για την υποστήριξη παράλληλων ταµείων (side-funds) συνδεόµενων µε επιχειρηµατικούς αγγέλους. Ταυτόχρονα, θα παράσχει υποστήριξη σε τράπεζες για τη συγκέντρωση και πώληση χαρτοφυλακίων δανείων ΜΜΕ, ώστε να ελευθερωθεί δανειοδοτική ικανότητα. Το ΠΑΚ θα υποστηρίξει την απορρόφηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών, ιδίως συγχρηµατοδοτώντας ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου που παρέχουν κεφάλαια σε εταιρείες οι οποίες επενδύουν στην οικολογική καινοτοµία. Θα παράσχει επίσης εγγυήσεις για τη δανειακή χρηµατοδότηση, την ενδιάµεση χρηµατοδότηση και τις µικροπιστώσεις προς ΜΜΕ. Συνολικά, ΜΜΕ αναµένεται να επωφεληθούν από αυτές τις διευκολύνσεις µεταξύ 2007 και Η πρωτοβουλία JEREMIE θα συνδυάσει επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε δανειακό κεφάλαιο και άλλους χρηµατοδοτικούς πόρους για την υποστήριξη της σύστασης και της επέκτασης καινοτοµικών πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Θα υποστηρίξει επίσης τη µεταφορά τεχνολογίας και τους δεσµούς µεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων και θα βελτιώσει τη διαθεσιµότητα µικροπιστώσεων που απευθύνονται σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε εµπορικές πιστώσεις. Η χρηµατοδότηση από µέσα που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE µπορεί επίσης να συνδυαστεί µε µέτρα στήριξης επιχειρήσεων και µε µέτρα θεσµικής ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Tο «έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα ( ») θα υποστηρίξει βασικούς τοµείς έρευνας µε σκοπό την ενίσχυση του ευρωπαϊκού δυναµικού καινοτοµίας και ανταγωνιστικότητας. Ευκαιρίες στις ΜΜΕ προσφέρονται από τα προγράµµατα «Συνεργασία» και «Ικανότητες». Η «χρηµατοδοτική διευκόλυνση καταµερισµού του κινδύνου» θα παράσχει πρόσθετο όγκο και µεγαλύτερη ικανότητα ανάληψης κινδύνων στην κοινοτική δανειοδότηση για επενδύσεις στην έρευνα. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EΤΕ) κατά την εφαρµογή των χρηµατοδοτικών της µέσων και για τη χρησιµοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE. Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει, ιδίως, από το δικό της αποθεµατικό, εντολή επιχειρηµατικού κεφαλαίου ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ προς το ΕΤΕ µεταξύ 2007 και Για να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να αυξήσουν τη χρηµατοδότηση που διοχετεύεται σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου κάνοντας αποτελεσµατική περιφερειακή χρήση της πρωτοβουλίας JEREMIE. Για να τονώσει τη χρηµατοδότηση κατά το διερευνητικό και το προλειτουργικό στάδιο (εκκίνησης) µιας επιχείρησης, η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη συνεργασία µεταξύ δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή, όπως η Europe INNOVA και η PRO-INNO Europe, και δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό ίκτυο Αγγέλων Επιχειρήσεων (EBAN). Θα πρέπει να εφαρµοστούν όσο το δυνατόν ευρύτερα τα διδάγµατα ορθής πρακτικής, είτε προέρχονται από τα κράτη µέλη είτε από την Επιτροπή είτε από µη κυβερνητικές οργανώσεις. Σήµερα η Επιτροπή επανεξετάζει τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου ώστε να αυξηθεί η ευελιξία των κρατών µελών, συγκεκριµένα να EL 10 EL

11 υπάρχουν υψηλότερα κατώφλια και δυνατότητα συνέχισης των επενδύσεων (follow-on). Επιπλέον, κάνει µια ανασκόπηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία καθώς και των κανόνων για την υποστήριξη νεαρών, καινοτοµικών επιχειρήσεων τόσο άµεσα όσο και µέσω υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων. Σχετικά µε τα φορολογικά εµπόδια στις επιχειρηµατικές επενδύσεις, η Επιτροπή θα συγκαλέσει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων για να εντοπίσουν περιπτώσεις διπλής φορολόγησης και να συσκεφτούν τρόπους υπέρβασής τους. Η Επιτροπή προσπαθεί επίσης να άρει τα φορολογικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν επενδύουν στο εξωτερικό. Για να διαµορφωθούν µακροπρόθεσµες πολιτικές σχετικά µε την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση απαιτείται πρώτα να αξιολογηθούν οι εφαρµοζόµενες πολιτικές µε βάση κάποια µετρήσιµα αποτελέσµατα. Η βελτίωση των δεδοµένων διευκολύνει την αξιολόγηση της κάθε πολιτικής και των αποτελεσµάτων της σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Αυτό έχει βασική σηµασία για την επιλογή των καλύτερων προσεγγίσεων, την αποφυγή της γραφειοκρατίας, την καλλιέργεια σε µεγαλύτερο βαθµό της νοοτροπίας συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και την αύξηση της κινητικότητας των περιουσιακών στοιχείων. Η Επιτροπή κατανοεί τη σηµασία που έχουν τα αξιόπιστα δεδοµένα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και η χρήση των δεδοµένων αυτών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του νέου χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος στην πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση και, εποµένως, η εξασφάλιση συνέχειας στην παρούσα ανακοίνωση. Στήριξη από τα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ ένα παράδειγµα επιτυχίας Μια επιχείρηση µε επίκεντρο της δραστηριότητάς της τις έξυπνες κάρτες, η οποία ιδρύθηκε το 1991, έλαβε υποστήριξη από επιχειρηµατικούς αγγέλους το Όταν η επιχείρηση απογειώθηκε, έλαβε χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων το 1999 από ένα γνωστό ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων υποστηριζόµενο από τα κοινοτικά ταµεία. Το ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων πούλησε το µερίδιό του το εκέµβριο του 2004, συναλλαγή η οποία του απέδωσε πάνω από 18 φορές το κεφάλαιο που είχε επενδύσει αρχικά. Τα κεφάλαια που ελευθερώθηκαν µπορούσαν να επιστρέψουν στη δεξαµενή κεφαλαίων για περαιτέρω επενδύσεις. Η επιχείρηση είναι σήµερα κορυφαίος ανεξάρτητος προµηθευτής εξαρτηµάτων και τεχνολογίας στην αγορά ηµιαγωγών και συναλλάσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες εφοδιαστικής. 5. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Παρόλο που σε πολλά κράτη µέλη ορισµένες πτυχές του χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος χαρακτηρίζονται από ποιότητα, σε άλλα η πρόσβαση των ΜΜΕ στη δανειακή χρηµατοδότηση και στα επιχειρηµατικά κεφάλαια εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Με βάση τις συγκεκριµένες προτάσεις που αναφέρονται παραπάνω, η αλληλοεκµάθηση πολιτικών (policy learning) είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο και θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις των χρηµατοδοτικών τους συστηµάτων. Οι µικροοικονοµικοί όροι, όπως οι δυσκαµψίες της αγοράς εργασίας, µπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των επενδύσεων. Η Επιτροπή, εποµένως, εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση των EL 11 EL

12 κρατών µελών να εφαρµόσουν µεταρρυθµίσεις στα προγράµµατα εθνικών µεταρρυθµίσεων της Λισαβόνας. Οι ΜΜΕ έχουν να αντιµετωπίσουν ασαφή πτωχευτική νοµοθεσία, αργοκίνητα δικαιοδοτικά συστήµατα και αδύναµα δικαιώµατα πιστωτών. Τα κράτη µέλη καλούνται, εποµένως, να βελτιώσουν τα νοµικά τους συστήµατα και τις δικαστικές τους διαδικασίες που επηρεάζουν τις κεφαλαιαγορές και να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη µείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ. Τα νέα κράτη µέλη, ιδίως, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν γρήγορα τα χρηµατοδοτικά τους συστήµατα, υιοθετώντας συνολικά ορθές πρακτικές. Τα κράτη µέλη καλούνται να µελετήσουν συστήµατα που, όσον αφορά τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, παρέχουν πλεονεκτήµατα για επιχειρηµατίες, εργαζοµένους και επενδυτές σε καινοτοµικές ΜΜΕ και συµβαδίζουν απόλυτα µε τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, είναι σηµαντικό τα κίνητρα αυτά να είναι προσεκτικά σταθµισµένα ώστε να µην δηµιουργούν κατώφλια (όπως, ξαφνικά, την ανάγκη να πληρώνονται πολύ υψηλότερες κοινωνικές εισφορές) που δυσκολεύουν περισσότερο τις µικρές εταιρείες να αναπτυχθούν σε µεσαίες ή µεγάλες. Επειδή οι επενδύσεις, ιδίως η χρηµατοδότηση του επιχειρηµατικού κινδύνου, γίνονται για µεγάλες χρονικές περιόδους, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποσκοπούν σε σταθερές πολιτικές που να προσφέρουν ασφάλεια στους επενδυτές. Το γεγονός αυτό µειώνει την αποτελεσµατικότητα των βραχυπρόθεσµων µέτρων πολιτικής και υποστηρίζει τις µακροπρόθεσµες λύσεις. Τόσο τα κράτη µέλη όσο και ο τοµέας των επιχειρηµατικών κεφαλαίων θα πρέπει να προσπαθήσουν να αυξήσουν την ελκυστικότητα των επιχειρηµατικών κεφαλαίων ως ενός είδους τοποθέτησης για θεσµικούς επενδυτές. Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια που προµηνύονται δεόντως αποδοτικές µπορεί να ταιριάζουν στις µακροπρόθεσµες στρατηγικές των συνταξιοδοτικών ταµείων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να εµποδίζουν τους θεσµικούς επενδυτές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους µε επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια. Η ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της οδηγίας για τις επαγγελµατικές συντάξεις και ο «κανόνας του συνετού επενδυτή» αναµένεται να επιτρέψουν στα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά ταµεία να λάβουν µια επαγγελµατική απόφαση για το αν θα εκτεθούν στις επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Το στοιχείο αυτό και ο εντοπισµός των υπόλοιπων εµποδίων αναµένεται να βοηθήσουν στην αποκόµιση των οφελών της ενιαίας αγοράς. EL 12 EL

13 Eυκολότερες διασυνοριακές επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια Σε µια ενιαία αγορά οι επαγγελµατίες διαχειριστές επιχειρηµατικών κεφαλαίων θα πρέπει να µπορούν να αντλούν κεφάλαια και να επενδύουν διασυνοριακά, χωρίς να υφίστανται δυσµενή φορολογική µεταχείριση ή να αντιµετωπίζουν βαρύ γραφειοκρατικό φόρτο. Αυτό δεν ισχύει σήµερα στην ΕΕ. Με 25 διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, η άντληση επιχειρηµατικών κεφαλαίων και η διασυνοριακή επένδυσή τους είναι περίπλοκη και ακριβή. Ως αποτέλεσµα, οι ευρωπαϊκές αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι κερµατισµένες και χάνουν ευκαιρίες µεγέθυνσης. Χρειάζονται συγκεκριµένα και ρεαλιστικά βήµατα για να υπερπηδηθούν τα νοµικά, κανονιστικά και φορολογικά εµπόδια στο δρόµο των διασυνοριακών ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Οι προσπάθειες να τύχουν αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρηµατικά κεφάλαια που διέπονται από εθνικές ρυθµίσεις είχαν έως τώρα µικρή επιτυχία. Μια οµάδα εµπειρογνωµόνων του τοµέα θα υποβάλει προσεχώς έκθεση για τους νοµικούς και κανονιστικούς φραγµούς στην αποτελεσµατική, από την άποψη του κόστους, πρόσβαση στην αγορά για διαχειριστές ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Χρειάζεται η συστράτευση των κρατών µελών σε αυτό το ζήτηµα. Γι αυτό το σκοπό, η Επιτροπή θα καλέσει τους αντιπροσώπους των κρατών µελών να συζητήσουν τα επόµενα βήµατα. Από την πλευρά της ζήτησης, οι ευρωπαίοι επιχειρηµατίες συχνά δεν γνωρίζουν ή δεν νιώθουν τις ανησυχίες των επενδυτών. Αυτό τους εµποδίζει να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους σε δυνητικούς επενδυτές µε αρκετά πειστικό τρόπο. Προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας µε επαγγελµατική διαχείριση µπορούν να προετοιµάσουν τους επιχειρηµατίες, αφενός, να κατανοήσουν τα οφέλη και τους περιορισµούς των διάφορων µορφών χρηµατοδότησης και, αφετέρου, να παρουσιάσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα σχέδιά τους. Τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν τέτοια προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας, σε συνεργασία µε τοπικές οργανώσεις, όπως δίκτυα επενδυτών και συµβούλων µε εµπειρογνωσία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα. Για να υποστηρίξει τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα οργανώσει ανταλλαγές εµπειριών, στρογγυλά τραπέζια µε αυτό το θέµα µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ΜΜΕ, οµάδες εµπειρογνωµόνων για τη βέλτιστη πρακτική, εκθέσεις και µελέτες. Με αυτό τον τρόπο, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενιαία αγορά κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η βελτίωση της πρόσβασης στη δανειακή χρηµατοδότηση και στη χρηµατοδότηση µε συµµετοχές στο µετοχικές κεφάλαιο θα βοηθήσει όλες τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Οι πολιτικές που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχουν µια σταθερή βάση γι αυτή τη βελτίωση, αφού οδηγούν στη δηµιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης και περισσότερης ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, εάν δεν διατίθεται χρηµατοδότηση για καινοτοµικές επιχειρήσεις που µεγαλώνουν, η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της σχετικά µε την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. EL 13 EL

14 Η εταιρική σχέση της Λισαβόνας προσφέρει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο τα κράτη µέλη µπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις ΜΜΕ, αν µη τι άλλο εντοπίζοντας και αξιοποιώντας ορθές πρακτικές. Η πρόκληση σήµερα είναι αυτό να γίνει πραγµατικότητα και η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την πρόοδο που θα σηµειωθεί στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και θα παράσχει µια πρώτη έκθεση το 2009 που θα ενσωµατωθεί στις εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο όσον αφορά την ανανεωµένη στρατηγική της Λισαβόνας. Για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Ευρώπη χρειάζεται τα εξής: 1. Περισσότερη ανάπτυξη µέσω επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει: (1) Να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη µιας ενιαίας αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων που να επιτρέπει τις διασυνοριακές επενδύσεις χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. (2) Να τονωθεί η συνεργασία των επενδυτών σε επενδύσεις προλειτουργικού σταδίου, µε ιδιαίτερη προσοχή στους επιχειρηµατικούς αγγέλους, µε τον εντοπισµό και τη διάδοση ορθών πρακτικών. (3) Να ευνοηθεί η άνοδος επαγγελµατικότερων ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων που πραγµατοποιούν µεγαλύτερες επενδύσεις, ακόµη και όταν χρησιµοποιούν κοινοτικά µέσα (µέσα ΠΑΚ, JEREMIE). Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη θα πρέπει να δηµιουργήσουν τους όρους που θα επιτρέψουν τον τριπλασιασµό, σε σταθερή και διαρκή βάση, των επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε προλειτουργικό στάδιο και σε στάδιο εκκίνησης έως το Περισσότερη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας από τις τράπεζες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει: (4) Να διοργανωθεί ένα στρογγυλό τραπέζι µεταξύ τραπεζών και ΜΜΕ για την ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης και να προταθούν τρόποι για τη βελτίωση των προοπτικών για µακροπρόθεσµες τραπεζικές σχέσεις (5) Να χρησιµοποιηθούν τα κοινοτικά µέσα για την κινητοποίηση δανειοδοτικών προγραµµάτων που να απευθύνονται σε καινοτοµικές ΜΜΕ (6) Να προσκληθούν εµπειρογνώµονες για να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων φορολογικών ελαφρύνσεων για νεαρές καινοτοµικές επιχειρήσεις. 3. Καλύτερη διακυβέρνηση. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει: (7) Να κληθούν οι ενδιαφερόµενοι να εφαρµόσουν ορθές πρακτικές όταν χρησιµοποιούν δηµόσιο χρήµα για επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια (8) Να αναπτυχθούν εργαλεία και δείκτες για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των πολιτικών στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη EL 14 EL

15 (9) Να προσδιοριστούν και να διαδοθούν ορθές πρακτικές σε προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας. EL 15 EL

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Entrepreneurship Supporting Network Παναγιώτης Τουρναβίτης, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Ιστορική Αναδρομή Η εμπειρία της Τράπεζας από την χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης

Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης Ενότητα: Επιχειρηματικό Κεφάλαιο (Venture Capital) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης Τηλ.: 24610 56660, e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Kύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο εξ ορισµού προβληµατίζεται για τη σύγχρονη επιχείρηση και την ανάδειξη της σοβαρής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα