Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α."

Transcript

1 Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α /Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους /Α 22-Μαρ Περί ορισμού θρησκευτικών μαθημάτων από 1 Σεπτεμβρίου 1899 εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις /Α' 20-Νοε Το πρόγραμμα της εν τοις ημοτικοίς, τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις Γυμνασίοις διδακτέας Γυμναστικής από του ενεστώτος σχολικού έτους /Α 21-Σεπ Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. ιαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματο των εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτω /Α' 8-Ιουν Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής /Α 27-Ιουλ Περί του προγράμματος των μαθημάτων της 1ης τάξεως της εν Αθήναις Εμπορικής σχολής /Α' 24-Οκτ Περί τροποιήσεως κλπ. άρθρων του Β. ιατάγματος 1899 περί διδασκαλίας της γυμναστικής /Α 23-Ιαν Περί τροποποιήσεως του προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής /Α' 4-Μαϊ Περί κανονισμού της εν Πειραιεί ιδιωτικής εμπορικής Σχολης Κ. Παναγιωτοπούλου /Α 5-Οκτ Περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων /Α 2- εκ Περί συμπληρώσεως του από 5 Οκτωβρίου 1906 Β.. περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων ως προς την διδασκαλίαν των θρησκευτικών και γαλλικών εν τω γυμνασίω /Α 12-Ιουλ Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν των μαθητών των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων /Α 21- εκ Περί ορισμού συντελεστού του μαθήματος της Αγγλικής εν τη Σχολή των Ναυτικών οκίμων /Α 24-Σεπ Περί εκδόσεως ιδασκαλικού Οδηγού της ημοτικής Εκπαιδεύσεως /Α 29-Οκτ Περί διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσης εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς /Α 18-Ιουν Περί υπομνηστικής υπό των διδασκάλων αναπτύξεως κ.λπ. γεγονότων της Ελληνικής Ιστορίας προς τους μαθητάς της δ, ε και στ τάξεως των δημοτικών σχολείων κατά τας επετείους των γεγονότων τούτων /Α 30-Ιουν Περί κανονισμού του προγράμματος της διδακτέας γυμναστικής εν τοις σχολείοις της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως /Α 13-Οκτ Περί διδασκαλίας εν τοις Γυμνασίοις νεοελληνικών αναγνωσμάτων και στοιχειωδών γνώσεων χημείας /Α 15-Ιαν Περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς /Α 13-Οκτ Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις ιερατικοίς σχολαίς /Α 1-Σεπ Περί ορισμού των ωρών της διδασκαλίας των μαθηματικών εν τω Βαρβακείω Λυκείω, του αριθμού των διδασκόντων τα μαθηματικά εν τω αυτώ Λυκείω κ.λπ /Α 10-Σεπ Περί ορισμού των μαθημάτων του δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίας αναγκαίου χρόνου, και περί της κατά τάξεις κατανομής της διδακτέας ύλης εις τα πλήρη δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων /Α' 11-Σεπ Περί χορηγίας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν ιδρύσεως σχολείων θηλέων /Α 17-Νοε Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων /Α 10- εκ Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και των γυμνασίων Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 1

2 /Α 12-Ιαν Περί στρατιωτικής προπαιδεύσεως και τελειοποιήσεως (αναδημοσίευσις) /Α 18-Ιαν Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κ.λπ /Α 14-Ιουν Περί διαγραφής διατάξεων εκ του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος των δημοτικών σχολείων /Α 19-Οκτ Περί προγράμματος των μαθημάτων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής /Α 19- εκ Περί προσθήκης εδαφίου εις το πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου /Α 12-Απρ Περί ορθογραφικών ασκήσεων δια την γλωσσικήν διδασκαλίαν των τριών τάξεων του δημοτικού σχολείου /Α 30-Αυγ Περί αφομοιώσεως των εν τω κράτει δημοσίων γυμνασιακών ή ανωτέρων παρθεναγωγείων προς τα αστικά σχολεία των Θηλέων, ως προς το πρόγραμμα των μαθημάτων και τας ισχυούσας διατάξεις περί εισαγωγής, προαγωγής, απολύσεως και προσόντων των μαθητριών αυτών /Α 12-Σεπ Περί ωρολογίου προγράμματος του μονοταξίου Ιερατικού Φροντιστηρίου διδακτέων μαθημάτων /Α 23- εκ Περί ορθογραφικής και γραμματικής διδασκαλίας της τάξεως του δημοτικού σχολείου /Α 23-Ιουλ Περί ορθογραφικής και γραμματικής διδασκαλίας της Ε τάξεως του δημοτικού σχολείου /Α 26-Αυγ Περί καθορισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη Ιερατικών Σχολών /A' 27-Σεπ Περί λειτουργίας των Προπαρασκευαστικών Εκκλησιαστικών Σχολών και του προγράμματος αυτών /Α 28-Σεπ Περί Ιερατικών Σχολών και προγράμματος των εν αυταίς διδασκομένων μαθημάτων /Α 21-Νοε Περί αναλυτικού προγράμματος της σωματικής αγωγής και της στρατιωτικής προπαιδεύσεως των Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 11-Ιαν Περί τροποποιήσεως της υπ αριθμ Υπουργικής αποφάσεως περί προγράμματος των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου κ.λπ /Α 13-Οκτ Περί διδασκαλίας καθαρευούσης εν τοις σχολείοις της ημοτικής Εκπαιδεύσεως /Α 23-Μαρ Περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κράτους (βλ. αναδημοσίευση στο φύλλο 124/1929) /Α 30-Αυγ Περί προγράμματος διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κράτους /Α 28-Σεπ Περί καθορισμού των διδακτέων εν ταις πενταξίοις μέσαις εμπορικαίς σχολαίς και εν ταις τριταξίοις πρακτικαίς τοιαύταις μαθημάτων /Α 19-Μαρ Περί του αναλυτικού προγράμματος των κατωτέρων διταξίων γεωργικών σχολείων με ειδικότητα την μεγάλην καλλιέργειαν /Α 4-Ιαν Περί προγράμματος των εν τω Κράτει πενταταξίων Ιερατικών Σχολών /Α 13-Ιαν Περί αναλυτικού προγράμματος διδακτέων μαθημάτων σχολείων Μ. Εκπαιδεύσεως δια το σχολικόν έτος Α' 30-Ιουλ Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως απάσης της ισχυούσης νομοθεσίας περί σωματικής αγωγής /Α 12-Ιουλ Περί του προγράμματος των εν τοις κατωτέροις Οικοκυρικοίς σχολείοις διδασκομένων μαθημάτων /Α 20-Σεπ Περί του αναλυτικού προγράμματος της τετάρτης τάξεως των Πρακτικών Λυκείων /Α 4-Ιουν Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Ελληνικής γλώσσης (απλής καθαρευούσης) εν τη Ε και ΣΤ τάξει του δημοτικού σχολείου /Α 31-Αυγ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Αστικών σχολείων των θηλέων /Α 25-Ιουλ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Αστικών σχολείων των αρρένων και μικτών Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 2

3 /Α 12-Νοε Περί του αναλυτικού προγράμματος της πέμπτης τάξεως των Πρακτικών Λυκείων /Α 5-Νοε Περί του αναλυτικού προγράμματος της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 11-Νοε Περί του αναλυτικού προγράμματος της έκτης τάξεως των Πρακτικών Λυκείων /Α 16-Ιαν Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος των μαθητών του γυμνασίου ως προς τα γυμνάσια των θηλέων /Α 18-Οκτ Περί του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος της πρώτης τάξεως Γυμνασίων /Α 18-Οκτ Περί του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος της Α τάξεως των Αστικών Σχολείων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Α τάξεως των Αστικών Σχολείων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Β τάξεως των Αστικών Σχολείων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Α τάξεως των Προγυμνασίων και Οκταταξίων Γυμνασίων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Β τάξεως των Προγυμνασίων και Οκταταξίων Γυμνασίων /Α 3-Νοε Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των επί τη βάσει του υπ αρθμ. 1849/1939 Αναγκ. Νόμου ιδρυθέντων Εξαταξίων Γυμνασίων /Α' 9-Νοε Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των επί τη βάσει του υπ'αριθμ. 1800/1939 Αναγκαστικού Νόμου ιδρυθέντων αστικών σχολείων /Α 29-Οκτ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδασκομένων εν τοις αστικοίς σχολείοις της γεωργικής κατευθύνσεως /Α 29-Οκτ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδασκομένων εις τα αστικά σχολεία θηλέων οικοκυρικής κατευθύνσεως και γυναικείων τεχνών /Α 2-Νοε Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδασκομένων εν τοις αστικοίς σχολείοις της βιομηχανικής κατευθύνσεως της Ξυλουργικής και της Σιδηροτεχνίας /Α 5-Νοε Περί τροποποιήσεως του Β.. 3/9 Νοεμβρίου 1939 περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των επί τη βάσει του υπ αριθμ. 1800/1939 Αναγκαστικού Νόμου ιδρυθέντων αστικών σχολείων /Α 17-Ιουν Περί του Αναλυτικού και του Ωρολογίου Προγράμματος των εξαταξίων Γυμνασίων παλαιού τύπου κατά το σχολκόν έτος /Α 25-Ιουν Περί του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των Πρακτικών κατά το σχολικόν έτος /Α 27-Ιουν Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων της Α τάξεως των ιδιωτικών οκταταξίων νυκτερινών Γυμνασίων αντιστοίχων προς τα τα εξατάξια γυμνάσια νέου τύπου /Α 6-Σεπ Περί διαρρυθμίσεως των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 20-Σεπ Περί ρυθμίσεως του Ωρολογίου Προγράμματος των αστικών σχολείω κατά το σχολικόν έτος /Α 21-Οκτ Περί διαρρυθμίσεως του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων εις τα Γυμνάσια και τα Πρακτικά Λύκεια /Α 24-Οκτ Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των αστικών σχολείων Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 3

4 /Α 18-Φεβ Περί της εισαγωγής της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσης ως υποχρεωτικού μαθήματος εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, τας Εμπορικάς Σχολάς και τα Αστικά Σχολεία Εμπορικήςκατευθύνσεως και περί του προσωπικού του διδάσκοντος τα μαθήματα ταύτα /Α 30-Ιουν Περί του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας της Ιταλικής και Γερμανικής γλώσσης και του ωρολογίου προγράμματος εις τα γυμνάσια νέου τύπου κατά το σχολικόν έτος /Α 31-Αυγ Περί σωματικής αγωγής των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως /Α' 6-Νοε Περί του Αναλυτικού και του Ωρολογίου Προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος της Σωματικής Αγωγής εις τα Γυμνάσια νέου τύπου κατά το σχολικόν έτος /Α 14-Απρ Περί του αναλυτκού προγράμματος διδασκαλίας της Ιταλικής και Γερμανικής γλώσσης εν τοις Αστικοίς σχολείοις εμπορικής κατευθύνσεως και του Ωρολογίου Προγράμματος γενικών και ειδικών μαθημάτων εν τοις Αστικοίς σχολείοις /Α' 21- εκ Περί εισαγωγής της αγγλικής γλώσσης ως υποχρεωικού μαθήματος εις τα γυμνάσια /Α 7-Φεβ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων των κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων /Α 16-Μαϊ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Εκκλησιαστικών Σχολών /Α 24-Ιουν Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων του Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου /Α 31-Αυγ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των Οικοκυρικών και Επαγγελματικών Σχολών των συντηρουμένων υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Α' 19-Νοε Περί κανονισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της αγγλικής γλώσσης /Α 3-Μαρ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος του εν Οινούσαις Ναυτικού Γυμνασίου /Α' 16-Νοε / 3628 Περί τρόπου πληρώσεως της θέσεως του διευθυντού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και ρυθμίσεως ετέρων ζητημάτων /Α 30-Ιαν Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Πατριδογνωστικών μαθημάτων των ημοτικών Σχολείων /Α 14-Ιουν / 370 Περί των διδασκομένων μαθημάτων του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων και των Εξαταξίων Εκκλησιαστικών Σχολών /Α 18-Μαρ / 191 Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της τάξεως Γυμνασίων πρακτικής κατευθύνσεως /Α 17-Ιουν / 383 Περί του ωρολογίου προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εις τα ημοσίας Τεχνικάς Σχολάς Υπομηχανικών /Α 11-Σεπ / 603 Περι μετατροπής των ημερησίων Εμπορικών Σχολών εις Οικονομικά Γυμνάσια και τρόπου λειτουργίας αυτών /Α 11-Σεπ / 617 Περί καθορισμού του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Εσπερινών Γυμνασίων, της αντιστοιχίας των τάξεων αυτών προς τας των Ημερησίων Γυμνασίων και ρυθμίσεως της εν γένει λειτουργίας αυτών /Α 12-Σεπ / 620 Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Ε τάξεων Γυμνασίων πρακτικής κατευθύνσεως Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 4

5 /Α 12-Σεπ / 624 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 191/61 Β.. περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της τάξεως των Γυμνασίων Πρακτικής κατευθύνσεως και καθορισμού ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των τριών πρώτων τάξεων των Γυμνασίω και /Α 12-Σεπ / 621 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των Γυμνασίων Ξένων Γλωσσών /Α 17-Ιουν / 634 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των επταταξίων εσπερινών Γυμνασίων /Α 17-Ιουν / 635 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των Γυμνασίων κατευθύνσεως Οικιακής Οικονομίας /Α 13-Σεπ /634 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της ' τάξεως των επταταξίων εσπερινών Γυμνασίων /Α 13-Σεπ /635 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της ' τάξεως των Γυμνασίων κατευθύνσεως Οικιακής οικονομίας /Α' 13-Σεπ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων της πρώτης βαθμίδος /Α' 9-Αυγ /494 Περί του αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων του Κράτους /Α 29-Οκτ / 671 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της ΣΤ τάξεως των Γυμνασίων Πρακτικής Κατευθύνσεως /Α 29-Οκτ / 673 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Ε τάξεως των επταταξίων εσπερινών Γυμνασίων /Α 29-Οκτ / 669 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των, Ε και ΣΤ τάξεων των Οικονομικών Γυμνασίων (Γυμνασίων Οικονομικής Κατευθύνσεως) /Α 29-Οκτ / 670 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των, Ε και ΣΤ τάξεων των Γυμνασίων Ξένων Γλωσσών /Α 29-Οκτ / 672 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των, Ε και ΣΤ τάξεων των Γυμνασίων κατευθύνσεως Οικιακής Οικονομίας /Α 29-Οκτ / 674 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των επταταξίων εσπερινών Οικονομικών Γυμνασίων (Γυμνασίων Οικονομικής Κατευθύνσεως) /Α 13-Σεπ / 507 Περί τροποποιήσεως των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων της Ε τάξεως των Γυμνασίων Πρακτικής κατευθύνσεως και των, Ε και ΣΤ τάξεων των Ναυτικών Γυμνασίων (Ναυτικής Κατευθύνσεως) /Α 22-Οκτ / 620 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των ΣΤ και Ζ τάξεων των επταταξίων εσπερινών γυμνασίων /Α 24-Οκτ / 651 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Α τάξεως του Γυμνασίου της πρώτης βαθμίδος /Α 26-Ιαν / 072 Περί ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων τάξεων τινων σχολείων ευτεροβάθμιας (Μέσης) Εκπαιδεύσεως /Α 16-Μαί / 425 Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Γ' τάξεως Γυμνασίων, Ημερησίων και Νυκτερινών /Α 3-Οκτ / 779 Περί καθορισμού από του σχολικού έτους νέου αναλυτικο προγράμματος του Μαθήματος των Μαθηματικών Α, Β και Γ τάξεων των Ημερησίων και Νυκτερινών Γυμνασίων /Α 21- εκ / 1074 Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Λυκείων /Α' 12- εκ / 673 Περί των ωρολογίων προγραμμάτων των μαθημάτων των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 31-Οκτ / 702 Περί των ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων του ημοτικού Σχολείου /Α 10-Νοε / 723 Περί των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α' 10-Νοε / 691 Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων του ημοτικού Σχολείου /Α 3-Σεπ / 639 Περί της διδακτέας ύλης των Αρχαίων Ελληνικών εκ μεταφράσεων εις Α τάξιν των Γυμνασίων από του σχολικού έτους Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 5

6 /Α 20-Σεπ / 831 Περί ωρολογίου προγράμματος του ημερησίου Γυμνασίου και αναλυτικού προγράμματος των Α και Β τάξεων αυτού /Α 15-Μαί / 1034 Περί των διδασκομένων μαθημάτων και των Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του ημοτικού Σχολείου /Α 15-Μαί / 373 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της πρώτης (Α ) τάξεως Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, ημερησίου και εσπερινού και της πρώτης (Α ) τάξεως των Προτύπων Ελληνικών Κλασσικών Λυκείων /Α 15-Μαί / 374 Περί του αναλυτικού προγράμματος της Γ τάξεως του ημερησίου Γυμνασίου και του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του Εσπερινού Γυμνασίου /Α 23-Νοε / 845 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Ημερησίου και εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως και του προτύπου Κλασσικού Λυκείου /Α 7-Σεπ / 895 Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος "Λογική και "Στοιχεία Φιλοσοφίας" της Τρίτης (Γ') τάξεως Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως /Α 14- εκ / 908 Περί τροποποιήσεως του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας στα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως /Α 25-Ιαν / 058 Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Βιολογίας της Τρίτης (Γ') τάξεως Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως /Α 25-Ιαν / 059 Περί του αναλυτικού προγράμματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και γραμματείας της Α τάξεως Λυκείων Γενικής Κατευθύνσεως /Α 8-Οκτ / 784 Περί ωρολογίων Προγραμμάτων της Πρώτης (Α ), ευτέρας (Β ), και Τρίτης (Γ ) τάξεως των ημερησίων Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατά τομέα /Α 23-Οκτ / 826 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Γ τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, της Γ τάξεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου και των Γ και τάξεων Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως /Α 23-Οκτ / 827 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Α τάξεως το Ημερησίου και του Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως και του Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου /Α' 31-Μαί / 476 Περί του αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου /Α 6-Οκτ / 921 Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 2 του Π.. 826/79 «περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Γ τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, της Γ τάξεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου και των Γ και τάξεων Εσπερινού Λυκεί /Α 6-Οκτ / 922 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, των Β και Γ τάξεων Εσπερινού Λυκείου της αυτής κατευθύνσεως και της Β τάξεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου /Α' 3-Απρ / 293 Περί των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων της Πρώτης (Α') και ευτέρας (Β') τάξεως των Ημερησίων Μέσων Τεχνικών Σχολών κατά τμήμα /Α 13-Απρ / 317 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Π. /τος 922/1980 "περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, των Β και Γ τάξεων Εσπερινού Λυκείου της αυτής κατευθύνσεως" /Α 3-Σεπ / 954 Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 4 του Π /1977 (ΦΕΚ 347/Α ) "περί των διδασκομένων μαθημάτων και του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του ημοτικού Σχολείου" Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 6

7 /Α 7-Σεπ / 965 Περί των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων της πρώτης (Α ) και ευτέρας Τάξεως των κατευθύνσεων Ανθοκομίας Κηπουρικής και Μηχανοποιημένης Καλλιεργείας του Γεωργοκτηνοτροφικού Τμήματος και των κατευθύνσεων Εμποροϋπαλλήλων, Υπαλλήλων Φαρμακείων και Χ /Α 18-Σεπ / 1065 Περί των αναλυτικών προγραμμάτων της πρώτης (Α ), δευτέρας (Β ) και τρίτης (Γ ) τάξεως των ημερησίων Τεχνικών και Επαγελματικών Λυκείων κατά τομέα /Α 19-Οκτ / 1286 Περί τροποποιήσεως του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπ/σεως (βλ. διορθώσεις 332/Α /81 και 337/Α ) /Β' 1-Φεβ / Υ.Α. Γ/341/Α/99 Τροποποίηση ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος Σχολείων Μέσης ημοσίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως /Α 31-Αυγ / 583 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α και Β τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α' 7- εκ /1304 Για την επιστημονική -παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική -Επαγγελματική Εκπαίδευση /Α 31- εκ / 736 Τροποποίηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως /Α 7-Ιαν / 001 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τάξης Λυκείου Μέσης Γενικής Κατεύθυνσης από 8 Ιανουαρίου /Α 1-Απρ / 094 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τάξης Τεχνικών- Επαγγελματικών Λυκείων από 8 Ιανουαρίου /Α 18-Νοε / 449 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων: α) Μελέτη Περιβάλλοντος και Μαθηματικά Γ Τάξης του ημοτικού Σχολείου β) Νεοελληνική Γλώσσα Γ και τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α 23-Μαρ / 091 Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα των Σχολείων Μέσης Γενικής εκπαίδευσης /Α 3-Μαί / 163 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε και ΣΤ τάξεων ημοτικού /Α 29-Μαί / 215 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της Γ τάξης ημερησίων και τάξης εσπερινών τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων, για τα τμήματα με δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων /Α 27- Σεπ / 413 Τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ( ιορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ 165/Α ) /Α' 24-Οκτ ιόρθωση σφάλματος στο Π /Α 26- Νοε / 528 Αναλυτικό πρόγραμμα μαθηματικών και Ε τάξεων και νεοελληνικής γλώσσας Ε και ΣΤ τάξεων του δημοτικού σχολείου, τροποποίηση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος μελέτης περιβάλλοντος της Β τάξης και εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμμ /Α 29-Μαρ / 175 Τροποποίηση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης /Α 7-Μαί / 217 Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα των ημερήσιων τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων /Α 1-Αυγ / 398 Αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών Ε τάξης και Μαθηματικών ΣΤ τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α 1-Αυγ /399 Αναλυτικό πρόγραμμα Μελέτης του Περιβάλλοντος της τετάρτης ( ) τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α 19-Σεπ / 438 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Γυμνασίων /Α 8-Οκτ / 479 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ( ιορθώσεις στο ΦΕΚ 74/Α του 1986) /Β' 15-Μαί Αναλυτικά Προγράμματα πρώτης τάξης Ενιαόυ Πολυκλαδικού Λυκείου /Α 19-Μαί Π Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων Ειδικής Αγωγής Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 7

8 /Α 6-Ιουν / 184 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων των τμημάτων «Βοηθών νοσοκόμων» και «Χειριστών ιατρικών συσκευών» του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 11-Ιουν / 040 Συμπλήρωση παραλείψεων και διόρθωση σφαλμάτων στο Π.. 479/ /Α 7-Ιουλ / 214 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων προγραμμάτων των ημερήσιων τεχνικών επαγγελματικών λυκείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 17- εκ / 428 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Γυμνασίων και Λυκείων /Β' 23-Μαί Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτωντης Β' τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου /Α 28-Ιαν / 022 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας μαθητών Γ τάξης γενικού Λυκείου, που παρακολούθησαν την πειραματική διδασκαλία του μαθήματος αυτού στις Α και Β τάξεις Λυκείου /Α 14-Απρ / 091 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων του Γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων /Α 12-Μαί / 108 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) /Α 15-Ιουν / 197 Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας της Γ τάξης του ημοτικού σχολείου /Α 30-Ιουν / 245 Αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών ΣΤ τάξης ημοτικού /Α 27-Αυγ / 337 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών-Επαγγελματικών σχολών για τις ειδικότητες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές, Γεωργοκτηνοτροφικές, Υπαλλήλων Γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων, Αργυροχρυσοχοϊας Ωρολογοπ /Α 19-Οκτ / 416 Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας Ε τάξης ημοτικού Σχολείου /Α' 26-Οκτ / 423 Οργάνωση των τμημάτων ειδίκευσης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων /Α 23-Νοε / 431 Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας τάξης ημοτικού Σχολείου /Β' 29-Μαί ιδασκόμενα μαθήματα στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια /Α 23-Ιαν / 4 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των τμημάτων ειδίκευσης των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) /Α 15-Ιαν / 021 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 18-Μαρ / 117 Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.. 108/1987 (ΦΕΚ 63/Α ) Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων /Α 1-Ιουν / 257 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 1-Ιουλ ιορθώσεις σφαλμάτωνστο Π ΦΕΚ 109/ τ. Α' /Α 12-Αυγ / 373 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής των Γ,, Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α 17 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Γεωγραφίας των Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α 8-Φεβ / 101 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 18-Απρ / 213 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 2-Ιουν / 326 Συμπλήρωση του Π.. 423/1987 (ΦΕΚ 190) "Οργάνωση των τμημάτων ειδίκευσης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων" /Α 29-Αυγ / 443 Καθορισμός Ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των τμημάτων ειδίκευσης των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων και τροποποίηση του Π /Α' 26-Σεπ / 486 Αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής. Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 8

9 /Α 26-Σεπ / 493 Αναλυτικό πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας των, Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού σχολείου /Α 6-Οκτ / 539 Καθορισμός του Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος του τμήματος Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Τομέα Οικονομίας και ιοίκησης των ημερήσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων της /Α 6-Οκτ / 540 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της ΣΤ τάξεως του ημοτικού Σχολείου /Α' 12-Ιουν / 3 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων /Α' 12-Ιουν / 4 ιδασκόμενα μαθήματα και ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας στα Μουσικά Γυμνάσια /Α 22-Ιαν / 010 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 22-Ιαν / 011 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων /Α 10-Απρ / 132 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) των Γ,, Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Β 28-Σεπ Μαθήματα Β και Γ τάξεων ΤΕΛ για αποφοίτους ΓΕΛ ΥΑ Γ2/ /Α 9-Ιαν / 002 Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των τμημάτων «Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων» και «Βοηθών Αναισθησιολόγων» του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ημερήσιω τεχνικών- επαγγελματικών Λυκείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 4-Φεβ / 034 Τροποποίηση και συμπλήρωση αναλυτικών προγραμμάτων γενικών και κλασικών λυκείων /Α 4-Σεπ / 374 Αναλυτικό πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (Θρησκευτικών) της Γ τάξης του ημοτικού Σχολείου /Β' 27-Μαρ Ορισμός διδασκομένων μαθημάτων και ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Α', Β' και Γ' τάξης των Μουσικών Γυμνασίων ΥΑ Γ2/ /Α 9-Απρ / 120 Αναλυτικό πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (Θρησκευτικών) της τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α 20-Μαί / 198 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων κα άλλες διατάξεις /Α 29-Ιουν / 250 Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των ημερησίων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, για τις ειδικότητες Κομμωτικής της /Α' 2-Αυγ ιόρθωση σφάλματος στο Π.. 250/ /Α 15-Σεπ / 376 ομή και λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων /Α 4-Οκτ / 403 Αναλυτικό πρόγραμμα «Θρησκευτικών (Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής)» των τάξεων Ε και ΣΤ ημοτικού Σχολείου /Α 7-Οκτ / 447 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων και άλλες διατάξεις /Α 8-Οκτ / 451 Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων και άλλες διατάξεις /Α 6-Ιουλ / 174 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 31-Αυγ / 259 Καθοριμός ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών για την ειδικότητα των Επιπλοποιών /Α 25-Νοε / 360 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 30- εκ / 420 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 7-Μαρ / 072 Καθορισμός Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για την ειδικότητα Κοπτικής-Ραπτικής (ΤΕΣ) /Α' 26-Απρ Τρποποποίηση αναλυτικών προγραμμάτωνσχολικών μονάδων /Α 18-Ιουλ / 264 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Κλάδου 12 ομικών Κατασκευών του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 9

10 /Α 22-Αυγ / 314 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών των, Ε, και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Β' 17-Μαρ ιδασκαλία μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια Υ.Α. Γ2/ /Α 10-Οκτ / 377 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του ημοτικού Σχολείου /Α 19-Οκτ / 384 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων και άλλες διατάξεις /Α 25-Οκτ / 388 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και των τεχνικών-επαγγελματικών Σχολών της ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /Α 13-Νοε / 409 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Γ τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α' 22- εκ / 446 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Β' 16-Μαί Αναλυτικό πρόγραμμα πιάνου για τα Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια Υ.Α. Γ2/ /Α 18-Ιαν / 015 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και /Α 26-Φεβ / 044 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 9-Απρ / 077 Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων /Α 24-Μαί / 117 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 17-Ιουν-13 Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση /Α' 29-Αυγ / 301 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής /Α 20-Σεπ / 368 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 20-Σεπ / 369 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 20-Σεπ / 370 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 20-Σεπ / 371 Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Β' 14-Μαί Λειτουργία Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων -Λυκείων) ΥΑ Γ2/ /Α' 19-Φεβ / 021 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α 'και Β' τάξεων της ημερήσιας Επαγγελματικής Σχολής Συγγρού /Α 12-Μαρ / 30 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της ιστορίας της τάξης του ημοτικού σχολείου /Α Συμπλήρωση μαθημάτων και διεξαγωγή προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα δημόσια σχολεία ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος /Α 2-Μαί / 72 Τροποποίηση και συμπλήρωση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών της ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /Α 2-Μαί / 078 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 23-Σεπ / Ν Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου /Α 23-Σεπ / 262 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Β' 17-Σεπ Αναλυτικό πρόγραμμα για την Ιστορία της Τέχνης στα Μουσικά Σχολεία Υ.Α. Γ2/ /Β' 1- εκ Υ.Α. Γ2/ /Α' 13-Ιουλ / 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων /Α' 13-Ιουλ / 201 Οργάνωση και λειτουργία ημοτικών σχολείων. Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.05.14 21:33:30 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 14 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Θέματα Φυσικής Αγωγής Θέματα Φυσικής Αγωγής: Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1] [2] 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για τη νέα Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση «Λύκειο» Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα