Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α."

Transcript

1 Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α /Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους /Α 22-Μαρ Περί ορισμού θρησκευτικών μαθημάτων από 1 Σεπτεμβρίου 1899 εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις /Α' 20-Νοε Το πρόγραμμα της εν τοις ημοτικοίς, τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις Γυμνασίοις διδακτέας Γυμναστικής από του ενεστώτος σχολικού έτους /Α 21-Σεπ Περί τροποποιήσεως των από 11 Σεπτεμβρίου 1897 και 17 Νοεμβρίου 1897 Β. ιαταγμάτων περί κανονισμού του προγράμματο των εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτω /Α' 8-Ιουν Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής /Α 27-Ιουλ Περί του προγράμματος των μαθημάτων της 1ης τάξεως της εν Αθήναις Εμπορικής σχολής /Α' 24-Οκτ Περί τροποιήσεως κλπ. άρθρων του Β. ιατάγματος 1899 περί διδασκαλίας της γυμναστικής /Α 23-Ιαν Περί τροποποιήσεως του προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής /Α' 4-Μαϊ Περί κανονισμού της εν Πειραιεί ιδιωτικής εμπορικής Σχολης Κ. Παναγιωτοπούλου /Α 5-Οκτ Περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων /Α 2- εκ Περί συμπληρώσεως του από 5 Οκτωβρίου 1906 Β.. περί κανονισμού του προγράμματος των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων ως προς την διδασκαλίαν των θρησκευτικών και γαλλικών εν τω γυμνασίω /Α 12-Ιουλ Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν των μαθητών των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως αμφοτέρων των φύλων /Α 21- εκ Περί ορισμού συντελεστού του μαθήματος της Αγγλικής εν τη Σχολή των Ναυτικών οκίμων /Α 24-Σεπ Περί εκδόσεως ιδασκαλικού Οδηγού της ημοτικής Εκπαιδεύσεως /Α 29-Οκτ Περί διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσης εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς /Α 18-Ιουν Περί υπομνηστικής υπό των διδασκάλων αναπτύξεως κ.λπ. γεγονότων της Ελληνικής Ιστορίας προς τους μαθητάς της δ, ε και στ τάξεως των δημοτικών σχολείων κατά τας επετείους των γεγονότων τούτων /Α 30-Ιουν Περί κανονισμού του προγράμματος της διδακτέας γυμναστικής εν τοις σχολείοις της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως /Α 13-Οκτ Περί διδασκαλίας εν τοις Γυμνασίοις νεοελληνικών αναγνωσμάτων και στοιχειωδών γνώσεων χημείας /Α 15-Ιαν Περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς /Α 13-Οκτ Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις ιερατικοίς σχολαίς /Α 1-Σεπ Περί ορισμού των ωρών της διδασκαλίας των μαθηματικών εν τω Βαρβακείω Λυκείω, του αριθμού των διδασκόντων τα μαθηματικά εν τω αυτώ Λυκείω κ.λπ /Α 10-Σεπ Περί ορισμού των μαθημάτων του δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίας αναγκαίου χρόνου, και περί της κατά τάξεις κατανομής της διδακτέας ύλης εις τα πλήρη δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων /Α' 11-Σεπ Περί χορηγίας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν ιδρύσεως σχολείων θηλέων /Α 17-Νοε Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων /Α 10- εκ Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και των γυμνασίων Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 1

2 /Α 12-Ιαν Περί στρατιωτικής προπαιδεύσεως και τελειοποιήσεως (αναδημοσίευσις) /Α 18-Ιαν Περί ορισμού ωρών διδασκαλίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κ.λπ /Α 14-Ιουν Περί διαγραφής διατάξεων εκ του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος των δημοτικών σχολείων /Α 19-Οκτ Περί προγράμματος των μαθημάτων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής /Α 19- εκ Περί προσθήκης εδαφίου εις το πρόγραμμα των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου /Α 12-Απρ Περί ορθογραφικών ασκήσεων δια την γλωσσικήν διδασκαλίαν των τριών τάξεων του δημοτικού σχολείου /Α 30-Αυγ Περί αφομοιώσεως των εν τω κράτει δημοσίων γυμνασιακών ή ανωτέρων παρθεναγωγείων προς τα αστικά σχολεία των Θηλέων, ως προς το πρόγραμμα των μαθημάτων και τας ισχυούσας διατάξεις περί εισαγωγής, προαγωγής, απολύσεως και προσόντων των μαθητριών αυτών /Α 12-Σεπ Περί ωρολογίου προγράμματος του μονοταξίου Ιερατικού Φροντιστηρίου διδακτέων μαθημάτων /Α 23- εκ Περί ορθογραφικής και γραμματικής διδασκαλίας της τάξεως του δημοτικού σχολείου /Α 23-Ιουλ Περί ορθογραφικής και γραμματικής διδασκαλίας της Ε τάξεως του δημοτικού σχολείου /Α 26-Αυγ Περί καθορισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη Ιερατικών Σχολών /A' 27-Σεπ Περί λειτουργίας των Προπαρασκευαστικών Εκκλησιαστικών Σχολών και του προγράμματος αυτών /Α 28-Σεπ Περί Ιερατικών Σχολών και προγράμματος των εν αυταίς διδασκομένων μαθημάτων /Α 21-Νοε Περί αναλυτικού προγράμματος της σωματικής αγωγής και της στρατιωτικής προπαιδεύσεως των Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 11-Ιαν Περί τροποποιήσεως της υπ αριθμ Υπουργικής αποφάσεως περί προγράμματος των μαθημάτων του Βαρβακείου Λυκείου κ.λπ /Α 13-Οκτ Περί διδασκαλίας καθαρευούσης εν τοις σχολείοις της ημοτικής Εκπαιδεύσεως /Α 23-Μαρ Περί διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κράτους (βλ. αναδημοσίευση στο φύλλο 124/1929) /Α 30-Αυγ Περί προγράμματος διδασκαλίας της υγιεινής εις τα σχολεία του Κράτους /Α 28-Σεπ Περί καθορισμού των διδακτέων εν ταις πενταξίοις μέσαις εμπορικαίς σχολαίς και εν ταις τριταξίοις πρακτικαίς τοιαύταις μαθημάτων /Α 19-Μαρ Περί του αναλυτικού προγράμματος των κατωτέρων διταξίων γεωργικών σχολείων με ειδικότητα την μεγάλην καλλιέργειαν /Α 4-Ιαν Περί προγράμματος των εν τω Κράτει πενταταξίων Ιερατικών Σχολών /Α 13-Ιαν Περί αναλυτικού προγράμματος διδακτέων μαθημάτων σχολείων Μ. Εκπαιδεύσεως δια το σχολικόν έτος Α' 30-Ιουλ Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως απάσης της ισχυούσης νομοθεσίας περί σωματικής αγωγής /Α 12-Ιουλ Περί του προγράμματος των εν τοις κατωτέροις Οικοκυρικοίς σχολείοις διδασκομένων μαθημάτων /Α 20-Σεπ Περί του αναλυτικού προγράμματος της τετάρτης τάξεως των Πρακτικών Λυκείων /Α 4-Ιουν Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Ελληνικής γλώσσης (απλής καθαρευούσης) εν τη Ε και ΣΤ τάξει του δημοτικού σχολείου /Α 31-Αυγ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Αστικών σχολείων των θηλέων /Α 25-Ιουλ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Αστικών σχολείων των αρρένων και μικτών Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 2

3 /Α 12-Νοε Περί του αναλυτικού προγράμματος της πέμπτης τάξεως των Πρακτικών Λυκείων /Α 5-Νοε Περί του αναλυτικού προγράμματος της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 11-Νοε Περί του αναλυτικού προγράμματος της έκτης τάξεως των Πρακτικών Λυκείων /Α 16-Ιαν Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος των μαθητών του γυμνασίου ως προς τα γυμνάσια των θηλέων /Α 18-Οκτ Περί του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος της πρώτης τάξεως Γυμνασίων /Α 18-Οκτ Περί του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος της Α τάξεως των Αστικών Σχολείων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Α τάξεως των Αστικών Σχολείων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Β τάξεως των Αστικών Σχολείων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Α τάξεως των Προγυμνασίων και Οκταταξίων Γυμνασίων /Α 8-Φεβ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Β τάξεως των Προγυμνασίων και Οκταταξίων Γυμνασίων /Α 3-Νοε Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των επί τη βάσει του υπ αρθμ. 1849/1939 Αναγκ. Νόμου ιδρυθέντων Εξαταξίων Γυμνασίων /Α' 9-Νοε Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των επί τη βάσει του υπ'αριθμ. 1800/1939 Αναγκαστικού Νόμου ιδρυθέντων αστικών σχολείων /Α 29-Οκτ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδασκομένων εν τοις αστικοίς σχολείοις της γεωργικής κατευθύνσεως /Α 29-Οκτ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδασκομένων εις τα αστικά σχολεία θηλέων οικοκυρικής κατευθύνσεως και γυναικείων τεχνών /Α 2-Νοε Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδασκομένων εν τοις αστικοίς σχολείοις της βιομηχανικής κατευθύνσεως της Ξυλουργικής και της Σιδηροτεχνίας /Α 5-Νοε Περί τροποποιήσεως του Β.. 3/9 Νοεμβρίου 1939 περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ειδικών μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των επί τη βάσει του υπ αριθμ. 1800/1939 Αναγκαστικού Νόμου ιδρυθέντων αστικών σχολείων /Α 17-Ιουν Περί του Αναλυτικού και του Ωρολογίου Προγράμματος των εξαταξίων Γυμνασίων παλαιού τύπου κατά το σχολκόν έτος /Α 25-Ιουν Περί του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των διδακτέων εις τους μαθητάς των Πρακτικών κατά το σχολικόν έτος /Α 27-Ιουν Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων της Α τάξεως των ιδιωτικών οκταταξίων νυκτερινών Γυμνασίων αντιστοίχων προς τα τα εξατάξια γυμνάσια νέου τύπου /Α 6-Σεπ Περί διαρρυθμίσεως των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 20-Σεπ Περί ρυθμίσεως του Ωρολογίου Προγράμματος των αστικών σχολείω κατά το σχολικόν έτος /Α 21-Οκτ Περί διαρρυθμίσεως του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων εις τα Γυμνάσια και τα Πρακτικά Λύκεια /Α 24-Οκτ Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των αστικών σχολείων Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 3

4 /Α 18-Φεβ Περί της εισαγωγής της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσης ως υποχρεωτικού μαθήματος εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, τας Εμπορικάς Σχολάς και τα Αστικά Σχολεία Εμπορικήςκατευθύνσεως και περί του προσωπικού του διδάσκοντος τα μαθήματα ταύτα /Α 30-Ιουν Περί του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας της Ιταλικής και Γερμανικής γλώσσης και του ωρολογίου προγράμματος εις τα γυμνάσια νέου τύπου κατά το σχολικόν έτος /Α 31-Αυγ Περί σωματικής αγωγής των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως /Α' 6-Νοε Περί του Αναλυτικού και του Ωρολογίου Προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος της Σωματικής Αγωγής εις τα Γυμνάσια νέου τύπου κατά το σχολικόν έτος /Α 14-Απρ Περί του αναλυτκού προγράμματος διδασκαλίας της Ιταλικής και Γερμανικής γλώσσης εν τοις Αστικοίς σχολείοις εμπορικής κατευθύνσεως και του Ωρολογίου Προγράμματος γενικών και ειδικών μαθημάτων εν τοις Αστικοίς σχολείοις /Α' 21- εκ Περί εισαγωγής της αγγλικής γλώσσης ως υποχρεωικού μαθήματος εις τα γυμνάσια /Α 7-Φεβ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων των κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων /Α 16-Μαϊ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Εκκλησιαστικών Σχολών /Α 24-Ιουν Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων του Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου /Α 31-Αυγ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των Οικοκυρικών και Επαγγελματικών Σχολών των συντηρουμένων υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Α' 19-Νοε Περί κανονισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της αγγλικής γλώσσης /Α 3-Μαρ Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος του εν Οινούσαις Ναυτικού Γυμνασίου /Α' 16-Νοε / 3628 Περί τρόπου πληρώσεως της θέσεως του διευθυντού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και ρυθμίσεως ετέρων ζητημάτων /Α 30-Ιαν Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Πατριδογνωστικών μαθημάτων των ημοτικών Σχολείων /Α 14-Ιουν / 370 Περί των διδασκομένων μαθημάτων του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων και των Εξαταξίων Εκκλησιαστικών Σχολών /Α 18-Μαρ / 191 Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της τάξεως Γυμνασίων πρακτικής κατευθύνσεως /Α 17-Ιουν / 383 Περί του ωρολογίου προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εις τα ημοσίας Τεχνικάς Σχολάς Υπομηχανικών /Α 11-Σεπ / 603 Περι μετατροπής των ημερησίων Εμπορικών Σχολών εις Οικονομικά Γυμνάσια και τρόπου λειτουργίας αυτών /Α 11-Σεπ / 617 Περί καθορισμού του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Εσπερινών Γυμνασίων, της αντιστοιχίας των τάξεων αυτών προς τας των Ημερησίων Γυμνασίων και ρυθμίσεως της εν γένει λειτουργίας αυτών /Α 12-Σεπ / 620 Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Ε τάξεων Γυμνασίων πρακτικής κατευθύνσεως Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 4

5 /Α 12-Σεπ / 624 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 191/61 Β.. περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της τάξεως των Γυμνασίων Πρακτικής κατευθύνσεως και καθορισμού ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των τριών πρώτων τάξεων των Γυμνασίω και /Α 12-Σεπ / 621 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των Γυμνασίων Ξένων Γλωσσών /Α 17-Ιουν / 634 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των επταταξίων εσπερινών Γυμνασίων /Α 17-Ιουν / 635 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των Γυμνασίων κατευθύνσεως Οικιακής Οικονομίας /Α 13-Σεπ /634 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της ' τάξεως των επταταξίων εσπερινών Γυμνασίων /Α 13-Σεπ /635 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της ' τάξεως των Γυμνασίων κατευθύνσεως Οικιακής οικονομίας /Α' 13-Σεπ Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων της πρώτης βαθμίδος /Α' 9-Αυγ /494 Περί του αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων του Κράτους /Α 29-Οκτ / 671 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της ΣΤ τάξεως των Γυμνασίων Πρακτικής Κατευθύνσεως /Α 29-Οκτ / 673 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Ε τάξεως των επταταξίων εσπερινών Γυμνασίων /Α 29-Οκτ / 669 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των, Ε και ΣΤ τάξεων των Οικονομικών Γυμνασίων (Γυμνασίων Οικονομικής Κατευθύνσεως) /Α 29-Οκτ / 670 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των, Ε και ΣΤ τάξεων των Γυμνασίων Ξένων Γλωσσών /Α 29-Οκτ / 672 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των, Ε και ΣΤ τάξεων των Γυμνασίων κατευθύνσεως Οικιακής Οικονομίας /Α 29-Οκτ / 674 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της τάξεως των επταταξίων εσπερινών Οικονομικών Γυμνασίων (Γυμνασίων Οικονομικής Κατευθύνσεως) /Α 13-Σεπ / 507 Περί τροποποιήσεως των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων της Ε τάξεως των Γυμνασίων Πρακτικής κατευθύνσεως και των, Ε και ΣΤ τάξεων των Ναυτικών Γυμνασίων (Ναυτικής Κατευθύνσεως) /Α 22-Οκτ / 620 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των ΣΤ και Ζ τάξεων των επταταξίων εσπερινών γυμνασίων /Α 24-Οκτ / 651 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Α τάξεως του Γυμνασίου της πρώτης βαθμίδος /Α 26-Ιαν / 072 Περί ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων τάξεων τινων σχολείων ευτεροβάθμιας (Μέσης) Εκπαιδεύσεως /Α 16-Μαί / 425 Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Γ' τάξεως Γυμνασίων, Ημερησίων και Νυκτερινών /Α 3-Οκτ / 779 Περί καθορισμού από του σχολικού έτους νέου αναλυτικο προγράμματος του Μαθήματος των Μαθηματικών Α, Β και Γ τάξεων των Ημερησίων και Νυκτερινών Γυμνασίων /Α 21- εκ / 1074 Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Λυκείων /Α' 12- εκ / 673 Περί των ωρολογίων προγραμμάτων των μαθημάτων των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α 31-Οκτ / 702 Περί των ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων του ημοτικού Σχολείου /Α 10-Νοε / 723 Περί των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως /Α' 10-Νοε / 691 Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων του ημοτικού Σχολείου /Α 3-Σεπ / 639 Περί της διδακτέας ύλης των Αρχαίων Ελληνικών εκ μεταφράσεων εις Α τάξιν των Γυμνασίων από του σχολικού έτους Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 5

6 /Α 20-Σεπ / 831 Περί ωρολογίου προγράμματος του ημερησίου Γυμνασίου και αναλυτικού προγράμματος των Α και Β τάξεων αυτού /Α 15-Μαί / 1034 Περί των διδασκομένων μαθημάτων και των Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του ημοτικού Σχολείου /Α 15-Μαί / 373 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της πρώτης (Α ) τάξεως Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, ημερησίου και εσπερινού και της πρώτης (Α ) τάξεως των Προτύπων Ελληνικών Κλασσικών Λυκείων /Α 15-Μαί / 374 Περί του αναλυτικού προγράμματος της Γ τάξεως του ημερησίου Γυμνασίου και του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του Εσπερινού Γυμνασίου /Α 23-Νοε / 845 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Ημερησίου και εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως και του προτύπου Κλασσικού Λυκείου /Α 7-Σεπ / 895 Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος "Λογική και "Στοιχεία Φιλοσοφίας" της Τρίτης (Γ') τάξεως Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως /Α 14- εκ / 908 Περί τροποποιήσεως του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας στα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως /Α 25-Ιαν / 058 Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Βιολογίας της Τρίτης (Γ') τάξεως Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως /Α 25-Ιαν / 059 Περί του αναλυτικού προγράμματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και γραμματείας της Α τάξεως Λυκείων Γενικής Κατευθύνσεως /Α 8-Οκτ / 784 Περί ωρολογίων Προγραμμάτων της Πρώτης (Α ), ευτέρας (Β ), και Τρίτης (Γ ) τάξεως των ημερησίων Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατά τομέα /Α 23-Οκτ / 826 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Γ τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, της Γ τάξεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου και των Γ και τάξεων Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως /Α 23-Οκτ / 827 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Α τάξεως το Ημερησίου και του Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως και του Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου /Α' 31-Μαί / 476 Περί του αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου /Α 6-Οκτ / 921 Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 2 του Π.. 826/79 «περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Γ τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, της Γ τάξεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου και των Γ και τάξεων Εσπερινού Λυκεί /Α 6-Οκτ / 922 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, των Β και Γ τάξεων Εσπερινού Λυκείου της αυτής κατευθύνσεως και της Β τάξεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου /Α' 3-Απρ / 293 Περί των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων της Πρώτης (Α') και ευτέρας (Β') τάξεως των Ημερησίων Μέσων Τεχνικών Σχολών κατά τμήμα /Α 13-Απρ / 317 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Π. /τος 922/1980 "περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Β τάξεως Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, των Β και Γ τάξεων Εσπερινού Λυκείου της αυτής κατευθύνσεως" /Α 3-Σεπ / 954 Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 4 του Π /1977 (ΦΕΚ 347/Α ) "περί των διδασκομένων μαθημάτων και του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του ημοτικού Σχολείου" Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 6

7 /Α 7-Σεπ / 965 Περί των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων της πρώτης (Α ) και ευτέρας Τάξεως των κατευθύνσεων Ανθοκομίας Κηπουρικής και Μηχανοποιημένης Καλλιεργείας του Γεωργοκτηνοτροφικού Τμήματος και των κατευθύνσεων Εμποροϋπαλλήλων, Υπαλλήλων Φαρμακείων και Χ /Α 18-Σεπ / 1065 Περί των αναλυτικών προγραμμάτων της πρώτης (Α ), δευτέρας (Β ) και τρίτης (Γ ) τάξεως των ημερησίων Τεχνικών και Επαγελματικών Λυκείων κατά τομέα /Α 19-Οκτ / 1286 Περί τροποποιήσεως του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπ/σεως (βλ. διορθώσεις 332/Α /81 και 337/Α ) /Β' 1-Φεβ / Υ.Α. Γ/341/Α/99 Τροποποίηση ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος Σχολείων Μέσης ημοσίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως /Α 31-Αυγ / 583 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α και Β τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α' 7- εκ /1304 Για την επιστημονική -παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική -Επαγγελματική Εκπαίδευση /Α 31- εκ / 736 Τροποποίηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως /Α 7-Ιαν / 001 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τάξης Λυκείου Μέσης Γενικής Κατεύθυνσης από 8 Ιανουαρίου /Α 1-Απρ / 094 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τάξης Τεχνικών- Επαγγελματικών Λυκείων από 8 Ιανουαρίου /Α 18-Νοε / 449 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων: α) Μελέτη Περιβάλλοντος και Μαθηματικά Γ Τάξης του ημοτικού Σχολείου β) Νεοελληνική Γλώσσα Γ και τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α 23-Μαρ / 091 Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα των Σχολείων Μέσης Γενικής εκπαίδευσης /Α 3-Μαί / 163 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε και ΣΤ τάξεων ημοτικού /Α 29-Μαί / 215 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της Γ τάξης ημερησίων και τάξης εσπερινών τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων, για τα τμήματα με δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων /Α 27- Σεπ / 413 Τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ( ιορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ 165/Α ) /Α' 24-Οκτ ιόρθωση σφάλματος στο Π /Α 26- Νοε / 528 Αναλυτικό πρόγραμμα μαθηματικών και Ε τάξεων και νεοελληνικής γλώσσας Ε και ΣΤ τάξεων του δημοτικού σχολείου, τροποποίηση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος μελέτης περιβάλλοντος της Β τάξης και εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμμ /Α 29-Μαρ / 175 Τροποποίηση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης /Α 7-Μαί / 217 Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα των ημερήσιων τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων /Α 1-Αυγ / 398 Αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών Ε τάξης και Μαθηματικών ΣΤ τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α 1-Αυγ /399 Αναλυτικό πρόγραμμα Μελέτης του Περιβάλλοντος της τετάρτης ( ) τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α 19-Σεπ / 438 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Γυμνασίων /Α 8-Οκτ / 479 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ( ιορθώσεις στο ΦΕΚ 74/Α του 1986) /Β' 15-Μαί Αναλυτικά Προγράμματα πρώτης τάξης Ενιαόυ Πολυκλαδικού Λυκείου /Α 19-Μαί Π Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων Ειδικής Αγωγής Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 7

8 /Α 6-Ιουν / 184 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων των τμημάτων «Βοηθών νοσοκόμων» και «Χειριστών ιατρικών συσκευών» του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 11-Ιουν / 040 Συμπλήρωση παραλείψεων και διόρθωση σφαλμάτων στο Π.. 479/ /Α 7-Ιουλ / 214 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων προγραμμάτων των ημερήσιων τεχνικών επαγγελματικών λυκείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 17- εκ / 428 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Γυμνασίων και Λυκείων /Β' 23-Μαί Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτωντης Β' τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου /Α 28-Ιαν / 022 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας μαθητών Γ τάξης γενικού Λυκείου, που παρακολούθησαν την πειραματική διδασκαλία του μαθήματος αυτού στις Α και Β τάξεις Λυκείου /Α 14-Απρ / 091 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων του Γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων /Α 12-Μαί / 108 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) /Α 15-Ιουν / 197 Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας της Γ τάξης του ημοτικού σχολείου /Α 30-Ιουν / 245 Αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών ΣΤ τάξης ημοτικού /Α 27-Αυγ / 337 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών-Επαγγελματικών σχολών για τις ειδικότητες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές, Γεωργοκτηνοτροφικές, Υπαλλήλων Γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων, Αργυροχρυσοχοϊας Ωρολογοπ /Α 19-Οκτ / 416 Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας Ε τάξης ημοτικού Σχολείου /Α' 26-Οκτ / 423 Οργάνωση των τμημάτων ειδίκευσης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων /Α 23-Νοε / 431 Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας τάξης ημοτικού Σχολείου /Β' 29-Μαί ιδασκόμενα μαθήματα στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια /Α 23-Ιαν / 4 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των τμημάτων ειδίκευσης των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) /Α 15-Ιαν / 021 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 18-Μαρ / 117 Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.. 108/1987 (ΦΕΚ 63/Α ) Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων /Α 1-Ιουν / 257 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 1-Ιουλ ιορθώσεις σφαλμάτωνστο Π ΦΕΚ 109/ τ. Α' /Α 12-Αυγ / 373 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής των Γ,, Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α 17 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Γεωγραφίας των Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Α 8-Φεβ / 101 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 18-Απρ / 213 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α' 2-Ιουν / 326 Συμπλήρωση του Π.. 423/1987 (ΦΕΚ 190) "Οργάνωση των τμημάτων ειδίκευσης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων" /Α 29-Αυγ / 443 Καθορισμός Ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των τμημάτων ειδίκευσης των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων και τροποποίηση του Π /Α' 26-Σεπ / 486 Αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής. Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 8

9 /Α 26-Σεπ / 493 Αναλυτικό πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας των, Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού σχολείου /Α 6-Οκτ / 539 Καθορισμός του Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος του τμήματος Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Τομέα Οικονομίας και ιοίκησης των ημερήσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων της /Α 6-Οκτ / 540 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της ΣΤ τάξεως του ημοτικού Σχολείου /Α' 12-Ιουν / 3 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων /Α' 12-Ιουν / 4 ιδασκόμενα μαθήματα και ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας στα Μουσικά Γυμνάσια /Α 22-Ιαν / 010 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 22-Ιαν / 011 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων /Α 10-Απρ / 132 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) των Γ,, Ε και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Β 28-Σεπ Μαθήματα Β και Γ τάξεων ΤΕΛ για αποφοίτους ΓΕΛ ΥΑ Γ2/ /Α 9-Ιαν / 002 Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των τμημάτων «Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων» και «Βοηθών Αναισθησιολόγων» του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ημερήσιω τεχνικών- επαγγελματικών Λυκείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /Α 4-Φεβ / 034 Τροποποίηση και συμπλήρωση αναλυτικών προγραμμάτων γενικών και κλασικών λυκείων /Α 4-Σεπ / 374 Αναλυτικό πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (Θρησκευτικών) της Γ τάξης του ημοτικού Σχολείου /Β' 27-Μαρ Ορισμός διδασκομένων μαθημάτων και ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Α', Β' και Γ' τάξης των Μουσικών Γυμνασίων ΥΑ Γ2/ /Α 9-Απρ / 120 Αναλυτικό πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (Θρησκευτικών) της τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α 20-Μαί / 198 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων κα άλλες διατάξεις /Α 29-Ιουν / 250 Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των ημερησίων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, για τις ειδικότητες Κομμωτικής της /Α' 2-Αυγ ιόρθωση σφάλματος στο Π.. 250/ /Α 15-Σεπ / 376 ομή και λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων /Α 4-Οκτ / 403 Αναλυτικό πρόγραμμα «Θρησκευτικών (Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής)» των τάξεων Ε και ΣΤ ημοτικού Σχολείου /Α 7-Οκτ / 447 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων και άλλες διατάξεις /Α 8-Οκτ / 451 Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων και άλλες διατάξεις /Α 6-Ιουλ / 174 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 31-Αυγ / 259 Καθοριμός ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών για την ειδικότητα των Επιπλοποιών /Α 25-Νοε / 360 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 30- εκ / 420 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 7-Μαρ / 072 Καθορισμός Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για την ειδικότητα Κοπτικής-Ραπτικής (ΤΕΣ) /Α' 26-Απρ Τρποποποίηση αναλυτικών προγραμμάτωνσχολικών μονάδων /Α 18-Ιουλ / 264 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Κλάδου 12 ομικών Κατασκευών του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 9

10 /Α 22-Αυγ / 314 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών των, Ε, και ΣΤ τάξεων του ημοτικού Σχολείου /Β' 17-Μαρ ιδασκαλία μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια Υ.Α. Γ2/ /Α 10-Οκτ / 377 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του ημοτικού Σχολείου /Α 19-Οκτ / 384 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων και άλλες διατάξεις /Α 25-Οκτ / 388 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και των τεχνικών-επαγγελματικών Σχολών της ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /Α 13-Νοε / 409 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Γ τάξης του ημοτικού Σχολείου /Α' 22- εκ / 446 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Β' 16-Μαί Αναλυτικό πρόγραμμα πιάνου για τα Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια Υ.Α. Γ2/ /Α 18-Ιαν / 015 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και /Α 26-Φεβ / 044 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 9-Απρ / 077 Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων /Α 24-Μαί / 117 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 17-Ιουν-13 Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση /Α' 29-Αυγ / 301 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής /Α 20-Σεπ / 368 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 20-Σεπ / 369 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 20-Σεπ / 370 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α 20-Σεπ / 371 Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Β' 14-Μαί Λειτουργία Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων -Λυκείων) ΥΑ Γ2/ /Α' 19-Φεβ / 021 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α 'και Β' τάξεων της ημερήσιας Επαγγελματικής Σχολής Συγγρού /Α 12-Μαρ / 30 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της ιστορίας της τάξης του ημοτικού σχολείου /Α Συμπλήρωση μαθημάτων και διεξαγωγή προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα δημόσια σχολεία ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος /Α 2-Μαί / 72 Τροποποίηση και συμπλήρωση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών της ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /Α 2-Μαί / 078 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Α' 23-Σεπ / Ν Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου /Α 23-Σεπ / 262 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων /Β' 17-Σεπ Αναλυτικό πρόγραμμα για την Ιστορία της Τέχνης στα Μουσικά Σχολεία Υ.Α. Γ2/ /Β' 1- εκ Υ.Α. Γ2/ /Α' 13-Ιουλ / 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων /Α' 13-Ιουλ / 201 Οργάνωση και λειτουργία ημοτικών σχολείων. Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 10

11 /Β 3-Απρ Υ.Α. Γ2/2055/ Πρόγραμμα σπουδών των Α και Β τάξεων του Ενιαίου Λυκείου για το σχολικό έτος /Β' 5-Μαί Υ.Α. Γ2/2289 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α', Β', Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου /Β' 5-Μαί Υ.Α. Γ2/2830 Τροποποίηση Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α', Β', Γ' τάξεων του Γυμνασίου /Β' 11-Μαί Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου /Β' 12-Αυγ ιδασκαλία ξένων γλωσσών στην Γ' τάξη Λυκείου κατά το σχολ. έτος /Β' 12-Αυγ Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ' τάξης Γενικών, Ενιαίων Πολυκλαδικών και Κλασικών Λυκείων για το σχολ. έτος /Β' 15-Σεπ Τροποποίηση της Υ.Α. Γ2/6953 Υ.Α. Γ2/ /Β' 15-Σεπ ιορθώσεις σφαλμάτων στη Β7/948/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων /Β' 16-Οκτ Αναθέσεις μαθημάτων Α' και Β' τάξεων Ενιαίου Λυκείου /Β' 20-Οκτ Τροποποίηση της Υ.Α. Γ2/2055/ (ΦΕΚ 327/Β'/ /Α' 20-Οκτ Αναλυτικό πρόγραμμα "Φυσικής" Β' Γυμνασίου Α' 16-Νοε Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εσπερινών Τ.Ε.Ε /Β' 2-Φεβ Υ/Α Γ1/1349/ /Β' 10-Φεβ Υ.Α. Γ1/58/ /Β' 13-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 13-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 13-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 13-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 13-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 13-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 13-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 15-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 15-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 19-Απρ Υ.Α. Γ2/ /Β' 19-Απρ Υ.Α. Γ2/1093 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Μαθηματικών της Α' τάξης και των Φυσικών Ε' και ΣΤ' τάξεων του ημοτικού σχολείου Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στην προ- ημοτικ Εκπαίδευση -Νηπιαγωγείο και στο ημοτικό. Πρόγραμμα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Λύκειο. Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Ενιαίου Λυκείου. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Ανάπτυξη εφαρμογών σε υπολογιστικό περιβάλλον" της Γ' τάξης της ΤεχνολογικήςΚατεύθυνση του Ενιαίου Λυκείου. Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας Ενιαίου Λυκείου. Πρόγραμμα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο. Πρόγραμμα Σπουδών της Πληροφορικής Α', Β', Γ' τάξεων του Γυμνασίου. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα" της Γ' τάξης της ΤεχνολογικήςΚατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων "Εφαρμογές Πληροφορικής" καθώς και "Εφαρμογές Υπολογιστών" των Α', Β', Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Πολυμέσα- ιαδίκτυα" της Γ' τάξης της ΤεχνολογικήςΚατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Εφαρμογές λογισμικού" της Γ' τάξης της ΤεχνολογικήςΚατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου /Β' 19-Απρ Υ.Α. Γ2/1085 Πρόγραμμα Σπουδών ΦυσικήςΑ', Β', Γ' τάξεων Λυκείου. Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 11

12 /Β' 6-Μαί Υ.Α. Γ2/1088 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Γλωσσική διδασκαλία" στογυμνάσιο και στο Λύκειο /Β' 29-Ιουλ Υ.Α. Γ2/ /Β' 24-Αυγ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Αισθητική Αγωγή" στο Υ.Α. Γ2/3864 Γυμνάσιο και στο Ενιαίο Λύκειο /Β' 13-Σεπ Υ.Α. Γ2/ /Β' 11-Οκτ Υ.Α. Γ2/ /Β' 18-Οκτ Υ.Α. Γ2/ /Β' 18-Οκτ Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Εσπερινών ΤΕΕ. Υ.Α. Γ2/ /Β' 10-Νοε Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των τάξεων Α', Β', Γ' Ενιαίου Μουσικού Λυκείου /Β' 6- εκ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής. Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της Α', Β', Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου για το σχολ. έτος Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των ΤΕΕ, Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της αγγλικής Γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των ΤΕΕ, Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων. Ψηφιακά Αρχεία Α.Π. (5/2000) 12

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

https://hfaistos.minedu.gov.gr

https://hfaistos.minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Μαρούσι, 13-09 - 016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ενημέρωση μαθητών 2015-16 Σπουδές στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ο δρόμος από το Εσπερινό Λύκειο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 ΦΕΚ 2015-Α50 14 Μαΐου 2015 «Η Γ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ τάξη Εσπερινού Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα 27-6-05 Αριθ. Πρωτ. 63447/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- email: press@ypepth.gr

----- ----- email: press@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 30/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας  30/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου «Φροντιστήρια Πουκαμισάς» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΟ ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 20/5/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ t ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 11/12/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Ιστορία 2 5.Πολιτική Παιδεία 3 6.Θρησκευτικά 2 7.Ερευνητική Εργασία 2 8.Ξένη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο :

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : 2310550240 Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ 17 Επαγγελματικά Λύκεια Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα

Α) Τον τύπο και περιεχόμενο των κάτωθι απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α) Τον τύπο και περιεχόμενο των κάτωθι απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΦΕΚ 1134/τΒ /12-6-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, 11-6 -2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ----- 92245

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Μεταξύ των όσων προβλέπει η τροπολογία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 22-4 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/69270/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος Το νέο Γενικό Λύκειο. σύμφωνα με τον ν. 4186/

Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος Το νέο Γενικό Λύκειο. σύμφωνα με τον ν. 4186/ Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος 2013 Το νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με τον ν. 4186/17.9.2013 Γενικό Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 18-3 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/47143/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Α ΓΕΝΙΚΟΥ Γενικού Λυκείου ΛΥΚΕΙΟΥ 013-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχολικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό εµφανίζονται στοιχεία για τις δηµόσιες σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2003-04. Ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-17 Περιεχόμενα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β Λυκείου Εξετάσεις Προαγωγή μαθητών Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1 26/12/2014 ΚΕΣΥΠ Λαμίας Υπεύθυνοι ΣΕΠ Κατσίγιαννη Ευγενία Καλοδήμος Δημήτρης Νέο Λύκειο Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193A/17.09.2013) Νόμος 4264 (ΦΕΚ 118A/15.5.2014) Νόμος 4310 (ΦΕΚ 258A/8.12.2014) Κύπρου 85 http://didefth.gr/kesyp/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2015-2016 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.inpanagiabentevi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 1 Αποστολή και παιδαγωγικοί στόχοι της ΓΣΑ Στο πλαίσιο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής η ΓΣΑ έχει την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόσβαση στα ΑΕΙ 016 Ιανουάριος 016 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 013-014 Μαθήµατα Κλάδοι Ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 1 Αποστολή και παιδαγωγικοί στόχοι της ΓΣΑ Στο πλαίσιο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής η ΓΣΑ έχει την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα