ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παυλίνα Μιλτιάδου Θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας: Στάσεις, απόψεις και ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιβλέποντες καθηγητές: Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής καθηγητής Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκουρος καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ολοκληρώνοντας τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω: Τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, που διδάσκουν στην κατεύθυνση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, για τις γνώσεις που μου προσέφεραν. Τους εκπαιδευτικούς που δέχτηκαν να με βοηθήσουν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μου πρόθυμα παρά τον περιορισμένο χρόνο που είχαν λόγω των πολλών υποχρεώσεων τους. Τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος και Διευθυντή του ΠΜΣ, πρώτο επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας, για την καθοδήγηση και την άψογη συνεργασία. Τον κ. Ευθύμιο Βαλκάνο, Επίκουρο καθηγητή και δεύτερο επιβλέποντα της διπλωματικής μου για την συνεργασία του. Κυρίως τις συναδέλφους γεωπόνους κ. Κυριακή Κεραμιτσόγλου και Χρυσούλα Γερακάρη για την χρησιμότατη βοήθεια τους στην συμπλήρωση και την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων σε άλλους συναδέλφους τους, αλλά και στην διεξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας μου. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην οικογένεια μου, για την υπομονή, την κατανόηση και την πολύπλευρη στήριξη σε όλη την προσπάθεια. Παυλίνα Μιλτιάδου 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία ερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών γεωπόνων, δασολόγων, τεχνολόγων γεωπόνων και τεχνολόγων τροφίμων της Ελλάδας, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Εκτός από αυτό, παρουσιάζονται κάποια δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα και εξετάζεται αν οι παράγοντες φύλο, ηλικία, ειδικότητα και έτη προϋπηρεσίας επιδρούν σημαντικά στις επιμορφωτικές ανάγκες τους. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο του Στην έρευνα συμμετείχαν 96 εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορους νομούς της Ελλάδας. Το εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο, ο σχεδιασμός του οποίου βασίστηκε σε παρόμοιες έρευνες. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μετά από προσωπική επαφή ή ηλεκτρονικά όσων στάλθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση που τους παρέχεται και υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για επιμόρφωση κυρίως στον τομέα ων εργαστηριακών ασκήσεων. Βασικό κίνητρο για την επιμόρφωση τους είναι η προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη αλλά και η βελτίωση της διδασκαλίας τους. Λέξεις κλειδιά: γεωπονία, επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί γεωπονοδασολογικών ειδικοτήτων, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. ABSTRACT This paper explores the training needs of teachers agronomists, foresters, agronomists and food technologists in Greece as seen by themselves. Besides this, there are some demographic data of the teachers surveyed and examined whether gender, age, specialty and years of service have a significant impact on educational needs. This survey was conducted from February to May The survey involved 96 3

4 teachers serving in various prefectures of Greece. The research tool was a questionnaire which was based on similar researches. Completion of questionnaires took place after personal contact or were sent electronically by . According to the survey results, teachers are not fully satisfied with the training they receive and there are great needs for training mainly in laboratory exercises. Main motivation for training is personal improvement and development and improving their teaching. Keywords: agriculture, education, teachers of agronomists and forestry skills, technical vocational training. 4

5 Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 ABSTRACT...3 Κατάλογος πινάκων...7 Κατάλογος γραφημάτων...9 Συντομογραφίες...10 Εισαγωγή...12 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της έρευνας Σκοπός και σημασία της έρευνας Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων Έρευνα- Είδη Ερευνών Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Δια βίου μάθηση, Δια βίου εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες Η εκπαίδευση κι επιμόρφωση εκπαιδευτικών Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα Αδυναμίες της επιμόρφωσης στην χώρα μας Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Η γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και περιβάλλοντος Προηγούμενες έρευνες για γεωπόνους εκπαιδευτικούς Η επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό Η επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα Η ειδική αγωγή και οι εκπαιδευτικοί Γεωπονίας...38 ΜΕΡΟΣ Β ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας Σκοπός της έρευνας Μεθοδολογία της έρευνας Το δείγμα της έρευνας Σχεδιασμός της έρευνας Το ερωτηματολόγιο Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας Τα αποτελέσματα της έρευνας Το προφίλ των εκπαιδευτικών του δείγματος Φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Υπηρεσιακή κατάσταση των συμμετεχόντων Έτη υπηρεσίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Η ειδικότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Άλλες σπουδές Γνώση ξένων γλωσσών Δομές εκπαίδευσης που έχουν εργαστεί οι συμμετέχοντες Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών

6 6.2.1 Ποιοι φορείς πρέπει να έχουν την ευθύνη οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων Η συμμετοχή του δείγματος σε επιμορφωτικά προγράμματα Ικανοποίηση από προγράμματα επιμόρφωσης Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επιμορφωτικού προγράμματος Χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος που επηρεάζουν την απόφαση για παρακολούθηση Προτιμώμενη μορφή επιμόρφωσης Κατάλληλος χώρος υλοποίησης ενός προγράμματος επιμόρφωσης ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης Κατάλληλος χρόνος υλοποιήσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης Οφέλη μιας επιμορφωτικής δραστηριότητας Τρόποι αξιολόγησης εκπαιδευομένων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης Μέτρα που θα διασφαλίσουν την ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης Ο βαθμός που πρέπει η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι υποχρεωτική Προσδιορισμός των παιδαγωγικών γνωστικών αντικειμένων στα οποία οι συμμετέχοντες επιθυμούν να επιμορφωθούν περισσότερο ως καθηγητές τεχνικής ειδικότητας Οι περιπτώσεις που οι εργαστηριακές ασκήσεις στα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι αποτελεσματικότερες Ο βαθμός που η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή πρέπει να είναι υποχρεωτική για τις περιπτώσεις: Άλλες προτάσεις των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας και υπηρεσιακή κατάσταση με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Συσχέτιση φύλου και επιμορφωτικών αναγκών Συσχέτιση ηλικίας και επιμορφωτικών αναγκών Συσχέτιση ετών υπηρεσίας και επιμορφωτικών αναγκών Συσχέτιση σπουδών και επιμορφωτικών αναγκών Συμπεράσματα της έρευνας Περιορισμοί της έρευνας Προτάσεις...87 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...88 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ...92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

7 Κατάλογος πινάκων Πίνακας 1: Το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα Πίνακας 2: Η σχέση εργασίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα Πίνακας 3: Η ειδικότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα Πίνακας 4: Άλλες σπουδές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Πίνακας 5: Γνώση ξένων γλωσσών συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα Πίνακας 6: Είδος σχολείων που έχουν εργαστεί οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην έρευνα Πίνακας 7: Αξιολόγηση φορέων οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων Πίνακας 8: Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επιμόρφωσης Πίνακας 9: Ικανοποίηση από τα προγράμματα επιμόρφωσης Πίνακας 10: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προγραμμάτων επιμόρφωσης Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιλογή προγραμμάτων επιμόρφωσης Πίνακας 12: Μορφή επιμόρφωσης που προτιμούν οι συμμετέχοντες Πίνακας 13: Η προτίμηση των συμμετεχόντων ως προς τον χώρο που θα πρέπει να υλοποιείται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Πίνακας 14: Η προτίμηση των συμμετεχόντων ως προς την χρονική στιγμή που υλοποιείται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Πίνακας 15: Τα οφέλη που αποδίδει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης σύμφωνα με τους συμμετέχοντες Πίνακας 16: Η προτίμηση των συμμετεχόντων για τον τρόπο αξιολόγησης τους μετά το πέρας ενός επιμορφωτικού προγράμματος Πίνακας 17: Η προτίμηση των συμμετεχόντων ως προς τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων 7

8 Πίνακας 18: Η προτίμηση των συμμετεχόντων ως προς το αν πρέπει η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να είναι υποχρεωτική ή όχι Πίνακας 19: Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να διδάσκονται στα επιμορφωτικά προγράμματα Πίνακας 20: Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα των εργαστηριακών ασκήσεων Πίνακας 21: Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για τις περιπτώσεις που πρέπει να είναι υποχρεωτική η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή Πίνακας 22 :Mann Whitney U test αποτελέσματα για την διερεύνηση των διαφορών στην αξιολόγηση φορέων επιμόρφωσης μεταξύ ανδρών και γυναικών (n=96) Πίνακας 23 :Mann Whitney U test αποτελέσματα για την διερεύνηση των διαφορών στην προτίμηση αξιολόγησης των συμμετεχόντων ενός επιμορφωτικού προγράμματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (n=96) Πίνακας 24:Mann Whitney U test αποτελέσματα για την διερεύνηση των διαφορών στην αξιολόγηση του αν πρέπει να είναι υποχρεωτική η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση μεταξύ ανδρών και γυναικών (n=96) 8

9 Κατάλογος γραφημάτων Γράφημα 1: Το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Γράφημα 2: Η ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Γράφημα 3: Η υπηρεσιακή κατάσταση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Γράφημα 4: Έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Γράφημα 5: Η ειδικότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 9

10 Συντομογραφίες Α.Ε.Ι. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Α.ΤΕ.Ι. Γ.Σ.Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Ι.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. Κ.Ε.Ε. Κ.Ε.Κ. Κ.Ε.Μ.Ε. Κ.Π.Ε. Κ.Π.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματική Σχολή Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτο Εργασίας Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης Ο.ΕΠ.ΕΚ. Π.Ε.Κ. Π.Ι. Π.ΙΝ.ΕΠ. Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Υπουργείο Εσωτερικών) 10

11 Σ.Δ.Ε. Σ.Ε.Κ. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Εκπαίδευσης ΣΥ.Γ.ΕΚ.Ε. Τ.Ε.Ι. Τ.Ε.Ε. Τ.Ε.Λ. ΥΠ.Ε.Π.Θ Υ.Π.Δ.Β.Μ Φ.Ε.Κ. S.P.S.S. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σχολικά Εργαστήρια Κατάρτισης Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Σύλλογος Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Statistical Package for the Social Sciences 11

12 Εισαγωγή Οι μεταβολές στον εργασιακό χώρο απαιτούν την διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. O ρόλος τους εκτός από την διδασκαλία είναι να βοηθήσουν τους μαθητές στις μετέπειτα επαγγελματικές τους επιλογές.. Το αρχικό ερώτημα είναι: επιμορφώνονται οι γεωπόνοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα; Ή σαν τεχνική ειδικότητα δεν θεωρούν οι ίδιοι τόσο αναγκαίο να επιμορφωθούν μετά τον διορισμό τους όσο π.χ. ένας δάσκαλος; Ποιες είναι οι ανάγκες για επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην γενική και ποιες εκείνων που υπηρετούν στην ειδική αγωγή. Γίνεται ανάλυση των αναγκών και το είδος της επιμόρφωσης που έχουν λάβει οι καθηγητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και ερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης τους από το αντικείμενο και περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης που έχουν παρακολουθήσει. Παρόμοια έρευνα έχει πραγματοποιηθεί και στην δεκαετία του 1990 (και δημοσιεύτηκε το 1999) σε διδακτορικό επίπεδο από τον γεωπόνο Γεώργιο Κιούση με μεταπτυχιακό στην Συνεχιζόμενη και Επαγγελματική Εκπαίδευση και σχολικό σύμβουλο των γεωπόνων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα της ήταν Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωπόνων καθηγητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Γεωργικής Οικονομίας. Η συγκεκριμένη έρευνα όμως έγινε αποκλειστικά για τους γεωπόνους εκπαιδευτικούς ΠΕ14.04 χωρίς να περιλαμβάνει και τις λοιπές ειδικότητες του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Η παρούσα έρευνα είναι μια εμπειρική έρευνα με στόχους: Να διερευνηθεί η άποψη και η στάση των εκπαιδευτικών γεωπονικών ειδικοτήτων για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και να συσχετιστούν με κοινωνικές παραμέτρους (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, έτη υπηρεσίας κλπ). Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες τους για την επιμόρφωση τους. Να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των αναγκών επιμόρφωσής τους. 12

13 Στο πρώτο μέρος αναλύεται διεξοδικά η θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα κι αποτελείται από 4 Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφονται ο σκοπός, η διαδικασία της έρευνας και γίνεται μια εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Στο Κεφάλαιο 2 αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και την Ελλάδα αλλά και οι αδυναμίες της επιμόρφωσης στην χώρα μας. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια εκτενής αναφορά στην τεχνική και την γεωργική εκπαίδευση. Έπειτα παρουσιάζονται πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτικών. Αναφέρονται κάποιες παλαιότερες έρευνες σχετικά με τους γεωπόνους εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα γίνεται μια μνεία για την επιμόρφωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια σύντομη αναφορά για τον ρόλο των γεωπόνων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την διαδικασία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία, το δείγμα της έρευνας, τα μέσα και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων και ο σχολιασμός τους. Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται η κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και προτείνονται κάποιες λύσεις και ιδέες για το μέλλον. Στο Κεφάλαιο 8 αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας. Τέλος, στα παραρτήματα παρατίθενται το ερωτηματολόγιο της έρευνας, οι αναθέσεις των σχολικών μαθημάτων που διδάσκουν οι γεωτεχνικές ειδικότητες και οι πίνακες των αποτελεσμάτων της έρευνας. 13

14 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 14

15 1. Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της έρευνας 1.1 Σκοπός και σημασία της έρευνας Η συνεχής ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν αναγκαία την συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παγκοσμίως. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Από την εποχή του Σωκράτη ακόμη με το περίφημο ρητό «γηράσκω αεί διδασκόμενος» τίθεται η αναγκαιότητα και η της δια βίου μάθησης. Στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού λόγω της σπουδαιότητας του κοινωνικού του ρόλου οι ευθύνες για ορθή κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση είναι τεράστιες. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος επιβάλλουν την αδιάκοπη επιμορφωτική ενίσχυση τους, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Για τον εντοπισμό των επιμορφωτικών τους αναγκών πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές έρευνες συνεχώς. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών δεν νοούνται να είναι οι ίδιες για όλους. Εξαρτώνται από την ειδικότητα, τα χρόνια υπηρεσίας τους, την δομή εκπαίδευσης που υπηρετούν, αν είναι πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ή αν είναι γενική ή ειδική αγωγή. Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών γεωτεχνικών ειδικοτήτων που διδάσκουν κυρίως στην τεχνική εκπαίδευση Τέλος, η έρευνα αυτή προσδοκά να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το είδος, τον τρόπο και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης που προτιμούν οι εκπαιδευτικοί και να βοηθήσει σε μελλοντικούς σχεδιασμούς προγραμμάτων επιμόρφωσης. 1.2 Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων Παρακάτω γίνεται αναφορά σε κάποιους βασικούς όρους στους οποίους στηρίζεται η παρούσα πτυχιακή και γίνεται επεξήγηση των όρων αυτών με βάση την σχετική βιβλιογραφία. Αν και οι περισσότεροι όροι είναι ήδη γνωστοί και υπάρχουν άπειρες επεξηγήσεις θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σχετικές με το κείμενο. 15

16 1.2.1 Έρευνα- Είδη Ερευνών Η έρευνα είναι μια αναζήτηση ή εξέταση στοιχείων. Είναι μια πειραματική διαδικασία που γίνεται συστηματικά με σκοπό να εμπλουτιστούν οι γνώσεις. Ανάλογα με τον σκοπό που έχουν οι έρευνες, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. α) Διερευνητικές έρευνες. Έχουν σαν σκοπό την ανακάλυψη και την καινοτομία και είναι για αυτόν τον λόγο ευέλικτες. Για την επιτυχία αυτών των ερευνών απαιτείται εμπειρία και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. β) Περιγραφικές έρευνες. Έχουν σαν σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των χαρακτηριστικών μιας δεδομένης στιγμής. Για την επιτυχία αυτών απαιτείται προσοχή για τυχόν μεροληψία και να είναι οργανωμένες και προσχεδιασμένες. γ) Πειραματικές έρευνες. Αυτές αποσκοπούν στον έλεγχο της ορθότητας κάποιων υποθέσεων. Ελέγχεται με λίγα λόγια, αν υπάρχει συσχέτιση δύο μεταβλητών. Στηρίζονται στο πείραμα. (Τσακίρη, 2012) Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Δια βίου μάθηση, Δια βίου εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Όλες οι παραπάνω έννοιες συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Προσπάθειες να διαχωριστούν οι όροι γίνονται συνεχώς και κάθε βιβλιογραφία δίνει τον δικό της ορισμό. Εκπαίδευση είναι όλες εκείνες οι δραστηριότητες όπου η μάθηση είναι συνειδητή και σχεδιασμένη με συγκρότηση από κάποιον φορέα παροχής μάθησης (Κόκκος, 2005). Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν ακούει την λέξη εκπαίδευση είναι το σχολείο. Αλλά υπάρχουν κι άλλες δομές εκπαίδευσης πέρα από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η μεταλυκειακή εκπαίδευση, η δια βίου εκπαίδευση είναι κάποιες μορφές εκπαίδευσης οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές. Επιπλέον η εκπαίδευση μπορεί να διακριθεί στις εξής μορφές: στην Τυπική, η οποία περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην μη Τυπική η οποία λαμβάνει χώρα σε οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, διαθέτει πρόγραμμα σπουδών και διδάσκοντες και μπορεί να 16

17 οδηγήσει σε πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΙΝΕ, 2010). Ένα παράδειγμα μη τυπικής εκπαίδευσης είναι τα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. στην Άτυπη εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα όσα μαθαίνει κάποιος στις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες του και λαμβάνει χώρα εκτός εκπαιδευτικού χώρου (ΙΝΕ, 2010). Η επιμόρφωση είναι μια συνεχής, οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία που περιλαμβάνει θεσμοθετημένες δραστηριότητες της Τυπικής εκπαίδευσης, συνήθως υποχρεωτικού χαρακτήρα, αλλά και μη θεσμοθετημένες δράσεις της μη Τυπικής εκπαίδευσης. (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Ειδικότερα για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η επιμόρφωση είναι αναγκαία, διότι πέραν των γνώσεων μπορεί να τον καταστήσει ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσει μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η δια βίου μάθηση είναι ένας πάρα πολύ γενικός όρος που περιλαμβάνει πολλές έννοιες, την εκπαίδευση ενηλίκων, την δια βίου εκπαίδευση, την συνεχή εκπαίδευση και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Είναι ένας όρος μη ρητός αλλά υπονοούμενος (Field&Leicester, 2003). Ουσιαστικά είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και καλύπτει όλα τα είδη της τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Jarvis (2004) η δια βίου εκπαίδευση είναι κάθε σχεδιασμένη σειρά γεγονότων με ανθρωπιστική βάση και στοχεύει στην μάθηση και κατανόηση από την πλευρά του συμμετέχοντα και μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή στην ζωή. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι το μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του μαθητευόμενου και αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εκάστοτε επαγγελματικής επιμόρφωσης (Κωτσίκης, 1994) Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες Η έννοια ανάγκη είναι πολυσύνθετη και έχει διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ερμηνευτεί. Έχει να κάνει με την έλλειψη κάποιων αγαθών και οδηγεί στην προσπάθεια εξάλειψης αυτής της ανάγκης.. Η διερεύνηση αναγκών είναι ο προσδιορισμός των στοιχείων αυτών που βρίσκονται σε έλλειψη. 17

18 Οι επιμορφωτικές ανάγκες μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κατηγορίες; α. συνειδητές και ρητές β. συνειδητές και μη ρητές γ. λανθάνουσες (Βεργίδης, 2003). Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί ενώ έχουν εντοπίσει τις πραγματικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες δεν τις εκφράζουν ρητά ή τις εκφράζουν με λάθος τρόπο. Με τις εκπαιδευτικές έρευνες που πραγματοποιούνται συνεχώς γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν οι ανάγκες σαφείς ώστε να είναι σε θέση οι αρμόδιοι να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερα προγράμματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς. Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι η πρόοδος της τεχνολογίας που απαιτεί κάθε φορά όλο και περισσότερες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο που διδάσκει ο καθένας. Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών επηρεάζονται κυρίως από τις αλλαγές. Αλλαγή σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, αλλαγές στην τεχνολογία, στην γνώση, στην διδασκαλία και στην συμπεριφορά των μαθητευόμενων. Υπάρχει μια συνεχής αλλαγή στον εκπαιδευτικό τομέα με την οποία κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμοστεί. Για αυτόν τον λόγο επιβάλλεται η συνεχής επιμόρφωση του όχι μόνο στο αντικείμενο του, που συνεχώς εξελίσσεται, αλλά και σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και προσαρμογής στα εκάστοτε σχολικά περιβάλλοντα. Οι ανάγκες επιμόρφωσης διαφέρουν όχι μόνο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων αλλά και σε εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας από την στιγμή που κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον κάποιες επιπρόσθετες σπουδές μπορούν να διαφοροποιούν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού σε σχέση με κάποιον που έχει μόνο το βασικό πτυχίο Η εκπαίδευση κι επιμόρφωση εκπαιδευτικών Σε αντίθεση με την κοινή εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά άτομα αυτόνομα. Δεν παρακολουθούν δηλαδή οι ενήλικες μαθήματα στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά τα παρακολουθούν διότι οι ίδιοι το θέλουν. Οπότε γενικότερα με τον όρο Εκπαίδευση Ενηλίκων εννοούμε την διαδικασία μέσω της οποίας ενήλικα άτομα, που δεν φοιτούν πλέον σε σχολείο αναλαμβάνουν δραστηριότητες με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και 18

19 ικανότητες έτσι ώστε να εντοπίζουν και να επιλύουν με αποτελεσματικότητα ατομικά και συλλογικά προβλήματα (Καψάλης & Παπασταμάτης,2002). Ο εκπαιδευτικός για να φέρει εις πέρας το έργο του πρέπει να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά όπως καλή γνώση του αντικειμένου του, διδακτικές δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις και γνώσεις για το σχολείο και την σχολική πραγματικότητα. Επίσης, πρέπει να διαθέτει κάποιες αξίες και προσωπικά χαρακτηριστικά όπως έμπνευση, ενόραση, διαίσθηση, δημιουργικότητα, ικανότητα στοχασμού, διερευνητική ικανότητα, ικανότητα λήψης αποφάσεων, δέσμευση στο έργο του, διάθεση κοινωνικής προσφοράς και υπευθυνότητα (Παπαναούμ, 2003). Το έργο ενός δασκάλου ή καθηγητή λοιπόν φέρει τεράστιες ευθύνες επειδή συμβάλλει στην διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός μαθητή. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους 16 δείκτες ποιότητας της σχολική εκπαίδευσης 1 (European Commission, 2000). Συνεπώς, η ορθή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για ποιοτικότερη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και είναι μια μορφή δια βίου μάθησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρέπει να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας συνεχούς μαθησιακής ετοιμότητας ώστε με την σειρά τους αυτοί να μπορούν να αναπτύξουν τις μαθησιακές δεξιότητες των μαθητών τους. Για αυτόν τον λόγο πρέπει αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης να χαρακτηρίζονται από τα εξής: Ενοποίηση των στοιχείων του προγράμματος Ύπαρξη στόχων για την ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων Συνάφεια του θεωρητικού σώματος με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 1 Οι 16 δείκτες είναι οι εξής: Μαθηματικά, Ανάγνωση, Φυσική, Πληροφορική, Ξένες γλώσσες, Μαθαίνω να μαθαίνω, Αγωγή του πολίτη, Ποσοστά εγκατάλειψης σχολείου, Ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αξιολόγηση και διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης, Γονική συμμετοχή, Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή, Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή 19

20 Διενέργεια της πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες Στοιχεία που προωθούν τη σύνδεση του σχολείου και της κοινωνίας (Γεωργιάδης, 2004) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι σημαντική και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 1) Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. 2) Η ανεργία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και ο χρόνος που μεσολαβεί από την αποφοίτησή τους μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους στα σχολεία είναι μεγάλος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από το αντικείμενο των σπουδών τους και την σταδιακή απώλεια του παιδαγωγικού ζήλου και ενδιαφέροντος (Κασσωτάκης, 1996). Ο μέσος χρόνος διορισμού των εκπαιδευτικών μπορεί να φτάσει και τα χρόνια (Κάτσικας & Καββαδίας, 1996). Σύμφωνα με τον Christopher Day (2003) υπάρχουν 10 αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί και η εκπαιδευτική διαδικασία. 1. Οι εκπαιδευτικοί είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο των σχολείων. 2. Κυριότερος στόχος τους είναι να μεταδώσουν στους μαθητές την διάθεση να μαθαίνουν για την υπόλοιπη ζωή τους. 3. Η συνεχιζόμενη δια βίου μάθηση είναι απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να παρακολουθούν τις αλλαγές. 4. Μαθαίνουν από την εμπειρία τους ούτως ή άλλως αλλά αυτό δεν φτάνει. 5. Οι πράξεις των εκπαιδευτικών είναι απόρροια του περιβάλλοντός τους καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου στο οποίο εργάζονται. 6. Η πετυχημένη διδασκαλία απαιτεί διαπροσωπικές και ενδοατομικές δεξιότητες όπως και προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις. 7. Ο τρόπος που γίνεται κατανοητό το πρόγραμμα διδασκαλίας συνδέεται με την αντίληψη των εκπαιδευτικών για την προσωπική τους και την επαγγελματική τους ταυτότητα. 8. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται ενεργητικά. 9. Η επιτυχής ανάπτυξη του σχολείου βασίζεται στην επιτυχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 20

21 10. Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη της μακροχρόνιας ανάπτυξης είναι κοινή υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών, των σχολείων και της κυβέρνησης. O Kochan αναφέρει, άρθρο των Τζαβάρα και Βεργίδη (2005) ότι σύμφωνα με έρευνες αποτελεσματικά μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών είναι αυτά που παρέχουν: Έμφαση σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης Επίδειξη κάποιου μοντέλου σαν παράδειγμα για αυτό που προτείνεται Ευκαιρίες για εφαρμογή των νέων γνώσεων Αξιοποίηση των αρχών της δια βίου εκπαίδευσης Και στήριξη μέσω συνεργασίας Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι το Άλφα και το Ωμέγα στην σχολική πραγματικότητα. Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται όχι μόνο στις γνώσεις των εκπαιδευτικών και στην ικανότητα τους να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις στους μαθητές τους αλλά και στην όρεξη που έχουν να επιτελούν το έργο τους και στην οικειότητα που αποκτούν με τους εκπαιδευόμενους τους, ώστε να μπορούν να κάνουν διδασκαλία πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. Όπως επίσης και στο να δίνουν κίνητρα στους μαθητές τους για να μάθουν. Η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που πραγματοποιείται μέσα σε σχολική μονάδα. Είναι μια καινοτόμα μορφή επιμόρφωσης που έχει ως αντικείμενο τις ανάγκες και προτεραιότητες της σχολικής μονάδας σε συνάρτηση με τις ανάγκες και επιθυμίες των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι με λίγα λόγια μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης που αποβλέπει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στην σχολική μονάδα και στην ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000). 2. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 2.1 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 21

22 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ.(2008β) αναφέρεται ότι στην έκθεση Education and Culture, Eurydice και Eurostat γίνεται διάκριση μεταξύ εκπαίδευσης (education) και επαγγελματικής κατάρτισης (professional training) εκπαιδευτικών. Ο όρος «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» αναφέρεται σε "οργανωμένες δραστηριότητες" που στοχεύουν να εφοδιάσουν τους εκπαιδευτικούς με "γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες και επαρκείς για την εκτέλεση" των μελλοντικών τους καθηκόντων. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει ένα γενικό και ένα επαγγελματικό μέρος. Το γενικό μέρος περιλαμβάνει τα προγράμματα που καλύπτουν την γενική εκπαίδευση και την μελέτη των γνωστικών τους αντικειμένων. Το επαγγελματικό σκέλος απαρτίζεται από προγράμματα για διδακτικές δεξιότητες και την πρακτική άσκηση σε σχολικό περιβάλλον. Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (Continuing Professional Development) των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Τα ακριβή όμως ποσοστά συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι γνωστά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο σχεδιασμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης έχει αποκεντρωθεί πλήρως και αποτελεί αρμοδιότητα των σχολείων. Η ελάχιστη ετήσια διάρκεια υποχρεωτικής επιμόρφωσης ποικίλλει στις ευρωπαϊκές χώρες. Σε μερικές χώρες, ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνεται στην επιμόρφωση εκφράζεται είτε σε ημέρες ανά έτος (Μάλτα και Φιλανδία 3 ημέρες, Σκότια 5 ημέρες), είτε σε ημέρες ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Λετονία ανά τριετία, Εσθονία, Λιθουανία και Ρουμανία ανά πενταετία, Ουγγαρία ανά επταετία). Στις Κάτω Χώρες κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει, κάθε χρόνο, το 10% των ωρών απασχόλησής του σε θέματα που αφορούν στην προώθηση του επαγγελματισμού του. Ο τρόπος διευθέτησης του συγκεκριμένου χρόνου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε σχολείου (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008β). 2.2 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 22

Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παρουσίασε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα στη δομή, την οργάνωση και τη

Διαβάστε περισσότερα

αρ. πρ. 123 / Αθήνα, 10-1-2013, 10-1-2013 σελ.1/5 Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο :

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : 2310550240 Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ 17 Επαγγελματικά Λύκεια Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Ιούλιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Η παρουσίαση εδράζεται στο Ν.Δ. 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) Ν.Δ. 4203 (ΦΕΚ 235/01.11.2013 Ν.Δ. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) και ΦΕΚ 1489 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα Γενικής που μένουν ίδια σε ώρες είναι:

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα Γενικής που μένουν ίδια σε ώρες είναι: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Με βάση τα έγγραφα του ΙΕΠ, σε ό,τι αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στην Α' ΕΠΑΛ, αυτό ενιαιοποιείται για όλα τα ΕΠΑΛ. Τα Τμήματα θα σχηματίζονται κανονικά (λογικά όπως και στα υπόλοιπα σχολεία)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ»

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο του Σεραφείμ Κερασιώτη στην εκπαιδευτική πύλη edra.gr, που παρουσιάζει αρχικά τους λόγους τους οποίους μπορεί να θεωρήσει σημαντικούς ένας απόφοιτος Γυμνασίου ή καποιος που έχει προαχθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕ

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ιεύθυνση:αν. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Πατσή Μ. Τηλέφωνο : 2103443306

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. του Κερασιώτη Σεραφείμ, Εκπαιδευτικού Μαθηματικού Διευθυντή 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου. Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση : Γαλανέϊκα - Τ.Κ. 35100 Τηλ : 22310 29558, fax: 22310 33657 http://iek-lamias.fth.sch.gr Ηλ. Ταχ: ieklamias@sch.gr Λαμία 2 Μαΐου 2014 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: α. το «Δευτεροβάθμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 2 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 2 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 2 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μία από τις βασικότερες ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, είναι η ανάγκη για έγκυρη, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην ανάγκη αυτή μπορούν να δραστηριοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ E ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης Οι νέοι άνθρωποι, με τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη, τον ενθουσιασμό και την ανάγκη για δράση που τους διακρίνει, αποτελούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Francis Bacon «Η γνώση είναι δύναμη»

Francis Bacon «Η γνώση είναι δύναμη» Εκπαιδευτικές Επιλογές μετά το Γυμνάσιο Πύργος, Οκτώβριος 2012 Το θέμα των εκπαιδευτικών - επαγγελματικών επιλογών των μαθητών είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016-2017 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗ ΜΤΕΕ Στη ΜTEE από τη σχολική χρονιά 2001-02 02 άρχισαν να γίνονται σημαντικές αλλαγές τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΕΙ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΕΙ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(Πανεπιστήμια) έχουν αποστολή : Να παράγουν και να μεταδίδουν την γνώση με την έρευνα και την διδασκαλία και να καλλιεργούν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 2-ετούςφοίτησηςαπότιςοποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής εκπαιδεύει και καταρτίζει Παιδαγωγούς Προσχολικής Αγωγής στην απόκτηση και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τσουμάνης Γεώργιος Γεωπόνος Μsc Προϊστάμενος Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας

Τσουμάνης Γεώργιος Γεωπόνος Μsc Προϊστάμενος Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας Τσουμάνης Γεώργιος Γεωπόνος Μsc Προϊστάμενος Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας O ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο κύριος μηχανισμός αγροτικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, με βασική αποστολή την οργάνωση και υποστήριξη της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2009 2010 ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα. 27210 95476, kesmes@sch.gr σελ. 1 από 8 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Οι σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών 2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 12.693 12.454

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) Σκοπός: Η προσφορά ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ο μαθητής κατά την εγγραφή του στο Α έτος πρέπει να επιλέξει Kατεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα