ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Μ. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ (τηλ.: ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Όσον αφορά εργοτάξια (νέες οικοδομές), απαιτείται, άδεια οικοδομής (αντίγραφο). 2) Όσον αφορά ηλεκτροδοτήσεις διαμερισμάτων νέας οικοδομής, απαιτείται : πίνακας από εργολάβο, ο αριθμός παροχής από τη Δ.Ε.Η.(πάνω στην άδεια του ηλεκτρολόγου), από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση. 2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Α.Π. (τηλ.: ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Συμβόλαιο του ακινήτου. 2) Τελευταία απόδειξη της Δ.Ε.Η. 3) Αίτηση για βεβαίωση Τ.Α.Π. (χορηγείται από την Υπηρεσία). 4)Υπεύθυνη δήλωση νομιμοποίησης αυθαίρετου από την πολεοδομία(αντίγραφο) στις περιπτώσεις αυθαίρετου ακίνητου. 3. Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (τηλ.: , 668) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση στο Δήμο. 2) Βεβαίωση από την Α.Ε.Π.Ι -Τιμολόγιο. 3) Παράβολο 75 στο Δήμο. Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας, είναι η μη οφειλή προς το Δήμο.

2 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΝΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (τηλ.: , 668) Αν αναπτύσσεται εντός του νομίμως λειτουργούντος ήδη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος νέα δραστηριότητα, η άδεια λειτουργίας αντικαθίσταται με νέα. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Αν καταργείται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας (άρθρο 6 παρ.3 Κ.Υ.Α /07). Οι περιπτώσεις για τις οποίες αντικαθίσταται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος όταν εντός αυτού αναπτύσσεται νέα δραστηριότητα είναι : Ι. Η προσθήκη νέων τμημάτων στα καταστήματα τροφίμων που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους της διάθεσής τους. Δηλαδή μικτά καταστήματα τροφίμων (παντοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, καφεκτοπτείο κλπ.). Επίσης, είναι δυνατή η προσθήκη της δραστηριότητας ψητοπωλείου ή οβελιστηρίου σε κρεοπωλείο (παρ. 4 του άρθρου 43 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α /07). ΙΙ. Η προσθήκη νέων τμημάτων σε υπεραγορές τροφίμων με είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις υπεραγορές τροφίμων του άρθρου 44 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης. ΙΙΙ. Η προσθήκη επιπλέον χρήσης ως ομοειδούς στα καταστήματα του άρθρου 40 και 42 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης. Δηλαδή αντικαθίσταται η άδεια μόνο στις περιπτώσεις προσθήκης ομοειδών χρήσεων που εμπίπτουν σε ένα από τα αναφερόμενα στα άρθρα 40 και 42 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης καταστήματα, π.χ. προσθήκη καφέ σε μπαρ, πιτσαρίας σε εστιατόριο, γαλακτοπωλείου σε ζαχαροπλαστείο (ομοειδή του άρθρου 40), παγωτοπωλείου σε αναψυκτήριο (άρθρο 42). Η προσθήκη όμως μη ομοειδούς χρήσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 της εν λόγω Υ.Δ. απαιτεί νέα εξυπαρχής άδεια γιατί θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος (π.χ. προσθήκη εστιατορίου σε καφέ). IV. Η προσθήκη πρατηρίου άρτου σε ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, καταστήματα τροφίμων και ζαχαρωδών προϊόντων, στα μικτά καταστήματα τροφίμων και στις υπεραγορές τροφίμων (άρθρο 14 του Ν. 3526/07). V. Η προσθήκη παροχής υπηρεσιών διαδικτύου μόνον όμως στα καταστήματα του άρθρου 37 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, δηλαδή στα καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες (όπως καφετέρια, κυλικείο, μπαρ) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α /1491/ΤΕΦ/ περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. VI. Η προσθήκη λειτουργίας παιδότοπου κλειστού ή υπαίθρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α / (Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ 52169/07).

3 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 1) Αίτηση του ενδιαφερομένου 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ότι δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή 3) Παράβολο αξίας 185 4) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, όπως προκειμένου για κρεοπωλείο, κομμωτήριο κλπ.) (άρθρο 6 παρ.3 Κ.Υ.Α /07) 5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ) (σύµφωνα µε το άρθρο 801 παρ. 5 του Ν. 3463/2006) (τηλ.: , 668) 1) Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια του καταστήματος, ή του υγειονομικά υπεύθυνου όταν πρόκειται για εταιρεία. Έντυπο αίτησης διατίθεται στο δήμο. 2) Δύο φωτογραφίες του φυσικού προσώπου ή του υγειονομικά υπεύθυνου της εταιρείας. 3) Έγγραφο στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ.) ή η μεταβολή (π.χ. καταστατικό) στην αρχικά χορηγηθείσα άδεια. 4) Μισθωτήριο συμβόλαιο, συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, εάν το κατάστημα παραχωρείται άνευ μίσθωσης. 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήματος (είδος καταστήματος), που βρίσκεται στην οδό, στη δημοτική κοινότητα.. του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην. (αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης και μίσθωσης ή εκμίσθωσης. 6) Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ υπογράφουσα δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο για την αντικατάσταση της άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης λόγω μεταβίβασης ή μίσθωσης ή εκμίσθωσης σε άλλο πρόσωπο ή αλλαγής του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου του καταστήματος.

4 Τα αδικήματα για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόμενος είναι: Αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου θ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, αδικήματα του κεφαλαίου ιγ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπονται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (άρθρο 384 α του Π.Κ.), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί έσχατης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιοδήποτε έγκλημα περί των ηθών. Δεν αποτελεί κώλυμα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα εν λόγω αδικήματα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής με χάρη εκτός εάν η χάρη απενεμήθη μετ άρσεως των συνεπειών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το κώλυμα δεν υφίσταται ήδη από την απονομή της χάρης. 7) Παράβολο 185, που καταβάλλεται στο ταμείο του δήμου την ημέρα κατάθεσης της αίτησης. 8) Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός χρειάζεται: - Άδεια διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. - Ειδική Ταυτότητα Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς - Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε. 9) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο (π.χ. κρεοπωλείο, κομμωτήριο κλπ.). 10) Άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος, όταν η αντικατάσταση της άδειας γίνεται λόγω αλλαγής προσώπου στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια του καταστήματος. Υποβάλλεται στο δήμο κατά τη χορήγηση της νέας άδειας και όχι με την υποβολή της αίτησης Ειδικότερα δικαιολογητικά που προσκομίζονται όταν πρόκειται για εταιρεία: I. Το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για ΟΕ ή ΕΕ II. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας III. Δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα της εταιρείας IV. Υπεύθυνες δηλώσεις για μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ και όλων των ομόρρυθμων εταίρων, όταν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ για καταστήματα προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών. Σημειώσεις Η πιστοποίηση της μη οφειλής του ενδιαφερομένου στο δήμο αποτελεί στοιχείο που ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ. Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από το δήμο ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.

5 Το κατάστημα λειτουργεί με την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την αντικατάστασή της, η οποία παραδίδεται στο δήμο με την παραλαβή της νέας άδειας. Υποχρεώσεις νέων κατόχων Όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε κομμωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, που εκδίδεται από την οικεία υγειονομική υπηρεσία, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από αυτοψία. 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ. (Άρθρο 80 του Ν.3463/2006) (τηλ.: ,668) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Δήμο) 2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση εταιρείας του υγειονομικά υπευθύνου και στην περίπτωση αυτή πράξη ορισμού του υγειονομικά υπευθύνου. 3. Γραμ. είσπραξης 88 υπέρ της Π.Κ.Μ Ανταποδοτικά Τέλη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με καταβολή του στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Αρ. Λογαριασμού Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και εις τετραπλούν σχεδιαγράμματα κάτοψης και καθέτου τομής του χώρου θεωρημένα από Δ/νση Πολεοδομίας Τμήμα Δυτικής Θεσσαλονίκης (Αγ. Αθανασίου 34 Εύοσμος τηλ ) σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμόν 15551/ (ΦΕΚ 246Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης. Τα σχεδιαγράμματα κάτοψης και καθέτου τομής (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή) υπό κλίμακα 1:50, τα οποία συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή, στα οποία θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται: - Οι χώροι του υπό ίδρυση καταστήματος και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος - πλάτος - ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, παρασκευαστήριο, λάντσα κλπ.)

6 - Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι (πεζοδρόμιο - πεζόδρομος) για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. - Τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος (που αιτείται την άδεια), την διεύθυνση του καταστήματος και τον χαρακτηρισμό αυτού (π.χ. Αναψυκτήριο). Τα σχεδιαγράμματα κατά προτίμηση θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο, εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος). Εφόσον υπάρχει εσωτερικός εξώστης (πατάρι) θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Για ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και μικτά καταστήματα τροφίμων, θα σημειώνονται και οι νοητώς χωρισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος. Για ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ - Αποθήκες Τροφίμων χονδρικού εμπορίου θα σημειώνονται και οι νοητώς καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού - εντομοκτόνων και άλλων, άσχετων με τα τρόφιμα, επιτρεπομένων ειδών. 5. Εάν η σημερινή οδός ή αριθμός της οικοδομής δεν συμφωνεί με αυτόν που αναγράφεται στην οικοδομική άδεια, βεβαίωση από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης ότι πρόκειται για την ίδια οικοδομή. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από το οικείο επαγγελματικό Σωματείο με το εξής περιεχόμενο: «Είμαι ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, κάτοχος της υπ' αριθμ.... άδειας και από έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ενταύθα και στην οδό... αρ.... καταστήματος... τ... βρήκα ότι αυτή είναι ακίνδυνη και ασφαλής. Η συνολική ισχύς της μηχανολογικής εγκατάστασης του καταστήματος είναι μικρότερη των 15 HP.» 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο (επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή αποδεικτικό κυριότητας του καταστήματος. 8. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΚΡΗΤΗΣ 46, τηλ ). 9. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο). 10. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο) Για χορήγηση άδειας καταστήματος σε αλλοδαπούς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής η οποία να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα της κατάθεσης δικαιολογητικών 11. Φωτοαντίγραφα της 1 ης και της σελίδας λήξεως του βιβλιαρίου υγείας (επικυρωμένα). Για εταιρείες Ο.Ε. & Ε.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων (φωτ/φα ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας). Για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία, το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ο Υγειον. Υπεύθυνος. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας (επικυρωμένο).

7 Κατάθεση πρωτότυπης παλιάς άδειας και μίας φωτοτυπίας της και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον κάτοχό της που να λέει: Ζητώ την ακύρωση της υπ' αριθμ.... αδείας μου. Σε περίπτωση αδυναμίας για αντικειμενικούς λόγους προσκόμισής της, να βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος το όνομα στο οποίο εκδόθηκε η προηγούμενη άδεια. Για καταστήματα Κρεοπωλεία και Κομμωτήρια Κουρεία απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ειδικά για τα κομμωτήρια και υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι «δεν υπάρχει άλλο κουρείο ή κομμωτήριο στο οποίο χρησιμοποιείται η ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή, είτε ως ιδιοκτησία άδειας λειτουργίας καταστήματος, είτε ως υπεύθυνος άλλου καταστήματος». Για ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ: i) Πριν από κάθε άλλη ενέργειά σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ΔΕΝ χορηγείται άδεια λειτουργίας, κέντρου διασκέδασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατ/μα για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων απαιτείται να είναι ένα προς έξι καθίσματα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει και έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης. Π.Δ. 257/ παρ. 5 ΦΕΚ 184 τ.α ιι)φύλλο υγειονομικού ελέγχου θορύβου από Δ/νση Υγιεινής - Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός σας, μπορείτε με αίτησή σας να ζητάτε και άδεια μουσικών οργάνων. Μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός σας, μπορείτε με αίτησή σας να ζητάτε άδεια τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο του καταστήματός σας. Πριν από κάθε άλλη ενέργειά σας (δηλ. υπογραφή συμβολαίου, αγοραπωλησίας ή μισθώσεως χώρου, διαμόρφωση των χώρων συγκρότησης του καταστήματος ή εργαστηρίου) θα πρέπει να απευθύνεστε οπωσδήποτε στη Διεύθυνση Υγείας (Μοναστηρίου 15, 5 ος όροφ. Γρ. 27 τηλ ) προκειμένου να πληροφορείσθε υπεύθυνα ότι όντως ο χώρος που πρόκειται να μισθωθεί, αγορασθεί ή να διαμορφωθεί έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σαν Κ.Υ.Ε.

8 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (τηλ.: ) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 2539/97, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, τέλος σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών, δ) οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Το τέλος βαρύνει το πελάτη, εισπράττεται από αυτόν που εκδίδει τον λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στον Δήμο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Που απαιτούνται για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από Υγειονομικές Διατάξεις (Αρθρο 80 παρ. 2-3 Ν. 3463/2006, άρθρο / ΚΥΑ). 1. Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας στην οποία θα δηλώνεται : το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα επίσης υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 στην οποία να ορίζεται το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός αριθμός οικοδομικό τετράγωνο). 2. Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. 3. Διάγραμμα κάλυψης 4. Βεβαίωση Χρήσης Γης 5. Παράβολο Αποδεικτικά συναίνεσης κατοίκων

9 Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι: α) όταν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας (θα επισυνάπτεται το φωτοαντίγραφο του κανονισμού πολυκατοικίας) «Είμαι διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οδό... αρ.. στη Δημοτική Κοινότητα..του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που πρόκειται να λειτουργήσει κατάστημα.... από τον... του... Η πολυκατοικία έχει κανονισμό ο οποίος δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος από τον παραπάνω αναφερόμενο στο ισόγειο της οικοδομής». β) όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας «Είμαι διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οδό... αρ.. στη Δημοτική Κοινότητα..του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης που πρόκειται να λειτουργήσει κατάστημα... από τον.του. Η πολυκατοικία δεν έχει κανονισμό, και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών της αναφερόμενης οικοδομής, επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος». γ)σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, την υπεύθυνη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ως εξής: «Είμαι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος της πολυκατοικίας στην οδό... αρ.. στη Δημοτική Κοινότητα..του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και επειδή δεν υπάρχει διαχειριστής (ή υπάρχει και αρνείται να υπογράψει) σχετικά με την λειτουργία του παραπάνω καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει από τον... του... δηλώνω ότι η πολυκατοικία έχει (ή δεν έχει) κανονισμό ο οποίος (ή δεν) απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος από τον παραπάνω αναφερόμενο στο ισόγειο της οικοδομής και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών της αναφερόμενης οικοδομής, επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος.» Σημείωση: Η χορήγηση προέγκρισης αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για καταστήματα του Π.Δ. 180/79 Μπάρ - Σνακ Μπαρ - Κέντρα Διασκέδασης - Καφενεία - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Πιτσαρίες - Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων - Μικτά Κατ/τα - Εστιατόρια - Ταβέρνες Ψητοπωλεία Οβελιστήρια Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων: Α. Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο: «Το κατάστημά μου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/79 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 231/89.» Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:

10 «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα..δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 όπως αυτό ισχύει.» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σύμφωνα με το αρ. 3 του Π.Δ. 180/79, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων και γενικά καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές. 8. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση ή ανανέωση ατομικών βιβλιαρίων υγείας για εργαζομένους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι κατοικούν ή εργάζονται σε επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, θα θεωρούνται από τον Ιατρό Παθολόγο του Δήμου μας κ. Κυπραίο Βάιο, κάθε Παρασκευή από έως 14.00, στο ιατρείο του Α Κ.Α.Π.Η. Μενεμένης (ισόγειο), επί της οδού Έλλης Αλεξίου 10 - Μενεμένη. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ANTI HAVgm A/A ΘΩΡΑΚΑ (με φωτογραφία) ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (για εργαζόμενους σε τρόφιμα) MANTOUX (για εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς) Οι εξετάσεις γίνονται μέσω του ασφαλιστικού φορέα του ενδιαφερόμενου, ή σε Δημόσιο Νοσοκομείο και φέρουν σφραγίδα του ιατρού και ημερομηνία. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ για τη θεώρηση των εξετάσεων προσκομίζοντας : Τις εξετάσεις (πρόσφατες) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο 1 φωτογραφία Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας από βιβλιοπωλείο * ή το προηγούμενο για ανανέωση

11 Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή Απόδειξη (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΟΥΘ) στην οποία να φαίνεται ως τόπος κατοικίας η περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης Βεβαίωση εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης από Ο.Α.Ε.Δ. (στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης) *ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ πράσινο βιβλιάριο από Ο.Α.Ε.Δ. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ επιπλέον : Άδεια εργασίας ή παραμονής (σε ισχύ) ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών ή Ταυτότητα Ομογενούς. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Ε.Ε. : Άδεια διαμονής από Αστυνομία ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ-επιπλέον : Βιβλιάριο Εργασίας Ανηλίκου από Επιθεώρηση Εργασίας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημαρχείο Αμπελοκήπων Μενεμένης, Π. Γρηγορίου Ε 12, Αμπελόκηποι Τηλ.: , 661, 627, 668, 642 (Δευτέρα-Παρασκευή ) Α Κ.Α.Π.Η. Μενεμένης Έλλης Αλεξίου 10 - Μενεμένη Τηλ.: (Δευτέρα-Παρασκευή ) 9. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (τηλ.: ηµαρχείο Αµπελοκήπων - Μενεµένης, Τοπ. Κοινότητα Μενεµένης) Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση. 2) Το πιο πρόσφατο αποδεικτικό ( ΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή αλληλογραφίας µε τράπεζα για δάνεια ή εκκαθαριστικό εφορίας) που πιστοποιεί το γεγονός ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι κάτοικος του ήµου για τουλάχιστον έξι µήνες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά και ο αιτών έχει Α βαθµού συγγένεια (παιδί ή γονέας ή αδερφός ή σύζυγος) µε αυτόν στον οποίο φιλοξενείται, απαιτείται ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά του συγγενούς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο να φαίνεται η παραπάνω συγγένεια καθώς και υπεύθυνη δήλωση του συγγενούς ότι φιλοξενεί τον αιτούντα.

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210-3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 ΚΥΑ) (σύμφωνα με την Α1β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της δι αδικασίας, των δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα