ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγ γελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστι τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθ. Οικ.1032/166/ Φ.Γ (Η) (Β 519/ ) απόφασης του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμ φωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοίχι ση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμο γή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» Επαναφορά της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΚΟΤΣΕΤΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επαναφορά της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ Επαναφορά του υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΚΑΡΑΜΑΝΑ ΒΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ευάγγελου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική από φαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελμα τικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8, 9 και 10 του άρθρου 25 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 193/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λει τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 24/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 163/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Π.δ. 208/ 2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδη γών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδη γών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 194/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 82/ ) και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Φ.Ε.Κ. Α 101/ ). 6. Τις διατάξεις της με αριθμό Α3/οικ.50984/7947/2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων (Β 3056/ ) όπως ισχύει. 7. Την αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύ στημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτι σης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β 1998/2014). 8. Την υπ αρ /Γ1/2015 (Φ.Ε.Κ. τ.υ.ο.δ.δ. 407/ ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδεί ας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου». 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. 6672/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)», όπως τροπο ποιήθηκε με την αριθμ. 6076/2015 απόφαση του Υπουρ γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2 15454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 112/ ). 11. Την υπ αριθμ. Υ59/ (Φ.Ε.Κ. Β 256/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα». 12. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε ώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. Β 194/ ). 13. Την υπ αριθμ. ΔΠ/49932/ απόφαση της 174ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 18Γ «Έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης που αφορά στο Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.». 14. Την υπ αριθμ. ΔΠ/49933/ απόφαση της 174ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 18Δ «Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελ ματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)». 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπολο γισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): α) Για το τρέχον οικ. έτος: Δαπάνη ύψους τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) περίπου σε περίπτωση που πραγματο ποιηθούν εξετάσεις μία φορά ή εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00 ) περί που σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξετάσεις δύο φορές και β) Για καθένα από τα επόμενα οικ. έτη δαπάνη ύψους εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξα κοσίων ευρώ ( ,00 ) περίπου. Οι ανωτέρω δαπά νες θα καλύπτονται από τα έσοδα, από τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι υποψήφιοι (εκτιμώμενα έσοδα επτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) περίπου ανά εξετα στική περίοδο). 16. Το με αρ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΓΠ/49934/ έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υπογραφή σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστο ποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των απο φοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργι κή απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγ γελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστι τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β 1998/2014), ως ακολούθως: Άρθρο 1 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντι καθίσταται ως εξής: «Η επιτροπή απαρτίζεται από δε καπέντε (15) μέλη και ως μέλη της ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 2. Η παρ. Ε του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Ε. Με την επιφύλαξη της παρ. Δ. του παρόντος άρθρου, στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, στο Γραμματέα Εξεταστικού Κέ ντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, στο βοηθητικό προσωπικό Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρα κτικού Μέρους και στο Συντονιστή εξέτασης Πρακτικού Μέρους του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να ασκούν καθήκοντα με παραπάνω από μια ιδιότητες ταυτόχρονα σε κάθε εξεταστική περίοδο (λ.χ. Γραμματέας Εξετα στικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους) και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων αποζημιώνεται μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία συμμετείχε για την οποία προβλέπεται η υψηλότερη αποζημίωση». 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα Βαθμολογικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους στε λεχώνονται και λειτουργούν ως εξής: 2.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: Σε κάθε Βαθ μολογικό Κέντρο ορίζεται Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου ο οποίος μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγ γράφων, ενημερώνει για κάθε σχετικό με την λειτουργία του Κέντρου θέμα τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου και το συντονισμό των εργασιών των συμμετεχόντων στη δι αδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων. Ως Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου ορίζεται Δι ευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευ τεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτι κή εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ ή υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: Ο Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους επικουρεί ται από ένα (1) γραμματέα για τα πρώτα διακόσια (200) γραπτά δοκίμια, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρα κόσια (400) γραπτά δοκίμια, τρεις (3) γραμματείς για εξακόσια (600) γραπτά δοκίμια και τέσσερις (4) γραμ ματείς άνω των εξακοσίων (600) γραπτών δοκιμίων. Ο Γραμματέας μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγρά φων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων. Ως Γραμματέας ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή υπάλ ληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτος τριτοβάθ μιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές: Κάθε βαθ μολογητής ή αναβαθμολογητής βαθμολογεί μέχρι εκα τόν πενήντα (150) γραπτά κάθε εξεταστική περίοδο. Οι βαθμολογητές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας. Ως βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογη τών Επιτηρητών Ελεγκτών Επιθεωρητών Εμπει ρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Βοηθητικό Προσωπικό: Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού ανά Βαθμολογικό Κέντρο καθορίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των γραπτών δοκιμίων που έχουν αποσταλεί στο Βαθμολογικό Κέντρο, σε αναλογία ένα (1) άτομο για κάθε χίλια (1.000) γραπτά δοκίμια. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήρι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ξη του Υπεύθυνου του Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρη τικού μέρους (διακίνηση γραπτών δοκιμίων και σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, κ.λπ.). Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3. Στον Υπεύθυνο, τον Γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό του Βαθμολογικού Κέντρου απαγορεύεται να ασκούν καθήκοντα με παραπάνω από μία (1) ιδιό τητες ταυτόχρονα σε κάθε εξεταστική περίοδο (λ.χ. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου και επιτηρητής) και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων αποζημιώνεται μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία συμμετείχε για την οποία προβλέπεται η υψηλότερη αποζημίωση». 4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη διενέργεια των εξετάσεων. 1. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζεται [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] ως ακολούθως: Πρόεδρος: 300,00 Ευρώ. Μέλος: 240,00 Ευρώ έκαστος. Γραμματέας: 150,00 Ευρώ. 2. Οι αποζημιώσεις των λοιπών συμμετεχόντων στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης ορίζονται ως εξής: 2.1. Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων: 35 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι έξι (6) ημέρες ανά μήνα] Μέλος επιτροπής τεχνικής και βοηθητικής υποστή ριξης: 30 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 3. Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπό θεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνε δριάσεις ανά μήνα]: 3.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ ρους: 300 Ευρώ Γραμματέας: 150 Ευρώ Βοηθητικό προσωπικό: 18 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης] Επιτηρητής: 18 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα] Μέλος Επιτροπής προφορικής εξέτασης Θεωρη τικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: 24 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι έξι (6) ημέρες ανά μήνα]. 4. Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπό θεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνε δριάσεις ανά μήνα]: 4.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: 300 Ευρώ Γραμματέας: 150 Ευρώ Βοηθητικό προσωπικό: 18 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης] Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 240 Ευρώ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) του λάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] Μέλος Επιτροπής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 50 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και υπό την προϋπόθεση εξέτασης τουλάχιστον δύο ομάδων εξεταζομένων και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα]. 5. Ειδικά για τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυ τοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ. [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα]: 5.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέ ρους: 300 Ευρώ Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέ ρους: 150 Ευρώ Εξεταστές Πρακτικού Μέρους: 50 Ευρώ [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα] Βοηθητικό προσωπικό: 18 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης]. 6. Βαθμολογικό Κέντρο [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα]: 6.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: 300 Ευρώ Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: 150 Ευρώ Βοηθητικό προσωπικό: 18 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης] Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 2 Ευρώ έκα στος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατόν πενήντα (150) γραπτά δοκίμια]. 7. Ελεγκτής για τη διασφάλιση ποιότητας των εξετά σεων: 40 Ευρώ [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα]. 8. Oι ανωτέρω εφάπαξ αποζημιώσεις καταβάλλονται στο ακέραιο για συμμετοχή καθ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθμό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλο νται στους δικαιούχους κατ αναλογία.». 5. Η παρ του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «2.2. Προφορική εξέταση: Η προφορική εξέταση γίνεται υπό μορφή μικροδιδασκαλίας για τη διαπίστωση των γνώσεων του υποψηφίου και της δυνατότητας μεταδο τικότητάς του, δηλαδή της ικανότητας του να μεταδίδει σε μελλοντικούς υποψήφιους οδηγούς εκπαιδευόμε νους του τις γνώσεις του στο αντικείμενο της Μηχα νολογίας των Μηχανοκίνητων Οχημάτων, της Τεχνικής Οδήγησης, της Τεχνικής Διδασκαλίας, της Προστασίας Περιβάλλοντος και της Εξοικονόμηση Ενέργειας, τις Α Βοήθειες των Οδικών ατυχημάτων και τα Συστήματα και τις Μεθόδους Ενεργητικής και Παθητικής Ασφάλειας. Για την προφορική εξέταση εφαρμόζεται κατ ανα λογία, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, η διαδικασία του Πρακτικού Μέρους των εξε τάσεων των υπολοίπων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ., όπως καθο ρίζεται στο άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης. Η προφορική εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες. Κάθε εξεταστής αξιολογεί τις απαντήσεις του υπο ψηφίου με τη βαθμολόγια του στην κλίμακα από ένα έως είκοσι (01 20). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) εξεταστών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθ μός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο

4 15456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθμό. Επιτυχών στην προφορική εξέταση θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε κατά μέσο όρο με βαθμό δέκα (10) έως και είκοσι (20), οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα «ΕΠΙΤΥΧΩΝ», άλλως χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΤΥΧΩΝ».». Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ F Αριθμ. Οικ /301/Φ113 (2) Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθ. Οικ.1032/166/ Φ.Γ (Η) (Β 519/ ) απόφασης του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοίχιση των υφιστα μένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του Προεδρικού αυ τού διατάγματος». ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 16 του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1 6 του Ν. 4072/2012 (Α 86) και με την υποπαρά γραφο 23 του Ν. 4254/2014 (Α 85), ιδίως δε το άρθρο 4 παρ. 5 του Νόμου αυτού. 2. Την απόφαση με αριθμό Οικ.1032/166/Φ.Γ (Η) (Β 519/ ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοίχιση των υφι σταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος». 3. Το Π.δ. 113/2012 (Α 198) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού. 4. Το Π.δ. 31/1990 (Α 11) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τε χνικών Έργων». 5. Το Π.δ. 22/1976 (Α 6) «Περί επιβλέψεως της λει τουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων». 6. Το Β.δ. 7/6/ (Α 228) περί χειριστών ηλεκτρο κίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστή ρων) όπως συμπληρώθηκε με τα Β.δ. 992/1966 (Α 270) και Π.δ. 349/1975 (Α 101). 7. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 8. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α 185). 9. Το Π.δ. 24/2015 (Α 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι νωνικών Ασφαλίσεων», με το οποίο η Γενική Γραμμα τεία Βιομηχανίας υπάγεται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 10. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α 167). 11. Το Π.δ. 25/2015 (Α 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 12. Την υπ αριθμ. οικ /2015 (123/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παρα γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο Ιωάννης Τόλιος στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα νίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 13. Την υπ αριθμ. Φ.Γ.9.6/οικ. 1724/143/ απόφα ση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τη «συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων για την έκδοση της Υπουργικής απόφασης του άρθρου 10 του Ν. 3982/2011», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ.. Φ.Γ.9.6/οικ / 876/ και Φ.Γ.9.6/οικ.11013/708/ όμοιες. 14. Το Πρακτικό Νο 1/2014 της από ης συ νεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση/συ μπλήρωση της υ.α. οικ.1032/166/φ.γ (Η) σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της. 15. Το από Εισηγητικό Ενημερωτικό Ση μείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό Οικ.1032/166/Φ.Γ (Η) του Υφυπουργού Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδο θεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» ως εξής: 1. Η περίπτωση γ) του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «(γ) την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 31/1990, το Π.δ. 22/1976 και το Β.δ. 7/6/ (ΦΕΚ Α 228) όπως συμπληρώθηκε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τα Β.δ. 992/1966 (ΦΕΚ Α 270) και Π.δ. 349/1975 (ΦΕΚ Α 101) με τις άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας που εκ δίδονται δυνάμει του Π.δ. 113/2012». 2. Στο άρθρο 2 στο τέλος της παραγράφου 4 προστί θενται οι περιπτώσεις 4.7 και 4.8 ως εξής: «4.7 Βυτιοφόρα αποφρακτικά οχήματα αγωγών, φρεα τίων και εσχαρών δρόμων και αεροδρομίων συνολικής ισχύος άνω των 120 κιλοβάτ (kw) με αντλία κενού και δεξαμενή ακαθάρτων και με αντλία υψηλής πίεσης νε ρού άνω των 100 bar 4.8 Χορτοκοπτικά οχήματα εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων με βραχίονα» 3. Στο άρθρο 2 στο τέλος της παραγράφου 5 προστί θεται περίπτωση 5.6 ως εξής: «5.6 Μηχανήματα με κινητήρια μηχανή επιφανειακών ορυχείων που χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή ή απόληψη λιγνίτη ή άλλων ορυκτών παρόμοιας φύσης ή άγονων υλικών ή τέφρας και της απόθεσής τους» 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4 αντικαθίστα νται ως εξής: «5. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Γ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοι χίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 2 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6, (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.2 και γ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 4.8 βάσει της κατάταξης του άρθρου Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά ξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Γ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 του Π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6, (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2 και γ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 4.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2». 5. Η παράγραφος 14 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «14. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά ξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ζ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται α) με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6 της κατάταξης του άρθρου 2 και β) με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012, για το Μ.Ε. 4.2 της κατάταξης του άρθρου 2». 6. Η παράγραφος 20 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «20. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύ σης (θερμικές μηχανές) Ι ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντι στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 και 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2». 7. Στο άρθρο 5, προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: «8. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α και Β τάξης των Μ.Ε. Η ομάδας αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 του Π.δ 113/2012, για το Μ.Ε. 5.6 της κατάταξης του άρ θρου 2», ενώ η υφιστάμενη παράγραφος 8 του άρθρου 5 αναριθμείται σε Μετά το άρθρο 5, προστίθενται νέα άρθρα 6 και 7 ως εξής: Άρθρο 6 Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4, παρ.5 του Ν.3982/2011 και στο άρθρο 10 του Π.δ. 113/2012, αντιστοίχιση των υφι στάμενων αδειών μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικού έργου, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Β.δ. 7/6/ (ΦΕΚ Α 228) όπως συμπληρώθηκε με τα Β.δ. 992/1966 (ΦΕΚ Α 270) και Π.δ. 349/1975 (ΦΕΚ Α 101), με τις άδειες χειριστή μηχανημάτων έργου, που εκδίδονται δυνάμει του Π.δ. 113/2012, έχει ως εξής: 1. Η άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μη χανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων δια κινού μενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων δια επίγειων ή υπόγειων συρματόσχοινων του Β.δ. 7/6/ αντιστοι χίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 και 8.7, βάσει της κατάταξης του άρθρου Η άδεια χειριστή κινούμενων κλιμάκων ή ταινιών ανυ ψώσεως επί κεκλιμένου επιπέδου του Β.δ. 7/6/ αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.6 και 8.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου Η άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανη μάτων δι αναρροφήσεως και μεταφοράς δημητριακών του Β.δ. 7/6/ αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ 113/ 2012, για το Μ.Ε. 8.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου Η άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μη χανημάτων εξυπηρετήσεως λεκανών τήξεως αλουμίνας των εργοστασίων παραγωγής αλουμινίου του Β.δ. 7/6/ αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχα νημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ 113/2012, για το Μ.Ε. 8.5, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2. Άρθρο 7 Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών χειριστών μηχανημάτων έργου του β.δ Οι άδειες που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Β.δ (ΦΕΚ 272Α ) διατηρούνται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή τους κατά τις διατάξεις του Π.δ. 113/ Tο υφιστάμενο άρθρο 6 της Οικ.1032/166/Φ.Γ (Η) υπουργικής απόφασης μετά τις παραπάνω προσθήκες αναριθμείται σε 8. Άρθρο 2 Με την παρούσα απόφαση γίνεται δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων για Μ.Ε. που εμπίπτουν σε περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 της ΥΑ υπ αρ. Οικ.1032/166/Φ.Γ (Η) καθώς επίσης για Μ.Ε. που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 113/2012. Οι ανωτέρω περιπτώσεις Μ.Ε. αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 1/2014 της από ης συνεδρίασης της Επι τροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων και περιέχονται στους πίνακες του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ (Η) υπουργική απόφαση. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6 15458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1 Μηχανήματα έργου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 της ΥΑ υπ αρ. Οικ.1032/166/ Φ.Γ (Η) σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1/2014 της από ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων. α/α κατά το Πρακτικό Εμπίπτει στην 7.1 Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας τύπου KOMATSU Φορτωτής κομπρεσέρ Αυτοκινούμενος αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) Εκσκαφέας Μηχανικός ξεσκαρωτής Getman hp S Πίνακας 2 Μηχανήματα Έργου που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 113/2012 σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1/2014 της από ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων. α/α κατά το Πρακτικό 3.4 Βυτιοφόρο PS 10M3 TAXIARCHOU BYT10 με αντλία P65/250/2A Πυρόσβεση Πότισμα Πλύσιμο Αναρρόφηση ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ από βάθος 6m κατάβρεξη φυγοκεντρική αντλία αναρρόφησης Pmax 12bar 48m3/h 800 lt/min 18tn 3.5 Βυτιοφόρο καταβρεχτικό TAXIARCHOU BC 10 όχημα IVECO ML190 EL30/E Καδοπλυντήριο OSB/LAY/AP/CP 174&53hp 4.2 Καδοπλυντήριο 1) ΜΕ34196 HEPHAESTUS Z 2003 PERKINS 5702/ HP (όχημα DAIMLER 117HP) 4.3 Καδοπλυντήριο FARID LCP SM C 2010 καυστήρας kcal/h (όχημα MITSUBISHI 180PS) (Bin Washer) 7.4 Ρυμουλκούμενος αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) Compair/Holman Ταινιόδρομοι ΔΕΗ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ F Αριθμ /Δ9/7888 (3) Επαναφορά της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΚΟΤΣΕΤΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α ) β) του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 167 Α ), όπως ισχύει και του Ν.4250/2014, γ) του Β.δ. 404 και 405/1971, δ) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α ), όπως ισχύει. ε) του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 2. Τις με αρ /139/ (ΦΕΚ 2322/Β / ), 31992/154/1/ (ΦΕΚ 2450 Β / ) και 30960/ 94/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2458/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας περί κατάργησης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, προσωπικού του Οργανισμού. 3. Την με αρ. Φ80000/22377/6111/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ1066/τ.Β / , για την επανασύσταση δια

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοσίων πενήντα μίας (251) καταργηθέντων οργανικών και προσωρινών προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ. 4. Τη με αρ /4/10/2013 πράξη θέσης σε διαθε σιμότητα του Διοικητή του ΟΑΕΔ, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ /2071/5/11/2013 απόφαση της Γενι κής Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ΚΟΤΣΕΤΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κα τηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤ., βαθμού Γ, η εν λόγω υπάλληλος εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4325/ Την με αρ / αίτηση της υπαλλήλου περί επαναφοράς της στην Υπηρεσία. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους ΕΥΡΩ: 2992, Την αριθμ /16/6/2015 πράξη της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ / έγγραφο του Οργανισμού, διαπιστώνουμε: Την επαναφορά της ΚΟΤΣΕΤΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπι κού του ΟΑΕΔ, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου ΔΕ ΕΜΠΕΙ ΡΟΤ., ειδικότητας ΚΟΠΤ. ΡΑΠΤ., με τον ίδιο βαθμό Γ που κατείχε και μισθολογικό κλιμάκιο 0, που υπάγονταν η υπάλληλος, κατά το χρόνο θέσης της σε διαθεσιμότητα, στη θέση που κατείχε, λόγω της προβλεπόμενης αυ τοδίκαιης επανασύστασης του καταργηθέντος κλάδου και της ειδικότητας δυνάμει της αρ. Φ80000/22377/6111/ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ 1066/τ.Β / , για την επανασύσταση κλάδων και ειδικοτήτων (για το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 18 του Ν. 4325/2015). Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ F Αριθμ /Δ9/7845 (4) Επαναφορά της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α ), β) του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία ει σοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/ 2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α ), όπως ισχύει και του Ν.4250/ 2014, γ) του Β.δ. 404 και 405/1971, δ) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α ), όπως ισχύει. ε) του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 2. Τις με αρ /139/ (ΦΕΚ 2322/Β / ), 31992/154/1/ (ΦΕΚ 2450Β / ) και 30960/ 94/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2458/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας περί κατάργησης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, προσωπικού του Οργανισμού. 3. Την με αρ. Φ80000/22377/6111/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ 1066/τ.Β / , για την επανασύσταση δια κοσίων πενήντα μίας (251) καταργηθέντων οργανικών και προσωρινών προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ. 4. Τη με αρ /4/10/2013 πράξη θέσης σε διαθε σιμότητα του Διοικητή του ΟΑΕΔ, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ /2087/5/11/2013 απόφαση της Γενι κής Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατηγορίας ΔΕ, Κλά δου ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤ., ειδικότητας ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, βαθμού Γ, η εν λόγω υπάλληλος εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4325/ Την με αρ / αίτηση της υπαλλήλου περί επαναφοράς της στην Υπηρεσία. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους ΕΥΡΩ: 2911, Την αριθμ /16/6/2015 πράξη της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ / έγγραφο του Οργανισμού, διαπιστώνουμε: Την επαναφορά της ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤ., ειδικότητας ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, με τον ίδιο βαθμό Γ που κατείχε και μισθολογικό κλιμάκιο 1, που υπάγονταν η υπάλληλος, κατά το χρόνο θέσης της σε διαθεσιμότητα, στη θέση που κατείχε, λόγω της προβλεπόμενης αυτοδίκαιης επανασύστασης του καταργηθέντος κλάδου και της ειδικότητας δυνάμει της αρ. Φ80000/22377/6111/ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργασίας, Κοινω νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ 1066/τΒ / , για την επανασύσταση κλάδων και ειδικοτήτων (για το προ σωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 18 του Ν. 4325/2015).

8 15460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ F Αριθμ /Δ9/7881 (5) Επαναφορά του υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ευάγγελου. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α ), β) του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 167 Α ), όπως ισχύει και του Ν.4250/2014, γ) του Β.δ. 404 και 405/1971, δ) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α ), όπως ισχύει, ε) του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 2. Τις με αρ /139/ (ΦΕΚ 2322/Β / ), 31992/154/1/ (ΦΕΚ 2450Β / ) και 30960/94/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2458/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας περί κατάργησης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου Αορίστου χρόνου, προσωπικού του Οργανισμού. 3. Την με αρ. Φ80000/22377/6111/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ 1066/τ.Β / , για την επανασύσταση δια κοσίων πενήντα μίας (251) καταργηθέντων οργανικών και προσωρινών προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ. 4. Τη με αρ /4/10/2013 πράξη θέσης σε διαθε σιμότητα του Διοικητή του ΟΑΕΔ, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ /2076/5/11/2013 απόφαση της Γενι κής Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ευάγγελου, υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσω πικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, βαθμού Γ, ο εν λόγω υπάλληλος εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4325/ Την με αρ / αίτηση του υπαλλήλου περί επαναφοράς του στην Υπηρεσία. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους ΕΥΡΩ: 3179, Την αριθμ /16/6/2015 πράξη της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ / έγγραφο του Οργανισμού, διαπιστώνουμε: Την επαναφορά του ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ευ άγγελου, υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙ ΤΩΝ, ειδικότητας ΜΑΓΕΙΡΑΣ με τον ίδιο βαθμό Γ που κατείχε και μισθολογικό κλιμάκιο 1, που υπάγονταν ο υπάλληλος, κατά το χρόνο θέσης της σε διαθεσιμότητα, στη θέση που κατείχε, λόγω της προβλεπόμενης αυ τοδίκαιης επανασύστασης του καταργηθέντος κλάδου και της ειδικότητας δυνάμει της αρ. Φ80000/22377/6111/ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ 1066/τ.Β / , για την επανασύσταση κλάδων και ειδικοτήτων (για το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 18 του Ν. 4325/2015). Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 662 18 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6625 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10/2014 (479/Β/26.2.2014) Ανακοίνωσης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 2 Ιουνίου Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 2 Ιουνίου Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204 ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 130464 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 519 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 25.07.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 78964 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 20 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 34062/957/Ε103 Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκ πομπών

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites:

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα