ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ, για το Σχολικό Έτος »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ, για το Σχολικό Έτος 2015-2016»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθνικής Αντίστασης Άλιµος Πληροφορίες:. Λεκαράκου Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα, 22/06/2015 Αρ. Πρωτ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ, για το Σχολικό Έτος » Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.. 212/69 «Περί Οργανώσεως και ιοικήσεως του ΟΑΕ». 2. Τις διατάξεις του Β. 405/71 «Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Καθηκόντων του ΟΑΕ». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕ και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθµιση θεµάτων εποπτευοµένων Οργανισµών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις». 6. Tις διατάξεις του Ν. 3475/06 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 7. Την υπ αριθµ / ΚΥΑ Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε µετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕ σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ. 8. Την υπ αριθµ / ΚΥΑ Υπουργείου Απασχόλησης και ΥΠΕΠΘ Καθορισµός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 3475/ Την υπ αριθµ / Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια επιλογής µαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν.3475/06» όπως τροποποιήθηκε µε την 24808/ 5.26/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1900/Β/ ). 10. Το άρθρο 37 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/ ), «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/ ).

2 12. Τους Κανονισµούς αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 1083/2006 του Συµβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 13. Τους Κανονισµούς αριθ.1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 14. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Τον N.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο , Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. 16. Την υπ αριθµ. C/2014/10128/ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισµένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (Κωδικός CCI 2014GR05Μ90Ρ001). 17. Το υποβληθέν αίτηµα προς το ΕΠΑΝΑ (Τοµέας Εκπαίδευσης και ια Βίου Μάθησης) για τη χρηµατοδότηση της Πρακτικής Άσκησης των µαθητών των ΕΠΑΣ για τα σχολικά έτη και Αποφασίζουµε Εγκρίνουµε την εισαγωγή µαθητών και µαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ για το σχολικό έτος Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο Σχολείο µε την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας. ικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ). Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαµβάνει τις Τάξεις Α και Β, οι οποίες οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας. Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ παρέχονται: 1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια 2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήµατα 3. Έµπειρο και άρτια καταρτισµένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και έκτακτο. 4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µαθητών 5. Σπουδαστική άδεια, µέχρι 30 ηµέρες µε αποδοχές 6. Επίδοµα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις 7. Αναβολή Στράτευσης

3 Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα: Α. Άµεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας µε την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III. Β. Εγγραφής στην Β Τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου ικαίωµα εγγραφής στην Α ταξη έχουν, νέοι και οι νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ) και α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α Τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 24/6/2015 έως 31/8/ ) Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθµός αιτήσεων υποψηφίων µεγαλύτερος του προβλεποµένου από την εγκύκλιο αριθµού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσµάτων, µετά από µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Σ αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες. 2) Εάν κατά το ως άνω διάστηµα δεν επιτευχθεί συµπλήρωση προβλεπόµενου αριθµού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συµπλήρωση του τµήµατος όχι όµως πέραν της Παρασκευής 18 Σεπτεµβρίου (παραµονή έναρξης των µαθηµάτων). Α. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ, ΚΑΘΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. Β. ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΑΝ ΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (άρθρο 4). Γ. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ. ΑΙΤΗΣΗ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) Αίτηση Ο υποψήφιος µαθητής, µαζί µε την αίτηση, θα πρέπει να συµπληρώνει υποχρεωτικά και το έντυπο «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόµενες δράσεις». Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Β) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο, που να αποδεικνύει τη µαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθµός προαγωγής

4 Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθµός, κατά τη διαδικασία µοριοδότησης δεν λαµβάνει µόρια. Γ) Πιστοποιητικό γέννησης ήµου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Σηµειώνουµε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο µπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. ) Επίσηµα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ»), ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά µε την οικογενειακή, κοινωνική και οικονοµική του κατάσταση. Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα: Α, Β και Γ. Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν εκπρόθεσµα αίτηση. Εφιστούµε την προσοχή των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων δικαιολογητικών που θα προσκοµίσουν για τα εξής: 1) Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ηµόσιο φορέα γίνονται δεκτά εφόσον είναι ευανάγνωστα. 2) Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό). 3) Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις). Επισηµαίνουµε, ότι ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαµίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθµου Σαλαµίνας. Σηµειώνουµε ότι: 1) Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίστοιχη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιµίας από τα Γραφεία ευτεροβάθµιας Εκπ/σης του Υπ. Παιδείας. 2) Οι πολίτες τρίτων χωρών υποψήφιοι άνω των 14 ετών, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα γίνονται δεκτοί για εγγραφή, εφόσον προσκοµίσουν ατοµική άδεια διαµονής ή βεβαίωση τύπου Α, η οποία θα λήγει µε τη λήξη της άδειας διαµονής εκείνου που ασκεί τη γονική µέριµνα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α ) «Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (τύπου Α

5 χρώµατος γαλάζιου), η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια, θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Επισηµαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαµονής απολαύει των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια διαµονής που αιτείται. Στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαµονής, ο κάτοχος βεβαίωσης απολαµβάνει των δικαιωµάτων που παρείχε η προηγούµενη άδεια διαµονής της οποίας την ανανέωση αιτείται. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. 3) Οι οµογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίµβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκοµίσουν Ειδικό ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνοµίας µε αριθµό αδείας και ακριβή καθορισµό της διάρκειας παραµονής). 4) Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές µετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισµένα ονόµατα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από την Αστυνοµία, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. 5) Στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόµενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνοµα πατέρα, µητέρας κ.τ.λ.) 6) εκτοί για εγγραφή γίνονται επίσης όσοι προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος ως πολιτικοί πρόσφυγες και όσοι τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών. Συνιστάται ιδιαίτερα στους ιευθυντές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας να µη δέχονται αιτήσεις υποψηφίων µαθητών, που η µόνιµη κατοικία τους είναι σε άλλη πόλη, όπου λειτουργεί ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µε την ειδικότητα, στην οποία επιθυµούν να φοιτήσουν. Εφόσον όµως στην περιοχή της µόνιµης κατοικίας των υποψηφίων δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Σ µε την ειδικότητα της επιλογής τους, η αίτηση θα υποβληθεί στην πλησιέστερη προς αυτούς ΕΠΑ.Σ και δεν θα γίνεται δεκτή από καµία άλλη Σχολή. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ: α) Με το βαθµό Τίτλου Σπουδών β) Με κοινωνικά - οικονοµικά κριτήρια ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Με απόφαση ιοικητή θα συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή, ανά ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, αποτελούµενη από: α) Το /ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας β) Το νόµιµο αναπληρωτή του /ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας γ) Έναν υπάλληλο, εκπαιδευτικό, ο οποίος θα προταθεί από το /ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας. Έργο της ως άνω επιτροπής θα είναι: α) Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών β) Η µοριοδότησή τους γ) Η έκδοση των αποτελεσµάτων ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ 1. Βαθµός τίτλου σπουδών - Ο βαθµός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα µόρια, όσα και ο βαθµός, µε µετατροπή του κλασµατικού µέρους σε δεκαδικό. 2. Κοινωνικά κριτήρια - Θα υπολογίζονται αθροιστικά: - 5 -

6 Πολύτεκνοι - 2 µόρια (Ζητείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριµήνου της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειµένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ αυτή την περίπτωση θα ζητείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Χαµηλό Εισόδηµα - 1 µόριο Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονοµικού έτους εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου εισοδήµατος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Ορφανοί από ένα γονέα - 1 µόριο Ορφανοί και από τους δύο γονείς - 3 µόρια (Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής µερίδας ήµου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει). Παραπεµπόµενοι από ιδρύµατα - 1 µόριο (Θα πρέπει η παραποµπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας) Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου - 2 µόρια (Ζητείται βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό από Επιµελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κλπ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στις 7 Σεπτεµβρίου 2015 θα δηµοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγοµένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαµβάνουν τα µόρια των υποψηφίων. Σηµείωση: 1) Στην περίπτωση, κατά την οποία έχει υποβληθεί αριθµός αιτήσεων υποψηφίων ίσος, ή µικρότερος του αριθµού των προκηρυσσόµενων θέσεων, δεν θα γίνει µοριοδότηση. 2) Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων (στη βάση), θα προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα µόρια στα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή τον µεγαλύτερο βαθµό Τίτλου Σπουδών. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθµήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς µόρια, (βαθµός και κοινωνικά κριτήρια), θα επιλέγονται όλοι. 3) Στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαχωρίζονται σε δύο µέρη: στο πρώτο µέρος θα περιλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων, πλην των αποφοίτων των Επαγγελµατικών Σχολών του ΟΑΕ, οι οποίοι θα κατατάσσονται στο δεύτερο µέρος του πίνακα και θα εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ, αφού εξαντληθούν οι περιλαµβανόµενοι εισακτέοι στο πρώτο µέρος, κατά απόλυτη σειρά µορίων. ΕΓΓΡΑΦΕΣ Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων, αλλά και στην περίπτωση, κατά την οποία έχουν υποβληθεί µέχρι 22 αιτήσεις, θα πραγµατοποιηθούν εντός 5 εργασίµων ηµερών οι επίσηµες εγγραφές των επιτυχόντων µαθητών και θα ολοκληρωθούν µε την υπογραφή του Ατοµικού τους ελτίου. Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, όλοι οι επιλαχόντες έχουν δικαίωµα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη των κενών

7 Η επιλογή των εισακτέων, (από τους επιλαχόντες, που υπέβαλαν αίτηση), θα γίνει µε πιστή τήρηση της σειράς µορίων του καθενός. Τα δικαιολογητικά εγγραφής των υποψηφίων µαθητών θα αποτελέσουν και τα δικαιολογητικά τους, προκειµένου να εγγραφούν και επίσηµα ως µαθητές, µετά την επιτυχή εισαγωγή τους. Οι υποψήφιοι, που δεν επελέγησαν, έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους, υπογράφοντας προς τούτο την αίτησή τους. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ικαίωµα ένστασης έχουν όλοι οι υποψήφιοι µαθητές. Η Ένσταση υποβάλλεται εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ υπέρβαση. Σηµειώνουµε, ότι µε Απόφαση.Σ του ΟΑΕ θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή, για εκδίκαση των ενστάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι µαθητές - τριες εισαχθούν στις ειδικότητες: 1) Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής 2) Μαγειρικής Τέχνης 3) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτ/του 4) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 5) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις, που πρέπει να γίνουν (αν είναι δυνατόν) σε κρατικό νοσοκοµείο και είναι οι εξής: Α. 1) Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής 2) Μαγειρικής Τέχνης 3) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων α) Ακτινογραφία θώρακος β) Παρασιτολογική κοπράνων γ) Αυστραλιανό Αντιγόνο Με τις ως άνω εξετάσεις, (και µια φωτογραφία), οι µαθητές θα απευθύνονται στη /νση ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας, προκειµένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο θα προσκοµίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, µέχρι και την παραµονή έναρξης των µαθηµάτων, ή όποια άλλη ηµέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο /ντής της ΕΠΑ.Σ. Στο ως άνω Πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται, ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό, ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του (υπ αριθµ / Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ 1199/Β/ ). Β. 1) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτ/του 2) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 3)Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων Οφθαλµολογικές εξετάσεις, που θα αποκλείουν τις περιπτώσεις αχρωµατοψίας και δυσχρωµατοψίας

8 Τις ως άνω εξετάσεις οι µαθητές οφείλουν να προσκοµίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της επιλογής τους, µέχρι και την παραµονή έναρξης των µαθηµάτων, ή όποια άλλη ηµέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο /ντής της ΕΠΑ.Σ. Σε όσες από τις παραπάνω (Α-Β) αναφερόµενες περιπτώσεις µαθητών διαπιστώνεται πρόβληµα, η Επιτροπή αξιολόγησης θα προβαίνει σε αλλαγή ειδικότητας, µε σύµφωνη γνώµη µαθητών και κηδεµόνων. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 3 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 22 4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1 Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 6 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα: 1 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 66 Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

9 3 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 4 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 5 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν ενενήντα οκτώ (198) µαθητές - τριες στις 1 Αισθητικής Τέχνης 22 2 Αργυροχρυσοχοΐας 22 3 Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων 22 4 Γραφικών Τεχνών Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 22 5 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 6 Κοµµωτικής Τέχνης 22 7 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22 8 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 9 Ωρολογοποιίας 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ( ωδεκανήσου 6/Τ.K τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν ενενήντα οκτώ (198) µαθητές - τριες στις 1 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 44 2 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 4 Κοµµωτικής Τέχνης 22 5 Μαγειρικής Τέχνης 22 6 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 8 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν εβδοµήντα έξι (176) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Αµαξωµάτων 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 6 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 7 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων

10 8 Τεχνιτών Αερίων Καυσίµων 22 ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ( ωδώνης, Θέση Παπαχωράφι /Τ.K , τηλ ) θα εισαχθούν σαράντα δύο (42) µαθητές - τριες στις 1 Κοµµωτικής Τέχνης 20 2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυροµιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Κοµµωτικής Τέχνης 22 4 Μαγειρικής Τέχνης 22 5 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 6 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 22 7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα τέσσερις (164) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Αµαξωµάτων 20 2 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 22 3 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22 4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20 5 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 20 6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20 7 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 20 8 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 20 Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθµος Σαλαµίνας /Τ.K.18900, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 3 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιοµηχανίας

11 Στην ΕΠΑ.Σ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2, Υµηττός /Τ.Θ.17232, τηλ ) θα εισαχθούν είκοσι (20) µαθητές - τριες στην ακόλουθη ειδικότητα: 1 Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 20 Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ ,32618) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) µαθητές τριες στις 1 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22 4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 5 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 6 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟ ΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ ,22039) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Μαγειρικής Τέχνης 22 2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 4 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων 22 5 Κοµµωτικής Τέχνης 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ , 54106) θα εισαχθούν εκατόν οκτώ (108) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 22 2 Κοµµωτικής Τέχνης 22 3 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 4 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων 22 5 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 20 Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ ) θα εισαχθούν εβδοµήντα εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Κοµµωτικής Τέχνης 22 4 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ

12 * Σύνολο εισακτέων µαθητών Περιφερειακής ιεύθυνσης Αττικής και Νήσων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στην 1 η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά /Τ.K.56123, τηλ ,) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Αµαξωµάτων 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 3 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 22 4 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22 6 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά /Τ.K.56123, τηλ ) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (220) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 22 2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22 3 Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων 22 4 Κοµµωτικής Τέχνης 22 5 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 6 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 8 Υφάσµατος - Ένδυσης 22 9 Βοηθών Φαρµακείου Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ , τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) µαθητές τριες στις 1 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22 2 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 3 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 4 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων 22 5 Βοηθών Φαρµακείου 22 6 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

13 Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ ) θα εισαχθούν διακόσιοι σαράντα δύο (242) µαθητές - τριες στις 1 Αργυροχρυσοχοΐας 22 2 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 44 3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22 6 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 22 7 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 8 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων 22 9 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τεχνιτών Αερίων Καυσίµων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώµατα Ηµαθίας /Τ.K.59100, τηλ ,22397) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 4 Κοµµωτικής Τέχνης 22 5 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρµα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, ) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ ,81208) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές - τριες στις 1 Επεξεργασίας Γούνας 22 2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22 3 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων

14 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ ,20596) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 2 Κοµµωτικής Τέχνης 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ (11 ο χλµ. Κοζάνης Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ ,20041) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22 2 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 4 Τεχνιτών Αµαξωµάτων 22 5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 6 Κοµµωτικής Τέχνης 22 7 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα έξι (146) µαθητές - τριες στις 1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 20 2 Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 20 3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 4 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 5 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20 6 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 7 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 20 Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3 ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ ,44466) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Κοµµωτικής Τέχνης 22 4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 6 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 22 7 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22 * Σύνολο εισακτέων µαθητών Περιφερειακής Μακεδονίας

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (2ο χιλ. Αλεξ/πολης Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ ,38155) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές τριες στις 1 Μαγειρικής Τέχνης 22 2 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 3 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάµου /Τ.K.66100, τηλ ,81302) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα δύο (152) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 22 2 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 4 Κοµµωτικής Τέχνης 22 5 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 6 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 20 7 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65201, τηλ ,231169) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 4 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 5 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 6 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22 7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια ένδρα /Τ.K.69100, τηλ ,36199) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 2 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 4 Κοµµωτικής Τέχνης

16 Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ ,62822) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 2 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 3 Μαγειρικής Τέχνης 22 4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 2 Κοµµωτικής Τέχνης 22 3 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ ,90722) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 2 Μαγειρικής Τέχνης 22 3 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 4 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 * Σύνολο εισακτέων µαθητών Περιφερειακής ιεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 724 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου Αµφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ ,55314) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Κοµµωτικής Τέχνης 22 4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 6 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ

17 Στην ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές - τριες στις 1 Μαγειρικής Τέχνης 44 2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ ,28654,27681) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 22 2 Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 4 Μαγειρικής Τέχνης 22 5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 22 6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 7 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωµα /Τ.K.24100, τηλ ,69320) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 20 2 Μαγειρικής Τέχνης 20 3 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 20 4 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 20 5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20 6 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20 Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών /Τ.K.26000, Ρίο τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν εβδοµήντα έξι (176) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Κοµµωτικής Τέχνης 22 4 Μαγειρικής Τέχνης 22 5 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 6 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 7 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 8 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

18 Στην ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλµ. Λεωφ. Πύργου Πατρών /Τ.K.27100, τηλ ,33154) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις 2 Κοµµωτικής Τέχνης 22 3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 4 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 5 Υφάσµατος - Ένδυσης 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ ) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 22 2 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρµα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) µαθητές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Μαγειρικής Τέχνης 22 2 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 3 Τεχνιτών Αερίων Καυσίµων 22 * Σύνολο εισακτέων µαθητών Περιφερειακής ιεύθυνσης Πελοποννήσου 868. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Στην ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ( ιόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ ,22209) θα εισαχθούν εξήντα (60) µαθητές τριες στους ακόλουθους τοµείς και ειδικότητες : 1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 20 2 Βοηθών Φαρµακείου 20 3 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας 20 Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3 ο χιλ. Ιωαννίνων Αθηνών /Τ.K.45503, τηλ ) θα εισαχθούν διακόσιοι είκοσι (220) µαθητές - τριες στις 1 Αισθητικής Τέχνης 20 2 Κοµµωτικής Τέχνης 20 3 Τεχνιτών Αµαξωµάτων 20 4 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 20 5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

19 6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 20 7 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20 8 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 20 9 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 20 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόµετρο Λευκίµης /Τ.K.49100, τηλ ) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) µαθητές - τριες στις 1 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 2 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 22 * Σύνολο εισακτέων µαθητών Περιφερειακής ιεύθυνσης Ηπείρου 324. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 /Τ.K.38500, τηλ ,63684) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 2 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 3 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ 22 4 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 22 5 Αισθητικής Τέχνης 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (Τέρµα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ ,71561) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) µαθητές - τριες στις 1 Κοµµωτικής Τέχνης 22 2 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 3 Βοηθών Φαρµακείου 22 4 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

20 Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ ,51231) θα εισαχθούν εκατόν εβδοµήντα έξι (176) µαθητές - τριες στις 1 Τεχνιτών Αµαξωµάτων 22 2 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 22 3 Κοµµωτικής Τέχνης 22 4 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22 5 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 6 Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών 22 7 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 8 Βοηθών Φαρµακείου 22 Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερµογένους 10/Τ.K.41447, τηλ ,564653) θα εισαχθούν εκατόν ενενήντα οκτώ (198) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 22 3 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 4 Κοµµωτικής Τέχνης 22 5 Μαγειρικής Τέχνης 22 6 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 22 7 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 8 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 22 9 Τεχνιτών Αερίων Καυσίµων 22 * Σύνολο εισακτέων µαθητών Περιφερειακής ιεύθυνσης Θεσσαλίας 594. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64 /Τ.K.71304, τηλ , ) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) µαθητές - τριες στις 2 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 22 3 Κοµµωτικής Τέχνης 22 4 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 5 Υπαλλήλων ιοικητικών Καθηκόντων 22 6 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων 22 7 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Φράγκου Σοφία ΤΗΛ. (210 9989711-9989063) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ FAX. (210 9989713)

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Φράγκου Σοφία ΤΗΛ. (210 9989711-9989063) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ FAX. (210 9989713) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Η Προκήρυξη για την εισαγωγή µαθητών στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Α κύκλου του ΟΑΕ

Proslipsis.gr. Η Προκήρυξη για την εισαγωγή µαθητών στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Α κύκλου του ΟΑΕ Η Προκήρυξη για την εισαγωγή 6.277 µαθητών στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Α κύκλου του ΟΑΕ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.. 212/69 «Περί Οργανώσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 04-09-2015 Αρ. Πρωτ: 67396

Αθήνα: 04-09-2015 Αρ. Πρωτ: 67396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αρ. Πρωτ: 67485

Αθήνα: Αρ. Πρωτ: 67485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691Ω2-ΥΤ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691Ω2-ΥΤ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ημερομηνία : 18/5/2011 Αρ.Πρωτ. : Β119675 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 09/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ.3505 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 12/06/2012 Αρ.Πρωτ. : B119707 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 04/02/2014 Αρ.Πρωτ. : 9601 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος, 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 5166 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΝ Ημερομηνία : 24-05-2011 Αρ.Πρωτ. : Β119675 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 01-10-2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 01-10-2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Τηλ.: FAX:

Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 5608 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 21-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5743 ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1, Φαρκαδόνα, 42031 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ: Α2 TMHMA:1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ημερομηνία : 20/06/2013 Αρ.Πρωτ. : 51989 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕ

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ιεύθυνση:αν. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Πατσή Μ. Τηλέφωνο : 2103443306

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. : Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 6-5-010 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 27-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 2732 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 05 55 Τηλ. 0330080-, Fax: 0330083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 13/6/2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 13/6/2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 13/6/2012 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997956 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 15-06- 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Α.Σ. 128A /12 Μαρτίου 2014 για την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 28/6/2011.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341631-629 Fax: 28210-95292 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό οι απόφοιτοι της 9 ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ... από: Α. Τµήµα Γενικής ιοίκησης A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 5. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Α.Π. 6816 / 311 ΑΘΗΝΑ: 03-10 - 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πρόσληψης εποχικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/11/25284

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/11/25284 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - 1 - Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/11/25284

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Κτηνοτροφικό Κέντρο Βλάστης

Το Πρότυπο Κτηνοτροφικό Κέντρο Βλάστης Ηµεροµηνία 7 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 7500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χαλκίδα 13 Ιουλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. οικ. 94222/3930 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EYΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα