Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα"

Transcript

1 1 Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα Διέλε Κφιιηα «ΠΡΗΝ ΝΑ ΔΗΜΑΗ ν ζνβαξφο Κχξηνο πνπ είκαη, ήκνπλ έλα άηνκνλ λνκνηαγέο θαη θηιήζπρν, κε ζηεξνχκελνλ θαη πνηνπ ηηλφο ρηνχκνξ. Απφ θάκπνζνλ θαηξφ ηψξα, είκαη άιινο άλζξσπνο». Πξφθεηηαη γηα ηηο πξψηεο ιέμεηο ηνπ δηεγήκαηνο «Φηγνπξαδέξ Κπξηψλ» ηνπ Γηάλλε θαξίκπα. 1 Οη ήξσεο, πιάζκαηα κηαο ζρεδφλ νλεηξηθήο πεξηπιάλεζεο, βαδίδνπλ έμσ απφ ηα φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ή αθφκα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ εαπηνχ ζην ζθαξηκπηθφ ζχκπαλ, απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκθάληζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηνπο θφιπνπο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ην Άλζξσπνη θαη αληηθείκελα, ππαξθηά θαη κε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή ηαπηφηεηα, εαπηφο θαη άιινο, παξνπζία θαη απνπζία, ινγηθή θαη ηξέια, δσή θαη ζάλαηνο, αξζεληθφ θαη ζειπθφ, αλψλπκνο θαη πνιπψλπκνο, αιήζεηα θαη ςέκα, πξαγκαηηθφηεηα θαη θαληαζία, ζπγγξαθέαο θαη ήξσαο, ππαξθηέο κεηακθηέζεηο θαη πιαζηέο ηαπηφηεηεο ππάξρνπλ φξηα αλάκεζά ηνπο; Δηθφλεο θαη ιέμεηο δνζκέλεο ζε έλα ηνπίν ζνιφ, ζε έλα παηρλίδη δίρσο θαλφλεο γχξσ απφ ηα φξηα, ηελ χπαξμε ηεο κηαο ηαπηφηεηαο ζην έξγν ηνπ αηξεηηθνχ πεδνγξάθνπ ηεο γεληάο ηνπ 30. Ζ ηαπηφηεηα ησλ εξψσλ ηνπ ήηαλ έλα απφ ηα ζεκεία φπνπ εμαξρήο επηθεληξψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, πξνθεηκέλνπ θάζε θνξά λα γίλεη αληηιεπηή ε θπξηαξρία κηαο «ζθαξηκπηθήο» πξαγκαηηθφηεηαο ζην έξγν ηνπ κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππνλνκεχεη θάζε άιιε θαη απειεπζεξψλεη ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηνλ αλαγλψζηε ηνπ απφ ηα φξηα ηεο ινγηθήο, ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο γξαθήο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ραξαθηήξα πξνυπνζέηεη ηελ αλαθνξά ζηηο έλλνηεο πξφζσπν, ζψκα, ζπκπεξηθνξά, άιινο, ηε δηάθξηζε κεηαμχ θνηλσληθήο / δεκφζηαο θαη εζσηεξηθήο / ηδησηηθήο δσήο 1 Βι. Γηάλλεο θαξίκπαο, Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1996, ζ. 31. (Όπνπ δελ αλαγξάθεηαη ηφπνο έθδνζεο ελλνείηαη ε Αζήλα). 2 Σε ρξνληά απηή δεκνζηεχεηαη ην πξψην ηνπ δηήγεκα κε ηίηιν «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη» ζην πεξηνδηθφ Διιεληθά Γξάκκαηα πνπ δηεχζπλε ν Κσζηήο Μπαζηηάο, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά παίξλεη ην πξψην βξαβείν ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκφ δηεγήκαηνο πνπ νξγαλψλεη ην πεξηνδηθφ, κε ην δηήγεκα «Ο Καπεηάλ νπξκειήο ν ηνπξαΐηεο». Καη ηα δχν απηά δηεγήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηα Διιεληθά Γξάκκαηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Γηα φζα έξγα ηνπ θαξίκπα εμεηάδνληαη εδψ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα ζεκεηψκαηα ηεο επηκειήηξηαο Καηεξίλαο Κσζηίνπ ζηηο αληίζηνηρεο εθδφζεηο. Βι. αλαιπηηθά ηε βηβιηνγξαθία ζηελ εξγαζία απηή.

2 2 ησλ εξψσλ 3 αιιά ηαπηφρξνλα θηλείηαη γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφ 4 φηαλ δειαδή «ξσηνχκε αλ έλα πξάγκα είλαη ην ίδην ή φρη, γίλεηαη πάληνηε αλαθνξά ζε θάηη ην νπνίν ππήξμε ζηνλ ηάδε ρξφλν θαη ζηνλ ηάδε ηφπν, γηα ην νπνίν εθείλε ηε ζηηγκή, ήηαλ βέβαην φηη ήηαλ ίδην κε ηνλ εαπηφ ηνπ». 5 ην έξγν ηνπ θαξίκπα φια ηα παξαπάλσ ζεκεία αλαθνξάο αλαηξέπνληαη θαη δηαηαξάζζεηαη ε ελφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο. Άιισζηε, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Mikhail Bakhtin, «έλαο άλζξσπνο δελ έρεη εζσηεξηθή θπξίαξρε επηθξάηεηα, βξίζθεηαη εμνινθιήξνπ θαη κνλίκσο ζην κεηαίρκην. Κνηηάδνληαο κέζα ηνπ, θνηηά κέζα ζηα κάηηα θάπνηνπ άιινπ ή κε ηα κάηηα θάπνηνπ άιινπ». 6 Δηνχηε ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ εαπηφ θαη ζηαδηαθά ε απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα (ή αιιηψο ε δηαθνξεηηθφηεηα) πξαγκαηψλεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο: α) κε νκνηψκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ππαξθηά θαη κε, β) κε αλαηξνπέο σο πξνο ηελ ακηγή ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ησλ εξψσλ, γ) κε ηελ ακνηβαία αιιαγή ηνπ νλφκαηνο αλάκεζα ζε πξφζσπα ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ηέινο δ) κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ νλφκαηνο «Γηάλλεο» ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα ζε ήξσεο δηεγεκάησλ θαη κπζηζηνξεκάησλ ηνπ. Αο ζεκεησζεί εδψ πσο ε απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζθαξηκπηθνχ ήξσα ζπλδέεηαη θαη κε έλα κνηίβν πνπ αγθαιηάδεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ ζπγγξαθέα πξφθεηηαη γηα ην κνηίβν ηεο πεξηπιάλεζεο (πξαγκαηηθήο ή θαληαζηηθήο), ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ήξσα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηεο πηνζέηεζεο ελφο λένπ ηξφπνπ δσήο. Σν κνηίβν απηφ εκθαλίδεηαη αξρηθά ζε έμη απφ ηα έληεθα δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη 7 κε ηε κνξθή κηαο βάξθαο, ε νπνία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γη απηφλ γίλεηαη ην άζπιν ηεο ςπρήο ηνπ, ην θαηαθχγην ηνπ ζψκαηφο ηνπ πνπ ηνλ απειεπζεξψλεη απφ ηε δπζάξεζηε εμσηεξηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ην παξειζφλ ηνπ θαη ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηε ιχηξσζε. 3 Βι. αλαιπηηθά Γεκήηξεο Σδηφβαο, Ο άιινο εαπηόο. Ταπηόηεηα θαη θνηλωλία ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία, Πφιηο 2007, ζ Γηα ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο βι. αλαιπηηθά Paul Ricœur, Ο ίδηνο ν εαπηόο ωο άιινο, κηθξ. Βίθπ Ηαθψβνπ, επίκεηξν Γηψξγνο Ξεξνπαΐδεο, Πφιηο 2008, ζ θαη ζ Βι. Ricœur, ό. π., ζ Βι. Mikhail Bakhtin, «Toward a Reworking of the Dostoevsky Book (1961)», Problems of Dostoevsky s Poetics, Manchester University Press, Μάληζεζηεξ 1984, ζ Ζ παξαπνκπή ζην βηβιίν Σδηφβαο, ό. π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηα αθφινπζα δηεγήκαηα: «Σξάηα θνπινπξηψηηθε», «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη», «Ο θαπεηάλ νπξκειήο ν ηνπξαΐηεο», «Ο δηάβνινο ζηελ Κάβηαλε», «Πάπηα ηνπ γηαινχ» θαη «Μηα κάρε πνπ δελ πάξζεθε».

3 3 Ωζηφζν, ν ήξσαο ζπάληα πξαγκαηνπνηεί ην ηαμίδη, επηρεηξψληαο νπζηαζηηθά λα αιιάμεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ δσή. ηξέλν 8 Σν ηαμίδη κε ηε βάξθα πνπ έρεη αγνξάζεη ν ήξσαο Ησάλλεο Πηηηαθφο ή κε ην πνπ δελ ην πξνιαβαίλεη αθπξψλεηαη θαη ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο. Ζ αδπλακία ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, θαζψο θαλέλαο δε γλσξίδεη ηελ αιεζηλή ηνπ ηαπηφηεηα, απφ πνχ ήξζε ή ηη γπξεχεη, ηνπ δεκηνπξγνχλ ηελ επηζπκία γηα θπγή απφ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ν ίδηνο έρεη πιάζεη πηνζεηψληαο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ άιινπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ιπηξσζεί ίζσο απφ ηελ παιηά ηνπ ηαπηφηεηα. Κη φπσο εδψ ν ήξσαο δελ επηβηβάδεηαη ζην «νχζακπηνλ» πνπ ηνλ πξνζθαιεί, έηζη θαη ν Αληψλεο νπξνχπεο ζην κπζηζηφξεκα Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω δελ επηβηβάδεηαη ζην «Απνίθηα» γηα λα κπνξέζεη λα βγεη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ θφζκνπ αιιά ιπηξψλεηαη κέζσ ηεο πνίεζεο 9 θαη έρνληαο πιάζεη έλα θφζκν δηθφ ηνπ πηα ζην θξελνθνκείν θη ν ήξσαο Αγεζίιανο ζην δηήγεκα «Ζ ηειεπηαία ησλ 6 ½» ηεο ζπιινγήο Τξεηο άδεηεο θαξέθιεο απνβηβάδεηαη απφ έλα ηξέλν πνπ ηαμηδεχεη ζην παξειζφλ (γίλεηαη 36 ρξφληα λεψηεξνο) γηα λα αιιάμεη απφ ην ζεκείν απηφ θη έπεηηα ηε δσή πνπ είρε δήζεη, ηνλ εαπηφ ηνπ. 10 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηνξζσηηθή επέκβαζε ζην ίδην ηνπ ην παξειζφλ. 11 ηελ ίδηα πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη εδψ, αλήθεη θαη ν ήξσαο Γηάλλεο ζην δηήγεκα «θιάβνο ζηε Χαιθίδα» ηεο ζπιινγήο Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη, ν νπνίνο ράλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κέζσ ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ηνλ θφζκν φιν, πνπ ηνλ ζεσξεί πηα λεθξφ. Ο εαπηφο ηνπ κνηάδεη λα κελ ππάξρεη ζηε γε, θιεηζκέλνο ν ίδηνο ζηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ππάξρεη κνλάρα ε Μαξηγδίηζα, ε γπλαίθα ηνπ. Έρεη απαξλεζεί ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηελ παιηά ηνπ ηαπηφηεηα θαη δεη ηε δσή ελφο άιινπ, δηαηεξψληαο κνλάρα ην φλνκά ηνπ γηα λα ζπκίδεη ην παξειζφλ ηνπ. Οπζηαζηηθά, φκσο, εηνχηε ε ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ «άιιν» (ηε γπλαίθα ηνπ) είλαη πνπ 8 Γηα ην κνηίβν ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ηξέλνπ βι. αλαιπηηθά Καηεξίλα Κσζηίνπ, «Ο θαξίκπαο ηεο θπγήο θαη ηεο πεξηπιάλεζεο. Ζ καξηπξία ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ», Η Λέμε, ηρ. 68, Οθηψβξεο 1987, ζ θαη πκεψλ Γξ. ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ σθέιηκσλ βηβιίσλ 2006, ζ Δδψ ε απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα ηε ζπγγξαθηθή πξάμε, θαζψο ν επίδνμνο κπζηζηνξηνγξάθνο, Αληψλεο νπξνχπεο, ιπηξψλεηαη κφλν κέζσ ηεο πνίεζεο ζε αληίζεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ ζπγγξαθέα, Γηάλλε θαξίκπα, ν νπνίνο θαηνξζψλεη λα γξάςεη ην κπζηζηφξεκά ηνπ. έλα κπζηζηφξεκα φκσο εηο πείζκα ησλ θαζηεξσκέλσλ πεδνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ. 10 Γηα ην κνηίβν ηνπ ηξέλνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ρξφλν βι. αλαιπηηθά Κσζηίνπ, «Ο θαξίκπαο ηεο θπγήο θαη ηεο πεξηπιάλεζεο. Ζ καξηπξία ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ», ό. π., ζ θαη ηακπνπινχ, ό. π., ζ Βι. θαη Σδηφβαο, ό. π., ζ. 27.

4 4 ηειηθά γελλά ηελ αίζζεζε ηεο νιφηεηαο, δηακνξθψλνληαο απφ ηελ αξρή ηνλ εαπηφ ηνπ. Σελ άξλεζή ηνπ λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ηνλ έρεη παξεμεγήζεη, εθθξάδεη θαη ν ήξσαο Γηάλλεο ζην κπζηζηφξεκα Τν Θείν Τξαγί. Γηα ηνπο άιινπο είλαη έλαο αιήηεο, έλα ηέξαο κε αλζξψπηλε κνξθή, αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ αδειθή. Δθείλνο πεξηπιαληέηαη ζηε γε, επηρεηξψληαο παξάιιεια θαη κηα εζσηεξηθή πεξηπιάλεζε. Μνηάδεη ζα λα έρεη θαηαδηθάζεη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, αθνχ πξψηα ηνλ έρεη ηηκσξήζεη εθείλε κε ηελ αζπλέπεηα θαη ηελ αδηθία πνπ απιφρεξα ηνπ ράξηζε. Δδψ ην εγψ γελληέηαη σο απφξξνηα ηεο αληίζεζήο ηνπ κε ηνπο άιινπο. Μεηά ην βηαζκφ ηεο Μαξίαο απφ ηνλ ίδην, έρνληαο πηα ειεπζεξψζεη φιν ην κίζνο ηνπ θαη ηελ σκφηεηά ηνπ ζην πξφζσπν πνπ αγάπεζε θη απφ ην νπνίν πξνδφζεθε θαη πιεγψζεθε, απαξληέηαη ηηο ζπκβάζεηο θαη εθείλνπο πνπ ηηο νηθεηνπνηνχληαη, ίζσο γηαηί έρεη ζθνηψζεη πηα φ,ηη ηνλ θξαηνχζε πίζσ, φ,ηη ηνλ πφλεζε θαη ηνλ έβγαιε ζην δξφκν, ηνλ έθαλε απηφ πνπ νη άιινη ζεσξνχλ ηέξαο θη αιήηε. Οπζηαζηηθά εδψ ππάξρεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή (ζψκα) / δεκφζηα ηαπηφηεηα ησλ εξψσλ απηψλ θαη ζηελ ςπρηθή / ηδησηηθή ηνπο ηαπηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε καηηά ησλ άιισλ θαη ηε καηηά ηε δηθή ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη ε νπνία ηνπο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε κηαο λέαο ηαπηφηεηαο, ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη δσήο. Έπεηηα απφ απηή ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ κνηίβνπ ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζήο ηνπ κε ην δήηεκα ηεο απψιεηαο ηαπηφηεηαο ζην ζθαξηκπηθφ ζχκπαλ, εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ήξσεο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, αθνινπζψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έγηλε παξαπάλσ. Αο ζεκεησζεί εδψ πσο πξφθεηηαη γηα κηα πξψηε πεξηδηάβαζε ε νπνία αλαγθαζηηθά ζα θαηαγξάςεη ηηο πεξηπηψζεηο δίρσο λα εκβαζχλεη ηδηαίηεξα ή λα εμαληιήζεη ην ζέκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ινηπφλ, ε δηαδηθαζία απψιεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξνπζίαο ή απνπζίαο αληηθεηκέλσλ πνπ αληηθαζηζηνχλ αλζξψπηλεο παξνπζίεο δηαηαξάζζνληαο ηα φξηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Αξρηθά ζηνπο Καϋκνύο ζην Γξηπνλήζη ζπρλά ε βάξθα ππνθαζηζηά ηε γπλαηθεία παξνπζία θαη ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν πφζνπ 12 γηα ηνπο ήξσεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα μεθχγνπλ απφ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηελ έρεη ζηηγκαηίζεη ε κνλαμηά ή 12 Βι. θαη ηακπνπινχ, ό. π., ζ

5 5 θάπνηνο αλεθπιήξσηνο έξσηαο. Μάιηζηα ζην δηήγεκα «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη» ε Σξηζεχγελε, 13 ν αλεθπιήξσηνο έξσηαο ηνπ ήξσα, δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζηε βάξθα ηνπ Καπηα-νπξκειή ζην δηήγεκα «Ο Καπεηάλ νπξκειήο ν ηνπξαΐηεο» ηεο ίδηαο ζπιινγήο. Οη ήξσεο κηινχλ ζηηο ηξάηεο ηνπο «γιπθά, παζεηηθά, κπεξδεκέλα» θαη κνηάδνπλ θη εθείλεο λα ηνπο θνηηνχλ ζθεπηηθέο. Μέζα ζην ίδην ζψκα αλαδεηνχλ κηα λέα εζσηεξηθή ηαπηφηεηα αδηαθνξψληαο γηα ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ην νπνίν ηνπο θπιαθίδεη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πηα δελ ηνπο ηθαλνπνηεί. Ζ βάξθα γίλεηαη ν άιινο κέζα απφ ηνλ νπνίν αλαδεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο άιισζηε σο ζχκβνιν παξαπέκπεη ζηελ θίλεζε, ζηελ ειεπζεξία, ζηελ ίδηα ηε δσή 14 θαη ζπλεπψο κπνξεί λα γίλεη θνξέαο αιιαγήο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο αλζξψπνπ. 15 Ζ Εελνβία Εαινχρνπ, εξσίδα ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο, κεηακνξθψλεηαη ζε θνπξδηζκέλε θνχθια πνπ θηλείηαη κεραληθά, κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ ήξσα Πηηηαθνχ αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ αλαγλψζηε, θαζψο «ν ηξφπνο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο απηνθηνλίαο [ηεο] είλαη απηνί πνπ ν Πηηηαθφο έρεη πξνδηαγξάςεη γηα ηελ εξσίδα ηνπ ζην κπζηζηφξεκα πνπ έγξαθε» φπσο παξαηεξεί ν Ξ. Α. Κνθφιεο. 16 Αθνινπζψληαο ηε κνίξα ηεο πιαζκαηηθήο εξσίδαο ηνπ εγθηβσηηζκέλνπ κπζηζηνξήκαηνο, ε ζθαξηκπηθή εξσίδα πξνζεηαηξίδεηαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο εξσίδαο ηνπ Πηηηαθνχ πηνζεηψληαο κηα νξηαθή ηαπηφηεηα απηή ηνπ ζαλάηνπ ηεο. ε θνχθια κνηάδεη λα κεηακνξθψλεηαη θαη ε Νίλα Γνιφμα ζην κπζηζηφξεκα Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαληαζηηθφ (ή θαη θαληαζηαθφ) ξφιν πνπ επηλνεί ε εξσίδα, δηράδνληαο ηελ αηνκηθή ηεο ηαπηφηεηα, 13 Σν φλνκα ηεο εξσίδαο απαληά θαη ζην ζεαηξηθφ δξάκα ηνπ Κσζηή Παιακά Τξηζεύγελε, δξάκα ζε ηέζζεξα κέξε (1903). Ζ Σξηζεχγελε εδψ παληξεχεηαη ηνλ θαπεηάλ Φιψξε, ην ζειπθφ φλνκα ηνπ νπνίνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηξάηα ηνπ Καπηαζάλνπ (Φιψξα) ζην δηήγεκα «Σξάηα θνπινπξηψηηθε» αιιά θαη ηε βάξθα ηνπ ήξσα Γηάλλε αιακάηα ζην δηήγεκα «Ο δηάβνινο ζηελ Κάβηαλε» ηεο ζπιινγήο Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ε βάξθα ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν πφζνπ γηα ηνπο ήξσεο ππνθαζηζηψληαο ηε γπλαηθεία κνξθή. Γηα ην φλνκα «Σξηζεχγελε» βι. θαη ηακπνπινχ, ό. π., ζ Ζ βάξθα σο ζχκβνιν παξαπέκπεη επίζεο θαη ζην ηέινο ηεο δσήο, ζηε ιχηξσζε κέζσ ηνπ ζαλάηνπ (κε βάξθα κεηαθέξνληαλ νη ςπρέο ζηελ Αρεξνπζία ιίκλε). 15 Σα αγάικαηα ππνθαζηζηνχλ επίζεο ηε γπλαηθεία παξνπζία θαη γίλνληαη πηζαλά αληηθείκελα εξσηηθνχ πφζνπ ζηνλ Μαξηάκπα θαη ζην Βαηεξιώ δπν Γεινίωλ, δίρσο λα έρνπλ ηελ ίδηα δπλακηθή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αθίλεηα αληηθείκελα. Βι. αλαιπηηθά Γηάλλεο θαξίκπαο, Μαξηάκπαο, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1992, ζ. 30 θαη Γηάλλεο θαξίκπαο, Τν Βαηεξιώ δπν Γεινίωλ, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1994, ζ Παξάιιεια γηα ηα αγάικαηα βι. θαη Ξ. Α. Κνθφιεο, Άλζξωπνη θαη κε. Τα όξηα ηεο θαληαζίαο ζην Σθαξίκπα, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2001, ζ. 29. Αο ζπκεζνχκε επίζεο ηελ «Αθξνδίηε ηεο Μήινπ» κε ζπξηάξηα ηνπ Dali πνπ είρε σο ζηφρν λα δηαηαξάμεη ηελ αίζζεζε ηνπ παξαηεξεηή γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 16 Βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ. 138 θαη ζ Γηα ηε Εελνβία Εαινχρνπ αιιά θαη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε έκςπρα θαη κε πξαγκαηηθά αλζξψπηλα φληα βι. θαη Μαίξε Μηθέ, Μεηακθηέζεηο ζηε Νενειιεληθή Πεδνγξαθία (19 νο 20 νο αηώλαο), Κέδξνο 2001, ζ

6 6 θαζψο έηζη απνθηά δήζελ κηα αδειθή, ηε Λνπίδα, κηα γπλαίθα-βηφια. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ελφο ξνκπφη 17 απφ ηελ πιεπξά ηεο δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ήξσα Αληψλε νπξνχπε. Παξαζπξκέλνο θαζψο είλαη απφ ηνλ εξσηηθφ ηνπ πφζν, δελ αληηιακβάλεηαη φηη ε Λνπίδα είλαη ν δεχηεξνο εαπηφο ηεο Νίλαο θαη άζειά ηνπ ηε ζθνηψλεη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αθνχζεη, θνπξδίδνληάο ηελ, ην ζφιν ηνπ Φίγθαξσ. Σν κνπζηθφ θνκκάηη δελ αθνχγεηαη πνηέ, ζπλνςίδνληαο ηελ απνπζία πνπ ελζαξθψλεηαη ζηελ αθχξσζε ηεο χπαξμεο θαη ησλ δχν εθδνρψλ ηεο εξσίδαο: Νίλα θαη Λνπίδα ζπληζηνχλ έλα πξφζσπν ππαξθηφ αιιά κε δηραζκέλε ηαπηφηεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αθπξψλεηαη απφ ηνλ ζάλαην. Γεκηνπξγείηαη κηα αηκφζθαηξα θαληαζηηθή γχξσ απφ ηελ εξσίδα Γνιφμα θαη ππνλνκεχεηαη ε καηηά ηνπ αλαγλψζηε. 18 Άιισζηε, ην ίδην ην φλνκά ηεο (δφινο θαη ιφμα) παξαπέκπεη ζηελ ηξέια. 19 Ο νπξνχπεο θηλείηαη αλάκεζα ζε πξάγκαηα θαη νκνηψκαηα αλζξψπσλ, ηαπηίδεηαη κ απηνχο, ψζηε αξρίδεη λα λνηψζεη θη απηφο ζαλ ειαηησκαηηθφ ξνκπφη ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω. Οπζηαζηηθά, εδψ ην εγψ, ν «άιινο ηνπ εαπηφο», γελληέηαη κέζα απφ ηε δηάδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο. Ολεηξεχεηαη κάιηζηα πσο είλαη έλαο θνπξδηζηφο άλζξσπνο έρνληαο ηελ αλάγθε λα πηζηέςεη ζηελ χπαξμε ηεο Λνπίδαο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ κέζσ απηήο. Με αλάινγν ηξφπν ζην δηήγεκα «Κνκκσηήο Κπξηψλ» ηεο ζπιινγήο Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα ν ίδηνο ήξσαο πηζηεχεη πσο θαη ε θφξε ηεο Νίλαο Γνιφμα, ε Μχγηα Γνιφμα είλαη ξνκπφη, κηα θνχθια πνπ παίδεη κνπζηθή θαη ηε ζθνηψλεη κε έλα θιεηδί-ζηηιέην πξνθεηκέλνπ λα αθνχζεη ηε ζνλάηα ηνπ νχκπεξη. Κη εδψ κνηάδεη λα ιεηηνπξγεί ν «κεραληζκφο ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ αλάκεζα ζην φλεηξν θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». 20 Ζ 17 Όπσο παξαηεξεί ε Κσζηίνπ, «ζην κπζηζηφξεκα επηζεκαίλεηαη φηη ηα ξνκπφη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηε Βηέλλε, γεγνλφο πνπ ίζσο θέξλεη ζην λνπ ηνλ Φξφπλη θαη ηελ ςπραλαιπηηθή ηνπ ρνιή, ησλ νπνίσλ ν ξφινο, φπσο είλαη γλσζηφ, ζηάζεθε θαζνξηζηηθφο γηα ηνλ ππεξξεαιηζκφ». Γηα ηα ξνκπφη βι. αλαιπηηθά ην ζεκείσκα ηεο επηκειήηξηαο ζηελ έθδνζε θαξίκπαο, Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω, φ. π., ζ Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξέιαο ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω βι. αλαιπηηθά Eleni Yannakakis, «The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in Skarimpas Σν φιν ηνπ Φίγθαξσ» Μνιπβδνθνλδπινπειεθεηήο, ηρ. 3, 1991, ζ θαη Μηθέ, ό. π., ζ Βι. Yannakakis, «The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in Skarimpas Σν φιν ηνπ Φίγθαξσ», ό. π., ζ. 260 θαη Henri Tonnet, Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο, κηθξ. Μαξίλα Καξαπάλνπ, επηκ. κηθξ. Γ. Φ. Γαιάλεο, Παηάθεο 2001, ζ Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νλνκάησλ ζην κπζηζηφξεκα Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω βι. αλαιπηηθά Διέλε Κφιιηα, «Οη λενινγηζκνί σο ζηνηρείν χθνπο ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Γηάλλε Σθαξίκπα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Γηάκεηξνο, Χαιθίδα 2007, ζ Βι. αλαιπηηθά Κ. Γ. Καζίλεο, Γηαζηαπξώζεηο. Μειέηεο γηα ηνλ ΙΘ θαη Κ αη., Χαηδεληθνιήο 1998, ζ

7 7 ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απέλαληί ηνπ θινλίδεη νπνηαδήπνηε βεβαηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε γηα ηνπο ήξσεο θαη ηηο πνιιαπιέο εθδνρέο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, αλάινγα κε ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο θάζε θνξά. Όζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο, νη ζθαξηκπηθνί ήξσεο είλαη αξθεηά ζχλζεηνη αγαπνχλ ηε κεηακθίεζε, ην πέξαζκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζε έλα ζψκα δηαθνξεηηθφ ηνπ άιινπ θχινπ θαη πηνζεηνχλ γηα ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ αλάινγν φλνκα θαη ζπκπεξηθνξά. 21 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Αληψλεο νπξνχπεο, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη θαη ζε άιια ηέζζεξα δηεγήκαηα, 22 ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω δελ ελνριείηαη κε ηε δεκφζηα ρξήζε ηνπ ζειπθνχ ρατδεπηηθνχ ηνπ νλφκαηφο ηνπ (Αλησλνχια θαη Αλησλίηζα) απφ ην ζηφκα ηεο κεηέξαο ηνπ, φηαλ εθείλε ηνλ γπξεχεη θαη ξσηάεη ηνπο δηαβάηεο γη απηφλ, γεγνλφο πνπ γίλεηαη θαη ε αθνξκή λα αξρίζεη ν ίδηνο λα θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ κε γπλαηθεία φςε θαη ζπκπεξηθνξά γηα λα ελζσκαησζεί ζηε ζπλέρεηα ζε έλα ζψκα γπλαηθείν δηαηππψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηζπκία ηνπ λα θάλεη αγφξη! Παξφκνηα, ζην δηήγεκα «Παηο θη απαγάη» ν νπξνχπεο κεηακθηέδεηαη ζε ηαπξνχια θαη εμαπαηά ηνλ Μάξην / Μαίξε Γεπάλνπ, πνπ ηνλ έρεη ήδε εμαπαηήζεη κε ηε κεηακθίεζή ηεο ζην δηήγεκα «Ο θχξηνο ηνπ Σδαθ». Οπζηαζηηθά γίλεηαη ν έλαο θαζξέπηεο ηνπ άιινπ ζην πιαίζην ησλ δχν δηεγεκάησλ. Ωζηφζν, πέξα απφ ηελ εμσηεξηθή αιιαγή ηεο εκθάληζήο ηνπο κνηάδεη λα αιιάδεη θαη εζσηεξηθά ε ηαπηφηεηά ηνπο, θαζψο εξσηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη εθθξάδνπλ ηε θνβία ηνπο γηα ην ελδερφκελν ελφο νκνθπινθηιηθνχ έξσηα. Μνηάδνπλ λα ζπλππάξρνπλ εδψ, λα αιιειεπηδξνχλ ν εαπηφο ηνπ ήξσα θαη ν «άιινο» ηνπ εαπηφο. ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε Μχγηα Γνιφμα ζην δηήγεκα «Κνκκσηήο θπξηψλ» φπνπ κεηακθηέδεηαη ζε Μχγην, ζηνλ νπνίν δίλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δίδπκνπ αδειθνχ ηεο θαη ηαπηφρξνλα παξηζηάλεη θαη ηνλ Ρηράξδν Γθακφλ, ηνλ επηζθεπαζηή ησλ ξνκπφη, ζηνλ νπξνχπε. 23 Οπζηαζηηθά ε εξσίδα απηή βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε αλάκεζα ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο γηα ηνλ αλαγλψζηε, καδί κε εθείλε ηνπ εαπηνχ ηεο, απνθξχπηνληαο θαη ζπγρξφλσο απνθαιχπηνληαο ηηο πνηθίιεο φςεηο κηαο 21 Γηα ηε θαληαζηαθή αιιαγή ηνπ θχινπ ησλ εξψσλ αιιά θαη γεληθά γηα ηνλ ηχπν ηνπ αλδξφγπλνπ βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ , Μηθέ, ό. π., ζ , πκεψλ Γξ. ηακπνπινχ, «Ο ίζθηνο ηεο γξαθήο. Όςεηο κηαο επίκνλεο εηθφλαο ηνπ Γηάλλε θαξίκπα», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ θαη ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηα δηεγήκαηα «Ο θχξηνο ηνπ Σδαθ», «Παηο θη απαγάη», «Κνκκσηήο θπξηψλ» θαη «Σν κνπζηάθη». 23 Θπκίδνπκε πσο ε ίδηα εξσίδα αλαιακβάλεη θαη έλαλ ηξίην ξφιν ζην δηήγεκα απηφ εθείλνλ ηνπ ξνκπφη θαη πάιη απέλαληη ζηνλ νπξνχπε.

8 8 ηαπηφηεηαο. Παξελδπζία ζεκεηψλεηαη θαη ζην Βαηεξιώ δπν γεινίωλ, φπνπ ν Χακφδξαθαο θνξάεη γπλαηθεία ξνχρα θαη εκθαλίδεηαη σο φληα ζηνλ ήξσα, Αληψλε Σαπηάγθα. Σαπηφρξνλα δίλεηαη θαη κηα δηπιή παξελδπζία κε ηε κνξθή ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Όιεο απηέο νη κεηακθηέζεηο ησλ εξψσλ ζπλδένληαη κε ην ππνζπλείδεην, κε ηελ άξλεζή ηνπο λα εληαρζνχλ ζε κηα κνλάρα ηάμε πξαγκάησλ θαη νδεγνχλ ηειηθά ζηε κεηαηφπηζή ηνπο αλάκεζα ζε δχν φςεηο κηαο ζέζεο. Σφζν ζηε καηηά ησλ άιισλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ φζν θαη ζην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε, ηα πξφζσπα απηά απνθιίλνπλ απφ ηε ινγηθή θαη θιεξηάξνπλ κε ηελ ηξέια 24 ππεξεηνχλ θη απηά ην παηρλίδη ηνπ ζπγγξαθέα, ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνλνκεχζεη ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή αληίιεςε γηα ηε ζηεγαλφηεηα ησλ νξίσλ αλάκεζα ζην αξζεληθφ θαη ζην ζειπθφ θαη γεληθφηεξα λα αλαηξέςεη νπνηνδήπνηε ζεκείν αλαθνξάο ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα ζπκθηιηψζεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ αλαληηζηνηρία νλφκαηνο θαη πξνζψπνπ απνηειεί άιιν έλα ζπγγξαθηθφ ηέρλαζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαίξην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ραξαθηήξσλ ζην έξγν ηνπ θαξίκπα. «Αλ ζέιεηε λα θξχςεηε η φλνκά ζαο, ηηο πξάμεηο ζαο, θαλέλαο δε ζαο η απαγνξεχεη. Πάξηε έλα ςεπδψλπκν αλ ζέιεηε. Μελ έρεηε αλ πξνηηκάηε κεη φλνκα. Μα κελ, φκσο, θάλεηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο κηαο άιιεο. Γελ είλαη δίθαην απηφ. Σν φλνκα είλαη ην πην ηεξφ θηήκα πνπ έρεη ν άλζξσπνο», 25 ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο Σάθαο Σαθάο απεπζπλφκελνο πξνο ηελ Σδνπιηέηηα αθά ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο. Οπζηαζηηθά εδψ ν ήξσαο Πηηηαθφο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπνζεηεί ηα παξαπάλσ ιφγηα ζην ζηφκα ηνπ ήξσά ηνπ. Ζ εηξσληθή ιεηηνπξγία απηήο ηεο δήισζεο ελεξγνπνηείηαη φηαλ απνθαιχπηνληαη νη πξαγκαηηθέο ηαπηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ. Σελ θνηλσληθή απηή ζχκβαζε ηνπ νλφκαηνο σο δεισηηθνχ ηαπηφηεηαο αθπξψλεη νπζηαζηηθά ν θαξίκπαο αξρηθά ζηνλ Μαξηάκπα, φπνπ ζηελ πξαγκαηηθή Χαιθίδα «πεξηέρνληαη άιιεο ηξεηο νκψλπκεο πφιεηο» ζχκθσλα κε ηνλ Κνθφιε, 26 εθείλεο ησλ εγθηβσηηζκέλσλ κπζηζηνξεκάησλ πνπ απαληνχλ ζην έξγν ππαξθηά 24 Σν κνηίβν ηεο ηξέιαο ζεκαηνπνηείηαη ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω, αθνχ ν ήξσαο νπξνχπεο νδεγείηαη ζην θξελνθνκείν ζην ηέινο ηνπ έξγνπ. Θπκίδνπκε ζην ζεκείν απηφ πσο γηα ηνπο ππεξξεαιηζηέο ε ηξέια απνηεινχζε ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπκθηιίσζε ησλ αληηζέησλ. Βι. C. W. E. Bigsby, Νηαληά θαη ζνπξξεαιηζκόο, κηθξ. Διέλε Μνζρνλά, Δξκήο 1989, ζ Βι. θαξίκπαο, Μαξηάκπαο, φ. π., ζ Βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, φ. π., ζ

9 9 πξφζσπα πνπ θηλνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή Χαιθίδα θαη ήξσεο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο Χαιθίδαο ζε φιεο ηηο εθδνρέο ηεο, ζπρλά ηαπηίδνληαη σο πξνο ηα νλφκαηα θαη ηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε 27 ππνλνκεχεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δελ δηαρσξίδεηαη εχθνια απφ ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο ζην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε. Αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην φλνκα θαη ζην πξφζσπν ζην νπνίν απηφ παξαπέκπεη κε ηε κνξθή ηεο ζπλσλπκίαο εληνπίδεηαη θαη ζην δηήγεκα «Φηγνπξαδέξ Κπξηψλ» ηεο ζπιινγήο Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα. Δδψ ν ήξσαο Εαλήο Εαλεηφπνπινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ πεζακέλνπ 28 άγλσζηνπ ζπλνλφκαηνχ ηνπ, 29 πνπ ήηαλ έλαο απιφο ηαμηδηψηεο ζηε Χαιθίδα, ελψ ζην ηειεγξάθεκα κε ην νπνίν θιείλεη ην δηήγεκα ππνγξάθεη σο Γηάλλεο θαξίκπαο. 30 Δηνχηε ε νηθεηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο αγλψζηνπ ππνγξακκίδεη ίζσο ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ ήξσα λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ ηε δσή ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ σο ηε ζηηγκή εθείλε θαη λα δήζεη σο θάπνηνο άιινο κέζα ζην ίδην ζψκα. Δπίζεο, ε Ναλά Κειαδή, ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο πάιη, πηνζεηεί ην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο Αξηάδλεο ή Βηνιέηηαο κηξιή ζην γξάκκα πνπ ζηέιλεη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο Μαξηάκπα, φπνπ εθηφο απφ ην φλνκά ηεο νηθεηνπνηείηαη θαη ηα νξζνγξαθηθά ηεο ιάζε. Σν δεχηεξν φλνκα ηεο ππεξέηξηαο παξαπέκπεη ζηε Βηνιέηηα Κειαδή, ηε κεγάιε αδειθή ηεο Ναλάο, ηελ νπνία ζθφπεπε λα δεηήζεη ζε γάκν ν Πηηηαθφο, πξνθεηκέλνπ ν αιεζηλφο Μαξηάκπαο λα παληξεπηεί ηε Ναλά. 27 Γηα ηε Φηγηέηηα Γ. Πλεπκαηηθνχ βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ Γηα ηηο ζρέζεηο θαξίκπαο Φηγηέηηα, Πηηηαθφο Εαινχρνπ, Σαθάο Σδνπιηέηηα βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ θαη Μηθέ, ό. π., ζ Σν κνηίβν ηνπ ζαλάηνπ, πνπ αγθαιηάδεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ θαξίκπα, ζπλδέεηαη κε ηελ ηξέια θαη ηνλ ππεξξεαιηζκφ, θπξίσο φηαλ απηφο έρεη ηε κνξθή ηεο απηνθηνλίαο. Όπσο παξαηεξεί ν πκεψλ ηακπνπινχ, «ε αλαδήηεζε ηεο ππέξηαηεο απφιαπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία θαηαζηξνθήο ηνπ Δγψ θαη ζπρλά εθδειψλεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο απφ ηηο ζπκβάζεηο ηεο ινγηθήο. Βι. αλαιπηηθφηεξα ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ θαη Διέλε Κφιιηα, «Σν κνηίβν ηνπ ζαλάηνπ ζηνπο Καϋκνύο ζην Γξηπνλήζη θαη ζηνλ Μαξηάκπα», Τα Νεθνύξηα, ηρ. 13, Αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε θαξίκπα, Χαιθίδα, Ννέκβξηνο 2005, ζ Ο Χακφδξαθαο αλαιακβάλεη επίζεο ην ξφιν ηνπ πεζακέλνπ ζπδχγνπ ζην κπζηζηφξεκα Τν βαηεξιώ δπν γεινίωλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη ηηο επηινγέο ηεο γπλαίθαο ηνπ Αγγέιαο, γηα λα απηνθηνλήζεη ζην ηέινο, αθνχ ν Σαπηάγθαο ηνλ έρεη πείζεη πσο εθείλε δελ ζα ηνλ ήζειε αλ ήμεξε πσο είλαη δσληαλφο. Ο ηακπνπινχ ζπλδέεη ην φλνκα Χακφδξαθαο κε ην φλνκα ελφο ήξσα απφ ην ζεαηξηθφ δξάκα ηνπ Κ. Παιακά Τξηζεύγελε «πνπ ζηξέθεηαη νκνίσο ζην κνηίβν ηνπ εξσηηθνχ ηξηγψλνπ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε θαηαγσγή ηνπ νλφκαηνο απφ ην αληηπνιεκηθφ έξγν [ηνπ θαξίκπα] Φπγή πξνο ηα εκπξόο, κε ηελ δηπιή ζεκαηνδφηεζε: ηνπ κειινζάλαηνπ θαη ηνπ αληηήξσα». Βι. ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ Σν κπζηζηφξεκα Τν βαηεξιώ δπν γεινίωλ επηπιένλ ζπλδέεηαη σο πξνο ηε ζεκαηνινγία ηνπ κε ην κπζηζηφξεκα Ο καθαξίηεο Μαηζίαο Παζθάι (1904) ηνπ Luigi Pirandello. Γηα ηνλ Pirandello βι. θαη ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ Βι. θαξίκπαο, Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα, φ. π., ζ. 60.

10 10 Οπζηαζηηθά ε Ναλά Κειαδή ππεξεηεί ηξεηο ξφινπο ζην έξγν ηνλ αιεζηλφ ηεο εαπηφ, εθείλν ηεο ππεξέηξηαο θαη ηέινο ην ξφιν ηεο κεγάιεο αδειθήο, Βηνιέηηαο, ζηε καηηά ηνπ Πηηηαθνχ, ζηνλ νπνίν έρεη δαλείζεη ην φλνκά ηνπ ν Μαξηάκπαο. Δηνχηε ε ελαιιαγή θαη ε πηνζέηεζε πνιιαπιψλ, ελίνηε αληηθαηηθψλ, ηαπηνηήησλ απφ ηνπο ήξσεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ ππνλφκεπζε ηεο βεβαηφηεηαο ηνπ αλαγλψζηε αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο. Ο Μαξηάκπαο 31 ινηπφλ δελ ιακβάλεη πνηέ ην γξάκκα ηεο αγαπεκέλεο ηνπ Ναλάο, θαζψο έρεη δαλείζεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ Πηηηαθφ ιακβάλεη εθείλνο ην γξάκκα θαη δελ αλαγλσξίδεη ην γξαθηθφ ηεο ραξαθηήξα. Δθηφο απφ ην φλνκά ηνπ, ν Πηηηαθφο πηνζεηεί θαη ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία πξνζιακβάλεηαη σο πεξίεξγε απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη δεκηνπξγεί πνιιέο παξεμεγήζεηο πνπ θηάλνπλ σο ηελ απηνθηνλία ηνπ. Γηα ηνλ αλαγλψζηε ε βεβαηφηεηα γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ήξσα κνηάδεη λα ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ κηα άξζε. Ζ αιεζηλή ηαπηφηεηα ηνπ Πηηηαθνχ γίλεηαη αληηιεπηή κνλάρα ζην ηξίην κέξνο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κε ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Μαξηάκπα. Ωζηφζν, γηα ηνπο άιινπο κπζηζηνξεκαηηθνχο ήξσεο ε απηνθηνλία ηνπ Πηηηαθνχ ηζνδπλακεί κε ηνλ ζάλαην ηνπ Μαξηάκπα, εθφζνλ ν Πηηηαθφο παξηζηάλεη ηνλ Μαξηάκπα σο ην ηέινο ηνπ. Έηζη, ν ηειεπηαίνο είλαη αλαγθαζκέλνο λα νηθεηνπνηεζεί κηα λέα ηαπηφηεηα, εθείλε ηνπ Πηηηαθνχ, ή λα νδεγεζεί ζηελ αλσλπκία. Άιισζηε, θαη ν ίδηνο ν Πηηηαθφο ζην γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Μαξηάκπα νηθεηνπνηείηαη ηε δαλεηζκέλε ηνπ ηαπηφηεηα θαη ππνγξάθεη σο Μαξηάκπαο. Ζ βεβαηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηα ησλ δχν εξψσλ αλαηξέπεηαη μαλά, κηα θαη ν Πηηηαθφο πεζαίλεη σο Μαξηάκπαο, φρη κνλάρα γηα ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ κα θαη γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ αξρηθή επηζπκία ηνπ Μαξηάκπα λα απηνθηνλήζεη πξνθεηκέλνπ λα ιπηξσζεί, ηθαλνπνηείηαη κέζα απφ έλα άιιν πξφζσπν, εθείλν ηνπ Πηηηαθνχ, πνπ κνηάδεη λα έρεη αξλεζεί ην παξειζφλ ηνπ θαη λα έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζην ζψκα ηνπ πξψηνπ Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Μαξηάκπα / Πηηηαθνχ βι. θαη Μηθέ, φ. π., ζ Ο ηξφπνο πνπ ν Πηηηαθφο επηιέγεη λα απηνθηνλήζεη κα θαη ε νηθεηνπνίεζε ηεο δαλεηζκέλεο ηνπ ηαπηφηεηαο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε άξλεζε ηεο δηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή κε ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε δχν ξφισλ, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ ηξέια θαη ζηνλ ππεξξεαιηζκφ. Άιισζηε, θαηά ηε λεθξνςία απνθαιχπηνληαη νξηζκέλεο ζσκαηηθέο ηδηνξξπζκίεο ηνπ Πηηηαθνχ, ν νπνίνο ζην κπζηζηφξεκα απηφ παξακέλεη άλζξσπνο, ελψ ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω ν λεθξφο ραξαθηεξίδεηαη σο «απηνκαηηθφο θηλεηάλζξσπνο», γηα λα ζπλδεζεί ίζσο κε ηα ξνκπφη. Γηα ηελ ηξέια ζηνλ Μαξηάκπα βι. θαη Μαξία Αθξηηίδνπ, «ειήλε θαη ζάλαηνο ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο ηνπ θαξίκπα» ζην βηβιίν Κνθφιεο, ό. π., ζ

11 11 Γηα ηνπο άιινπο είλαη ν Ησάλλεο Μαξηάκπαο, κηα ηαπηφηεηα πνπ ζπγθξνχεηαη εζσηεξηθά κε εθείλε ηνπ Πηηηαθνχ, αθνχ σο Μαξηάκπαο ιπηξψλεηαη κελ απφ ηε δσή πνπ έδεζε σο Πηηηαθφο αιιά δελ έρεη εκπεηξίεο δσήο, δελ έρεη κλήκε, δελ ππάξρνπλ ζεκεία αλαθνξάο ηνπ ζην παξειζφλ θαη δελ κπνξεί λα έρεη νχηε κέιινλ κνλάρα παξφλ. Ο εαπηφο ηνπ σο άιινο απνηπραίλεη, θαζψο δελ απνδέρεηαη ηε λέα δσή πνπ έρεη πιάζεη σο Μαξηάκπαο (κνηάδεη λα έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηελ αξρηθή πξφζεζή ηνπ λα βνεζήζεη ηνλ αιεζηλφ Μαξηάκπα) ή νινθιεξψλεηαη εδψ. Ζ απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα κνηάδεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ απνζχλζεζε ηεο αθήγεζεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε ηφζν ζην θεηκεληθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηνλ αλαγλψζηε, ζηε καηηά ηνπ νπνίνπ ε πινθή μεθαζαξίδεη ίζσο κνλάρα ζην ηέινο, ηαπηφρξνλα κε ηελ απνθάιπςε ηεο αιεζηλήο ηαπηφηεηαο ηνπ Πηηηαθνχ. Απνθνξχθσκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ Γηάλλε θαξίκπα αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο/εηεξφηεηαο είλαη ε πηνζέηεζε απφ ηνλ ίδην πιαζκαηηθψλ πξνζσπείσλ ή ν δαλεηζκφο ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζε πιαζκαηηθά πξφζσπα. πγθεθξηκέλα, δαλείδεη ην φλνκά ηνπ 33 ζε πέληε ήξσεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ ζηε ζπιινγή Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη, 34 ζηνλ Γηάλλε πνπ πξσηαγσληζηεί ζην Θείν Τξαγί, ζηνπο Γηάλλε Μεκίιηα, Γηάλλε Μαξηάκπα θαη Γηάλλε Πηηηαθφ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο Μαξηάκπαο, ζην κηθξφ Γηαλλάθε ηνπ δηεγήκαηνο «Εφκην, ην παηδί ηνπ ηζίξθνπ» θαη ζηνλ Γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «Οη ηξεηο άδεηεο θαξέθιεο» ην νπνίν δίλεη θαη ην φλνκά ηνπ ζηε ζπιινγή, ζηνλ θαπηα-γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «Σπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα» ην νπνίν ραξίδεη ην φλνκά ηνπ ζε νιφθιεξε ηε ζπιινγή θαη ζηνλ πνηεηή Γηάλλε Μπαξίζθα ηνπ δηεγήκαηνο «Σν κνπζηάθη» ηεο ίδηαο ζπιινγήο. Μάιηζηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζην δηήγεκα «Φηγνπξαδέξ Κπξηψλ» ηεο ηειεπηαίαο ζπιινγήο, ν ήξσαο Εαλήο (Γηάλλεο) Εαλεηφπνπινο ππνγξάθεη σο Γηάλλεο θαξίκπαο ζην θαηαιεθηηθφ ηειεγξάθεκα. Πξφθεηηαη γηα πνιιέο φςεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο δίλεηαη ην ζπγγξαθηθφ εγψ, γηα πνιιά θνκκάηηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ίζσο ηνλ επαλαπξνζδηνξίδνπλ. 33 Γηα ην φλνκα Γηάλλεο θαη ηε ιέμε «εαπηνχιεδεο» ζηνπο Καϋκνύο ζην Γξηπνλήζη, ζην Θείν Τξαγί, ζηνλ Μαξηάκπα, ζην Βαηεξιώ δπν γεινίωλ θαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή Οη Δαπηνύιεδεο (1952) βι. θαη Κνθφιεο, ό. π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηνλ Γηάλλε Μειεηνγηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη», ηνλ Γηάλλε αιακάηα ηνπ δηεγήκαηνο «Ο δηάβνινο ζηελ Κάβηαλε», ηνλ Γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «θιάβνο ζηε Χαιθίδα», ηνλ Γηάλλε Μπαξδέιηα ηνπ δηεγήκαηνο «ηνλ πάλσ καραιά ζηα Μαξνπριέηθα» θαη ηνλ Γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «Ο θαπεηάλ Γθξεο».

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα