Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα"

Transcript

1 1 Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα Διέλε Κφιιηα «ΠΡΗΝ ΝΑ ΔΗΜΑΗ ν ζνβαξφο Κχξηνο πνπ είκαη, ήκνπλ έλα άηνκνλ λνκνηαγέο θαη θηιήζπρν, κε ζηεξνχκελνλ θαη πνηνπ ηηλφο ρηνχκνξ. Απφ θάκπνζνλ θαηξφ ηψξα, είκαη άιινο άλζξσπνο». Πξφθεηηαη γηα ηηο πξψηεο ιέμεηο ηνπ δηεγήκαηνο «Φηγνπξαδέξ Κπξηψλ» ηνπ Γηάλλε θαξίκπα. 1 Οη ήξσεο, πιάζκαηα κηαο ζρεδφλ νλεηξηθήο πεξηπιάλεζεο, βαδίδνπλ έμσ απφ ηα φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ή αθφκα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ εαπηνχ ζην ζθαξηκπηθφ ζχκπαλ, απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκθάληζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηνπο θφιπνπο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ην Άλζξσπνη θαη αληηθείκελα, ππαξθηά θαη κε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή ηαπηφηεηα, εαπηφο θαη άιινο, παξνπζία θαη απνπζία, ινγηθή θαη ηξέια, δσή θαη ζάλαηνο, αξζεληθφ θαη ζειπθφ, αλψλπκνο θαη πνιπψλπκνο, αιήζεηα θαη ςέκα, πξαγκαηηθφηεηα θαη θαληαζία, ζπγγξαθέαο θαη ήξσαο, ππαξθηέο κεηακθηέζεηο θαη πιαζηέο ηαπηφηεηεο ππάξρνπλ φξηα αλάκεζά ηνπο; Δηθφλεο θαη ιέμεηο δνζκέλεο ζε έλα ηνπίν ζνιφ, ζε έλα παηρλίδη δίρσο θαλφλεο γχξσ απφ ηα φξηα, ηελ χπαξμε ηεο κηαο ηαπηφηεηαο ζην έξγν ηνπ αηξεηηθνχ πεδνγξάθνπ ηεο γεληάο ηνπ 30. Ζ ηαπηφηεηα ησλ εξψσλ ηνπ ήηαλ έλα απφ ηα ζεκεία φπνπ εμαξρήο επηθεληξψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, πξνθεηκέλνπ θάζε θνξά λα γίλεη αληηιεπηή ε θπξηαξρία κηαο «ζθαξηκπηθήο» πξαγκαηηθφηεηαο ζην έξγν ηνπ κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππνλνκεχεη θάζε άιιε θαη απειεπζεξψλεη ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηνλ αλαγλψζηε ηνπ απφ ηα φξηα ηεο ινγηθήο, ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο γξαθήο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ραξαθηήξα πξνυπνζέηεη ηελ αλαθνξά ζηηο έλλνηεο πξφζσπν, ζψκα, ζπκπεξηθνξά, άιινο, ηε δηάθξηζε κεηαμχ θνηλσληθήο / δεκφζηαο θαη εζσηεξηθήο / ηδησηηθήο δσήο 1 Βι. Γηάλλεο θαξίκπαο, Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1996, ζ. 31. (Όπνπ δελ αλαγξάθεηαη ηφπνο έθδνζεο ελλνείηαη ε Αζήλα). 2 Σε ρξνληά απηή δεκνζηεχεηαη ην πξψην ηνπ δηήγεκα κε ηίηιν «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη» ζην πεξηνδηθφ Διιεληθά Γξάκκαηα πνπ δηεχζπλε ν Κσζηήο Μπαζηηάο, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά παίξλεη ην πξψην βξαβείν ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκφ δηεγήκαηνο πνπ νξγαλψλεη ην πεξηνδηθφ, κε ην δηήγεκα «Ο Καπεηάλ νπξκειήο ν ηνπξαΐηεο». Καη ηα δχν απηά δηεγήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηα Διιεληθά Γξάκκαηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Γηα φζα έξγα ηνπ θαξίκπα εμεηάδνληαη εδψ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα ζεκεηψκαηα ηεο επηκειήηξηαο Καηεξίλαο Κσζηίνπ ζηηο αληίζηνηρεο εθδφζεηο. Βι. αλαιπηηθά ηε βηβιηνγξαθία ζηελ εξγαζία απηή.

2 2 ησλ εξψσλ 3 αιιά ηαπηφρξνλα θηλείηαη γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφ 4 φηαλ δειαδή «ξσηνχκε αλ έλα πξάγκα είλαη ην ίδην ή φρη, γίλεηαη πάληνηε αλαθνξά ζε θάηη ην νπνίν ππήξμε ζηνλ ηάδε ρξφλν θαη ζηνλ ηάδε ηφπν, γηα ην νπνίν εθείλε ηε ζηηγκή, ήηαλ βέβαην φηη ήηαλ ίδην κε ηνλ εαπηφ ηνπ». 5 ην έξγν ηνπ θαξίκπα φια ηα παξαπάλσ ζεκεία αλαθνξάο αλαηξέπνληαη θαη δηαηαξάζζεηαη ε ελφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο. Άιισζηε, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Mikhail Bakhtin, «έλαο άλζξσπνο δελ έρεη εζσηεξηθή θπξίαξρε επηθξάηεηα, βξίζθεηαη εμνινθιήξνπ θαη κνλίκσο ζην κεηαίρκην. Κνηηάδνληαο κέζα ηνπ, θνηηά κέζα ζηα κάηηα θάπνηνπ άιινπ ή κε ηα κάηηα θάπνηνπ άιινπ». 6 Δηνχηε ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ εαπηφ θαη ζηαδηαθά ε απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα (ή αιιηψο ε δηαθνξεηηθφηεηα) πξαγκαηψλεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο: α) κε νκνηψκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ππαξθηά θαη κε, β) κε αλαηξνπέο σο πξνο ηελ ακηγή ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ησλ εξψσλ, γ) κε ηελ ακνηβαία αιιαγή ηνπ νλφκαηνο αλάκεζα ζε πξφζσπα ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ηέινο δ) κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ νλφκαηνο «Γηάλλεο» ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα ζε ήξσεο δηεγεκάησλ θαη κπζηζηνξεκάησλ ηνπ. Αο ζεκεησζεί εδψ πσο ε απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζθαξηκπηθνχ ήξσα ζπλδέεηαη θαη κε έλα κνηίβν πνπ αγθαιηάδεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ ζπγγξαθέα πξφθεηηαη γηα ην κνηίβν ηεο πεξηπιάλεζεο (πξαγκαηηθήο ή θαληαζηηθήο), ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ήξσα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηεο πηνζέηεζεο ελφο λένπ ηξφπνπ δσήο. Σν κνηίβν απηφ εκθαλίδεηαη αξρηθά ζε έμη απφ ηα έληεθα δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη 7 κε ηε κνξθή κηαο βάξθαο, ε νπνία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γη απηφλ γίλεηαη ην άζπιν ηεο ςπρήο ηνπ, ην θαηαθχγην ηνπ ζψκαηφο ηνπ πνπ ηνλ απειεπζεξψλεη απφ ηε δπζάξεζηε εμσηεξηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ην παξειζφλ ηνπ θαη ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηε ιχηξσζε. 3 Βι. αλαιπηηθά Γεκήηξεο Σδηφβαο, Ο άιινο εαπηόο. Ταπηόηεηα θαη θνηλωλία ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία, Πφιηο 2007, ζ Γηα ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο βι. αλαιπηηθά Paul Ricœur, Ο ίδηνο ν εαπηόο ωο άιινο, κηθξ. Βίθπ Ηαθψβνπ, επίκεηξν Γηψξγνο Ξεξνπαΐδεο, Πφιηο 2008, ζ θαη ζ Βι. Ricœur, ό. π., ζ Βι. Mikhail Bakhtin, «Toward a Reworking of the Dostoevsky Book (1961)», Problems of Dostoevsky s Poetics, Manchester University Press, Μάληζεζηεξ 1984, ζ Ζ παξαπνκπή ζην βηβιίν Σδηφβαο, ό. π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηα αθφινπζα δηεγήκαηα: «Σξάηα θνπινπξηψηηθε», «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη», «Ο θαπεηάλ νπξκειήο ν ηνπξαΐηεο», «Ο δηάβνινο ζηελ Κάβηαλε», «Πάπηα ηνπ γηαινχ» θαη «Μηα κάρε πνπ δελ πάξζεθε».

3 3 Ωζηφζν, ν ήξσαο ζπάληα πξαγκαηνπνηεί ην ηαμίδη, επηρεηξψληαο νπζηαζηηθά λα αιιάμεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ δσή. ηξέλν 8 Σν ηαμίδη κε ηε βάξθα πνπ έρεη αγνξάζεη ν ήξσαο Ησάλλεο Πηηηαθφο ή κε ην πνπ δελ ην πξνιαβαίλεη αθπξψλεηαη θαη ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο. Ζ αδπλακία ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, θαζψο θαλέλαο δε γλσξίδεη ηελ αιεζηλή ηνπ ηαπηφηεηα, απφ πνχ ήξζε ή ηη γπξεχεη, ηνπ δεκηνπξγνχλ ηελ επηζπκία γηα θπγή απφ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ν ίδηνο έρεη πιάζεη πηνζεηψληαο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ άιινπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ιπηξσζεί ίζσο απφ ηελ παιηά ηνπ ηαπηφηεηα. Κη φπσο εδψ ν ήξσαο δελ επηβηβάδεηαη ζην «νχζακπηνλ» πνπ ηνλ πξνζθαιεί, έηζη θαη ν Αληψλεο νπξνχπεο ζην κπζηζηφξεκα Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω δελ επηβηβάδεηαη ζην «Απνίθηα» γηα λα κπνξέζεη λα βγεη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ θφζκνπ αιιά ιπηξψλεηαη κέζσ ηεο πνίεζεο 9 θαη έρνληαο πιάζεη έλα θφζκν δηθφ ηνπ πηα ζην θξελνθνκείν θη ν ήξσαο Αγεζίιανο ζην δηήγεκα «Ζ ηειεπηαία ησλ 6 ½» ηεο ζπιινγήο Τξεηο άδεηεο θαξέθιεο απνβηβάδεηαη απφ έλα ηξέλν πνπ ηαμηδεχεη ζην παξειζφλ (γίλεηαη 36 ρξφληα λεψηεξνο) γηα λα αιιάμεη απφ ην ζεκείν απηφ θη έπεηηα ηε δσή πνπ είρε δήζεη, ηνλ εαπηφ ηνπ. 10 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηνξζσηηθή επέκβαζε ζην ίδην ηνπ ην παξειζφλ. 11 ηελ ίδηα πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη εδψ, αλήθεη θαη ν ήξσαο Γηάλλεο ζην δηήγεκα «θιάβνο ζηε Χαιθίδα» ηεο ζπιινγήο Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη, ν νπνίνο ράλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κέζσ ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ηνλ θφζκν φιν, πνπ ηνλ ζεσξεί πηα λεθξφ. Ο εαπηφο ηνπ κνηάδεη λα κελ ππάξρεη ζηε γε, θιεηζκέλνο ν ίδηνο ζηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ππάξρεη κνλάρα ε Μαξηγδίηζα, ε γπλαίθα ηνπ. Έρεη απαξλεζεί ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηελ παιηά ηνπ ηαπηφηεηα θαη δεη ηε δσή ελφο άιινπ, δηαηεξψληαο κνλάρα ην φλνκά ηνπ γηα λα ζπκίδεη ην παξειζφλ ηνπ. Οπζηαζηηθά, φκσο, εηνχηε ε ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ «άιιν» (ηε γπλαίθα ηνπ) είλαη πνπ 8 Γηα ην κνηίβν ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ηξέλνπ βι. αλαιπηηθά Καηεξίλα Κσζηίνπ, «Ο θαξίκπαο ηεο θπγήο θαη ηεο πεξηπιάλεζεο. Ζ καξηπξία ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ», Η Λέμε, ηρ. 68, Οθηψβξεο 1987, ζ θαη πκεψλ Γξ. ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ σθέιηκσλ βηβιίσλ 2006, ζ Δδψ ε απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα ηε ζπγγξαθηθή πξάμε, θαζψο ν επίδνμνο κπζηζηνξηνγξάθνο, Αληψλεο νπξνχπεο, ιπηξψλεηαη κφλν κέζσ ηεο πνίεζεο ζε αληίζεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ ζπγγξαθέα, Γηάλλε θαξίκπα, ν νπνίνο θαηνξζψλεη λα γξάςεη ην κπζηζηφξεκά ηνπ. έλα κπζηζηφξεκα φκσο εηο πείζκα ησλ θαζηεξσκέλσλ πεδνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ. 10 Γηα ην κνηίβν ηνπ ηξέλνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ρξφλν βι. αλαιπηηθά Κσζηίνπ, «Ο θαξίκπαο ηεο θπγήο θαη ηεο πεξηπιάλεζεο. Ζ καξηπξία ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ», ό. π., ζ θαη ηακπνπινχ, ό. π., ζ Βι. θαη Σδηφβαο, ό. π., ζ. 27.

4 4 ηειηθά γελλά ηελ αίζζεζε ηεο νιφηεηαο, δηακνξθψλνληαο απφ ηελ αξρή ηνλ εαπηφ ηνπ. Σελ άξλεζή ηνπ λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ηνλ έρεη παξεμεγήζεη, εθθξάδεη θαη ν ήξσαο Γηάλλεο ζην κπζηζηφξεκα Τν Θείν Τξαγί. Γηα ηνπο άιινπο είλαη έλαο αιήηεο, έλα ηέξαο κε αλζξψπηλε κνξθή, αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ αδειθή. Δθείλνο πεξηπιαληέηαη ζηε γε, επηρεηξψληαο παξάιιεια θαη κηα εζσηεξηθή πεξηπιάλεζε. Μνηάδεη ζα λα έρεη θαηαδηθάζεη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, αθνχ πξψηα ηνλ έρεη ηηκσξήζεη εθείλε κε ηελ αζπλέπεηα θαη ηελ αδηθία πνπ απιφρεξα ηνπ ράξηζε. Δδψ ην εγψ γελληέηαη σο απφξξνηα ηεο αληίζεζήο ηνπ κε ηνπο άιινπο. Μεηά ην βηαζκφ ηεο Μαξίαο απφ ηνλ ίδην, έρνληαο πηα ειεπζεξψζεη φιν ην κίζνο ηνπ θαη ηελ σκφηεηά ηνπ ζην πξφζσπν πνπ αγάπεζε θη απφ ην νπνίν πξνδφζεθε θαη πιεγψζεθε, απαξληέηαη ηηο ζπκβάζεηο θαη εθείλνπο πνπ ηηο νηθεηνπνηνχληαη, ίζσο γηαηί έρεη ζθνηψζεη πηα φ,ηη ηνλ θξαηνχζε πίζσ, φ,ηη ηνλ πφλεζε θαη ηνλ έβγαιε ζην δξφκν, ηνλ έθαλε απηφ πνπ νη άιινη ζεσξνχλ ηέξαο θη αιήηε. Οπζηαζηηθά εδψ ππάξρεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή (ζψκα) / δεκφζηα ηαπηφηεηα ησλ εξψσλ απηψλ θαη ζηελ ςπρηθή / ηδησηηθή ηνπο ηαπηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε καηηά ησλ άιισλ θαη ηε καηηά ηε δηθή ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη ε νπνία ηνπο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε κηαο λέαο ηαπηφηεηαο, ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη δσήο. Έπεηηα απφ απηή ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ κνηίβνπ ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζήο ηνπ κε ην δήηεκα ηεο απψιεηαο ηαπηφηεηαο ζην ζθαξηκπηθφ ζχκπαλ, εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ήξσεο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, αθνινπζψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έγηλε παξαπάλσ. Αο ζεκεησζεί εδψ πσο πξφθεηηαη γηα κηα πξψηε πεξηδηάβαζε ε νπνία αλαγθαζηηθά ζα θαηαγξάςεη ηηο πεξηπηψζεηο δίρσο λα εκβαζχλεη ηδηαίηεξα ή λα εμαληιήζεη ην ζέκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ινηπφλ, ε δηαδηθαζία απψιεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξνπζίαο ή απνπζίαο αληηθεηκέλσλ πνπ αληηθαζηζηνχλ αλζξψπηλεο παξνπζίεο δηαηαξάζζνληαο ηα φξηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Αξρηθά ζηνπο Καϋκνύο ζην Γξηπνλήζη ζπρλά ε βάξθα ππνθαζηζηά ηε γπλαηθεία παξνπζία θαη ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν πφζνπ 12 γηα ηνπο ήξσεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα μεθχγνπλ απφ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηελ έρεη ζηηγκαηίζεη ε κνλαμηά ή 12 Βι. θαη ηακπνπινχ, ό. π., ζ

5 5 θάπνηνο αλεθπιήξσηνο έξσηαο. Μάιηζηα ζην δηήγεκα «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη» ε Σξηζεχγελε, 13 ν αλεθπιήξσηνο έξσηαο ηνπ ήξσα, δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζηε βάξθα ηνπ Καπηα-νπξκειή ζην δηήγεκα «Ο Καπεηάλ νπξκειήο ν ηνπξαΐηεο» ηεο ίδηαο ζπιινγήο. Οη ήξσεο κηινχλ ζηηο ηξάηεο ηνπο «γιπθά, παζεηηθά, κπεξδεκέλα» θαη κνηάδνπλ θη εθείλεο λα ηνπο θνηηνχλ ζθεπηηθέο. Μέζα ζην ίδην ζψκα αλαδεηνχλ κηα λέα εζσηεξηθή ηαπηφηεηα αδηαθνξψληαο γηα ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ην νπνίν ηνπο θπιαθίδεη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πηα δελ ηνπο ηθαλνπνηεί. Ζ βάξθα γίλεηαη ν άιινο κέζα απφ ηνλ νπνίν αλαδεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο άιισζηε σο ζχκβνιν παξαπέκπεη ζηελ θίλεζε, ζηελ ειεπζεξία, ζηελ ίδηα ηε δσή 14 θαη ζπλεπψο κπνξεί λα γίλεη θνξέαο αιιαγήο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο αλζξψπνπ. 15 Ζ Εελνβία Εαινχρνπ, εξσίδα ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο, κεηακνξθψλεηαη ζε θνπξδηζκέλε θνχθια πνπ θηλείηαη κεραληθά, κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ ήξσα Πηηηαθνχ αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ αλαγλψζηε, θαζψο «ν ηξφπνο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο απηνθηνλίαο [ηεο] είλαη απηνί πνπ ν Πηηηαθφο έρεη πξνδηαγξάςεη γηα ηελ εξσίδα ηνπ ζην κπζηζηφξεκα πνπ έγξαθε» φπσο παξαηεξεί ν Ξ. Α. Κνθφιεο. 16 Αθνινπζψληαο ηε κνίξα ηεο πιαζκαηηθήο εξσίδαο ηνπ εγθηβσηηζκέλνπ κπζηζηνξήκαηνο, ε ζθαξηκπηθή εξσίδα πξνζεηαηξίδεηαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο εξσίδαο ηνπ Πηηηαθνχ πηνζεηψληαο κηα νξηαθή ηαπηφηεηα απηή ηνπ ζαλάηνπ ηεο. ε θνχθια κνηάδεη λα κεηακνξθψλεηαη θαη ε Νίλα Γνιφμα ζην κπζηζηφξεκα Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαληαζηηθφ (ή θαη θαληαζηαθφ) ξφιν πνπ επηλνεί ε εξσίδα, δηράδνληαο ηελ αηνκηθή ηεο ηαπηφηεηα, 13 Σν φλνκα ηεο εξσίδαο απαληά θαη ζην ζεαηξηθφ δξάκα ηνπ Κσζηή Παιακά Τξηζεύγελε, δξάκα ζε ηέζζεξα κέξε (1903). Ζ Σξηζεχγελε εδψ παληξεχεηαη ηνλ θαπεηάλ Φιψξε, ην ζειπθφ φλνκα ηνπ νπνίνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηξάηα ηνπ Καπηαζάλνπ (Φιψξα) ζην δηήγεκα «Σξάηα θνπινπξηψηηθε» αιιά θαη ηε βάξθα ηνπ ήξσα Γηάλλε αιακάηα ζην δηήγεκα «Ο δηάβνινο ζηελ Κάβηαλε» ηεο ζπιινγήο Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ε βάξθα ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν πφζνπ γηα ηνπο ήξσεο ππνθαζηζηψληαο ηε γπλαηθεία κνξθή. Γηα ην φλνκα «Σξηζεχγελε» βι. θαη ηακπνπινχ, ό. π., ζ Ζ βάξθα σο ζχκβνιν παξαπέκπεη επίζεο θαη ζην ηέινο ηεο δσήο, ζηε ιχηξσζε κέζσ ηνπ ζαλάηνπ (κε βάξθα κεηαθέξνληαλ νη ςπρέο ζηελ Αρεξνπζία ιίκλε). 15 Σα αγάικαηα ππνθαζηζηνχλ επίζεο ηε γπλαηθεία παξνπζία θαη γίλνληαη πηζαλά αληηθείκελα εξσηηθνχ πφζνπ ζηνλ Μαξηάκπα θαη ζην Βαηεξιώ δπν Γεινίωλ, δίρσο λα έρνπλ ηελ ίδηα δπλακηθή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αθίλεηα αληηθείκελα. Βι. αλαιπηηθά Γηάλλεο θαξίκπαο, Μαξηάκπαο, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1992, ζ. 30 θαη Γηάλλεο θαξίκπαο, Τν Βαηεξιώ δπν Γεινίωλ, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1994, ζ Παξάιιεια γηα ηα αγάικαηα βι. θαη Ξ. Α. Κνθφιεο, Άλζξωπνη θαη κε. Τα όξηα ηεο θαληαζίαο ζην Σθαξίκπα, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2001, ζ. 29. Αο ζπκεζνχκε επίζεο ηελ «Αθξνδίηε ηεο Μήινπ» κε ζπξηάξηα ηνπ Dali πνπ είρε σο ζηφρν λα δηαηαξάμεη ηελ αίζζεζε ηνπ παξαηεξεηή γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 16 Βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ. 138 θαη ζ Γηα ηε Εελνβία Εαινχρνπ αιιά θαη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε έκςπρα θαη κε πξαγκαηηθά αλζξψπηλα φληα βι. θαη Μαίξε Μηθέ, Μεηακθηέζεηο ζηε Νενειιεληθή Πεδνγξαθία (19 νο 20 νο αηώλαο), Κέδξνο 2001, ζ

6 6 θαζψο έηζη απνθηά δήζελ κηα αδειθή, ηε Λνπίδα, κηα γπλαίθα-βηφια. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ελφο ξνκπφη 17 απφ ηελ πιεπξά ηεο δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ήξσα Αληψλε νπξνχπε. Παξαζπξκέλνο θαζψο είλαη απφ ηνλ εξσηηθφ ηνπ πφζν, δελ αληηιακβάλεηαη φηη ε Λνπίδα είλαη ν δεχηεξνο εαπηφο ηεο Νίλαο θαη άζειά ηνπ ηε ζθνηψλεη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αθνχζεη, θνπξδίδνληάο ηελ, ην ζφιν ηνπ Φίγθαξσ. Σν κνπζηθφ θνκκάηη δελ αθνχγεηαη πνηέ, ζπλνςίδνληαο ηελ απνπζία πνπ ελζαξθψλεηαη ζηελ αθχξσζε ηεο χπαξμεο θαη ησλ δχν εθδνρψλ ηεο εξσίδαο: Νίλα θαη Λνπίδα ζπληζηνχλ έλα πξφζσπν ππαξθηφ αιιά κε δηραζκέλε ηαπηφηεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αθπξψλεηαη απφ ηνλ ζάλαην. Γεκηνπξγείηαη κηα αηκφζθαηξα θαληαζηηθή γχξσ απφ ηελ εξσίδα Γνιφμα θαη ππνλνκεχεηαη ε καηηά ηνπ αλαγλψζηε. 18 Άιισζηε, ην ίδην ην φλνκά ηεο (δφινο θαη ιφμα) παξαπέκπεη ζηελ ηξέια. 19 Ο νπξνχπεο θηλείηαη αλάκεζα ζε πξάγκαηα θαη νκνηψκαηα αλζξψπσλ, ηαπηίδεηαη κ απηνχο, ψζηε αξρίδεη λα λνηψζεη θη απηφο ζαλ ειαηησκαηηθφ ξνκπφη ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω. Οπζηαζηηθά, εδψ ην εγψ, ν «άιινο ηνπ εαπηφο», γελληέηαη κέζα απφ ηε δηάδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο. Ολεηξεχεηαη κάιηζηα πσο είλαη έλαο θνπξδηζηφο άλζξσπνο έρνληαο ηελ αλάγθε λα πηζηέςεη ζηελ χπαξμε ηεο Λνπίδαο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ κέζσ απηήο. Με αλάινγν ηξφπν ζην δηήγεκα «Κνκκσηήο Κπξηψλ» ηεο ζπιινγήο Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα ν ίδηνο ήξσαο πηζηεχεη πσο θαη ε θφξε ηεο Νίλαο Γνιφμα, ε Μχγηα Γνιφμα είλαη ξνκπφη, κηα θνχθια πνπ παίδεη κνπζηθή θαη ηε ζθνηψλεη κε έλα θιεηδί-ζηηιέην πξνθεηκέλνπ λα αθνχζεη ηε ζνλάηα ηνπ νχκπεξη. Κη εδψ κνηάδεη λα ιεηηνπξγεί ν «κεραληζκφο ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ αλάκεζα ζην φλεηξν θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». 20 Ζ 17 Όπσο παξαηεξεί ε Κσζηίνπ, «ζην κπζηζηφξεκα επηζεκαίλεηαη φηη ηα ξνκπφη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηε Βηέλλε, γεγνλφο πνπ ίζσο θέξλεη ζην λνπ ηνλ Φξφπλη θαη ηελ ςπραλαιπηηθή ηνπ ρνιή, ησλ νπνίσλ ν ξφινο, φπσο είλαη γλσζηφ, ζηάζεθε θαζνξηζηηθφο γηα ηνλ ππεξξεαιηζκφ». Γηα ηα ξνκπφη βι. αλαιπηηθά ην ζεκείσκα ηεο επηκειήηξηαο ζηελ έθδνζε θαξίκπαο, Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω, φ. π., ζ Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξέιαο ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω βι. αλαιπηηθά Eleni Yannakakis, «The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in Skarimpas Σν φιν ηνπ Φίγθαξσ» Μνιπβδνθνλδπινπειεθεηήο, ηρ. 3, 1991, ζ θαη Μηθέ, ό. π., ζ Βι. Yannakakis, «The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in Skarimpas Σν φιν ηνπ Φίγθαξσ», ό. π., ζ. 260 θαη Henri Tonnet, Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο, κηθξ. Μαξίλα Καξαπάλνπ, επηκ. κηθξ. Γ. Φ. Γαιάλεο, Παηάθεο 2001, ζ Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νλνκάησλ ζην κπζηζηφξεκα Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω βι. αλαιπηηθά Διέλε Κφιιηα, «Οη λενινγηζκνί σο ζηνηρείν χθνπο ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Γηάλλε Σθαξίκπα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Γηάκεηξνο, Χαιθίδα 2007, ζ Βι. αλαιπηηθά Κ. Γ. Καζίλεο, Γηαζηαπξώζεηο. Μειέηεο γηα ηνλ ΙΘ θαη Κ αη., Χαηδεληθνιήο 1998, ζ

7 7 ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απέλαληί ηνπ θινλίδεη νπνηαδήπνηε βεβαηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε γηα ηνπο ήξσεο θαη ηηο πνιιαπιέο εθδνρέο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, αλάινγα κε ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο θάζε θνξά. Όζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο, νη ζθαξηκπηθνί ήξσεο είλαη αξθεηά ζχλζεηνη αγαπνχλ ηε κεηακθίεζε, ην πέξαζκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζε έλα ζψκα δηαθνξεηηθφ ηνπ άιινπ θχινπ θαη πηνζεηνχλ γηα ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ αλάινγν φλνκα θαη ζπκπεξηθνξά. 21 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Αληψλεο νπξνχπεο, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη θαη ζε άιια ηέζζεξα δηεγήκαηα, 22 ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω δελ ελνριείηαη κε ηε δεκφζηα ρξήζε ηνπ ζειπθνχ ρατδεπηηθνχ ηνπ νλφκαηφο ηνπ (Αλησλνχια θαη Αλησλίηζα) απφ ην ζηφκα ηεο κεηέξαο ηνπ, φηαλ εθείλε ηνλ γπξεχεη θαη ξσηάεη ηνπο δηαβάηεο γη απηφλ, γεγνλφο πνπ γίλεηαη θαη ε αθνξκή λα αξρίζεη ν ίδηνο λα θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ κε γπλαηθεία φςε θαη ζπκπεξηθνξά γηα λα ελζσκαησζεί ζηε ζπλέρεηα ζε έλα ζψκα γπλαηθείν δηαηππψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηζπκία ηνπ λα θάλεη αγφξη! Παξφκνηα, ζην δηήγεκα «Παηο θη απαγάη» ν νπξνχπεο κεηακθηέδεηαη ζε ηαπξνχια θαη εμαπαηά ηνλ Μάξην / Μαίξε Γεπάλνπ, πνπ ηνλ έρεη ήδε εμαπαηήζεη κε ηε κεηακθίεζή ηεο ζην δηήγεκα «Ο θχξηνο ηνπ Σδαθ». Οπζηαζηηθά γίλεηαη ν έλαο θαζξέπηεο ηνπ άιινπ ζην πιαίζην ησλ δχν δηεγεκάησλ. Ωζηφζν, πέξα απφ ηελ εμσηεξηθή αιιαγή ηεο εκθάληζήο ηνπο κνηάδεη λα αιιάδεη θαη εζσηεξηθά ε ηαπηφηεηά ηνπο, θαζψο εξσηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη εθθξάδνπλ ηε θνβία ηνπο γηα ην ελδερφκελν ελφο νκνθπινθηιηθνχ έξσηα. Μνηάδνπλ λα ζπλππάξρνπλ εδψ, λα αιιειεπηδξνχλ ν εαπηφο ηνπ ήξσα θαη ν «άιινο» ηνπ εαπηφο. ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε Μχγηα Γνιφμα ζην δηήγεκα «Κνκκσηήο θπξηψλ» φπνπ κεηακθηέδεηαη ζε Μχγην, ζηνλ νπνίν δίλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δίδπκνπ αδειθνχ ηεο θαη ηαπηφρξνλα παξηζηάλεη θαη ηνλ Ρηράξδν Γθακφλ, ηνλ επηζθεπαζηή ησλ ξνκπφη, ζηνλ νπξνχπε. 23 Οπζηαζηηθά ε εξσίδα απηή βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε αλάκεζα ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο γηα ηνλ αλαγλψζηε, καδί κε εθείλε ηνπ εαπηνχ ηεο, απνθξχπηνληαο θαη ζπγρξφλσο απνθαιχπηνληαο ηηο πνηθίιεο φςεηο κηαο 21 Γηα ηε θαληαζηαθή αιιαγή ηνπ θχινπ ησλ εξψσλ αιιά θαη γεληθά γηα ηνλ ηχπν ηνπ αλδξφγπλνπ βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ , Μηθέ, ό. π., ζ , πκεψλ Γξ. ηακπνπινχ, «Ο ίζθηνο ηεο γξαθήο. Όςεηο κηαο επίκνλεο εηθφλαο ηνπ Γηάλλε θαξίκπα», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ θαη ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηα δηεγήκαηα «Ο θχξηνο ηνπ Σδαθ», «Παηο θη απαγάη», «Κνκκσηήο θπξηψλ» θαη «Σν κνπζηάθη». 23 Θπκίδνπκε πσο ε ίδηα εξσίδα αλαιακβάλεη θαη έλαλ ηξίην ξφιν ζην δηήγεκα απηφ εθείλνλ ηνπ ξνκπφη θαη πάιη απέλαληη ζηνλ νπξνχπε.

8 8 ηαπηφηεηαο. Παξελδπζία ζεκεηψλεηαη θαη ζην Βαηεξιώ δπν γεινίωλ, φπνπ ν Χακφδξαθαο θνξάεη γπλαηθεία ξνχρα θαη εκθαλίδεηαη σο φληα ζηνλ ήξσα, Αληψλε Σαπηάγθα. Σαπηφρξνλα δίλεηαη θαη κηα δηπιή παξελδπζία κε ηε κνξθή ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Όιεο απηέο νη κεηακθηέζεηο ησλ εξψσλ ζπλδένληαη κε ην ππνζπλείδεην, κε ηελ άξλεζή ηνπο λα εληαρζνχλ ζε κηα κνλάρα ηάμε πξαγκάησλ θαη νδεγνχλ ηειηθά ζηε κεηαηφπηζή ηνπο αλάκεζα ζε δχν φςεηο κηαο ζέζεο. Σφζν ζηε καηηά ησλ άιισλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ φζν θαη ζην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε, ηα πξφζσπα απηά απνθιίλνπλ απφ ηε ινγηθή θαη θιεξηάξνπλ κε ηελ ηξέια 24 ππεξεηνχλ θη απηά ην παηρλίδη ηνπ ζπγγξαθέα, ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνλνκεχζεη ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή αληίιεςε γηα ηε ζηεγαλφηεηα ησλ νξίσλ αλάκεζα ζην αξζεληθφ θαη ζην ζειπθφ θαη γεληθφηεξα λα αλαηξέςεη νπνηνδήπνηε ζεκείν αλαθνξάο ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα ζπκθηιηψζεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ αλαληηζηνηρία νλφκαηνο θαη πξνζψπνπ απνηειεί άιιν έλα ζπγγξαθηθφ ηέρλαζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαίξην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ραξαθηήξσλ ζην έξγν ηνπ θαξίκπα. «Αλ ζέιεηε λα θξχςεηε η φλνκά ζαο, ηηο πξάμεηο ζαο, θαλέλαο δε ζαο η απαγνξεχεη. Πάξηε έλα ςεπδψλπκν αλ ζέιεηε. Μελ έρεηε αλ πξνηηκάηε κεη φλνκα. Μα κελ, φκσο, θάλεηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο κηαο άιιεο. Γελ είλαη δίθαην απηφ. Σν φλνκα είλαη ην πην ηεξφ θηήκα πνπ έρεη ν άλζξσπνο», 25 ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο Σάθαο Σαθάο απεπζπλφκελνο πξνο ηελ Σδνπιηέηηα αθά ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο. Οπζηαζηηθά εδψ ν ήξσαο Πηηηαθφο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπνζεηεί ηα παξαπάλσ ιφγηα ζην ζηφκα ηνπ ήξσά ηνπ. Ζ εηξσληθή ιεηηνπξγία απηήο ηεο δήισζεο ελεξγνπνηείηαη φηαλ απνθαιχπηνληαη νη πξαγκαηηθέο ηαπηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ. Σελ θνηλσληθή απηή ζχκβαζε ηνπ νλφκαηνο σο δεισηηθνχ ηαπηφηεηαο αθπξψλεη νπζηαζηηθά ν θαξίκπαο αξρηθά ζηνλ Μαξηάκπα, φπνπ ζηελ πξαγκαηηθή Χαιθίδα «πεξηέρνληαη άιιεο ηξεηο νκψλπκεο πφιεηο» ζχκθσλα κε ηνλ Κνθφιε, 26 εθείλεο ησλ εγθηβσηηζκέλσλ κπζηζηνξεκάησλ πνπ απαληνχλ ζην έξγν ππαξθηά 24 Σν κνηίβν ηεο ηξέιαο ζεκαηνπνηείηαη ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω, αθνχ ν ήξσαο νπξνχπεο νδεγείηαη ζην θξελνθνκείν ζην ηέινο ηνπ έξγνπ. Θπκίδνπκε ζην ζεκείν απηφ πσο γηα ηνπο ππεξξεαιηζηέο ε ηξέια απνηεινχζε ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπκθηιίσζε ησλ αληηζέησλ. Βι. C. W. E. Bigsby, Νηαληά θαη ζνπξξεαιηζκόο, κηθξ. Διέλε Μνζρνλά, Δξκήο 1989, ζ Βι. θαξίκπαο, Μαξηάκπαο, φ. π., ζ Βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, φ. π., ζ

9 9 πξφζσπα πνπ θηλνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή Χαιθίδα θαη ήξσεο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο Χαιθίδαο ζε φιεο ηηο εθδνρέο ηεο, ζπρλά ηαπηίδνληαη σο πξνο ηα νλφκαηα θαη ηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε 27 ππνλνκεχεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δελ δηαρσξίδεηαη εχθνια απφ ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο ζην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε. Αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην φλνκα θαη ζην πξφζσπν ζην νπνίν απηφ παξαπέκπεη κε ηε κνξθή ηεο ζπλσλπκίαο εληνπίδεηαη θαη ζην δηήγεκα «Φηγνπξαδέξ Κπξηψλ» ηεο ζπιινγήο Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα. Δδψ ν ήξσαο Εαλήο Εαλεηφπνπινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ πεζακέλνπ 28 άγλσζηνπ ζπλνλφκαηνχ ηνπ, 29 πνπ ήηαλ έλαο απιφο ηαμηδηψηεο ζηε Χαιθίδα, ελψ ζην ηειεγξάθεκα κε ην νπνίν θιείλεη ην δηήγεκα ππνγξάθεη σο Γηάλλεο θαξίκπαο. 30 Δηνχηε ε νηθεηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο αγλψζηνπ ππνγξακκίδεη ίζσο ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ ήξσα λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ ηε δσή ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ σο ηε ζηηγκή εθείλε θαη λα δήζεη σο θάπνηνο άιινο κέζα ζην ίδην ζψκα. Δπίζεο, ε Ναλά Κειαδή, ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο πάιη, πηνζεηεί ην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο Αξηάδλεο ή Βηνιέηηαο κηξιή ζην γξάκκα πνπ ζηέιλεη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο Μαξηάκπα, φπνπ εθηφο απφ ην φλνκά ηεο νηθεηνπνηείηαη θαη ηα νξζνγξαθηθά ηεο ιάζε. Σν δεχηεξν φλνκα ηεο ππεξέηξηαο παξαπέκπεη ζηε Βηνιέηηα Κειαδή, ηε κεγάιε αδειθή ηεο Ναλάο, ηελ νπνία ζθφπεπε λα δεηήζεη ζε γάκν ν Πηηηαθφο, πξνθεηκέλνπ ν αιεζηλφο Μαξηάκπαο λα παληξεπηεί ηε Ναλά. 27 Γηα ηε Φηγηέηηα Γ. Πλεπκαηηθνχ βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ Γηα ηηο ζρέζεηο θαξίκπαο Φηγηέηηα, Πηηηαθφο Εαινχρνπ, Σαθάο Σδνπιηέηηα βι. αλαιπηηθά Κνθφιεο, ό. π., ζ θαη Μηθέ, ό. π., ζ Σν κνηίβν ηνπ ζαλάηνπ, πνπ αγθαιηάδεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ θαξίκπα, ζπλδέεηαη κε ηελ ηξέια θαη ηνλ ππεξξεαιηζκφ, θπξίσο φηαλ απηφο έρεη ηε κνξθή ηεο απηνθηνλίαο. Όπσο παξαηεξεί ν πκεψλ ηακπνπινχ, «ε αλαδήηεζε ηεο ππέξηαηεο απφιαπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία θαηαζηξνθήο ηνπ Δγψ θαη ζπρλά εθδειψλεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο απφ ηηο ζπκβάζεηο ηεο ινγηθήο. Βι. αλαιπηηθφηεξα ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ θαη Διέλε Κφιιηα, «Σν κνηίβν ηνπ ζαλάηνπ ζηνπο Καϋκνύο ζην Γξηπνλήζη θαη ζηνλ Μαξηάκπα», Τα Νεθνύξηα, ηρ. 13, Αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε θαξίκπα, Χαιθίδα, Ννέκβξηνο 2005, ζ Ο Χακφδξαθαο αλαιακβάλεη επίζεο ην ξφιν ηνπ πεζακέλνπ ζπδχγνπ ζην κπζηζηφξεκα Τν βαηεξιώ δπν γεινίωλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη ηηο επηινγέο ηεο γπλαίθαο ηνπ Αγγέιαο, γηα λα απηνθηνλήζεη ζην ηέινο, αθνχ ν Σαπηάγθαο ηνλ έρεη πείζεη πσο εθείλε δελ ζα ηνλ ήζειε αλ ήμεξε πσο είλαη δσληαλφο. Ο ηακπνπινχ ζπλδέεη ην φλνκα Χακφδξαθαο κε ην φλνκα ελφο ήξσα απφ ην ζεαηξηθφ δξάκα ηνπ Κ. Παιακά Τξηζεύγελε «πνπ ζηξέθεηαη νκνίσο ζην κνηίβν ηνπ εξσηηθνχ ηξηγψλνπ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε θαηαγσγή ηνπ νλφκαηνο απφ ην αληηπνιεκηθφ έξγν [ηνπ θαξίκπα] Φπγή πξνο ηα εκπξόο, κε ηελ δηπιή ζεκαηνδφηεζε: ηνπ κειινζάλαηνπ θαη ηνπ αληηήξσα». Βι. ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ Σν κπζηζηφξεκα Τν βαηεξιώ δπν γεινίωλ επηπιένλ ζπλδέεηαη σο πξνο ηε ζεκαηνινγία ηνπ κε ην κπζηζηφξεκα Ο καθαξίηεο Μαηζίαο Παζθάι (1904) ηνπ Luigi Pirandello. Γηα ηνλ Pirandello βι. θαη ηακπνπινχ, Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, φ. π., ζ Βι. θαξίκπαο, Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα, φ. π., ζ. 60.

10 10 Οπζηαζηηθά ε Ναλά Κειαδή ππεξεηεί ηξεηο ξφινπο ζην έξγν ηνλ αιεζηλφ ηεο εαπηφ, εθείλν ηεο ππεξέηξηαο θαη ηέινο ην ξφιν ηεο κεγάιεο αδειθήο, Βηνιέηηαο, ζηε καηηά ηνπ Πηηηαθνχ, ζηνλ νπνίν έρεη δαλείζεη ην φλνκά ηνπ ν Μαξηάκπαο. Δηνχηε ε ελαιιαγή θαη ε πηνζέηεζε πνιιαπιψλ, ελίνηε αληηθαηηθψλ, ηαπηνηήησλ απφ ηνπο ήξσεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ ππνλφκεπζε ηεο βεβαηφηεηαο ηνπ αλαγλψζηε αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο. Ο Μαξηάκπαο 31 ινηπφλ δελ ιακβάλεη πνηέ ην γξάκκα ηεο αγαπεκέλεο ηνπ Ναλάο, θαζψο έρεη δαλείζεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ Πηηηαθφ ιακβάλεη εθείλνο ην γξάκκα θαη δελ αλαγλσξίδεη ην γξαθηθφ ηεο ραξαθηήξα. Δθηφο απφ ην φλνκά ηνπ, ν Πηηηαθφο πηνζεηεί θαη ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία πξνζιακβάλεηαη σο πεξίεξγε απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη δεκηνπξγεί πνιιέο παξεμεγήζεηο πνπ θηάλνπλ σο ηελ απηνθηνλία ηνπ. Γηα ηνλ αλαγλψζηε ε βεβαηφηεηα γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ήξσα κνηάδεη λα ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ κηα άξζε. Ζ αιεζηλή ηαπηφηεηα ηνπ Πηηηαθνχ γίλεηαη αληηιεπηή κνλάρα ζην ηξίην κέξνο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κε ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Μαξηάκπα. Ωζηφζν, γηα ηνπο άιινπο κπζηζηνξεκαηηθνχο ήξσεο ε απηνθηνλία ηνπ Πηηηαθνχ ηζνδπλακεί κε ηνλ ζάλαην ηνπ Μαξηάκπα, εθφζνλ ν Πηηηαθφο παξηζηάλεη ηνλ Μαξηάκπα σο ην ηέινο ηνπ. Έηζη, ν ηειεπηαίνο είλαη αλαγθαζκέλνο λα νηθεηνπνηεζεί κηα λέα ηαπηφηεηα, εθείλε ηνπ Πηηηαθνχ, ή λα νδεγεζεί ζηελ αλσλπκία. Άιισζηε, θαη ν ίδηνο ν Πηηηαθφο ζην γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Μαξηάκπα νηθεηνπνηείηαη ηε δαλεηζκέλε ηνπ ηαπηφηεηα θαη ππνγξάθεη σο Μαξηάκπαο. Ζ βεβαηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηα ησλ δχν εξψσλ αλαηξέπεηαη μαλά, κηα θαη ν Πηηηαθφο πεζαίλεη σο Μαξηάκπαο, φρη κνλάρα γηα ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ κα θαη γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ αξρηθή επηζπκία ηνπ Μαξηάκπα λα απηνθηνλήζεη πξνθεηκέλνπ λα ιπηξσζεί, ηθαλνπνηείηαη κέζα απφ έλα άιιν πξφζσπν, εθείλν ηνπ Πηηηαθνχ, πνπ κνηάδεη λα έρεη αξλεζεί ην παξειζφλ ηνπ θαη λα έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζην ζψκα ηνπ πξψηνπ Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Μαξηάκπα / Πηηηαθνχ βι. θαη Μηθέ, φ. π., ζ Ο ηξφπνο πνπ ν Πηηηαθφο επηιέγεη λα απηνθηνλήζεη κα θαη ε νηθεηνπνίεζε ηεο δαλεηζκέλεο ηνπ ηαπηφηεηαο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε άξλεζε ηεο δηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή κε ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε δχν ξφισλ, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ ηξέια θαη ζηνλ ππεξξεαιηζκφ. Άιισζηε, θαηά ηε λεθξνςία απνθαιχπηνληαη νξηζκέλεο ζσκαηηθέο ηδηνξξπζκίεο ηνπ Πηηηαθνχ, ν νπνίνο ζην κπζηζηφξεκα απηφ παξακέλεη άλζξσπνο, ελψ ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω ν λεθξφο ραξαθηεξίδεηαη σο «απηνκαηηθφο θηλεηάλζξσπνο», γηα λα ζπλδεζεί ίζσο κε ηα ξνκπφη. Γηα ηελ ηξέια ζηνλ Μαξηάκπα βι. θαη Μαξία Αθξηηίδνπ, «ειήλε θαη ζάλαηνο ζην κπζηζηφξεκα Μαξηάκπαο ηνπ θαξίκπα» ζην βηβιίν Κνθφιεο, ό. π., ζ

11 11 Γηα ηνπο άιινπο είλαη ν Ησάλλεο Μαξηάκπαο, κηα ηαπηφηεηα πνπ ζπγθξνχεηαη εζσηεξηθά κε εθείλε ηνπ Πηηηαθνχ, αθνχ σο Μαξηάκπαο ιπηξψλεηαη κελ απφ ηε δσή πνπ έδεζε σο Πηηηαθφο αιιά δελ έρεη εκπεηξίεο δσήο, δελ έρεη κλήκε, δελ ππάξρνπλ ζεκεία αλαθνξάο ηνπ ζην παξειζφλ θαη δελ κπνξεί λα έρεη νχηε κέιινλ κνλάρα παξφλ. Ο εαπηφο ηνπ σο άιινο απνηπραίλεη, θαζψο δελ απνδέρεηαη ηε λέα δσή πνπ έρεη πιάζεη σο Μαξηάκπαο (κνηάδεη λα έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηελ αξρηθή πξφζεζή ηνπ λα βνεζήζεη ηνλ αιεζηλφ Μαξηάκπα) ή νινθιεξψλεηαη εδψ. Ζ απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ήξσα κνηάδεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ απνζχλζεζε ηεο αθήγεζεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε ηφζν ζην θεηκεληθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηνλ αλαγλψζηε, ζηε καηηά ηνπ νπνίνπ ε πινθή μεθαζαξίδεη ίζσο κνλάρα ζην ηέινο, ηαπηφρξνλα κε ηελ απνθάιπςε ηεο αιεζηλήο ηαπηφηεηαο ηνπ Πηηηαθνχ. Απνθνξχθσκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ Γηάλλε θαξίκπα αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο/εηεξφηεηαο είλαη ε πηνζέηεζε απφ ηνλ ίδην πιαζκαηηθψλ πξνζσπείσλ ή ν δαλεηζκφο ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζε πιαζκαηηθά πξφζσπα. πγθεθξηκέλα, δαλείδεη ην φλνκά ηνπ 33 ζε πέληε ήξσεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ ζηε ζπιινγή Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη, 34 ζηνλ Γηάλλε πνπ πξσηαγσληζηεί ζην Θείν Τξαγί, ζηνπο Γηάλλε Μεκίιηα, Γηάλλε Μαξηάκπα θαη Γηάλλε Πηηηαθφ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο Μαξηάκπαο, ζην κηθξφ Γηαλλάθε ηνπ δηεγήκαηνο «Εφκην, ην παηδί ηνπ ηζίξθνπ» θαη ζηνλ Γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «Οη ηξεηο άδεηεο θαξέθιεο» ην νπνίν δίλεη θαη ην φλνκά ηνπ ζηε ζπιινγή, ζηνλ θαπηα-γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «Σπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα» ην νπνίν ραξίδεη ην φλνκά ηνπ ζε νιφθιεξε ηε ζπιινγή θαη ζηνλ πνηεηή Γηάλλε Μπαξίζθα ηνπ δηεγήκαηνο «Σν κνπζηάθη» ηεο ίδηαο ζπιινγήο. Μάιηζηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζην δηήγεκα «Φηγνπξαδέξ Κπξηψλ» ηεο ηειεπηαίαο ζπιινγήο, ν ήξσαο Εαλήο (Γηάλλεο) Εαλεηφπνπινο ππνγξάθεη σο Γηάλλεο θαξίκπαο ζην θαηαιεθηηθφ ηειεγξάθεκα. Πξφθεηηαη γηα πνιιέο φςεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο δίλεηαη ην ζπγγξαθηθφ εγψ, γηα πνιιά θνκκάηηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ίζσο ηνλ επαλαπξνζδηνξίδνπλ. 33 Γηα ην φλνκα Γηάλλεο θαη ηε ιέμε «εαπηνχιεδεο» ζηνπο Καϋκνύο ζην Γξηπνλήζη, ζην Θείν Τξαγί, ζηνλ Μαξηάκπα, ζην Βαηεξιώ δπν γεινίωλ θαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή Οη Δαπηνύιεδεο (1952) βι. θαη Κνθφιεο, ό. π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηνλ Γηάλλε Μειεηνγηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «ηηο πεηξνθνιψλεο ην ιηκάλη», ηνλ Γηάλλε αιακάηα ηνπ δηεγήκαηνο «Ο δηάβνινο ζηελ Κάβηαλε», ηνλ Γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «θιάβνο ζηε Χαιθίδα», ηνλ Γηάλλε Μπαξδέιηα ηνπ δηεγήκαηνο «ηνλ πάλσ καραιά ζηα Μαξνπριέηθα» θαη ηνλ Γηάλλε ηνπ δηεγήκαηνο «Ο θαπεηάλ Γθξεο».

12 12 «Όια ηα πξάγκαηα θπηηάδνπλ ηνλ άλζξσπν γηα λα ηνπο δψζεη πξφζσπν γηα λα ζσζνχλ θαη φλνκα γηα λα ππάξμνπλ», 35 δειψλεη ν ζπγγξαθέαο αλαθεξφκελνο ζηνπο κπζηζηνξεκαηηθνχο ραξαθηήξεο πνπ αγθαιηάδνπλ ην έξγν ηνπ. Πνηά είλαη φκσο ε αιεζηλή ηνπο ηαπηφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εμίζσζε ηεο θηγνχξαο κε ηνλ ραξαθηήξα ζηνλ νπνίν απηή παξαπέκπεη; Σν ζψκα απνηειεί κηα κνξθή κεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηνλ εαπηφ θαη ζηνλ θφζκν θαη νη κπζηζηνξεκαηηθνί ήξσεο κνηάδνπλ λα κεηακνξθψλνληαη θαζψο εμειίζζεηαη ε πινθή ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ έξγνπ θαη ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη σο άιινη ζε επφκελα έξγα. 36 Οη παξαιιαγέο γχξσ απφ ην ζψκα ινηπφλ απνηεινχλ παξαιιαγέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξίκπα, ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Άιισζηε, ε ελφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ, κε ηελ εκθάληζε ησλ ίδησλ κπζηζηνξεκαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ίδησλ κνηίβσλ, δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε κηαο κνλάρα ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ, κε πνιιέο φκσο εθδνρέο. Ό,ηη ηειηθά ππεξηζρχεη είλαη κηα ζθαξηκπηθή, ζαπκαζηή πξαγκαηηθφηεηα πνπ είηε απνηειεί πξνέθηαζε θαη κεηακφξθσζε ηεο γχξσ πξαγκαηηθφηεηαο είηε ηζνδπλακεί κε ην ζάλαηφ ηεο. Δίλαη νη κπζηζηνξεκαηηθνί ήξσεο πνπ αιιάδνπλ ζην πιαίζην ελφο ηαμηδηνχ δίρσο ηέινο, είλαη ε ίδηα ε δσή πνπ φπσο ππνγξακκίδεη θαη ν θαξίκπαο «είλαη απέξαληε γηα φζνπο έζθπςαλ λ αθνπγθξαζηνχλ ηνλ παικφ ηεο» Βι. θαξίκπαο, Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα, φ. π., ζ Βι. θαη Κπξηαθή Χξα, «Ζ επαλάιεςε ζην έξγν ηνπ Γηάλλε θαξίκπα», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Σθαξίκπα, φ. π., ζ Βι. θαξίκπαο, Τν Θείν Τξαγί, φ. π., ζ θαη Κσζηίνπ, «Ο θαξίκπαο ηεο θπγήο θαη ηεο πεξηπιάλεζεο. Ζ καξηπξία ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ», ό. π., ζ. 773.

13 13 Βηβιηνγξαθία 38 Η. Λνγνηερληθά Έξγα θαξίκπαο Γηάλλεο, Καϋκνί ζην Γξηπνλήζη, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1994., Μαξηάκπαο, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1992., Ο θύξηνο ηνπ Τδαθ. Παηο θη απαγάη, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1996., Τν Βαηεξιώ δπν γεινίωλ, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1994., Τν Θείν Τξαγί, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1993., Τν Σόιν ηνπ Φίγθαξω, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1992., Τξεηο άδεηεο θαξέθιεο, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1998., Τπθινβδνκάδα ζηε Χαιθίδα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε 1996., Φπγή πξνο ηα εκπξόο, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Νεθέιε ΗΗ. Γνθίκηα Μειέηεο Bigsby C. W. E., Νηαληά θαη ζνπξξεαιηζκόο, κηθξ. Διέλε Μνζρνλά, Δξκήο Καζίλεο Κ. Γ., Γηαζηαπξώζεηο. Μειέηεο γηα ηνλ ΙΘ θαη Κ αη., Χαηδεληθνιή Κνθφιεο Ξ. Α., Άλζξωπνη θαη κε: Τα όξηα ηεο θαληαζίαο ζην Σθαξίκπα, University Studio Press,Θεζζαινλίθε Κφιιηα Διέλε, «Οη λενινγηζκνί σο ζηνηρείν χθνπο ζην Σόιν ηνπ Φίγθαξω», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Γηάλλε Σθαξίκπα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Γηάκεηξνο, Χαιθίδα 2007, ζ Κφιιηα Διέλε, «Σν κνηίβν ηνπ ζαλάηνπ ζηνπο Καϋκνύο ζην Γξηπνλήζη θαη ζηνλ Μαξηάκπα», Τα Νεθνύξηα, ηρ. 13, Αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε θαξίκπα, Χαιθίδα, Ννέκβξηνο 2005, ζ Κσζηίνπ Καηεξίλα (επηκ.), Γηα ηνλ Σθαξίκπα, Αηγαίνλ, Λεπθσζία Κσζηίνπ Καηεξίλα, «Ο θαξίκπαο ηεο θπγήο θαη ηεο πεξηπιάλεζεο. Ζ καξηπξία ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ», Η Λέμε, ηρ. 68, Οθηψβξεο 1987, ζ Όπνπ δελ αλαγξάθεηαη ηφπνο έθδνζεο ελλνείηαη ε Αζήλα.

14 14 Μηθέ Μαίξε, Μεηακθηέζεηο ζηε Νενειιεληθή Πεδνγξαθία (19 νο 20 νο αηώλαο), Κέδξνο Ricœur Paul, Ο ίδηνο ν εαπηόο ωο άιινο, κηθξ. Βίθπ Ηαθψβνπ, επίκεηξν Γηψξγνο Ξεξνπαΐδεο, Πφιηο ηακπνπινχ πκεψλ Γξ., «Ο ίζθηνο ηεο Γξαθήο. Όςεηο κηαο επίκνλεο εηθφλαο ηνπ Γηάλλε θαξίκπα», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Σθαξίκπα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Γηάκεηξνο, Χαιθίδα 2007, ζ ηακπνπινχ πκεψλ Γξ., Πεγέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γηάλλε Σθαξίκπα, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ σθέιηκσλ βηβιίσλ Σδηφβαο Γεκήηξεο, Ο άιινο εαπηόο. Ταπηόηεηα θαη θνηλωλία ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία, Πφιηο Tonnet Henri, Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο, κηθξ. Μαξίλα Καξακάλνπ, επηκ. κηθξ. Γ. Φ. Γαιάλεο, Παηάθεο 2001 Χξα Κπξηαθή, «Ζ επαλάιεςε ζην έξγν ηνπ Γηάλλε θαξίκπα», Πξαθηηθά Α Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Σθαξίκπα, επηκ. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Γηάκεηξνο, Χαιθίδα 2007, ζ Yannakakis Eleni, «The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in Skarimbas To Σόιν ηνπ Φίγθαξω», Μνιπβδνθνλδπινπειεθεηήο, ηρ. 3, 1991, ζ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα.

Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα. Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα. (από ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή) Α. Σν πξψην εθηελέο αθεγεκαηηθφ έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηφθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα, δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζην «Ννπκά» ην 1912 (18 Απγνχζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα