Θέµα : Εξεταστέα Ύλη Μαθηµάτων Β Κύκλου Σπουδών Ηµερησίων & Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕI, σχολικού έτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : Εξεταστέα Ύλη Μαθηµάτων Β Κύκλου Σπουδών Ηµερησίων & Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕI, σχολικού έτους 2006-2007."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E. Ταχ. /νση : Ερµού 15 Τ.Κ. : Αθήνα Πληροφορίες:Θ. Μπάρτζη, Μ. Ιωαννίδου. Τηλ. : Fax: Ιστοσελίδα : Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα Αρ. Πρωτ / Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα : Εξεταστέα Ύλη Μαθηµάτων Β Κύκλου Σπουδών Ηµερησίων & Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕI, σχολικού έτους Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις της παράγρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206 Τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγρ. 9.1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01( ΦΕΚ 90 Τ. Α ) καθώς και του εδαφίου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2942/01(ΦΕΚ 202-Τ.Α ). 2.Την εισηγήση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως αυτή διατυπώθηκε µε την αριθµ.17/ πράξη του τµήµατος Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 3.Την Υ.Α /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 608 β ) Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 4.Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν /85 ( ΦΕΚ 137 Τ.Α ) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ( ΦΕΚ 154 Α ) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παράγρ. 2Α του Ν. 2469/97 ( ΦΕΚ 38 Τ. Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον καθορισµό της Εξεταστέας Ύλης των Μαθηµάτων Β Κύκλου σπουδών Ηµερησίων και Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕΙ, σχολικού έτους ως εξής : 1

2 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ιδακτικό βιβλίο: Μαθηµατικά Α τάξη 2 ου Κύκλου (Π. Βλάµος, Α. ούναβης,. Ζέρβας) του Ο.Ε..Β Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόµενο 1 Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική Παρ. 2.1., 2.2., 2.3. (χωρίς την κατανοµή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου ϖλάτους στις σελ ), 2.4. και 2.5. (εκτός της µέσης αϖόλυτης αϖόκλισης στις σελίδες 84 86), 2.6. Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης Α. Παρ. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (µόνο µελέτη αϖροσδιόριστης µορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά µόνο την ϖρώτη ϖερίϖτωση του ϖίνακα συζυγών ϖαραστάσεων της σελ. 115). Εξαιρούνται: Η ϖαράγραφος 3.5 και οι εφαρµογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελίδες 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 126. Β. Παρ. 3.6., 3.7., 3.8. και 3.9. Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ. 145, και 7 στις σελίδες 147 και 148. Σελίδες (αϖό έως) Κεφ. 4: Στοιχεία ιαφορικού Λογισµού Α. Παρ. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. και Β. Παρ και Γενική Παρατήρηση : Α) Οι εφαρµογές και τα ϖαραδείγµατα του βιβλίου µϖορούν να χρησιµοϖοιηθούν ως ϖροτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την αϖόδειξη άλλων ϖροτάσεων. Β) Εφαρµογές και ασκήσεις ϖου αναφέρονται σε όρια στο άϖειρο, καθώς και σε ϖαραγράφους ή τµήµατα ϖαραγράφων ϖου έχουν εξαιρεθεί, δεν αϖοτελούν µέρος της εξεταστέας ύλης. 2

3 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ιδακτικό βιβλίο: Μαθηµατικά Α τάξη 2 ου Κύκλου (Π. Βλάµος, Α. ούναβης,. Ζέρβας) του Ο.Ε..Β Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόµενο 1 Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική Παρ. 2.1., 2.2., 2.3. (χωρίς την κατανοµή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου ϖλάτους στις σελ ), 2.4. και 2.5. (εκτός της µέσης αϖόλυτης αϖόκλισης στις σελίδες 84 86), 2.6. Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις του Κεφαλαίου στη σελ Σελίδες (αϖό έως) Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης Α. Παρ. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (µόνο µελέτη αϖροσδιόριστης µορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά µόνο την ϖρώτη ϖερίϖτωση του ϖίνακα συζυγών ϖαραστάσεων της σελ. 115). Εξαιρούνται : Η ϖαράγραφος 3.5 και οι εφαρµογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελίδες 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 126. Β. Παρ. 3.6., 3.7., 3.8. και 3.9. Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ. 145, και 7 στις σελίδες 147 και Κεφ. 4: Στοιχεία ιαφορικού Λογισµού Α. Παρ. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. και Β. Παρ και Γενική Παρατήρηση : Α) Οι εφαρµογές και τα ϖαραδείγµατα του βιβλίου µϖορούν να χρησιµοϖοιηθούν ως ϖροτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την αϖόδειξη άλλων ϖροτάσεων. Β) Εφαρµογές και ασκήσεις ϖου αναφέρονται σε όρια στο άϖειρο, καθώς και σε ϖαραγράφους ή τµήµατα ϖαραγράφων ϖου έχουν εξαιρεθεί, δεν αϖοτελούν µέρος της εξεταστέας ύλης. 3

4 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α. ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ: Αϖό το διδακτικό βιβλίο: Nέα Ελληνικά 2 ου Κύκλου, Κ. Αγγελάκος, Χ. ελή, Ζ. Κατσιαµϖούρα, Π. Μϖίστα, Π.Ι., Έκδοση 2006 Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείµενο/Στοιχεία θεωρίας) Σελίδες Α Ενότητα Στοιχεία θεωρίας: Παραγωγική/Εϖαγωγική Μέθοδος Τρόϖοι ανάϖτυξης ϖαραγράφων 1. Νικηφόρος Βρεττάκος, Ο χρόνος και το ϖοτάµι Β Ενότητα 2. Κείµενο: Άγγελος Τερζάκης, Προσανατολισµός στον αιώνα Στοιχεία Θεωρίας: Περίληψη κειµένου Γ Ενότητα 3. Κείµενο αϖό το ϖεριοδικό National Geographic: Η διατροφή του ϖλανήτη 4. Κείµενο: Παντελής Μϖουκάλας, Σιγά µην τους τα δώσω Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ στον ϖολιτικό λόγο 64 Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ στη διαφήµιση 104 Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ στον εϖιστηµονικό λόγο 125 Ενότητα 5. Κείµενο: Θουκυδίδης, Ιστορία Γ, Κείµενο: Μάριος Πλωρίτης, Νέοι, ναρκωτικά, βία Στοιχεία θεωρίας: οκίµιο Ε Ενότητα 7. Κείµενο: Γιώργος Μϖαµϖινιώτης, Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν Παρόν-Μέλλον Στοιχεία θεωρίας: Ο σχηµατισµός των ϖαραθετικών 166 Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΕ: Αϖό το διδακτικό βιβλίο: Nέα Ελληνικά 2 ου Κύκλου, Κ. Αγγελάκος, Χ. ελή, Ζ. Κατσιαµϖούρα, Π. Μϖίστα, Π.Ι., Έκδοση Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείµενο/Στοιχεία θεωρίας) Σελίδες Α Ενότητα Στοιχεία θεωρίας: Παραγωγική/Εϖαγωγική Μέθοδος Τρόϖοι ανάϖτυξης ϖαραγράφων 1. Νικηφόρος Βρεττάκος, Ο χρόνος και το ϖοτάµι Β Ενότητα 2. Κείµενο: Άγγελος Τερζάκης, Προσανατολισµός στον αιώνα Στοιχεία Θεωρίας: Περίληψη κειµένου Γ Ενότητα 3. Κείµενο αϖό το ϖεριοδικό National Geographic: Η διατροφή του ϖλανήτη

5 4. Κείµενο: Παντελής Μϖουκάλας, Σιγά µην τους τα δώσω Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ στον ϖολιτικό λόγο 64 Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ στη διαφήµιση 104 Στοιχεία θεωρίας: Η ϖειθώ στον εϖιστηµονικό λόγο 125 Ενότητα 5. Κείµενο: Θουκυδίδης, Ιστορία Γ, Κείµενο: Μάριος Πλωρίτης, Νέοι, ναρκωτικά, βία Στοιχεία θεωρίας: οκίµιο Ε Ενότητα 7. Κείµενο: Γιώργος Μϖαµϖινιώτης, Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν Παρόν-Μέλλον Στοιχεία θεωρίας: Ο σχηµατισµός των ϖαραθετικών 166 5

6 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC 2. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 5. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μάθηµα ειδικότητας: «Στοιχεία Μηχανών» ιδακτικό βιβλίο: Στοιχεία Μηχανών Σχέδιο: των Ι. Καρβέλη, Α. Μϖαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη. Αϖό Βιβλίο: «Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο-Μέρος B» Α/Α 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόµενο Κεφάλαιο 7 ΜEΣΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡEΩΣΗΣ Γενικά ϖερί συνδέσεων-είδη συνδέσεων. 7.1 Ήλος Περιγραφή-Χρήση ήλου (καρφιού) Κατηγορίες-Τύϖοι ήλων (καρφιών) Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου. 7.2 Ηλώσεις Λειτουργικός σκοϖός-περιγραφή-χρήση ηλώσεων Κατηγορίες-Τύϖοι-Κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων. 7.3 Κοχλιωτές συνδέσεις Περιγραφή-Χρήσεις κοχλιών Κατασκευή σϖειρώµατος. Σελίδες Λειτουργικός σκοϖός κοχλιών Συγκολλήσεις Περιγραφή Σκοϖός-Χρήσεις συγκόλλησης Κατηγορίες συγκολλήσεων Κατασκευαστικά στοιχεία. 7.5 Σφήνες Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών Κατηγορίες-Τύϖοι σφηνών. Κεφάλαιο 8 Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 8.1 Γενικές έννοιες Βασικά φυσικά µεγέθη και σχέσεις τους

7 Κεφάλαιο 9 σελ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 9.1.Άξονες Άτρακτοι - Στροφείς Περιγραφή Ορισµός Σκοϖός ϖου εξυϖηρετούν Τύϖοι και κατηγορίες Μορφολογικά χαρακτηριστικά υλικά αξόνων Συνθήκες λειτουργίας καταϖόνηση Τοϖοθέτηση λειτουργία συντήρηση 9.2. Έδρανα-Είδη εδράνων Περιγραφή Ορισµός Σκοϖός ϖου εξυϖηρετούν Τύϖοι και κατηγορίες Μορφολογικά χαρακτηριστικά υλικά κατασκευής Συνθήκες λειτουργίας καταϖόνηση Τοϖοθέτηση λειτουργία συντήρηση 9.3. Σύνδεσµοι-Είδη Συνδέσµων Περιγραφή Ορισµός Είδη Σταθεροί ή άκαµϖτοι σύνδεσµοι Κινητοί ή εύκαµϖτοι σύνδεσµοι Λυόµενοι σύνδεσµοι Συµϖλέκτες (Εξαιρούνται οι ϖαράγραφοι-εικόνες ϖου αναφέρονται στο σχεδιασµό των συνδέσµων) Εϖισήµανση: Η ϖαράγραφος της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στo βιβλίο << Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιo >> ως ϖαράγραφος 9.3.4, λόγω τυϖογραφικού λάθους. 4. Κεφάλαιο 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Οδοντώσεις Ορισµός Περιγραφή Λειτουργικός σκοϖός χρήσεις Κατηγορίες Τύϖοι Κατασκευαστικά στοιχεία Συνθήκες σχέσεις λειτουργίας Οδηγίες εφαρµογής λειτουργίας Ιµάντες Ορισµός Περιγραφή Λειτουργικός σκοϖός Χρήσεις Κατηγορίες Τύϖοι Κατασκευαστικά στοιχεία Συνθήκες σχέσεις λειτουργίας Οδηγίες εφαρµογής λειτουργίας

8 Αλυσίδες Ορισµός Περιγραφή Λειτουργικός σκοϖός χρήσεις Κατηγορίες Τύϖοι Κατασκευαστικά στοιχεία Συνθήκες σχέσεις λειτουργίας Οδηγίες εφαρµογής -λειτουργίας Κεφάλαιο 11 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ Περιγραφή Ορισµός Σκοϖός ϖου εξυϖηρετεί ο µηχανισµός εµβόλου διωστήρα στροφάλου Τύϖοι και κατηγορίες Βασικά γεωµετρικά µεγέθη Μορφολογικά χαρακτηριστικά Υλικά κατασκευής Συνθήκες λειτουργίας - καταϖόνηση

9 Αϖό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του βιβλίου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΣΧΕ ΙΟ» Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόµενο Σελίδες 6. Κεφάλαιο 14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Εισαγωγικά στοιχεία Υϖολογισµοί αντοχής Ηλώσεις Καταϖόνηση ηλώσεων Παραδείγµατα εφαρµογής Κοχλιοσυνδέσεις Υϖολογισµός των κοχλιών σε αντοχή Παραδείγµατα εφαρµογής Ασκήσεις για λύση Σφήνες Εϖιλογές σφηνών Εφαρµογές Ατρακτοι Άξονες Υϖολογισµός ατράκτων - αξόνων Παράδειγµα υϖολογισµού ατράκτου Ασκήσεις για λύση Έδρανα κύλισης (ρουλµάν) Γεωµετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης Υϖολογισµός εδράνων κύλισης Πίνακες υϖολογισµού εδράνων κύλισης Παράδειγµα υϖολογισµού εδράνων κύλισης Ασκήσεις για λύση Οδοντώσεις Λειτουργικές σχέσεις Παράδειγµα εφαρµογής Ασκήσεις για λύση Υϖολογισµοί αντοχής Παράδειγµα εφαρµογής Ασκήσεις για λύση Ιµάντες Λειτουργικές σχέσεις Παράδειγµα εφαρµογής Ασκήσεις για λύση Υϖολογισµοί αντοχής (Παραδείγµατα εφαρµογής και ασκήσεις για λύση) Αλυσίδες Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία Μέθοδος εϖιλογής Παράδειγµα εφαρµογής Ασκήσεις για λύση

10 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιδακτικό βιβλίο: οµή και Λειτουργία Μικροϋϖολογιστών ( Κ. Πεκµεστζή, Ι. Βογιατζή, Γ. Λιβιεράτου, Π. Μϖουγά) Έκδοση Π.Ι. Α/Α Σελίδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόµενο ( αϖό... έως) 1 1 ο / Βασικές αρχές δοµής και λειτουργίας των υϖολογιστικών συστηµάτων 2 2 ο / Εφαρµογές των ψηφιακών ηλεκτρονικών στα υϖολογιστικά συστήµατα 3 3 ο / Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού τµήµατος των υϖολογιστικών συστηµάτων (αϖό ϖαρ. 3.1 έως και 3.6) 4 4 ο / Σύνδεση µικροεϖεξεργαστών και µικροελεγκτών ο / Αρχιτεκτονική και Προγραµµατισµός του µικροελεγκτή ΡΙC (ϖαρ. 5.1 έως και 5.3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ιδακτικό βιβλίο: Εκϖοµϖή και Λήψη Ραδιοφωνικού Σήµατος ( Β. Κώτσου, Ι. Κυριάκη, Ν. Τουσούνη), Έκδοση ΠΙ. /Ο.Ε..Β. Α/Α Σελίδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόµενο ( αϖό... έως) 1 1 / Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Ραδιοεϖικοινωνίας (εκτός των ϖαραγράφ. 1.3, 1.4, 1.7) 2 2 / Σήµατα (εκτός του Σχ. 2.15) / ιαδικασίες Μετάδοσης Σηµάτων (εκτός των Σχ. 3.2 έως και 3.8 καθώς και του Σχ. 3.33) 4 4 / Ποµϖοί ΑΜ και FΜ (εκτός των Σχ , 4.13 και 4.27 και των ϖαραγρ. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22 και ) 5 5 / Μεταφορά και Εκϖοµϖή ιαµορφωµένου Σήµατος - Γραµµές - Κεραίες - ιάδοση ( εκτός των ϖαραγρ.5.6 έως και και των ϖαραγρ έως και ) 6 7 / Αναλυτική ϖαρουσίαση βαθµίδων του δέκτη ( εκτός των ϖαραγρ έως και 7.1.3)

11 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ιδακτικό βιβλίο: Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (Μ. Βαρβατσουλάκης, Θ. Γεωργάκης, Β. ηµητρόϖουλος, Χ. Κουτουλάκος), εκδ. Π.Ι. / Ο.Ε..Β.- Α ΤΕΥΧΟΣ και Β ΤΕΥΧΟΣ. Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόµενο Σελίδες ( αϖό... έως) Α' ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / 1. Γενικά 2.Ηλεκτρική εγκατάσταση µεγάλου κτιρίου 3.Ερωτήσεις - Ασκήσεις 2 Α ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ / 1. Εισαγωγικές έννοιες φωτισµού 2. Φωτοµετρικά µεγέθη 3.Τεχνητές φωτεινές ϖηγές 7. Ανακεφαλαίωση (η αναφερόµενη στις ενότητες 1,2,3) 8. Ερωτήσεις - Ασκήσεις (οι αναφερόµενες στις ενότητες 1,2,3) 3 Β ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ / 1. Η ανάϖτυξη της δοµηµένης καλωδίωσης 2. Τοϖικά δίκτυα υϖολογιστών 3. Μέσα µετάδοσης 7. Ανακεφαλαίωση (η αναφερόµενη στις ενότητες 1,2,3) 8. Ερωτήσεις - Ασκήσεις (οι αναφερόµενες στις ενότητες 1,2,3) Β ΤΕΥΧΟΣ 4 Γ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ / 2. Αυτονοµία Κεντρικής θέρµανσης Ανακεφαλαίωση - Ερωτήσεις, Ασκήσεις 4. Γειώσεις µεγάλων κτιρίων. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις, Ασκήσεις 5. Ηλεκτροϖαραγωγό ζεύγος. Ανακεφαλαίωση - Ερωτήσεις, Ασκήσεις 8. Αντλητικά Συγκροτήµατα. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις, Ασκήσεις Παρατήρηση: Τα µέρη του κειµένου ϖου είναι τοϖοθετηµένα σε ϖλαίσιο µε µικρότερα γράµµατα και σε λευκό φόντο δεν αϖοτελούν µέρος της εξεταστέας ύλης, όϖως αναφέρεται και σε σχετική σηµείωση στη σελ. 8 του Β Τεύχους. 11

12 2. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροµηχανικά & Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αυτοκινήτου ιδακτικό βιβλίο: Ηλεκτροµηχανικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αυτοκινήτου, (Χ. Ιωάννου - Σ. Μανιάς - Π. Μαραµϖέας), εκδ. Π.Ι. / Ο.Ε..Β. Α/Α Σελίδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόµενο ( αϖό... έως) 1 1 ο / Στοιχεία θερµοδυναµικής ο / Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης ο / Καύση ο / Σύγχρονα Συστήµατα Ανάφλεξης ο / Συστήµατα Τροφοδοσίας ο / Αισθητήρας Λάµδα ο / Καύσιµο Υγραέριο ο / Σύστηµα αντιµϖλοκαρίσµατος τροχών (ϖαρ ) 9 16 ο / ιαγνωστικοί έλεγχοι στο αυτοκίνητο (16.1 έως και ) ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ (Εξετάζεται µόνο το θεωρητικό µέρος) ιδακτικό βιβλίο: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ (Π. Λυκογιάννη, Α. Νίτη, Μ. Στεφανάκη, Έκδοση Ο.Ε..Β.) Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόµενο Σελίδες (αϖό.έως) 1 Κεφ. 1 Τοιχοϖοιίες Κεφ. 2 Εϖιχρίσµατα Κεφ. 3 άϖεδα Κεφ. 4 Κουφώµατα , , Κεφ. 5 Στέγες , Κεφ. 6 Τζάκια Κεφ. 7 Εϖενδύσεις Κεφ. 8 Κλίµακες Κεφ. 9 Κιγκλιδώµατα Κεφ. 10 Χρωµατισµοί

13 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι πίνακες των σελίδων 185 και 325 σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείµενο αποµνηµόνευσης και εξέτασης. Οι πίνακες αυτοί περιλαµβάνονται επειδή γίνονται συγκεκριµένες αναφορές σε αυτούς στα αντίστοιχα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης του βιβλίου. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ) (Εξετάζεται το σχεδιαστικό µέρος και σύµφωνα µε τις οδηγίες εξέτασης) ιδακτικό βιβλίο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ) ( Γ. Γεράκης, Σ. Αυγερινού-Κολώνια, Γ. Καραλής, Έκδοση Ο.Ε..Β.) Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόµενο Σελίδες (αϖό.έως) 1 Κεφ. 1 Βασικές έννοιες της Πολεοδοµίας 2 Κεφ. 2 Οι όροι δόµησης Κεφ. 3 Η έννοια και τα ϖεριεχόµενα του τοϖογραφικού σχεδίου 4 Κεφ. 4 Η έννοια και τα ϖεριεχόµενα του διαγράµµατος κάλυψης (εκτός αϖό την ϖαράγρ. 4.2) 5 Κεφ. 5 Κατασκευή και οικοδοµικές λεϖτοµέρειες (εκτός αϖό τις ϖαραγρ , 5.4) 6 Κεφ. 6 Αρχιτεκτονική µελέτη εϖαγγελµατικού χώρου (εκτός αϖό τις σελ ) 7 Κεφ. 7 Αρχιτεκτονική µελέτη ϖολυώροφου κτιρίου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι µαθητές δεν χρειάζεται να αϖοστηθίσουν αριθµητικά δεδοµένα και διαστάσεις δοµικών στοιχείων ή υλικών και µορφές διατοµών. 13

14 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1.ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 4. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΗΦΙ ΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 5. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ 6. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 7. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ 8. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΙΙ ιδακτικό Βιβλίο: Ιστορία των τεχνών: Έργα και ηµιουργοί. ( ηµ.παυλόπουλου-β.πετρίδου-γιαν.ρηγόπουλου-εύης Σαµπανίκου) εκδ.πι / ΟΕ Β Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Περιεχόµενο Σελίδες (από έως) 1 12.ΡΕΜΠΡΑΝΤ ΚΑΙ ΒΕΡΜΕΕΡ (..κόσµο των καλλιτεχνικών µορφών)221 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝ ΒΕΡΜΕΕΡ.-230 (µέσων και το καλλιτεχνικό του αποτέλεσµα) ΒΙΒΑΛΝΤΙ -ΜΟΤΣΑΡΤ-ΜΠΕΤΟΒΕΝ (..και στο χώρο των ιδεών) Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (..να µην ενοχλούµαστε αισθητικά) Ε ΟΥΑΡ ΟΣ ΜΑΝΕ ( ) CRYSTAL PALACE (1851) ΤΖΟΖΕΦ ΠΑΞΤΟΝ ( ) (..εγκαινιάζοντας µια νέα αισθητική αντίληψη) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΟΝΤΕΝ ( ) (..Το 1919 ιδρύθηκε στο Παρίσι Μουσείο Rodin) ΠΩΛ ΣΕΖΑΝ ( ) (..Πέθανε στο Αιξαν -Προβάνς ) 8 19.ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ( ) (τα $) Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΖ ( Εικ. 8,9 ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ ( ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ( )

15 11 22.ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20 ου ΑΙΩΝΑ (..και τη σκιά στους πίνακες του Γκρέκο.) (..σκέψης του ηµήτρη Πικιώνη) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ NELLY'S και σελ ΤV ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝ ΥΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος (2 ώρες Θεωρία) ιδακτικό βιβλίο: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος» των Μϖαµϖά Μ., Μανωλάκη Μ., Τσουτσαίου Α., έκδοση ΟΕ Β, 2003 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ α/α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙ ΕΣ (αϖό έως) 1. Κεφάλαιο 1 ο Ποιότητα Ορισµός και Σηµασία Ποιοτικού Ελέγχου (ϖαρ. 1.1 έως και 1.6.2) 2. Κεφάλαιο 2 ο οµικά Χαρακτηριστικά Υφασµάτων (ϖαρ. 2.1 έως και 2.6.7) 3. Κεφάλαιο 3 ο Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Υφασµάτων (ϖαρ. 3.1 έως και ) 4. Κεφάλαιο 4 ο Χηµικές Ιδιότητες Υφασµάτων (ϖαρ. 4.1 έως και 4.5.3) 5. Κεφάλαιο 5 ο Χρωµατοµετρικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι (ϖαρ. 5.1 έως και 5.2.5) 6. Κεφάλαιο 6 ο Έλεγχος Ποιότητας - Αϖαιτήσεις Ποιοτικού Ελέγχου (ϖαρ. 6.1 έως και 6.5) 7. Κεφάλαιο 7 ο Φορείς Ελέγχου Ποιότητας (ϖαρ. 7.1 έως και 7.4)

16 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤA: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤA : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤA : ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ιδακτικό Βιβλίο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, των Λιανού Θ., Παϖαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. (έκδοση 2006) Α/Α Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονοµικές Έννοιες Σελίδες 1. Εισαγωγή 9 2. Η Οικονοµία του Ροβινσώνα Κρούσου Οι ανάγκες Προϊόντα ή οικονοµικά αγαθά Η αγορά Κοινωνικοί θεσµοί Οι ϖαραγωγικές υνατότητες της Οικονοµίας Ο Καταµερισµός των έργων Το Χρήµα Το Οικονοµικό Κύκλωµα (Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις ϖου αντιστοιχούν στα ϖροαναφερόµενα υϖοκεφάλαια) Α/Α Κεφάλαιο 2: Η Ζήτηση των Αγαθών Σελίδες 1. Εισαγωγή Η συµϖεριφορά του καταναλωτή Νόµος Ζήτησης - Καµϖύλη Ζήτησης Η αγοραία καµϖύλη ζήτησης Η συνάρτηση ζήτησης Άλλοι ϖροσδιοριστικοί ϖαράγοντες της ζήτησης Μεταβολή στη ζητούµενη ϖοσότητα και µεταβολή στη ζήτηση (Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις ϖου αντιστοιχούν στα ϖροαναφερόµενα υϖοκεφάλαια) 16

17 Α/Α Κεφάλαιο 3: Η Παραγωγή της Εϖιχείρησης και το Κόστος Σελίδες Α. Παραγωγή της εϖιχείρησης 1. Η έννοια της ϖαραγωγής και τα χαρακτηριστικά της Ο χρονικός ορίζοντας της εϖιχείρησης Η συνάρτηση ϖαραγωγής Συνολικό ϖροϊόν Μέσο και Οριακό ϖροϊόν Ο Νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης αϖόδοσης Η εϖίδραση της µεταβολής της τεχνολογίας στην ϖαραγωγή Β. Το Κόστος Παραγωγής 1. Το κόστος ϖαραγωγής στη βραχυχρόνια ϖερίοδο Καµϖύλες κόστους στη βραχυχρόνια ϖερίοδο Μέσο κόστος Οριακό κόστος (Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις ϖου αντιστοιχούν στα ϖροαναφερόµενα υϖοκεφάλαια) Α/Α Κεφάλαιο 4: Η Προσφορά των Αγαθών Σελίδες 1. Εισαγωγή Η καµϖύλη ϖροσφοράς - Νόµος ϖροσφοράς Η αγοραία καµϖύλη ϖροσφοράς Η συνάρτηση ϖροσφοράς Προσδιοριστικοί ϖαράγοντες της ϖροσφοράς Μεταβολή της «ϖροσφερόµενης ϖοσότητας» και µεταβολή της «ϖροσφοράς» (Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις ϖου αντιστοιχούν στα ϖροαναφερόµενα υϖοκεφάλαια) Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Σελίδες 1. ιάκριση Μικροοικονοµικής και Μακροοικονοµικής Θεωρίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Η Έννοια της Προστιθέµενης Αξίας Η εϖίδραση της µεταβολής των τιµών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Το κατά κεφαλήν ϖραγµατικό Α.Ε.Π Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας και οι αδυναµίες του (Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις ϖου αντιστοιχούν στα ϖροαναφερόµενα υϖοκεφάλαια) Κεφάλαιο 9: Οικονοµικές ιακυµάνσεις Πληθωρισµός Ανεργία Σελίδες 1. Εισαγωγή Οικονοµικές διακυµάνσεις Ο ϖληθωρισµός ( εκτός αϖό όλο το υϖοκεφάλαιο µε τίτλο: «Οι συνέϖειες του ϖληθωρισµού» 4. Ανεργία (Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις ϖου αντιστοιχούν στα ϖροαναφερόµενα υϖοκεφάλαια). 17

18 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το ϖανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα όλων των ειδικοτήτων του Τοµέα Γεωϖονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος είναι το µάθηµα: Σύγχρονες Γεωργικές Εϖιχειρήσεις ιδακτικό βιβλίο: Σύγχρονες Γεωργικές Εϖιχειρήσεις των Καλδή Π., Νάνου Ι., Σϖαθή Π., Ταχόϖουλου Π., Τσιµϖούκα Κ. Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόµενο Σελίδες 1. Κεφ. 1 ο : Οι γεωργικές εϖιχειρήσεις σήµερα Κεφ.2 ο : Οικονοµικές έννοιες για γεωργικές εϖιχειρήσεις, εκτός αϖό τις ϖαραγράφους 2.1: Στενότητα ϖόρων, καταναλωτικές ανάγκες, εϖιθυµίες, οικονοµική οργάνωση και δραστηριότητα (σελ ) και 2.4.2: Κράτος και ϖαρεµβατισµός στο σχηµατισµό τιµών, θεσµικές τιµές, αγροτική ϖολιτική και ϖολιτική ϖροστασίας καταναλωτή (σελ ) 3. Κεφ. 3 ο : Θεσµικές µορφές οργάνωσης γεωργικών εϖιχειρήσεων, εκτός αϖό τις ϖαραγράφους 3.1.1: Προσωϖικές εταιρείες (σελ ) και 3.1.2: Εταιρείες κεφαλαίου (σελ ) 4. Κεφ. 4 ο : Συντελεστές ϖαραγωγής και οικονοµικά αϖοτελέσµατα των γεωργικών εϖιχειρήσεων, εκτός αϖό τις ϖαραγράφους 4.2: Στοιχεία θεωρίας της ϖαραγωγής-ϖαραγωγή µε ένα µεταβλητό συντελεστή ϖαραγωγής (σελ ) και 4.3: Νόµος της µη ανάλογης αϖόδοσης (ή νόµος της φθίνουσας αϖόδοσης ) (σελ ) 5. Κεφ 6 ο : Οικονοµική αϖεικόνιση της εϖιχείρησης Ισολογισµός Στην ύλη, η οϖοία θα εξεταστεί σε εϖίϖεδο Πανελλαδικών εξετάσεων, ανήκει µόνον το θεωρητικό τµήµα κάθε κεφαλαίου και όχι το εργαστηριακό. 18

19 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ 1..Β. Βρεφονηϖιοκόµων 2. Β. Νοσηλευτών 3. Β. Φαρµακείων 4. Β. Οδοντοτεχνιτών 5. Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 6. Κοινωνικών Φροντιστών 7. Β. Φυσικοθεραϖευτών 8. Β. Ακτινολογικών Εργαστηρίων 9. ιατροφής- ιαιτολογίας Mάθηµα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ιδακτικό βιβλίο: ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ των Αθανασοϖούλου Π.,Οικονόµου Μ., Ρίζου Μ. ΟΕ Β Ι ΑΚΤΕΑ και ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόµενο Σελίδες Κεφάλαιο Πρώτο : Παθήσεις του αίµατος 1.1 Αιµοϖοίηση Ερυθροϖοίηση 15 (Γενικά, Το αίµα εϖιτελεί τις εξής βασικές λειτουργίες) 1.3 Αναιµία Γενικά 1.4 Ταξινόµηση αναιµιών, 1. Σιδηροϖενική Αναιµία, 2. Οξεία µεθαιµορραγική αναιµία. 8. Αιµοσφαιρινοϖάθειες, Α. Μεσογειακή αναιµία, Β. ρεϖανοκυτταρική αναιµία - Πολυκυτταραιµία Κεφάλαιο εύτερο : Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήµατος Γενικά. 2.1 Καρδιακή Ανεϖάρκεια. α) Αριστερή Καρδιακή Ανεϖάρκεια β) εξιά καρδιακή ανεϖάρκεια

20 2.4 Ρευµατικός Πυρετός 2.5 Λοιµώδης Ενδοκαρδίτιδα 2.7 Περικαρδίτιδες α) Οξεία ϖερικαρδίτιδα. β) Χρόνια ϖερικαρδίτιδα 2.8 Ισχαιµική καρδιοϖάθεια (έως Κλινικές εκδηλώσεις) Κεφάλαιο Τρίτο : Παθήσεις του αναϖνευστικού συστήµατος Γενικά. 3.1 Λοιµώξεις του αναϖνευστικού συστήµατος 1. Ρινίτιδες 2. Ιγµορίτιδες 3. Οξεία λαρυγγίτιδα 4. Φαρυγγοαµυγδαλίτιδα 5. Οξεία εϖιγλωττίτιδα 6. Οξεία βρογχίτιδα 7. Πνευµονία 8. Φυµατίωση του Πνεύµονα Βρογχικό άσθµα ( έως Ταξινόµηση ) 3.7 Καρκίνος του ϖνεύµονα 3.8 Πνευµονική Εµβολή 3.9 Πλευρίτιδες, 3.10 Πνευµοθώρακας Κεφάλαιο Τέταρτο: Παθήσεις του ϖεϖτικού συστήµατος Γενικά 4.1 Παθήσεις του Οισοφάγου α) Αχαλασία οισοφάγου β) Αυτόµατος ρήξη οισοφάγου γ) Καρκίνος του οισοφάγου 4.2 Παθήσεις του στοµάχου, α) Έλκος του Στοµάχου και του ωδεκαδακτύλου β) Γαστρίτιδα (ι Οξεία ιι Χρόνια) 4.3 Οξεία γαστρεντερίτιδα 4.8 Οξεία ϖεριτονίτιδα, 4.9 Οξεία σκωληκοειδίτιδα, 4.10 Εντερική αϖόφραξη ειλεός, 4.11 Σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου Κεφάλαιο Πέµϖτο: Παθήσεις του ήϖατος, των χοληφόρων οδών και του ϖαγκρέατος Ηϖατίτιδες 5.1 Ιογενείς ηϖατίτιδες

21 α) Ηϖατίτιδα Α β) Ηϖατίτιδα Β γ) Ηϖατίτιδα C 5.2 Αλκοολική ηϖατοϖάθεια, 5.3 Χρόνια ηϖατίτιδα 5.4 Κίρρωση ήϖατος 5.7 Νόσοι του ϖαγκρέατος Γενικά α) Οξεία ϖαγκρεατίτιδα β) Χρόνια ϖαγκρεατίτιδα 5.8 Καρκίνος του ϖαγκρέατος Κεφάλαιο Έκτο: Παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων Γενικά 6.4 Νόσοι των οστών α. Οστεοµυελίτιδα β. Οστεοϖόρωση γ. Ραχίτιδα-Οστεοµαλάκυνση 6.5 Νεοϖλάσµατα οστών

22 Κεφάλαιο Έβδοµο: Λοιµώδη νοσήµατα Γενικά 7.1.α Μηχανισµοί άµυνας κατά των λοιµώξεων 7.2. Λοιµώξεις αϖό βακτηρίδια α. Στρεϖτοκοκκικές λοιµώξεις ι) Αµυγδαλίτιδα ιι ) Φαρυγγίτιδα ιιι)ωτίτιδα ιv)οστρακιά Εϖιϖλοκές (1. Ρευµατικός Πυρετός, 2. Νεφρίτιδα), Πρόληψη β. Σταφυλοκοκκικές λοιµώξεις γ. Λοιµώξεις αϖό σαλµονέλλες δ. Λοιµώξεις αϖό κολοβακτηρίδια ε. Μελιταίος ϖυρετός ή Βρουκέλλωση στ. Τέτανος ζ. Αεριογόνος γάγγραινα θ. Κοκκύτης 8.3. Λοιµώξεις αϖό ιούς Γενικά α. Γρίϖη β. Εξανθηµατικές ιογενείς λοιµώξεις Ι. Ιλαρά ΙΙ. Ερυθρά ΙΙΙ. Ανεµευλογιά 7.4. Σεξουαλικώς µεταδιδόµενες λοιµώξεις α. Σύφιλη β. Γονόρροια ή βλενόρροια γ. Μαλακό έλκος δ. Οξυτενή κονδυλώµατα ε. Τριχοµοναδική κολϖίτιδα 7.5 Σύνδροµο εϖίκτητης ανοσολογικής ανεϖάρκειας (AIDS) [όλο το κεφάλαιο: Γενικά, Εϖιδηµιολογία, Κλινική εικόνα, ιάγνωση, Πρόληψη ] Κεφάλαιο Ένατο: Παθήσεις του ουροϖοιητικού συστήµατος Γενικά Λειτουργίες των νεφρών, Λοιµώξεις του ουροϖοιητικού συστήµατος α) Οξεία κυστίτιδα β) Οξεία ϖυελονεφρίτιδα γ) ϖροστατίτιδα Χρόνιες λοιµώξεις του ουροϖοιητικού συστήµατος α) Χρόνια κυστίτιδα

23 β) Χρόνια ϖυελονεφρίτιδα γ) Ουρηθρίτιδα 9.2 Σϖειραµατονεφρίτιδα Γενικά Ταξινόµηση (α. Νεφρίτιδες β. Νεφρώσεις Νεφρωσικό σύνδροµο) 9.3 Νεφρολιθίαση 9.4 Νεφρική ανεϖάρκεια Γενικά 1. Οξεία νεφρική ανεϖάρκεια 2. Χρόνια νεφρική ανεϖάρκεια Κεφάλαιο έκατο: Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων Γενικά 10.2 Παθήσεις του θυρεοειδή αδένα Γενικά µόνο 10.5 Σακχαρώδης διαβήτης Σε όλα τα κεφάλαια της ϖαραϖάνω διδακτέας και εξεταστέας ύλης δεν συµϖεριλαµβάνονται ιάγνωση, Θεραϖεία, Εργαστηριακά ευρήµατα, το «Πληροφοριακό υλικό», και το «Γνωρίζετε ότι». 23

24 ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ιδακτικό βιβλίο: «Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ» Γ. Κοτονιά, Γ. Αγγελούση. (Ο.Ε..Β.) Σελίδες Κεφάλαιο / Περιεχόµενο ( αϖό έως) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. 1. Ποιοτικός Έλεγχος Κεφ. 2. Οργανοληϖτική εξέταση των τροφίµων Εκτός αϖό: α) τον ϖίνακα στον οϖοίο αναφέρονται οι κύριες οσµές και οι ενώσεις ϖου τις αναδίδουν (σελ. 31) β) τον ϖίνακα σχετικής γλυκύτητας των σακχάρων (σελ. 34) γ) τον ϖίνακα µε τις ιδιότητες των οξέων κατά σειρά ελαττούµενης όξινης γεύσης (σελ. 35) και δ) τον ϖίνακα µε τη γεύση αλάτων (σελ. 36). Κεφ. 3. Υγιεινή κατάσταση τροφίµων Κεφ. 4. Λίϖη και έλαια Εκτός αϖό: α) τους χηµικούς τύϖους των κορεσµένων και ακόρεστων λιϖαρών οξέων (σελ. 57και 58) και β) τις ϖεριεκτικότητες ελαίων σε λιϖαρά οξέα g% ελαίου (σελ. 71). Κεφ. 5. Άλευρα και άλλα είδη δηµητριακών Εκτός αϖό: α) τον ϖίνακα 1 «Ενδεικτική χηµική σύσταση των κόκκων των σιτηρών (g/100 g ξ. β)» (σελ. 81και 82) β) τον ϖίνακα 2 «Εκατοστιαία κατανοµή των συστατικών στα κύρια µέρη του κόκκου σιταριού και καλαµϖοκιού» (σελ. 82) γ) τον ϖίνακα 3 «Υγρασία (% σε ξηρή βάση)» (σελ. 83) δ) τον ϖίνακα 4 «Βαθµός άλεσης» (σελ. 106) και ε) τον ϖίνακα 5 «Σύσταση αλεύρου ϖίτουρου σε διάφορους βαθµούς άλεσης» (σελ. 106). Κεφ. 6. Χυµοί φρούτων και αναψυκτικά Εκτός αϖό: α) τον ϖίνακα µε ϖροδιαγραφές φυσικών χυµών (σελ. 115) και β) το διάγραµµα µε τα στάδια ϖαρασκευής χυµού εσϖεριδοειδών (σελ. 116). Κεφ. 7. Κρέας και ϖροϊόντα κρέατος Κεφ. 8. Γάλα και ϖροϊόντα γάλακτος Εκτός αϖό: α) τον ϖίνακα µε τη µέση σύσταση % γάλακτος διαφόρων ζώων (σελ. 141) β) την ϖαράγραφο 8.4 «Μικροβιολογία γάλακτος» (σελ. 146 έως 152) γ) τους ϖίνακες µε τη µέση σύσταση γάλακτος εβαϖορέ, γάλακτος σκόνης και σακχαρούχου γάλακτος (σελ.158) δ) το διάγραµµα ϖου ϖαρουσιάζεται η δοµή µιας σύγχρονης βιοµηχανίας ϖαρασκευής γαλακτοκοµικών ϖροϊόντων (σελ. 179) και ε) την ϖαράγραφο 8.13 «Σύσταση % διαφόρων τύϖων τυριών» (σελ. 180). Κεφ. 9. Γλεύκος και ϖροϊόν ζύµωσης αυτού Εκτός αϖό: α) την ϖαράγραφο 9.10 «Εµφιάλωση» (σελ. 204) β) την ϖαράγραφο 9.11«Όξος (Ξίδι)» (σελ. 205 έως 208) και γ) την ϖαράγραφο 9.12 «Ζύθος (Μϖίρα) σελ. (209 έως 211). ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Κεφ. 3. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας Εκτός αϖό: α) τον ϖίνακα 3.1 «Υλικά ικανά να σχηµατίσουν υϖεροξείδια» (σελ. 289) και β) τον ϖίνακα 3.2 «Ασυµβατότητα χηµικών αντιδραστηρίων» (σελ. 292 έως 295). Σηµείωση : Στην εξεταστέα ύλη δεν ϖεριλαµβάνονται τα «Ελεύθερα αναγνώσµατα». 24

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ιδακτικό βιβλίο: Μαθηµατικά Α τάξη 2 ου Κύκλου (Π. Βλάµος, Α. ούναβης,. Ζέρβας) του Ο.Ε..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 10-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 139093/Γ2 Βαθµός Προτερ.

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 10-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 139093/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. / νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. / νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 12-09-2011 Αριθ. Πρωτ. 104035/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 12-09-2011 Αριθ. Πρωτ. 104035/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Φ.Ε.Κ. 2157 Β / 27-09-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2008-2009.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2008-2009. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Αθήνα, 25-09- 2008 Αριθ. Πρωτ.1122482/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας :

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 126773/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ Τάξης Ημε ρησίων και Δ Τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 126773/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ Τάξης Ημε ρησίων και Δ Τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2420 Β 10-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως

Διαβάστε περισσότερα

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση Οργάνωση & Λειτουργία Οι σπουδές στα ΤΕΕ διαρκούν µέχρι και τρία χρόνια. Περιλαµβάνουν διάφορους επιµέρους τοµείς και ειδικότητες σε δύο κύκλους (1 ος και 2 ος ). Ο 1 ος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια ( τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2008-2009.

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2008-2009. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 19-07-2011 Αριθ. Πρωτ. 81669/Γ2 Βαθ. Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ -----

Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 19-07-2011 Αριθ. Πρωτ. 81669/Γ2 Βαθ. Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ΦΕΚ Β 1938 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88070/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ. Έρευνα ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ. Έρευνα ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα ΑΘΗΝΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Διαβάστε περισσότερα