ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1304/1982 «Για την επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη δι οίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» 5. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει τουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί δευσης και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε: Α. Εισαγωγή Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ), ως υποστη ρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης, ταυτίζεται με τον αντίστοιχο θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) και απευθύνεται σε μαθητές όλων των Τάξεων, όλων των τύπων Λυκείων, συμπεριλαμβανομένων και των Εσπερι νών ΤΕΕ, που είτε παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στη διδακτέα ύλη ορισμένων μαθημάτων και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και εμπέδωση των γνώσεων, είτε επιζητούν επιπλέον βοήθεια, ώστε να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση. Σκοπός του θεσμού αυτού είναι οι μαθητές να ενισχυθούν μαθησιακά μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων σε ώρες διαφορετικές από αυτές που αναπτύσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, εκτός Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, με απώτερο στόχο να αποφύγουν τη σχολική αποτυχία, να μην εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο με μειωμέ να προσόντα, με ενδεχόμενο, στην περίπτωση αυτή, να οδηγηθούν σε αποκλεισμό από την αγορά εργασί ας, αλλά και να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, λαμβά νεται ιδιαίτερη μέριμνα για την υλοποίηση της ΠΔΣ σε Εσπερινά σχολεία, καθώς και σε σχολεία απομα κρυσμένων περιοχών (δυσπρόσιτα και νησιωτικά), όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και διαρροής. Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία της ΠΔΣ δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού αποκλεισμού και αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η ΠΔΣ αρχίζει να λειτουργεί από την έναρξη του διδακτικού έτους και διαρκεί μέχρι τη λήξη του. Β. Όργανα συντονισμού, διεύθυνσης και εποπτείας της ΠΔΣ 1. Σχεδιαστής Αξιολογητής Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ΠΔΣ ορίζεται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) ή τον Προϊστάμενο Γραφείου (ΠΓ) ο Σχεδιαστής Αξιο λογητής σε κάθε σχολική μονάδα που θα λειτουργήσει η ΠΔΣ. Κριτήριο για την επιλογή του αποτελεί η εμπειρία του, η ικανότητά του στη διαχείριση μαθητικών δράσε ων και οι βασικές γνώσεις του στις Νέες Τεχνολογίες. Κατά προτεραιότητα ορίζεται: Ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας στην οποία υλο ποιείται η ΠΔΣ, εφόσον το επιθυμεί. Ο Υποδ/ντής, και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέ ρων του ενός, ο αρχαιότερος, εφόσον το επιθυμεί. Καθηγητής βαθμού Α ή Β της σχολικής μονάδας στην οποία εφαρμόζεται η ΠΔΣ, με πρόταση του συλ λόγου καθηγητών, ύστερα από σχετική εκδήλωση εν διαφέροντος. Καθηγητής βαθμού Α ή Β άλλης σχολικής μονάδας, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο ντος σε επίπεδο Γραφείου ή Δ/νσης. Για την επιλογή του από τον αρμόδιο ΔΔΕ ή ΠΓ θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του στην ΠΔΣ ή ΕΔ. Προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού δεύτερου Σχεδια στή Αξιολογητή, εφόσον τα τμήματα ΠΔΣ στη σχολική μονάδα είναι περισσότερα από 23. Για τα τμήματα των μονάδων απεξάρτησης «18 Άνω» ο Σχεδιαστής Αξιολογητής ορίζεται από το Διευθυντή της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ. Όταν ο Διευθυντής ενός σχολείου δεν είναι Σχεδια στής Αξιολογητής, οφείλει να παρέχει τη μέγιστη δυ νατή διευκόλυνση στο Σχεδιαστή Αξιολογητή για την εύρυθμη λειτουργία της ΠΔΣ. Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής του σχολείου είναι ο εκκαθαριστής των δαπανών της ΠΔΣ. Ο Σχεδιαστής Αξιολογητής έχει ως έργο το συντο νισμό, την οργάνωση και τη διεύθυνση της ΠΔΣ στη σχολική μονάδα που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος. Επί

2 27798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης μεριμνά για την έγκυρη σύνταξη συμπλήρωση και έγκαιρη αποστολή όλων των εγγράφων της ΠΔΣ, όταν και όπου απαιτείται. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Σχεδιαστή Αξιολο γητή είναι οι ακόλουθες: α) Οργανώνει τα τμήματα ΠΔΣ και ελέγχει το προ βλεπόμενο ποσοστό των μαθητών που παρακολουθούν ΠΔΣ στη σχολική του μονάδα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Δ της παρούσας εγκυ κλίου. β) Προτείνει στον ΔΔΕ ή ΠΓ τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, μόνιμους ή αναπληρωτές, που επι θυμούν να διδάξουν σε τμήματα ΠΔΣ. γ) Εισηγείται τεκμηριωμένα στον ΔΔΕ την ανάκληση ορισμού των εκπαιδευτικών της ΠΔΣ που δεν ανταπο κρίνονται στο έργο τους. δ) Καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΠΔΣ σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες καθηγητές, συμπλη ρώνει τα έντυπα για την αίτηση έναρξης/τροποποίησης λειτουργίας της ΠΔΣ, καταχωρίζοντας παράλληλα τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) παρακολούθησης της ΠΔΣ. Ακολούθως, αποστέλλει τα ανωτέρω, έντυπα και ηλεκτρονικά, προς έγκριση στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία συμπλή ρωσής τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη/τροπο ποίηση λειτουργίας της ΠΔΣ. (Πρότυπα έγγραφα 1 4) ε) Συνεργάζεται με τους καθηγητές του κανονικού προγράμματος του σχολείου και τους καθηγητές της ΠΔΣ, μεριμνώντας για την εύρυθμη λειτουργία της. στ) Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές στην ΠΔΣ, τηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο (Πρότυπο έγ γραφο 5) και ενημερώνει κάθε μήνα γραπτά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες τους. ζ) Παρακολουθεί την ενημέρωση των βιβλίων ύλης από τους διδάσκοντες για κάθε μάθημα ΠΔΣ. η) Προετοιμάζει, οργανώνει και υλοποιεί σε συνερ γασία με τους διδάσκοντες καθηγητές υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών (τρεις δοκιμασίες ανά τμήμα ετησίως). Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αξιολόγησης τηρούνται σε αρχείο και χρησιμοποιούνται από το Σχεδιαστή Αξιολογητή στην αξιολόγηση της ΠΔΣ. θ) Καταχωρίζει περιοδικά στο ΟΠΣ τα απαραίτητα για τη μισθοδοσία στοιχεία και τα στατιστικά δεδομένα. ι) Ελέγχει τις μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών της ΠΔΣ, τα έντυπα Αναλυτικών Περιοδι κών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ασφαλιστικού φορέα των εκ παιδευτικών και τα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έκδοση. Επιπλέον, ελέγχει τις βεβαιώσεις αποδο χών (για την εφορία), καθώς και τις βεβαιώσεις για την προϋπηρεσία που απέκτησαν οι απασχολούμενοι στην ΠΔΣ, εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας υπογράφονται και εκ δίδονται από τις οικείες Δ/νσεις ΔΕ. Για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στη μισθοδοσία, αρμόδι ος είναι ο Δ/ντής του σχολείου, ως εκκαθαριστής της ΠΔΣ. Σε περίπτωση που ο Σχεδιαστής Αξιολογητής δεν είναι ο Δ/ντής του σχολείου, πρέπει να διαβιβάζει τα ανωτέρω έγγραφα στο αρμόδιο όργανο για την έκδοσή τους. κ) Τηρεί αρχείο που περιλαμβάνει: βιβλίο πρωτοκόλ λου, βιβλίο πράξεων, μισθοδοσίας, ασφαλιστικών τα μείων, εξόφλησης εκπαιδευτικών, γραπτών δοκιμασιών και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία της ΠΔΣ. λ) Συντάσσει δύο εκθέσεις αξιολόγησης της ΠΔΣ (Πρό τυπο έγγραφο 6): Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης αφορά στο διάστημα από την έναρξη της ΠΔΣ έως και το μήνα Ιανουάριο. Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης αφορά στο διάστημα από το μήνα Φεβρουάριο έως τη λήξη της ΠΔΣ. Αποστέλλει τις αξιολογικές εκθέσεις στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο αρμόδιο γραφείο Σχολικών Συμβούλων. Η πρώτη έκθεση αποστέλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και η δεύτερη με τη λήξη της ΠΔΣ. Οι εκθέσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη από τον ΔΔΕ ή τον ΠΓ για να συ ντάξει τις δικές του εκθέσεις αξιολόγησης της ΠΔΣ των σχολείων περιοχής ευθύνης του. μ) Πριν τη λήξη των μαθημάτων, με ευθύνη του συ μπληρώνονται ανώνυμα, φύλλα αξιολόγησης της ΠΔΣ από μαθητές και καθηγητές (Πρότυπα έγγραφα 7 και 8). Στη συνέχεια καταχωρίζει στο ΟΠΣ τα αναφερόμενα σε αυτά στοιχεία. ν) Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγω γικών εξετάσεων της Α και Β Λυκείου και των Πανελλα δικών Εξετάσεων έκαστου έτους για την εισαγωγή των μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, καταχωρίζει ηλεκτρονικά και εκτυπώνει τα στοιχεία επίδοσης, τα οποία αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο ΔΕ, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο οικείο γραφείο Σχολικών Συμβούλων, έως το τέλος Οκτωβρίου. Επισημαίνεται ότι είναι επιβεβλημένη η συνεχής πα ρουσία του Σχεδιαστή Αξιολογητή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των τμημάτων της ΠΔΣ στη σχολική μονάδα και είναι υπεύθυνος από κοινού με τους διδά σκοντες για την ασφάλεια των μαθητών κατά τις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων ΠΔΣ. 2. Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προϊ στάμενος Γραφείου Διοικητικά υπεύθυνος για την ΠΔΣ, σε επίπεδο Δ/νσης ΔΕ, είναι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) και σε επίπεδο Γραφείου ο Προϊστάμενος Γρα φείου (ΠΓ). Οι γενικές αρμοδιότητες του ΔΔΕ ή ΠΓ είναι οι ακό λουθες: α) Με απόφασή του ορίζει το Σχεδιαστή Αξιολογη τή. β) Επιλέγει τους μόνιμους και αναπληρωτές που επιθυ μούν να διδάξουν σε τμήματα ΠΔΣ, μετά από πρόταση του Σχεδιαστή Αξιολογητή. γ) Με απόφασή του εγκρίνει την αίτηση έναρξης/τρο ποποίησης της ΠΔΣ και θεωρεί τα ωρολόγια προγράμ ματα λειτουργίας της ΠΔΣ κάθε σχολείου περιοχής ευθύνης του. δ) Στο πλαίσιο της διοικητικής διαχείρισης της ΠΔΣ λειτουργεί ως σύνδεσμος Διεύθυνσης και Γραφείων Εκπαίδευσης με το Τμήμα ΠΔΣ της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ. ε) Εξασφαλίζει κατάλληλους χώρους για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της ΠΔΣ ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες. στ) Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και φύλαξη των εκθέσεων των Σχεδιαστών Αξιολογητών, οι οποίες διατηρούνται στο αρχείο της οικείας Διεύθυνσης ή του Γραφείου. ζ) Συντάσσει δύο εκθέσεις αξιολόγησης της ΠΔΣ (Πρό τυπο έγγραφο 9): Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης αφορά στο διάστημα από την έναρξη της ΠΔΣ έως και το μήνα Ιανουάριο. Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης αφορά στο διάστημα από το μήνα Φεβρουάριο έως τη λήξη της ΠΔΣ. Στην εκάστοτε έκθεση, ο ΔΔΕ ή ο ΠΓ επισυνάπτει τα πρωτότυπα των εντύπων εποπτείας του αντίστοι χου χρονικού διαστήματος (Πρότυπο έγγραφο 10), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του παρόντος κεφαλαίου. Οι εκθέσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/ Τμήμα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΔΣ του ΥΠΕΠΘ και κοινοποιούνται στην οικεία Περι φερειακή Διεύθυνση, η πρώτη το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και η δεύτερη με τη λήξη της ΠΔΣ. η) Ελέγχει περιοδικά τις ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο ΟΠΣ των στοιχείων επίδοσης των σχολείων αρμο διότητάς του. θ) Εγκρίνει και αποφασίζει σε εξαιρετικές περιπτώ σεις (δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές) την ανάθεση ωρών διδασκαλίας στο Σχεδιαστή Αξιολογητή της ΠΔΣ, ελλείψει άλλου καθηγητή. Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες του Διευθυντή Διεύ θυνσης: α) Προσλαμβάνει τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν στην ΠΔΣ, ύστερα από ει σήγηση των Προϊσταμένων Γραφείων, όπου αυτοί υφί στανται. Οπωσδήποτε η επιλογή γίνεται ανά ειδικότητα από τον πίνακα, που καταρτίζει η Διεύθυνση ΔΕ βάσει των αιτήσεων των ωρομισθίων καθηγητών. Σε κάθε Δι εύθυνση που προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι καθηγητές πρέπει να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το πρότυπο έγγραφο 11. β) Ανακαλεί τον ορισμό εκπαιδευτικών που δεν αντα ποκρίνονται στο έργο τους, κατόπιν τεκμηριωμένης ει σήγησης του Σχεδιαστή Αξιολογητή. γ) Εκδίδει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των εκπαι δευτικών της ΠΔΣ, που αποστέλλονται από τους Σχε διαστές Αξιολογητές. δ) Εισηγείται στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων Γραμματέων Καταχωρη τών, οι αρμοδιότητες των οποίων παρατίθενται στην παράγραφο 3 του παρόντος κεφαλαίου. Οι Γραμμα τείς Καταχωρητές θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και για τον ορισμό τους θα λαμβάνονται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία τους στην ΠΔΣ και οι γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και μισθοδοσίας ε) Εγκρίνει τη δημιουργία Παραρτήματος ή Κέντρου ΠΔΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του κεφαλαίου Δ. 3. Γραμματέας Καταχωρητής Ο Γραμματέας Καταχωρητής αναλαμβάνει: i. να ενημερώνει το Μητρώο Εργαζομένων Εκπαιδευ τικών (Πρότυπο έγγραφο 12), στο ΟΠΣ με τις νέες εγ γραφές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΠΔΣ ii. να καταχωρίζει στο ΟΠΣ την έγκριση αίτησης έναρ ξης/τροποποίησης της ΠΔΣ και να την επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο iii. να συντάσσει ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ μισθο δοτικές καταστάσεις όλων των σχολείων της Δ/νσης ΔΕ στα οποία υλοποιείται η ΠΔΣ και να τις αποστέλλει για έλεγχο στους αρμόδιους Σχεδιαστές Αξιολογητές, στο τέλος κάθε μήνα iv. να συντάσσει περιοδικά όλα τα σχετικά με τη μι σθοδοσία έντυπα (ΑΠΔ, βεβαιώσεις αποδοχών ΟΑΕΔ κ.ο.κ.), για τον τελικό έλεγχο των οποίων υπεύθυνοι είναι οι Σχεδιαστές Αξιολογητές v. να υποβάλει συμπληρωμένη τη συγκεντρωτική κατά σταση των σχολείων της Δ/νσης που εφαρμόζουν ΠΔΣ (Πρότυπο έγγραφο 13) στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ, στο τέλος κάθε μήνα vi. να λειτουργεί ως σύνδεσμος της Διεύθυνσης και των σχολείων με το Τμήμα ΠΔΣ της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ 4. Επόπτης Ως επόπτης της ΠΔΣ ορίζεται ο Δ/ντής ΔΕ για τις σχο λικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση και ο ΠΓ για τις σχολικές μονάδες του Γραφείου του. Ειδικά, για τα τμήματα των μονάδων απεξάρτησης «18 Άνω» ο επόπτης ορίζεται από το Διευθυντή της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ. Επόπτης της Σιβιτανιδείου Σχολής είναι ο Γενικός Δι ευθυντής της Σχολής ή αντικαταστάτης του, τον οποίο ορίζει ο ίδιος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Επόπτης των Μειονοτικών Σχολείων είναι ο Συντονιστής Μειονοτικών Σχολείων Α /θμιας και Β /θμιας εκπαίδευσης βάσει της Ζ2/365/ (ΦΕΚ Β 544/ ) Υπουργικής Απόφασης. Ο επόπτης επισκέπτεται τα σχολεία αρμοδιότητάς του και συμπληρώνει τα αντίστοιχα έντυπα εποπτείας, τα οποία συνυπογράφονται από το Σχεδιαστή Αξιο λογητή και αποστέλλονται στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ/ Τμήμα ΠΔΣ του ΥΠΕΠΘ, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Β παρ. 2 περ. ζ. Επίσκεψη σε ένα σχολείο αρμοδιότητας του επόπτη συνιστά εποπτεία. Ο αριθμός των εποπτειών που πραγματοποιούνται ανά τετράμηνο, πρέπει να είναι τουλάχιστον: i. 4 εποπτείες για τον Προϊστάμενο Γραφείου ii. 4 εποπτείες για το Διευθυντή Διεύθυνσης Επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω εποπτείες δεν προβλέπεται αμοιβή. Για την κεντρική εποπτεία και τον έλεγχο του προ γράμματος, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, κλιμάκια, αποτελούμενα από το Δ/ντή ΣΕΠΕΔ, τον Προϊστάμενο και μέλη του προσωπικού του Τμήματος ΠΔΣ της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ, επισκέπτονται Διευθύνσεις και Γραφεία ΔΕ, κα θώς και σχολικές μονάδες που υλοποιούν ΠΔΣ. 5. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφα σίζει: i. Την αύξηση του προβλεπόμενου ποσοστού των μα θητών που παρακολουθούν ΠΔΣ ή τη δημιουργία ολι γομελών τμημάτων, σε σχολεία παραμεθόριων νησι ωτικών περιοχών ή σε ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του κεφαλαίου Δ, μετά από εισήγηση του ΔΔΕ ή ΠΓ. ii. Τον ορισμό των Γραμματέων Καταχωρητών για τις Δ/νσεις περιοχής ευθύνης του, μετά από εισήγηση του ΔΔΕ. Γ. Οργάνωση και λειτουργία της ΠΔΣ 1. Ο Σχεδιαστής Αξιολογητής κάθε σχολείου υποβάλ λει έντυπα και ηλεκτρονικά την αίτηση έγκρισης για την έναρξη/τροποποίηση λειτουργίας της ΠΔΣ στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο, συνυποβάλλοντας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΔΣ με αιτιολογημένες τις τυχόν αποκλί σεις, όσον αφορά στη λειτουργία της ΠΔΣ. Το αίτημα του σχολείου εγκρίνεται, ηλεκτρονικά και εγγράφως, με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ ή Προϊστα μένου Γραφείου και του Περιφερειακού Διευθυντή για τις περιπτώσεις που παρατηρούνται αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του κεφαλαί ου Δ. Οι αποφάσεις έγκρισης για την έναρξη/τροποποί ηση λειτουργίας της ΠΔΣ κοινοποιούνται εντός 5 ημε ρών από την έναρξη λειτουργίας της ΠΔΣ στις οικείες Δ/νσεις ΔΕ και στα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων. Κάθε μάθημα της ΠΔΣ διδάσκεται έως και τέσσε ρις (4) ώρες εβδομαδιαίως, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος στο κανονικό πρόγραμμα (μη λαμβανομένων υπόψη των εργαστηριακών ωρών). Κατ εξαίρεση, τα μονόωρα μα θήματα μπορούν να διδάσκονται στην ΠΔΣ έως και 2 ώρες. Η διδακτική ώρα είναι διάρκειας 45 λεπτών. Όταν αντικειμενικές δυσκολίες το επιβάλλουν, μπορεί να πραγματοποιείται, το ανώτερο, συνεχές δίωρο δι δασκαλίας στο ίδιο μάθημα. 2. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί μαθήματα ΠΔΣ μέχρι δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως. Εάν

4 27800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μαθητής απουσιάσει από τα μαθήματα αυτά για περισ σότερες από το 50% των μηνιαίων ωρών του τμήματος, ο Σχεδιαστής Αξιολογητής οφείλει να τον διαγράψει, μετά από γραπτή ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του. Οι παρουσίες των μαθητών, επιβεβαιώνονται με υπογραφή τους ανά ώρα παρακολούθησης στο σχετικό έντυπο. 3. Ο προγραμματισμός των μαθημάτων γίνεται από το Σχεδιαστή Αξιολογητή, αφού λάβει υπόψη του τις τοπικές συνθήκες, ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές στην παρακολούθηση των μαθημάτων ΠΔΣ, ελαχιστο ποιώντας τις μετακινήσεις τους. Τα τμήματα ΠΔΣ λει τουργούν πέρα από το κανονικό πρόγραμμα, τις καθη μερινές. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του σχολείου για οποιοδήποτε λόγο (επίσημες αργίες, καιρικές συνθήκες κ.ο.κ.) η ΠΔΣ δεν υλοποιείται, ούτε μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη μέρα και ώρα. 4. Ως αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται οι αί θουσες της σχολικής μονάδας ή γειτονικής ή αίθουσες που παραχωρούνται σε συνεργασία με το Δήμο, Νο μαρχία κλπ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 5. Το κανονικό πρόγραμμα της ΠΔΣ λήγει την ημέρα λήξης των μαθημάτων, όπως αυτή ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. Την επόμενη ημέρα αρχίζει η υλοποίηση προγράμματος της ΠΔΣ για την υποστήριξη των εξετάσεων. 6. Ο Σχεδιαστής Αξιολογητής υποβάλλει αρμοδίως πρόγραμμα εξετάσεων της ΠΔΣ, το οποίο εγκρίνεται με τη διαδικασία που ακολουθείται και για το κανονικό πρόγραμμα της ΠΔΣ. Για τις ημέρες των εξετάσεων, επιτρέπεται τετράωρη διδασκαλία, κατά ανώτατο όριο, για κάθε μάθημα που διδάχθηκε κατά την διάρκεια της χρονιάς, στις παραμονές (εργάσιμη παραμονή και προ παραμονή) της εξέτασης του μαθήματος αυτού. Σε κα μία περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υπερβεί τις εγκεκριμένες για αυτόν ώρες (μόνιμος αναπληρω τής) ή τις ώρες που προβλέπονται στη σύμβασή του (ωρομίσθιος). Δ. Συγκρότηση Τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στή ριξης 1. Με ευθύνη του Σχεδιαστή Αξιολογητή, οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα και να ξεκινήσουν μαθήματα ΠΔΣ με την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ όλη τη διάρκειά του. Τα τμήματα ΠΔΣ λειτουργούν, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Σχεδιαστή Αξιο λογητή, με απόφαση: I. του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), για τις σχολικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση, II. του Προϊσταμένου Γραφείου (ΠΓ), για τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στο Γραφείο του. 2. Τμήμα για την ΠΔΣ θεωρείται κάθε τμήμα διδα σκαλίας για κάθε μάθημα από τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Ε της παρούσας. Κάθε τμήμα Πρόσθετης Δι δακτικής Στήριξης συγκροτείται από 7 έως 14 μαθητές. Δεύτερο, τρίτο κ.λ.π. τμήμα στο ίδιο μάθημα και στην ίδια τάξη δημιουργείται μόνο όταν ο αριθμός των μαθη τών είναι μεγαλύτερος του 14 ή πολλαπλασίων του. Κατ εξαίρεση και αποκλειστικά για το μάθημα της Αρμονίας, που διδάσκεται στα Μουσικά Λύκεια, τμήμα ΠΔΣ μπορεί να συγκροτείται από 3 έως 7 μαθητές, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διεξαγωγής του. Πλέον του ενός τμήματα στο μάθημα της Αρμονίας δημιουργούνται μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών είναι μεγαλύτερος του 7 ή πολλαπλασίων του. Εάν σε κάποιο τμήμα ο αριθμός των μαθητών μειωθεί κάτω του 5, τότε για τους εναπομείναντες μαθητές, με απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓ ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Σχεδιαστή Αξιολογητή, εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα: I. εντάσσονται σε αντίστοιχο τμήμα της ίδιας σχολι κής μονάδας, εφόσον υπάρχει, και ο συνολικός αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τελικά τον αριθμό 14 ή II. σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μαθη τών υπερβαίνει τελικά τον αριθμό 14, τότε λειτουργεί και πάλι ο ίδιος αριθμός τμημάτων με δυνατότητα ανα κατανομής των μαθητών ή III. οι μαθητές μεταφέρονται σε αντίστοιχα τμήματα των πλησιέστερων σχολικών μονάδων της ίδιας Δ/νσης, εφόσον αυτό είναι αριθμητικά εφικτό και με κριτήριο τη συγκοινωνιακή διευκόλυνση των μαθητών. 3. Η εγγραφή των μαθητών στα τμήματα ΠΔΣ είναι προαιρετική. Στα τμήματα ΠΔΣ μπορεί να εγγράφεται ποσοστό έως 35% του πλήθους των μαθητών κάθε τά ξης ανά μάθημα. Για τα Εσπερινά και τα Εκκλησιαστικά Λύκεια, το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει έως 50%. Παρέκκλιση από τα παραπάνω ποσοστά επιτρέπεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΔΕ ή ΠΓ. 4. Οι ποσοστώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα Λύκεια ή Εσπερινά ΤΕΕ παρα μεθόριων και νησιωτικών περιοχών, στα Λύκεια Ειδικής Αγωγής, καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις δυσπρόσιτων και ιδιαίτερα απομακρυσμένων από αστι κά κέντρα σχολείων, όπου μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ως και το 100% των μαθητών ή να σχηματίζονται τμήματα με λιγότερους των επτά μαθητών, με απαραίτητη στις περιπτώσεις αυτές απόφαση του Περιφερειακού Διευ θυντή Εκπαίδευσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΔΕ ή ΠΓ 5. Οι μαθητές κατανέμονται στα τμήματα ΠΔΣ από τον Σχεδιαστή Αξιολογητή. Κριτήριο επιλογής, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αιτήσεων από τα προβλεπόμενα όρια, αποτελεί ο βαθμός μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, σύμφωνα με εισήγηση του σχολικού συμβουλίου τάξης. 6. Σε ειδικές περιπτώσεις και με απόφαση του ΔΔΕ, μπορεί να δημιουργείται παράρτημα ΠΔΣ, εάν κρίνεται ότι θα εξυπηρετεί μαθητές που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο και διευκολύνονται στις με τακινήσεις τους. Το παράρτημα θα στεγάζεται σε χώρο δημοσίου σχολείου. Στην περίπτωση αυτή, θα ορίζεται καθηγητής που συμμετέχει στην ΠΔΣ, ως υπεύθυνος του παραρτήματος. Οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του υπευθύνου του παραρτήματος είναι οι ίδιες με αυτές του Σχεδιαστή Αξιολογητή. 7. Στις αστικές περιοχές που δεν πληρούνται οι προ ϋποθέσεις σε κανένα σχολείο για τη λειτουργία τμημά των ΠΔΣ, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΔΕ, ορίζεται ένα συγκεκριμένο σχολείο ως Κέντρο ΠΔΣ για να εξυπη ρετηθούν οι μαθητές σχολείων των περιοχών αυτών. Ε. Διδασκόμενα Μαθήματα Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές που εγγράφο νται στα τμήματα ΠΔΣ να παρακολουθήσουν: 1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επι λογής (όλων των τάξεων των Γενικών, Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Μειονοτικών, ΤΕΕ και ΕΠΑΛ, Ημερησίων και Εσπερινών, καθώς και των μαθητικών τμημάτων που λειτουργούν στις Μονάδες Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών Νοσο κομείων) από αυτά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία Άλγεβρα Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής & Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γεωμετρία Άλγεβρα Φυσική Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Φυσική Χημεία Ξένη γλώσσα Γεωμετρία Φυσική Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Χημεία Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Χημεία Κατεύθυνσης Ξένη γλώσσα Βιολογία Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Ξένη γλώσσα Λατινικά Βιολογία Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμ/κό περιβάλλον Λατινικά Ιστορία Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης Τεχνολογία επικοινωνιών Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ιστορία Ηλεκτρολογία Αρχές οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων Αρχές οικονομικής θεωρίας Λογοτεχνία Κατεύθυνσης Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗ ΣΙΩΝ ΕΠΑΛ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙ ΝΩΝ ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνικά Άλγεβρα Άλγεβρα Μαθηματικά Ι Άλγεβρα Μαθηματικά Γεωμετρία Γεωμετρία Φυσική Ι Μαθηματικά Θετικής και Τε χνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική

6 27802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φυσική Φυσική Μαθηματικά ΙΙ Φυσική Χημεία Χημεία Φυσική ΙΙ Χημεία Ξένη Γλώσσα Ξένη Γλώσσα Ιστορία του Νε ότερου και του Σύγχρονου Κόσμου Ιστορία Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Αρχές Οικονομι κής Θεωρίας Ιστορία Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Βιολογία Ι Βιολογία ΙΙ Διαχείριση Φυσι κών Πόρων 2. Μαθήματα Τομέων Β Τάξης των ΕΠΑΛ από αυτά που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας Μηχανική Αντοχή Υλικών Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι Μηχανική Αντοχή Υλικών Ηλεκτροτεχνία Ι Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί & Στοιχεία Ηλεκτρονικής Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας Ι Στοιχεία Μικροβιολογίας Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή Γεωπονία & Ανάπτυξη Οικοδομικό Σχέδιο Κτιριακά Έργα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Γραμμικό Σχέδιο Ελεύθερο Σχέδιο Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρχές Γενικής Λογιστικής Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Ναυσιπλοΐα I Ευστάθεια Φόρτωση Μηχανές Πλοίου I Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών Στοιχεία Μηχανών 3. Μαθήματα Ειδικότητας Γ Τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ από αυτά που παρατίθενται στους παρα κάτω πίνακες: ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕ ΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ 1) Στοιχεία Μηχανών 2) Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 1) Εγκαταστάσεις Ψύξης 2) Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 1) Στοιχεία Μηχανών 2) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ 1) Hλεκτροτεχνία 2) Ηλεκτρικές Μηχανές 1) Στοιχεία Παθολογίας 2) Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας ΙΙ 1) Στοιχεία Αιματολογίας Αιμοδοσίας 2) Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας ΙΙ 1) Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας 2) Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας ΙΙ 1) Φυτική Παραγωγή 2) Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 1) Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2) Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 1) Aνθοκηπευτικές Καλλιέργειες 2) Διαμόρφωση Τοπίου 1) Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 2) Οικοδομική 1) Γραφιστικές Εφαρμογές 2) Τεχνολογία Εκτυπώσεων

8 27804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡ ΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1) Δομημένος Προγραμματισμός 2) Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2) Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονι κών 1) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2) Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονι κών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ 2) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ 2) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1) Ναυσιπλοία ΙΙ 2) Μεταφορά Φορτίων ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1) Μηχανές Πλοίου Ι 2) Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) 2) A - 1) 2), I 1) 2) - 1) 2) 1) - 2) - 1) - 2) 1) 2) - 1) 2) 1) 2) 1) 2)

10 27806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1) 2) 1) 2), / 1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 2) / ( ) 1),, 2) / ( ) - 1) - 2) - 1) 2)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαθήματα Ειδικότητας Β κύκλου των Εσπερινών ΤΕΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: &»»»» CNC»»»» H H / & & & &....»»»», -»» -»»»» -»»»»»»»»»»»» - / /

12 27808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ και ΤΕΕ: i. Γραμμικό Σχέδιο ii. Ελεύθερο Σχέδιο iii. Ξένη γλώσσα 6. Τα Μαθήματα Ειδικότητας Μουσικών Λυκείων: i. Ελληνική Μουσική (Βυζαντινή και Δημοτική Μουσι κή) ii. Αρμονία Σημείωση: Δεν προβλέπονται μαθήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ και Εσπερινών ΤΕΕ. ΣΤ. Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΠΔΣ 1. Στην ΠΔΣ διδάσκουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκ παιδευτικοί οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης και τύπου σχολείου ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, σύμφω να με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία: α) Οι μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές που συμ μετέχουν στην ΠΔΣ επιλέγονται από τον ΔΔΕ για τις σχολικές μονάδες που ανήκουν απευθείας στη Δ/νση ΔΕ ή από τον ΠΓ για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εισήγησης του Σχεδιαστή Αξιολογητή. Είναι δυνατόν ή να συμπλη ρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με απασχόληση στην ΠΔΣ, εφόσον η οικεία Δ/νση ΔΕ δεν τους έχει ήδη διαθέσει για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη σχο λική μονάδα ή να τους ανατίθενται ώρες υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί υπερωριών. β) Οι ωρομίσθιοι καθηγητές προσλαμβάνονται από το ΔΔΕ με βάση τους πίνακες, ανά ειδικότητα, που έχουν καταρτίσει οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου Γραφείου, όπου υφίσταται, για τις σχολικές μονάδες του Γραφείου του. Η πρόσληψή τους ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης (Πρότυπο έγγραφο 14). Σε κάθε περίπτω ση, προηγούνται της επιλογής οι πολύτεκνοι ωρομίσθιοι καθηγητές που έχουν 3 παιδιά και άνω. γ) Ο Σχεδιαστής Αξιολογητής ενός σχολείου μπορεί να διδάξει στη ΠΔΣ, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη καθηγητών, μετά από έγκριση απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓ. Η δυνατότητα αυτή του παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού αποκλειστούν όλες οι άλλες πιθανές λύσεις. 2. Κάθε μόνιμος ή αναπληρωτής καθηγητής μπορεί να διδάσκει σε τμήματα ΠΔΣ μέχρι και 5 ώρες εβδομαδι αίως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί υπερω ριών, ενώ ο ωρομίσθιος καθηγητής μέχρι και 10 ώρες εβδομαδιαίως. 3. Στην Π.Δ.Σ. μπορεί να διδάσκουν και μόνιμοι εκ παιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες και φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Καθηγητής ωρομίσθιος μπορεί να διδάξει στην Πρό σθετη Διδακτική Στήριξη που εφαρμόζεται σε σχολεία διαφορετικών Διευθύνσεων ή Γραφείων, αρκεί να μην υπερβαίνει το όριο των 10 ωρών εβδομαδιαίως και να δηλώνεται αυτό σε όλες τις Δ/νσεις ΔΕ, όπου προσφέρει διδακτικό έργο, με υπεύθυνη δήλωσή του. 5. Μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές, που έχουν δύο ή περισσότερα πτυχία, διδάσκουν στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη με την ειδικότητα που έχουν διορι στεί ή στον κλάδο που έχουν μεταταγεί. Σε περίπτωση όμως που διδάσκουν στο σχολείο τους και μαθήματα του δεύτερου πτυχίου τους, μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα αυτά στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ελ λείψει καθηγητή ειδικότητας. Επίσης, ωρομίσθιος με δύο πτυχία μπορεί να διδάσκει και το μάθημα του δεύτερου πτυχίου του, αρκεί να μην υπερβαίνει σε σύνολο τις 10 ώρες. 6. Καθηγητές που βρίσκονται σε άδεια μακράς διαρ κείας, από αυτές που ορίζονται στο ν. 3528/2007 δεν συμμετέχουν στην ΠΔΣ. 7. Οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι, συμμέτοχοι Φροντιστηρίων, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτά και οι εργα ζόμενοι σε παράδοση κατ οίκον μαθημάτων δε συμμε τέχουν στην ΠΔΣ. Επίσης, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που εργάζονται με πλήρες ωράριο σε ιδιωτικό σχολείο, δεν συμμετέχουν στην ΠΔΣ βάσει του ν. 3475/2006, άρθρο Για τους ωρομισθίους καθηγητές πρέπει να κατα βάλλεται προσπάθεια ώστε αυτοί να αποτελούν του λάχιστον το 50% του συνόλου των απασχολούμενων καθηγητών στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, ανά Δι εύθυνση. 9. Οι ωρομίσθιοι από τη συμμετοχή τους στην ΠΔΣ αποκτούν προϋπηρεσία στη Δημόσια Εκπαίδευση. Ζ. Οικονομική Διαχείριση της ΠΔΣ 1. Οι ώρες διδασκαλίας στα τμήματα της ΠΔΣ για τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με πλήρες ωράριο, θεωρούνται υπερωρίες, κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 1566/ Στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ανατίθενται ώρες διδασκαλίας στην ΠΔΣ με ωριαία αντιμισθία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/ Στο Σχεδιαστή Αξιολογητή καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση για όσο χρονικό διάστημα ασκεί τα καθή κοντά του, η οποία είναι ανάλογη με τα τμήματα της ΠΔΣ που λειτουργούν στη σχολική μονάδα ευθύνης του. Συγκεκριμένα, η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται ως εξής:

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από 1 έως 4 τμήματα Π.Δ.Σ: 180 από 5 έως 10 τμήματα ΠΔΣ : 220 από 11 έως 16 τμήματα Π.Δ.Σ.: 280 από 17 έως 23 τμήματα Π.Δ.Σ.: 340 από 24 έως 31 τμήματα Π.Δ.Σ.: 400 από 32 έως 42 τμήματα Π.Δ.Σ.: 460 από 43 τμήματα Π.Δ.Σ. και πάνω: 520 Σε περίπτωση που το πλήθος των τμημάτων της ΠΔΣ μιας σχολικής μονάδας κατά τη διάρκεια ενός μήνα μεταβάλλεται, για τον υπολογισμό του αριθμού των τμημάτων με βάση τον οποίο θα καθοριστεί η μηνιαία αποζημίωση προσθέτουμε τον αριθμό των τμημάτων που λειτούργησαν σε κάθε εβδομαδιαίο πρόγραμμα του μήνα και το άθροισμά τους το διαιρούμε δια τέσσερα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα, αποτελεί τον αριθμό των τμημάτων με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αποζημί ωση του Σχεδιαστή Αξιολογητή για τον συγκεκριμένο μήνα, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης δεύτερου Σχεδιαστή Αξι ολογητή, με απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓ, η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση που αντιστοιχεί στον αριθμό των τμημάτων ΠΔΣ της σχολικής μονάδας, κατανέμεται εξί σου στους δύο Σχεδιαστές Αξιολογητές. 4. Σε κάθε Γραμματέα Καταχωρητή καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση ύψους 150 για όσο χρονικό διά στημα ασκεί τα καθήκοντά του. Ο αριθμός των Γραμ ματέων Καταχωρητών που ορίζονται σε κάθε Δ/νση ΔΕ είναι ανάλογος με τον αριθμό των σχολείων περιοχής ευθύνης της Δ/νσης ΔΕ που εφαρμόζουν την ΠΔΣ και υπολογίζεται ως εξής: από 1 έως 20 σχολεία με Π.Δ.Σ: ένας Γραμματέας Καταχωρητής από 21 έως 40 σχολεία με Π.Δ.Σ: δύο Γραμματείς Καταχωρητές από 41 έως 60 σχολεία με Π.Δ.Σ: τρείς Γραμματείς Καταχωρητές από 61 και πάνω σχολεία με Π.Δ.Σ: τέσσερις Γραμ ματείς Καταχωρητές Η απόφαση αυτή ισχύει από το σχολικό έτος και εφεξής. Τα συνημμένα έντυπα της υπουργικής απόφασης με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης Διδα κτικής Στήριξης» είναι τα ακόλουθα:

14 27810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΝΤΥΠΑ 1 Έντυπο για την Έναρξη / Τροποποίηση λειτουργίας της ΠΔΣ των Λυκείων (1 σελίδα) 2 Έντυπο για την Έναρξη / Τροποποίηση λειτουργίας Κέντρου ΠΔΣ των Λυκείων (1 σελίδα) 3 Έντυπο για την Έναρξη / Τροποποίηση λειτουργίας της ΠΔΣ στα Εσπερινά ΤΕΕ (1 σελίδα) 4 Έντυπο για την Έναρξη / Τροποποίηση λειτουργίας Κέντρου ΠΔΣ στα Εσπερινά ΤΕΕ (1 σελίδα) 5 Μηνιαίο παρουσιολόγιο τμήματος ΠΔΣ (1 σελίδα) 6 Τετραμηνιαία Έκθεση Αξιολόγησης της ΠΔΣ ανά Σχολική Μονάδα (4 σελίδες) 7 Φύλλα Αξιολόγησης της ΠΔΣ (από το μαθητή) 8 Φύλλα Αξιολόγησης της ΠΔΣ (από τον καθηγητή) 9 Τερταμηνιαία Έκθεση Αξιολόγησης της ΠΔΣ ανά Διεύθυνση / Γραφείο ΔΕ (6 σελίδες 10 Έντυπο Εποπτείας Ελέγχου (2 σελίδες) 11 Υπεύθυνη Δήλωση ωρομισθίων 12 Έντυπο Μητρώου εργαζομένων 13 Κατάσταση σχολείων που εφαρμόζουν ΠΔΣ (Δ/νσης, Γραφείου και συγκεντρωτική) 14 Σύμβαση ωρομισθίων (1 σελίδα)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27811

16 27812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

17 ΦΕΚ 1923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27813

18 27814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27815

20 27816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 26 15 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 138011/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ /Γ2. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/Β/

Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ /Γ2. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/Β/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 5 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 5 2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) ΔΕΥΤΕΡΑ 16-5-2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα