ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92)"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92) Γενικά Η Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων παρέχει ένα σύστηµα ταξινόµησης και οµαδοποίησης της πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλµατα και η οποία προέρχεται είτε από τις απογραφές πληθυσµού είτε από άλλες στατιστικές έρευνες ή από διοικητικές πηγές. Η παρούσα Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων (ΣΤΕΠ-92) αναθεωρεί και αντικαθιστά την προηγούµενη ταξινόµηση των επαγγελµάτων του έτους Προέλευση της ΣΤΕΠ-92 Οι µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες από την ΕΣΥΕ ταξινοµήσεις επαγγελµάτων βασίζονταν στη διάρθρωση της ιεθνούς Τυποποιηµένης Ταξινόµησης των Επαγγελµάτων (International Standard Classification of Occupations-ISCO) του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ( ΓΕ) µε την οποία και υπήρχε απόλυτη ταύτιση σε µονοψήφιο επίπεδο, ενώ σε διψήφιο και τριψήφιο επίπεδο είχαν γίνει ορισµένες οµαδοποιήσεις ή αποοµαδοποιήσεις, προκειµένου να καλυφθούν οι εθνικές ανάγκες για στατιστικές επαγγελµάτων. Το έτος 1988 το ΓΕ αναθεώρησε την ISCO, µε την προοπτική να χρησιµεύσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη ή αναθεώρηση των εθνικών ταξινοµήσεων των επαγγελµάτων, ώστε τα στατιστικά δεδοµένα για τα επαγγέλµατα να είναι διεθνώς συγκρίσιµα. Για λόγους εναρµόνισης των στατιστικών στοιχείων για τα επαγγέλµατα στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καταρτίστηκε η ISCO-88(COM), η οποία βασίζεται στην ISCO-88 µε ελάχιστες παρεκκλίσεις, τόσο σε αριθµό οµάδων επαγγελµάτων, όσο και σε ορισµούς ορισµένων κατηγοριών (διευθυντικά στελέχη, δηµόσιοι υπάλληλοι κλπ.), προκειµένου να απεικονίζεται, όσο το δυνατόν πληρέστερα, η διάρθρωση της αγοράς εργασίας στις χώρες της ΕΕ. Στη συνέχεια, η ISCO-88(COM) χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο για την ανάπτυξη ή αναθεώρηση των εθνικών ταξινοµήσεων επαγγελµάτων στις χώρες µέλη της ΕΕ. Επειδή η άµεση εφαρµογή της ISCO-88(COM) δεν αντανακλούσε επαρκώς τη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς εργασίας, κρίθηκε αναγκαία η αποοµαδοποίηση ορισµένων 2-ψηφίων, 3-ψηφίων και 4-ψηφίων οµάδων. Αυτό συνέβη κυρίως στα επαγγέλµατα που περιλαµβάνονται στους τοµείς της γεωργίας, της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών. Το αριθµητικό αποτέλεσµα αυτής της αποοµαδοποίησης της ISCO-88(C0M) εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Οµάδες Επαγγελµάτων ISCO-88 ISCO-88(COM) ΣΤΕΠ-92 1-ψήφιο επίπεδο ψήφιο επίπεδο ψήφιο επίπεδο ψήφιο επίπεδο ιάρθρωση της ΣΤΕΠ-92 Η αποοµαδοποίηση της ISCO-88(COM) έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε επίπεδο της ΣΤΕΠ-92 να αντιστοιχεί πλήρως µε ένα επίπεδο ή µέρος επιπέδου της ISCO-88(COM) π.χ. στην ISCO-88(COM) οι δάσκαλοι δηµοτικών σχολείων και οι νηπιαγωγοί περιλαµβάνονται στην τριψήφια οµάδα 233, ενώ στη ΣΤΕΠ-92 οι δάσκαλοι υπάγονται στην οµάδα 244 και οι νηπιαγωγοί στην οµάδα 245. Οι δύο, όµως, οµάδες (244 και 245) δίνουν το σύνολο της οµάδας 233 της ISCO- 1

2 88(COM) από την οποία προέρχονται. Έτσι, επιτυγχάνεται η εναρµόνιση της ΣΤΕΠ-92 µε την ISCO-88(COM) και σε ικανοποιητικό ποσοστό η διαχρονική παρακολούθηση των εθνικών στατιστικών σειρών για τα επαγγέλµατα. Η αντιστοιχία µεταξύ των δύο ταξινοµήσεων φαίνεται στον Πίνακα Αντιστοιχίας (σελ.15), όπου τα αποοµαδοποιηµένα επίπεδα σηµειώνονται στη στήλη ISCO-88(COM) µε Χ. Η αριθµητική αντιστοιχία των επαγγελµάτων κατά µεγάλες οµάδες και κατά επίπεδο της ΣΤΕΠ-92 δίνεται στον κατωτέρω πίνακα. Σε παρένθεση αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθµός της ISCO-88(COM). Μεγάλες οµάδες 2-ψήφιο επίπεδο 3-ψήφιο επίπεδο 4-ψήφιο επίπεδο 1. Μέλη βουλευοµένων σωµάτων κλπ 3 (3) 12 (6) 31 (31) 2. Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα 7 (4) 36 (19) 60 (55) 3. Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί κλπ 4 (4) 23 (20) 67 (70) 4. Υπάλληλοι γραφείου κλπ 2 (2) 10 (7) 23 (23) 5. Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές... 3 (2) 14 (7) 21 (20) 6. Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ 7 (1) 21 (5) 37 (12) 7. Ειδικευµένοι τεχνίτες κλπ... 8 (4) 44 (16) 69 (69) 8. Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων κλπ 8 (3) 39 (20) 71 (70) 9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες κλπ.. 3 (3) 10 (10) 21 (1) 0. Ένοπλες δυνάµεις 1 (1) 1 (1) 1 (1) Σύνολο 46 (27) 210 (111) 401 (372) Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι κατά την κατάρτιση της ΣΤΕΠ-92 λήφθηκαν υπόψη οι ιδιοµορφίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας, κυρίως λόγω της κείµενης νοµοθεσίας. Λόγω, όµως, της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς εργασίας στην ΕΕ έχουν συµπεριληφθεί επαγγέλµατα για τα οποία δεν προβλέπεται συγκεκριµένο επίπεδο σπουδών ή εξειδίκευσης από την κείµενη νοµοθεσία ή από το εκπαιδευτικό σύστηµα π.χ. το νοσηλευτικό προσωπικό, οι µαίες και οι κοινωνικοί λειτουργοί διακρίνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και πτυχιούχους ΤΕΙ ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολών. Συνοπτική περιγραφή των µεγάλων οµάδων επαγγελµάτων Για µια πρώτη προσέγγιση στην ερµηνεία της ταξινόµησης, δίνεται κατωτέρω µια σύντοµη περιγραφή των 10 Μεγάλων Οµάδων Επαγγελµάτων, χωρίς ωστόσο η περιγραφή αυτή να υποκαθιστά τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που υπάρχουν για τα αναλυτικότερα επίπεδα. Μεγάλη Οµάδα 1: Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα Περιλαµβάνονται τα πρόσωπα τα οποία νοµοθετούν και καθορίζουν την κυβερνητική πολιτική και είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή της σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο π.χ. υπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραµµατείς, δήµαρχοι, κοινοτάρχες κλπ. Περιλαµβάνονται, επίσης, τα διευθυντικά στελέχη δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισµών, µε διάκριση σε διευθυντικά στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών µε 10 και άνω απασχολουµένους και σε διευθυντές µικρών επιχειρήσεων µε απασχόληση µέχρι 9 πρόσωπα. Οι εργαζόµενοι επιχειρηµατίες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό, αλλά θεωρούν τα διαχειριστικά καθήκοντά τους ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, ταξινοµούνται 2

3 σύµφωνα µε το κύριο επάγγελµά τους (π.χ. γεωργοί, αρτοποιοί, επιπλοποιοί), εκτός από τους εµπόρους οι οποίοι, άσχετα µε το αν απασχολούν προσωπικό ή όχι, ταξινοµούνται στη µεγάλη οµάδα1. Μεγάλη Οµάδα 2: Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται κατά κανόνα ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης, γνώσεων και εµπειρίας στους τοµείς των επιστηµών, της διδασκαλίας και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, π.χ. φυσικοί, µηχανικοί, ιατροί, νοµικοί, καθηγητές, καλλιτέχνες κλπ. Μεγάλη Οµάδα 3: Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και εµπειρία σε όλους τους τοµείς των επιστηµών. Κατά κανόνα είναι απόφοιτοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΤΕΙ) ή άλλων ειδικών δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολών και εργάζονται συνήθως υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη προσώπων που ταξινοµούνται στις µεγάλες οµάδες 1 και 2. Μεγάλη Οµάδα 4: Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών όπως: γραµµατειακή υποστήριξη, εγγραφή υπολογισµός και εισαγωγή αριθµητικών δεδοµένων, καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών, ταχυδροµικές και ταµειακές υπηρεσίες κλπ. Μεγάλη Οµάδα 5: Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία για την παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά και σε πρόσωπα ή απασχολούνται µε την τροφοδοσία, την προστασία προσώπων και περιουσίας, καθώς και µε την πώληση αγαθών σε καταστήµατα ή υπαίθριες αγορές. Μεγάλη Οµάδα 6: Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία για την καλλιέργεια της γης, την εκτροφή ζώων, την αλιεία ανοικτής θαλάσσης και την ιχθυοκαλλιέργεια, τη δασοκοµία και τη θήρα. Μεγάλη Οµάδα 7: Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία, όπως για την εξόρυξη ορυκτών, την κατασκευή κτιρίων και άλλων δοµικών έργων, την παραγωγή ή κατασκευή διαφόρων προϊόντων, καθώς και προϊόντων χειροτεχνίας, πράγµα το οποίο προϋποθέτει πλήρη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας, των εργαλείων που χρησιµοποιούνται, των πρώτων υλών και του προορισµού των τελικών προϊόντων. Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται µε το χέρι ή µε τη χρήση χειροκίνητων ή άλλων απλών εργαλείων και µηχανών. Μεγάλη Οµάδα 8: Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού και συναρµολογητές (µονταδόροι) 3

4 Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εµπειρία και εξειδίκευση για τη ρύθµιση και το χειρισµό σταθερών εγκαταστάσεων και συχνά υψηλού αυτοµατισµού µηχανηµάτων εξόρυξης, επεξεργασίας και παραγωγής ή συναρµολόγησης προϊόντων. Περιλαµβάνονται, επίσης, οι οδηγοί µεταφορικών µέσων, καθώς και οι χειριστές γεωργικών, χωµατουργικών και άλλων κινητών µηχανηµάτων. Μεγάλη Οµάδα 9: Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται ικανότητα για την άσκηση απλών και συνηθισµένων εργασιών, για τις οποίες χρειάζεται κυρίως σωµατική προσπάθεια και περιορισµένη ειδίκευση και πρωτοβουλία, π.χ. φύλαξη ή καθάρισµα κτιρίων και κατοικιών, πώληση προϊόντων στο δρόµο, απλές χειρωνακτικές εργασίες στη γεωργία, στις κατασκευές, σε εργοστάσια, σε εµπορικά καταστήµατα κλπ. Μεγάλη Οµάδα 0: Ένοπλες δυνάµεις Περιλαµβάνονται οι µόνιµοι στρατιωτικοί, οι υπηρετούντες κανονική θητεία, καθώς και όσοι ασκούν πολιτικά επαγγέλµατα, αλλά ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις, π.χ. ιατροί, µηχανικοί, νοσηλευτικό προσωπικό, µάγειροι κλπ. Ένταξη στο επάγγελµα Κατά κανόνα, οι ερευνώµενοι εντάσσονται σύµφωνα µε το κυριότερο επάγγελµα που ασκούν, ανεξαρτήτως των γνώσεων ή του πτυχίου τους (π.χ. γεωπόνος). Σε µερικές περιπτώσεις, όµως, και συνήθως ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, είναι δυνατόν να ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο καθήκοντα και δραστηριότητες, που εντάσσονται σε διαφορετικούς κωδικούς, όπως δακτυλογράφος, γραµµατέας, τηλεφωνητής κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής: α) Ο ερευνώµενος εντάσσεται στο επάγγελµα για το οποίο απαιτείται µεγαλύτερη εξειδίκευση και εµπειρία, π.χ. ο οδηγός φορτηγού, που παράλληλα παραδίδει αγαθά, εντάσσεται στους οδηγούς. β) Αν οι εργασίες που εκτελεί ο ερευνώµενος συνδέονται µε τα διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και της διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων, υπερισχύουν οι δραστηριότητες της µεταποίησης, π.χ. ο αρτοποιός, που παράλληλα ασχολείται µε την πώληση των προϊόντων του, εντάσσεται στους αρτοποιούς και όχι στους πωλητές. Κατωτέρω αναφέρονται µερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ένταξης εργαζοµένων στο επάγγελµα: 1) ηµόσιοι υπάλληλοι Οι ηµόσιοι υπάλληλοι εντάσσονται, κυρίως, µε βάση τα καθήκοντα που ασκούν και την ειδικότητά τους και δευτερευόντως λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός που κατέχουν. Συγκεκριµένα, οι ασκούντες διευθυντικά καθήκοντα σε παραγωγικές διευθύνσεις εντάσσονται στην τριψήφια οµάδα 122, ενώ οι διευθυντές διευθύνσεων υποστήριξης (π.χ. /νση Προσωπικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής κλπ.) εντάσσονται στην οµάδα 123. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ µέχρι και το βαθµό του Τµηµατάρχη εντάσσονται στο 247 ή σύµφωνα µε την ειδικότητά τους, π.χ. πολιτικοί µηχανικοί (222), οικονοµολόγοι (272), γεωπόνοι (231), προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (213) κλπ. Οι µη πτυχιούχοι υπάλληλοι εντάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητά τους, π.χ. δακτυλογράφοι (411), χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (313), χειριστές τηλεφωνικών κέντρων (424), υπάλληλοι βιβλιοθηκών (415), οδηγοί (882), καθαριστές (913) κλπ. Αν ασκούν γενικές εργασίες γραφείου και δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε µια συγκεκριµένη οµάδα, εντάσσονται στο

5 2) Εργοδηγοί και αρχιεργάτες Οι ασκούντες εργασίες ελέγχου και επίβλεψης της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα τµήµα ή σε µια µονάδα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του διευθυντή παραγωγής ή του επιχειρηµατία, ταξινοµούνται στα επαγγέλµατα των οποίων τις εργασίες επιβλέπουν. 3) Εκπαιδευτές µαθητευοµένων Οι ασκούντες αποκλειστικώς δραστηριότητες εκπαίδευσης µαθητευοµένων στον τόπο εργασίας εντάσσονται στο 332, ενώ αν ασκούν απλώς εργασίες επίβλεψης και καθοδήγησης παράλληλα µε την κύρια εργασία τους εντάσσονται στον κωδικό του κύριου επαγγέλµατός τους. 4) Μαθητευόµενοι Οι µαθητευόµενοι και οι εκπαιδευόµενοι ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις εργασίες τις οποίες πραγµατικά εκτελούν και όχι σύµφωνα µε το µελλοντικό τους επάγγελµα. 5) Γεωργικά επαγγέλµατα Τα γεωργικά επαγγέλµατα εντάσσονται στις κατωτέρω οµάδες: α) Οι διευθύνοντες µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις (µε απασχόληση 10 πρόσωπα και άνω), είτε είναι κάτοχοι των εκµεταλλεύσεων είτε είναι µισθωτοί, υπάγονται στο 122. β) Οι µισθωτοί διαχειριστές και οι κάτοχοι µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που ασκούν κυρίως δραστηριότητες διαχείρισης, ταξινοµούνται στο 131. γ) Οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων, που ασκούν κυρίως γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και τα συµβοηθούντα µέλη της οικογένειας που βοηθούν συστηµατικά και µε πλήρες ωράριο σε όλες τις εργασίες της εκµετάλλευσης (καλλιέργεια, συγκοµιδή, εκτροφή ζώων κλπ.) ταξινοµούνται σε αντίστοιχο κωδικό της µεγάλης οµάδας 6. δ) Οι µη ειδικευµένοι µισθωτοί εργάτες γεωργίας, καθώς και τα συµβοηθούντα µέλη της οικογένειας που βοηθούν ευκαιριακά και µε µειωµένο ωράριο, π.χ. σε εργασίες συγκοµιδής ή άλλες βοηθητικές εργασίες, ταξινοµούνται στο ) Πρόσωπα που δήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους Για τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για ένταξή τους αρχικά σε µια από τις µεγάλες οµάδες, π.χ. ο υπάλληλος χωρίς άλλο προσδιορισµό µπορεί να ενταχθεί στο 400, ο χειριστής στο 800, ο εργάτης στο 900 κλπ. Αν υπάρχει επιπλέον πληροφόρηση, π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στο επάγγελµα, µέγεθος επιχείρησης, κλάδος δραστηριότητας κλπ., θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για διψήφια ταξινόµηση, π.χ. διευθυντής στο 120 ή στο 130, µηχανικός (Πολυτεχνείου) στο 220, εκπαιδευτικός στο 240 κλπ. 7) Πρόσωπα που ζητούν για πρώτη φορά επαγγελµατική απασχόληση Τα πρόσωπα που ζητούν για πρώτη φορά εργασία ταξινοµούνται στο επάγγελµα για το οποίο έχουν σπουδάσει ή έχουν ειδικευτεί. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΕΠ-92 - ISCO-88 (COM) ΣΤΕΠ - 92 ISCO - 88 (COM) 1 ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 1 ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 11 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ηµόσιας ιοίκησης και των οργανισµών ειδικών συµφερόντων Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ηµόσιας 111 ιοίκησης 1110 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ηµόσιας 1110 ιοίκησης 112 Ανώτερα διοικητικά στελέχη των οργανισµών ειδικών συµφερόντων Ανώτερα διοικητικά στελέχη των πολιτικών κοµµάτων Ανώτερα διοικητικά στελέχη οργανώσεων εργοδοτών, εργαζοµένων και λοιπών 1142 οργανισµών κοινών οικονοµικών συµφερόντων 1123 Ανώτερα διοικητικά στελέχη ανθρωπιστικών και άλλων οργανισµών ειδικών συµφερόντων ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών 12 επιχειρήσεων και οργανισµών (µε απασχόληση 10 πρόσωπα και άνω) 121 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη µεγάλων δηµόσιων και 121 ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών 1210 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη µεγάλων δηµόσιων και 1210 ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών 122 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων 122 και οργανισµών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 1221 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων εκµεταλλεύσεων 1221 στη γεωργία - κτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία 1222 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων 1222 ορυχείων, µεταποίησης και ενέργειας 1223 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων 1223 κατασκευής κτιρίων και δοµικών έργων 1224 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων 1224 χονδρικού και λιανικού εµπορίου 1225 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων εστιατορίων

7 και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1226 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων 1226 µεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών 1227 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων 1227 παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις 1228 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων 1228 παροχής προσωπικών υπηρεσιών, καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών 1229 ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων µ.α.κ ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης ιευθυντές οικονοµικών υπηρεσιών ιευθυντές προσωπικού και εργασιακών σχέσεων ιευθυντές πωλήσεων και έρευνα αγοράς ιευθυντές διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων ιευθυντές προµηθειών και διανοµών ιευθυντές µηχανογράφησης ιευθυντές µονάδων έρευνας και ανάπτυξης ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης µ.α.κ ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών δηµόσιων ή ιδιωτικών 13 επιχειρήσεων (µε απασχόληση µέχρι 9 πρόσωπα) 131 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών γεωργοκτηνοτροφικών 131Χ 2 εκµεταλλεύσεων, εκµεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας 1310 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών γεωργοκτηνοτροφικών 1311 εκµεταλλεύσεων, εκµεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας 132 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εξορυκτικών και 131Χ µεταποιητικών επιχειρήσεων 1320 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εξορυκτικών και 1312 µεταποιητικών επιχειρήσεων 133 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών κατασκευαστικών 131Χ επιχειρήσεων 1330 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών κατασκευαστικών 1313 επιχειρήσεων 7

8 134 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων χονδρικού 131Χ και λιανικού εµπορίου 1340 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων χονδρικού 1314 και λιανικού εµπορίου 135 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων 131Χ 1350 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µεταφορών, 131Χ αποθήκευσης και επικοινωνιών 1360 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µεταφορών, 1316 αποθήκευσης και επικοινωνιών 139 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι άλλων µικρών επιχειρήσεων 131Χ 1391 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων παροχής 1317 επιχειρησιακής υποστήριξης 1392 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων παροχής 1318 προσωπικών υπηρεσιών, καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών 1399 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µ.α.κ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 21 Φυσικοί, µαθηµατικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 21Χ 211 Φυσικοί, χηµικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Φυσικοί και αστρονόµοι Μετεωρολόγοι Χηµικοί Γεωλόγοι και γεωφυσικοί Μαθηµατικοί, στατιστικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Μαθηµατικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Στατιστικοί Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της 213 πληροφορικής 2131 Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραµµατιστές συστηµάτων υπολογιστών Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της

9 πληροφορικής µ.α.κ. 22 Αρχιτέκτονες, µηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 21Χ 221 Αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι 214Χ 2210 Αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι Πολιτικοί µηχανικοί 214Χ 2220 Πολιτικοί µηχανικοί Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, ηλεκτρονικοί µηχανικοί και µηχανολόγοι µηχανικοί 214Χ 2231 Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί Ηλεκτρονικοί µηχανικοί και µηχανικοί τηλεπικοινωνιών Μηχανολόγοι µηχανικοί Άλλοι µηχανικοί 214Χ 2291 Χηµικοί µηχανικοί Μηχανικοί ορυχείων και µεταλλείων (µεταλλειολόγοι) Χαρτογράφοι, τοπογράφοι - γεωµέτρες και γεωδαίτες Αλλοι µηχανικοί µ.α.κ Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Βιολόγοι, γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 221Χ 2311 Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 2211Χ 2312 Φαρµακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Ιατροί 221Χ, 222Χ 2321 Ιατροί εν γένει Ιατροί - µικροβιολόγοι 2211Χ 233 Οδοντίατροι 222Χ 2330 Οδοντίατροι Κτηνίατροι 222Χ 2340 Κτηνίατροι

10 235 Φαρµακοποιοί 222Χ 2350 Φαρµακοποιοί Άλλοι επιστήµονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, µ.α.κ. 222Χ 2360 Άλλοι επιστήµονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, µ.α.κ Νοσηλευτές και µαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ) Νοσηλευτές και µαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ) Εκπαιδευτικοί ιδακτικό προσωπικό ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΑΕΙ) 231Χ 2410 ιδακτικό προσωπικό ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΑΕΙ) 2310Χ 242 ιδακτικό προσωπικό τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΤΕΙ) και λοιπών 231Χ σχολών της τριτοβάθµιας τεχνολογικής, επαγγελµατικής και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης 2420 ιδακτικό προσωπικό τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΤΕΙ) και λοιπών 2310Χ σχολών της τριτοβάθµιας τεχνολογικής, επαγγελµατικής και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης 243 Καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης άσκαλοι δηµοτικών σχολείων 233Χ 2440 άσκαλοι δηµοτικών σχολείων Νηπιαγωγοί 233Χ 2450 Νηπιαγωγοί Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και ιδιωτικών επαγγελµατικών 235Χ και τεχνικών σχολών 2471 ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2359Χ 2472 ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελµατικών και τεχνικών σχολών 2359Χ 249 Άλλοι εκπαιδευτικοί 235Χ 2491 Ειδικοί επιστήµονες επί των διδακτικών µεθόδων

11 2492 Σχολικοί σύµβουλοι και επιθεωρητές σχολείων Αλλοι εκπαιδευτικοί µ.α.κ. 2359Χ 25 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων 24Χ 251 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) Σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού και ακούντες συναφή επαγγέλµατα Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων µ.α.κ Νοµικοί εν γένει 24Χ 261 ικηγόροι και νοµικοί σύµβουλοι 242Χ 2610 ικηγόροι και νοµικοί σύµβουλοι 2421Χ 262 Εισαγγελείς 242Χ 2620 Εισαγγελείς 2421Χ 263 ικαστές 242Χ 2630 ικαστές Συµβολαιογράφοι και άλλοι νοµικοί µ.α.κ. 242Χ 2640 Συµβολαιογράφοι και άλλοι νοµικοί µ.α.κ Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα 24Χ µ.α.κ. 271 Αρχειοθέτες, βιβλιοθηκονόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα στον τοµέα 243 της τεκµηρίωσης και της πληροφόρησης 2711 Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, µουσείων και αιθουσών έργων τέχνης Βιβλιοθηκονόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα στον τοµέα της 2432 τεκµηρίωσης και της πληροφόρησης 272 Οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Οικονοµολόγοι Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήµονες Γλωσσολόγοι, µεταφραστές και διερµηνείς

12 2725 Ψυχολόγοι Κοινωνικοί λειτουργοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ) Συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 245Χ 2730 Συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 245Χ 2740 Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Συνθέτες, µουσικοί, µονωδοί και προς αυτούς εξοµοιούµενοι καλλιτέχνες 245Χ 2750 Συνθέτες, µουσικοί, µονωδοί και προς αυτούς εξοµοιούµενοι καλλιτέχνες Χορογράφοι και χορευτές 245Χ 2760 Χορογράφοι και χορευτές Ηθοποιοί και σκηνοθέτες 245Χ 2770 Ηθοποιοί και σκηνοθέτες Κληρικοί εν γένει Κληρικοί εν γένει ιοικητικά στελέχη δηµόσιου τοµέα (πτυχιούχοι ΑΕΙ) ιοικητικά στελέχη δηµόσιου τοµέα (πτυχιούχοι ΑΕΙ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 3 31 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της φυσικής και της 31 µηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 311 Τεχνολόγοι των επιστηµών της φυσικής και της µηχανικής 311Χ 3111 Τεχνολόγοι φυσικοχηµικών επιστηµών Τεχνολόγοι δοµικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών Τεχνολόγοι µηχανολόγοι Τεχνολόγοι χηµικοί µηχανικοί Τεχνολόγοι µεταλλειολόγοι και µεταλλουργοί

13 3119 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί φυσικοχηµικών επιστηµών και µηχανικής µ.α.κ Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου κ.π.α.ε Χ 3120 Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου κ.π.α.ε Τεχνολόγοι πληροφορικής εν γένει Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών Χειριστές εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών Ελεγκτές βιοµηχανικών ροµπότ Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπισµού Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισµού Χειριστές ραδιοτηλεοπτικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού Χειριστές διαγνωστικού και θεραπευτικού ιατρικού εξοπλισµού Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπισµού µ.α.κ Αξιωµατικοί µηχανικοί ναυσιπλοΐας 314X 3150 Αξιωµατικοί µηχανικοί ναυσιπλοΐας Αξιωµατικοί καταστρώµατος και πλοηγοί πλοίων 314Χ 3160 Αξιωµατικοί καταστρώµατος και πλοηγοί πλοίων Πιλότοι αεροσκαφών, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ασκούντες συναφή 314Χ επαγγέλµατα 3171 Πιλότοι, πλοηγοί αεροσκαφών και ιπτάµενοι µηχανικοί Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Τεχνικοί βοηθοί ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας Επιθεωρητές ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου Επιθεωρητές κτιρίων και πυρασφάλειας Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών βιολογίας και υγείας Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστηµών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστηµών

14 3212 Τεχνολόγοι γεωπονίας και δασοπονίας Τεχνολόγοι - σύµβουλοι γεωργικών και δασικών εφαρµογών Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική επιστηµών, µε εξαίρεση 322 το νοσηλευτικό προσωπικό 3221 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής Τεχνολόγοι υγιεινής, δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος ιαιτολόγοι και ειδικοί διατροφής Οπτοµέτρες και οπτικοί Βοηθοί οδοντιάτρων Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Βοηθοί κτηνιάτρων Βοηθοί φαρµακοποιών Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική επιστηµών, µε εξαίρεση το 3229 νοσηλευτικό προσωπικό µ.α.κ. 323 Νοσοκόµοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 323Χ 3230 Νοσοκόµοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών Μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 323Χ 3240 Μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό µ.α.κ Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό µ.α.κ Ειδικευµένοι επί των πωλήσεων, χρηµατιστές, κτηµατοµεσίτες, 34 απασχολούµενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 341 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στους τοµείς των 341 χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των πωλήσεων 3411 Μεσίτες χρηµατιστηριακών και άλλων αξιών

15 3412 Αντιπρόσωποι ασφαλειών Μεσίτες ακίνητης περιουσίας Σύµβουλοι και διοργανωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών πακέτων Αντιπρόσωποι και ειδικευµένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων τεχνικού εξοπλισµού 3415 και συναφών προϊόντων 3416 Προµηθευτές επιχειρήσεων Εκτιµητές και εκπλειστηριαστές Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στους τοµείς των 3419 χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των πωλήσεων µ.α.κ. 342 Εµπορευµατοµεσίτες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις Εµπορευµατοµεσίτες Εκτελωνιστές και πράκτορες µεταφορών Πράκτορες ευρέσεως εργασίας, εν γένει Καλλιτεχνικοί πράκτορες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών µ.α.κ Γραµµατείς διοικήσεως, βοηθοί νοµικών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Γραµµατείς ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών και ασκούντες 3431 συναφή επαγγέλµατα 3432 Υπάλληλοι νοµικών γραφείων και υπηρεσιών, υπάλληλοι ασφαλίσεων και 3432 ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 3433 Βοηθοί λογιστών Τεχνικοί βοηθοί στατιστικής, µαθηµατικών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Υπάλληλοι - ελεγκτές τελωνείων, δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών και 344 συναφών δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών 3441 Ελεγκτές τελωνείων Υπάλληλοι δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ειδικοί επί φορολογικών θεµάτων Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών κοινωνικών επιδοµάτων Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών αδειών Υπάλληλοι - ελεγκτές δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών µ.α.κ Αξιωµατικοί σωµάτων ασφαλείας και ιδιωτικοί αστυνοµικοί (ντετέκτιβ)

16 3450 Αξιωµατικοί σωµάτων ασφαλείας και ιδιωτικοί αστυνοµικοί (ντετέκτιβ) Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών ιακοσµητές, εµπορικοί σχεδιαστές (µοντελίστες) κ.π.α.ε. 347Χ 3470 ιακοσµητές, εµπορικοί σχεδιαστές (µοντελίστες) κ.π.α.ε Εκφωνητές, µουσικοί, τραγουδιστές κ.π.α.ε. 347Χ 3481 Εκφωνητές ραδιοφώνου, τηλεόρασης και λοποί εκφωνητές Μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές σε νυχτερινά κέντρα και παρόµοιους χώρους Ακροβάτες, γελωτοποιοί (κλόουν) κ.π.α.ε Επαγγελµατίες αθλητές και προπονητές 347Χ 3490 Επαγγελµατίες αθλητές και προπονητές ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 4 41 Υπάλληλοι γραφείου Στενογράφοι, δακτυλογράφοι και υπάλληλοι που χειρίζονται µηχανές µε 411 πληκτρολόγιο 4111 Στενογράφοι και δακτυλογράφοι Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κειµένων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Χειριστές µηχανών εισαγωγής δεδοµένων Χειριστές υπολογιστικών µηχανών Γραµµατείς - δακτυλογράφοι Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία Υπάλληλοι στατιστικών και οικονοµικών υπηρεσιών Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών µεταφορών Αποθηκάριοι και ζυγιστές Υπάλληλοι προγραµµατισµού υλικών και παραγωγής Υπάλληλοι υπηρεσιών µεταφορών

17 414 Ταχυδροµικοί και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας 414Χ 4140 Ταχυδροµικοί και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 414Χ 4151 Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτες Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιµίων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Γραφείς, αιτησιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Λοιποί υπάλληλοι γραφείου Λοιποί υπάλληλοι γραφείου Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών Ταµίες, ταµειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 421Χ 4211 Ταµίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων Ταµειολογιστές και άλλοι υπάλληλοι συναλλαγών Ενεχυροδανειστές κ.π.α.ε Εισπράκτορες χρεών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Πράκτορες στοιχηµάτων και κρουπιέρηδες 421Χ 4220 Πράκτορες στοιχηµάτων και κρουπιέρηδες Υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων και υποδοχής πελατών 422Χ 4231 Υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων Υπάλληλοι υποδοχής και ενηµέρωσης πελατών Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 422Χ 4240 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ 5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 51 Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 51Χ 511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, φροντιστές και ξεναγοί 511Χ 5111 Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές Ξεναγοί

18 512 Εισπράκτορες µεταφορικών µέσων 511Χ 5120 Εισπράκτορες µεταφορικών µέσων ιαχειριστές, οικονόµοι, αρχιθαλαµηπόλοι κ.π.α.ε. 512Χ 5130 ιαχειριστές, οικονόµοι, αρχιθαλαµηπόλοι κ.π.α.ε Μάγειροι 512Χ 5140 Μάγειροι Σερβιτόροι 51Χ 5150 Σερβιτόροι Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας και ασκούντες 513 συναφή επαγγέλµατα 5161 Παιδοκόµοι Πρακτικοί βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδρύµατα και ιατρεία Πρακτικές νοσοκόµοι που απασχολούνται κατ' οίκον Πρακτικοί βοηθοί κτηνιάτρων, φαρµακοποιών και απασχολούµενοι στην παροχή 5139 προσωπικής φροντίδας µ.α.κ. 517 Κοµµωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 514Χ 5170 Κοµµωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 514Χ 5191 Προσωπικοί συνοδοί και προσωπικοί υπηρέτες Εργολάβοι κηδειών και ταριχευτές Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών µ.α.κ Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 51Χ 521 Πυροσβέστες 516Χ 5210 Πυροσβέστες Αστυνοµικοί 516Χ 5220 Αστυνοµικοί Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 516Χ 18

19 5231 εσµοφύλακες Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας µ.α.κ Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλµτα Μοντέλα επίδειξης µόδας (µανεκέν) και άλλα µοντέλα Μοντέλα επίδειξης µόδας (µανεκέν) και άλλα µοντέλα Πωλητές σε καταστήµατα 522Χ 5320 Πωλητές σε καταστήµατα 5220Χ 533 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές 522Χ 5330 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές 5220Χ 6 ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ 6 61 Γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως σε µία ετήσια καλλιέργεια 61Χ 611 Καλλιεργητές δηµητριακών και ρυζιού 611Χ 6111 Καλλιεργητές δηµητριακών 6111Χ 6112 Καλλιεργητές ρυζιού 6111Χ 612 Βαµβακοκαλλιεργητές 611Χ 6120 Βαµβακοκαλλιεργητές 6111Χ 613 Καπνοκαλλιεργητές 611Χ 6130 Καπνοκαλλιεργητές 6111Χ 614 Καλλιεργητές κηπευτικών, ανθέων και φυτωρίων 611Χ 6141 Καλλιεργητές κηπευτικών σε ανοικτούς αγρούς 6112Χ 6142 Καλλιεργητές κηπευτικών σε θερµοκήπια 6112Χ 6143 Καλλιεργητές ανθέων 6112Χ 6144 Καλλιεργητές φυτωρίων 6112Χ 615 Λοιποί γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως σε µία ετήσια καλλιέργεια 611Χ 6151 Καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων 6111Χ 6152 Καλλιεργητές ελαιούχων φυτών 6111Χ 6159 Καλλιεργητές λοιπών ετήσιων καλλιεργειών µ.α.κ. 6111Χ 19

20 62 Γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως στην καλλιέργεια δένδρων, αµπέλων, 61Χ σταφιδάµπελων και φυτών για αφεψήµατα και µπαχαρικά 621 Καλλιεργητές ελαιοδένδρων 611Χ 6210 Καλλιεργητές ελαιοδένδρων 6111Χ 622 Καλλιεργητές εσπεριδοειδών 611Χ 6221 Καλλιεργητές πορτοκαλιών 6111Χ 6222 Καλλιεργητές λεµονιών 6111Χ 6229 Καλλιεργητές λοιπών εσπεριδοειδών 6111Χ 623 Καλλιεργητές λοιπών οπορωφόρων δένδρων 611Χ 6231 Καλλιεργητές µηλιών 6111Χ 6232 Καλλιεργητές ροδακινιών 6111Χ 6239 Καλλιεργητές λοιπών οπωροφόρων δένδρων µ.α.κ. 6111Χ 624 Καλλιεργητές αµπέλων και σταφιδάµπελων 611Χ 6241 Καλλιεργητές αµπέλων 6111Χ 6242 Καλλιεργητές σταφιδάµπελων 6111Χ 63 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 61Χ 631 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 611Χ 6310 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 6114Χ 64 Ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε. 61Χ 641 Αγελαδοτρόφοι 612Χ 6410 Αγελαδοτρόφοι 6121Χ 642 Προβατοτρόφοι και αιγοτρόφοι 612Χ 6421 Προβατοτρόφοι 6121Χ 6422 Αιγοτρόφοι 6121Χ 643 Χοιροτρόφοι 612Χ 6430 Χοιροτρόφοι 6129Χ 644 Πτηνοτρόφοι 612Χ 20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92) Γενικά Η Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων παρέχει ένα σύστηµα ταξινόµησης και οµαδοποίησης της πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 02/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 02/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201101330 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201101315 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ - 31/05/2010

Θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ - 31/05/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101107 1 ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 101107030457 ΤΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 101201 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201100963 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 24/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 24/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 101119 2 101119 2 101201 2 101201 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 05/10/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 05/10/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101122 1 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 101122000199 ΤΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201101228 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ- ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100154 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100152 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.4: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΑΔΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.4: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΑΔΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.4: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 13/09/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 13/09/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 1 101201 4 101201 1 101201 1 101201 2 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΕΙΣ 101201101213 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΑΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 101201101221

Διαβάστε περισσότερα

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 08/03/2010

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 08/03/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101126 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 101126000405 Τ.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 101201 3 101201 1 101201 1 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 101201100806 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 101201100860

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100170 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 : ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 : ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 : ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 26/01/2010

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 26/01/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 2 101118 1 101201 1 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 101118001535 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001301 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101213 ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14/2014/000000055597 201201 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101892 301205 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14//000000007666 101205 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101205102790 502201

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100154 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ ENOTHTA Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α 1.1 Οικονομικό προφίλ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100184 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100193 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100180 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100189 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ Σταύρος Γαβρόγλου και

Διαβάστε περισσότερα

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 19/04/2010

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 19/04/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 2 101201 1 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 101201100892 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201100914 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201100899 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 8-2 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 27 ISBN 978-9963-43-779-5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 01/03/2010

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 01/03/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101126 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 101126000405 Τ.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 101201 3 101201 1 101201 1 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 101201100806 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 101201100860

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100155 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 301301 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΘΕΣ 301301100016 ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» Έργο: «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. τατιστικά Αποτελέσματα για τις ώρες συνήθους εργασίας των απασχολούμενων

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. τατιστικά Αποτελέσματα για τις ώρες συνήθους εργασίας των απασχολούμενων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 Φεβρουαρίου 2015 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 τατιστικά Αποτελέσματα για τις ώρες συνήθους εργασίας των απασχολούμενων Η Ελληνική τατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘ101303100154 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘ101303100155 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘ101303100152 703201

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21 ISBN 978-9963-43-828- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100170 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΝΕΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΑΕΙ 1

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΝΕΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΑΕΙ 1 ΚΩ.Υ ΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100166 (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 101303

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου επεξεργάστηκαν 4195 μικρές αγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ).

ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 25-215 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 1.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 25-215 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση : Γαλανέϊκα - Τ.Κ. 35100 Τηλ : 22310 29558, fax: 22310 33657 http://iek-lamias.fth.sch.gr Ηλ. Ταχ: ieklamias@sch.gr Λαμία 2 Μαΐου 2014 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100201 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100202 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

703201 ΚΠΑ ΧΑΝΙΩΝ 703201101712 ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 1

703201 ΚΠΑ ΧΑΝΙΩΝ 703201101712 ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 1 ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100168 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΤΕΕ Α ΚΥΚΛΟΥ 1 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100165 ΒΟΗΘΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 14/8/2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΣΣΕ 14/12/2008 1/1/2008 31/12/2009 16/6/2010 2 ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0)

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0) ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (20000,0. Εισαγωγή Ο είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι τριµηνιαίος δείκτης και ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2004, µε έτος βάσης 2000

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ Εξέτασης είναι: ΙΕΚ Νέας Ιωνίας: εµιρδεσίου 126 Νέα Ιωνία (απέναντι από την είσοδο του άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δικαιούχοι Προγράμματος Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ 2009 ISBN 978-9963-43-811-2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο Σ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 0303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 4/204/000005082864 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 4/204/0000053626 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Παναγιώτου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 29/11/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2006 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικό σύστημα και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα το νέο αιώνα

Παραγωγικό σύστημα και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα το νέο αιώνα STUDY Παραγωγικό σύστημα και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα το νέο αιώνα ΆΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΆΤΟΓΛΟΥ Νοέμβριος 216 Η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού εφοδιάζει την ελληνική οικονομία με ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα