ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους 87 ΤΚ Πληροφορίες: Μακρυνιώτη Μαρία, ημοπούλου Γεωργία Τηλ: , Φαξ: ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Αποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ( ) Έχοντας υπόψη: Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Το Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 2. Το Π.. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 211/2005). 3. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187/2004). 4. Το Π. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.. 98/2012 (ΦΕΚ Α/160/2012) 1

2 5. Το Π. 86/2012 «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 6. To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/2010) και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 4 και Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 371 της 27ης εκεμβρίου 2006). 11. Το διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 45 της 15ης Φεβρουαρίου 2007). 12. Τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 13. Το Π.. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους 2

3 τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α 77/1996). 14. Την υπ αριθ. Ε (2007) 1389/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας (ΕΣΠΑ). 15. Την με αριθ. Ε (2007) 5338 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ περιφέρειες της Ελλάδος (CCI2007GR161PΟ001). 16. Την με αριθ. C (2007) 5443 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (CCI2007GR161PΟ006). 17. Την με αριθ. C (2007) 5337 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη» (CCI2007GR161PΟ008). 18. Την με αριθ. C (2007) 5332 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» (CCI2007GR16UPΟ001). 19. Την με αριθ. C (2007) 5439 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (CCI2007GR16UPΟ002). 20. Την υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β 540/2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (1088/Β/ ) και ισχύει. 21. Την υπ αριθ / εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 22. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Eναλλακτικός Τουρισμός» του θέματος προτεραιότητας «Ενίσχυση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού». 23. Την με ΑΠ ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ Κοινή Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3

4 24. Την υπ αριθ. 4226/1019 / απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και το Π. 98/1996», στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. 25. Την υπ αριθ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών & Τουριστικής Ανάπτυξης περί σύστασης της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, ιαχείρισης και Εφαρμογής ράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Β 1635/2008). 26. Την υπ. αριθμ. ΕΥΤΟΠ/ /ΦVIIIα/266/ (ΦΕΚ Β 240) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/ (ΦΕΚ Β 1620) με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ. αριθμ.15903/ (φεκ Β 1635/) Κ.Υ.Α σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού ιαχείρισης και Εφαρμογής ράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 4312/ (ΦΕΚ Β 315) απόφαση». 27. Την υπ. αριθμ / (ΦΕΚ 3109/B/ ) Κ.Υ.Α σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού 28. Την υπ αριθ. 7195/1445/0020/ (ΦΕΚ Β 1690/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών Πολιτισμού Τουρισμού για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πράσινος Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, ιαχείρισης και εφαρμογής ράσεων του Τομέα Τουρισμού (Ε.Υ.Σ..Ε..) και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 1052/181Α1/0020-Α10/ ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων και Τουρισμού. 29. Την υπ αριθ. 3741/723/Α2/ έγκριση του Οδηγού της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» από τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα. 30. Την υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/ (ΦΕΚ 2037/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 4

5 ένταξη στην Πράξη Εναλλακτικός Τουρισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ». 31. To υπ αριθ. 6426/1311/Α2/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με το οποίο εγκρίνεται ο νέος Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» 32. Την υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ (ΦΕΚ Β 3110) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)». 33. Την υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε01/542/ (ΦΕΚ Β 105) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ (ΦΕΚ Β 3110) ως προς την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)». 34. Τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων 35. Τις Αποφάσεις υπ.αριθμ. 3682/ , 3180/ , 2591/ , 1583/ , 3026/ των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΠΑΕ και των ΠΕΠ περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης αντίστοιχα, που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων. 36. Την υπ. αριθμ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε01/1010/ (ΦΕΚ ΥΟ 167/ ) Απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης (Κ.Ε.Α.Π.) της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 37. Το υπ αριθ. πρωτ. 11/ έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» προς την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού με το οποίο υποβάλλονται τα από 1 εως 12 πρακτικά. 38. Το υπ αριθ. πρωτ. 42/ έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού με το οποίο υποβάλλονται τα από 13 εως 30 πρακτικά. 39. Το από 20/12/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού προς την ΕΥ ΕΠΑΕ. 5

6 40. Το από 21/12/2012 (αρ.πρωτ.εισερχομένων ΕΥΣΕΥΤ 5/ ) ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥ ΕΠΑΕ προς την ΕΥΣΕΥΤ. 41. Το από 8/1/2013 (αρ.πρωτ.εισερχομένων ΕΥΣΕΥΤ 7/ ) ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥ ΕΠΑΕ προς την ΕΥΣΕΥΤ. 42. Την υπ αριθ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε /35/ επιστολή της Ε.Υ.Σ.Ε.Υ.Τ. προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων (ΕΣΠΑ). 43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της εγκεκριμένης στο Πρόγραμμα ημοσίων Επενδύσεων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την αποδοχή των υπ αριθ. 1 εως και 30 πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». 2. Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» ( ) τετρακοσίων εξήντα επτά (467) επενδυτικών σχεδίων με προϋπολογισμό ,35 τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επιμέρους προϋπολογισμό στο παράρτημα I το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 3. Την απόρριψη εκατόν είκοσι δύο (122) επενδυτικών σχεδίων όπως παρατίθενται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης λόγω έλλειψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής που προβλέπονται στον Οδηγό της Πράξης. 4. Την απόρριψη εκατόν δέκα πέντε (115) επενδυτικών σχεδίων όπως παρατίθενται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης λόγω έλλειψης της ελάχιστης απαιτούμενης βαθμολογίας όπως ορίζεται στον Οδηγό της Πράξης. 5. Την απόρριψη εβδομήντα έξι (76) επενδυτικών σχεδίων όπως παρατίθενται στον πίνακα IV της παρούσας απόφασης λόγω έλλειψης διαθεσίμων πόρων. 6. Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των επιμέρους ατομικών αποφάσεων ένταξης των επιχειρήσεων εκείνων για τις οποίες έχει εγκριθεί η 6

7 χρηματοδότησή τους από την Πράξη «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». Οι ειδικοί όροι που δεσμεύουν τους δικαιούχους θα περιγράφονται στις ατομικές αποφάσεις ένταξης. 7. Η έγκριση χρηματοδότησης συνεπάγεται δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της Πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά τουλάχιστον στις ιστοσελίδες Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ακριβές αντίγραφο OΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ελευθερία Γκρίμπα Συνημμένα 1. Τα υπ αριθ. 1 εως 30 πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV Κοινοποίηση 1. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» Λ. Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα 2. Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα Εσωτερική ιανομή 1. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών & Επενδύσεων Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Προτάσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" Πλήθος Κωδικός Πρότασης Επωνυμία ΠΕΠ 1 ΕΤ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 2 ΕΤ ΣΙΛΒΕΡ ΣΕΙΛΙΝΓΚ ΝΕΠΑ 3 ΕΤ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 4 ΕΤ VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνολικός ΠΥ Επιχορηγούμενος ΠΥ ημόσια απάνη Συνολική Βαθμολογία Επιχειρηματικότητα , , ,77 98,94 Επιχειρηματικότητα , , ,64 98,89 Επιχειρηματικότητα , , ,71 93,74 Επιχειρηματικότητα , , ,41 93,54 5 ΕΤ HOLIDAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 6 ΕΤ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 7 ΕΤ ΧΕΙΛΟΥ ΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 ΕΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ 9 ΕΤ KNOSSOS ΜΠΙΤΣ Α.Ε. ΕΤΕΚΑ 10 ΕΤ ΕΤ ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 12 ΕΤ ΓΑΛΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Επιχειρηματικότητα , , ,43 93,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 92,99 Επιχειρηματικότητα , , ,53 92,07 Επιχειρηματικότητα , , ,86 91,73 Επιχειρηματικότητα , , ,56 91,38 Επιχειρηματικότητα , , ,03 90,65 Επιχειρηματικότητα , , ,07 90,42 Επιχειρηματικότητα , , ,95 90,35 8

9 13 ΕΤ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχειρηματικότητα , , ,95 90,00 14 ΕΤ ΑΓ. ΖΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 15 ΕΤ ΑΣΒΕΣΤΑ ΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 16 ΕΤ Ι. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ Α.Ε. 17 ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ Ν.ΓΡΑΨΑΣ-.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΜΑΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΜΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 21 ΕΤ ΜΑΡΙ ΑΚΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ 22 ΕΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 23 ΕΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΕΤ ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε. 25 ΕΤ ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 26 ΕΤ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Επιχειρηματικότητα , , ,00 89,21 Επιχειρηματικότητα , , ,18 89,11 Επιχειρηματικότητα , , ,11 88,90 Επιχειρηματικότητα , , ,00 88,51 Επιχειρηματικότητα , , ,66 88,00 Επιχειρηματικότητα , , ,53 87,95 Επιχειρηματικότητα , , ,88 87,48 Επιχειρηματικότητα , , ,50 87,26 Επιχειρηματικότητα , , ,99 87,00 Επιχειρηματικότητα , , ,15 86,89 Επιχειρηματικότητα , , ,60 86,22 Επιχειρηματικότητα , , ,56 86,07 Επιχειρηματικότητα , , ,00 85,55 9

10 27 ΕΤ ΕΤ LAKE PARK-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχειρηματικότητα , , ,53 85,42 Επιχειρηματικότητα , , ,83 85,36 29 ΕΤ ΚΥΡΙΟΣ- Σ.ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ο.Ε 30 ΕΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ 31 ΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32 ΕΤ ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣ ΕΡΑΚΗ ΟΕ 33 ΕΤ NTAMIKO ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ ΦΕΛΙΤΣΕ 34 ΕΤ ΦΩΚΙΩΝ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΣΣΑΡΟΣ Σ. - ΜΠΟΥΜΠΑ Ε. 35 ΕΤ Ο.Ε. Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-Π.ΝΑΖΙΡΗΣ 36 ΕΤ Ο.Ε. 37 ΕΤ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 38 ΕΤ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ SPARTA ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 39 ΕΤ ΑΕ 40 ΕΤ BENETATOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ 41 ΕΤ ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΕΙΛΙΝΓΚ Ν.Ε.Π.Α. 42 ΕΤ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιχειρηματικότητα , , ,13 85,00 Επιχειρηματικότητα , , ,20 85,00 Επιχειρηματικότητα , , ,22 85,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 85,00 Επιχειρηματικότητα , , ,55 84,02 Επιχειρηματικότητα , , ,62 84,00 Επιχειρηματικότητα , , ,50 83,86 Επιχειρηματικότητα , , ,45 83,75 Επιχειρηματικότητα , , ,00 83,25 Επιχειρηματικότητα , , ,00 83,15 Επιχειρηματικότητα , , ,23 83,00 Επιχειρηματικότητα , , ,44 83,00 Επιχειρηματικότητα , , ,46 83,00 Επιχειρηματικότητα , , ,70 83,00 10

11 43 ΕΤ ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44 ΕΤ ΕΤ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΕΠΑ ΑΦΟΙ ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ- ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟ.ΤΟΥΡΙΣ.& ΕΜ.ΕΤ. 46 ΕΤ ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 47 ΕΤ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΕ 48 ΕΤ ΗΜΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 49 ΕΤ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΕΤ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 51 ΕΤ ΚΟΥΚΛΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. 52 ΕΤ ΧΟΜΠΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 53 ΕΤ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 54 ΕΤ ANKO ΓΙΩΤΙΝΓΚ Ν.Ε.Π.Α ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 55 ΕΤ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΕ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ 56 ΕΤ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΕΩΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 57 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 58 ΕΤ ΗΜ.ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 59 ΕΤ ΠΗΛΙΟΥ ΕΠΕ Ε. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ - Α. 60 ΕΤ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΙΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ 61 ΕΤ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. Επιχειρηματικότητα , , ,26 83,00 Επιχειρηματικότητα , , ,57 83,00 Επιχειρηματικότητα , , ,34 82,64 Επιχειρηματικότητα , , ,00 82,48 Επιχειρηματικότητα , , ,39 82,41 Επιχειρηματικότητα , , ,55 82,19 Επιχειρηματικότητα , , ,16 82,08 Επιχειρηματικότητα , , ,82 82,04 Επιχειρηματικότητα , , ,00 81,94 Επιχειρηματικότητα , , ,50 81,84 Επιχειρηματικότητα , , ,43 81,74 Επιχειρηματικότητα , , ,79 81,68 Επιχειρηματικότητα , , ,50 81,67 Επιχειρηματικότητα , , ,53 81,31 Επιχειρηματικότητα , , ,01 81,27 Επιχειρηματικότητα , , ,14 81,08 Επιχειρηματικότητα , , ,59 81,04 Επιχειρηματικότητα , , ,26 80,82 Επιχειρηματικότητα , , ,62 80,48 11

12 62 ΕΤ ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63 ΕΤ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥ ΑΚΗΣ 64 ΕΤ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65 ΕΤ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 66 ΕΤ ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΞΤΕ 67 ΕΤ ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 68 ΕΤ ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε. 69 ΕΤ ΕΙΚΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 70 ΕΤ WΕST AE 71 ΕΤ ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 72 ΕΤ ΤΟΣΚΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ 73 ΕΤ Ο.Ε. 74 ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΑΙΓΗΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛ. ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡ. ΝΑΥΤ. ΞΕΝΟ. ΙΑΦΗΜ. ΕΚ ΟΤ. ΚΤΗΜ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 77 ΕΤ Φ. ΨΗΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΕΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 78 ΕΤ ΜΙΧΑΗΛ 79 ΕΤ Ο ΥΣΣΕΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΕΣ ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχειρηματικότητα , , ,00 80,43 Επιχειρηματικότητα , , ,00 80,43 Επιχειρηματικότητα , , ,15 80,35 Επιχειρηματικότητα , , ,55 80,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 80,00 Επιχειρηματικότητα , , ,12 80,00 Επιχειρηματικότητα , , ,40 79,87 Επιχειρηματικότητα , , ,00 79,73 Επιχειρηματικότητα , , ,18 79,59 Επιχειρηματικότητα , , ,50 79,56 Επιχειρηματικότητα , , ,90 79,45 Επιχειρηματικότητα , , ,00 79,33 Επιχειρηματικότητα , , ,31 79,00 Επιχειρηματικότητα , , ,90 78,80 Επιχειρηματικότητα , , ,57 78,37 Επιχειρηματικότητα , , ,10 78,17 Επιχειρηματικότητα , , ,05 78,04 Επιχειρηματικότητα , , ,34 78,00 12

13 80 ΕΤ ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 81 ΕΤ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 82 ΕΤ ΚΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 83 ΕΤ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 84 ΕΤ Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 85 ΕΤ ΣΚΛΗΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 86 ΕΤ ΑΝ ΡΕΑ ΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 87 ΕΤ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 88 ΕΤ ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 89 ΕΤ ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ 90 ΕΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 91 ΕΤ ΕΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΓIAΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93 ΕΤ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΕΤ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 ΕΤ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 96 ΕΤ ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97 ΕΤ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Επιχειρηματικότητα , , ,00 78,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 78,00 Επιχειρηματικότητα , , ,18 77,75 Επιχειρηματικότητα , , ,00 77,40 Επιχειρηματικότητα , , ,60 77,38 Επιχειρηματικότητα , , ,57 76,84 Επιχειρηματικότητα , , ,52 76,78 Επιχειρηματικότητα , , ,44 76,51 Επιχειρηματικότητα , , ,83 76,11 Επιχειρηματικότητα , , ,14 76,06 Επιχειρηματικότητα , , ,40 75,74 Επιχειρηματικότητα , , ,52 75,67 Επιχειρηματικότητα , , ,33 75,58 Επιχειρηματικότητα , , ,33 75,15 Επιχειρηματικότητα , , ,50 75,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 74,76 Επιχειρηματικότητα , , ,00 74,59 Επιχειρηματικότητα , , ,21 74,43 13

14 98 ΕΤ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟ /ΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 99 ΕΤ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 ΕΤ ΚΑΜΕΛΑΝ Ν.Ε.Π.Α. 101 ΕΤ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Κ. ΘΕΟ ΩΡΟΥ - Κ. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ 102 ΕΤ Ε.Π.Ε. ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ 103 ΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 104 ΕΤ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΖΩΗ 105 ΕΤ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 106 ΕΤ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 107 ΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΜΕΠΕ 108 ΕΤ ΜΠΟΥΓΑ ΑΘΗΝΑ 109 ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΗ Α Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 112 ΕΤ ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 113 ΕΤ ΝΤΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 114 ΕΤ ΘΩΜΑΙΣ 115 ΕΤ ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ Επιχειρηματικότητα , , ,07 74,42 Επιχειρηματικότητα , , ,21 74,02 Επιχειρηματικότητα , , ,94 74,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 73,94 Επιχειρηματικότητα , , ,49 73,85 Επιχειρηματικότητα , , ,36 73,77 Επιχειρηματικότητα , , ,98 73,77 Επιχειρηματικότητα , , ,35 73,45 Επιχειρηματικότητα , , ,00 73,29 Επιχειρηματικότητα , , ,00 73,00 Επιχειρηματικότητα , , ,80 73,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 73,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 73,00 Επιχειρηματικότητα , , ,80 73,00 Επιχειρηματικότητα , , ,74 72,91 Επιχειρηματικότητα , , ,50 72,85 Επιχειρηματικότητα , , ,92 72,24 Επιχειρηματικότητα , , ,41 72,00 14

15 116 ΕΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 117 ΕΤ ΚΟΝ ΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 118 ΕΤ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 119 ΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ 120 ΕΤ ΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 121 ΕΤ ΒΑΣΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 122 ΕΤ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ NATURA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 123 ΕΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 124 ΕΤ ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 125 ΕΤ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ 126 ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΒΙΟΠΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ CANDIA MARIS ΣΟΜΠΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Κ.Α. ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕ 130 ΕΤ ΓΕΛΑ ΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 131 ΕΤ ΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AUTO MOTO LESVOS ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΞΤΕ Επιχειρηματικότητα , , ,84 71,62 Επιχειρηματικότητα , , ,06 71,27 Επιχειρηματικότητα , , ,16 71,05 Επιχειρηματικότητα , , ,81 70,87 Επιχειρηματικότητα , , ,75 70,71 Επιχειρηματικότητα , , ,00 70,70 Επιχειρηματικότητα , , ,00 70,24 Επιχειρηματικότητα , , ,60 70,13 Επιχειρηματικότητα , , ,53 70,11 Επιχειρηματικότητα , , ,00 70,00 Επιχειρηματικότητα , , ,91 70,00 Επιχειρηματικότητα , , ,45 70,00 Επιχειρηματικότητα , , ,69 69,61 Επιχειρηματικότητα , , ,51 69,41 Επιχειρηματικότητα , , ,00 69,37 Επιχειρηματικότητα , , ,20 69,36 Επιχειρηματικότητα , , ,50 69,00 15

16 133 ΕΤ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΑΛΕΡΥ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 134 ΕΤ ΜΠΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 135 ΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 136 ΕΤ Ι ΓΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 137 ΕΤ ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 138 ΕΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 139 ΕΤ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙ ΑΚΗΣ - Ε. 140 ΕΤ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε. 141 ΕΤ ΕΤ ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 143 ΕΤ ΛΙΟΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 144 ΕΤ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 145 ΕΤ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΥΚΑΝΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 146 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 147 ΕΤ ΜΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 148 ΕΤ ΣΚΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ 149 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Επιχειρηματικότητα , , ,52 68,91 Επιχειρηματικότητα , , ,12 68,89 Επιχειρηματικότητα , , ,50 68,33 Επιχειρηματικότητα , , ,38 68,33 Επιχειρηματικότητα , , ,01 68,31 Επιχειρηματικότητα , , ,00 68,30 Επιχειρηματικότητα , , ,92 68,00 Επιχειρηματικότητα , , ,85 68,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 67,78 Επιχειρηματικότητα , , ,00 67,45 Επιχειρηματικότητα , , ,25 67,43 Επιχειρηματικότητα , , ,50 67,14 Επιχειρηματικότητα , , ,43 66,96 Επιχειρηματικότητα , , ,00 66,93 Επιχειρηματικότητα , , ,92 66,17 Επιχειρηματικότητα , , ,00 65,91 Επιχειρηματικότητα , , ,99 65,88 16

17 150 ΕΤ ΖΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 151 ΕΤ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 152 ΕΤ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 153 ΕΤ ΡΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 154 ΕΤ ΚΟΚΚΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 155 ΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ 156 ΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΞΤΕ ΑΕ Ν. ΚΑΙ Χ. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 157 ΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 158 ΕΤ ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 159 ΕΤ ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ 160 ΕΤ ΜΑΜΦΡΕ Α Ο.Ε. 161 ΕΤ ΝΤΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 162 ΕΤ ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ ΑΕ ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 163 ΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 164 ΕΤ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ 165 ΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 166 ΕΤ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙ Η Ο.Ε Επιχειρηματικότητα , , ,00 65,81 Επιχειρηματικότητα , , ,28 65,62 Επιχειρηματικότητα , , ,00 65,62 Επιχειρηματικότητα , , ,50 65,00 Επιχειρηματικότητα , , ,67 65,00 Επιχειρηματικότητα , , ,50 64,98 Επιχειρηματικότητα , , ,00 64,78 Επιχειρηματικότητα , , ,65 64,32 Επιχειρηματικότητα , , ,50 64,21 Επιχειρηματικότητα , , ,00 64,05 Επιχειρηματικότητα , , ,81 63,89 Επιχειρηματικότητα , , ,83 63,87 Επιχειρηματικότητα , , ,00 63,78 Επιχειρηματικότητα , , ,80 63,57 Επιχειρηματικότητα , , ,43 63,51 Επιχειρηματικότητα , , ,26 63,00 Επιχειρηματικότητα , , ,97 62,97 17

18 167 ΕΤ ΧΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 168 ΕΤ ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 169 ΕΤ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 170 ΕΤ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε. Γ. & Β. ΧΟΝ ΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & 171 ΕΤ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 172 ΕΤ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GE-ES TOURS ΧΑΝΙΑ 173 ΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 174 ΕΤ ΑΙΓΑΙΟΥ AE ΑΣΩΠΙΤΑΝ - Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΚΑΙ 175 ΕΤ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 176 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 177 ΕΤ Π. ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 178 ΕΤ ΠΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 179 ΕΤ ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 180 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 181 ΕΤ ΠΑΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 182 ΕΤ ΖΙΩΓΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣ Γ. - ΜΟΣΧΑΚΗΣ Ι. 183 ΕΤ O.E. 184 ΕΤ ΚΟΝΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Επιχειρηματικότητα , , ,13 62,96 Επιχειρηματικότητα , , ,00 62,90 Επιχειρηματικότητα , , ,50 62,77 Επιχειρηματικότητα , , ,90 62,54 Επιχειρηματικότητα , , ,50 62,51 Επιχειρηματικότητα , , ,61 62,29 Επιχειρηματικότητα , , ,38 62,16 Επιχειρηματικότητα , , ,49 61,75 Επιχειρηματικότητα , , ,00 61,58 Επιχειρηματικότητα , , ,20 61,55 Επιχειρηματικότητα , , ,11 61,02 Επιχειρηματικότητα , , ,00 61,01 Επιχειρηματικότητα , , ,30 61,00 Επιχειρηματικότητα , , ,50 61,00 Επιχειρηματικότητα , , ,30 60,39 Επιχειρηματικότητα , , ,71 60,36 Επιχειρηματικότητα , , ,94 60,28 Επιχειρηματικότητα , , ,33 60,04 18

19 185 ΕΤ ΕΤ ΜΠΑΜΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΡΓΚΑΝ ΑΝΤΟΝΥ ΜΠΕΝΝΕΤ ΤΖΟΖΕΦ ΟΕ 187 ΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΛΑΓΟΥ ΑΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 188 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 189 ΕΤ ΠΟΡΤΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 190 ΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 191 ΕΤ ΑΝΤ & ΠΑΝ. ΚΟΡΑΚΑΣ Ο.Ε. 192 ΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 193 ΕΤ ΑΥΡΑ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. 194 ΕΤ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Τ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 195 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 196 ΕΤ ΚΗΡΥΘΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 197 ΕΤ Θ.ΚΟΡΑΚΗ-Ε.ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ Ο.Ε. 198 ΕΤ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 199 ΕΤ ΦΡΕΖΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 200 ΕΤ ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 201 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχειρηματικότητα , , ,56 60,00 Επιχειρηματικότητα , , ,32 59,94 Επιχειρηματικότητα , , ,82 59,92 Επιχειρηματικότητα , , ,00 59,89 Επιχειρηματικότητα , , ,84 59,58 Επιχειρηματικότητα , , ,36 59,38 Επιχειρηματικότητα , , ,00 59,24 Επιχειρηματικότητα , , ,55 59,16 Επιχειρηματικότητα , , ,00 58,73 Επιχειρηματικότητα , , ,66 58,73 Επιχειρηματικότητα , , ,07 58,33 Επιχειρηματικότητα , , ,56 58,23 Επιχειρηματικότητα , , ,06 58,06 Επιχειρηματικότητα , , ,00 58,05 Επιχειρηματικότητα , , ,69 58,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 58,00 Επιχειρηματικότητα , , ,81 58,00 19

20 202 ΕΤ ΕΤ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ Α. - ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Γ. - ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ Α ΕΠΕ Μ. ΜΠΑΡΟΥΝΗ - ΑΡ. ΜΑΝΤΟΥ Η Ε.Ε. 204 ΕΤ ΜΑΡΙΒΑ Α.Ε ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 205 ΕΤ ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 206 ΕΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CRETA DREAM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 207 ΕΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 208 ΕΤ ΝΤΕΝΤΑ ΑΝΝΑ 209 ΕΤ ΜΠΟΥΡ ΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΚΑΤΑΣΚ. 210 ΕΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 211 ΕΤ ΜΠΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 212 ΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 213 ΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΡ ΟΠΑΤΗ ΑΝΟΣΤΡΟΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 214 ΕΤ ΕΤΑΙΡΙΑ 215 ΕΤ ΛΑΒ ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 216 ΕΤ ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 217 ΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗ Επιχειρηματικότητα , , ,80 58,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 57,89 Επιχειρηματικότητα , , ,20 57,54 Επιχειρηματικότητα , , ,09 57,38 Επιχειρηματικότητα , , ,48 57,28 Επιχειρηματικότητα , , ,00 57,27 Επιχειρηματικότητα , , ,00 57,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 56,85 Επιχειρηματικότητα , , ,88 56,58 Επιχειρηματικότητα , , ,02 56,19 Επιχειρηματικότητα , , ,50 56,00 Επιχειρηματικότητα , , ,75 56,00 Επιχειρηματικότητα , , ,94 55,41 Επιχειρηματικότητα , , ,18 55,10 Επιχειρηματικότητα , , ,66 55,00 Επιχειρηματικότητα , , ,00 55,00 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΔΑ :4Α89Γ-ΙΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα