ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ να ορίςουν δικθγόρο, για να αςκιςουν «τθν ενδικοφανι προςφυγι», θ οποία είναι το απαραίτθτο πρώτο βιμα για τθν αμφιςβιτθςθ των εκκακαριςτικϊν του ΕΝΦΙΑ (τϊρα ονομάηονται πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ ΕΝΦΙΑ). υγκεκριμζνα αφορά ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο φορολογοφμενοσ : - ςτερείται τθσ δυνατότθτασ να καταβάλει το ποςό που του ηθτά θ φορολογικι αρχι χωρίσ να διακινδυνεφςει βαςικά αγακά για τθν επιβίωςι του, όπωσ θ ςτζγαςθ, θ τροφι, θ κζρμανςθ κλπ. κακϊσ και - τισ περιπτϊςεισ όπου το ςυνολικό ετιςιο ειςόδθμα του φορολογοφμενου δεν αρκεί για να καταβάλει αυτό το ποςό. ε άλλεσ περιπτϊςεισ, όπου ο φορολογοφμενοσ προβάλλει ειδικά νομικά ηθτιματα ι επικυμεί να φορολογθκεί επί τθσ πραγματικισ αξίασ του ακινιτου του και όχι επί τθσ αξίασ που ζχει προςδιορίςει θ φορολογικι αρχι, προτείνουμε να απευκυνκεί ςε δικθγόρο και ενδεχομζνωσ και ςε πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι ακινιτων. Νομικι Βάςθ Σο βαςικό επιχείρθμα των προςϊπων που κα αξιοποιιςουν αυτό τον οδθγό είναι θ απόλυτθ οικονομικι αδυναμία να καταβάλουν τον φόρο που τουσ ηθτά θ φορολογικι αρχι. Δυςτυχϊσ δεν υφίςταται ρθτι διάταξθ, θ οποία προβλζπει τθν πραγματικι αδυναμία καταβολισ ωσ λόγο διαγραφισ του φορολογικοφ χρζουσ ςτθν νομοκεςία μασ. Αυτό όμωσ δεν αναιρεί το γεγονόσ, ότι το κράτοσ δεν οφείλει να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια, θ οποία κζτει ςε κίνδυνο τθν αξιοπρζπεια ι τθν οικονομικι επιβίωςθ των πολιτϊν του. Σο άρκρο 2 παρ.1 του υντάγματοσ, του οποίου τθν ευκεία εφαρμογι επικαλοφμαςτε, ζχει ωσ εξισ: «O ςεβαςμόσ και θ προςταςία τθσ αξίασ του ανκρϊπου αποτελοφν τθν πρωταρχικι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ». Αυτόν τον ςεβαςμό πρζπει να επιδεικνφει το κράτοσ και ςε ηθτιματα φορολόγθςθσ. θμειϊνουμε, ότι ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ θ προςταςία τθσ αξιοπρζπειασ του ανκρϊπου από «βίαιεσ» φορολογικζσ επιβαρφνςεισ είναι δεδομζνθ. Ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ αναφζρουμε τθν περίπτωςθ τθσ Γαλλίασ, όπου ο αντίςτοιχοσ κϊδικασ φορολογικϊν διαδικαςιϊν ςτο άρκρο 247 προβλζπει κάτι πολφ λογικό : 1

2 «Η διοίκθςθ μπορεί να χορθγιςει ςτον φορολογοφμενο φςτερα από αίτθςθ του: -Ολικζσ ι μερικζσ απαλλαγζσ άμεςων φόρων που βεβαιϊνονται ςε τακτικι βάςθ εφόςον ο φορολογοφμενοσ βρίςκεται ςε αδυναμία να πλθρϊςει εξαιτίασ ζνδειασ ι απορίασ, κλπ». Εξ άλλου, το φνταγμα υπαγορεφει επίςθσ, ςτισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 1,5, τθ φορολόγθςθ με βάςθ τθ φοροδοτικι ικανότθτα. Αυτόσ ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ φοροδοτικισ ικανότθτασ κάκε πολίτθ πρζπει να λάβει χϊρα και ςτθν Ελλάδα από τουσ Ζλλθνεσ διοικθτικοφσ δικαςτζσ ακόμθ και αν δεν διακζτουμε αντίςτοιχθ διάταξθ υπζρ τθσ προςταςίασ των φορολογουμζνων. Για αυτό άλλωςτε και «ςυμβολικά» κάνουμε αναφορά ςε αυτι τθν γαλλικι διάταξθ ςτο υπόδειγμά μασ. Θ ουςία όμωσ παραμζνει μια : Κάκε φορολογοφμενοσ που βρίςκεται ςε αδυναμία καταβολισ για πραγματικοφσ λόγουσ πρζπει να προςτατευκεί από τθν δικαιοςφνθ. Και με το παρόν βοικθμα του δείχνουμε το δρόμο για να φτάςει μζχρι εκεί. Επίςθσ και ςτθν Γερμανία ζχει κεςμοκετθκεί ζνα ελάχιςτο χρθματικό όριο κάτω από το οποίο απαγορεφεται να κατζλκει το ποςό που απομζνει ςτο ετιςιο ειςόδθμα του φορολογοφμενου προκειμζνου να μθ διακυβεφεται θ ανκρϊπινθ φπαρξθ του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ του (Existenzminimum). Σο ποςό αυτό, ςτο οποίο πρζπει κατά τθ κεωρία να ςυνυπολογίηεται και θ επιβάρυνςθ των εμμζςων φόρων, αναπροςαρμόηεται με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (ιτοι, με απόφαςθ τθσ Ομοςπονδιακισ Βουλισ κάκε δφο ζτθ), ϊςτε το ποςό που απομζνει μετά τθν πλθρωμι των φόρων, να εξαςφαλίηει μια ςτοιχειϊδθ διαβίωςθ που ανταποκρίνεται ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια. 2

3 Σι πρζπει να γνωρίηετε πριν ξεκινιςετε Α) Τπζβαλα ποτζ διλωςθ για να φορολογθκϊ; Θ φορολογικι διλωςθ ΕΝΦΙΑ «ςυνετζκθ μθχανογραφικά» από το Τπουργείο Οικονομικϊν εριμθν του φορολογοφμενου. Αυτό ςθμαίνει, ότι ςε κάκε εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ αντιςτοιχεί και μια «φορολογικι διλωςθ», θ οποία ςυμπλθρϊκθκε και υποβλικθκε από το υπουργείο βάςει ςτοιχείων που προκφπτουν από το Ε9 που ζχει υποβάλλει ο φορολογοφμενοσ. Δυςτυχϊσ δεν γνωςτοποιοφνται ποτζ ςτον φορολογοφμενο τα ςτοιχεία αυτισ τθσ φορολογικισ διλωςθσ (π.χ. ποιοσ ςυντελεςτισ πρόςοψθσ ι επιφανείασ ζχει εφαρμοςτεί) ϊςτε να μπορζςει να τθν ελζγξει, να τθ διορκϊςει, να τθν αμφιςβθτιςει, να τθν ανακαλζςει ι να υποβάλει επιφφλαξθ. Αυτι θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ, προφανϊσ για δυςχερανκεί θ διαδικαςία ελζγχου και αμφιςβιτθςθσ, είναι ζνα μείηον ηιτθμα που κα απαςχολιςει τον ΔΑ ςτο επόμενο διάςτθμα. Β) Που μπορϊ να βρω το εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ για να το προςβάλω; Αφοφ μπω ςτθν κεντρικι ςελίδα του mytaxisnet, τοποκετϊ το ποντίκι πάνω ςτθν επιλογι "εφαρμογζσ taxisnet" προκειμζνου να εμφανιςτεί ζνα πτυςςόμενο παράκυρο. Από το πτυςςόμενο παράκυρο επιλζγω "Όλεσ οι εφαρμογζσ" ϊςτε να εφαρμοςτοφν όλεσ οι εφαρμογζσ και ςτθν ςυνζχεια επιλζγω από τθν λίςτα που κα εμφανιςτεί τθν "Εφαρμογι Περιουςιολογίου Ε9". Περιμζνω λίγα δευτερόλεπτα ϊςτε να μεταβϊ ςτθν εφαρμογι του Περιουςιολογίου και πατάω κάτω ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ τθν επιλογι "Είςοδοσ". Μόλισ μπω ςτθν εφαρμογι, επιλζγω το ζτοσ 2014 ςτο μικρό παράκυρο ςτο πάνω αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ. Μόλισ φορτϊςει το ζτοσ 2014 επιλζγω "Εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ τελευταίασ εκκακάριςθσ για το ζτοσ 2014 (ςε αρχείο.pdf)" και τότε εμφανίηεται το εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ ςε μορφι αρχείου pdf. Τπογραμμίηουμε, ότι πλζον το εκκακαριςτικό ονομάηεται Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ φόρου. ΠΡΟΟΧΗ: Σα «ειδοποιθτιρια» που εμφανίηονται ςτο ςφςτθμα του TAXIS δεν προςβάλλονται και δεν πρζπει να ςυγχζονται με τα εκκακαριςτικά (πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου). Γ) Πωσ προκφπτει θ αξία των ακινιτων για τον ςυμπλθρωματικό ΕΝΦΙΑ; Ο υπολογιςμόσ τθσ αξίασ των ακινιτων για τον ΕΝΦΙΑ δεν είναι ίδιοσ με τθν "αντικειμενικι αξία" που εφαρμόηουν οι ςυμβολαιογράφοι ι οι λογιςτζσ ςφμφωνα με το άρκρο 41 του Ν. 1249/1982. Για τον υπολογιςμό εφαρμόηεται το άρκρο 32 του Ν. 3842/2010 που είχε εφαρμοςτεί και για το ΦΑΠ. Πρόκειται για μια νζα μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ φορολογθτζασ αξίασ των ακινιτων, θ οποία ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτισ πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτισ δθλϊςεισ Ε9. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ δεν είναι διακζςιμοσ ςτον φορολογοφμενο και ωσ εκ τοφτο δεν μπορεί να ελεγχκεί αν ζχει εφαρμοςτεί ςωςτά το άρκρο 32 του Ν. 3842/2010. Όμωσ οι υπάλλθλοι των Δ.Ο.Τ. ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ ςυντελεςτζσ βάςει των οποίων ζχει γίνει ο υπολογιςμόσ. 3

4 Δ) Πωσ προςβάλλω το "εκκακαριςτικό" ΕΝΦΙΑ (θ νζα ονομαςία είναι πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου); Από , για να προςβλθκεί δικαςτικά οποιαδιποτε πράξθ (ι ςιωπθρι άρνθςθ) τθσ φορολογικισ αρχισ, κα πρζπει να υποβάλλεται προθγουμζνωσ μια «ενδικοφανισ προςφυγι» ενϊπιον τθσ επιτροπισ που αναφζρεται ςτο άρκρο 63 του Νόμου 4174/2013 (ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) και μόνον θ τυχόν απόρριψθ τθσ «ενδικοφανοφσ προςφυγισ» από τθν επιτροπι αυτι μπορεί να προςβλθκεί ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια. Θ απόρριψθ μπορεί να είναι ρθτι (δθλαδι πρόκειται για απόφαςθ με απορριπτικό περιεχόμενο) ι ςιωπθρι (που είναι και το ςυνθκζςτερο ςτθν πράξθ). θμειϊνουμε, ότι θ ενδικοφανισ προςφυγι είναι διαφορετικι από τθν "προςφυγι ςτα διοικθτικά δικαςτιρια". Ε) Σι προκεςμία ζχω για να προςβάλλω το "εκκακαριςτικό" ΕΝΦΙΑ με ενδικοφανι προςφυγι; φμφωνα με το νόμο θ προκεςμία για τθν αμφιςβιτθςθ με «ενδικοφανι προςφυγι» είναι 30 θμζρεσ και ξεκινά από τθν θμερομθνία εμφάνιςθσ των εκκακαριςτικϊν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του TAXIS. Και εδϊ όμωσ τίκενται ςοβαρά ηθτιματα για τθν νομιμότθτα αυτισ τθσ πρακτικισ ειδικά ςε περιπτϊςεισ ανκρϊπων που δεν ζχουν εξοικείωςθ με τουσ υπολογιςτζσ. Βάςει πρόςφατου νόμου, για τα εκκακαριςτικά που εκδόκθκαν τθν δεν κα υπολογιςτεί ο Αφγουςτοσ, οπότε θ προκεςμία των 30 θμερϊν για τθν υποβολι «ενδικοφανϊν προςφυγϊν» ξεκινά τθν 1 θ επτεμβρίου και λιγει τθν 30 θ επτζμβριου. Σ) Σι διαφορά ζχει θ «ενδικοφανισ προςφυγι» από τθν «προςφυγι ςτα διοικθτικά δικαςτιρια». Είναι δυο διαφορετικά δικόγραφα και δυο διαφορετικζσ διαδικαςίεσ, εξίςου αναγκαίεσ όμωσ. Σο πρϊτο απευκφνεται ςτθν αρμόδια επιτροπι του υπουργείου (ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) και το δεφτερο ςτο αρμόδιο διοικθτικό δικαςτιριο. Για να μπορζςει να καταφφγει κάποιοσ ςτο διοικθτικό δικαςτιριο κα πρζπει οπωςδιποτε να ζχει κατακζςει τθν ενδικοφανι προςφυγι και είτε να του ζχει επιδοκεί απόρριψθ είτε να ζχουν παρζλκει άπρακτεσ 60 θμζρεσ από τθν θμζρα τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφυγισ. Σο ςυνθκζςτερο είναι να ξεκινά θ προκεςμία για τθν προςφυγι ςτα διοικθτικά δικαςτιρια τθν 61 θ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ «ενδικοφανοφσ προςφυγισ». 4

5 Ζ) Κατζκεςα τθν «Ενδικοφανι Προςφυγι». Μετά τι κάνω; Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ πρζπει ο φορολογοφμενοσ να περιμζνει 60 θμζρεσ για να του απαντιςει θ φορολογικι αρχι. Αν απαντιςει με απορριπτικι πράξθ τότε προςβάλλουμε αυτι τθν πράξθ. Σο πικανότερο όμωσ είναι να μθν απαντιςει θ φορολογικι αρχι οπότε τθν 61θ θμζρα ξεκινά θ προκεςμία να καταφφγουμε ςτθν διοικθτικι δικαιοςφνθ. Θ προκεςμία αυτι είναι 30νκιμερθ και μζςα ςε αυτι τθν προκεςμία πρζπει όποιοσ βρίςκεται ςε οικονομικι αδυναμία να κάνει αίτθςθ για διοριςμό δικθγόρου, δικαςτικοφ επιμελθτι και για απαλλαγι από τα παράβολα. Εφιςτοφμε ιδιαίτερα τθν προςοχι ςτουσ φορολογοφμενουσ ότι θ αίτθςθ αυτι για το ευεργζτθμα τθσ πενίασ δεν ςταματά τθν 30ιμερθ προκεςμία για άςκθςθ προςφυγισ. Η) Αναςτζλλει θ υποβολι τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ τθν καταβολι του φόρου; Με τθν άςκθςθ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ αναςτζλλεται θ καταβολι του 50% του αμφιςβθτοφμενου ποςοφ φόρου, μόνον όμωσ εφ όςον καταβλθκεί το υπόλοιπο 50%. Κατά ςυνζπεια, εάν δεν καταβλθκεί το 50% του ανωτζρω ποςοφ, παραμζνει απαιτθτό το ςφνολο του αμφιςβθτοφμενου ποςοφ φόρου. Θ μθ καταβολι δθμιουργεί τον κίνδυνο να επιςπευςκοφν μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ εισ βάροσ του φορολογουμζνου, αλλά δεν αποτελεί προχπόκεςθ του παραδεκτοφ τθσ ενδικοφανοφσ ι τθσ δικαςτικισ προςφυγισ. 5

6 Σα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αμφιςβιτθςθσ του ΕΝΦΙΑ ΣΑΔΙΟ 1 Ο : ΤΝΣΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΤ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ Θ ςφνταξθ κα γίνεται βάςει τυποποιθμζνου υποδείγματοσ ςτο οποίο κα ςυμπλθρϊνονται: α) το όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο και θ ακριβισ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ και του χϊρου εργαςίασ του ίδιου, του νόμιμου αντιπροςϊπου του και, αν υπάρχουν, του δικαςτικοφ πλθρεξουςίου και του αντικλιτου του, β) θ προςβαλλόμενθ πράξθ ΕΝΦΙΑ, γ) Θ Δ.Ο.Τ ςτθν οποία υπαγόμαςτε δ) αναλυτικι περιγραφι τθσ περιουςιακισ του κατάςταςθσ ε) το ετιςιο ειςόδθμά του ςτ) θ φπαρξθ ειδικϊν ηθτθμάτων όπωσ θ χρόνια ανεργία, αναπθρίεσ ι χρόνια νοςιματα η) αναλυτικι περιγραφι των δαπανϊν διαβίωςισ του κατά το περαςμζνο ζτοσ. θ) ο τόποσ και το χρόνοσ τθσ ςφνταξισ του 6

7 ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΟΤ ΑΡ. 63 ΣΟΤ Ν. 4174/2013 Σου (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου (διεφθυνςη), με Α.Φ.Μ. (α) ΚΑΣΑ τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝΦΙΑ που εκδόκθκε επί τθσ διλωςθσ φόρου ΕΝΦΙΑ 2014 με ςτοιχεία (αρικμό διλωςθσ, ειδοποίθςθσ και αρικμό χρθματικοφ καταλόγου) (β) Σου Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. (γ) **************** Θ περιουςία (κεφάλαιο) περιλαμβάνεται μεταξφ των ςτοιχείων, τα οποία δφνανται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 1 του υντάγματοσ, να αποτελζςουν αντικείμενο του φόρου. Περαιτζρω, όμωσ, θ φορολόγθςθ, που πραγματοποιείται με αντικείμενο τθν περιουςία, πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθ φοροδοτικι ικανότθτα των πολιτϊν, όπωσ υπαγορεφουν οι διατάξεισ του άρκρου 4 1,5 του υντάγματοσ. Οι κεμελιϊδεισ για τθ φορολογία ςυνταγματικζσ διατάξεισ των ανωτζρω άρκρων (78 1 και 4 1,5) πρζπει, αςφαλϊσ, να εφαρμόηονται ςυνδυαςτικϊσ, κατά τρόπο, ϊςτε θ φορολόγθςθ ενόσ νομίμωσ αποτελοφντοσ αντικείμενο του φόρου ςτοιχείου να μθν εξικνείται μζχρι του ςθμείου εκείνου, που υπερβαίνει τθ φοροδοτικι ικανότθτα του υποκειμζνου ςτον φόρο. Ο φόροσ, ωσ χρθματικι παροχι, καταβάλλεται διά των χρθματικϊν διακεςίμων του φορολογουμζνου, ιτοι απαιτεί τθν αντίςτοιχθ φπαρξθ ρευςτότθτασ από μζρουσ του. Κατά ςυνζπεια, θ φοροδοτικι ικανότθτα νοείται ωσ οικονομικι δυνατότθτα καλφψεωσ του ποςοφ, το οποίο ςυνιςτά τθ φορολογικι επιβάρυνςθ, με αποτζλεςμα να ςυνδζεται αναγκαίωσ με τθ χρθματικι επάρκεια του φορολογουμζνου. Ωσ εκ τοφτου, θ φοροδοτικι ικανότθτα αξιολογείται, ςε κάκε περίπτωςθ, με ειςοδθματικά κριτιρια, δθλαδι κρίνεται με βάςθ τθν παραγωγι από μζρουσ του φορολογουμζνου ειςοδθμάτων επαρκϊν, ϊςτε δι αυτϊν να ικανοποιεί και τισ φφςει χρθματικοφ χαρακτιρα φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του και, παραλλιλωσ, να του απομζνει κι ζνα ειςόδθμα επαρκζσ για τθν αξιοπρεπι διαβίωςι του. Σα προαναφερκζντα, αναγόμενα ςτο πεδίο τθσ φορολογίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, άγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι, για τον προςδιοριςμό τθσ φοροδοτικισ ικανότθτασ του ιδιοκτιτθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, δεν αρκεί θ διαπίςτωςθ τθσ αξίασ τθσ, θ οποία, άλλωςτε, είναι μζγεκοσ ευμετάβλθτο, διαμορφοφμενο υπό τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Αντικζτωσ, απαιτείται θ ςυνεκτίμθςθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ δυνατότθτασ του ιδιοκτιτθ, δθλαδι θ ειςοδθματικι του κατάςταςθ, που του αποφζρει και τθν αντίςτοιχθ ρευςτότθτα, αναγκαία για τθν καταβολι του χρθματικοφ ποςοφ του φόρου. Μόνθ θ διατιρθςθ ακίνθτθσ 7

8 περιουςίασ, όποια και αν είναι θ αξία τθσ, δεν αρκεί για να τεκμθριϊςει φοροδοτικι ικανότθτα, εφ όςον δεν διαπιςτϊνεται ανάλογθ οικονομικι δυνατότθτα, ιτοι τζτοια παραγωγι ειςοδιματοσ για τον φορολογοφμενο, θ οποία να επαρκεί για τθν κάλυψθ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, που αποδίδονται ςτθν ακίνθτθ αυτι περιουςία. Περιουςία οποιουδιποτε φψουσ, θ οποία δεν παράγει ειςόδθμα, δεν επιτρζπει τθν εξαςφάλιςθ του μζςου, διά του οποίου κα καταβλθκεί ο επιβαλλόμενοσ λόγω αυτισ φόροσ. Θ εξζταςθ τθσ φοροδοτικισ ικανότθτασ των πολιτϊν με βάςθ ειςοδθματικά κριτιρια δεν πρζπει να περιορίηεται ςτο επίπεδο τθσ ςυγκρίςεωσ των ειςοδθμάτων, που παράγονται από το αντικείμενο του φόρου, και του ποςοφ φόρου, που επιβάλλεται ςτο αντικείμενο αυτό, αλλά να επεκτείνεται ςτθ γενικι αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ αφενόσ του ςυνολικϊσ παραγομζνου ειςοδιματοσ του φορολογουμζνου από όλεσ τισ πθγζσ και αφετζρου τθσ ςυνολικισ φορολογικισ πιζςεωσ (επιβαρφνςεωσ), που υφίςταται αυτόσ. Θ ζλλειψθ επαρκϊν ειςοδθμάτων από κάκε πθγι, τα οποία να κακιςτοφν δυνατι τθν καταβολι του ςυνολικοφ ποςοφ των πάςθσ φφςεωσ φόρων και λοιπϊν δθμοςιονομικϊν επιβαρφνςεων, που καταλογίηονται ςε ζναν πολίτθ, αποτυπϊνει τθν ζλλειψθ ςχετικισ φοροδοτικισ ικανότθτασ. Θα πρζπει, μάλιςτα, τα ειςοδιματα αυτά όχι μόνο να επαρκοφν για τθν καταβολι των φόρων, αλλά και ζνα ςθμαντικό τμιμα αυτϊν να απομζνει εισ χείρασ του φορολογουμζνου, κατ επιταγι και τθσ ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνθσ αρχισ τθσ οικονομικισ ελευκερίασ (άρθρο 5 Συντ.). υναφϊσ το Ομοςπονδιακό υνταγματικό Δικαςτιριο τθσ Καρλςροφθσ, με μια απόφαςθ που εξζδωςε ςτισ 22 Ιουνίου 1995 (BVerfGE, 93, 121), ζκρινε ότι ο φόροσ επί τθσ κατοχισ τθσ περιουςίασ δεν μπορεί να κακιερϊνεται παρά ςτο μζτρο που, από τθ ςυνφπαρξι του με τουσ άλλουσ υφιςταμζνουσ φόρουσ, αφινει άκικτθ τθν ουςία τθσ περιουςίασ και μπορεί να καταβάλλεται ετθςίωσ χάρθ ςτα ειςοδιματα, τα οποία προζρχονται κατά ςυνικθ χριςθ από τθν περιουςία αυτι. Ομοίωσ, το Γαλλικό υνταγματικό υμβοφλιο (Conseil Constitutionnel), με μια απόφαςθ, που εξζδωςε ςτισ 29 Δεκεμβρίου 1998 (no DC), ςχετικά με τον γαλλικό φόρο αλλθλεγγφθσ επί τθσ περιουςίασ (Impôt de Solidarité sur la Fortune), ο οποίοσ, ςθμειωτζον, επιβάλλεται ςτο ςφνολο τθσ περιουςίασ και όχι μόνον ςτθν ακίνθτθ ιδιοκτθςία, ζκρινε ότι ο φόροσ αλλθλεγγφθσ επί τθσ περιουςίασ αποτελεί φόρο επί τθσ κατοχισ τθσ περιουςίασ, καταβλθτζο διά των ειςοδθμάτων, που παράγει αυτι. Για να είναι θ φορολόγθςθ τθσ περιουςίασ ςυνταγματικϊσ ανεκτι, κα πρζπει θ κατοχι τθσ να ςυνδζεται και με παραγωγι ειςοδιματοσ. Επειδι εν προκειμζνω θ περιουςιακι μου κατάςταςθ ςυνίςταται ςτα εξισ: (παρατιρθςθ 1) (δ) Επειδι το ποςό των ειςοδθμάτων μου, όπωσ αυτό δθλϊκθκε ςτθν φορολογικι μου διλωςθ για το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013), ανζρχεται ςε (ε) ευρϊ. Επειδι ςτο πρόςωπό μου ι ςτο πρόςωπο τθσ οικογζνειάσ μου ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι όπωσ ειδικότερα αναφζρεται (Παρατιρθςθ 2): (ςτ) Επειδι το ετιςιο μου ειςόδθμα ζχει ιδθ δαπανθκεί ωσ εξισ (Παρατιρθςθ 3): Α) Λογαριαςμοί ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, τθλζφωνο Β)Για τρόφιμα κατ εκτίμθςθ Γ) Για ζξοδα ςτζγαςθσ (νοίκι ι ςτεγαςτικό δάνειο) 8

9 Δ) Για ιατρικζσ δαπάνεσ (η) Επειδι επομζνωσ δεν διακζτω φοροδοτικι ικανότθτα ϊςτε να μπορϊ να ςυνειςφζρω ςτα κοινά βάρθ χωρίσ να κινδυνεφςει κάποιο από τα απαραίτθτα για τθν διαβίωςι ςτοιχεία όπωσ θ ςτζγαςθ, θ διατροφι ι θ υγεία μου ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ Ηθτϊ κατ εφαρμογι του άρκρου 2 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του υντάγματοσ να ακυρωκεί το προςβαλλόμενο εκκακαριςτικό ςθμείωμα και να αναγνωριςτεί ότι δεν διακζτω φοροδοτικι ικανότθτα για το τρζχον οικονομικό ζτοσ ι να αναπροςαρμοςτεί θ φορολογικι μου υποχρζωςθ ανάλογα με τισ πραγματικζσ οικονομικζσ μου δυνάμεισ Ειδικότερα ηθτϊ να αναγνωριςτεί ότι δεν διακζτω φοροδοτικι ικανότθτα ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ: Ειδικότερα ηθτϊ να αναγνωριςτεί ότι το ποςό που μπορϊ να καταβάλλω ανάλογα με τισ οικονονομικζσ μου δυνάμεισ ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 1. (ΤΠΟΓΡΑΦΘ & ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ) (θ) 1 Όποιο ποςό κρίνει ο ίδιοσ ο φορολογοφμενοσ ότι μπορεί να διακζςει βάςει των οικονομικϊν του δυνάμεων. 9

10 Παρατθριςεισ: Παρατιρθςθ 1 : Ωσ προσ τθν περιουςιακι κατάςταςθ κα πρζπει να είμαςτε αναλυτικοί και να αναγράψουμε τα τυχόν ςτοιχεία που ζχει ςτθν διάκεςι του ο φορολογοφμενοσ όπωσ π.χ. κατοικία ι αυτοκίνθτο ι μετρθτά ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ. Αν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία άλλθσ μορφισ κα πρζπει να αναφερκοφν. Παρατιρθςθ 2: ε αυτό το ςθμείο κα αναγραφεί αν ο φορολογοφμενοσ είναι άνεργοσ ι πολφτεκνοσ ι με ειδικό πρόβλθμα υγείασ, και κα αναφερκεί αν υπάρχει ζγγραφο που το αποδεικνφει (π.χ. ιατρικι γνωμάτευςθ, βεβαίωςθ ςυλλόγου πολυτζκνων, ι βεβαίωςθ ΟΑΕΔ). Παρατιρθςθ 3: Θα πρζπει να μποροφν να δικαιολογθκοφν οι δαπάνεσ του προθγοφμενου ζτουσ με ζγγραφα από ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, ζγγραφα τράπεηασ για ςτεγαςτικό ι μιςκωτιριο, αποδείξεισ νοςοκομείων (ανάλογα με τθν οικογενειακι κατάςταςθ του φορολογουμζνου, ιτοι άγαμοσ, ζγγαμοσ, ζγγαμοσ με παιδιά, ευριςκόμενοσ ςε διάςταςθ κλπ). Ειδικά για τα τρόφιμα αρκεί ζνασ εφλογοσ υπολογιςμόσ κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ. ΣΑΔΙΟ 2ο : ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Κάκε φορολογοφμενοσ κα πρζπει πριν ξεκινιςει τθν διαδικαςία αμφιςβιτθςθσ να μαηζψει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α) Προςβαλλόμενθ Πράξθ ΕΝΦΙΑ. β) υπεφκυνθ διλωςθ περί ορκότθτασ περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ φακζλου που κα προςκομιςτεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. (ςε μια ςυμπλθρωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ γράφουμε τθν φράςθ «δθλϊνω υπεφκυνα ότι το περιεχόμενο του θλεκτρονικοφ φακζλου ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα») γ) αντίγραφο ενδικοφανοφσ προςφυγισ άρ. 63 Ν. 4174/2013 δ) ζγγραφα αποδεικτικά δαπανϊν διαβίωςθσ ςε ετιςια ι μθνιαία βάςθ (λογαριαςμοί ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, δαπάνεσ κζρμανςθσ, νοςιλια). Αυτά τα ζγγραφα κα ψθφιοποιοφνται από τον φορολογοφμενο πολίτθ και ο οποίοσ κα τα προςκομίηει ςε θλεκτρονικι μορφι (ςε CD ι ςτικάκι) ςτθν Δ.Ο.Τ ςτθν οποία υπάγεται. ΣΑΔΙΟ 3ο : ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΤ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ (εντόσ 30 ημερών από την επίδοςη τησ πράξησ ΕΝΦΙΑ, ο Αφγουςτοσ δεν μετράει) Θ κατάκεςθ τθσ ενδικφανοφσ προςφυγισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. περιλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ α) Ψθφιοποίθςθ όλων των δικαιολογθτικϊν β) Εγγραφι των ςτοιχείων ςε CD ι δίςκο γ) Κατάκεςθ ςε ζγγραφι και ψθφιακι μορφι 10

11 Διευκρινίηεται ότι αρμόδια Δ.Ο.Τ. είναι αυτι τθσ κατοικίασ του φορολογουμζνου, που ζχει υποχρζωςθ να τθ διαβιβάςει ςτθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν τθσ ΓΓ Εςόδων ΤπΟικ. ΠΡΟΟΧΗ : Κατά τθν κατάκεςθ κα λαμβάνουμε πάντα αποδεικτικό κατάκεςθσ ι ζςτω ςφραγιςμζνο αντίγραφο τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ το οποίο κα πρζπει να προςκομίςουμε αργότερα ςτο διοικθτικό πρωτοδικείο. ΣΑΔΙΟ 4ο : ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΕΤΕΡΓΕΣΗΜΑ ΠΕΝΙΑ» του άρκρου 276Α του Ν. 2717/1999 Κάκε φορολογοφμενοσ που ζχει ολοκλθρϊςει τα προθγοφμενα ςτάδια μπορεί να ηθτιςει από το κατά τόπον αρμόδιο Διοικθτικό Πρωτοδικείο να απαλλαγεί από τα παράβολα κακϊσ και να του διοριςτεί δικθγόροσ για να χειριςτεί τθν υπόκεςθ, δικαςτικόσ επιμελθτισ για να επιδϊςει τισ φορολογικζσ προςφυγζσ και ςυμβολαιογράφοσ αν τυχόν χρειαςτεί να γίνουν ζνορκεσ μαρτυρικζσ κατακζςεισ. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να κατακζςει αυτι τθν αίτθςθ : είτε από τθν πρϊτθ θμζρα που κα επιδοκεί θ απάντθςθ τθσ γενικισ γραμματείασ εςόδων με τθν οποία απορρίπτεται θ ενδικοφανισ προςφυγι είτε από τθν 61 θ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ΠΡΟΟΧΗ: Αν ο φορολογοφμενοσ αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ χωρίσ να ςυντρζχει κίνδυνοσ περιοριςμοφ των απαραίτθτων μζςων για τθν διατροφι του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ μου υπάρχουν οι εξισ κίνδυνοι: Εάν απορριφκεί θ αίτθςι του, να ζχει χάςει ςτο ενδιάμεςο τθν προκεςμία για άςκθςθ προςφυγισ Εάν ανακαλυφκεί μεταγενζςτερα ότι δεν δικαιοφνταν τθν απαλλαγι, να διωχκεί ποινικά και να του επιβλθκοφν χρθματικζσ κυρϊςεισ. Θ ςφνταξθ τθσ αίτθςθσ κα γίνεται βάςει τυποποιθμζνου υποδείγματοσ ςτο οποίο κα ςυμπλθρϊνονται: α) το όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο και θ ακριβισ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ και του χϊρου εργαςίασ του ίδιου, του νόμιμου αντιπροςϊπου του και, αν υπάρχουν, του δικαςτικοφ πλθρεξουςίου και του αντικλιτου του, β) θ προςβαλλόμενθ πράξθ ΕΝΦΙΑ (θμερομθνία και αρικμόσ πρωτοκόλλου), γ) Θ πράξθ με τθν οποία μασ γνωςτοποιικθκε θ απόρριψθ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ μασ δ) αναλυτικι περιγραφι τθσ περιουςιακισ του κατάςταςθσ 11

12 ε) το ετιςιο ειςόδθμά του ςτ) θ φπαρξθ ειδικϊν ηθτθμάτων όπωσ θ χρόνια ανεργία, αναπθρίεσ ι χρόνια νοςιματα η) αναλυτικι περιγραφι των δαπανϊν διαβίωςισ του κατά το περαςμζνο ζτοσ. θ) ο τόποσ και το χρόνοσ τθσ ςφνταξισ του 12

13 ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟΤ ΑΙΣΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΤΕΡΓΕΣΗΜΑΣΟ ΠΕΝΙΑ (ΑΡ. 276 Α ν. 2717/1999) Σ του, κατοίκου, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Τ. (α) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΠΡΟΦΤΓΗ ΚΑΣΑ Σθσ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ από ενδικοφανοφσ προςφυγισ μου με αρικμό πρωτοκόλλου (β) (ΑΝ Θ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΕΙΝΑΙ ΙΩΠΘΡΘ) ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Σθσ ρθτισ απόρριψθσ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ μου με ςτοιχεία (γ) (ΑΝ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΡΗΣΗ) ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν κατά τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου 2014 με ςτοιχεία, (αρικμό διλωςθσ, ειδοποίθςθσ και αρικμό χρθματικοφ καταλόγου) (β). ********** Επειδι θ περιουςιακι μου κατάςταςθ ςυνίςταται ςτα εξισ: (παρατιρθςθ 1) (δ) Επειδι το ποςό των ειςοδθμάτων μου, όπωσ αυτό δθλϊκθκε ςτθν φορολογικι μου διλωςθ για το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013), ανζρχεται ςε (ε) ευρϊ. Επειδι ςτο πρόςωπό μου ι ςτο πρόςωπο τθσ οικογζνειάσ μου ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι όπωσ ειδικότερα αναφζρεται (Παρατιρθςθ 2): 13

14 (ςτ) Επειδι το ετιςιο μου ειςόδθμα ζχει ιδθ δαπανθκεί ωσ εξισ (Παρατιρθςθ 3): Α) Λογαριαςμοί ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, τθλζφωνο Β) Για τρόφιμα κατ εκτίμθςθ Γ) Για ζξοδα ςτζγαςθσ (νοίκι ι ςτεγαςτικό δάνειο) Δ) Για ιατρικζσ δαπάνεσ (η) Επειδι από τα παραπάνω προςκομιηόμενα ζγγραφα προκφπτει υφίςταται κίνδυνοσ περιοριςμοφ των απαραίτθτων μζςων για τθν διατροφι του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ μου ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ ΖΗΣΩ Να απαλλαγϊ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ παραβόλου για τθν άςκθςθ τθσ παραπάνω προςφυγισ όπωσ ορίηει θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 276 του Ν. 2717/1999 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 31 του νόμου 4284/2014. Να διοριςτεί με πράξθ του δικαςτθρίου ςασ Δικθγόροσ, Δικαςτικόσ Επιμελθτισ και υμβολαιογράφοσ οι οποίοι κα αναλάβουν τθν υποχρζωςθ να διενεργιςουν τισ απαραίτθτεσ για τα ςυμφζροντά μου διαδικαςτικζσ πράξεισ για τθν άςκθςθ φορολογικισ προςφυγισ κατά των πράξεων τθσ διοίκθςθσ που αναφζρονται ανωτζρω. (ΤΠΟΓΡΑΦΘ & ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ) (θ) Παρατθριςεισ: Παρατιρθςθ 1 : Ωσ προσ τθν περιουςιακι κατάςταςθ κα πρζπει να είμαςτε αναλυτικοί και να αναγράψουμε τα τυχόν ςτοιχεία που ζχει ςτθν διάκεςι του ο φορολογοφμενοσ όπωσ π.χ. κατοικία ι αυτοκίνθτο ι μετρθτά ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ. Αν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία άλλθσ μορφισ κα πρζπει να αναφερκοφν. Παρατιρθςθ 2: ε αυτό το ςθμείο κα αναγραφεί αν ο φορολογοφμενοσ είναι άνεργοσ ι πολφτεκνοσ ι με ειδικό πρόβλθμα υγείασ, και κα αναφερκεί αν υπάρχει ζγγραφο που το αποδεικνφει (π.χ. ιατρικι γνωμάτευςθ, βεβαίωςθ ςυλλόγου πολυτζκνων, ι βεβαίωςθ ΟΑΕΔ). 14

15 Παρατιρθςθ 3: Θα πρζπει να μποροφν να δικαιολογθκοφν οι δαπάνεσ του προθγοφμενου ζτουσ με ζγγραφα από ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, ζγγραφα τράπεηασ για ςτεγαςτικό ι μιςκωτιριο, αποδείξεισ νοςοκομείων κλπ. Ειδικά για τα τρόφιμα αρκεί ζνασ εφλογοσ υπολογιςμόσ κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ. Παρατιρθςθ 4: Μαηί με όλα τα ανωτζρω ζγγραφα κα πρζπει να προςκομίηουμε: τθν πράξθ με τθν οποία απορρίφκθκε θ «ενδικοφανισ προςφυγι» (αν υπάρχει) αντίγραφο τθσ «ενδικοφανοφσ προςφυγισ» με αρικμό πρωτοκόλλου το εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ (πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ) 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 4533 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2.

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2. Έντυπο Ε2 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2 Σ φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα, κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ Η ελλθνικι οικονομία ζχει ειςζλκει ςε μία αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ 1. Σο αντικείμενο τησ ρφθμιςησ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ Με το άρκρο 3 του ςχεδίου νόμου επαναρρυκμίηονται : α) Το ποινικό αδίκθμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα