ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ να ορίςουν δικθγόρο, για να αςκιςουν «τθν ενδικοφανι προςφυγι», θ οποία είναι το απαραίτθτο πρώτο βιμα για τθν αμφιςβιτθςθ των εκκακαριςτικϊν του ΕΝΦΙΑ (τϊρα ονομάηονται πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ ΕΝΦΙΑ). υγκεκριμζνα αφορά ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο φορολογοφμενοσ : - ςτερείται τθσ δυνατότθτασ να καταβάλει το ποςό που του ηθτά θ φορολογικι αρχι χωρίσ να διακινδυνεφςει βαςικά αγακά για τθν επιβίωςι του, όπωσ θ ςτζγαςθ, θ τροφι, θ κζρμανςθ κλπ. κακϊσ και - τισ περιπτϊςεισ όπου το ςυνολικό ετιςιο ειςόδθμα του φορολογοφμενου δεν αρκεί για να καταβάλει αυτό το ποςό. ε άλλεσ περιπτϊςεισ, όπου ο φορολογοφμενοσ προβάλλει ειδικά νομικά ηθτιματα ι επικυμεί να φορολογθκεί επί τθσ πραγματικισ αξίασ του ακινιτου του και όχι επί τθσ αξίασ που ζχει προςδιορίςει θ φορολογικι αρχι, προτείνουμε να απευκυνκεί ςε δικθγόρο και ενδεχομζνωσ και ςε πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι ακινιτων. Νομικι Βάςθ Σο βαςικό επιχείρθμα των προςϊπων που κα αξιοποιιςουν αυτό τον οδθγό είναι θ απόλυτθ οικονομικι αδυναμία να καταβάλουν τον φόρο που τουσ ηθτά θ φορολογικι αρχι. Δυςτυχϊσ δεν υφίςταται ρθτι διάταξθ, θ οποία προβλζπει τθν πραγματικι αδυναμία καταβολισ ωσ λόγο διαγραφισ του φορολογικοφ χρζουσ ςτθν νομοκεςία μασ. Αυτό όμωσ δεν αναιρεί το γεγονόσ, ότι το κράτοσ δεν οφείλει να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια, θ οποία κζτει ςε κίνδυνο τθν αξιοπρζπεια ι τθν οικονομικι επιβίωςθ των πολιτϊν του. Σο άρκρο 2 παρ.1 του υντάγματοσ, του οποίου τθν ευκεία εφαρμογι επικαλοφμαςτε, ζχει ωσ εξισ: «O ςεβαςμόσ και θ προςταςία τθσ αξίασ του ανκρϊπου αποτελοφν τθν πρωταρχικι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ». Αυτόν τον ςεβαςμό πρζπει να επιδεικνφει το κράτοσ και ςε ηθτιματα φορολόγθςθσ. θμειϊνουμε, ότι ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ θ προςταςία τθσ αξιοπρζπειασ του ανκρϊπου από «βίαιεσ» φορολογικζσ επιβαρφνςεισ είναι δεδομζνθ. Ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ αναφζρουμε τθν περίπτωςθ τθσ Γαλλίασ, όπου ο αντίςτοιχοσ κϊδικασ φορολογικϊν διαδικαςιϊν ςτο άρκρο 247 προβλζπει κάτι πολφ λογικό : 1

2 «Η διοίκθςθ μπορεί να χορθγιςει ςτον φορολογοφμενο φςτερα από αίτθςθ του: -Ολικζσ ι μερικζσ απαλλαγζσ άμεςων φόρων που βεβαιϊνονται ςε τακτικι βάςθ εφόςον ο φορολογοφμενοσ βρίςκεται ςε αδυναμία να πλθρϊςει εξαιτίασ ζνδειασ ι απορίασ, κλπ». Εξ άλλου, το φνταγμα υπαγορεφει επίςθσ, ςτισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 1,5, τθ φορολόγθςθ με βάςθ τθ φοροδοτικι ικανότθτα. Αυτόσ ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ φοροδοτικισ ικανότθτασ κάκε πολίτθ πρζπει να λάβει χϊρα και ςτθν Ελλάδα από τουσ Ζλλθνεσ διοικθτικοφσ δικαςτζσ ακόμθ και αν δεν διακζτουμε αντίςτοιχθ διάταξθ υπζρ τθσ προςταςίασ των φορολογουμζνων. Για αυτό άλλωςτε και «ςυμβολικά» κάνουμε αναφορά ςε αυτι τθν γαλλικι διάταξθ ςτο υπόδειγμά μασ. Θ ουςία όμωσ παραμζνει μια : Κάκε φορολογοφμενοσ που βρίςκεται ςε αδυναμία καταβολισ για πραγματικοφσ λόγουσ πρζπει να προςτατευκεί από τθν δικαιοςφνθ. Και με το παρόν βοικθμα του δείχνουμε το δρόμο για να φτάςει μζχρι εκεί. Επίςθσ και ςτθν Γερμανία ζχει κεςμοκετθκεί ζνα ελάχιςτο χρθματικό όριο κάτω από το οποίο απαγορεφεται να κατζλκει το ποςό που απομζνει ςτο ετιςιο ειςόδθμα του φορολογοφμενου προκειμζνου να μθ διακυβεφεται θ ανκρϊπινθ φπαρξθ του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ του (Existenzminimum). Σο ποςό αυτό, ςτο οποίο πρζπει κατά τθ κεωρία να ςυνυπολογίηεται και θ επιβάρυνςθ των εμμζςων φόρων, αναπροςαρμόηεται με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (ιτοι, με απόφαςθ τθσ Ομοςπονδιακισ Βουλισ κάκε δφο ζτθ), ϊςτε το ποςό που απομζνει μετά τθν πλθρωμι των φόρων, να εξαςφαλίηει μια ςτοιχειϊδθ διαβίωςθ που ανταποκρίνεται ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια. 2

3 Σι πρζπει να γνωρίηετε πριν ξεκινιςετε Α) Τπζβαλα ποτζ διλωςθ για να φορολογθκϊ; Θ φορολογικι διλωςθ ΕΝΦΙΑ «ςυνετζκθ μθχανογραφικά» από το Τπουργείο Οικονομικϊν εριμθν του φορολογοφμενου. Αυτό ςθμαίνει, ότι ςε κάκε εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ αντιςτοιχεί και μια «φορολογικι διλωςθ», θ οποία ςυμπλθρϊκθκε και υποβλικθκε από το υπουργείο βάςει ςτοιχείων που προκφπτουν από το Ε9 που ζχει υποβάλλει ο φορολογοφμενοσ. Δυςτυχϊσ δεν γνωςτοποιοφνται ποτζ ςτον φορολογοφμενο τα ςτοιχεία αυτισ τθσ φορολογικισ διλωςθσ (π.χ. ποιοσ ςυντελεςτισ πρόςοψθσ ι επιφανείασ ζχει εφαρμοςτεί) ϊςτε να μπορζςει να τθν ελζγξει, να τθ διορκϊςει, να τθν αμφιςβθτιςει, να τθν ανακαλζςει ι να υποβάλει επιφφλαξθ. Αυτι θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ, προφανϊσ για δυςχερανκεί θ διαδικαςία ελζγχου και αμφιςβιτθςθσ, είναι ζνα μείηον ηιτθμα που κα απαςχολιςει τον ΔΑ ςτο επόμενο διάςτθμα. Β) Που μπορϊ να βρω το εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ για να το προςβάλω; Αφοφ μπω ςτθν κεντρικι ςελίδα του mytaxisnet, τοποκετϊ το ποντίκι πάνω ςτθν επιλογι "εφαρμογζσ taxisnet" προκειμζνου να εμφανιςτεί ζνα πτυςςόμενο παράκυρο. Από το πτυςςόμενο παράκυρο επιλζγω "Όλεσ οι εφαρμογζσ" ϊςτε να εφαρμοςτοφν όλεσ οι εφαρμογζσ και ςτθν ςυνζχεια επιλζγω από τθν λίςτα που κα εμφανιςτεί τθν "Εφαρμογι Περιουςιολογίου Ε9". Περιμζνω λίγα δευτερόλεπτα ϊςτε να μεταβϊ ςτθν εφαρμογι του Περιουςιολογίου και πατάω κάτω ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ τθν επιλογι "Είςοδοσ". Μόλισ μπω ςτθν εφαρμογι, επιλζγω το ζτοσ 2014 ςτο μικρό παράκυρο ςτο πάνω αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ. Μόλισ φορτϊςει το ζτοσ 2014 επιλζγω "Εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ τελευταίασ εκκακάριςθσ για το ζτοσ 2014 (ςε αρχείο.pdf)" και τότε εμφανίηεται το εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ ςε μορφι αρχείου pdf. Τπογραμμίηουμε, ότι πλζον το εκκακαριςτικό ονομάηεται Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ φόρου. ΠΡΟΟΧΗ: Σα «ειδοποιθτιρια» που εμφανίηονται ςτο ςφςτθμα του TAXIS δεν προςβάλλονται και δεν πρζπει να ςυγχζονται με τα εκκακαριςτικά (πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου). Γ) Πωσ προκφπτει θ αξία των ακινιτων για τον ςυμπλθρωματικό ΕΝΦΙΑ; Ο υπολογιςμόσ τθσ αξίασ των ακινιτων για τον ΕΝΦΙΑ δεν είναι ίδιοσ με τθν "αντικειμενικι αξία" που εφαρμόηουν οι ςυμβολαιογράφοι ι οι λογιςτζσ ςφμφωνα με το άρκρο 41 του Ν. 1249/1982. Για τον υπολογιςμό εφαρμόηεται το άρκρο 32 του Ν. 3842/2010 που είχε εφαρμοςτεί και για το ΦΑΠ. Πρόκειται για μια νζα μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ φορολογθτζασ αξίασ των ακινιτων, θ οποία ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτισ πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτισ δθλϊςεισ Ε9. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ δεν είναι διακζςιμοσ ςτον φορολογοφμενο και ωσ εκ τοφτο δεν μπορεί να ελεγχκεί αν ζχει εφαρμοςτεί ςωςτά το άρκρο 32 του Ν. 3842/2010. Όμωσ οι υπάλλθλοι των Δ.Ο.Τ. ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ ςυντελεςτζσ βάςει των οποίων ζχει γίνει ο υπολογιςμόσ. 3

4 Δ) Πωσ προςβάλλω το "εκκακαριςτικό" ΕΝΦΙΑ (θ νζα ονομαςία είναι πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου); Από , για να προςβλθκεί δικαςτικά οποιαδιποτε πράξθ (ι ςιωπθρι άρνθςθ) τθσ φορολογικισ αρχισ, κα πρζπει να υποβάλλεται προθγουμζνωσ μια «ενδικοφανισ προςφυγι» ενϊπιον τθσ επιτροπισ που αναφζρεται ςτο άρκρο 63 του Νόμου 4174/2013 (ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) και μόνον θ τυχόν απόρριψθ τθσ «ενδικοφανοφσ προςφυγισ» από τθν επιτροπι αυτι μπορεί να προςβλθκεί ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια. Θ απόρριψθ μπορεί να είναι ρθτι (δθλαδι πρόκειται για απόφαςθ με απορριπτικό περιεχόμενο) ι ςιωπθρι (που είναι και το ςυνθκζςτερο ςτθν πράξθ). θμειϊνουμε, ότι θ ενδικοφανισ προςφυγι είναι διαφορετικι από τθν "προςφυγι ςτα διοικθτικά δικαςτιρια". Ε) Σι προκεςμία ζχω για να προςβάλλω το "εκκακαριςτικό" ΕΝΦΙΑ με ενδικοφανι προςφυγι; φμφωνα με το νόμο θ προκεςμία για τθν αμφιςβιτθςθ με «ενδικοφανι προςφυγι» είναι 30 θμζρεσ και ξεκινά από τθν θμερομθνία εμφάνιςθσ των εκκακαριςτικϊν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του TAXIS. Και εδϊ όμωσ τίκενται ςοβαρά ηθτιματα για τθν νομιμότθτα αυτισ τθσ πρακτικισ ειδικά ςε περιπτϊςεισ ανκρϊπων που δεν ζχουν εξοικείωςθ με τουσ υπολογιςτζσ. Βάςει πρόςφατου νόμου, για τα εκκακαριςτικά που εκδόκθκαν τθν δεν κα υπολογιςτεί ο Αφγουςτοσ, οπότε θ προκεςμία των 30 θμερϊν για τθν υποβολι «ενδικοφανϊν προςφυγϊν» ξεκινά τθν 1 θ επτεμβρίου και λιγει τθν 30 θ επτζμβριου. Σ) Σι διαφορά ζχει θ «ενδικοφανισ προςφυγι» από τθν «προςφυγι ςτα διοικθτικά δικαςτιρια». Είναι δυο διαφορετικά δικόγραφα και δυο διαφορετικζσ διαδικαςίεσ, εξίςου αναγκαίεσ όμωσ. Σο πρϊτο απευκφνεται ςτθν αρμόδια επιτροπι του υπουργείου (ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) και το δεφτερο ςτο αρμόδιο διοικθτικό δικαςτιριο. Για να μπορζςει να καταφφγει κάποιοσ ςτο διοικθτικό δικαςτιριο κα πρζπει οπωςδιποτε να ζχει κατακζςει τθν ενδικοφανι προςφυγι και είτε να του ζχει επιδοκεί απόρριψθ είτε να ζχουν παρζλκει άπρακτεσ 60 θμζρεσ από τθν θμζρα τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφυγισ. Σο ςυνθκζςτερο είναι να ξεκινά θ προκεςμία για τθν προςφυγι ςτα διοικθτικά δικαςτιρια τθν 61 θ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ «ενδικοφανοφσ προςφυγισ». 4

5 Ζ) Κατζκεςα τθν «Ενδικοφανι Προςφυγι». Μετά τι κάνω; Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ πρζπει ο φορολογοφμενοσ να περιμζνει 60 θμζρεσ για να του απαντιςει θ φορολογικι αρχι. Αν απαντιςει με απορριπτικι πράξθ τότε προςβάλλουμε αυτι τθν πράξθ. Σο πικανότερο όμωσ είναι να μθν απαντιςει θ φορολογικι αρχι οπότε τθν 61θ θμζρα ξεκινά θ προκεςμία να καταφφγουμε ςτθν διοικθτικι δικαιοςφνθ. Θ προκεςμία αυτι είναι 30νκιμερθ και μζςα ςε αυτι τθν προκεςμία πρζπει όποιοσ βρίςκεται ςε οικονομικι αδυναμία να κάνει αίτθςθ για διοριςμό δικθγόρου, δικαςτικοφ επιμελθτι και για απαλλαγι από τα παράβολα. Εφιςτοφμε ιδιαίτερα τθν προςοχι ςτουσ φορολογοφμενουσ ότι θ αίτθςθ αυτι για το ευεργζτθμα τθσ πενίασ δεν ςταματά τθν 30ιμερθ προκεςμία για άςκθςθ προςφυγισ. Η) Αναςτζλλει θ υποβολι τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ τθν καταβολι του φόρου; Με τθν άςκθςθ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ αναςτζλλεται θ καταβολι του 50% του αμφιςβθτοφμενου ποςοφ φόρου, μόνον όμωσ εφ όςον καταβλθκεί το υπόλοιπο 50%. Κατά ςυνζπεια, εάν δεν καταβλθκεί το 50% του ανωτζρω ποςοφ, παραμζνει απαιτθτό το ςφνολο του αμφιςβθτοφμενου ποςοφ φόρου. Θ μθ καταβολι δθμιουργεί τον κίνδυνο να επιςπευςκοφν μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ εισ βάροσ του φορολογουμζνου, αλλά δεν αποτελεί προχπόκεςθ του παραδεκτοφ τθσ ενδικοφανοφσ ι τθσ δικαςτικισ προςφυγισ. 5

6 Σα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αμφιςβιτθςθσ του ΕΝΦΙΑ ΣΑΔΙΟ 1 Ο : ΤΝΣΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΤ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ Θ ςφνταξθ κα γίνεται βάςει τυποποιθμζνου υποδείγματοσ ςτο οποίο κα ςυμπλθρϊνονται: α) το όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο και θ ακριβισ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ και του χϊρου εργαςίασ του ίδιου, του νόμιμου αντιπροςϊπου του και, αν υπάρχουν, του δικαςτικοφ πλθρεξουςίου και του αντικλιτου του, β) θ προςβαλλόμενθ πράξθ ΕΝΦΙΑ, γ) Θ Δ.Ο.Τ ςτθν οποία υπαγόμαςτε δ) αναλυτικι περιγραφι τθσ περιουςιακισ του κατάςταςθσ ε) το ετιςιο ειςόδθμά του ςτ) θ φπαρξθ ειδικϊν ηθτθμάτων όπωσ θ χρόνια ανεργία, αναπθρίεσ ι χρόνια νοςιματα η) αναλυτικι περιγραφι των δαπανϊν διαβίωςισ του κατά το περαςμζνο ζτοσ. θ) ο τόποσ και το χρόνοσ τθσ ςφνταξισ του 6

7 ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΟΤ ΑΡ. 63 ΣΟΤ Ν. 4174/2013 Σου (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου (διεφθυνςη), με Α.Φ.Μ. (α) ΚΑΣΑ τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝΦΙΑ που εκδόκθκε επί τθσ διλωςθσ φόρου ΕΝΦΙΑ 2014 με ςτοιχεία (αρικμό διλωςθσ, ειδοποίθςθσ και αρικμό χρθματικοφ καταλόγου) (β) Σου Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. (γ) **************** Θ περιουςία (κεφάλαιο) περιλαμβάνεται μεταξφ των ςτοιχείων, τα οποία δφνανται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 1 του υντάγματοσ, να αποτελζςουν αντικείμενο του φόρου. Περαιτζρω, όμωσ, θ φορολόγθςθ, που πραγματοποιείται με αντικείμενο τθν περιουςία, πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθ φοροδοτικι ικανότθτα των πολιτϊν, όπωσ υπαγορεφουν οι διατάξεισ του άρκρου 4 1,5 του υντάγματοσ. Οι κεμελιϊδεισ για τθ φορολογία ςυνταγματικζσ διατάξεισ των ανωτζρω άρκρων (78 1 και 4 1,5) πρζπει, αςφαλϊσ, να εφαρμόηονται ςυνδυαςτικϊσ, κατά τρόπο, ϊςτε θ φορολόγθςθ ενόσ νομίμωσ αποτελοφντοσ αντικείμενο του φόρου ςτοιχείου να μθν εξικνείται μζχρι του ςθμείου εκείνου, που υπερβαίνει τθ φοροδοτικι ικανότθτα του υποκειμζνου ςτον φόρο. Ο φόροσ, ωσ χρθματικι παροχι, καταβάλλεται διά των χρθματικϊν διακεςίμων του φορολογουμζνου, ιτοι απαιτεί τθν αντίςτοιχθ φπαρξθ ρευςτότθτασ από μζρουσ του. Κατά ςυνζπεια, θ φοροδοτικι ικανότθτα νοείται ωσ οικονομικι δυνατότθτα καλφψεωσ του ποςοφ, το οποίο ςυνιςτά τθ φορολογικι επιβάρυνςθ, με αποτζλεςμα να ςυνδζεται αναγκαίωσ με τθ χρθματικι επάρκεια του φορολογουμζνου. Ωσ εκ τοφτου, θ φοροδοτικι ικανότθτα αξιολογείται, ςε κάκε περίπτωςθ, με ειςοδθματικά κριτιρια, δθλαδι κρίνεται με βάςθ τθν παραγωγι από μζρουσ του φορολογουμζνου ειςοδθμάτων επαρκϊν, ϊςτε δι αυτϊν να ικανοποιεί και τισ φφςει χρθματικοφ χαρακτιρα φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του και, παραλλιλωσ, να του απομζνει κι ζνα ειςόδθμα επαρκζσ για τθν αξιοπρεπι διαβίωςι του. Σα προαναφερκζντα, αναγόμενα ςτο πεδίο τθσ φορολογίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, άγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι, για τον προςδιοριςμό τθσ φοροδοτικισ ικανότθτασ του ιδιοκτιτθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, δεν αρκεί θ διαπίςτωςθ τθσ αξίασ τθσ, θ οποία, άλλωςτε, είναι μζγεκοσ ευμετάβλθτο, διαμορφοφμενο υπό τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Αντικζτωσ, απαιτείται θ ςυνεκτίμθςθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ δυνατότθτασ του ιδιοκτιτθ, δθλαδι θ ειςοδθματικι του κατάςταςθ, που του αποφζρει και τθν αντίςτοιχθ ρευςτότθτα, αναγκαία για τθν καταβολι του χρθματικοφ ποςοφ του φόρου. Μόνθ θ διατιρθςθ ακίνθτθσ 7

8 περιουςίασ, όποια και αν είναι θ αξία τθσ, δεν αρκεί για να τεκμθριϊςει φοροδοτικι ικανότθτα, εφ όςον δεν διαπιςτϊνεται ανάλογθ οικονομικι δυνατότθτα, ιτοι τζτοια παραγωγι ειςοδιματοσ για τον φορολογοφμενο, θ οποία να επαρκεί για τθν κάλυψθ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, που αποδίδονται ςτθν ακίνθτθ αυτι περιουςία. Περιουςία οποιουδιποτε φψουσ, θ οποία δεν παράγει ειςόδθμα, δεν επιτρζπει τθν εξαςφάλιςθ του μζςου, διά του οποίου κα καταβλθκεί ο επιβαλλόμενοσ λόγω αυτισ φόροσ. Θ εξζταςθ τθσ φοροδοτικισ ικανότθτασ των πολιτϊν με βάςθ ειςοδθματικά κριτιρια δεν πρζπει να περιορίηεται ςτο επίπεδο τθσ ςυγκρίςεωσ των ειςοδθμάτων, που παράγονται από το αντικείμενο του φόρου, και του ποςοφ φόρου, που επιβάλλεται ςτο αντικείμενο αυτό, αλλά να επεκτείνεται ςτθ γενικι αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ αφενόσ του ςυνολικϊσ παραγομζνου ειςοδιματοσ του φορολογουμζνου από όλεσ τισ πθγζσ και αφετζρου τθσ ςυνολικισ φορολογικισ πιζςεωσ (επιβαρφνςεωσ), που υφίςταται αυτόσ. Θ ζλλειψθ επαρκϊν ειςοδθμάτων από κάκε πθγι, τα οποία να κακιςτοφν δυνατι τθν καταβολι του ςυνολικοφ ποςοφ των πάςθσ φφςεωσ φόρων και λοιπϊν δθμοςιονομικϊν επιβαρφνςεων, που καταλογίηονται ςε ζναν πολίτθ, αποτυπϊνει τθν ζλλειψθ ςχετικισ φοροδοτικισ ικανότθτασ. Θα πρζπει, μάλιςτα, τα ειςοδιματα αυτά όχι μόνο να επαρκοφν για τθν καταβολι των φόρων, αλλά και ζνα ςθμαντικό τμιμα αυτϊν να απομζνει εισ χείρασ του φορολογουμζνου, κατ επιταγι και τθσ ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνθσ αρχισ τθσ οικονομικισ ελευκερίασ (άρθρο 5 Συντ.). υναφϊσ το Ομοςπονδιακό υνταγματικό Δικαςτιριο τθσ Καρλςροφθσ, με μια απόφαςθ που εξζδωςε ςτισ 22 Ιουνίου 1995 (BVerfGE, 93, 121), ζκρινε ότι ο φόροσ επί τθσ κατοχισ τθσ περιουςίασ δεν μπορεί να κακιερϊνεται παρά ςτο μζτρο που, από τθ ςυνφπαρξι του με τουσ άλλουσ υφιςταμζνουσ φόρουσ, αφινει άκικτθ τθν ουςία τθσ περιουςίασ και μπορεί να καταβάλλεται ετθςίωσ χάρθ ςτα ειςοδιματα, τα οποία προζρχονται κατά ςυνικθ χριςθ από τθν περιουςία αυτι. Ομοίωσ, το Γαλλικό υνταγματικό υμβοφλιο (Conseil Constitutionnel), με μια απόφαςθ, που εξζδωςε ςτισ 29 Δεκεμβρίου 1998 (no DC), ςχετικά με τον γαλλικό φόρο αλλθλεγγφθσ επί τθσ περιουςίασ (Impôt de Solidarité sur la Fortune), ο οποίοσ, ςθμειωτζον, επιβάλλεται ςτο ςφνολο τθσ περιουςίασ και όχι μόνον ςτθν ακίνθτθ ιδιοκτθςία, ζκρινε ότι ο φόροσ αλλθλεγγφθσ επί τθσ περιουςίασ αποτελεί φόρο επί τθσ κατοχισ τθσ περιουςίασ, καταβλθτζο διά των ειςοδθμάτων, που παράγει αυτι. Για να είναι θ φορολόγθςθ τθσ περιουςίασ ςυνταγματικϊσ ανεκτι, κα πρζπει θ κατοχι τθσ να ςυνδζεται και με παραγωγι ειςοδιματοσ. Επειδι εν προκειμζνω θ περιουςιακι μου κατάςταςθ ςυνίςταται ςτα εξισ: (παρατιρθςθ 1) (δ) Επειδι το ποςό των ειςοδθμάτων μου, όπωσ αυτό δθλϊκθκε ςτθν φορολογικι μου διλωςθ για το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013), ανζρχεται ςε (ε) ευρϊ. Επειδι ςτο πρόςωπό μου ι ςτο πρόςωπο τθσ οικογζνειάσ μου ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι όπωσ ειδικότερα αναφζρεται (Παρατιρθςθ 2): (ςτ) Επειδι το ετιςιο μου ειςόδθμα ζχει ιδθ δαπανθκεί ωσ εξισ (Παρατιρθςθ 3): Α) Λογαριαςμοί ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, τθλζφωνο Β)Για τρόφιμα κατ εκτίμθςθ Γ) Για ζξοδα ςτζγαςθσ (νοίκι ι ςτεγαςτικό δάνειο) 8

9 Δ) Για ιατρικζσ δαπάνεσ (η) Επειδι επομζνωσ δεν διακζτω φοροδοτικι ικανότθτα ϊςτε να μπορϊ να ςυνειςφζρω ςτα κοινά βάρθ χωρίσ να κινδυνεφςει κάποιο από τα απαραίτθτα για τθν διαβίωςι ςτοιχεία όπωσ θ ςτζγαςθ, θ διατροφι ι θ υγεία μου ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ Ηθτϊ κατ εφαρμογι του άρκρου 2 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του υντάγματοσ να ακυρωκεί το προςβαλλόμενο εκκακαριςτικό ςθμείωμα και να αναγνωριςτεί ότι δεν διακζτω φοροδοτικι ικανότθτα για το τρζχον οικονομικό ζτοσ ι να αναπροςαρμοςτεί θ φορολογικι μου υποχρζωςθ ανάλογα με τισ πραγματικζσ οικονομικζσ μου δυνάμεισ Ειδικότερα ηθτϊ να αναγνωριςτεί ότι δεν διακζτω φοροδοτικι ικανότθτα ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ: Ειδικότερα ηθτϊ να αναγνωριςτεί ότι το ποςό που μπορϊ να καταβάλλω ανάλογα με τισ οικονονομικζσ μου δυνάμεισ ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 1. (ΤΠΟΓΡΑΦΘ & ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ) (θ) 1 Όποιο ποςό κρίνει ο ίδιοσ ο φορολογοφμενοσ ότι μπορεί να διακζςει βάςει των οικονομικϊν του δυνάμεων. 9

10 Παρατθριςεισ: Παρατιρθςθ 1 : Ωσ προσ τθν περιουςιακι κατάςταςθ κα πρζπει να είμαςτε αναλυτικοί και να αναγράψουμε τα τυχόν ςτοιχεία που ζχει ςτθν διάκεςι του ο φορολογοφμενοσ όπωσ π.χ. κατοικία ι αυτοκίνθτο ι μετρθτά ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ. Αν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία άλλθσ μορφισ κα πρζπει να αναφερκοφν. Παρατιρθςθ 2: ε αυτό το ςθμείο κα αναγραφεί αν ο φορολογοφμενοσ είναι άνεργοσ ι πολφτεκνοσ ι με ειδικό πρόβλθμα υγείασ, και κα αναφερκεί αν υπάρχει ζγγραφο που το αποδεικνφει (π.χ. ιατρικι γνωμάτευςθ, βεβαίωςθ ςυλλόγου πολυτζκνων, ι βεβαίωςθ ΟΑΕΔ). Παρατιρθςθ 3: Θα πρζπει να μποροφν να δικαιολογθκοφν οι δαπάνεσ του προθγοφμενου ζτουσ με ζγγραφα από ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, ζγγραφα τράπεηασ για ςτεγαςτικό ι μιςκωτιριο, αποδείξεισ νοςοκομείων (ανάλογα με τθν οικογενειακι κατάςταςθ του φορολογουμζνου, ιτοι άγαμοσ, ζγγαμοσ, ζγγαμοσ με παιδιά, ευριςκόμενοσ ςε διάςταςθ κλπ). Ειδικά για τα τρόφιμα αρκεί ζνασ εφλογοσ υπολογιςμόσ κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ. ΣΑΔΙΟ 2ο : ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Κάκε φορολογοφμενοσ κα πρζπει πριν ξεκινιςει τθν διαδικαςία αμφιςβιτθςθσ να μαηζψει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α) Προςβαλλόμενθ Πράξθ ΕΝΦΙΑ. β) υπεφκυνθ διλωςθ περί ορκότθτασ περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ φακζλου που κα προςκομιςτεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. (ςε μια ςυμπλθρωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ γράφουμε τθν φράςθ «δθλϊνω υπεφκυνα ότι το περιεχόμενο του θλεκτρονικοφ φακζλου ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα») γ) αντίγραφο ενδικοφανοφσ προςφυγισ άρ. 63 Ν. 4174/2013 δ) ζγγραφα αποδεικτικά δαπανϊν διαβίωςθσ ςε ετιςια ι μθνιαία βάςθ (λογαριαςμοί ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, δαπάνεσ κζρμανςθσ, νοςιλια). Αυτά τα ζγγραφα κα ψθφιοποιοφνται από τον φορολογοφμενο πολίτθ και ο οποίοσ κα τα προςκομίηει ςε θλεκτρονικι μορφι (ςε CD ι ςτικάκι) ςτθν Δ.Ο.Τ ςτθν οποία υπάγεται. ΣΑΔΙΟ 3ο : ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΤ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ (εντόσ 30 ημερών από την επίδοςη τησ πράξησ ΕΝΦΙΑ, ο Αφγουςτοσ δεν μετράει) Θ κατάκεςθ τθσ ενδικφανοφσ προςφυγισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. περιλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ α) Ψθφιοποίθςθ όλων των δικαιολογθτικϊν β) Εγγραφι των ςτοιχείων ςε CD ι δίςκο γ) Κατάκεςθ ςε ζγγραφι και ψθφιακι μορφι 10

11 Διευκρινίηεται ότι αρμόδια Δ.Ο.Τ. είναι αυτι τθσ κατοικίασ του φορολογουμζνου, που ζχει υποχρζωςθ να τθ διαβιβάςει ςτθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν τθσ ΓΓ Εςόδων ΤπΟικ. ΠΡΟΟΧΗ : Κατά τθν κατάκεςθ κα λαμβάνουμε πάντα αποδεικτικό κατάκεςθσ ι ζςτω ςφραγιςμζνο αντίγραφο τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ το οποίο κα πρζπει να προςκομίςουμε αργότερα ςτο διοικθτικό πρωτοδικείο. ΣΑΔΙΟ 4ο : ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΕΤΕΡΓΕΣΗΜΑ ΠΕΝΙΑ» του άρκρου 276Α του Ν. 2717/1999 Κάκε φορολογοφμενοσ που ζχει ολοκλθρϊςει τα προθγοφμενα ςτάδια μπορεί να ηθτιςει από το κατά τόπον αρμόδιο Διοικθτικό Πρωτοδικείο να απαλλαγεί από τα παράβολα κακϊσ και να του διοριςτεί δικθγόροσ για να χειριςτεί τθν υπόκεςθ, δικαςτικόσ επιμελθτισ για να επιδϊςει τισ φορολογικζσ προςφυγζσ και ςυμβολαιογράφοσ αν τυχόν χρειαςτεί να γίνουν ζνορκεσ μαρτυρικζσ κατακζςεισ. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να κατακζςει αυτι τθν αίτθςθ : είτε από τθν πρϊτθ θμζρα που κα επιδοκεί θ απάντθςθ τθσ γενικισ γραμματείασ εςόδων με τθν οποία απορρίπτεται θ ενδικοφανισ προςφυγι είτε από τθν 61 θ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ΠΡΟΟΧΗ: Αν ο φορολογοφμενοσ αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ χωρίσ να ςυντρζχει κίνδυνοσ περιοριςμοφ των απαραίτθτων μζςων για τθν διατροφι του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ μου υπάρχουν οι εξισ κίνδυνοι: Εάν απορριφκεί θ αίτθςι του, να ζχει χάςει ςτο ενδιάμεςο τθν προκεςμία για άςκθςθ προςφυγισ Εάν ανακαλυφκεί μεταγενζςτερα ότι δεν δικαιοφνταν τθν απαλλαγι, να διωχκεί ποινικά και να του επιβλθκοφν χρθματικζσ κυρϊςεισ. Θ ςφνταξθ τθσ αίτθςθσ κα γίνεται βάςει τυποποιθμζνου υποδείγματοσ ςτο οποίο κα ςυμπλθρϊνονται: α) το όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο και θ ακριβισ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ και του χϊρου εργαςίασ του ίδιου, του νόμιμου αντιπροςϊπου του και, αν υπάρχουν, του δικαςτικοφ πλθρεξουςίου και του αντικλιτου του, β) θ προςβαλλόμενθ πράξθ ΕΝΦΙΑ (θμερομθνία και αρικμόσ πρωτοκόλλου), γ) Θ πράξθ με τθν οποία μασ γνωςτοποιικθκε θ απόρριψθ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ μασ δ) αναλυτικι περιγραφι τθσ περιουςιακισ του κατάςταςθσ 11

12 ε) το ετιςιο ειςόδθμά του ςτ) θ φπαρξθ ειδικϊν ηθτθμάτων όπωσ θ χρόνια ανεργία, αναπθρίεσ ι χρόνια νοςιματα η) αναλυτικι περιγραφι των δαπανϊν διαβίωςισ του κατά το περαςμζνο ζτοσ. θ) ο τόποσ και το χρόνοσ τθσ ςφνταξισ του 12

13 ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟΤ ΑΙΣΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΤΕΡΓΕΣΗΜΑΣΟ ΠΕΝΙΑ (ΑΡ. 276 Α ν. 2717/1999) Σ του, κατοίκου, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Τ. (α) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΠΡΟΦΤΓΗ ΚΑΣΑ Σθσ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ από ενδικοφανοφσ προςφυγισ μου με αρικμό πρωτοκόλλου (β) (ΑΝ Θ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΕΙΝΑΙ ΙΩΠΘΡΘ) ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Σθσ ρθτισ απόρριψθσ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ μου με ςτοιχεία (γ) (ΑΝ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΡΗΣΗ) ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν κατά τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου 2014 με ςτοιχεία, (αρικμό διλωςθσ, ειδοποίθςθσ και αρικμό χρθματικοφ καταλόγου) (β). ********** Επειδι θ περιουςιακι μου κατάςταςθ ςυνίςταται ςτα εξισ: (παρατιρθςθ 1) (δ) Επειδι το ποςό των ειςοδθμάτων μου, όπωσ αυτό δθλϊκθκε ςτθν φορολογικι μου διλωςθ για το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013), ανζρχεται ςε (ε) ευρϊ. Επειδι ςτο πρόςωπό μου ι ςτο πρόςωπο τθσ οικογζνειάσ μου ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι όπωσ ειδικότερα αναφζρεται (Παρατιρθςθ 2): 13

14 (ςτ) Επειδι το ετιςιο μου ειςόδθμα ζχει ιδθ δαπανθκεί ωσ εξισ (Παρατιρθςθ 3): Α) Λογαριαςμοί ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, τθλζφωνο Β) Για τρόφιμα κατ εκτίμθςθ Γ) Για ζξοδα ςτζγαςθσ (νοίκι ι ςτεγαςτικό δάνειο) Δ) Για ιατρικζσ δαπάνεσ (η) Επειδι από τα παραπάνω προςκομιηόμενα ζγγραφα προκφπτει υφίςταται κίνδυνοσ περιοριςμοφ των απαραίτθτων μζςων για τθν διατροφι του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ μου ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ ΖΗΣΩ Να απαλλαγϊ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ παραβόλου για τθν άςκθςθ τθσ παραπάνω προςφυγισ όπωσ ορίηει θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 276 του Ν. 2717/1999 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 31 του νόμου 4284/2014. Να διοριςτεί με πράξθ του δικαςτθρίου ςασ Δικθγόροσ, Δικαςτικόσ Επιμελθτισ και υμβολαιογράφοσ οι οποίοι κα αναλάβουν τθν υποχρζωςθ να διενεργιςουν τισ απαραίτθτεσ για τα ςυμφζροντά μου διαδικαςτικζσ πράξεισ για τθν άςκθςθ φορολογικισ προςφυγισ κατά των πράξεων τθσ διοίκθςθσ που αναφζρονται ανωτζρω. (ΤΠΟΓΡΑΦΘ & ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ) (θ) Παρατθριςεισ: Παρατιρθςθ 1 : Ωσ προσ τθν περιουςιακι κατάςταςθ κα πρζπει να είμαςτε αναλυτικοί και να αναγράψουμε τα τυχόν ςτοιχεία που ζχει ςτθν διάκεςι του ο φορολογοφμενοσ όπωσ π.χ. κατοικία ι αυτοκίνθτο ι μετρθτά ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ. Αν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία άλλθσ μορφισ κα πρζπει να αναφερκοφν. Παρατιρθςθ 2: ε αυτό το ςθμείο κα αναγραφεί αν ο φορολογοφμενοσ είναι άνεργοσ ι πολφτεκνοσ ι με ειδικό πρόβλθμα υγείασ, και κα αναφερκεί αν υπάρχει ζγγραφο που το αποδεικνφει (π.χ. ιατρικι γνωμάτευςθ, βεβαίωςθ ςυλλόγου πολυτζκνων, ι βεβαίωςθ ΟΑΕΔ). 14

15 Παρατιρθςθ 3: Θα πρζπει να μποροφν να δικαιολογθκοφν οι δαπάνεσ του προθγοφμενου ζτουσ με ζγγραφα από ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ, ζγγραφα τράπεηασ για ςτεγαςτικό ι μιςκωτιριο, αποδείξεισ νοςοκομείων κλπ. Ειδικά για τα τρόφιμα αρκεί ζνασ εφλογοσ υπολογιςμόσ κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ. Παρατιρθςθ 4: Μαηί με όλα τα ανωτζρω ζγγραφα κα πρζπει να προςκομίηουμε: τθν πράξθ με τθν οποία απορρίφκθκε θ «ενδικοφανισ προςφυγι» (αν υπάρχει) αντίγραφο τθσ «ενδικοφανοφσ προςφυγισ» με αρικμό πρωτοκόλλου το εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ (πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ) 15

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα