ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) 392 τελικό 2004/0123 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά µε τις εναρµονισµένες Υπηρεσίες Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (υποβληθείσα από την Επιτροπή) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα άρχισε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα µε την ανάπτυξη της ραδιοτηλεφωνίας στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Έτσι επιτράπηκε η επικοινωνία πλοίου/ξηράς και πλοίου/πλοίου για τη ρύθµιση των ελιγµών διέλευσης. Η µετέπειτα ανάπτυξη των ραντάρ υψηλής ανάλυσης στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και ο εξοπλισµός των πλωτών οδών µε ανακλαστήρες ραντάρ σε σηµαντήρες και φάρους επέτρεψε την πλοήγηση µε κακή ορατότητα. Για τις δύσκολες καταστάσεις κυκλοφορίας, δηµιουργήθηκαν κέντρα στα οποία παρακολουθείται η κυκλοφορία µέσω των σταθµών ραντάρ στην ξηρά. Σήµερα, εφαρµόζονται επίσης στις εσωτερικές πλωτές µεταφορές οι προηγµένες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT/ΤΠΕ). Στα πλοία, εγκαθίστανται και αναπτύσσονται προσωπικοί υπολογιστές που συνδέονται µε το ιαδίκτυο µέσω των κινητών επικοινωνιών, όπως και δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού θέσης, ηλεκτρονικοί ναυτικοί χάρτες και αναµεταδότες. Στην ξηρά, εγκαθίστανται σταθµοί ραντάρ µε παρακολούθηση στόχου, καθώς και συστήµατα υποχρεωτικής αναφοράς πλοίων µε διασυνδεδεµένες βάσεις. Καθένα από αυτά τα τεχνικά συστήµατα µπορεί να υποστηρίζει πολλές υπηρεσίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπηρεσιών σε εθνικό άλλα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για να προωθηθούν οι διασυνοριακές εσωτερικές πλωτές µεταφορές (IWT), οι νέες υπηρεσίες πληροφοριών και οι τεχνολογίες υποστήριξής τους πρέπει να εναρµονισθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος της εσωτερικής ναυσιπλοΐας Η Ευρώπη διαθέτει διαύλους και ποταµούς µήκους άνω των km που συνδέουν µεταξύ τους εκατοντάδες µεγάλων πόλεων και βιοµηχανικών περιοχών. Το κύριο δίκτυο µήκους περίπου km συνδέει τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο, τη Γαλλία, τη Γερµανία και την Αυστρία. Μολονότι η ραχοκοκαλιά του δικτύου αυτού αποτελείται από µεγάλους ποταµούς όπως ο Ρήνος και ο ούναβης, πολλές διακλαδώσεις τους υπό µορφή παραποτάµων και διαύλων συνδέουν µια πλειάδα µικρότερων πόλεων και βιοµηχανικών κέντρων. Μεγάλος αριθµός λιµένων κατά µήκος του δικτύου επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλους τρόπους µεταφοράς και τη σύνδεση µε αυτούς. Παρά τις δυνατότητες του δικτύου αυτού, οι πλωτές οδοί παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες. Η µεταφορά εµπορευµάτων µέσω των εσωτερικών πλωτών οδών αποτελούν το 7% του συνόλου των χερσαίων µεταφορών (επίγειες µεταφορές) στην ΕΕ των 15 κρταών µελών, εννέα από τα οποία έχουν σηµαντικές IWT, ύψους 125 δις τονοχιλιοµέτρων το 2000, ενώ οι οδικές και οι σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων αποτελούν το 80% και το 13% αντίστοιχα. Tο µερίδιο των IWT επί του συνόλου των επίγειων µεταφορών σηµειώνει συνεχή πτώση από 12% το 1970 σε 7% το 2000 όπως αναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι ο όγκος της κυκλοφορίας αυξήθηκε σε αυτά τα 30 χρόνια από 102 δις σε 125 δις τονοχιλιόµετρα (+18%). Η εικόνα είναι κάπως διαφορετική εάν ληφθούν υπόψη µόνον τα κράτη µέλη της ΕΕ που έχουν πλωτές οδούς, όπου το 12% των εµπορευµάτων µεταφέρεται µέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Σε ορισµένες περιοχές, π.χ. στην ενδοχώρα των θαλάσσιων λιµένων, όπως στη EL 2 EL

4 Μπενελούξ και τη Βόρειο Γαλλία, το µερίδιο των εσωτερικών πλωτών µεταφορών είναι πολύ υψηλότερο και φθάνει το 43% στις Κάτω Χώρες, ενώ στη Γερµανία φθάνει το 14% και στο Βέλγιο το 12%. Στις χώρες που πρόκειται να προσχωρήσουν στην ΕΕ, µεταφέρθηκαν συνολικά 8,5 δις τονοχιλιόµετρα το 1999, ιδίως µέσω του ούναβη. Tο συνολικό µερίδιο των IWT στις προσχωρούσες (παραδουνάβιες) χώρες είναι παρεµφερές µε εκείνο ορισµένων κρατών µελών. Το µερίδιο των IWT στη Ρουµανία και στη Σλοβακία ανέρχεται σε 9%, σε 6% στην Ουγγαρία, σε 3% στη Βουλγαρία και σε 2% στην Τσεχική ηµοκρατία. Το Λευκό Βιβλίο και οι προηγµένες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις µεγάλες δυνατότητες που έχει η εσωτερική ναυσιπλοΐα ως εναλλακτική λύση µεταφοράς εµπορευµάτων. Είναι γνωστό ότι οι εσωτερικές πλωτές µεταφορές είναι συχνά φθηνότερες, οικονοµικότερες, αξιόπιστες και πιο συµβατές µε το περιβάλλον σε σύγκριση µε άλλους τρόπους µεταφοράς. Με τα τροµακτικά προβλήµατα µεταφορικής ικανότητας και περιβάλλοντος που αντιµετωπίζονται σε άλλους χερσαίους τρόπους µεταφοράς, ιδίως στις οδικές µεταφορές, η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών έχει συνεπώς συµφέρον να αναπτυχθούν οι εσωτερικές πλωτές µεταφορές έτσι ώστε να αποβούν µια πραγµατική εναλλακτική λύση που θα επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται όχι µόνον να προωθηθεί η χρήση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως εναλλακτική λύση µεταφοράς αλλά και να αποβεί καίριος τρόπος µεταφοράς στο ευρωπαϊκό διατροπικό σύστηµα, όπως δηλώνεται στο Λευκό Βιβλίο "Eυρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 2010: η ώρα των επιλογών" 1. Η Επιτροπή σε αυτήν την ιδέα εντάσσει τη σύνδεση των εσωτερικών πλωτών οδών µε τα συστήµατα σιδηροδροµικών και θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια προσβάσιµη, οικονοµική, ασφαλής και περιβαλλοντικά συµβατή εναλλακτική λύση στο υπερφορτωµένο και µη αειφόρο οδικό δίκτυο. Η Επιτροπή αποβλέπει στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα και στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν αυτόν τον τρόπο µεταφοράς. Στο πλαίσιο της στρατηγικής τού Λευκού Βιβλίου, έχει δεσµευθεί να συνδράµει περισσότερο τον τοµέα στην προσαρµογή του στις νέες ανάγκες της αγοράς. Ενθαρρύνει σθεναρά την ανάπτυξη των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT), µε σκοπό ειδικότερα τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των µεταφορών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές το Λευκό Βιβλίο προδιαγράφει την ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων αρωγής της ναυσιπλοΐας και της επικοινωνίας στο δίκτυο των εσωτερικών πλωτών µεταφορών έτσι ώστε να αποβεί αυτός ο τρόπος µεταφοράς ακόµη πιο αξιόπιστος, αποτελεσµατικός και προσβάσιµος. Στο ψήφισµά του σχετικά µε το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [ ] θεωρεί ότι η δηµιουργία συστηµάτων πληροφόρησης υψηλής 1 2 Λευκό Βιβλίο για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 2010: η ώρα των επιλογών, Eυρωπαϊκές Κοινότητες 2001 A5-0444/2002 (ΕΕ ) EL 3 EL

5 αποδοτικότητας, ολοκληρωµένων από γεωγραφική άποψη, για τις εσωτερικές πλωτές οδούς, είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο πλαίσιο αυτό, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντοµότερο δυνατό πρόταση για την εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών µε σκοπό την εφαρµογή των (RΙS) (River Information Services). Η σηµασία των ΥΠΕΝ για την εσωτερική ναυσιπλοΐα Η ιδέα των Υπηρεσιών Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας, η οποία αποτελεί την πιο ουσιαστική αλλαγή στον τοµέα εδώ και δεκαετίες, αποσκοπεί στην καθιέρωση υπηρεσιών παροχής πληροφοριών για την υποστήριξη και τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των µεταφορών. Η καθιέρωση των ΥΠΕΝ όχι µόνον θα βελτιώσει την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα της κυκλοφορίας αλλά ταυτόχρονα θα αναβαθµίσει την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια των µεταφορών. Οι ΥΠΕΝ θα διευκολύνουν το έργο των αρµοδίων αρχών, ιδίως στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στην παρακολούθηση των επικίνδυνων εµπορευµάτων. Με την παροχή δεδοµένων στους κυβερνήτες πλοίων, θα βελτιωθεί η βάση στην οποία στηρίζονται οι άµεσες αποφάσεις πλοήγησης. Η ασφάλεια και η περιβαλλοντική προστασία θα προαχθούν µε την καλύτερη ενηµέρωση και τη µείωση του χρόνου αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η εσωτερική ναυσιπλοΐα µε τη βοήθεια των ΥΠΕΝ θα συµβαδίζει µε τις σύγχρονες εξελίξεις στην εφοδιαστική και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού, οπότε θα διευκολυνθεί η ενσωµάτωση των εσωτερικών πλωτών µεταφορών στην αλυσίδα διατροπικών µεταφορών, πράγµα που αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση του µεριδίου τους στην αγορά µεταφορών. Οι ΥΠΕΝ πρέπει να θεωρούνται ως µεγάλο βήµα προς τα εµπρός που θα µετατρέψει τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές σε έναν διαφανή, αξιόπιστο, ευέλικτο και εύκολο στην πρόσβαση τρόπο µεταφοράς. Σε συνδυασµό µε τις αποδοτικές και περιβαλλοντικά συµβατές δραστηριότητες εφοδιαστικής, η ανάπτυξη των ΥΠΕΝ θα καταστήσει τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές ελκυστικές για τη σύγχρονη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού. Οι ΥΠΕΝ είναι σηµαντικές για ολόκληρο τον τοµέα της ευρωπαϊκής εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η ανασυγκρότηση των εσωτερικών πλωτών µεταφορών µε την εφαρµογή των ΥΠΕΝ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Λόγω της θετικής συµβολής της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής µεταφορών, όπως τονίζεται στο Λευκό Βιβλίο, η ανάπτυξη των ΥΠΕΝ περιλαµβάνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές πολιτικές και υποστηρίζεται ευρέως από διεθνείς φορείς και οργανισµούς. Η απόφαση αριθ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών ορίζει στο άρθρο 11 παράγραφος 4 ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο πλωτών οδών και οι λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας περιλαµβάνουν την υποδοµή διαχείρισης της κυκλοφορίας. Σύµφωνα µε το παράρτηµα II, Τµήµα 4 της απόφασης, τα συστήµατα σηµατοδότησης, καθοδήγησης και επικοινωνίας των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει να θεωρούνται έργα κοινού ενδιαφέροντος και εποµένως επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από EL 4 EL

6 τον προϋπολογισµό των. Στο πλαίσιο αυτό, συγχρηµατοδοτήθηκε το 2001 µια µελέτη σκοπιµότητας για την εγκατάσταση των ΥΠΕΝ στο ούναβη στην Αυστρία. Στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/EΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (COM (2001) 544 τελικό) στο άρθρο 5 στοιχείο (στ) τίθεται ως προτεραιότητα η εγκατάσταση διαλειτουργικών έξυπνων µεταφορικών συστηµάτων για τη βελτιστοποίηση της δυναµικότητας της υπάρχουσας υποδοµής και τη βελτίωση της ασφάλειας. Στην έκθεσή της στις 27 Ιουνίου 2003, η Οµάδα Ανώτερων Αξιωµατούχων για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών δέχεται µε ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει οδηγία πλαίσιο για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων επικοινωνίας στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας 3. Η ήλωση των Ευρωπαίων Υπουργών Μεταφορών που υπογράφηκε στο Ρότερνταµ το Σεπτέµβριο του 2001 καλεί τα κράτη µέλη και τις προσχωρούσες χώρες να εγκαταστήσουν τις Πανευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας έως το έτος Στη σύνοδο του Συµβουλίου Μεταφορών στις 9 Oκτωβρίου 2003, οι Κάτω Χώρες, υποστηριζόµενες και από άλλα κράτη µέλη, δέχθηκαν µε ικανοποίηση την πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας. Η ανάπτυξη των ΥΠΕΝ αναγνωρίζεται και προωθείται επίσης από τις επιτροπές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και από τη ιεθνή Ένωση Ναυσιπλοΐας (PIANC). Έχουν τεθεί ορισµένες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την τυποποίηση. Το 2002 η PIANC συνέταξε κατευθύνσεις για τις ΥΠΕΝ µε βάση τα αποτελέσµατα των διαφόρων ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Αυτές οι κατευθύνσεις ΥΠΕΝ του 2002 εγκρίθηκαν επίσηµα από την Κεντρική Επιτροπή Ναυσιπλοΐας στο Ρήνο το Μάιο του Καταρτίσθηκε πρότυπο για το ηλεκτρονικό σύστηµα απεικόνισης χαρτών και πληροφοριών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (Inland ECDIS) από µια οµάδα εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο του INDRIS (Inland Navigation Demonstrator for River Information Services-Επίδειξη Εσωτερικής Πλοήγησης για Υπηρεσίες Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας) και εγκρίθηκε επίσηµα από την Κεντρική Επιτροπή Ναυσιπλοΐας στο Ρήνο και την Επιτροπή του ούναβη το Το 2002 η οµάδα εργασίας εσωτερικών πλωτών µεταφορών της Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη ενέκρινε µε το ψήφισµα αριθ. 48 σύσταση για το ηλεκτρονικό σύστηµα απεικόνισης χαρτών και πληροφοριών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (Inland ECDIS) και εξετάζει τη θέσπιση κοινών αρχών και τεχνικών απαιτήσεων για µια πανευρωπαϊκή υπηρεσία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ). 3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι εθνικές αυτοδύναµες τηλεµατικές υπηρεσίες άρχισαν να αναπτύσσονται από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Tο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στον τοµέα των εσωτερικών πλωτών 3 Έκθεση Van Miert EL 5 EL

7 µεταφορών έγκειται στην ολοκλήρωση όλων αυτών των διαφορετικών υπηρεσιών και συστηµάτων σε µια κοινή επιχειρησιακή ιδέα. Η κατάσταση σήµερα στα κράτη µέλη Στη συνέχεια δίνονται ορισµένα παραδείγµατα εθνικών εφαρµογών ΥΠΕΝ. Αναλυτική περιγραφή πολυάριθµων εθνικών εφαρµογών ΥΠΕΝ υπάρχει στην έκθεση ανασκόπησης που συντάχθηκε για το έργο COMPRIS 4 του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ. Tο γερµανικό σύστηµα πληροφοριών ναυσιπλοΐας ARGO (Προηγµένη Εσωτερική Ναυσιπλοΐα) παρέχει στους κυβερνήτες πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας δεδοµένα για τη ναυσιπλοΐα και το πραγµατικό βάθος των υδάτων σε πραγµατικό χρόνο µε βάση τους χάρτες του Inland ECDIS. Το σύστηµα συνίσταται από τρία µέρη: έναν ηλεκτρονικό χάρτη ναυσιπλοΐας (ENC), εικόνες ραντάρ και πληροφορίες για το βάθος των υδάτων στα κρίσιµα σηµεία. Μέσω ενός δέκτη DGPS ( ιαφορικό Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης) είναι δυνατός ο εντοπισµός της επακριβούς θέσης του πλοίου του κυβερνήτη στην απεικόνιση. Tο σύστηµα λειτουργεί στο Ρήνο. Tο BICS (Barge Information and Communication System Σύστηµα Πληροφοριών και Επικοινωνιών Φορτηγίδων) αναπτύχθηκε αρχικά για την αναφορά µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων. Η λήψη των µηνυµάτων EDI (Electronic Data Interchange - Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων) από τους κυβερνήτες προς τις αρµόδιες αρχές γίνεται µε το σύστηµα IVS90 των Κάτω Χωρών και τα γερµανικά συστήµατα MIB/MOVES. Το BICS επιτρέπει την αναλυτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε το φορτίο και τα προγραµµατισµένα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Tα δεδοµένα αυτά µεταδίδονται µέσω Η/Υ και κινητού τηλεφώνου στις διάφορες αρχές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και λιµενικές αρχές. Tα χρησιµοποιούµενα πρότυπα περιλαµβάνουν την EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport - Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών Στοιχείων για τη ιοίκηση, το Εµπόριο και τις Μεταφορές), καθώς και τυποποιηµένα πρωτόκολλα. Στο παρελθόν οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονταν συνήθως προφορικά από τηλεφώνου, ή/και µε τηλεοµοιοτυπία. Τα δεδοµένα δηλώνονται µόνον µια φορά, κατά την αναχώρηση του πλοίου. Τα δεδοµένα εισάγονται επίσης σε µνήµη για στατιστικούς σκοπούς. Το BICS άρχισε να λειτουργεί το Καλύπτει την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Λουξεµβούργο, την Ελβετία και τις Κάτω Χώρες. To BIVAS (Binnenvaart Intelligent Vraag en Aanbod Systeem) είναι ένας δικτυακός τόπος αµφίδροµης επικοινωνίας όπου µπορεί να συνδυασθεί ο εφοδιασµός και η ζήτηση εµπορευµάτων (διαχείριση φορτίου και στόλου). Παρουσιάζει τη ζήτηση µεταφοράς, καθώς και την προσφορά χωρητικότητας του πλοίου, και έτσι αποκαθιστά επαφή µεταξύ κυβερνήτη και αποστολέα. Όταν υπάρχουν µεταβολές στο προς αποστολή φορτίο, ο κυβερνήτης δέχεται ένα µήνυµα ειδοποίησης SMS. Οι πραγµατικές διαπραγµατεύσεις επαφίενται στα ίδια τα συναλλασσόµενα µέρη. Tο σύστηµα δεν υποστηρίζει αυτή καθαυτή την εµπορική διαδικασία. Το σύστηµα έχει δοκιµασθεί αλλά δεν εφαρµόζεται (ακόµη). To DoRIS (Danube River Information Services Υπηρεσίες Πληροφόρησης για την Κυκλοφορία στο ούναβη) παράγει αυτόµατα πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία µέσω αναµεταδοτών AIS (Automatic Identification Systems Συστήµατα Αυτόµατης Αναγνώρισης). Η εικόνα τακτικής κυκλοφορίας χρησιµοποιείται δοκιµαστικά προς το παρόν 4 EL 6 EL

8 από τις αρχές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους κυβερνήτες. Επίσης, το DoRIS προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης των µεταφορών, διαχείριση των κλεισιάδων, παροχή δεδοµένων εκτιµώµενης ώρας άφιξης (ETA) για τον προγραµµατισµό των ωραρίων των κλεισιάδων), ναυτοπλοϊκά δεδοµένα (υποστήριξη του κυβερνήτη στις αποφάσεις πλοήγησης µε την παροχή δεδοµένων εντοπισµού θέσης επί ηλεκτρονικού ναυτικού χάρτη) και αποφυγή καταστροφών (µε την παρακολούθηση των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα). Όλα τα δεδοµένα για την κυκλοφορία εισάγονται σε µια κεντρική βάση δεδοµένων. Σε περίπτωση ατυχήµατος, τα δεδοµένα αυτά µπορούν να ανακτηθούν για να χρησιµοποιηθούν για ανάλυση επικινδυνότητας. Tα δεδοµένα µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται για στατιστικές αναλύσεις. Για τις ανάγκες του εµπορικού χρήστη προσφέρεται διεπαφή µε τον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και διεπαφή XML (extensible Markup Language - επεκτάσιµη γλώσσα σηµείωσης) για άµεση σύνδεση µε τους εξουσιοδοτηµένους εξωτερικούς εξυπηρέτες εφοδιαστικής. Tο κέντρο δοκιµών λειτουργεί από το 2002 το τµήµα δοκιµών καλύπτει 33km µέσα στην Αυστρία και προγραµµατίζονται συνδέσεις µε τον υπόλοιπο ούναβη στην Αυστρία. To ELWIS (German Electronic Waterway Information System Ηλεκτρονικό Σύστηµα Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας της Γερµανίας) είναι ένα πλήρως επιχειρησιακό σύστηµα, το οποίο παρέχει σειρά υπηρεσιών (ναυτικών) πληροφοριών στον τοµέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η ιστοθέση περιλαµβάνει ανακοινώσεις προς τους κυβερνήτες, κατάσταση και πρόγνωση της στάθµης των υδάτων και των ρευµάτων τους, πληροφορίες για τον παγετό, διευθύνσεις των αρµοδίων αρχών, στατιστικές κυκλοφορίας και νοµικούς κανονισµούς. To IBIS (Informatiesysteem Binnenscheepvaart) είναι µια κεντρική βάση δεδοµένων, όπου καταχωρίζονται όλες οι εργασίες και η εισαγωγή πληροφοριών των απασχολούµενων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Επιτρέπει στους διοικητές των υδάτινων υποδοµών να χορηγούν άδειες, να εντοπίζουν πλοία στην επικράτειά τους και να συλλέγουν δεδοµένα για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Η χορήγηση αδειών ναυσιπλοΐας, η οποία είναι απαίτηση σύµφωνα µε το νόµο, πραγµατοποιείται κοντά σε ορισµένες κλεισιάδες. Το IBIS µπορεί επίσης να υπολογίζει την εκτιµώµενη ώρα άφιξης (ETA) ενός πλοίου π.χ. σε κλεισιάδες ή γέφυρες. Με τις πληροφορίες αυτές ο χειριστής της κλεισιάδας αποκτά αντίληψη για την επικείµενη κυκλοφορία και µπορεί να αρχίσει τη ρύθµιση του υδατοφράκτη. Σε περίπτωση ατυχήµατος, µπορεί να ανευρεθεί στο σύστηµα ο τύπος του φορτίου και να χρησιµοποιηθεί ως πληροφορία στις διαδικασίες διάσωσης. Tα συλλεγόµενα δεδοµένα µπορούν να µετατραπούν σε χρήσιµες πληροφορίες, π.χ. για τη διαχείριση των µεταφορών. Οι πολιτικοί αρµόδιοι χρησιµοποιούν τις στατιστικές επισκοπήσεις στο σχεδιασµό των υποδοµών (εντοπισµός των σηµείων συµφόρησης, βελτίωση των πλωτών οδών, κλπ.), καθώς και στην εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων για τη συλλογή δεδοµένων και την υποβολή αναφορών στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το IBIS άρχισε να λειτουργεί το To GWS (Geautomatiseerd Waterbeheer en Scheepvaartsturing) είναι ένα φλαµανδικό έργο στο οποίο συνεργάζονται οι διάφορες διοικήσεις ναυσιπλοΐας. Καλύπτει δύο κύριες δραστηριότητες: τη διαµόρφωση και τη δηµιουργία ενός αξιόπιστου τηλεµατικού δικτύου και την επεξεργασία δεδοµένων κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε τις διάφορες πτυχές διαχείρισης των υδάτων. Το GWS καλύπτει λειτουργίες όπως υποστήριξη της κυκλοφορίας ψηφιακή αγορά εσωτερικής ναυσιπλοΐας (προσφορά και ζήτηση), αυτοµατοποιηµένη διαχείριση των υδάτων καταχώριση υδρολογικών (και συναφών) δεδοµένων, τηλεχειρισµό των κατασκευών (φράγµατα, στόµια καθαρισµού, ), συλλογή δεδοµένων χρήσιµων σε αρµόδιες αρχές και σε τρίτους, διαβίβαση δεδοµένων, καθώς και διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων. EL 7 EL

9 To GINA (Gestion Informatisée de la Navigation Αυτοµατοποιηµένη ιαχείριση της Ναυσιπλοΐας) είναι µια εφαρµογή υποβολής αναφορών στη Βαλλονία που αφορά την τιµολόγηση των τελών ναυσιπλοΐας και την παραγωγή στατιστικών. Περιλαµβάνει επίσης λειτουργίες προαναγγελίας για τις κλεισιάδες. Tο σύστηµα λειτουργεί από το To IVS90 είναι ένα σύστηµα αναφοράς των πλοίων το οποίο χρησιµοποιείται από τις ολλανδικές αρχές ναυσιπλοΐας και υποστηρίζει τον προγραµµατισµό των κλεισιάδων, υπηρεσίες κυκλοφορίας των πλοίων (VTS), αποφυγή καταστροφών και παραγωγή στατιστικών. Tα δεδοµένα που καταχωρίζονται στο IVS90 περιλαµβάνουν δεδοµένα πλοίων (όνοµα, αριθµό νηολογίου (αριθµός Europa), νεκρό βάρος, µήκος και πλάτος, πλοιοκτησία) και ειδικά δεδοµένα ταξιδιού (βύθισµα σκάφους, ύψος φορτίου, αριθµός µελών πληρώµατος, λιµένας αναχώρησης και προορισµού, προγραµµατισµένη διαδροµή, ειδικά δεδοµένα φορτίου). Tα δεδοµένα αυτά διαβιβάζονται αυτόµατα στις κλεισιάδες ή/και τα περιφερειακά κέντρα VTS. Τα δεδοµένα εισάγονται µόνον µια φορά από τον κυβερνήτη στην αρχή του ταξιδιού, µέσω ναυτικών ραδιοεπικοινωνιών VHF, κινητού τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπικού ή EDI. Tο σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδοµένων και άρχισε να λειτουργεί το To MIB/MOVES (Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt/Mosel Verkehrserfassungssystem). Οι γερµανικές υπηρεσίες MIB και MOVES είναι παρεµφερείς µε το IVS90. Το MIB χρησιµοποιείται για την καταχώριση και την παρακολούθηση επικίνδυνων εµπορευµάτων, συνδυασµών σκαφών ορισµένων διαστάσεων και έκτακτων µεταφορών. Tο κέντρο VTS στην αρχή του ταξιδιού καταχωρίζει όλα τα δεδοµένα που αφορούν την ασφάλεια, τα οποία διαβιβάζονται σε όλες τις αρµόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση ατυχήµατος, τα δεδοµένα αποστέλλονται στις υπηρεσίες διάσωσης και την αστυνοµία. Το MOVES άρχισε να λειτουργεί στον ποταµό Μοζέλα το Tα δεδοµένα των πλοίων που διέρχονται τις κλεισιάδες καταχωρίζονται, όπως και η ώρα διέλευσης από τις κλεισιάδες, και διαβιβάζονται στην επόµενη κλεισιάδα από την οποία θα διέλθει το πλοίο. Στο MIB και στο MOVES, οι κυβερνήτες µπορούν να χρησιµοποιούν το πρόγραµµα BICS για να διαβιβάζουν δεδοµένα στη βάση δεδοµένων των MIB/MOVES, µπορούν µάλιστα να κάνουν αναφορά µέσω ραδιοεπικοινωνιών VHF ή τηλεοµοιοτυπικού. To NIF (Nautischer Informations-Funk) είναι η γερµανική υπηρεσία VHF που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση µηνυµάτων σχετικά µε τη στάθµη των υδάτων, την αναγγελία πληµµύρας, την πρόγνωση της στάθµης των υδάτων, τον παγετό και την οµίχλη, καθώς και για τη µετάδοση αστυνοµικών µηνυµάτων. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη λήψη ή την εκποµπή πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι εφαρµογές ΥΠΕΝ που χρησιµοποιούνται στη λίµνη Saimaa (Φινλανδία) περιλαµβάνουν ολοκληρωµένη δέσµη υπηρεσιών ΥΠΕΝ, από υπηρεσίες πληροφοριών ναυσιπλοΐας έως τα τέλη των υδάτινων υποδοµών. Tο υδάτινο δίκτυο µήκους 814 km είναι εξοπλισµένο µε οκτώ ραδιοσταθµούς VHF και µε οκτώ σταθµούς AIS. Αυτοί είναι συνδεδεµένοι µε το κέντρο κυκλοφορίας VTS, το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών στα σκάφη που βρίσκονται στο δίκτυο. Οι µετακινήσεις των σκαφών µπορούν να παρακολουθούνται σε πραγµατικό χρόνο. Tο κέντρο παρακολούθησης της κυκλοφορίας µπορεί να χειρίζεται επίσης (τηλεχειρισµός) και τις οκτώ κλεισιάδες και τις επτά γέφυρες κατά µήκος του διαύλου. Εκτός από το AIS και το VHF, χρησιµοποιείται το GPS και το Inland ECDIS. To STIS (Shipping and Transport Information Services Υπηρεσίες Πληροφοριών Αποστολών και Μεταφορών) νοείται ως η γενική αρχιτεκτονική που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από διάφορες υπηρεσίες ΥΠΕΝ από διαφόρους ενεχόµενους παράγοντες. Θα EL 8 EL

10 είναι συµβατό µε πολυάριθµες αυτοδύναµες εφαρµογές που διατίθενται σήµερα ή θα υπάρξουν µελλοντικά. Οι συνιστώσες του συστήµατος, οι οποίες είχαν προγραµµατισθεί να τελειοποιηθούν έως τα τέλη του 2003, είναι οι εξής: επιχειρηµατικό σχέδιο, πρότυπα και πρωτόκολλα για την ανταλλαγή και την επικοινωνία δεδοµένων, αρχιτεκτονική του συστήµατος και ένα πρωτότυπο ναυτογεωγραφικής βάσης δεδοµένων (Inland ECDIS). Η διερευνητική φάση ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του To VNF2000 είναι ένα γαλλικό δίκτυο πληροφοριών για την τιµολόγηση των διοδίων ναυσιπλοΐας και την παραγωγή στατιστικών σχετικών µε την κυκλοφορία. Το VNF2000+ θα επιτρέψει στις εταιρείες και στους πλοιοκτήτες να δηλώνουν τις µεταφορές τους µε µηνύµατα EDI και να αποφεύγουν τη συµπλήρωση εντύπων. Το VNF χρησιµοποιεί το ολλανδικό BICS για τις µεταδόσεις. Το VNF2000 άρχισε να λειτουργεί το 2000, η δε τελειοποίηση του VNF2000+ έχει προγραµµατισθεί για το Μάρτιο του Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και εφαρµογή Για να αντιµετωπισθεί η ανάπτυξη του µωσαϊκού που απαρτίζουν υπηρεσίες και εφαρµογές και για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητά τους, έχουν αρχίσει ουσιαστικές δραστηριότητες ΕΤΑ στο πεδίο των ΥΠΕΝ από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Tο έργο INDRIS (Inland Navigation Demonstrator for River Information Services) του 4ου προγράµµατος πλαισίου, το οποίο διήρκεσε από το 1998 έως το 2002, µπορεί να θεωρηθεί ως το σηµείο εκκίνησης για την ανάπτυξη της ιδέας σχεδιασµού των ευρωπαϊκών ΥΠΕΝ. Το INDRIS περιέγραψε τις λειτουργίες των ΥΠΕΝ για όλους τους πιθανούς χρήστες, προδιέγραψε τις σχετικές διεργασίες πληροφοριών και ανέπτυξε ανοικτά πρότυπα για το περιεχόµενο των πληροφοριών και την επικοινωνία µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών. Το INDRIS υπήρξε µια κοινοπραξία µεταξύ εθνικών δηµοσίων αρχών, του κλάδου των µεταφορών, της βιοµηχανίας ΤΠΕ (ICT) και ερευνητικών ιδρυµάτων της Αυστρίας, της Γερµανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Σήµερα, το έργο COMPRIS (Consortium Operational Management Platform River Information Services το οποίο άρχισε το 2002) στο πλαίσιο του 5ου προγράµµατος πλαισίου αποβλέπει στην τελειοποίηση της ανάπτυξης µιας τεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και της ανάπτυξης και της προώθησης νέων προτύπων και εφαρµογών για την ανταλλαγή πληροφοριών έτσι ώστε να προετοιµασθεί η εγκατάσταση των ΥΠΕΝ στα πιο σηµαντικά ευρωπαϊκά υδατορρεύµατα. Το COMPRIS θα σηµάνει την τελική φάση ανάπτυξης των ΥΠΕΝ πριν την εφαρµογή τους σε ευρεία κλίµακα, διότι συνδέεται στενά µε τα εθνικά έργα και πρωτοβουλίες ΥΠΕΝ. Παράλληλα µε το ερευνητικό έργο έγιναν τα πρώτα βήµατα εφαρµογής. Ορισµένες από τις εθνικές εφαρµογές που ήδη αναφέρθηκαν πληρούν τις απαιτήσεις εναρµόνισης είτε διότι είναι το άµεσο αποτέλεσµα των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων είτε διότι αναπτύσσονται σήµερα µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας. Επίσης, έχει εκπονηθεί η Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα ΥΠΕΝ (ERISP). Η πλατφόρµα καταρτίσθηκε µε σκοπό τη συµµετοχή όλων των ευρωπαϊκών (κοινοτικών και µη) εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες και ενέχονται ενεργά στην ανάπτυξη και την εφαρµογή των ΥΠΕΝ. Η πλατφόρµα αποβλέπει στην ανταλλαγή γνώσεων σχετικά µε τις ΥΠΕΝ και στην προώθηση της εναρµονισµένης ανάπτυξής τους. EL 9 EL

11 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ Πολλές από τις υπάρχουσες εφαρµογές ΥΠΕΝ αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα η µια από την άλλη. Υπάρχει εποµένως σαφής κίνδυνος δηµιουργίας ενός µωσαϊκού από διαφορετικές εφαρµογές ΥΠΕΝ. Αυτό δεν επιθυµείται από άποψη ευρωπαϊκής πολιτικής, ούτε για τον ίδιο τον τοµέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Έτσι, δηµιουργείται η ισχυρή απαίτηση για περαιτέρω από κοινού συντονισµό και εναρµόνιση. Οι εφαρµογές πρέπει να είναι διαλειτουργικές και συµβατές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτραπεί συνεχής διασυνοριακή κυκλοφορία χωρίς τεχνικά εµπόδια. Συνεπώς, η ανταλλαγή δεδοµένων και η επικοινωνία χρειάζεται να εναρµονισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα ολόκληρου του συστήµατος (εφαρµογές, τεχνολογίες κλπ.). Οι χρήστες και οι κατασκευαστές υλισµικού και λογισµικού χρειάζονται κάποιο επίπεδο ασφάλειας σε ό,τι αφορά τις προσδοκώµενες υπηρεσίες και τον εξοπλισµό που θα αγοράσουν και θα κατασκευάσουν. Η προσέγγιση που ακολούθησαν µέχρι σήµερα τα κράτη µέλη να αποφασίζουν τα ίδια για τις ρυθµίσεις δεν αρκεί πλέον και απαιτείται νοµικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αποφάσεις των επιτροπών εσωτερικής ναυσιπλοΐας δεν είναι δεσµευτικές και περιορίζονται στο περιφερειακό επίπεδο. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει άλλος θεσµός ο οποίος να µπορεί να καθορίσει τους (τεχνικούς) όρους πλαισίου για την επιτυχή καθιέρωση των ΥΠΕΝ στην Ευρώπη. 5. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ Η οδηγία αποσκοπεί στη διαµόρφωση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για την εφαρµογή της ιδέας σχεδιασµού των ΥΠΕΝ έτσι ώστε να εξασφαλισθεί συµβατότητα και διαλειτουργικότητα µεταξύ των σηµερινών και των νέων συστηµάτων ΥΠΕΝ στην Ευρώπη και να επιτευχθεί πραγµατική αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Με τον τρόπο αυτόν, οι Ευρωπαίοι προµηθευτές εξοπλισµού θα ενθαρρυνθούν να παράγουν υλισµικό και λογισµικό για τις ΥΠΕΝ µε εύλογο και προσιτό κόστος και να εκλάβουν την ευρωπαϊκή τεχνολογία ΥΠΕΝ ως εµπορική ευκαιρία. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η χρήση µιας οδηγίας (πλαισίου) θεωρείται ο πιο κατάλληλος τρόπος για να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος στόχος. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα πρότυπα εφαρµογής θα αποφασισθούν πάντως από την Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη µε τη διαδικασία επιτροπής. Η ιδέα σχεδιασµού των ΥΠΕΝ Η ιδέα σχεδιασµού των ΥΠΕΝ συνίσταται από προηγµένες υπηρεσίες και λειτουργικότητες που υποστηρίζονται από διάφορες τεχνολογίες. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών οδηγεί τόσο σε επιχειρησιακά οφέλη (π.χ. άµεσες αποφάσεις πλοήγησης) όσο και σε στρατηγικά οφέλη (προγραµµατισµός πόρων) για τους πιθανούς χρήστες τις αρχές εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τους κυβερνήτες πλοίων, τους διαχειριστές τερµατικών, τους διαχειριστές κλεισιάδων, κ.λ.π. Η βέλτιστη λειτουργία των ΥΠΕΝ απαιτεί να έχουν την ίδια αρχιτεκτονική. Η συµβατότητα και η διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και εφαρµογών θα εξασφαλισθεί µε κοινά πρότυπα και EL 10 EL

12 πρωτόκολλα για την ανταλλαγή δεδοµένων, την επικοινωνία, τον εξοπλισµό και τις συχνότητες. Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας µπορούν να χωρισθούν σε υπηρεσίες, οι οποίες είτε σχετίζονται κυρίως µε την κυκλοφορία είτε κυρίως µε τις µεταφορές. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται κυρίως µε την κυκλοφορία είναι οι Υπηρεσίες Πληροφοριών Πλωτών Οδών (FIS), οι πληροφορίες για την κυκλοφορία, η διαχείριση και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας και η αποφυγή καταστροφών οι υπηρεσίες που σχετίζονται κυρίως µε τις µεταφορές είναι ο προγραµµατισµός ταξιδιού, η διαχείριση λιµένων και τερµατικών, η διαχείριση φορτίου και στόλου, οι στατιστικές και τα τέλη υδάτινων υποδοµών. Υπηρεσίες ΥΠΕΝ Τα Συστήµατα Πληροφοριών Πλωτών Οδών (FIS) περιλαµβάνουν γεωγραφικά, υδρολογικά και διοικητικά δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούν οι κυβερνήτες πλοίων και οι διαχειριστές στόλου για να προγραµµατίζουν, να εκτελούν και να παρακολουθούν ένα ταξίδι. Tα FIS παρέχουν και δυναµική πληροφόρηση (π.χ. στάθµες υδάτων) και στατική πληροφόρηση (π.χ. σήµατα κυκλοφορίας, ώρες ανοίγµατος των κλεισιάδων) σχετικά µε τις συνθήκες που επικρατούν στις υποδοµές της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και ως εκ τούτου υποβοηθούν τη λήψη τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων πλοήγησης. Περιέχουν δεδοµένα για τις υποδοµές των πλωτών οδών και εποµένως παρέχουν µονόδροµη πληροφόρηση από την ξηρά προς το πλοίο/γραφείο. Κατά παράδοση, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µέσω δηµοσιευµένων Ανακοινώσεων προς τους πλοιάρχους, της τηλεόρασης και ραδιοφωνικών εκποµπών, του ιαδικτύου, ναυτικών ραδιοσταθµών VHF, συνδροµητικών υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και σταθερών τηλεφώνων στις κλεισιάδες. Οι προηγµένες Υπηρεσίες Πληροφοριών Πλωτών Οδών, κατά περίπτωση προσαρµοσµένες), παρέχονται από ραδιοτηλεφώνου σε περίπτωση επειγουσών πληροφοριών (όπως οι αλλαγές στα ωράρια των κλεισιάδων, πρόσκαιρα εµπόδια στην πλωτή οδό, περιορισµοί ναυσιπλοΐας λόγω πληµµυρών και παγετού) ή µέσω Υπηρεσιών του ιαδικτύου για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται µόνον σε ηµερήσια βάση (όπως οι ισχύουσες ή προβλεπόµενες στάθµες των υδάτων, η πρόγνωση παγετού και πληµµυρών). Επίσης, Ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους µπορούν να διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε εγγραφή σε υπηρεσία µηνυµάτων SMS. Τέλος, οι πληροφορίες για τις πλωτές οδούς µπορούν να απεικονίζονται σε χάρτη Inland ECDIS (Ηλεκτρονικό Σύστηµα Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών). Οι πληροφορίες από ραντάρ και AIS (Σύστηµα Aυτόµατης Αναγνώρισης) µπορούν να ενσωµατώνονται στους χάρτες ως µορφή υπέρθεσης. Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών Κυκλοφορίας συνίστανται βασικά από τακτικές πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία (παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των κινήσεων του συγκεκριµένου πλοίου σε ένα ορισµένο τµήµα της πλωτής οδού) και σε στρατηγικές πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία (παρουσίαση των κινήσεων των πλοίων και των χαρακτηριστικών τους σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, καθώς και προβλέψεις και αναλύσεις για την µελλοντική κατάσταση της κυκλοφορίας). EL 11 EL

13 Οι τακτικές πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία µπορούν να παρουσιάζονται υπό µορφή Tακτικής Εικόνας Κυκλοφορίας (TTI). Η Tακτική Εικόνα Κυκλοφορίας περιέχει πληροφορίες για τις θέσεις των πλοίων, το χρόνο, την ταχύτητά τους, την πορεία τους και ειδικές πληροφορίες για όλους τους αναγνωρισµένους στόχους µέσω ραντάρ και ει δυνατόν Συστήµατος Aυτόµατης Αναγνώρισης (AIS) ή συµβατών αυτόµατων συστηµάτων εντοπισµού και παρακολούθησης πλοίων. Η εικόνα παράγεται µε τη συλλογή δεδοµένων ραντάρ και AIS επί των πλοίων ή µε συµβατά σήµατα και µε απεικόνιση των σηµάτων σε Inland ECDIS. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Τακτική Εικόνα Κυκλοφορίας βοηθούν τον κυβερνήτη του πλοίου στις άµεσες αποφάσεις πλοήγησης στη δεδοµένη κατάσταση κυκλοφορίας. Η Τακτική Εικόνα Κυκλοφορίας επιτρέπει επίσης στους κυβερνήτες πλοίων να συνεννοούνται για θέµατα πλοήγησης (π.χ. στροφή, προσπέραση, διέλευση) µε κυβερνήτες άλλων πλοίων. Η Στρατηγική Εικόνα Κυκλοφορίας (STI) από την άλλη πλευρά παρέχει σφαιρική άποψη για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε µια σχετικά ευρεία περιοχή. Η Στρατηγική Εικόνα Κυκλοφορίας χρησιµοποιείται κυρίως για τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση. Η STI παρέχει στο χρήστη πληροφορίες σχετικά µε τα προγραµµατισµένα ταξίδια των πλοίων, τα (επικίνδυνα) φορτία και την Απαιτούµενο Χρόνο Άφιξης (RTA) σε καθορισµένα σηµεία. Η Στρατηγική Εικόνα Κυκλοφορίας επιτρέπει επίσης πρόβλεψη της βραχυπρόθεσµης εξέλιξης της κυκλοφορίας σε µια συγκεκριµένη περιοχή (π.χ. σε ακτίνα ενός χιλιοµέτρου) και της κατάστασης της κυκλοφορίας αργότερα. Οι διασταυρώσεις και οι προσπεράσεις πλοίων µπορούν να υπολογίζονται και να προγραµµατίζονται εκ των προτέρων. Η ιαχείριση της Κυκλοφορίας από τις αρχές εσωτερικής ναυσιπλοΐας αποβλέπει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδοµών και στην προώθηση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα. Σήµερα τα αποκαλούµενα κέντρα Υπηρεσιών Ρύθµισης της Κυκλοφορίας των Πλοίων (VTS) έχουν εγκατασταθεί σε κρίσιµα σηµεία κατά µήκος του ευρωπαϊκού δικτύου εσωτερικής ναυσιπλοΐας στις Κάτω Χώρες και τη Γερµανία, όπου γίνεται η διαχείριση µεγάλου όγκου κυκλοφορίας. Οι Υπηρεσίες Ρύθµισης της Κυκλοφορίας των Πλοίων (VTS), οι οποίες βασίζονται στα ραντάρ, είναι υπηρεσίες εγκατεστηµένες από αρµόδιες αρχές και έχουν σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας της κυκλοφορίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπηρεσία είναι ικανή να έχει διάδραση µε την κυκλοφορία και να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις κυκλοφορίας που προκύπτουν στην περιοχή VTS. Οι ΥΠΕΝ αναβαθµίζουν και διευκολύνουν το έργο των υπαρχόντων κέντρων VTS και επιτρέπουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε µεγαλύτερα τµήµατα του ευρωπαϊκού δικτύου εσωτερικών πλωτών οδών. Η διάθεση των τεχνολογιών εντοπισµού και παρακολούθησης των πλοίων όπως το AIS οδηγεί σε νέες εξελίξεις στο σχεδιασµό της διαχείρισης της κυκλοφορίας, οι οποίες δεν προβλέπουν αναγκαστικά µια κεντρική λειτουργία διαχείρισης VTS, αλλά περισσότερο την αποκεντρωµένη υποβοήθηση λήψης αποφάσεων στη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, οι σηµερινές τάσεις δείχνουν ότι η µια δεν υποκαθιστά την άλλη αλλά µάλλον αλληλοσυµπληρώνονται. Επίσης, πρέπει ακόµη να διερευνηθεί η δυνατότητα να χρησιµοποιείται π.χ. το AIS όχι µόνον για τις πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια (όπως επρόκειτο αρχικά), αλλά επίσης για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν π.χ. τα επικίνδυνα εµπορεύµατα. EL 12 EL

14 Οι ΥΠΕΝ διευκολύνουν τη λειτουργία και τον προγραµµατισµό των κλεισιάδων. Οι χειριστές κλεισιάδων και γεφυρών βοηθούνται στη λήψη µεσοπρόθεσµων αποφάσεων µε την ανταλλαγή δεδοµένων για παρακείµενες κλεισιάδες και γέφυρες. Οι ΥΠΕΝ βοηθούν επίσης στον υπολογισµό της Εκτιµώµενης Ώρας Άφιξης (ETA) και του Απαιτούµενου Χρόνου Άφιξης (RTA) σε µια σειρά κλεισιάδων. Οι Υπηρεσίες Αποφυγής Καταστροφών καταχωρίζουν τα πλοία και τα δεδοµένα µεταφοράς στην αρχή του ταξιδιού και επικαιροποιούν τα δεδοµένα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µε τη βοήθεια ενός συστήµατος αναφοράς των πλοίων. Σε περίπτωση ατυχήµατος, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παρέχουν αµέσως τα δεδοµένα στις υπηρεσίες διάσωσης και άµεσης βοήθειας. Προγραµµατισµός Ταξιδιού σηµαίνει ότι κυβερνήτες πλοίων και διαχειριστές στόλου µπορούν να προγραµµατίζουν την Εκτιµώµενη Ώρα Άφιξης (ETA) µε βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες για την πλωτή οδό. Συνήθως οι πληροφορίες αυτές παρέχονται µε Ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα της υδάτινης υποδοµής (π.χ. περιορισµοί λόγω κατασκευαστικών έργων). Ο προγραµµατισµός ταξιδιού πάντως απαιτεί αξιόπιστες πληροφορίες και προβλέψεις για τη στάθµη και τα ρεύµατα των υδάτων σε ολόκληρη τη διαδροµή, πράγµα που προς το παρόν δεν δυνατόν ούτε για τα διεθνή ταξίδια π.χ. µεταξύ Ρήνου και ούναβη. Οι φορείς τερµατικών και λιµένων χρειάζονται τις πληροφορίες για την Εκτιµώµενη Ώρα Άφιξης (ETA) για να προγραµµατίζουν το δυναµικό για τις εργασίες στο λιµένα και τον τερµατικό σταθµό - Προγραµµατισµός Λιµένα και Τερµατικού. Οι πληροφορίες ΕTA για την προσέγγιση των πλοίων βοηθά τη χρήση των τερµατικών σταθµών εν γένει και επιτρέπει την οµαλή διέλευση των πλοίων από τις εγκαταστάσεις του τερµατικού. Έτσι, µπορούν να µειωθούν οι εργασίες µεταφόρτωσης και ιδίως ο χρόνος αναµονής. Σε περίπτωση ανεπαρκούς χωρητικότητας του τερµατικού, ο φορέας εκµετάλλευσης του τερµατικού µπορεί να ενηµερώσει τον εκάστοτε κυβερνήτη πλοίου για τον Απαιτούµενο Χρόνο Άφιξης (RTA). Η ιαχείριση Φορτίου και Στόλου περιλαµβάνει βασικά δύο τύπους πληροφοριών, πληροφορίες που αφορούν τα πλοία και το στόλο και λεπτοµερείς πληροφορίες που αφορούν το µεταφερόµενο φορτίο. Οι ΥΠΕΝ επιτρέπουν εφαρµογές εφοδιαστικής όπως υποστήριξη προγραµµατισµού του στόλου, διαπραγµάτευση των ETA/RTA µεταξύ πλοίου και τερµατικού, εντοπισµό και παρακολούθηση των πλοίων και ηλεκτρονικές αγορές. Οι διαχειριστές στόλου και οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής µπορούν επί παραδείγµατι να χρησιµοποιούν τη Στρατηγική Εικόνα Κυκλοφορίας για να εντοπίζουν και να παρακολουθούν το στόλο τους. Η ανεύρεση όλων των συνδεδεµένων πλοίων και της θέσης τους µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη βέλτιστη χρήση της µεταφορικής ικανότητας ενός στόλου. Αυτή η ικανότητα προγραµµατισµού του στόλου µπορεί ακόµη να επεκταθεί σε οµάδες δεδοµένων εφοδιαστικής µεταξύ διαφόρων εταιρειών. Παραδείγµατος χάριν, µε το έργο ALSO στο ούναβη έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του έργου GROWTH του 5ου προγράµµατος πλαισίου αναπτύχθηκε και υποβλήθηκε σε δοκιµή ο σχεδιασµός της CSL.DB (Common Source Logistics Database - Βάση Κοινών εδοµένων Εφοδιαστικής). Η CSL.DB µεταξύ άλλων τροφοδοτείται µε δεδοµένα για την κυκλοφορία τα οποία καταγράφονται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της κυκλοφορίας. Η CSL.DB συνδέει τις πληροφορίες εφοδιαστικής µε τις πληροφορίες τακτικής κυκλοφορίας των πλοίων. Tα δεδοµένα αυτά συλλέγονται στη βάση και χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό της EL 13 EL

15 διακίνησης και της µεταφοράς του φορτίου από τους αποστολείς και τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής. Οι ΥΠΕΝ θα συµβάλουν στην καλύτερη και ευκολότερη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις πλωτές οδούς στα κράτη µέλη. Tα στοιχεία αυτά ενδιαφέρουν κυρίως τις αρχές εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τον στρατηγικό προγραµµατισµό και την παρακολούθηση. Οι στατιστικές θα διατίθενται σε διάφορες µορφές όπως γενικά δεδοµένα κυκλοφορίας, στατιστικές φορτίων, στατιστικές πλοίων, στατιστικές κλεισιάδων, στατιστικές ατυχηµάτων και στατιστικές λιµένων/µεταφόρτωσης. Για τις γεωγραφικές πληροφορίες, θα εξετασθούν οι προδιαγραφές και οι κατευθύνσεις INSPIRE. Οι ΥΠΕΝ µπορούν να συντελέσουν στην είσπραξη των τελών των υδάτινων υποδοµών. Tα δεδοµένα ταξιδιού του πλοίου µπορούν να χρησιµοποιούνται για τον αυτόµατο υπολογισµό των τελών και την έναρξη της διαδικασίας τιµολόγησης. Τεχνολογίες ΥΠΕΝ Την περασµένη δεκαετία εισάχθηκαν στην εσωτερική ναυσιπλοΐα αρκετές τεχνολογικές καινοτοµίες που αφορούν τις ΥΠΕΝ: Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENC) για την απεικόνιση της πλωτής οδού και τον εντοπισµό του πλοίου, Εφαρµογές ιαδικτύου και Inland ECDIS για τις ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους, Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αναφοράς των Πλοίων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τα δεδοµένα του ταξιδιού (πλοίο και φορτίο), Τεχνολογίες Εντοπισµού και Παρακολούθησης των Πλοίων όπως το Σύστηµα Αυτόµατης Αναγνώρισης AIS για την αυτόµατη αναφορά της θέσης των πλοίων. Το Inland ECDIS (Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation - Ηλεκτρονικό Σύστηµα Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας) είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών, το οποίο ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή Ναυσιπλοΐας στο Ρήνο (το Μάιο του 2001) και η Επιτροπή του ούναβη. Οι χάρτες του Inland ECDIS βασίζονται στους θαλάσσιους χάρτες ECDIS (που προωθεί ο ΝΟ και ο IHO ιεθνής Υδρογραφικός Οργανισµός) και είναι συµβατοί µε αυτούς, και αναµένεται ότι σύντοµα θα είναι διαθέσιµοι για το Ρήνο και το ούναβη. Με τη χρήση του ιδίου προτύπου, µπορούν να παραχθούν χάρτες για τις εκβολές ποταµών, όπου πλέουν σκάφη και θαλάσσιων µεταφορών και εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Το Inland ECDIS µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους ναυσιπλοΐα και πληροφόρηση αντίστοιχα µε και χωρίς πληροφορίες κυκλοφορίας από ραντάρ ή µε υπέρθεση AIS. Χρειάζεται ένας προσωπικός υπολογιστής µε διαποδιαµορφωτή και ευκολίες κινητής επικοινωνίας (GSM Global System for Mobile Communication) για τη λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τη σύνδεση µε το ιαδίκτυο. Πολλές εφαρµογές ΥΠΕΝ βασίζονται στη τεχνολογία Παγκόσµιου Ιστού, δηλ. το διαδίκτυο χρειάζεται για την ηλεκτρονική αναφορά και την απεικόνιση των Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (ENC). Το EL 14 EL

16 GSM/GPRS (General Packet Radio Service - Γενική Πακετοµεταγόµενη Ραδιοϋπηρεσία) διατίθεται ήδη σε ευρεία κλίµακα, ενώ θεωρείται ότι υπόσχονται πολλά το Ασύρµατο LAN (Τοπικό ίκτυο) και το UMTS (Universal Mobile Telecommunication System - Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών). Η µετάδοση δεδοµένων και η επικοινωνία µέσω του διαδικτύου από τους κυβερνήτες πλοίων της εσωτερικής ναυσιπλοΐας µέσω GSM είναι περιορισµένες λόγω του υψηλού κόστους και των σχετικά χαµηλών ταχυτήτων µετάδοσης. Το GPRS είναι ένα παγκόσµιο πρότυπο για την µετάδοση δεδοµένων µέσω κινητών επικοινωνιών, το οποίο είναι ενδεχοµένως φθηνότερο. Ο χρήστης του GPRS δεν πληρώνει ανά µονάδα χρόνου αλλά ανάλογα µε πόσα δεδοµένα έλαβε ή έστειλε. Τα συστήµατα εντοπισµού και παρακολούθησης πλοίων αποτελούν µια πρόσθετη πηγή πληροφοριών ναυσιπλοΐας και υποστηρίζουν τα συστήµατα ραντάρ. Παραδείγµατος χάριν, το Σύστηµα Αυτόµατης Αναγνώρισης (AIS) χρησιµοποιεί τα δυναµικά ψηφιακά συστήµατα ραδιοεπικοινωνιών που έχουν τα πλοία (αναµεταδότες). Το AIS εκπέµπει αυτόµατα σχετικές πληροφορίες για το πλοίο σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Tα δεδοµένα αυτά παραλαµβάνουν και ενσωµατώνουν άλλες διατάξεις AIS (πλοία ή σταθµοί ξηράς), τα οποία µπορούν να απεικονίζονται ως δεδοµένα ναυσιπλοΐας σε πραγµατικό χρόνο σε ραντάρ ή Inland ECDIS. Η χρήση του AIS µπορεί να µειώσει τα γλωσσικά εµπόδια, διότι το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών ανταλλάσσεται ηλεκτρονικά. Πολλές προφορικές αναφορές των κυβερνητών προς το κέντρο VTS θα µπορούσαν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικές πληροφορίες. Τα πλοία που δεν µπορούν να είναι ορατά από συστήµατα ραντάρ των πλοίων µπορούν να αναγνωρίζονται από το AIS (π.χ. σε περίπτωση καµπύλης του ποταµού, αναχώµατα). Η δορυφορική τεχνολογία εντοπισµού θέσης προσφέρει νέες δυνατότητες οι οποίες µπορούν να ενσωµατωθούν στις ΥΠΕΝ. Οι τεχνικές επιδόσεις του συστήµατος Galileo παρέχει νέες δυνατότητες στα συστήµατα πληροφοριών. Η υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης µπορεί να εξυπηρετήσει γενικές απαιτήσεις εντοπισµού θέσης. Η υπηρεσία ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής, µε την ακεραιότητα δεδοµένων που προσφέρει, επιτρέπει την ανάπτυξη ασφαλέστερων δραστηριοτήτων. Τέλος, η εµπορική υπηρεσία, η οποία προσφέρει εγγυήσεις εξυπηρέτησης µέσω των συµβατικών σχέσεων µεταξύ του φορέα Galileo και του τελικού χρήστη, επιτρέπει νέους τύπους εφαρµογών που µπορούν να υποβοηθήσουν τις ΥΠΕΝ. Οι πρώτες υπηρεσίες διατίθενται µε το πρόδροµο σύστηµα EGNOS, ενώ οι πλήρως επιχειρησιακές υπηρεσίες του Galileo θα αρχίσουν να παρέχονται από το ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Προσδοκάται ότι οι ΥΠΕΝ θα προσφέρουν τέσσερα στρατηγικά οφέλη Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα Βελτιστοποιηµένη χρήση των υποδοµών Βελτιωµένη ασφάλεια προσώπων, πλοίων και εγκαταστάσεων Μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος Η ανταγωνιστικότητα των εσωτερικών πλωτών µεταφορών EL 15 EL

17 Οι ΥΠΕΝ επιτρέπουν τη δηµιουργία ανταγωνιστικών εσωτερικών πλωτών µεταφορών. Παρέχουν επικαιροποιηµένες πληροφορίες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σχεδιασµό των ταξιδιών και τον προγραµµατισµό πιο αξιόπιστων χρονοδιαγραµµάτων. Με βάση τα τρέχοντα και αναµενόµενα δεδοµένα εντοπισµού θέσης των διαφόρων πλοίων που κινούνται µέσα στο δίκτυο, οι χειριστές κλεισιάδων/γεφυρών/τερµατικών µπορούν να υπολογίζουν και να κοινοποιούν τον Απαιτούµενο Χρόνο Άφιξης (RTA) σε κάθε κυβερνήτη πλοίου. Ενόσω το πλοίο πλέει προς την κλεισιάδα/τον τερµατικό σταθµό, ο πλοίαρχος µπορεί να αποφασίσει να προσαρµόσει την ταχύτητα σταθερής πλεύσης (πιο οµοιογενείς ταχύτητες ταξιδιού), µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο χρόνος αναµονής σε κλεισιάδες και τερµατικούς σταθµούς. Συνεπώς, οι ΥΠΕΝ ανταποκρίνονται στις ανάγκες πληροφόρησης της σύγχρονης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού, διότι επιτρέπουν βελτιστοποιηµένη χρήση και παρακολούθηση των πόρων και προσφέρουν δυνατότητες ευέλικτων αντιδράσεων σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τον αρχικό προγραµµατισµό. εύτερον, οι ΥΠΕΝ εξασφαλίζουν κυρίως διεπαφές πληροφοριών µε όλα τα µέλη της αλυσίδας εφοδιασµού και µε τους άλλους τρόπους µεταφορών. Οι διεπαφές αυτές προσφέρουν συνεχή αλυσίδα πληροφόρησης και επιτρέπουν την ολοκλήρωση των εσωτερικών πλωτών µεταφορών στις διατροπικές αλυσίδες εφοδιασµού. Tρίτον, οι ΥΠΕΝ επιτρέπουν παρακολούθηση του στόλου της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των µεταβαλλόµενων εν πλω συνθηκών στις πλωτές οδούς σε πραγµατικό χρόνο. Έτσι βελτιώνεται η διαχείριση του στόλου, βελτιστοποιείται η απασχόληση προσωπικού και στόλου µε βάση επικαιροποιηµένες πληροφορίες, επιτρέπεται πιο λεπτοµερής προγραµµατισµός των ταξιδιών και διαχείριση των ρευµάτων µε βάση τις συνθήκες των πλωτών οδών. Παρέχονται πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται για τη φόρτωση των πλοίων ανάλογα µε τις ισχύουσες συνθήκες ναυσιπλοΐας. Βελτιστοποιηµένη χρήση των υποδοµών Οι χειριστές τερµατικών και κλεισιάδων µπορούν να προγραµµατίζουν καλύτερα το δυναµικό των τερµατικών µε την παραλαβή του Εκτιµώµενης Ώρας Άφιξης (ETA) και άλλων πληροφοριών (π.χ. σχέδια στοιβασίας, διαστάσεις πλοίου) των πλοίων που προσεγγίζουν. Αυτά τα δεδοµένα προαναγγελίας επιτρέπουν την προετοιµασία προγραµµατισµού κλεισιάδων και τερµατικών. Πριν εισέλθει κάποιο πλοίο σε ένα λιµένα ή µια κλεισιάδα, ο χειριστής µπορεί να προετοιµάσει και να προγραµµατίσει τις εργασίες χειρισµού. Για τους πλοιάρχους αυτό σηµαίνει µικρότερο χρόνο αναµονής και βελτιστοποιηµένη αλυσίδα διαδικασιών για ολόκληρο το ταξίδι. Οι δηµόσιες υποδοµές ωφελούνται από τα δεδοµένα προαναγγελιών λόγω της καλύτερης χρήσης τους. Επίσης, οι ΥΠΕΝ επιτρέπουν την αυτοµατοποιηµένη συλλογή στατιστικών και τελωνειακών δεδοµένων. Συνήθως, η δραστηριότητα αυτή συνεπάγεται γραφειοκρατική εργασία, η οποία είναι χρονοβόρα και µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµατα. Με τις ΥΠΕΝ καθιστά αποτελεσµατική την αυτόµατη συλλογή των απαιτούµενων δεδοµένων και µειώνονται οι δηµόσιες δαπάνες. Η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα EL 16 EL

18 Η εισαγωγή των ΥΠΕΝ προσφέρει στους κυβερνήτες πλοίων επικαιροποιηµένα δεδοµένα και πλήρη εικόνα των καταστάσεων της κυκλοφορίας. Έτσι τους επιτρέπεται να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις πλοήγησης, γεγονός που στη συνέχεια οδηγεί σε µείωση των περιστατικών και των τραυµατισµών/θανάτων. Έως τώρα, επί παραδείγµατι, ο κυβερνήτης του πλοίου έπρεπε να βασίζεται στις πληροφορίες του ραντάρ και στην προφορική πληροφόρηση από τα κέντρα κυκλοφορίας των πλοίων (VTS) για να λαµβάνει τις αποφάσεις πλοήγησης. Η εφαρµογή των ΥΠΕΝ βελτίωσε ριζικά την εικόνα αυτή: οι κυβερνήτες πλοίων χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς χάρτες, οι οποίοι επικαιροποιούνται αναγκαστικά, παραλαµβάνουν ακριβή δεδοµένα εντοπισµού θέσης για τα πλοία που προσεγγίζουν και ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για τις καιρικές συνθήκες και για την πλωτή οδό στην οποία βρίσκονται. Ακόµη, οι ΥΠΕΝ επιτρέπουν λεπτοµερή παρακολούθηση των µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων, βοηθώντας έτσι στην πρόληψη των ατυχηµάτων. Όλα αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν ασφαλή πλοήγηση. Οι ΥΠΕΝ συµβάλλουν επίσης στη διαφάνεια των εµπορευµατικών µεταφορών. Η διαφάνεια αποτελεί κύρια πρϋπόθεση για βελτιωµένη ασφάλεια των διαδικασιών µεταφορών. Απαιτεί συνεχή ροή πληροφοριών, η οποία προάγει ή/και συνοδεύει αυτές καθαυτές τις διαδικασίες. Με την ανάπτυξη εναρµονισµένων διεπαφών, οι ΥΠΕΝ υποστηρίζουν την παραγωγή αναλυτικών και διαφανών διαδικασιών πληροφόρησης και την οµαλή ανταλλαγή δεδοµένων (προαναγγελίες, ανταλλαγή δεδοµένων για το φορτίο/εµπορευµατοκιβώτια, π.χ. τελωνειακά δεδοµένα) µεταξύ όλων των ενεχόµενων µερών στην αλυσίδα µεταφοράς. Προστασία του περιβάλλοντος Οι ΥΠΕΝ οδηγούν σε µείωση της κατανάλωσης καυσίµων λόγω του καλύτερου προγραµµατισµού ταξιδιού και του πιο αξιόπιστου χρονικού προγραµµατισµού. Επίσης, οι ΥΠΕΝ συµβάλλουν στη στροφή των εµπορευµατικών µεταφορών από τις οδικές προς τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές, µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα καυσαέρια όπως το CO 2 και τα NO x, και στη µείωση της ηχορύπανσης. Οι ΥΠΕΝ εποµένως βοηθούν στη µείωση των εκποµπών που προκαλούν οι δραστηριότητες των µεταφορών και άµεσα και έµµεσα. Τέλος, οι ΥΠΕΝ προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων. Αυτό επιτρέπει έγκαιρη αντιµετώπιση τυχόν ατυχηµάτων και περιβαλλοντικών καταστροφών. Από τη στιγµή που όλα τα δεδοµένα για την κυκλοφορία µπορούν να εισάγονται σε βάση δεδοµένων, η ανασύνθεση των περιστατικών µπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση των αιτίων τους. Εν γένει θα βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την εσωτερική ναυσιπλοΐα. 7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ Σκοπός της προτεινόµενης οδηγίας είναι να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο εναρµονισµένης και διαλειτουργικής ανάπτυξης και εγκατάστασης των Υπηρεσιών Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας σε όλες τις κοινοτικές πλωτές οδούς της κλάσης IV και άνω 5 έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων και η απόδοση της κυκλοφορίας και των µεταφορικών δραστηριοτήτων. Η οδηγία θα ισχύει επίσης για τους λιµένες εσωτερικής 5 Κατάταξη των ευρωπαϊκών εσωτερικών πλωτών οδών, Ψήφισµα αριθ. 30 της οµάδας εργασίας της ΟΕΕ/ΟΗΕ για την εσωτερική ναυσιπλοΐα της 12ης Noεµβρίου 1992 EL 17 EL

19 ναυσιπλοΐας που έχουν ορισθεί στο Μ και όπου διακινούνται τουλάχιστον τόνοι εµπορευµάτων ετησίως 6 (άρθρα 1 και 2). Η οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Ωστόσο, τα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν εσωτερικές πλωτές οδούς δεν είναι υποχρεωµένα να εφαρµόσουν τις διατάξεις της οδηγίας. Τα κράτη µέλη, των οποίων το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών δεν συνδέεται µε το δίκτυο άλλου κράτους µέλους (αποµονωµένο δίκτυο) µπορούν να εξαιρέσουν αυτές τις πλωτές οδούς από την εφαρµογή της οδηγίας (άρθρο 2, παρ. 2). Συνιστάται στα εν λόγω κράτη µέλη να εφαρµόσουν παρ όλα αυτά τους κανόνες της οδηγίας σε αυτές τις οδούς (αιτιολογική σκέψη 3). Επίσης, για τις εσωτερικές πλωτές οδούς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας αλλά αποδεδειγµένα παρουσιάζουν χαµηλή κυκλοφορία, η προθεσµία έναρξης εφαρµογής της οδηγίας µπορεί να αναβληθεί (άρθρο 11, παρ. 3). Το άρθρο 3 περιέχει τους ορισµούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας. Το άρθρο 4 θέτει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την εγκατάσταση των Υπηρεσιών Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας και καθορίζει τις αρχές ανάπτυξής τους. Προσδιορίζει τους διαφόρους τύπους πιθανών Υπηρεσιών Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (όπως πληροφορίες για τις πλωτές οδούς για καλύτερο προγραµµατισµό του ταξιδιού, πληροφορίες σχετικές µε την κυκλοφορία για την υποβοήθηση αποφάσεων πλοήγησης ή/και την αποφυγή καταστροφών, πληροφορίες για καλύτερη διαχείριση των µεταφορών κλπ.) και καθορίζει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την παροχή των δεδοµένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των ταξιδιών, την παροχή ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών και ανακοινώσεων προς τους κυβερνήτες πλοίων, όπως και την ικανότητα των αρµοδίων αρχών να παραλαµβάνουν ηλεκτρονικές αναφορές για το πλοίο και το φορτίο από τους κυβερνήτες πλοίων. Οι υποχρεώσεις αυτές διευκρινίζονται περισσότερο στο τεχνικό παράρτηµα. Η οδηγία δεν υποχρεώνει κατ αρχήν τους ιδιώτες χρήστες, τους κυβερνήτες πλοίων και τους φορείς εκµετάλλευσης πλοίων να εγκαταστήσουν τον αναγκαίο εξοπλισµό συµµετοχής στις ΥΠΕΝ. Τα κράτη µέλη όµως πρέπει να λάβουν κατάλληλα µέτρα προκειµένου να ενθαρρύνουν τους χρήστες (κυβερνήτες πλοίων, διαχειριστές πλοίων, ναυτιλιακούς πράκτορες, αποστολείς και ιδιοκτήτες φορτίου) και τα πλοία να συµµορφωθούν στις διαδικασίες αναφοράς και τις απαιτήσεις εξοπλισµού που επιβάλλει η οδηγία (άρθρο 4, παρ. 6). Το άρθρο 5 υπενθυµίζει ότι για να εξασφαλισθεί εναρµονισµένη και διαλειτουργική εφαρµογή των ΥΠΕΝ, χρειάζεται να καθορισθούν κατευθύνσεις και τεχνικές προδιαγραφές. Οι αρχές αυτών των κατευθύνσεων και τεχνικών προδιαγραφών περιγράφονται αναλυτικότερα στο παράρτηµα II της οδηγίας. Οι κατευθύνσεις θα καλύπτουν τις τεχνικές αρχές και απαιτήσεις για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την επιχειρησιακή χρήση των ΥΠΕΝ, των συναφών συστηµάτων και της αρχιτεκτονικής των ΥΠΕΝ, όπως και τις προδιαγραφές για την ανταλλαγή δεδοµένων, το περιεχόµενο και τις επικοινωνίες. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα καταρτισθούν ειδικότερα για το Inland ECDIS, την ηλεκτρονική αναφορά πλοίων, τις ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους και για τα συστήµατα εντοπισµού 6 Απόφαση αριθ. 1346/2001/EΚ (ΕΕ L 185, , σ.1). EL 18 EL

20 και παρακολούθησης, όπως τα AIS (Συστήµατα Αυτόµατης Αναγνώρισης). Για τις περιοχές και τις εκβολές ποταµών µικτής κυκλοφορίας, οι προδιαγραφές πρέπει να είναι συµβατές µε τα πρότυπα θαλάσσιας κυκλοφορίας, εφόσον χρειάζεται, και ιδίως σε ό,τι αφορά το Inland ECDIS και τις τεχνολογίες εντοπισµού και παρακολούθησης, όπως τα AIS. Οι τεχνικές κατευθύνσεις και προδιαγραφές θα καθορισθούν από την Επιτροπή µε τη βοήθεια επιτροπής των κρατών µελών. Προς το σκοπό αυτό, δίνεται χρονοδιάγραµµα (άρθρο 5, παρ. 2). Το άρθρο 6 ορίζει τη χρήση των τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισµού θέσης για τις ΥΠΕΝ. Το άρθρο 7 ορίζει στη συνέχεια ότι, όσον αφορά την ασφάλεια πλοήγησης, η πιστοποίηση συµµόρφωσης του εξοπλισµού και των εφαρµογών λογισµικού θα γίνει από τους εθνικούς φορείς που θα κοινοποιήσουν τα κράτη µέλη. Η πιστοποίηση θα αναγνωρίζεται αµοιβαία από όλα τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη θα υποδείξουν κατόπιν και θα κοινοποιήσουν την(τις) αρµόδια(ες) αρχή(ές) των ΥΠΕΝ. Το άρθρο 9 αφορά τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, καθώς και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών. Το άρθρο 10 καθορίζει τις διαδικασίες τροποποίησης του τεχνικού παραρτήµατος. Το άρθρο 11 παρέχει τη βάση δηµιουργίας της επιτροπής ΥΠΕΝ. Κατά τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, η Επιτροπή θα επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 91/672 και απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών. Συγκεκριµένα, η επιτροπή θα επικουρεί την Επιτροπή στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών και των λεπτοµερειών εφαρµογής των υπηρεσιών. Για τα µέτρα αυτά θεωρείται ως πλέον κατάλληλη η ρυθµιστική διαδικασία 7. Στις µεταβατικές διατάξεις του, το άρθρο 12 προβλέπει διαβαθµισµένη µεταβατική περίοδο εφαρµογής της οδηγίας. Κατ αρχήν, τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόσουν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 το αργότερο εντός 24 µηνών από την έναρξη ισχύος των τεχνικών κατευθύνσεων και των σχετικών προδιαγραφών. Το άρθρο 13 ορίζει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. 7 Απόφαση 1999/468/EΚ (ΕΕ L 184, , σ. 23). EL 19 EL

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.4.2011 COM(2011) 232 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση εκτίµησης της εφαρµογής και των επιπτώσεων των ληφθέντων µέτρων σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ECO PHOS Γεώργιος Καλογιάννης Συστήματα Φωτεινής Σηματοδότησης και φωτισμού με LED. Κοιμ. Θεοτόκου 1, Άλιμος, 17455, Αθήνα Προς : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Δ. Δεληκαράογλου και Γ. Κατσιγιάννη, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Ημερίδα: Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές 26 Μαϊου 2010 ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση ενός συστήματος ΤΠΕ Σχεδιασμού Ελλιμενισμού στο Λιμένα Θεσσαλονίκης

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση ενός συστήματος ΤΠΕ Σχεδιασμού Ελλιμενισμού στο Λιμένα Θεσσαλονίκης Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση λιµενων Στρατηγικο εργαλειο Εργαλειο για την ανταγωνιστικοτητα Αντικειµενο επιστηµονικης αναλυσης Αντικειµενο διαµορφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διατηρεί στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα