Η Υαπηογπαθική Παπαγυγή ζηην Δλλάδα ηος 21ος αιώνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Υαπηογπαθική Παπαγυγή ζηην Δλλάδα ηος 21ος αιώνα"

Transcript

1 Η Υαπηογπαθική Παπαγυγή ζηην Δλλάδα ηος 21ος αιώνα Νηθφιαο Καξαληθφιαο 1, ΔηξήλεΝαξαζάλε 2, ΔιεπζεξίαΡίζηα 3, ΦψηεοΣζνιάθνο4 (1) Λέθηνξαο, Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο Α.Π.Θ., (2) Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, (3) Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, University of Manchester, (4) Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο, Σ.Α.Σ.Μ. Α.Π.Θ., Λέξειρ κλειδιά: Υαξηνγξαθηθή παξαγσγή, Διιεληθή Υαξηνγξαθία. Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κία πξσηνγελήο έξεπλα ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα. ήκεξα, φπνπ ε ρψξα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε λέεο νηθνλνκηθέο, θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο αιιά θαη πξννπηηθέο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα θαηαγξαθεί ν ηξφπνο εμππεξέηεζεο ησλ «ραξηνγξαθηθψλ αλαγθψλ» ησλ ελδηαθεξφκελσλ (δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο, παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, θνξείο, έξεπλα θ.α.). Πξηλ ηεζνχλ ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ζηελ εξγαζία ζα κειεηεζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Υαξηνγξαθηθήο παξαγσγήο ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζε θιίκαθα εζληθήο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα φζν ην δπλαηφ επξεία έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ εμππεξεηνχληαη ραξηνγξαθηθά νη δηάθνξνη θνξείο ηεο ρψξαο, πνηνη είλαη νη θχξηνη «πξνκεζεπηέο» ησλ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ ζήκεξα, κε πνηεο πξνδηαγξαθέο, ζε πνην θαζεζηψο θαη κε πνην θφζηνο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα κειεηεζεί θαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη επηζηεκνληθά ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ζε απηή ηε δπλακηθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ραξηνγξαθήζνπλ ηελ παξαγσγή ησλ ραξηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο Διιεληθήο ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη ηα είδε ησλ ραξηψλ, ην θφζηνο αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο απηήο. Abstract In this paper a survey of primary quantitative and qualitative aspects of cartographic production in Greece is portrait. Today, when the country is facing new economic and social conditions, needs and perspectives it is particularly useful to record how the service of «mapping needs» of public and private sector, academic institutions, research etc. is realised. Before analyzing the specific issues of this paper, the work will study the main characteristics of cartographic production at international level and at national scale production. It will be held as a possible extensive research on how to serve the various mapping agencies of the country, who are the main «suppliers» of cartographic products today, at what specifications, what is their status and at what cost. Also, it is important to

2 consider the degree to which they meet the scientific and academic institutions in the country in this dynamic process. The results of this research will attempt to map the production of maps and their characteristics, the longitude and latitude of the Greek cartographic production, the fundamentals and the types of maps, the cost and the economics of production. 1. Διζαγυγή Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ Υαξηνγξαθηθή παξαγσγή, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλεζηνχλ φιεο εθείλεο νη απαηηνχκελεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο παξαγσγήο ησλ Υαξηψλ. Ζ πξψηε βαζηθή έλλνηα ηεο έξεπλαο απηήο, απηή πνπ απνηειεί θαη ηνλ θεληξηθφ ππιψλα ηεο εξγαζίαο είλαη πξνθαλψο ε έλλνηα ηεο Υαξηνγξαθίαο. Ζ Υαξηνγξαθία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή Υαξηνγξαθηθή Έλσζε (International Cartographic Association)- σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο έξεπλαο (επηζηεκνληθήοθαιιηηερληθήο-ηερληθήο) πνπ έρεη ζηφρν ηελ παξαγσγή, ρξήζε ησλ ραξηψλ θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θηινζνθηθψλ εξσηεκάησλ πεξί ηεο ραξηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζρέζεο ράξηε-ρξήζηε. Έηζη κία νπνηαδήπνηε έξεπλα γηα ηελ ραξηνγξαθηθή παξαγσγή ζηε ρψξα πξέπεη ζπγρξφλσο λα εζηηάζεη θαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο-θνηηεηέο ηεο ρψξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο Υαξηνγξαθίαο. πγρξφλσο, πξέπεη λα γίλεη κία δηεξεχλεζε ζηελ εξγαζία ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ παξαγσγήο ραξηψλ θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγε ραξηνγξαθηθψλ πντφλησλ. Eπίζεο, ε χπαξμε επηζηεκνληθψλ θνξέσλ φπσο ε Υαξηνγξαθηθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Διιάδνο (Υ.Δ.Δ.Δ.) θαη ε HellasG.I. απνηειεί θαηλφκελν ηφζν πνιηηηζηηθφ φζν θαη επηζηεκνληθφ άκεζα ζπζρεηηζκέλν κε ηελ ραξηνγξαθηθή παξαγσγή. 2. Η εκπαίδεςζη και η έπεςνα ηυν σαπηών ζηην Δλλάδα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα ζηελ επηζηήκε ηεο Υαξηνγξαθίαο δίλεηαη ηφζν κέζα απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα απφ ηελ πνιηηεία ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο φζν θαη κε ηελ βνήζεηα νξγαληζκψλ φπσο ε Υαξηνγξαθηθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Διιάδαο. ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ραξηψλ κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμαεηήο ππνρξεσηηθήο καζεηείαο ηνπ ζηα Διιεληθά Γεκνηηθά ρνιεία. Ζ έξεπλα απηή έγηλε κε ηελ ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην γξαθείν Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο βηβιίσλ γηα ηηο έμη ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ην έηνο

3 Όνομα μαθήματορ Τάξη Δημοτικού Απιθμόρ Φαπτών Ιζηοπία Γ' 10 Θπηζκεςηικά Δ' 6 Ιζηοπία Δ' 24 Ιζηοπία - Τεηπάδιο επγαζιών Δ' 5 Μελέηη Πεπιβάλλονηορ Δ' 6 Μελέηη Πεπιβάλλονηορ - Τεηπάδιο επγαζιών Δ' 3 Ιζηοπία Ε' 14 Θπηζκεςηικά Ε' 2 Γεωγπαθία Ε' 39 Τεηπάδιο Επγαζιών Γεωγπαθίαρ Ε' 19 Ιζηοπία ΣΤ' 46 Γεωγπαθία ΣΤ' 40 Γεωγπαθία - Τεηπάδιο επγαζιών ΣΤ' 7 ΣΥΝΟΛΟ Πίνακαρ 1. Σν ζχλνιν ησλ ραξηψλ πνπ «ζπλαληνχλ» νη καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζήκεξα. Σν ζχλνιν ησλ ραξηψλ ησλ βηβιίσλ ησλ Διιεληθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη 221. Ζ επαθή κε ηνπο ράξηεο μεθηλά ζηελ Γ ηάμε θαη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Σν ηαμίδη κάιηζηαησλ καζεηψλ ζηελ ραξηνγξαθία μεθηλά κε ηελ βνήζεηα ελφο ράξηε ησλ Αξγνλαπηψλ. Υάπηηρ 1. Ο πξψηνο ράξηεο πνπ ζπλαληά έλαο καζεηήο ζηα βηβιία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζήκεξα.

4 Σν κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο πνπ είλαη θαη ην πην «ραξηνγξαθηθφ» κάζεκα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (έρεη θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ράξηεο κέζα ζε δχν κφλν ηάμεηο (Δ θαη η Γεκνηηθνχ) ζχλνιν 105) μεθηλά ηελ ραξηνγξαθηθή ηνπ δηαδξνκή κε έλαλ ράξηε ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ. σήμα 1. Σν ζχλνιν ησλ ραξηψλ πνπ ζπλαληά ν καζεηήο αλά επηζηεκνληθφ αληηθείκελν. Υάπηηρ 2. Ο Υάξηεο ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ απφ ην βηβιίν Γσγξαθίαο ηεο Δ Γεκνηηθνχ. Βέβαηα είλαη αιήζεηα φηη ην ζχλνιν ησλ ραξηψλ πνπ ζπλαληά ν καζεηήο είλαη αξθεηά γεληθεπκέλνη κε ηδηαίηεξα κηθξφ πιήζνο ζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο. Αλ θαη απηφ είλαη

5 αλακελφκελν γηα καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο έρεη πνδεηρηεί κέζα απφ δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα φηη κεηά ηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ ππάξρεη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ραξηψλ, αλαγλψξηζεο ζπκβφισλ, θιπ., ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κέρξη θαη ην πέξαο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Τάξη Απ. Φαπτών Γ' ηάξη 10 Δ' ηάξη 44 Ε' ηάξη 74 Ση' ηάξη 93 σήμα 2. Ο αξηζκφο ραξηψλ αλά ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Υάπηερ 3,4. Ο πξψηνο ράξηεο ηνπ καζήκαηνο κειέηεο Πεξηβάιινληνο ζηελ Γ ηάμε αξηζηεξά θαη ν ηειεπηαίνο ράξηεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο ηεο η ηάμεο δεμηά.

6 3. Γημόζιοι Φοπείρ Υαπηογπαθίαρ Η παραγωγι των χαρτϊν ςτθν χϊρα ξεκίνθςε από δθμόςιουσ φορείσ και όχι από ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ όπωσ είναι και αναμενϊμενο. Στθν ςυνζχεια τθσ εργαςίασ ζγινε μία προςπάκεια να «χαρτογραφικεί» θ δθμόςια χαρτογραφικι παραγωγι ςιμερα Γευγπαθική Τπηπεζία ηπαηού Ζ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ παξάγεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαλέκεη γεσγξαθηθά δεδνκέλα, πνπ είλαη κνλαδηθά ζηελ Διιάδα. Οη εξγαζίεο ηεο ΓΤ εθηεινχληαη θάζε έηνο, βάζεη εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εγθεθξηκέλνπ απφ zην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ (ΓΔ). Σν έξγν ηεο ΓΤ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, επεθηείλεηαη θαη ζε φκνξα θξάηε θαη νη εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλεη είλαη νη εμήο: Πποφόν Σπόπορ διάθεζηρ Mονάδα Tιμή ΑΔΡΟΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ (Α/Φ) Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε παιαηνχ αξρείνπ ( ) Φσηνγξαθηθφ ραξηί 24ρ24cm (1) Σεκ 9.00 Αεξνθσηνγξαθία αζπξνκαπξε Αξλεηηθφ θηικ θαη δηαζεηηθφ παιαηνχ αξρείνπ ( ) 24x24 cm (2) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Μεγέζπλζε ζε θσηνγξαθηθφ παιαηνχ αξρείνπ ( ) ραξηί 50ρ60 cm (3) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε παιαηνχ αξρείνπ ( ) άξσζε dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε 24x24 ( ) άξσζε έσο 2000dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Φσηνγξαθηθφ ραξηί 24x24 cm δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) (1) Σεκ 5.50 Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Αξλεηηθφ θηικ θαη δηαζεηηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) 24x24 cm (2) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Μεγέζπλζε ζε θσηνγξαθηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) ραξηί 50ρ60 cm (3) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε έσο 2000dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε Φσηνγξαθηθφ ραξηί 24x24 cm δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) (4) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε Αξλεηηθφ θηικ θαη δηαζεηηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) 24x24 cm (5) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε Μεγέζπλζε ζε θσηνγξαθηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) ραξηί 50ρ60 cm (6) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε dpi (**) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε 24x24 εθ. Γηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε έσο 2000dpi Σεκ (1) ραξηί 24ρ24 cm & εκθάληζε (επηβάξπλζε ραξηηνχ εθηχπσζεο αζπξφκαπξεο α/θ αζπ/ξεο α/θ) Σεκ 0.55 (2) θηικ ή δηαζεηηθφ 24ρ24 & (επηβάξπλζε θηικ θαη δηαζεηηθνχ εκθάληζε αζπξφκαπξεο α/θ αζπ/ξεο α/θ) Σεκ 0.97 (3) ραξηί 50ρ60 cm κεγέζπλζεο (επηβάξπλζε ραξηηνχ κεγέζπλζεο αζπξφκαπξεο α/θ 50x60 αζπ/ξεο α/θ) Σεκ 3.20

7 (4) ραξηί 24ρ24 & εκθάληζε (επηβάξπλζε ραξηηνχ εθηχπσζεο έγρξσκεο α/θ έγρξσκεο α/θ) Σεκ 6.50 (5) ραξηί 50ρ60 & κεγέζπλζεο (επηβάξπλζε δηαζεηηθνχ έγρξσκεο α/θ έγρξσκεο α/θ) Σεκ (6) θηικ ή δηαζεηηθν 24ρ24 & εκθαλ. (επηβάξπλζε θηικ θαη δηαζεηηθνχ Δγρξ.δηαζεηηθνχ έγρξσκεο α/θ) Σεκ Καηάζηαζε ζηνηρείσλ βαζκνλφκεζεο θσηνκεραλψλ Φσηνηππία Σεκ 0.00 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ (ζςνηάσθηκαν με θυηογπαμμεηπικέρ μεθόδοςρ από ηη δεκαεηία ηος 1970 και μεηά, ηο πποβολικό ηοςρ ζύζηημα είναι ηο utm και η hatt και ηο datum ηο ελληνικό) Έγρξσκν ζρέδην πφιεσλ 1:5.000 ή 1: Δθηχπσζε Σεκ 7.00 Έγρξσκν ζρέδην πφιεσλ 1:5.000 ή Raster Σεκ : Έγρξσκν ζρέδην πφιεο Αζελψλ- Πεηξαηά (1:25.000) Έγρξσκν ζρέδην πφιεο Αζελψλ- Πεηξαηά (1:25.000) Έγρξσκνο ζρνιηθφο ράξηεο θιίκαθαο 1: (5 ηεκάρηα) Έγρξσκνο ζρνιηθφο ράξηεο θιίκαθαο 1: (5 ηεκάρηα) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο (1:25.000, 1:50.000, 1: , 1: , 1: , 1: ) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο (1:25.000, 1:50.000, 1: , 1: , 1: , 1: ) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο αλαζεσξεκέλνη (1:50.000) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο αλαζεσξεκέλνη (1:50.000) Δθηχπσζε (θαηφπηλ παξαγγειίαο ζην ηκήκα ρνξήγεζεο γπο) Σεκ 3.00 Raster Σεκ - Δθηχπσζε Σεκ 1.50 Raster Σεκ - Δθηχπσζε Σεκ 5.00 Raster (150dpi) Σεκ Δθηχπσζε Σεκ 7.00 Raster (150dpi) Σεκ Φεθηαθνί ράξηεο 1: ε δηαλπζκαηηθή κνξθή Σεκ Γηαλπζκαηηθά δεδνκέλα ραξηψλ 1: (erm) ε δηαλπζκαηηθή κνξθή Σεκ Έγρξσκνο ράξηεο νδηθνχ δηθηχνπ 1: (έθδνζεο 1998) ε εθηχπσζε (1 ηεκάρην) Σεκ 7.00 Έγρξσκνο ράξηεο νδηθνχ δηθηχνπ 1: ε ςεθηαθή κνξθή (1 ηεκάρην) Σεκ Έγρξσκνο ράξηεο νδηθνχ δηθηχνπ 1: (ηνπξηζηηθφο έθδνζεο ε εθηχπσζε, αλαδηπινχκελνο Σεκ ) Γνξπθνξηθφο ράξηεο Αηηηθήο ε ςεθηαθή κνξθή (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ηκήκα Σεκ ρνξήγεζεο γπο) Οξζνγ.ζπλ/λεο αθξαίσλ ζεκείσλ ραξηψλ (ξ) ε εθηχπσζε Σεκ 0.00 Ηζηνξηθνί ράξηεο αξρείηνπ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο (1:5.000, 1: , 1:20.000, 1:25.000, 1:50.000, ε εθηχπσζε Σεκ - 1:75.000, 1: , 1: , 1: , 1: ) ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

8 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) ε δηαλπζκαηηθή κνξθή (παξαγσγή θαηφπηλ παξαγγειίαο) Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) ε raster κνξθή κε γεσαλαθνξά Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) ε raster κνξθή ρσξίο γεσαλαθνξά Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αδηαθαλήο θσηνηππία (1) Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αδηαθαλήο θσηνηππία γηα δεκφζηνπο θνξείο (1) Σεκ 4.50 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αληίγξαθν αδηαθαλνχο θσηνηππίαο Σεκ 4.50 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αληίγξαθν αδηαθαλνχο θσηνηππίαο γηα δεκφζηνπο Σεκ 1.12 θνξείο (1) Αδηαθαλέο θσηνηππηθφ ραξηί (επηβάξπλζε ραξηηνχ αδηαθαλνχο Σεκ 0.52 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:1.000 εσο 1:2.000) Τςνκεηξηθέο θακπχιεο αλα 20 κ. θσηνηππίαο) Πξψην αληίγξαθν ζε αδηαθαλέο ραξηί ε δηαλπζκαηηθή κνξθή, αλά θχιιν ράξηε 1:5.000 Σεκ Σεκ Φεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο κε βήκα θαηαγξαθήο 30 κέηξα ε format ascii ή arcinfo Σ.ρικ 3.00 Φεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο κε βήκα θαηαγξαθήο 100 κέηξα ε format ascii ή arcinfo Σ.ρικ 0.40 Φεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο κε βήκα θαηαγξαθήο 250 κέηξα ε format ascii ή arcinfo Σ.ρικ 0.20 ΓΔΩΓΑΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηξηγσλνκεηξηθνχ ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Οξζνγψληεο πληεηαγκέλεο ηξηγσλνκεηξηθνχ ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Αζηξ. πληεηαγκέλεο (θ,ι,αδ) ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ πληζηψζεο απφθιηζεο θαηαθνξχθνπ(μ,ε) ζε εθηχπσζε Σεκ 0.00 πληεηαγκέλεο ζεκείσλ δηθηχνπ gps ζε εθηχπσζε Σεκ Γεσκεηξηθφ πςφκεηξν ρσξνζηαζκηθήο αθεηεξίαο-reper ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Πεξηγξαθέο ρσξνζηαζκ.αθεηεξηψλ ζε εθηχπσζε Σεκ 1.60 ΓΔΩΦΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Απφιπηε ηηκή βαξπηνκεηξηθνχ ζεκείνπ η-ηη ηάμεο ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Απφιπηε ηηκή βαξπηνκεηξηθνχ ζεκείνπ πχθλσζεο ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Παιηξξνηαθέο δηνξζψζεηο αλά κήλα ζε εθηχπσζε Σεκ Μαγλεηηθή απφθιηζε (d) ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο ειεχζεξνπ αέξνο (1: , ε εθηχπσζε Σεκ : ) Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο ε ςεθηαθφ αξρείν raster ειεχζεξνπ αέξνο (1: , (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε γπο) 1: , 1: ) Σεκ Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο απιήο bouguer (1: , 1: , Δθηχπσζε Σεκ 30.00

9 1: ) Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο απιήο bouguer (1: , 1: , 1: ) Υάξηεο καγλεηηθήο απφθιηζεο d (1: ) Υάξηεο καγλεηηθήο απφθιηζεο d (1: ) ε ςεθηαθφ αξρείν raster (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε γπο) Σεκ Δθηχπσζε Σεκ ε ςεθηαθφ αξρείν raster Σεκ (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε γπο) Πίνακαρ 2. Λίζηα Υαξηνγξαθηθψλ πνξτφλησλ ηεο Γ.Τ.. (Πεγή: Λεπηομέπειερ: 1. Υάξηεο θιίκαθαο 1:25.000: Ζ ΓΤ δηαζέηεη θαη κία ζεηξά ραξηψλ θιίκαθαο 1: Πξφθεηηαη γηα κία ζεηξά ραξηψλ πνπ δελ έηπρε επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο ραξηνγξάθνπο ηεο ρψξαο ζε αληίζεζε κε ηελ πνιχ πεηπρεκέλε ζεηξά θιίκαθαο 1: Υάξηεο θιίκαθαο 1:50.000: Σν πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ην UTM θαη ην datum ην Δπξσπατθφ. Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 387, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 15 x 15, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή θαη αξηζκεηηθή (κε αιθαβεηηθή ζεηξά), δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ, νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη νη ράξηεο Υξήζεσλ Γεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 3. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1979, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ην UTM θαη ην datum ην Δπξσπατθφ. Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 128, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 30 x 30, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή, δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. 4. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1979, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη ην datum είλαη άγλσζην (ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα πηζαλφλ λα είλαη UTM). Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 32, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 10 x 1030, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή θαη αξηζκεηηθή (θαηά ζεηξέο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ), δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο αλά Ννκφ θαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ αλά Ννκφ. 5. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1979, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ε ζχκκνξθε θσληθή πξνβνιή Lambert κε δχν ζηαζεξνχο παξαιιήινπο θαη datum ην ειιεηςνεηδέο ηνπ Clarke Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 10, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 20 x 10, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή, δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ν ράξηεο Υξήζεσλ Γεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 6. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1976, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε πνιπθσληθή πξνβνιή ηνπ IMW θαη datum ην ειιεηςνεηδέο ηνπ Clarke Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 5, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 40 x 60, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή, δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη

10 Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη ν ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. (Καξαληθφιαο, Ν. 2007) 3.2. Οπγανιζμόρ Κηημαηολογίος και Υαπηογπαθήζευν Δλλάδαρ (ΟΚΥΔ) Ο Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (Ο.Κ.Υ.Δ.) είλαη Γεκφζηνο Οξγαληζκφο πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Δθδίδεη ηα παξαθάησ πξνηφληα: ΑΔΡΟΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Αζπξφκαπξεο Α/Φ δηαθφξσλ θιηκάθσλ (Γηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο 23x23 εθ., 18x18 εθ. θαη 15x10 εθ. ) ( ) 2. Έγρξσκεο Α/Φ δηαθφξσλ θιηκάθσλ (Γηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο 23x23 εθ. ) ( ) ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Πηλαθίδεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ησλ Αζελψλ ζε θιίκαθα 1:2.000 (1922) ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Αλαινγηθνί θηεκαηνινγηθνί ράξηεο 2. Φεθηαθνί θηεκαηνινγηθνί ράξηεο 3. Κηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα 4. Κηεκαηνινγηθνί πίλαθεο 5. Οξζνθσηνράξηεο θιίκαθαο 1:5000, αξ. θχιισλ: Φεθηαθά κνληέια εδάθνπο ζε αξρεία ηχπνπ ASCII 1. Φεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ GIS α. Βηνθπζηθή θάιπςε γεο θιίκαθαο 1: ζε ΔΓΑ 87 β. Γηνηθεηηθά φξηα ΟΣΑ ( ) γ. Έδξεο ΟΣΑ ( ) 2. Υαξηνγξαθηθφ πιηθφ απφ επεμεξγαζία ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ α. ξηα ΟΣΑ 1991, έδξεο ΟΣΑ, νλνκαζίεο ΟΣΑ θαη θάλλαβνο δηαλνκήο 1:1.000 θαη 1:5.000 ζε ΔΓΑ 87 (θιίκαθα 1:50.000) β. Ννκνί κε δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.2539/97, αλάγιπθν, νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ιίκλεο, νλνκαζίεο λνκψλ, ΟΣΑ, εδξψλ, λεζηψλ θ.ι.π. ΓΔΩΓΑΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Σξηγσλνκεηξηθά ζεκεία ζε αξρείν MS Excel 2. θαξηθήκαηα ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ ζε θιίκαθα 1: (ζέζε ζεκείσλ) Πίνακας 3. Τα χαρτογραφικά προϊόντα του Ο.Κ.Χ.Ε. (Πθγι: Δθνική ηαηιζηική Τπηπεζία Δλλάδορ Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο,

11 πξνέβε ζε θαηάξηηζε ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη δεκηνχξγεζε ηελ απαηηνχκελε ςεθηαθή γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.. Σα ραξηνγξαθηθά πξνηφληα πνπ παξάγεη είλαη ηα εμήο: Φεθηαθά ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα θιίκαθαο 1:5.000 ζε ΔΓΑ 87 γηα ηνπο 485 νηθηζκνχο ηεο ρψξαο (κε πιεζπζκφ>2000) θαη γηα ηνπο 124 νηθηζκνχο (κε πιεζπζκφ<2000) Αλαινγηθά ραξηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1:5.000 ζε ΔΓΑ 87 γηα ηνπο 485 νηθηζκνχο ηεο ρψξαο (κε πιεζπζκφ>2000) θαη γηα ηνπο 124 νηθηζκνχο (κε πιεζπζκφ<2000) Φεθηαθά ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα θιίκαθαο 1: άμνλεο δξφκσλ θαη νλνκαζία ηνπο, πεξηγξάκκαηα θαη αξίζκεζε Ο.Σ. πεξηγξάκκαηα θαη αξίζκεζε θηηξίσλ ξηα ΟΣΑ, Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ζέζεηο θαη νλνκαζία νηθηζκψλ Θεκαηηθνί ράξηεο Πίνακας 4. Τα χαρτογαφικά προϊόντα τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. (Πθγι: Τδπογπαθική Τπηπεζία Πολεμικού Ναςηικού Σα ραξηνγξαθηθά πξνηφληα πνπ παξάγεη ε Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ είλαη δχν εηδψλ: 1. Ζιεθηξνληθνί λαπηηθνί ράξηεο (ENCs) ηχπνπ "VECTOR" ζε κνξθή S57 Ed 3.1 ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπγηεζλνχο Τδξνγξαθηθνχ Οξγαληζκνχ. Οη ράξηεο απηνί είλαη θαηάιιεινη γηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Ναπηηιίαο ECDIS (Electronic Chart Display Information System), αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο δεδνκέλσλ κνξθήο S57 Ed Έληππνη λαπηηθέο ράξηεο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο (εθδφζεηο ) Πίνακας 5. Τα χαρτογαφικά προϊόντα τθσ Υ.Υ.Π.Ν. (http://www.hnhs.gr) Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Δπεςνών Σν ΗΓΜΔ δηαζέηεη έλαλ θαηάινγν απφ 515 ράξηεο ηεο Διιάδαο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο. Οη ράξηεο απηνί είλαη δηαζέζηκνη γηα ην θνηλφ πξνο κειέηε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ΗΓΜΔ. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη δεθάδεο άιινη ζεκαηνινγηθνί ράξηεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ηερληθέο εθζέζεηο θαη κειέηεο ηνπ ΗΓΜΔ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ ραξηψλ ηνπ ΗΓΜΔ: Δίδορ Υάπηη Γεσινγηθφο Δδαθνινγηθφο Κλίμακερ Απ. θύλλυν Έηορ 1: , 1: , 1: , 1: , 1:50.000, 1:25.000, 1:20.000, 1: : , 1: , 1: , 1: , 1: , 1: ,

12 1: Θεξκνκεηαιιηθψλ Πεγψλ 1: Κνηηαζκαηνινγηθφο 1: , 1: , 2001 Μεηαιινγελεηηθφο 1: εηζκνηεθηνληθφο 1: , 1: , 1989 Υάξηεο κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ 1: , 1: [ρ.ρ.] Τδξνγεσινγηθφο 1: , 1: Γεσρεκηθφο 1: Γεσρεκηθφο Άηιαληαο 1: Φσηνγεσινγηθφο 1: Νενηεθηνληθφο 1: Πίνακας 6. Τα χαρτογαφικά προϊόντα του Ι.Γ.Μ.Ε. (Πθγι:http://portal.igme.gr) Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ Οη ράξηεο πνπ παξάγεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είλαη νη εμήο: Δίδορ Υάπηη Κλίμακα Έηορ Υαξηνγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ Natura : Υαξηνγξάθεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 1: Υαξηνγξάθεζε ησλ δσλψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο ησλ 69 ζεκαληηθψλ 1: πεξηνρψλ γηα ηα πνπιηά ζε ΔΓΑ ηξαηεγηθφο Υάξηεο Θνξχβνπ (ΥΘ) : Δπνπηηθνί ράξηεο.υ.θ Αηηηθήο Οδνχ κε & ρσξίο δνξπθνξηθφ 1: ππφβαζξν 2010 Υάξηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γξακκηθή 2010 Θεκαηηθνί Υάξηεο Δθηίκεζεο ηνπ Σερληθά θαη Οηθνλνκηθά Δθκεηαιιεχζηκνπ Γπλακηθνχ ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ζηνλ Διιεληθφ Υψξν γξακκηθή Υάξηεο ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ, ζέζεηο εγθαηαζηάζεσλ, θνηηάζκαηα γξακκηθή θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ ελέξγεηα) θαζψο θαη ράξηεο δπλακηθνχ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Τδξνινγηθέο ιεθάλεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Διιάδαο) Πίνακας 7. Τα χαρτογαφικά προϊόντα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Πθγι: Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν Οη ράξηεο πνπ παξάγεη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ είλαη νη εμήο: Δίδορ Υάπηη Κλίμακα Έηορ

13 Υάξηεο θιηκάθσζεο θαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα 2007 Θεκαηηθνί δαζηθνί ράξηεο 1: Αληηππξηθνί ράξηεο Αηηηθήο έγρξσκνη ζεκαηηθνί ράξηεο 1: Υάξηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δαζηθψλ γαηψλ (αξ. θχιισλ:237) 1: Υάξηεο γαηψλ θαη γαηντθαλφηεηαο (αξ. θχιισλ:386) 1: Πίνακας 8. Τα χαρτογαφικά προϊόντα του Υ.Α.Α.Τ. (Πθγι: 4. Ιδιυηική σαπηογπαθική παπαγυγή και εηαιπείερ σαπηογπαθίαρ. ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ ζπλνιηθή ραξηνγξάθεζε ηεο Διιεληθήο ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο ε εξγαζία απηή εζηηάδεη ζηνλ ηδησηηφ ρψξν θαη ζηηο Διιεληθέο Υαξηνγξαθηθέο Δηαηξείεο θαη κάιηζηα ζηηο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ θχξην πξντφλ ηελ έληππε ραξηνγξαθία θαη ηελ παξαγσγή έληππσλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ. Με ηελ κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Διιεληθήο ηδησηηθήο ραξηνγξαθηθήο πξσηνβνπιίαο. Αλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζε έλα κεγάιν κέξνο ηδησηηθψλ θνξέσλ ραξηνγξαθίαο, κφλν κεξηθέο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα απηή. Έηζη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απηήο έρνπλ δχν άμνλεο ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εηαηξείεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηζηνχ θαη ηελ επηθνηλσλία-ζπλέληεπμε ησλ ππεχζπλσλ ησλ εηαηξεηψλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ραξηνγαθηθή ηνπο παξαγσγή. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα είλαη νη αθφινπζεο. Ανάβαζη: Υαπηογπαθία και ζςζηήμαηα πλοήγηζηρ, ηοά Απζακείος 6Α, Αθήνα Σηλ./ fax: Ζ Αλάβαζε ην 1997 εμέδσζε ηνλ πξψην ηεο ράξηε. Ζ ΑΝΑΒΑΖ είλαη κέινο ηεο IMTA (International Map Trade Association), δηεζλνχο έλσζεο πνπ ζπγθεληξψλεη θνξείο, νξγαληζκνχο θαη εηαηξείεο απφ φιν ηνλ θφζκν, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία ραξηψλ. Ζ εηαηξεία θάλεη ρξήζε GPS γηα ηηο θαηαγξαθέο, θαη Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα ηελ νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο βάζεηο δεδνκέλσλ ζε θιίκαθα ρψξαο, γηα πεξηζζφηεξα απν 100 ζεκαηηθά επίπεδα. Καζηέξσζε ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ Γεσδαηηηθνχ πζηήκαηνο Αλαθνξάο (ΔΓΑ87) ζηνπο ράξηεο ηεο (ζεηξά Topo) θαη παξάιιεια, ράξε ζηε ρξήζε ηνπ GIS, κπφξεζε λα εκθαλίζεη πάλσ ζηνπο ράξηεο (πξνβεβιεκέλεο) αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ησλ GPS, ηνπ WGS84. Δμάιινπ ε Αλάβαζε, κε ηα ελεκεξσηηθά ηεο έληππα θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγάλσλε επη ζεηξά εηψλ, ζπλέβαιε ζηελ εθιαΐθεπζε θαη δηάδνζε γλψζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη άιια ζέκαηα ηεο ζχγρξνλεο ραξηνγξαθίαο, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ GPS ζε ζπλδπαζκφ κε ην ράξηε - κέρξη ηφηε πξνζηηέο κφλν ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ Αλάβαζε εηζήγαγε ην ειιεληθφ θνηλφ ζηελ ςεθηαθή ραξηνγξαθία, δηαζέηνληαο φινπο ηνπο ράξηεο ηεο ζε ςεθηαθή κνξθή (Topomaps) θαη θαηαζθεπάδνληαο ινγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (TopoView). Σν ινγηζκηθφ απηφ έγηλε ζηαδηαθά έλα εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηαγξαθψλ ζην πεδίν θαη ζήκεξα εμειίζζεηαη ζε έλα ηζρπξφ εξγαιείν πινήγεζεο (TopoNavigator).

14 Καηαζθεχαζε ηνπο πξψηνπο ράξηεο ηεο Διιάδαο γηα GPS, ηφζν γηα νδηθή φζν θαη γηα πεδνπνξηθή ρξήζε (κε ηζνυςείο θακπχιεο θαη κνλνπάηηα). Βεβαίσο, ε ςπρή ηεο Αλάβαζεο παξακέλεη ζηα βνπλά θαη ην αγαπεκέλν ηεο θνηλφ είλαη νη απαληαρνχ ηεο γεο πεδνπφξνη, πνπ βξίζθνπλ ζηνπο ράξηεο ηεο, φρη κφλν αθξηβείο απνηππψζεηο ησλ κνλνπαηηψλ αιιά θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζήκαλζε θαη ηε βαηφηεηά ηνπο κε ηε κνξθή κηθξψλ ζρνιίσλ ζηελ πίζσ φςε ησλ ραξηψλ. Ζ Αλάβαζε έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα. Παξάιιεια κε ηελ εθδνηηθή - ραξηνγξαθηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθεπκέλν ηαμηδησηηθφ βηβιηνπσιείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε ηε κεγαιχηεξε ζπιινγή απν ράξηεο θαη νδεγνχο γηα φιν ηνλ θφζκν, νξεηβαηηθά βηβιία, πδξφγεηεο ζθαίξεο, ράξηεο ηνίρνπ, ιεπθψκαηα. Γηαζέηεη επίζεο GPS, ππνινγηζηέο απηνθηλήηνπ κε νζφλεο αθήο, ππνινγηζηέο παιάκεο, θαη παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ. Καηεγνξίεο ραξηψλ: Υάξηεο θαη νδεγνί γηα ηνλ θφζκν Υάξηεο θαη νδεγνί γηα ηελ Διιάδα Φεθηαθνί Υάξηεο ΡΔΚΟ, (7ο σλμ. Θεζζαλονίκηρ - Ωπαιοκάζηπος Σηλέθυνο , Σασ. Θςπιρ Σ.Κ Θεζζαλονίκη, Ζ εηαηξία ΡΔΚΟ μεθίλεζε ην 1932 κε ηνλ ηδξπηή ηεο Αλδξέα Ρέθν. ηε ζπλερεία, ν Ησάλλεο Ρέθνο δηεπξχλνληαο ηελ επηρείξεζε ην 1974 δεκηνχξγεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ζην 7ν ρικ Θεο/ληθεο Χξαηνθάζηξνπ κε ηελ επσλπκία «Η.ΡΔΚΟ θ ΗΑ Ο.Δ.». Ζ εηαηξία ζπλερίδεη απφ ην 1990 κε ηελ λνκηθή κνξθή «ΡΔΚΟ Δ.Π.Δ.». Ζ εηαηξία εδξεχεη ζην 7ν ρηικ Χξαηνθάζηξνπ Θεο/ληθεο ζ έλα ρψξν 2700 η.κ. Οη εθηππψζεηο ηεο εηαηξίαο καο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε δηθέο ηεο εθδφζεηο. ηηο εθδφζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη παηδηθά βηβιία, παηδηθή ινγνηερλία, είδε βηβιηνραξηνπσιείνπ, ζρνιηθά βνεζήκαηα, ράξηεο, εκεξνιφγηα, ηεηξάδηα, θάξηεο Υξηζηνπγέλλσλ-Πάζρα, ηνπξηζηηθά είδε (νδεγνχο θάξηεο, αθίζεο), εθδφζεηο-ιεπθψκαηα. TERRAIN (Καπνεάδος 4, 10675, Κολυνάκι, ΑΘΗΝΑ, Σηλ: , Φαξ: , Ζ ραξηνγξαθηθή θαη εθδνηηθή εηαηξία TERRAIN ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ Ηδξπηήο ηεο είλαη ν ηέθαλνο Φεκέλνο, ηαμηδησηηθφο ζπγγξαθέαο θαη εθδφηεο. Ζ TERRAIN δεκηνπξγεί ράξηεο απνθιεηζηηθά κε επηηφπηα έξεπλα θαη κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο GIS (Geographical Information Systems). Υαξηνγξαθεί ηελ αθηνγξακκή ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ, κίιη πξνο κίιη, θαη απνηππψλεη ζηνπο ράξηεο ηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαιίεο. Δπίζεο, ζηνπο ράξηεο ηεο απνηππψλνληαη γηα πξψηε θνξά ηα αλαξξηρεηηθά πεδία φιεο ηεο Διιάδαο, νη θαιχηεξεο πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, νη δηαδξνκέο canyoning θαη ηα θαηαδπηηθά θέληξα. Σππψλεη ζε «ραξηί» polyart, πνπ δελ ζθίδεηαη θαη είλαη 100% αδηάβξνρν αιιά θαη αλαθπθιψζηκν. Έηζη νη ράξηεο δελ θαηαζηξέθνληαη φζν βαξηά ρξήζε θη αλ ππνζηνχλ. Καηεγνξίεο: Υάξηεο ειιεληθψλ λεζηψλ, ζε θιίκαθα 1: : Πεδνπνξηθνί ράξηεο νξεηλψλ πεξηνρψλ, ζε θιίκαθα 1: Οδηθνί ράξηεο ζηελ θιίκαθα 1:

15 Υάξηεο γηα εηαηξίεο, ηδηψηεο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, κε ηα ζηνηρεία ραξηνζχλζεζεο πνπ ζέιεη ν πειάηεο. Υαξηνγξάθεζε κέζσ επηηφπηαο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή θαη απνηχπσζε ζηνηρείσλ ζηνπο ράξηεο αλαιπηηθήο θιίκαθαο (απφ 1: έσο 1: ) Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν θαη ζην γξαθείν ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηερλνινγία GIS Γηα ηελ ραξηνγξαθηθή εξγαζία ζην πεδίν, νη ραξηνγξάθνη ηεο TERRAIN ρξεζηκνπνηνχλ θνξεηά επαγγεικαηηθά GPS πςειήο αθξίβεηαο (κνληέιν Mobile Mapper CX ηεο MAGELLAN Professional), πνπ δίλνπλ αθξίβεηα θαηαγξαθήο +- 1 κ. ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ΔΚΓΟΔΙ ROAD (όλυνορ 71, Αθήνα, ηηλ , , fax , - Ζ ROAD ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1998 θαη ήηαλ ην πξψην ακηγέο ηαμηδησηηθφ βηβιηνπσιείν ζηε ρψξα καο. Υαξηνγξάθεζε κέζσ επηηφπηαο έξεπλαο Υαξαθηεξηζηηθά ραξηψλ: GIS, ραξηνγξαθία πςειήο αθξίβεηαο Ζ πην πιήξεο θαηαγξαθή νδηθνχ δηθηχνπ Γεσθπζηθφ Τπφβαζξν αθξηβείαο (αγνξά απφ κηα ακεξηθαληθή εηαηξία γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ πςειήο αθξηβείαο, θαη επεμεξγαζία, πξνζζέηνληαο ρξψκαηα θαη ηνλίδνληαο ηηο γξακκέο, έηζη ψζηε λα γίλεη πην θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε) Δχρξεζηνο θαη επαλάγλσζηνο Έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ Αθξίβεηα GIS ζηελ απνηχπσζε θιεξφ εμψθπιιν ή ηζρπξή πιαζηηθνπνίεζε Γηαξθήο ελεκέξσζε Άξηζηε πνηφηεηα εθηχπσζεο (δηαζηάζεσλ άλσ ησλ 100 x 70 cm ΔΜΒΔΛΙΑ ΔΚΓΟΣΙΚΗ (Υαλκηδόνορ 18-24, Αθήνα, Σηλ , fax , Ζ εηαηξεία ΔΜΒΔΛΔΗΑ Δθδoηηθή, αζρoιείηαη επί κία 20εηία, κε ηελ επηκέιεηα ηoλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ έθδoζε oδηθψλ ραξηψλ ηαμηδησηηθψλ oδεγψλ. Oη ράξηεο - oδεγoί πoπ εθδίδεη γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη ηα λεζηά είλαη απoηέιεζκα ησλ ζπρλψλ ηαμηδίσλ θαη επηζθέςεσλ κε επηηφπηα έξεπλα, ζπγθεληξψλoληαο ζηoηρεία θαη πιεξoθoξίεο γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη αμηoπηζηία ησλ ραξηψλ. Καηεγνξίεο ραξηψλ: ηoλ oδηθφ άηιαληα oδεγφ ΔΛΛΑ oδηθoί ράξηεο ράξηεο γηα ηελ πεξηθέξεηα ζε θιίκαθα 1: γηα ηελ Θξάθε, ηελ Μαθεδoλία, ηελ Ήπεηξo, ηελ Θεζζαιία, ηελ ηεξεά Διιάδα, ηελ Πειoπφλλεζo, θαη ηελ Κξήηε ράξηεο γηα πηo ελδηαθέξoληα λεζηά: χξoο, Ακoξγφο, Ίoο, αληoξίλε, έξηθoο, Νάμoο, Μχθoλoο, Πάξoο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Κεθαιιoληά, Εάθπλζoο, Κσο

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα