Η Υαπηογπαθική Παπαγυγή ζηην Δλλάδα ηος 21ος αιώνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Υαπηογπαθική Παπαγυγή ζηην Δλλάδα ηος 21ος αιώνα"

Transcript

1 Η Υαπηογπαθική Παπαγυγή ζηην Δλλάδα ηος 21ος αιώνα Νηθφιαο Καξαληθφιαο 1, ΔηξήλεΝαξαζάλε 2, ΔιεπζεξίαΡίζηα 3, ΦψηεοΣζνιάθνο4 (1) Λέθηνξαο, Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο Α.Π.Θ., (2) Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, (3) Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, University of Manchester, (4) Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο, Σ.Α.Σ.Μ. Α.Π.Θ., Λέξειρ κλειδιά: Υαξηνγξαθηθή παξαγσγή, Διιεληθή Υαξηνγξαθία. Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κία πξσηνγελήο έξεπλα ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα. ήκεξα, φπνπ ε ρψξα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε λέεο νηθνλνκηθέο, θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο αιιά θαη πξννπηηθέο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα θαηαγξαθεί ν ηξφπνο εμππεξέηεζεο ησλ «ραξηνγξαθηθψλ αλαγθψλ» ησλ ελδηαθεξφκελσλ (δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο, παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, θνξείο, έξεπλα θ.α.). Πξηλ ηεζνχλ ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ζηελ εξγαζία ζα κειεηεζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Υαξηνγξαθηθήο παξαγσγήο ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζε θιίκαθα εζληθήο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα φζν ην δπλαηφ επξεία έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ εμππεξεηνχληαη ραξηνγξαθηθά νη δηάθνξνη θνξείο ηεο ρψξαο, πνηνη είλαη νη θχξηνη «πξνκεζεπηέο» ησλ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ ζήκεξα, κε πνηεο πξνδηαγξαθέο, ζε πνην θαζεζηψο θαη κε πνην θφζηνο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα κειεηεζεί θαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη επηζηεκνληθά ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ζε απηή ηε δπλακηθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ραξηνγξαθήζνπλ ηελ παξαγσγή ησλ ραξηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο Διιεληθήο ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη ηα είδε ησλ ραξηψλ, ην θφζηνο αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο απηήο. Abstract In this paper a survey of primary quantitative and qualitative aspects of cartographic production in Greece is portrait. Today, when the country is facing new economic and social conditions, needs and perspectives it is particularly useful to record how the service of «mapping needs» of public and private sector, academic institutions, research etc. is realised. Before analyzing the specific issues of this paper, the work will study the main characteristics of cartographic production at international level and at national scale production. It will be held as a possible extensive research on how to serve the various mapping agencies of the country, who are the main «suppliers» of cartographic products today, at what specifications, what is their status and at what cost. Also, it is important to

2 consider the degree to which they meet the scientific and academic institutions in the country in this dynamic process. The results of this research will attempt to map the production of maps and their characteristics, the longitude and latitude of the Greek cartographic production, the fundamentals and the types of maps, the cost and the economics of production. 1. Διζαγυγή Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ Υαξηνγξαθηθή παξαγσγή, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλεζηνχλ φιεο εθείλεο νη απαηηνχκελεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο παξαγσγήο ησλ Υαξηψλ. Ζ πξψηε βαζηθή έλλνηα ηεο έξεπλαο απηήο, απηή πνπ απνηειεί θαη ηνλ θεληξηθφ ππιψλα ηεο εξγαζίαο είλαη πξνθαλψο ε έλλνηα ηεο Υαξηνγξαθίαο. Ζ Υαξηνγξαθία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή Υαξηνγξαθηθή Έλσζε (International Cartographic Association)- σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο έξεπλαο (επηζηεκνληθήοθαιιηηερληθήο-ηερληθήο) πνπ έρεη ζηφρν ηελ παξαγσγή, ρξήζε ησλ ραξηψλ θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θηινζνθηθψλ εξσηεκάησλ πεξί ηεο ραξηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζρέζεο ράξηε-ρξήζηε. Έηζη κία νπνηαδήπνηε έξεπλα γηα ηελ ραξηνγξαθηθή παξαγσγή ζηε ρψξα πξέπεη ζπγρξφλσο λα εζηηάζεη θαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο-θνηηεηέο ηεο ρψξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο Υαξηνγξαθίαο. πγρξφλσο, πξέπεη λα γίλεη κία δηεξεχλεζε ζηελ εξγαζία ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ παξαγσγήο ραξηψλ θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγε ραξηνγξαθηθψλ πντφλησλ. Eπίζεο, ε χπαξμε επηζηεκνληθψλ θνξέσλ φπσο ε Υαξηνγξαθηθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Διιάδνο (Υ.Δ.Δ.Δ.) θαη ε HellasG.I. απνηειεί θαηλφκελν ηφζν πνιηηηζηηθφ φζν θαη επηζηεκνληθφ άκεζα ζπζρεηηζκέλν κε ηελ ραξηνγξαθηθή παξαγσγή. 2. Η εκπαίδεςζη και η έπεςνα ηυν σαπηών ζηην Δλλάδα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα ζηελ επηζηήκε ηεο Υαξηνγξαθίαο δίλεηαη ηφζν κέζα απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα απφ ηελ πνιηηεία ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο φζν θαη κε ηελ βνήζεηα νξγαληζκψλ φπσο ε Υαξηνγξαθηθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Διιάδαο. ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ραξηψλ κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμαεηήο ππνρξεσηηθήο καζεηείαο ηνπ ζηα Διιεληθά Γεκνηηθά ρνιεία. Ζ έξεπλα απηή έγηλε κε ηελ ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην γξαθείν Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο βηβιίσλ γηα ηηο έμη ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ην έηνο

3 Όνομα μαθήματορ Τάξη Δημοτικού Απιθμόρ Φαπτών Ιζηοπία Γ' 10 Θπηζκεςηικά Δ' 6 Ιζηοπία Δ' 24 Ιζηοπία - Τεηπάδιο επγαζιών Δ' 5 Μελέηη Πεπιβάλλονηορ Δ' 6 Μελέηη Πεπιβάλλονηορ - Τεηπάδιο επγαζιών Δ' 3 Ιζηοπία Ε' 14 Θπηζκεςηικά Ε' 2 Γεωγπαθία Ε' 39 Τεηπάδιο Επγαζιών Γεωγπαθίαρ Ε' 19 Ιζηοπία ΣΤ' 46 Γεωγπαθία ΣΤ' 40 Γεωγπαθία - Τεηπάδιο επγαζιών ΣΤ' 7 ΣΥΝΟΛΟ Πίνακαρ 1. Σν ζχλνιν ησλ ραξηψλ πνπ «ζπλαληνχλ» νη καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζήκεξα. Σν ζχλνιν ησλ ραξηψλ ησλ βηβιίσλ ησλ Διιεληθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη 221. Ζ επαθή κε ηνπο ράξηεο μεθηλά ζηελ Γ ηάμε θαη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Σν ηαμίδη κάιηζηαησλ καζεηψλ ζηελ ραξηνγξαθία μεθηλά κε ηελ βνήζεηα ελφο ράξηε ησλ Αξγνλαπηψλ. Υάπηηρ 1. Ο πξψηνο ράξηεο πνπ ζπλαληά έλαο καζεηήο ζηα βηβιία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζήκεξα.

4 Σν κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο πνπ είλαη θαη ην πην «ραξηνγξαθηθφ» κάζεκα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (έρεη θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ράξηεο κέζα ζε δχν κφλν ηάμεηο (Δ θαη η Γεκνηηθνχ) ζχλνιν 105) μεθηλά ηελ ραξηνγξαθηθή ηνπ δηαδξνκή κε έλαλ ράξηε ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ. σήμα 1. Σν ζχλνιν ησλ ραξηψλ πνπ ζπλαληά ν καζεηήο αλά επηζηεκνληθφ αληηθείκελν. Υάπηηρ 2. Ο Υάξηεο ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ απφ ην βηβιίν Γσγξαθίαο ηεο Δ Γεκνηηθνχ. Βέβαηα είλαη αιήζεηα φηη ην ζχλνιν ησλ ραξηψλ πνπ ζπλαληά ν καζεηήο είλαη αξθεηά γεληθεπκέλνη κε ηδηαίηεξα κηθξφ πιήζνο ζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο. Αλ θαη απηφ είλαη

5 αλακελφκελν γηα καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο έρεη πνδεηρηεί κέζα απφ δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα φηη κεηά ηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ ππάξρεη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ραξηψλ, αλαγλψξηζεο ζπκβφισλ, θιπ., ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κέρξη θαη ην πέξαο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Τάξη Απ. Φαπτών Γ' ηάξη 10 Δ' ηάξη 44 Ε' ηάξη 74 Ση' ηάξη 93 σήμα 2. Ο αξηζκφο ραξηψλ αλά ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Υάπηερ 3,4. Ο πξψηνο ράξηεο ηνπ καζήκαηνο κειέηεο Πεξηβάιινληνο ζηελ Γ ηάμε αξηζηεξά θαη ν ηειεπηαίνο ράξηεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο ηεο η ηάμεο δεμηά.

6 3. Γημόζιοι Φοπείρ Υαπηογπαθίαρ Η παραγωγι των χαρτϊν ςτθν χϊρα ξεκίνθςε από δθμόςιουσ φορείσ και όχι από ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ όπωσ είναι και αναμενϊμενο. Στθν ςυνζχεια τθσ εργαςίασ ζγινε μία προςπάκεια να «χαρτογραφικεί» θ δθμόςια χαρτογραφικι παραγωγι ςιμερα Γευγπαθική Τπηπεζία ηπαηού Ζ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ παξάγεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαλέκεη γεσγξαθηθά δεδνκέλα, πνπ είλαη κνλαδηθά ζηελ Διιάδα. Οη εξγαζίεο ηεο ΓΤ εθηεινχληαη θάζε έηνο, βάζεη εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εγθεθξηκέλνπ απφ zην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ (ΓΔ). Σν έξγν ηεο ΓΤ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, επεθηείλεηαη θαη ζε φκνξα θξάηε θαη νη εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλεη είλαη νη εμήο: Πποφόν Σπόπορ διάθεζηρ Mονάδα Tιμή ΑΔΡΟΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ (Α/Φ) Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε παιαηνχ αξρείνπ ( ) Φσηνγξαθηθφ ραξηί 24ρ24cm (1) Σεκ 9.00 Αεξνθσηνγξαθία αζπξνκαπξε Αξλεηηθφ θηικ θαη δηαζεηηθφ παιαηνχ αξρείνπ ( ) 24x24 cm (2) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Μεγέζπλζε ζε θσηνγξαθηθφ παιαηνχ αξρείνπ ( ) ραξηί 50ρ60 cm (3) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε παιαηνχ αξρείνπ ( ) άξσζε dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε 24x24 ( ) άξσζε έσο 2000dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Φσηνγξαθηθφ ραξηί 24x24 cm δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) (1) Σεκ 5.50 Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Αξλεηηθφ θηικ θαη δηαζεηηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) 24x24 cm (2) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε Μεγέζπλζε ζε θσηνγξαθηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) ραξηί 50ρ60 cm (3) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία αζπξφκαπξε δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε έσο 2000dpi Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε Φσηνγξαθηθφ ραξηί 24x24 cm δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) (4) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε Αξλεηηθφ θηικ θαη δηαζεηηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) 24x24 cm (5) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε Μεγέζπλζε ζε θσηνγξαθηθφ δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) ραξηί 50ρ60 cm (6) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε δηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε dpi (**) Σεκ Αεξνθσηνγξαθία έγρξσκε 24x24 εθ. Γηαρξνληθνχ αξρείνπ (>1961) άξσζε έσο 2000dpi Σεκ (1) ραξηί 24ρ24 cm & εκθάληζε (επηβάξπλζε ραξηηνχ εθηχπσζεο αζπξφκαπξεο α/θ αζπ/ξεο α/θ) Σεκ 0.55 (2) θηικ ή δηαζεηηθφ 24ρ24 & (επηβάξπλζε θηικ θαη δηαζεηηθνχ εκθάληζε αζπξφκαπξεο α/θ αζπ/ξεο α/θ) Σεκ 0.97 (3) ραξηί 50ρ60 cm κεγέζπλζεο (επηβάξπλζε ραξηηνχ κεγέζπλζεο αζπξφκαπξεο α/θ 50x60 αζπ/ξεο α/θ) Σεκ 3.20

7 (4) ραξηί 24ρ24 & εκθάληζε (επηβάξπλζε ραξηηνχ εθηχπσζεο έγρξσκεο α/θ έγρξσκεο α/θ) Σεκ 6.50 (5) ραξηί 50ρ60 & κεγέζπλζεο (επηβάξπλζε δηαζεηηθνχ έγρξσκεο α/θ έγρξσκεο α/θ) Σεκ (6) θηικ ή δηαζεηηθν 24ρ24 & εκθαλ. (επηβάξπλζε θηικ θαη δηαζεηηθνχ Δγρξ.δηαζεηηθνχ έγρξσκεο α/θ) Σεκ Καηάζηαζε ζηνηρείσλ βαζκνλφκεζεο θσηνκεραλψλ Φσηνηππία Σεκ 0.00 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ (ζςνηάσθηκαν με θυηογπαμμεηπικέρ μεθόδοςρ από ηη δεκαεηία ηος 1970 και μεηά, ηο πποβολικό ηοςρ ζύζηημα είναι ηο utm και η hatt και ηο datum ηο ελληνικό) Έγρξσκν ζρέδην πφιεσλ 1:5.000 ή 1: Δθηχπσζε Σεκ 7.00 Έγρξσκν ζρέδην πφιεσλ 1:5.000 ή Raster Σεκ : Έγρξσκν ζρέδην πφιεο Αζελψλ- Πεηξαηά (1:25.000) Έγρξσκν ζρέδην πφιεο Αζελψλ- Πεηξαηά (1:25.000) Έγρξσκνο ζρνιηθφο ράξηεο θιίκαθαο 1: (5 ηεκάρηα) Έγρξσκνο ζρνιηθφο ράξηεο θιίκαθαο 1: (5 ηεκάρηα) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο (1:25.000, 1:50.000, 1: , 1: , 1: , 1: ) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο (1:25.000, 1:50.000, 1: , 1: , 1: , 1: ) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο αλαζεσξεκέλνη (1:50.000) Αλαινγηθνί ηνπνγξαθηθνί ράξηεο αλαζεσξεκέλνη (1:50.000) Δθηχπσζε (θαηφπηλ παξαγγειίαο ζην ηκήκα ρνξήγεζεο γπο) Σεκ 3.00 Raster Σεκ - Δθηχπσζε Σεκ 1.50 Raster Σεκ - Δθηχπσζε Σεκ 5.00 Raster (150dpi) Σεκ Δθηχπσζε Σεκ 7.00 Raster (150dpi) Σεκ Φεθηαθνί ράξηεο 1: ε δηαλπζκαηηθή κνξθή Σεκ Γηαλπζκαηηθά δεδνκέλα ραξηψλ 1: (erm) ε δηαλπζκαηηθή κνξθή Σεκ Έγρξσκνο ράξηεο νδηθνχ δηθηχνπ 1: (έθδνζεο 1998) ε εθηχπσζε (1 ηεκάρην) Σεκ 7.00 Έγρξσκνο ράξηεο νδηθνχ δηθηχνπ 1: ε ςεθηαθή κνξθή (1 ηεκάρην) Σεκ Έγρξσκνο ράξηεο νδηθνχ δηθηχνπ 1: (ηνπξηζηηθφο έθδνζεο ε εθηχπσζε, αλαδηπινχκελνο Σεκ ) Γνξπθνξηθφο ράξηεο Αηηηθήο ε ςεθηαθή κνξθή (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ηκήκα Σεκ ρνξήγεζεο γπο) Οξζνγ.ζπλ/λεο αθξαίσλ ζεκείσλ ραξηψλ (ξ) ε εθηχπσζε Σεκ 0.00 Ηζηνξηθνί ράξηεο αξρείηνπ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο (1:5.000, 1: , 1:20.000, 1:25.000, 1:50.000, ε εθηχπσζε Σεκ - 1:75.000, 1: , 1: , 1: , 1: ) ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

8 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) ε δηαλπζκαηηθή κνξθή (παξαγσγή θαηφπηλ παξαγγειίαο) Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) ε raster κνξθή κε γεσαλαθνξά Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) ε raster κνξθή ρσξίο γεσαλαθνξά Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αδηαθαλήο θσηνηππία (1) Σεκ Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αδηαθαλήο θσηνηππία γηα δεκφζηνπο θνξείο (1) Σεκ 4.50 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αληίγξαθν αδηαθαλνχο θσηνηππίαο Σεκ 4.50 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:5.000) Αληίγξαθν αδηαθαλνχο θσηνηππίαο γηα δεκφζηνπο Σεκ 1.12 θνξείο (1) Αδηαθαλέο θσηνηππηθφ ραξηί (επηβάξπλζε ραξηηνχ αδηαθαλνχο Σεκ 0.52 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (1:1.000 εσο 1:2.000) Τςνκεηξηθέο θακπχιεο αλα 20 κ. θσηνηππίαο) Πξψην αληίγξαθν ζε αδηαθαλέο ραξηί ε δηαλπζκαηηθή κνξθή, αλά θχιιν ράξηε 1:5.000 Σεκ Σεκ Φεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο κε βήκα θαηαγξαθήο 30 κέηξα ε format ascii ή arcinfo Σ.ρικ 3.00 Φεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο κε βήκα θαηαγξαθήο 100 κέηξα ε format ascii ή arcinfo Σ.ρικ 0.40 Φεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο κε βήκα θαηαγξαθήο 250 κέηξα ε format ascii ή arcinfo Σ.ρικ 0.20 ΓΔΩΓΑΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηξηγσλνκεηξηθνχ ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Οξζνγψληεο πληεηαγκέλεο ηξηγσλνκεηξηθνχ ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Αζηξ. πληεηαγκέλεο (θ,ι,αδ) ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ πληζηψζεο απφθιηζεο θαηαθνξχθνπ(μ,ε) ζε εθηχπσζε Σεκ 0.00 πληεηαγκέλεο ζεκείσλ δηθηχνπ gps ζε εθηχπσζε Σεκ Γεσκεηξηθφ πςφκεηξν ρσξνζηαζκηθήο αθεηεξίαο-reper ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Πεξηγξαθέο ρσξνζηαζκ.αθεηεξηψλ ζε εθηχπσζε Σεκ 1.60 ΓΔΩΦΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Απφιπηε ηηκή βαξπηνκεηξηθνχ ζεκείνπ η-ηη ηάμεο ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Απφιπηε ηηκή βαξπηνκεηξηθνχ ζεκείνπ πχθλσζεο ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Παιηξξνηαθέο δηνξζψζεηο αλά κήλα ζε εθηχπσζε Σεκ Μαγλεηηθή απφθιηζε (d) ζεκείνπ ζε εθηχπσζε Σεκ 6.00 Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο ειεχζεξνπ αέξνο (1: , ε εθηχπσζε Σεκ : ) Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο ε ςεθηαθφ αξρείν raster ειεχζεξνπ αέξνο (1: , (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε γπο) 1: , 1: ) Σεκ Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο απιήο bouguer (1: , 1: , Δθηχπσζε Σεκ 30.00

9 1: ) Υάξηεο αλσκαιηψλ βαξχηεηαο απιήο bouguer (1: , 1: , 1: ) Υάξηεο καγλεηηθήο απφθιηζεο d (1: ) Υάξηεο καγλεηηθήο απφθιηζεο d (1: ) ε ςεθηαθφ αξρείν raster (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε γπο) Σεκ Δθηχπσζε Σεκ ε ςεθηαθφ αξρείν raster Σεκ (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε γπο) Πίνακαρ 2. Λίζηα Υαξηνγξαθηθψλ πνξτφλησλ ηεο Γ.Τ.. (Πεγή: Λεπηομέπειερ: 1. Υάξηεο θιίκαθαο 1:25.000: Ζ ΓΤ δηαζέηεη θαη κία ζεηξά ραξηψλ θιίκαθαο 1: Πξφθεηηαη γηα κία ζεηξά ραξηψλ πνπ δελ έηπρε επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο ραξηνγξάθνπο ηεο ρψξαο ζε αληίζεζε κε ηελ πνιχ πεηπρεκέλε ζεηξά θιίκαθαο 1: Υάξηεο θιίκαθαο 1:50.000: Σν πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ην UTM θαη ην datum ην Δπξσπατθφ. Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 387, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 15 x 15, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή θαη αξηζκεηηθή (κε αιθαβεηηθή ζεηξά), δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ, νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη νη ράξηεο Υξήζεσλ Γεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 3. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1979, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ην UTM θαη ην datum ην Δπξσπατθφ. Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 128, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 30 x 30, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή, δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. 4. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1979, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη ην datum είλαη άγλσζην (ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα πηζαλφλ λα είλαη UTM). Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 32, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 10 x 1030, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή θαη αξηζκεηηθή (θαηά ζεηξέο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ), δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο αλά Ννκφ θαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ αλά Ννκφ. 5. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1979, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ε ζχκκνξθε θσληθή πξνβνιή Lambert κε δχν ζηαζεξνχο παξαιιήινπο θαη datum ην ειιεηςνεηδέο ηνπ Clarke Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 10, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 20 x 10, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή, δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη. Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη νη ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ν ράξηεο Υξήζεσλ Γεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 6. Υάξηεο θιίκαθαο 1: : πληάρζεθαλ ην 1976, ην πξνβνιηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε πνιπθσληθή πξνβνιή ηνπ IMW θαη datum ην ειιεηςνεηδέο ηνπ Clarke Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ είλαη 5, ε δηαλνκή ηνπο είλαη γεσγξαθηθή 40 x 60, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο είλαη νλνκαζηηθή, δηαηίζεληαη απφ ηε ΓΤ θαη είλαη έγρξσκνη

10 Παξάγσγνη ράξηεο απηήο ηεο ζεηξάο ραξηψλ είλαη ν ράξηεο θιίκαθαο 1: ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. (Καξαληθφιαο, Ν. 2007) 3.2. Οπγανιζμόρ Κηημαηολογίος και Υαπηογπαθήζευν Δλλάδαρ (ΟΚΥΔ) Ο Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (Ο.Κ.Υ.Δ.) είλαη Γεκφζηνο Οξγαληζκφο πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Δθδίδεη ηα παξαθάησ πξνηφληα: ΑΔΡΟΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Αζπξφκαπξεο Α/Φ δηαθφξσλ θιηκάθσλ (Γηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο 23x23 εθ., 18x18 εθ. θαη 15x10 εθ. ) ( ) 2. Έγρξσκεο Α/Φ δηαθφξσλ θιηκάθσλ (Γηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο 23x23 εθ. ) ( ) ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Πηλαθίδεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ησλ Αζελψλ ζε θιίκαθα 1:2.000 (1922) ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Αλαινγηθνί θηεκαηνινγηθνί ράξηεο 2. Φεθηαθνί θηεκαηνινγηθνί ράξηεο 3. Κηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα 4. Κηεκαηνινγηθνί πίλαθεο 5. Οξζνθσηνράξηεο θιίκαθαο 1:5000, αξ. θχιισλ: Φεθηαθά κνληέια εδάθνπο ζε αξρεία ηχπνπ ASCII 1. Φεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ GIS α. Βηνθπζηθή θάιπςε γεο θιίκαθαο 1: ζε ΔΓΑ 87 β. Γηνηθεηηθά φξηα ΟΣΑ ( ) γ. Έδξεο ΟΣΑ ( ) 2. Υαξηνγξαθηθφ πιηθφ απφ επεμεξγαζία ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ α. ξηα ΟΣΑ 1991, έδξεο ΟΣΑ, νλνκαζίεο ΟΣΑ θαη θάλλαβνο δηαλνκήο 1:1.000 θαη 1:5.000 ζε ΔΓΑ 87 (θιίκαθα 1:50.000) β. Ννκνί κε δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.2539/97, αλάγιπθν, νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ιίκλεο, νλνκαζίεο λνκψλ, ΟΣΑ, εδξψλ, λεζηψλ θ.ι.π. ΓΔΩΓΑΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Σξηγσλνκεηξηθά ζεκεία ζε αξρείν MS Excel 2. θαξηθήκαηα ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ ζε θιίκαθα 1: (ζέζε ζεκείσλ) Πίνακας 3. Τα χαρτογραφικά προϊόντα του Ο.Κ.Χ.Ε. (Πθγι: Δθνική ηαηιζηική Τπηπεζία Δλλάδορ Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο,

11 πξνέβε ζε θαηάξηηζε ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη δεκηνχξγεζε ηελ απαηηνχκελε ςεθηαθή γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.. Σα ραξηνγξαθηθά πξνηφληα πνπ παξάγεη είλαη ηα εμήο: Φεθηαθά ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα θιίκαθαο 1:5.000 ζε ΔΓΑ 87 γηα ηνπο 485 νηθηζκνχο ηεο ρψξαο (κε πιεζπζκφ>2000) θαη γηα ηνπο 124 νηθηζκνχο (κε πιεζπζκφ<2000) Αλαινγηθά ραξηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1:5.000 ζε ΔΓΑ 87 γηα ηνπο 485 νηθηζκνχο ηεο ρψξαο (κε πιεζπζκφ>2000) θαη γηα ηνπο 124 νηθηζκνχο (κε πιεζπζκφ<2000) Φεθηαθά ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα θιίκαθαο 1: άμνλεο δξφκσλ θαη νλνκαζία ηνπο, πεξηγξάκκαηα θαη αξίζκεζε Ο.Σ. πεξηγξάκκαηα θαη αξίζκεζε θηηξίσλ ξηα ΟΣΑ, Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ζέζεηο θαη νλνκαζία νηθηζκψλ Θεκαηηθνί ράξηεο Πίνακας 4. Τα χαρτογαφικά προϊόντα τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. (Πθγι: Τδπογπαθική Τπηπεζία Πολεμικού Ναςηικού Σα ραξηνγξαθηθά πξνηφληα πνπ παξάγεη ε Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ είλαη δχν εηδψλ: 1. Ζιεθηξνληθνί λαπηηθνί ράξηεο (ENCs) ηχπνπ "VECTOR" ζε κνξθή S57 Ed 3.1 ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπγηεζλνχο Τδξνγξαθηθνχ Οξγαληζκνχ. Οη ράξηεο απηνί είλαη θαηάιιεινη γηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Ναπηηιίαο ECDIS (Electronic Chart Display Information System), αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο δεδνκέλσλ κνξθήο S57 Ed Έληππνη λαπηηθέο ράξηεο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο (εθδφζεηο ) Πίνακας 5. Τα χαρτογαφικά προϊόντα τθσ Υ.Υ.Π.Ν. (http://www.hnhs.gr) Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Δπεςνών Σν ΗΓΜΔ δηαζέηεη έλαλ θαηάινγν απφ 515 ράξηεο ηεο Διιάδαο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο. Οη ράξηεο απηνί είλαη δηαζέζηκνη γηα ην θνηλφ πξνο κειέηε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ΗΓΜΔ. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη δεθάδεο άιινη ζεκαηνινγηθνί ράξηεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ηερληθέο εθζέζεηο θαη κειέηεο ηνπ ΗΓΜΔ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ ραξηψλ ηνπ ΗΓΜΔ: Δίδορ Υάπηη Γεσινγηθφο Δδαθνινγηθφο Κλίμακερ Απ. θύλλυν Έηορ 1: , 1: , 1: , 1: , 1:50.000, 1:25.000, 1:20.000, 1: : , 1: , 1: , 1: , 1: , 1: ,

12 1: Θεξκνκεηαιιηθψλ Πεγψλ 1: Κνηηαζκαηνινγηθφο 1: , 1: , 2001 Μεηαιινγελεηηθφο 1: εηζκνηεθηνληθφο 1: , 1: , 1989 Υάξηεο κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ 1: , 1: [ρ.ρ.] Τδξνγεσινγηθφο 1: , 1: Γεσρεκηθφο 1: Γεσρεκηθφο Άηιαληαο 1: Φσηνγεσινγηθφο 1: Νενηεθηνληθφο 1: Πίνακας 6. Τα χαρτογαφικά προϊόντα του Ι.Γ.Μ.Ε. (Πθγι:http://portal.igme.gr) Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ Οη ράξηεο πνπ παξάγεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είλαη νη εμήο: Δίδορ Υάπηη Κλίμακα Έηορ Υαξηνγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ Natura : Υαξηνγξάθεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 1: Υαξηνγξάθεζε ησλ δσλψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο ησλ 69 ζεκαληηθψλ 1: πεξηνρψλ γηα ηα πνπιηά ζε ΔΓΑ ηξαηεγηθφο Υάξηεο Θνξχβνπ (ΥΘ) : Δπνπηηθνί ράξηεο.υ.θ Αηηηθήο Οδνχ κε & ρσξίο δνξπθνξηθφ 1: ππφβαζξν 2010 Υάξηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γξακκηθή 2010 Θεκαηηθνί Υάξηεο Δθηίκεζεο ηνπ Σερληθά θαη Οηθνλνκηθά Δθκεηαιιεχζηκνπ Γπλακηθνχ ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ζηνλ Διιεληθφ Υψξν γξακκηθή Υάξηεο ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ, ζέζεηο εγθαηαζηάζεσλ, θνηηάζκαηα γξακκηθή θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ ελέξγεηα) θαζψο θαη ράξηεο δπλακηθνχ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Τδξνινγηθέο ιεθάλεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Διιάδαο) Πίνακας 7. Τα χαρτογαφικά προϊόντα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Πθγι: Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν Οη ράξηεο πνπ παξάγεη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ είλαη νη εμήο: Δίδορ Υάπηη Κλίμακα Έηορ

13 Υάξηεο θιηκάθσζεο θαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα 2007 Θεκαηηθνί δαζηθνί ράξηεο 1: Αληηππξηθνί ράξηεο Αηηηθήο έγρξσκνη ζεκαηηθνί ράξηεο 1: Υάξηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δαζηθψλ γαηψλ (αξ. θχιισλ:237) 1: Υάξηεο γαηψλ θαη γαηντθαλφηεηαο (αξ. θχιισλ:386) 1: Πίνακας 8. Τα χαρτογαφικά προϊόντα του Υ.Α.Α.Τ. (Πθγι: 4. Ιδιυηική σαπηογπαθική παπαγυγή και εηαιπείερ σαπηογπαθίαρ. ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ ζπλνιηθή ραξηνγξάθεζε ηεο Διιεληθήο ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο ε εξγαζία απηή εζηηάδεη ζηνλ ηδησηηφ ρψξν θαη ζηηο Διιεληθέο Υαξηνγξαθηθέο Δηαηξείεο θαη κάιηζηα ζηηο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ θχξην πξντφλ ηελ έληππε ραξηνγξαθία θαη ηελ παξαγσγή έληππσλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ. Με ηελ κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Διιεληθήο ηδησηηθήο ραξηνγξαθηθήο πξσηνβνπιίαο. Αλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζε έλα κεγάιν κέξνο ηδησηηθψλ θνξέσλ ραξηνγξαθίαο, κφλν κεξηθέο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα απηή. Έηζη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απηήο έρνπλ δχν άμνλεο ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εηαηξείεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηζηνχ θαη ηελ επηθνηλσλία-ζπλέληεπμε ησλ ππεχζπλσλ ησλ εηαηξεηψλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ραξηνγαθηθή ηνπο παξαγσγή. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα είλαη νη αθφινπζεο. Ανάβαζη: Υαπηογπαθία και ζςζηήμαηα πλοήγηζηρ, ηοά Απζακείος 6Α, Αθήνα Σηλ./ fax: Ζ Αλάβαζε ην 1997 εμέδσζε ηνλ πξψην ηεο ράξηε. Ζ ΑΝΑΒΑΖ είλαη κέινο ηεο IMTA (International Map Trade Association), δηεζλνχο έλσζεο πνπ ζπγθεληξψλεη θνξείο, νξγαληζκνχο θαη εηαηξείεο απφ φιν ηνλ θφζκν, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία ραξηψλ. Ζ εηαηξεία θάλεη ρξήζε GPS γηα ηηο θαηαγξαθέο, θαη Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα ηελ νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο βάζεηο δεδνκέλσλ ζε θιίκαθα ρψξαο, γηα πεξηζζφηεξα απν 100 ζεκαηηθά επίπεδα. Καζηέξσζε ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ Γεσδαηηηθνχ πζηήκαηνο Αλαθνξάο (ΔΓΑ87) ζηνπο ράξηεο ηεο (ζεηξά Topo) θαη παξάιιεια, ράξε ζηε ρξήζε ηνπ GIS, κπφξεζε λα εκθαλίζεη πάλσ ζηνπο ράξηεο (πξνβεβιεκέλεο) αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ησλ GPS, ηνπ WGS84. Δμάιινπ ε Αλάβαζε, κε ηα ελεκεξσηηθά ηεο έληππα θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγάλσλε επη ζεηξά εηψλ, ζπλέβαιε ζηελ εθιαΐθεπζε θαη δηάδνζε γλψζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη άιια ζέκαηα ηεο ζχγρξνλεο ραξηνγξαθίαο, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ GPS ζε ζπλδπαζκφ κε ην ράξηε - κέρξη ηφηε πξνζηηέο κφλν ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ Αλάβαζε εηζήγαγε ην ειιεληθφ θνηλφ ζηελ ςεθηαθή ραξηνγξαθία, δηαζέηνληαο φινπο ηνπο ράξηεο ηεο ζε ςεθηαθή κνξθή (Topomaps) θαη θαηαζθεπάδνληαο ινγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (TopoView). Σν ινγηζκηθφ απηφ έγηλε ζηαδηαθά έλα εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηαγξαθψλ ζην πεδίν θαη ζήκεξα εμειίζζεηαη ζε έλα ηζρπξφ εξγαιείν πινήγεζεο (TopoNavigator).

14 Καηαζθεχαζε ηνπο πξψηνπο ράξηεο ηεο Διιάδαο γηα GPS, ηφζν γηα νδηθή φζν θαη γηα πεδνπνξηθή ρξήζε (κε ηζνυςείο θακπχιεο θαη κνλνπάηηα). Βεβαίσο, ε ςπρή ηεο Αλάβαζεο παξακέλεη ζηα βνπλά θαη ην αγαπεκέλν ηεο θνηλφ είλαη νη απαληαρνχ ηεο γεο πεδνπφξνη, πνπ βξίζθνπλ ζηνπο ράξηεο ηεο, φρη κφλν αθξηβείο απνηππψζεηο ησλ κνλνπαηηψλ αιιά θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζήκαλζε θαη ηε βαηφηεηά ηνπο κε ηε κνξθή κηθξψλ ζρνιίσλ ζηελ πίζσ φςε ησλ ραξηψλ. Ζ Αλάβαζε έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα. Παξάιιεια κε ηελ εθδνηηθή - ραξηνγξαθηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθεπκέλν ηαμηδησηηθφ βηβιηνπσιείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε ηε κεγαιχηεξε ζπιινγή απν ράξηεο θαη νδεγνχο γηα φιν ηνλ θφζκν, νξεηβαηηθά βηβιία, πδξφγεηεο ζθαίξεο, ράξηεο ηνίρνπ, ιεπθψκαηα. Γηαζέηεη επίζεο GPS, ππνινγηζηέο απηνθηλήηνπ κε νζφλεο αθήο, ππνινγηζηέο παιάκεο, θαη παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ. Καηεγνξίεο ραξηψλ: Υάξηεο θαη νδεγνί γηα ηνλ θφζκν Υάξηεο θαη νδεγνί γηα ηελ Διιάδα Φεθηαθνί Υάξηεο ΡΔΚΟ, (7ο σλμ. Θεζζαλονίκηρ - Ωπαιοκάζηπος Σηλέθυνο , Σασ. Θςπιρ Σ.Κ Θεζζαλονίκη, Ζ εηαηξία ΡΔΚΟ μεθίλεζε ην 1932 κε ηνλ ηδξπηή ηεο Αλδξέα Ρέθν. ηε ζπλερεία, ν Ησάλλεο Ρέθνο δηεπξχλνληαο ηελ επηρείξεζε ην 1974 δεκηνχξγεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ζην 7ν ρικ Θεο/ληθεο Χξαηνθάζηξνπ κε ηελ επσλπκία «Η.ΡΔΚΟ θ ΗΑ Ο.Δ.». Ζ εηαηξία ζπλερίδεη απφ ην 1990 κε ηελ λνκηθή κνξθή «ΡΔΚΟ Δ.Π.Δ.». Ζ εηαηξία εδξεχεη ζην 7ν ρηικ Χξαηνθάζηξνπ Θεο/ληθεο ζ έλα ρψξν 2700 η.κ. Οη εθηππψζεηο ηεο εηαηξίαο καο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε δηθέο ηεο εθδφζεηο. ηηο εθδφζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη παηδηθά βηβιία, παηδηθή ινγνηερλία, είδε βηβιηνραξηνπσιείνπ, ζρνιηθά βνεζήκαηα, ράξηεο, εκεξνιφγηα, ηεηξάδηα, θάξηεο Υξηζηνπγέλλσλ-Πάζρα, ηνπξηζηηθά είδε (νδεγνχο θάξηεο, αθίζεο), εθδφζεηο-ιεπθψκαηα. TERRAIN (Καπνεάδος 4, 10675, Κολυνάκι, ΑΘΗΝΑ, Σηλ: , Φαξ: , Ζ ραξηνγξαθηθή θαη εθδνηηθή εηαηξία TERRAIN ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ Ηδξπηήο ηεο είλαη ν ηέθαλνο Φεκέλνο, ηαμηδησηηθφο ζπγγξαθέαο θαη εθδφηεο. Ζ TERRAIN δεκηνπξγεί ράξηεο απνθιεηζηηθά κε επηηφπηα έξεπλα θαη κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο GIS (Geographical Information Systems). Υαξηνγξαθεί ηελ αθηνγξακκή ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ, κίιη πξνο κίιη, θαη απνηππψλεη ζηνπο ράξηεο ηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαιίεο. Δπίζεο, ζηνπο ράξηεο ηεο απνηππψλνληαη γηα πξψηε θνξά ηα αλαξξηρεηηθά πεδία φιεο ηεο Διιάδαο, νη θαιχηεξεο πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, νη δηαδξνκέο canyoning θαη ηα θαηαδπηηθά θέληξα. Σππψλεη ζε «ραξηί» polyart, πνπ δελ ζθίδεηαη θαη είλαη 100% αδηάβξνρν αιιά θαη αλαθπθιψζηκν. Έηζη νη ράξηεο δελ θαηαζηξέθνληαη φζν βαξηά ρξήζε θη αλ ππνζηνχλ. Καηεγνξίεο: Υάξηεο ειιεληθψλ λεζηψλ, ζε θιίκαθα 1: : Πεδνπνξηθνί ράξηεο νξεηλψλ πεξηνρψλ, ζε θιίκαθα 1: Οδηθνί ράξηεο ζηελ θιίκαθα 1:

15 Υάξηεο γηα εηαηξίεο, ηδηψηεο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, κε ηα ζηνηρεία ραξηνζχλζεζεο πνπ ζέιεη ν πειάηεο. Υαξηνγξάθεζε κέζσ επηηφπηαο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή θαη απνηχπσζε ζηνηρείσλ ζηνπο ράξηεο αλαιπηηθήο θιίκαθαο (απφ 1: έσο 1: ) Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν θαη ζην γξαθείν ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηερλνινγία GIS Γηα ηελ ραξηνγξαθηθή εξγαζία ζην πεδίν, νη ραξηνγξάθνη ηεο TERRAIN ρξεζηκνπνηνχλ θνξεηά επαγγεικαηηθά GPS πςειήο αθξίβεηαο (κνληέιν Mobile Mapper CX ηεο MAGELLAN Professional), πνπ δίλνπλ αθξίβεηα θαηαγξαθήο +- 1 κ. ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ΔΚΓΟΔΙ ROAD (όλυνορ 71, Αθήνα, ηηλ , , fax , - Ζ ROAD ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1998 θαη ήηαλ ην πξψην ακηγέο ηαμηδησηηθφ βηβιηνπσιείν ζηε ρψξα καο. Υαξηνγξάθεζε κέζσ επηηφπηαο έξεπλαο Υαξαθηεξηζηηθά ραξηψλ: GIS, ραξηνγξαθία πςειήο αθξίβεηαο Ζ πην πιήξεο θαηαγξαθή νδηθνχ δηθηχνπ Γεσθπζηθφ Τπφβαζξν αθξηβείαο (αγνξά απφ κηα ακεξηθαληθή εηαηξία γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ πςειήο αθξηβείαο, θαη επεμεξγαζία, πξνζζέηνληαο ρξψκαηα θαη ηνλίδνληαο ηηο γξακκέο, έηζη ψζηε λα γίλεη πην θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε) Δχρξεζηνο θαη επαλάγλσζηνο Έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ Αθξίβεηα GIS ζηελ απνηχπσζε θιεξφ εμψθπιιν ή ηζρπξή πιαζηηθνπνίεζε Γηαξθήο ελεκέξσζε Άξηζηε πνηφηεηα εθηχπσζεο (δηαζηάζεσλ άλσ ησλ 100 x 70 cm ΔΜΒΔΛΙΑ ΔΚΓΟΣΙΚΗ (Υαλκηδόνορ 18-24, Αθήνα, Σηλ , fax , Ζ εηαηξεία ΔΜΒΔΛΔΗΑ Δθδoηηθή, αζρoιείηαη επί κία 20εηία, κε ηελ επηκέιεηα ηoλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ έθδoζε oδηθψλ ραξηψλ ηαμηδησηηθψλ oδεγψλ. Oη ράξηεο - oδεγoί πoπ εθδίδεη γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη ηα λεζηά είλαη απoηέιεζκα ησλ ζπρλψλ ηαμηδίσλ θαη επηζθέςεσλ κε επηηφπηα έξεπλα, ζπγθεληξψλoληαο ζηoηρεία θαη πιεξoθoξίεο γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη αμηoπηζηία ησλ ραξηψλ. Καηεγνξίεο ραξηψλ: ηoλ oδηθφ άηιαληα oδεγφ ΔΛΛΑ oδηθoί ράξηεο ράξηεο γηα ηελ πεξηθέξεηα ζε θιίκαθα 1: γηα ηελ Θξάθε, ηελ Μαθεδoλία, ηελ Ήπεηξo, ηελ Θεζζαιία, ηελ ηεξεά Διιάδα, ηελ Πειoπφλλεζo, θαη ηελ Κξήηε ράξηεο γηα πηo ελδηαθέξoληα λεζηά: χξoο, Ακoξγφο, Ίoο, αληoξίλε, έξηθoο, Νάμoο, Μχθoλoο, Πάξoο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Κεθαιιoληά, Εάθπλζoο, Κσο

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα