Powersilent Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly"

Transcript

1 Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné pokyny Náhradné dielce

2 2

3 Přístroj nesmíte uvést do provozu dříve, dokud si nepřečtete tento návod k použití, nedodržíte všechny pokyny v něm uvedené a přístroj nesmontujete předepsaným způsobem. Popis stroje Tento návod uchovejte pro další použití. Obsah Rozsah dodávky 3 Popis stroje 3 Provozní doby 3 Symboly na přístroji 3 Symboly v návodu k použití 4 Vymezení použití 4 Zbytková rizika 4 Bezpečnost práce 4 Montáž 6 / 21 Uvedení do provozu 6 Práce se zahradním štěpkovačem 7 Nastavení protinože 8 Údržba a péče 8 Možné poruchy 9 Technické údaje 10 ES Prohlášení o shodě 10 Záruka 10 Náhradní díly 19 Rozsah dodávky Zkontrolujte podle níže uvedeného seznamu obsah kartonu z hlediska kompletnosti případných škod při přepravě. Zjištěné nedostatky sdělte ihned obchodníkovi, dodavateli resp. výrobci. Pozdější reklamace se neuznávají. 1 částečně smontovaný přístroj 1 podstavec 2 kolečka 2 kryty kol 2 opěrné nohy 1 sáček se šrouby 1 záchytný koš 1 pěchovadlo 1 návod k použití A. Resetovací tlačítko / ochrana motoru B. Tlačítko vyp/zap C. Přepínač směru otáčení D. Rukojeť E. Horní část pláště F. Zámek záchytného koše G. Násypka pro drcený materiál H. Síťová zásuvka I. Stavěcí šroub J. Záchytný koš K. Podstavec s kolečky a opěrnýma nohama Provozní doby Řiďte se místními předpisy. Symboly na přístroji Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Před opravou, údržbou nebo čištěním vždy vypněte motor a odpojte stroj od sítě. CZ 3

4 Nebezpečí zranění odletujícími částicemi drceného odpadu při běžícím motoru. Obsluha přístroje musí zamezit přístup do pracovního okruhu dalším osobám event. domácím zvířatům. Používejte ochranné prostředky očí a sluchu. Drcený materiál je správně rozdrcen Používejte ochranné rukavice. Záchytný koš je uzavřen Záchytný koš je odemčen Pozor na rotující nože. Nestrkejte končetiny do otvorů jestliže motor běží. Chraňte před vlhkem. Drcený materiál není správně rozdrcen Vymezení použití K odbornému použití patří drcení (štěpkování) větví všeho druhu do průměru max. (v závislosti na druhu dřeva a čerstvosti) zvadlého, vlhkého, již několik dní skladovaného zahradního odpadu střídavě s větvemi. Drcení skla, kovu, plastů, igelitových sáčků, kamenů, látkových odpadů, kořenů se zeminou, odpadů bez pevné konzistence (např. kuchyňské odpady) se výslovně vylučuje. Zahradní štěpkovač je vhodný pouze pro použití v domácnostech a na zahradě. Jako štěpkovače pro domácí či hobby-zahradní použití se rozumí přístroje, které nejsou používány na veřejných prostranstvích, parcích, sportovištích nebo oblasti zemědělství či lesního hospodářství. Do této kapitoly patří též dodržení výrobcem předepsaných Pokynů z hlediska údržby, péče a event.oprav či čištění stroje. Rovněž dodržení všech bezpečnostních pokynů. Každé jiné použití stroje nespadá do okruhu působnosti stroje a jestliže při takovém užití vzniknou škody, veškerá rizika z nich plynoucí jdou na vrub uživatele. Svévolné změny na stroji jsou nepřípustné a vylučují veškeré ručení výrobce za takto způsobené škody. Používat štěpkovač a provádět jeho seřizování a údržbu smí pouze osoby, které jsou s těmito činnostmi obeznámeny a které byly poučeny o možných rizicích. Event. opravy štěpkovače smí, vedle výrobce, provádět pouze autorizovaný servis. Elektrospotřebiče nepatří do domácího odpadu. Zařízení, příslušenství a obal odevzdávejte k recyklaci šetřící životní prostředí. Podle evropské směrnice 2002/96/ ES o elektro- a elektronických starších přístrojích je nutné použité elektropřístroje odděleně shromažďovat a dodávat k ekologické recyklaci. Symboly v návodu k použití Hrozící nebezpečí nebo nebezpečná situace. Zanedbání těchto upozornění může mít za následek zranění nebo věcné škody. Důležité pokyny pro správný postup. Zanedbání těchto pokynů může vést k poruchám. Pokyny pro uživatele. Tyto pokyny vám pomohou optimálně využít všechny funkce. Montáž, obsluha a údržba. Zde se přesně vysvětluje, co musíte udělat. Zbytková rizika I při předpisovém použití mohou navzdory dodržení všech příslušných bezpečnostních ustanovení existovat ještě zbytková rizika, daná konstrukcí přístroje. Tato zbytková rizika lze minimalizovat dodržením bezpečnostních pokynů a vymezeného použití, jakož i tohoto návodu k použití. Při vlastní práci ohleduplnost a opatrnost zmenšují rizika zranění nebo jiných škod. Nebezpečí zranění prstů a rukou, jestliže saháte rukou do otvoru a dostanete se do prostoru nožů. Nebezpečí zranění prstů a rukou při montáži a čištění řezací frézy. Nebezpečí zranění odletujícími kusy drceného materiálu v prostoru násypky. Ohrožení elektrickým proudem při použití nesprávného elektrického přívodu. Dotyk součástí pod napětím při otevření elektrických částí přístroje. Ohrožení sluchu při déle trvající práci bez chrániče sluchu. Přes všechna podniknutá opatření mohou kromě toho existovat ještě další skrytá zbytková rizika. 4 CZ

5 Bezpečnost práce Před uvedením tohoto výrobku do provozu si přečtěte a dodržujte následující pokyny a předpisy bezpečnosti práce vašeho profesního sdružení resp. v dané zemi platné bezpečnostní předpisy, abyste ochránili sebe a jiné před možným úrazem. Bezpečnostní pokyny sdělte všem ostatním osobám, které se strojem pracují. Uložte dobře tyto bezpečnostní předpisy. Opravy bezpečnostního vypínání smí provádět jen výrobce resp. jím pověřené osoby. Před použitím se seznamte s přístrojem pomocí tohoto návodu k použití. Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen (viz vymezení použití a práce se zahradním štěpkovačem). Při práci zaujměte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Při práci se nad štěpkovač nenaklánějte. Při vkládání odpadu stůjte stejně rovně jako štěpkovač. Buďte pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. Přistupujte k práci odpovědně. Nepoužívejte přístroj, když jste unavení nebo když jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při použití přístroje může mít za následky vážná zranění. Při práci používejte ochranné brýle, pracovní rukavice a ochranu sluchu. Noste vhodný pracovní oděv: žádné široké oblečení, neklouzavou obuv. Obsluha je v pracovním okruhu stroje odpovědná za ostatní osoby. Děti a mladiství (do 16 let) nesmějí štěpkovač obsluhovat. Tento přístroj nesmějí používat lidé s ohraničenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo lidé s nedostatečnou zkušeností nebo neznalostí užívání stroje. V případě, že stroj používá nezkušená osoba je třeba, aby její práci dozorovala další osoba, která je s prací stroje obeznámena a poradila se správným použitím stroje. Dávejte pozor na děti. Ujistěte se, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti se nesmějí zdržovat v blízkosti stroje. Nikdy nezapínejte přístroj, je-li v pracovním okruhu ještě jiná osoba. Nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru. Udržujte pracovní prostor uklizený! Nepořádek může mít za následek úraz. Zaujměte pracovní postoj ze strany nebo za přístrojem. Nikdy nestůjte v prostoru výstupního otvoru. Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru. Obličej a tělo držte daleko od plnicího otvoru. Nepřetěžujte přístroj! Nejlépe a bezpečně se pracuje v uvedeném výkonovém rozsahu. CZ Přístroj provozujte jen s kompletním a správně namontovaným bezpečnostním zařízením, na stroji neupravujte nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost. Neprovozujte přístroj bez plnicí násypky. Přístroj a jeho části se nesmí upravovat. Před zapnutím motoru se přístroj musí zavřít. Přístroj se nesmí ostřikovat vodou (nebezpečí úrazu elektrickým proudem). Dbejte na pracovní prostředí a jeho vliv na práci: Nikdy neprovozujte přístroj ve vlhkém prostředí. Přístroj nenechávejte stát na dešti ani nepracujte v dešti. Postarejte se o dokonalé osvětlení pracoviště. Přístroj připojujte pouze na odpovídající předpisovou zásuvku. Abyste zamezili zbytečnému poranění prstů, noste při montáži či očistě stroje rukavice. Nepřepravujte stroj s běžícím motorem. Stroj vypněte a vytáhněte vidlici ze sítě při: připevnění a vyjmutí záchytného koše údržbě a čištění přepravě kontrole elektrického přívodu, zda nejsou kabely poškozené nebo zamotané dopravě opravách opuštění stroje (i krátkodobém přerušení práce). Při ucpání vstupního či výstupního otvoru nejprve vypněte přístroj a odpojte od el. proudu. Teprve potom odstraňte ucpávku. Zkontrolujte stroj na případné poškození: Pečlivě zkontrolujte bezvadný stav stroje z hlediska bezpečnosti a funkce. Zkontrolujte, zda všechny pohyblivé části jsou plně funkční, neváznou a nejsou poškozené. Zkontrolujte jejich správné namontování. Tyto části musí splňovat podmínky bezvadného provozu a tím bezpečný chod stroje. Poškozené bezpečnostní zařízení nebo součásti se musí odborně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisu, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak. Nikdy nezapínejte přístroj, je-li v pracovním okruhu ještě jiná osoba. Jestliže přístroj nepoužíváte, skladujte jej (i nářadí) v suchém, uzavřeném prostoru, kam zejména děti nemají přístup. Elektrická bezpečnost Provedení připojovacího vedení podle ČSN IEC (H 07 RN-F) s průřezem vodičů minimálně 1,5 mm² při délce kabelu do 25 m 2,5 mm² při délce kabelu nad 25 m (do cca 40 m) Dlouhé a tenké připojovací vodiče způsobují napěťový úbytek. Motor již nedosahuje svůj maximální výkon, funkce přístroje se snižuje. 5

6 Při používání kabelového bubnu kabel zcela odmotejte. Vidlice a zásuvky na připojovacích vodičích musejí být z pryže, měkčeného PVC nebo jiného termoplastického materiálu o stejné mechanické pevnosti nebo musejí být tímto materiálem potažené. Zásuvka připojovacího vodiče musí být chráněna před stříkající vodou. Při vedení kabelu je třeba dbát na to, aby se kabel nelámal, nesvíral a zásuvka nebyla v mokru. Nepoužívejte kabel pro účely, ke kterým není určen. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte kabel k vytahování vidlice ze zásuvky. Prodlužovací kabel pravidelně kontrolujte a vyměňte v případě jeho poškození. Nedotýkejte se poškozených el.částí a vedení dříve, než stroj odpojíte od sítě el.proudu. Nepoužívejte vadné přívodní kabely. Venku používejte jen prodlužovací kabely k tomu schválené a příslušně označené. Nepoužívejte žádné provizorní elektrické připojení. Jističe se nesmí nikdy přemostit ani vyřadit z provozu. Přístroj připojujte na síť přes proudový chránič (30 ma). Elektrické připojení a opravy na elektrických součástech smí provádět jen odborný elektrikář s koncesí nebo některé z našich servisních míst. Přitom se musí dodržet místní předpisy, zvláště pokud se týká ochranných opatření. Opravy ostatních částí stroje provádí výrobce nebo jím pověřený servis. Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných náhradních dílů a jiného příslušenství může dojít k úrazu uživatele. Za takto vzniklé škody výrobce neodpovídá. Montáž viz str. 21 Uvedení do provozu Přesvědčte se, že přístroj je kompletní a správně smontován. Štěpkovač před použitím postavte na vodorovný a pevný podklad (nebezpečí překocení). Přístroj používejte jen ve venkovním prostředí. Minimální bezpečná vzdálenost, od dalších stěn(venku) či jiných pevných předmětů, je 2 m. Před každým použitím zkontrolujte: vadná místa přívodního kabelu (trhliny, řezy apod.) nepoužívejte vadné kabely poškození přístroje (viz Bezpečnost práce) zda jsou všechny šrouby pevně utažené Připojení k síti Porovnejte napětí na typovém štítku s napětím sítě a přístroj připojte na odpovídající a předpisovou zásuvku. Připojte stroj pomocí správných pojistek. Použijte prodlužovací kabel dostatečného průřezu. Síťové pojistky W 16 A pomalá Impedance sítě Při nepříznivých podmínkách sítě může při zapínání přístroje dojít ke krátkému poklesu napětí, které může ovlivnit jiné přístroje (např. pohasnutí světla). Neočekávají se žádné poruchy, pokud je dodržena maximální impedance sítě, uvedená v tabulce. příkon P 1 (W) impedance sítě Z max (Ω) W 0,42 Zapínač/vypínač Nepoužívejte žádné přístroje, u kterých se nedá spínač zapínat a vypínat. Poškozené spínače se musejí dát k opravě nebo výměně do servisu. resetovací tlačítko (ochrana motoru) ZAP 6 CZ zpětný chod přepínač směru otáčení

7 Zapnutí Stiskněte zelené tlačítko I Vypnutí Stiskněte červené tlačítko 0 Pojistka proti znovuspuštění při výpadku proudu Při výpadku proudu se přístroj automaticky vypne (spouštěč při nulovém napětí). K opětovnému zapnutí je nutné znovu stisknout zelené tlačítko. Ochrana motoru Motor je vybaven jističem a při přetížení se samočinně vypíná. Motor je možné po fázi ochlazení (cca 5 minut) opět zapnout. Stiskněte 1. resetovací tlačítko (ochrana motoru) 2. zelené tlačítko I pro opětovné zapnutí. Přepínač směru otáčení Přepínač směru otáčení použijte pouze tehdy, je-li štěpkovač vypnutý. Poloha Materiál vtahuje a řeže válcová fréza. Poloha Fréza pracuje opačným směrem a uváznutý materiál se uvolní. Poté co jste přepínač směru otáčení překlopili do polohy držte stisknuté zelené tlačítko zapínače/ vypínače. Otáčení frézy se přepne na opačný směr. Jestliže zapínač/vypínač pustíte, zůstane řezačka automaticky stát. Tipy Velké předměty a kusy dřeva se po opakovaném spuštění jak ve směru řezání, tak i uvolnění odstraní. K odstranění zablokovaných předmětů z násypky nebo vyhazovacího otvoru používejte dřevěnou tyč nebo hák. Dříve než štěpkovač opět zapnete, počkejte, až se stroj zastaví. Záchytný koš Vestavěný záchytný koš je vybaven uzamykacím zařízením s bezpečnostním vypnutím stroje. Před nasazením nebo vyjmutím záchytného koše, stroj vždy vypněte. Záchytný koš je uzavřen a pevně spojen se strojem. Záchytný koš je odemčen a lze jej vyjmout ze stroje. V tomto případě nelze stroj spustit. Stane-li se, že v případě provozu uvolníte zámek záchytného koše, stroj se automaticky vypne. Práce se zahradním štěpkovačem Zaujměte pracovní postoj z boku nebo za přístrojem. Delší materiál, který z přístroje vyčnívá, by se mohl z přístroje odmrštit, když je vtahován noži! Dodržujte bezpečnou vzdálenost! Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru. Obličej a tělo držte dále od plnicího otvoru. Nedávejte ruce, ani žádné části těla a oděvu, do blízkosti plnicího, výstupního otvoru stroje, nebo jeho jiných pohyblivých částí. Před uvedením stroje do činnosti přezkoušejte zda v plnícím trychtýři nejsou zbytky po drcení že záchytný koš je uzamčen ve stroji. Nikdy nenaklánějte stroj při běžícím motoru. Při plnění je třeba dbát, aby se do násypky nedostaly žádné kovové předměty, kameny, lahve či jiné nezpracovatelné předměty. Se štěpkovačem je třeba pracovat s ohledem na kvalitu a vlhkost drceného materiálu, občas je třeba drcený materiál povytáhnout zpět a odlehčit tak zatížení stroje. Když se do násypky dostanou cizí předměty nebo přístroj začne vydávat neobvyklý hluk nebo vibrovat, okamžitě jej vypněte a nechejte zastavit. Vytáhněte síťovou vidlici a proveďte následující body: zkontrolujte škody vyměňte nebo opravte poškozené součásti prohlédněte přístroj a utáhněte uvolněné součásti. Přístroj nesmíte opravovat, pokud k tomu nemáte oprávnění. Co je možné drtit? Ano: Větve všeho druhu až do průměru, v závislosti na druhu a čerstvosti dřeva uvadlé, vlhké, již několik dní uložené zahradní odpady pouze střídavě s větvemi Ne: sklo, kovové součásti, umělé hmoty, plastové sáčky, kameny, látky, kořeny se zemí atd. odpady bez tuhé konzistence, např. kuchyňské odpady Pokyny pro drcení: Řezaný materiál do plnicího otvoru násypky vždy plňte z pravé strany. Technika drcení K odstranění zablokovaných předmětů z násypky nebo vyhazovacího otvoru používejte dřevěnou tyč. strana plnění CZ 7

8 Větve, pruty a dřeva drťte krátce po řezu vyschne-li materiál stává se velmi tvrdým a uvedené průměry drcení se redukují. Větve, které mají více výhonů lze drtit až po odstranění postranních výhonů. Zpracování materiálu s vysokým obsahem vody náchylného k lepivosti tento materiál drťte střídavě s dřevěným materiálem a tak zamezíte ucpání stroje. Nenechte drcený materiál, aby ucpal výhozový otvor. To může způsobit zpětné vržení materiálu do vstupního otvoru. Proto pravidelně vyprazňujte záchytný koš. Stane-li se, že vstupní či výstupní otvor jsou ucpány, je třeba je vyčistiti. Přitom nejprve vypněte stroj a odpojte jej od sítě vytažením vidlice ze zásuvky. Dbejte na to, abyste při drcení dodrželi odpovídající maximální průměr drcených větví (viz Technická data ). Podle druhu a obsahu vody u čerstvých větví se může tento údaj snížit. Řezací ústrojí stroje vtahuje drcený materiál samovolně dovnitř a pomalým během frézy nedochází k trhanému pohybu materiálu ( nekope ). Samočinné přepnutí směru otáčení: Při náhlém zablokování přístroje se může směr otáčení válcové frézy otočit a drcený materiál se vysunuje zpět. Přístroj vypněte. Vyčkejte úplného zastavení válcové frézy. Přístroj znovu zapněte a použijte snadněji zpracovatelný materiál. Při přetížení přístroje samočinně vypne ochranný spínač motoru po cca 5 minutách znovu štěpkovač zapněte když přístroj nelze po této době zapnout, vyhledejte kapitolu Možné poruchy. Nastavení mezery. Zapněte přístroj. Na pravé straně plastového pláště se nachází nastavovací zařízení. K nastavení mezery použijte dodávaný imbusový klíč (D) a otáčejte jím vpravo, takže se šroub (C) otáčí směrem k válcové fréze (A). Šroubujte tak dlouho, až z vyhazovacího otvoru začnou padat jemné hliníkové piliny. Údržba a péče Před zahájením jakékoliv údržby Motor vypněte a síťovou vidlici vytáhněte. Navlékněte si ochranné rukavice, aby nedošlo ke zranění. Dejte pozor při údržbě řezacího ústrojí. Vyčkejte s údržbou či opravou, dokud se všechny pohyblivé díly nezastaví. Dbejte na to,aby nářadí použité při opravě či údržbě bylo opět odstraněno. Zahradní štěpkovač do značné míry nevyžaduje údržbu. K zachování hodnoty a dlouhé životnosti: Větrací otvory musí být volné a čisté. K čištění Vašeho přístroje použijte buď vlhký hadřík nebo měkký kartáček. Nikdy nepoužívejte čistící chemické prostředky nebo ředidla. Tím byste mohli způsobit neopravitelné škody na Vašem přístroji. Umělá hmota může být těmito prostředky poškozena. Zkontrolujte upevňovací šrouby (případně dotáh něte). Po drcení přístroj vyčistěte. Nastavení protinože Protinůž (B) lze na válcové fréze (A) bez vůle nastavit. Pro efektivní provoz by měla být dodržena co nejmenší mezera. Měkký materiál nebo mokré větve se mohou místo řezání trhat. Tento problém může způsobovat i protinůž, který je po častém používání opotřebovaný. Štěpkovač se nesmí čistit proudem vody nebo vysokotlakým čisticím přístrojem. holé kovové části po každém použití chraňte před korozí ekologicky šetrným biologicky odbouratelným olejem. Válcová fréza a řezná deska jsou součásti, podléhající opotřebení. Při normálním používání a správném nastavení však přesto mají životnost několik let. 8 CZ

9 Možné poruchy Před každým odstraňováním poruchy vypněte štěpkovač vyčkejte úplného zastavení stroje vytáhněte vidlici ze zásuvky Porucha Možná příčina Odstranění motor se nerozbíhá výpadek síťového napětí zkontrolujte jistič vadný přívodní kabel přístroj přetížen záchytný koš je odemčen (bezpečnostní vypínání je vypnuto) zkontrolujte kabel (elektrikářem) nechte přístroj vychladnout Stiskněte 1. resetovací tlačítko (ochrana motoru) 2. zelené tlačítko I pro opětovné zapnutí uzamkněte záchytný koš motor bručí, ale neběží Válcová fréza zablokována Vypněte přístroj. Zapněte přepínač směru otáčení do polohy. Zapněte přístroj, až je zablokování odstraněno. Přístroj opět vypněte. Přepínač směru otáčení materiál se nevtahuje materiál není čistě rozdrcený přístroj se rozběhne, při malém zatížení však se zablokuje a ochranný spínač motoru vypne vadný kondensátor Válcová fréza běží pozpátku. Nesprávná poloha kolébkového přepínače. materiál se hromadí v násypce měkký nebo vlhký materiál opotřebená válcová fréza protinůž není dostatečně nastaven dlouhý prodlužovací kabel nebo malý průřez vodiče. Zásuvka daleko od hlavního připojení a malý průřez přívodního vedení přepněte zpět do polohy. přístroj nechte opravit, kontaktujte prodejce Přístroj vypněte a přepněte přepínač směru otáčení. Přístroj vypněte. Přepněte přepínač otáčení směru do polohy. Přístroj zapněte, aby se řezaný materiál uvolnil, odstraňte případné nečistoty. Přístroj opět vypněte. Pro pokračování v práci přepněte přepínač směru otáčení zpět do polohy. Pomocí suché větve materiál posuňte a rozdrťte desku protinože nastavte, jak je popsáno v odstavci Nastavení protinože, při silném opotřebení vyměňte válcovou frézu nastavte protinůž použijte prodlužovací kabel s minimálním průřezem vodiče 1,5 mm², max. délka 25 m, při delším kabelu průřez nejméně 2,5 mm² CZ 9

10 Technická data Powersilent 2600 Rok výroby viz poslední strana Motor Motor na střídavý proud 230 V~, 50 Hz, 2800 min -1 Příkon motoru P1 S6-40 % 2600 W Příkon motoru P1 S W Otáčky válcové frézy 40 min -1 Spínač / vypínač s ochranou proti přetížení, přepínáním chodu vpřed a vzad, vypínač při nulovém napětí Hmotnost 28 kg Hladina akustického tlaku L PA (měřeno podle 2000/14/ES) Naměřená hladina akustického výkonu L WA (měřeno podle 2000/14/ES) zaručená hladina akustického výkonu L WA (měřeno podle 2000/14/ES) Maximální průměr zpracovávané větve (pouze čerstvé dřevo) Izolační třída Způsob ochrany Síťové pojistky ES 79,8 db (A) 88,6 db (A) 89 db (A) max. 40 mm I IP X4 16 A pomalá 13 A pomalá ES-Prohlášení o shodě podle směrnice ES: 2006/42/ES zde a tímto prohlašujeme Mountfield a.s. Mirošovická Mnichovice na vlastní zodpovědnost, že výrobek zahradní štěpkovač Powersilent 2600 Seriové číslo: odpovídá ustanovením ES-směrnicím, rovněž ustanovením následných směrnic: 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU a 2000/14/ES Následující normy byly použity: EN :2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14; EN :2005; EN 13683:2003+A2:2011; EN 62233:2008; PrEN 50434:2005; EN :2006; EN : 1997+A1; EN :2006; EN :2000 Postupy provedené ke zhodnocení souladu: 2000/14/ES - příloha V Naměřená hladina akustického výkonu L WA 88,6 db (A) Zaručená hladina akustického výkonu L WA 89 db (A) Uchování technických podkladů: Mountfield a.s., Všechromy 56, CZ Strančice Mnichovice, Ing. Ivan Drbohlav generální ředitel Mountfield a.s. Záruka Prosíme, přečtěte si a respektujte přiložené záruční prohlášení a jeho podmínky. 10 CZ

11 Tento prístroj nesmiete spustiť predtým do prevádzky, až pokým si neprečítate tento návod na použitie, nebudete dodržovať všetky v ňom uvedené upozornenia a prístroj nezmontujete podľa návodu. Popis stroja Návod si dobre odložte pre použitie v budúcnosti. Obsah Obsah dodávky 11 Popis stroja 11 Prevádzkové časy 11 Symboly prístroja 11 Symboly v návode na použitie 12 Vymedzenie použitia na stanovený účel 12 Zvyškové riziká 12 Bezpečnosť práce 13 Montáž 14 / 21 Uvedenie do prevádzky 14 Práca so záhradným štiepkovačom 15 Nastavenie protinoža 16 Údržba a čistenie 16 Možné poruchy 17 Technické údaje 18 ES-Vyhlásenie o zhode 18 Záruka 18 Náhradné diely 19 Rozsah dodávky Po vybalení skontrolujte obsah kartónu na kompletnosť príp. poškodenie dopravou. Výhrady oznámte okamžite obchodníkovi, dodávateľovi príp. výrobcovi. Neskoré reklamácie nebudú uznané. 1 čiastočne zmontovaná jednotka prístroja 1 podstavec 2 kolieska 2 puklice na kolieska 2 oporné nohy 1 vrecko so skrutkami 1 záchytný kôš 1 upchávadlo 1 návod na obsluhu A. Resetovací gombík / ochrana motora B. Hlavný spínač/vypínač C. Prepínač smeru otáčania D. Rukoväť E. Vrchná časť krytu F. Zámok záchytného koša G. Lievikovitý otvor pre drvený materiál H. Sieťová zástrčka I. Regulačná skrutka J. Záchytný kôš K. Podstavec s kolieskami a opornými nohami Prevádzkové časy Pred uvedením prístroja do prevádzky dbajte prosím na štátno-právne (regionálne) predpisy pre ochranu proti hluku. Symboly prístroja Pred spustením do prevádzky si prečítajte návod na použitie a bezpečnostné upozornenia, a dodržujte ich. Pred opravami, údržbou a čistením vypnúť motor a vytiahnuť zástrčku. SK 11

12 Nebezpečenstvo vyplývajúce z vymrštených častí pri zapnutom motore nezúčastnené osoby, domáce a úžitkové zvieratá sa nesmú zdržiavať v nebezpečnom priestore. Noste ochranu očí a sluchu. Drvený materiál je správne rozdrvený Noste ochranné rukavice. Záchytný kôš je uzamknutý Záchytný kôš je odomknutý Pozor pred rotujúcimi nožmi. Ruky a nohy nevkladajte do otvorov, ak je stroj zapnutý. Chráňte pred vlhkosťou. Drvený materiál nie je správne rozdrvený Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu. Pre prístroje, príslušenstvo a balenie zaistite recykláciu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Podľa smernice EÚ 2002/96/ ES o elektro- a elektronických starých prístrojoch, je potrebné tieto prístroje jednotlivo zhromažďovať a dodať na ekologickú recykláciu. Symboly v návode na použitie Hroziace nebezpečenstvo alebo nebezpečná situácia. Nerešpektovanie tohto pokynu môže mať za následok zranenie alebo vznik hmotnej škody. Dôležité upozornenia k správnemu zaobchádzaniu. Nedodržanie týchto upozornení môže spôsobiť poruchy. Upozornenia pre užívateľa. Tieto upozornenia Vám pomôžu využiť optimálne všetky funkcie. Montáž, obsluha a údržba. Tu Vám bude presne vysvetlené, čo musíte vykonať. Vymedzenie použitia na stanovený účel Za použitie na stanovený účel sa považuje štiepkovanie - konárov každého druhu do maximálneho priemeru (v závislosti od druhu dreva a jeho čerstvosti) - zvädnutého, vlhkého, niekoľko dní skladovaného záhradného odpadu striedavo s konármi Drvenie skla, kovu, plastových dielov, plastových vreciek, kameňov, látkového odpadu, koreňov v pôde, odpadu bez pevnej konzistencie (napr. odpadu z kuchyne) je výslovne vylúčené. Záhradný štiepkovač je vhodný iba pre privátne použitie v záhrade okolo domu alebo v záhradke. Za štiepkovače pre súkromnú domovú a hobby záhradu sa považujú také prístroje, ktoré nie sú nasadzované vo verejných zariadeniach, parkoch, športoviskách ani v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. K použitiu na stanovený účel patrí aj dodržiavanie výrobcom predpísaných podmienok pre prevádzku, údržbu a opravy a dodržiavanie bezpečnostných predpisov uvedených v návode. Každé ďalšie iné použitie platí ako použitie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom. Za škody každého druhu, ktoré z toho vyplynú, výrobca neručí. Riziko nesie sám užívateľ. Svojvoľné zmeny na stroji sú neprípustné a vylučujú všetky ručenia výrobcu za takto spôsobené škody. Nástroj môžu pripravovať, používať a vykonávať na ňom údržbu iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené a poučené o nebezpečenstvách vyplývajúcich z jeho používania. Opravárske práce smieme vykonávať len my, príp. nami menované servisné miesta. Zvyškové riziká I pri použití prístroja zodpovedajúc jeho určeniu, môžu i pri dodržaní zvyčajných bezpečnostných predpisov vznikať zvyškové riziká na základe určitej konštrukcie prístroja, vzťahujúcej sa na jeho použitie. Zvyškové riziká sa dajú znížiť na minimum, ak sa budú celkove dodržovať Bezpečnostné upozornenia a Vymedzenie použitia na stanovený účel, ako i návod na použitie prístroja. Ohľaduplnosť a opatrnosť znižujú riziko úrazu osôb a poškodení. Nebezpečenstvo zranenia prstov a rúk, ak vsuniete ruku do otvoru a siahnete až do priestoru nožov. Nebezpečenstvo zranenia prstov a rúk pri montáži a čistení rezacej frézy. Zranenia v oblasti lievika vymršteným drveným materiálom. Ohrozenie el. prúdom z elektrického prípojného vedenia, ktoré nezodpovedá predpisom. Kontakt s časťami pod elektrickým prúdom pri otvorených elektrických súčiastkach. 12 SK

13 Poškodenie sluchu pri dlhšie trvajúcich prácach bez ochrany sluchu. Okrem toho môžu, napriek všetkým prijatým opatreniam vznikať ďalšie skryté zvyškové riziká. Bezpečnosť práce Pred spustením tohto výrobku do prevádzky si prečítajte a dodržujte nasledujúce upozornenia a predpisy predchádzania pracovným úrazom a predpisy Vášho zväzu profesijného združenia popr. platné bezpečnostné predpisy Vašej krajiny, aby ste sa ochránili sám aj iných pred možnými zraneniami. Bezpečnostné predpisy dajte všetkým osobám, ktoré pracujú so strojom. Tieto bezpečnostné predpisy dobre uschovajte. Opravy bezpečnostného vypnutia smie vykonávať iba výrobca popr. ním menované firmy. Spoznajte prístroj pred použitím na základe návodu na obsluhu. Nepoužívajte prístroj pre účely, pre ktoré nebol určený (viď Vymedzenie použitia na stanovený účel a Práca so záhradným štiepkovačom ). Postarajte sa o bezpečný odstup a udržujte vždy rovnováhu. Nepredkláňajte sa. Pri vhadzovaní vecí na rezanie stojte na rovnakej úrovni so strojom. Buďte pozorní. Dávajte pozor na to, čo robíte. K práci pristupujte s rozumom. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k vážnym poraneniam. Pri práci noste ochranné okuliare, pracovné rukavice a ochranu sluchu. Noste vhodné pracovné oblečenie: žiadne široké oblečenie protišmykovú obuv Obsluha prístroja je v jeho pracovnej oblasti zodpovedná voči tretím osobám. Deti a mládež do 16 rokov nesmú obsluhovať stroj. Tento prístroj nesmú používať ľudia s ohraničenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo ľudia s nedostatočnou skúsenosťou alebo neznalosťou používania stroja. V prípade, že stroj používa neskúsená osoba je potrebné, aby na jej prácu dohliadala ďalšia osoba, ktorá je s prácou stroja oboznámená a poradila sa so správnym použitím stroja. Dávajte pozor na deti. Ubezpečte sa, že sa s prístrojom nebudú hrať. Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti prístroja. Ak sa v blízkosti stroja nachádzajú nezúčastnené osoby, stroj nezapínajte. Prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Udržujte svoje pracovné prostredie v poriadku! Neporiadok môže spôsobiť úrazy. Zaujmite také pracovné postavenie, aby ste sa nachádzali vedľa prístroja, alebo za prístrojom. Nestojte nikdy v oblasti vyhadzovacieho otvoru. Nesiahajte nikdy do plniaceho a vyhadzovacieho otvoru. Nepribližujte sa tvárou alebo telom k plniacemu otvoru. Nepreťažujte prístroj! Stroj pracuje lepšie a bezpečnejšie v udanej výkonovej oblasti. Prístroj prevádzkujte len s kompletnými a správne nasadenými ochrannými pomôckami a nič, čo by mohlo ovplyvniť bezpečnosť prístroja, na ňom nemeňte. Pred zapnutím motora sa musí prístroj zavrieť. Neprevádzkujte prístroj bez lievika na plnenie. Nemeňte prístroj resp. diely prístroja. Prístroj nepostrekujte vodou. (zdroj nebezpečenstva elektrický prúd). Berte do úvahy vplyvy okolia: Prístroj nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Nenechajte prístroj stáť v daždi, alebo nepracujte v daždi. Pracujte len pri dostatočnej viditeľnosti. Postarajte sa o dobré osvetlenie. Prístroj pripojujte iba na zodpovedajúcu predpisovú zásuvku. Aby ste zamedzili zbytočnému poraneniu prstov, noste pri montáži či očiste stroja rukavice. Neprepravujte štiepkovač s bežiacim motorom. Stroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pri: pripevnení a vynímaní zachytávacieho koša údržbe a čistení preprave odstraňovaní porúch kontrole elektrického prívodu, či nie je poškodený či prekrúcaný doprave opravách vzdialení sa od prístroja (i pri krátkom prerušení práce) Pri upchatí vo vkladacej a vyhadzovacej časti stroja vypnite motor a vytiahnite sieťovú zástrčku, kým odstránite zvyšky materiálu z vkladacej lebo vyhadzovacej časti. Skontrolujte stroj na možné poškodenia. Pred ďalším použitím stroja musia byť ochranné prípravky skontrolované, či sú schopné bezchybnej a správnej funkcie podľa predpisov. Preverte, čo pohyblivé časti bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, alebo či nie sú poškodené. Všetky konštrukčné diely musia byť správne zabudované a všetky podmienky bezpečnej a bezporuchovej prevádzky musia byť zabezpečené. Poškodené ochranné zariadenia a konštrukčné diely musia byť odborne opravené alebo vymenené autorizovanou odbornou dielňou, ak nie je inak udané v návode na použitie. Ak sa v pracovnom okruhu ešte nachádza iná osoba nezapínajte stroj. Poškodené alebo nečitateľné bezpečnostné nálepky treba nahradiť novými. Uchovávajte nepoužívaný prístroj na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí. SK 13

14 Elektrická bezpečnosť Vyhotovenie prípojného vedenia podľa IEC (H 07 RN-F) s prierezom žíl najmenej 1,5 mm² pri dĺžke kábla do 25 m 2,5 mm² pri dĺžke kábla nad 25 m (do cca 40 m) Dlhé a tenké prípojné vedenia vytvárajú pokles napätia. Motor nedosiahne maximálny výkon, funkcia stroja je zredukovaná. Zástrčky a spojovacie zásuvky na prípojných vedeniach musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo iných termoplastových materiálov s rovnakou mechanickou pevnosťou alebo musia byť takýmto materiálom potiahnuté. Zástrčné zariadenie prípojného vedenia musí byť chránené proti striekajúcej vode. Pri kladení prípojného vedenia dbať na to, aby neprekážalo, nebolo stlačené, nebolo zalomené a spojenie so zásuvkou nebolo vlhké. Pri použití káblového bubna kábel úplne odviňte. Kábel nepoužívajte na účely, pre ktoré nie je určený. Chráňte kábel pred horúčavou, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte kábel na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Kontrolujte pravidelne predlžovacie káble a vymeňte ich, ak sú poškodené. Nedotýkajte sa poškodených el. častí pred tým ako stroj je vypnutý zo siete el.prúdu. Nepoužívajte žiadne poškodené prípojné vedenia. Vonku používajte len pre toto použitie povolené a zodpovedajúco označené predlžovacie káble. Nepoužívať žiadne provizórne elektrické pripojenia. Ochranné zariadenia nikdy nepremosťovať alebo vyraďovať z prevádzky. Prístroj pripojte cez prúdový ochranný spínač (30 ma). Elektrickú prípojku popr. opravy na elektrických dieloch stroja smie vykonávať iba koncesovaný elektrikár, alebo niektoré naše služby zákazníkom. Musia sa dodržiavať miestne predpisy, obzvlášť predpisy týkajúce sa ochranných opatrení. Opravy na iných dieloch stroja nechať vykonať výrobcom popr. jeho službami zákazníkom. Používajte len originálne náhradné diely. Použitím iných náhradných dielov môžu vzniknúť pre užívateľa úrazy. Za škody, ktoré z toho vyplynú, výrobca neručí. Montáž viď str. 21 Uvedenie do prevádzky Presvedčte sa, či je prístroj kompletne zmontovaný podľa predpisov. Postavte záhradný štiepkovač pre použitie na vodorovnú a pevnú podložku (nebezpečenstvo prevrátenia). Prístroj používajte len vonku. Dodržiavajte odstup (najmenej 2 m) od steny alebo iného stabilného predmetu. Skontrolujte pred každým použitím: prípojné vedenia na poškodené miesta (trhliny, rezy a pod.) nepoužite žiadne poškodené vedenie prístroj na eventuálne poškodenie (viď Bezpečnosť práce) či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté Pripojenie do siete Porovnajte napätie uvedené na typovom štítku prístroja s napätím siete a zapojte prístroj na predpisom zodpovedajúcu zástrčku. Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom. Zabezpečenie siete (poistky) W 16 A pomalé Sieťová impedancia Pri nevhodných sieťových podmienkach môže počas zapínania prístroja dôjsť ku krátkodobému poklesu napätia, ktorý môže ovplyvniť iné prístroje (napr. blikanie lampy). Nemusia sa očakávať žiadne poruchy, ak sa dodržia v tabuľke uvedené maximálne impedancie siete. Príkon P 1 (W) Sieťová impedancia Z max (Ω) W 0,42 Zapínač/vypínač Nepoužívajte prístroj, na ktorom sa nedá spínač ani zapnúť, ani vypnúť. Poškodené spínače musia byť okamžite servisom opravené alebo vymenené za nové. resetovací gombík (ochrana motora) VYP vťahovanie ZAP 14 SK spätný chod prepínač smeru otáčania

15 Zapnutie Stlačte zelený gombík I Vypnutie Stlačte červený gombík 0 Poistka proti opätovnému rozbehu pri výpadku prúdu Pri výpadku elektrickej energie sa prístroj automaticky vypne (spínač nulového napätia). Pre znovuzapnutie znovu stlačiť zelený gombík. Ochrana motora Motor je vybavený ochranným spínačom a vypne sa pri preťažení samostatne. Motor sa dá po fáze ochladenia (cca 5 min.) znovu zapnúť. Pre znovuzapnutie 1. stlačte resetovací gombík (ochrana motora) 2. stlačte zelený gombík I. Prepínač smeru otáčania Prepínač smeru otáčania stláčajte iba ak je štiepkovač vypnutý. Poloha Materiál vťahuje a drví valcová fréza. Poloha Valec pracuje v opačnom smere a zaseknutý materiál sa uvoľní. Keď dáte prepínač smeru otáčania do polohy, držte zelené tlačidlo hlavného vypínača stlačený. Valcová fréza sa nastaví do opačného smeru. Keď hlavný vypínač pustíte, ostane drvič automaticky stáť. Tipy Veľké predmety alebo kusy dreva sa po viacnásobnom spustení v smere rezania ako aj v smere pre uvoľňovanie uvoľnia. Na odstránenie zablokovaných predmetov z násypky použite drevenú tyč alebo hák. Vždy počkajte, kým sa štiepkovač zastaví, skôr než ho opäť zapnete. Záchytný kôš Vstavaný záchytný kôš je vybavený uzamykacím zariadením s bezpečnostným vypnutím stroja. Pred pripevnením alebo vynímaním záchytného koša vypnite stroj. Záchytný kôš je uzavretý a pevne spojený so strojom. Záchytný kôš je odomknutý a je možné ho vytiahnuť zo stroja. V tomto prípade sa nedá stroj spustiť. Ak sa stane, že v prípade prevádzky uvoľníte zámok zachyteného koša, stroj sa automaticky vypne. SK Práca so záhradným drvičom Zaujmite také pracovné postavenie, aby ste sa nachádzali vedľa prístroja, alebo za prístrojom. Dlhší materiál, ktorý z prístroja vyčnieva, by sa mohol pri vťahovaní nožmi vymrštiť! Dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť! Nesiahajte nikdy do plniaceho a vyhadzovacieho otvoru. Nepribližujte sa tvárou alebo telom k plniacemu otvoru. Ruky, iné časti tela a odevu nedávajte do plniaceho lievika, vyhadzovacieho kanálu alebo do blízkosti iných pohyblivých dielov. Pred uvedením stroja do činnosti preskúšajte či v plniacom lieviku nie sú zvyšky po drvení že záchytný kôš je uzamknutý v stroji Stroj nenahýbajte pri zapnutom motore. Pri vkladaní dbajte na to, aby sa nedostali žiadne kovové časti, kamene, fľaše, alebo iné nespracovateľné predmety do lievika plnenia. So štiepkovačom je potrebné pracovať s ohľadom na kvalitu a vlhkosť drveného materiálu, občas je potrebné drvený materiál povytiahnuť späť a odľahčiť tak zaťaženiu stroja. Ak sa dostanú cudzie predmety do lievika plnenia, alebo prístroj začne vydávať nezvyčajné zvuky, alebo začne vibrovať, prístroj okamžite vypnúť a nechať ho zastaviť. Vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a vykonať nasledujúce body: kontrola poškodenia vymeňte alebo opravte poškodené diely skontrolujte prístroj a pevne dotiahnite povolené diely Prístroj nesmiete opravovať, ak na to nie ste oprávnený (viď Bezpečnosť práce). Čo smiem štiepkovať? Áno: konáre každého druhu do maximálneho priemeru, v závislosti od druhu dreva a jeho čerstvosti zvädnuté, vlhké a viacero dní skladované záhradné odpady rezať iba striedavo s konármi Nie: sklo, kovové časti, umelé hmoty, igelitové tašky, kamene, textílie, korene so zemou odpady bez pevnej konzistencie, napr. kuchynský odpad Zvláštne upozornenia pre štiepkovanie: Materiál určený na štiepkovanie vkladajte vždy z pravej strany do plniaceho otvoru násypky. Na odstránenie zablokovaných predmetov z násypky použite drevenú tyč. plniaca strana 15

16 Drvte konáre, vetvy a drevá krátko po ich odrezaní tento materiál na drvenie vyschnutím veľmi stvrdne, maximálna prípustná hrúbka konárov sa tým znižuje. Pri silno spletených konároch odstráňte bočné výhonky. Spracovanie materiálov s vysokým obsahom vody náchylného na lepenie tieto drviť striedavo s drevnatým materiálom, aby sa predišlo upchatiu prístroja. Narezaný materiál by v okolí vyhadzovacieho kanálu nemal tvoriť vysoké stohy, čo by malo za následok, že drvený materiál spôsobí zapchatie vyhadzovacieho kanálu. V tomto prípade by mohlo dôjsť k tomu, že sa narezaný materiál vráti naspäť cez plniaci otvor. Preto pravidelne vyprázdňujte záchytný kôš. Ak je prístroj zapchatý, vyčistite plniaci otvor a vyhadzovací kanál. Za týmto účelom najprv vypnite motor a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. Dbajte na to, aby sa dodržal pre Váš prístroj predpísaný maximálny spracovateľný priemer konárov (viď Technické údaje ). V závislosti od druhu a surovosti dreva sa môže maximálny priemer konára, ktorý je potrebné spracovať, zmenšiť. Rezacie zariadenie vťahuje materiál na drvenie viac- -menej samostatne. Prepnutie smeru otáčok: Pri náhlom blokovaní prístroja sa dá prepnúť smer otáčania valcovej frézy a takým spôsobom posunúť rezaný materiál smerom naspäť. Prístroj vypnúť Vyčkať zastavenie stroja Prístroj znovu zapnúť a vložiť ľahšie spracovateľný materiál na rezanie. Pri preťažení prístroja sa prístroj automaticky vypne ističom motora zapnite štiepkovač znovu po cca 5 minútach ak sa prístroj nedá zapnúť po tejto čakacej dobe, pozrite sa pod bod Možné poruchy. Mäkký materiál alebo mokré konáre sa môžu namiesto rezania trhať. Takýto problém môže spôsobiť aj protinôž, ktorý sa po niekoľkých použitiach opotrebuje. Nastavenie vzdialenosti. Zapnite prístroj. Na pravej strane plastového krytu sa nachádza zariadenie na nastavovanie. Za účelom nastavovania nasaďte dodaný imbusový kľúč (D) a otáčajte nim doprava tak, aby sa skrutka (C) posúvala k valcovej fréze (A). Otáčajte dovtedy, kým z vyhadzovacieho otvoru nezačnú vypadávať jemné hliníkové piliny. Údržba a čistenie Pred začiatkom akejkoľvek údržby vypnúť motor a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky použiť ochranné rukavice, aby sa predišlo zraneniu rúk a prstov. Rezný nástroj sa po vypnutí nezastaví okamžite. Než začnete s opravou alebo údržbou, počkajte, kým sa všetky časti nezastavia. Dbajte na to, aby ste po údržbe alebo oprave odstránili náradie a kľúč na skrutky. Záhradný štiepkovač nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Pre udržanie jej hodnoty a dlhej životnosti dbajte na nasledovné udržujte vetracie otvory voľné a čisté kontrolujte upevňovacie skrutky (popr. ich dotiahnite) po drvení očistiť prístroj z vnútra a z vonku. Používajte na čistenie Vášho náradia len teplú vlhkú handričku a jemnú kefku. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Mohli by ste náradiu spôsobiť neodstrániteľné škody. Umelohmotné časti môžu chemikálie rozleptať. Nastavenie protinoža Protinôž (B) je možné nastaviť na valcovej fréze (A) bezvôľovo. Pre efektívnu prevádzku by mala byť dodržaná čo najmenšia vzdialenosť. drvič nečistiť pod tečúcou vodou alebo pod tlakovým čistiacim prístrojom. Namastiť nastriekaním kovové plochy drviča po každom použití biologicky odbúrateľným olejom, ako ochranou proti korózii. rezací valec a za ním sa nachádzajúca doska rezu sú diely podliehajúce opotrebovaniu, majú ale pri normálnom používaní a predpísanom nastavení dlhú životnosť niekoľkých rokoch. 16 SK

17 Možné poruchy Pred každým odstránením poruchy prístroj vypnúť vyčkajte úplného zastavenia stroja vytiahnuť sieťovú zástrčku Porucha Možná príčina Odstránenie motor sa nerozbehne chýba sieťové napätie skontrolovať poistky motor vrčí, ale sa nerozbehne materiál na rezanie nie je vťahovaný materiál na rezanie nie je čisto prerezaný prístroj beží, zablokuje sa ale pri najmenšom zaťažení a vypne sa ističom motora kábel prípojky je poškodený prístroj je preťažený (ochr. motora) záchytný kôš je odomknutý (bezpečnostné vypínanie je vypnuté) Valcová fréza je blokovaná kondenzátor je poškodený Fréza beží opačným smerom. Poloha prepínača je nesprávna. materiál na rezanie visí v lieviku príliš mäkký alebo mokrý materiál na rezanie opotrebovaná valcová fréza protinôž je nesprávne nastavený kábel predlžovačky je príliš dlhý, alebo má príliš malý prierez, zástrčka sa nachádza príliš ďaleko od hlavnej prípojky a prierez prípojky je príliš malý nechať skontrolovať prístroj (elektrikárom) Prístroj nechajte vychladnúť. Stlačte 1. resetovací gombík (ochr. motora) 2. zelené tlačidlo I pre opätovné zapnutie uzamknite záchytný kôš prístroj vypnite Prepnite prepínač smeru otáčania do polohy. Prístroj zapnite, až kým sa blokovanie neodstráni. Prístroj opäť vypnite. Prestavte prepínač smeru otáčania späť do polohy. prístroj zaslať na opravu výrobcovi, popr. ním menovanej firme Prístroj vypnite a prestavte prepínač smeru otáčania. Prístroj vypnite. Prepnite prepínač smeru otáčania do polohy. Prístroj zapnite, aby sa drvený materiál uvoľnil, príp. odstráňte nečistoty. Prístroj opäť vypnite. Aby ste mohli pokračovať v práci, prestavte prepínač smeru otáčania späť do polohy. vsunúť pomocou konára a nechať rozdrviť Dosku protinoža nastavte tak, ako je to popísané v kapitole Nastavenie protinoža, v prípade silného opotrebenia vymeňte valcovú frézu. Protinôž nastavte tak, ako je to opísané v kapitole Nastavenie protinoža. Predlžovací kábel najmenej 1,5 mm², maximálne 25 m dlhý. Pri dlhšom kábli prierez najmenej 2,5 mm². SK 17

18 Technické údaje Powersilent 2600 Výrobný rok viď posledná strana Motor motor na striedavý prúd 230 V, 50 Hz, 2800 min -1 Príkon motora P1 S6-40 % 2600 W Príkon motora P1 S W Otáčky valcovej frézy 40 min -1 Spínač / vypínač s ochranou proti preťaženiu, funkciou rezania a spätného chodu, akčný člen nulového napätia Hmotnosť 28 kg Hladina akustického tlaku L PA (meraná podľa smernice 2000/14/ES) Nameraná hladina akustického výkonu L WA (meraná podľa smernice 2000/14/ES) Zaručená hladina akustického výkonu L WA (meraná podľa smernice 2000/14/ES) max. spracovateľný priemer konárov (platí iba pre čerstvé odrezky) Ochranná trieda Druh ochrany Zabezpečenie siete ES 79,8 db (A) 88,6 db (A) 89 db (A) max. 40 mm I IP X4 16 A pomalé 13 A pomalé Vyhlásenie o zhode EÚ podľa smernice EU: 2006/42/ES Vyhlasujeme Mountfield a.s. Mirošovická Mnichovice na vlastnú zodpovednosť, že výrobok záhradný tichý štiepkovač Powersilent 2600 Sériové číslo: zodpovedá daným požiadavkám ES smerníc a ustanoveniam nasledujúcich smerníc: 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU a 2000/14/ES Nasledujúce normy boli použité: EN :2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14; EN :2005; EN 13683:2003+A2:2011; EN 62233:2008; PrEN 50434:2005; EN :2006; EN : 1997+A1; EN :2006; EN :2000 Hodnoty zhody sa riadia podľa: 2000/14/ES Príloha V Nameraná hladina akustického výkonu L WA 88,6 db (A) Zaručená hladina akustického výkonu L WA 89 db (A) Archív technickej dokumentácie: Mountfield a.s., Všechromy 56, CZ Strančice Mnichovice, Ing. Ivan Drbohlav generálny riaditeľ Mountfield a.s. Záruka Prosíme, prečítajte a rešpektujte priložené záručné prehlásenie a jeho podmienky. 18 SK

19 Náhradní díly CZ Náhradní díly zjistíte z výkresu a seznamu. Objednávka náhradních dílů: náhradní díly a servis zajišťuje prodejce potřebné údaje při objednávce: barva přístroje číslo náhradního dílu / popis požadovaný počet kusů model zahradního štěpkovače typ zahradního štěpkovače Příklad: oranžový, / horní část pláště, 1, Powersilent 2600 Náhradné diely SK Náhradné diely zistíte z výkresu. Objednanie náhradných dielov: prameňom dodania je výrobca potrebné údaje pri objednávke: farba prístroja (iba častí telesa) náhradný diel č. / označenie želaný počet kusov model typ Príklad: oranžová, / vrchná časť krytu, 1, Powersilent 2600 Nr. Obj. Číslo Náhradný diel č. CZ Popis SK Označenie Zapínač/vypínač Zapínač/vypínač Násypka Lievik Vedení větví Vodidlo konárov Horní část pláště Vrchná časť krytu Víko pláště Vrchnák krytu telesa Upevňovací rám Upevňovací rám Motor na střídavý proud Motor na striedavý prúd Protinůž Protinôž Válcová fréza Valcová fréza Lopatky ventilátoru Lopatky vetráka Stavěcí šroub (M10x50) Regulačná skrutka (M10x50) Vymezovací destička kompl. Vymedzovacia platňa kompl Víko pláště Vrchnák krytu telesa Kondenzátor 30μF Kondenzátor 30 μf Dolní část pláště Dolná časť skrine Opěrný rám Oporný rám Rámová konstrukce pro drtící Konštrukcia pre drviacu jednotku jednotku Podstava Podstava Sběrný box Zberný box Zámek sběrného boxu kompl. Zámok zberného boxu kompl Bezpečnostní spínač pro zajištění sběrného boxu Bezpečnostný spínač pre zaistenie zberného boxu Opěrná noha Oporná noha Kolo Koleso Pouzdro Puzdro Pérová podložka Perová podložka Podložka A8 Podložka A Osa (Šroub M8x70) Os (Skrutka M8x70) Kolečkový kryt Puklica (oranžová) Bezpečnostní nálepka 1 Bezpečnostná nálepka Bezpečnostní nálepka 2 Bezpečnostná nálepka Bezpečnostní nálepka 3 Bezpečnostná nálepka 3 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Mountfield a.s. Mirošovická Mnichovice Czech Republic CZ Rok výroby SK Výrobný rok

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Mobilní stolová pila str. 1-22 Mobilná stolová pilka str. 24-45 st 10l Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Mobilní stolová pila st 10l Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Zkouška technologie Safe Sense

Zkouška technologie Safe Sense Hlava skartovacího stroje Otvor pro papír Nádoba ze síťoviny Spínač vyřazení Safe Sense Řídicí spínač Přehřáto (červená) Automatický start ( ) Vypnuto Pohotovostní stav (zelená) Zpětný chod (R) Nášlap

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah 822_949_87 ECG6200_Elux.book Seite 20 Montag,. August 2007 7:25 9 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 S72700DSX1 CS EL IT PL SK Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6

Διαβάστε περισσότερα

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: ESL6350LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου Καλημέρα 3/2014 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού τη Τσεχία. Tento časopis je vydáván za fi nanční podpory Ministerstva Kultury ČR. Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU S -01 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3 3 1 10

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TE 506201RW

Návod k použití TE 506201RW TE 506201RW Návod k použití TE 506201RW Q4ACM1547 1 A 1 2 3 4 18 17 16 15 14 13 12 11 10 5 6 9 8 7 2 B 19 22 20 21 C D 6e 6d 8a 8b 6a 8d 6b 6c 8c 3 E 5c 5a 5b 5d 5e 4 de cz Obsah Součást dodávky...6 Přehled...6

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení.

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení. CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ zařízení. Tento multimetr je zkontruován podle norem pro elektronické měřící přístroje s kategorií přepětí CATIII Testované standardy: EN 61326-1:2013(EN 55011:2009+A1:2010)

Διαβάστε περισσότερα

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Life T NVALIDNÍ VOZÍK INVALIDNÝ VOZÍK WÓZEK INWALIDZKI ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ

Life T NVALIDNÍ VOZÍK INVALIDNÝ VOZÍK WÓZEK INWALIDZKI ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NVALIDNÍ VOZÍK INVALIDNÝ VOZÍK WÓZEK INWALIDZKI ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ Life T NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽÍVANIE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 000690947.0 JSTE-LI ZRAKOVĚ POSTIŽENÝ(Á), MŮŽETE SI

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

GC-PM 46. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originální návod k obsluze Benzínová sekačka. Originálny návod na obsluhu Benzínová kosačka

GC-PM 46. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originální návod k obsluze Benzínová sekačka. Originálny návod na obsluhu Benzínová kosačka GC-PM 46 CZ SK NL P Originální návod k obsluze Benzínová sekačka Originálny návod na obsluhu Benzínová kosačka Originele handleiding Benzinemaaier Manual de instruções original Corta-relvas a gasolina

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă HUAWEI G630 Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă První pohled na telefon Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon HUAWEI Ascend G630. Než začnete, podíváme

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Filoláos. Fragmenta DK 44 B

Filoláos. Fragmenta DK 44 B 1 Filoláos Fragmenta DK 44 B B 1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 85 Jako první z pýthagorejců vydal spis O přírodě, jehož začátek je takovýto: (1) Přirozenost byla v kosmu spojena z neomezených

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie POWER TIMER Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie Vnitřní jednotka Vnútorná jednotka CS-UE9JKE CS-UE12JKE Venkovní jednotka Vonkajšia jednotka CU-UE9JKE CU-UE12JKE 2 ~ 17

Διαβάστε περισσότερα

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 Česky Slovensky ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 Návod na obsluhu VAROVANIE! Chráňte prístroj pred vodou a vlhkosťou Odpojte prístroj od siete pred odobratím

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál Multimetr klešťový MT-3266 Uživatelský manuál Úvod Tento přístroj je digitální klešťový multimetr s 3 a 1/2 místným displejem a standardní 9V baterií. Slouží k měření DC napětí, AC a DC proudu, odporu

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα