CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων"

Transcript

1 CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

2 Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 4 ετϊν από: Abbott Astellas Astra Bayer Gilead GSK MSD Novartis Wyeth ΕΚΠΑ

3 Ειςαγωγι Το Clostridium difficile είναι ζνα Gram(+), ςπορογόνο, αυςτθρά αναερόβιο βακτθρίδιο Οικολογία: βρίςκεται ςτο ζντερο ανκρϊπων και ηϊων, ςτο ζδαφοσ,το νερό και το περιβάλλον Βλαςτικι μορφι Επιβιϊνει ςτο περιβάλλον και ςε υγρζσ επιφάνειεσ για αρκετζσ ϊρεσ Ευαίςκθτο ςτο γαςτρικό οξφ, κοινά αντιςθπτικά και αλκοολοφχα διαλφματα πόροι Επιβιϊνουν για μινεσ ςτο περιβάλλον και ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (πχ. παρουςία χολικϊν αλάτων) Είναι ανκεκτικοί ςε: γαςτρικό οξφ, κοινά αντιςθπτικά και αλκοολοφχα διαλφματα 1. Hall & O'Toole. Am J Dis Child 1935, 49: , 2. Crobach και Συν. Clin Microbiol Infect 2009, 15: , 3. Poutanen & Simor. CMAJ 2004,171:51 8.

4 Ειςαγωγι 1935: πρϊτθ περιγραφι ωσ μζλοσ τθσ φυςιολογικισ χλωρίδασ των νεογνϊν μθ πακογόνο 1978: Πρϊτθ ςυςχζτιςθ του μικροβίου με τθ νόςο του εντζρου και τθν ψευδομεμβρανϊδθ κολίτιδα Κφριο αίτιο διάρροιασ μετά από λιψθ αντιβιοτικϊν, νοςοκομειακισ (ςχετιηόμενθσ με παροχζσ υγείασ health care associated) και κοινότθτασ Προκαλεί νόςο του εντζρου Clostridium difficile infection CDI υχνότθτα: ΘΠΑ περιςτατικά διάρροιασ-κολίτιδασ / ζτοσ 30-40/ νοςθλευόμενουσ το 90 84/ νοςθλευόμενουσ το 05 ΚΑΝΑΔΑ 92,2 περιςτατικά/ πλθκυςμοφ ΕΤΡΩΠΘ 41 περιςτατικά / νοςθλευόμενουσ Θνθτότθτα: 10-30% Gerding DN, Ann Intern Med, 1989

5 Ρινογαςτρικοί κακετιρεσ/ χειρουργθμζνοι ΓΕ Λιψθ φαρμάκων κατά τθσ γαςτρικισ οξφτθτασ Ιςτορικό ΙΦΝΕ Λιψθ αντιβιοτικϊν Προδιακεςικοί παράγοντεσ Παραμονι ςε νοςοκομείο/ ιδρφματα Ανοςοκαταςτολι Χρόνιοι νεφροπακείσ Θλικία >65 ετϊν IBD 1. Cohen et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31: Bignardi. J Hosp Infect 1998;40:1 15

6 Προδιακεςικοί παράγοντεσ 1. Λιψθ αντιβιοτικϊν: δυνθτικά ΟΛΑ Τψθλοφ κινδφνου Μζτριου κινδφνου Χαμθλοφ κινδφνου Clindamycin, 2 θσ και 3 θσ γενεάσ κεφαλοςπορίνεσ, κινολόνεσ Μακρολίδεσ, amoxicillin/ampicillin, ± αναςτολείσ Αμινογλυκοςίδεσ, vancomycin, trimethoprim, τετρακυκλίνεσ, penicillin, αντιψευδομοναδικζσ πενικιλλίνεσ ± αναςτολείσ 2. Θλικία > 65 ετϊν ~80% των νοςοφντων από C.d.> 65 ετϊν (CDSC, CDR Weekly, 2000) 3. Παραμονι ςε νοςοκομείο και άλλα ιδρφματα (γθροκομεία) 2 εβδομ. 13% C.d, >4 εβδομ. 50% C.d Νοςθλευόμενοι ςε πακολογικζσ κλινικζσ υψθλότερου κινδφνου από τουσ χειρουργικοφσ αςκενείσ Monaghan et al. Gut 2008;57:850 60; Bartlett. Clin Infect BignardiDis GE, 2008;46:S4 11. J Hosp Infect, 1998

7 Μετάδοςθ Προχποκζςεισ λοίμωξθσ Μετάδοςθ: μζςω των χεριϊν-προςωπικοφ, αςκενϊν- από άτομο ςε άτομο και από μολυςμζνεσ επιφάνειεσ Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν πρόκλθςθ νόςου: Α) Κατάποςθ του C.d. (βλαςτικι μορφι ι ςπόροσ) Β) Διαταραχι τθσ φυςιολογικισ χλωρίδασ του εντζρου Γ) Παραγωγι τοξινϊν από το ςτζλεχοσ του C.d. Σοξίνθ Α εντεροτοξίνθ Σοξίνθ Β κυτταροτοξίνθ Δυαδικι (C. difficile transferase, CDT) υποβοθκθτικι ςτθ δράςθ των άλλων τοξινϊν Schwan C, et al, Μαλάμου-Λαδά Ε, Εφαρμοςμζνη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαςτηριακή Διαγνωςτική, 2006

8 Σοξινογόνα ςτελζχθ Σοξινογόνο ςτζλεχοσ πακογόνο ςτζλεχοσ Clostridium difficile A+B+ Μθ τοξινογόνο ςτζλεχοσ μθ πακογόνο Σοξινογόνο ςτζλεχοσ ςτζλεχοσ Clostridium difficile A-B+ Clostridium difficile A-B- Μθ Θ δυαδικι τοξίνθ δεν λαμβάνεται υπόψθ Χ τοξινογόνο για τον χαρακτθριςμό ενόσ ςτελζχουσ ωσ ςτζλεχοσ τοξινογόνο ι μθ Clostridium difficile A+B- Μαλάμου-Λαδά Ε, Εφαρμοςμζνη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαςτηριακή Διαγνωςτική, 2006

9 Rupnik M, et al. J Clin Microbiol, 2008 Freeman J, et al. Clin Microbiol Rev, 2010 Τπερλοιμογόνα ςτελζχθ Τπερλοιμογόνο ςτζλεχοσ ριβότυπου 027, τοξινότυπου ΙΙΙ (NAP1/O27) Cd A+ B+ CDT+ Επιδθμίεσ βαριά κλινικι εικόνα κάνατοι ςε Βόρεια Αμερικι και Ευρϊπθ Τπερπαραγωγι τθσ τοξίνθσ Α (x16) και Β (x23) in vitro λόγω εξάλειψθσ του tcdc γονιδίου (καταςτζλλει τθν παραγωγι των τοξινϊν) Αντοχι ςτισ κινολόνεσ Τπερλοιμογόνο ςτζλεχοσ ριβότυπου 078, τοξινότυπου V Cd A+ B+ CDT+ Απανηάηαι ζε σοίποςρ και βοοειδή 3 ο ζςσνόηεπορ πιβόηςπορ ζε αζθενείρ κοινόηηηαρ με CDI Μεπική εξάλειτη ηος tcdc γονιδίος >10% ηυν ζηελεσών Cd ζε Ελλάδα

10 Clostridium difficile infection in Europe: a hospital-based survey The Lancet, Volume 377, Issue 9759, 1 7 January 2011, Pages Martijn P Bauer, Daan W Notermans, Birgit HB van Benthem, Jon S Brazier, Mark H Wilcox, Maja Rupnik, Dominique L Monnet, Jaap T van Dissel, Ed J Kuijper

11 Infection Probability Score: a predictor of Clostridium difficile-associated disease onset in patients with haematological malignancy. Apostolopoulou E, Raftopoulos V, Terzis K, Elefsiniotis I. Eur J Oncol Nurs Dec;15(5): Epub 2010 Dec 3 Απομόνωςθ 10,4% A 5-year study of the bacterial pathogens associated with acute diarrhea on the island of Crete, Greece, and their resistance to antibiotics S. Maraki, A. Georgiladakis, Y. Tselentis and G. Samonis European Journal of Epidemiology, 2003 Volume 18, Number 1, 85-90, DOI: /A: Απομόνωςθ 14,4%

12 ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΣΘ ΤΧΝΟΣΘΣΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΘΕΝΩΝ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΣΑ ΕΣΩΝ ( ) ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ» Απομόνωςθ ςτελεχών Cd από κόπρανα αςκενών κατά τθ διάρκεια επτά ετών Αρικμόσ δειγμάτων Αρικμόσ ςτελεχών C. difficile % ,3 Είδοσ CDAD ςε 735 περιςτατικά Είδοσ λοίμωξθσ Αρικμόσ περιςτατικών % Νοςοκομειακι Κοινότθτασ Ανίχνευςθ τοξινών από 735 ςτελζχθ Cd Τοξίνεσ Στελζχθ C.d % Α+Β Α-Β+ 69 9,4 Α-Β ,6

13 Ζκβαςθ 104 αςκενϊν παςχόντων από CDI Ζκβαςθ Αρικμόσ αςκενών % Βελτίωςθ Ίαςθ Θάνατοσ 9 9 Σταςιμότθτα 3 3

14 Διάγνωςθ Κολονοςκόπθςθ

15 Διάγνωςθ Βιοψία Εικόνα θφαιςτείου Sleisenger 2006

16 Διάγνωςθ Απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ Δίκθν ακορντεόν Τοξικό μεγάκολο

17 Ζλεγχοσ τοξινϊν (κόπρανα κ/α) Διάγνωςθ Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ Αναηιτθςθ γλουταμικισ δευδρογενάςθσ (GDH): κοινό Ag όλων των Cd ανεξάρτθτο από παραγωγι τοξινϊν, δομικι πρωτεΐνθ που παράγεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ από το Cd Σοξινογόνοσ καλλιζργεια Επεξεργαςία με αικυλικι αλκόολθ Κ/α ςε εκλεκτικά κρεπτικά υλικά (CCFA, CCBA, Brazier s) Σαυτοποίθςθ Gram χρϊςθ Μορφολογία αποικιϊν Οςμι κρεςόλθσ Φκοριςμόσ Σαυτοποιθτικά ςυςτιματα εμπορίου Wadsworth, 2006

18 Σαχείεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι για τθν αναηιτθςθ του C. difficile Μζκοδοι αναηιτθςθσ αντιγόνου (GDH) EIA Ανοςοχρωματογραφία (IC) Μζκοδοι αναηιτθςθσ των τοξινϊν (Α, Α&Β) EIA Ανοςοχρωματογραφία (IC) Μοριακζσ τεχνικζσ real time PCR

19 Ευαιςκθςία, ειδικότθτα, κετικι προγνωςτικι αξία (ΘΠΑ), αρνθτικι προγνωςτικι αξία (ΑΠΑ) και διάρκεια εξζταςθσ των μεκόδων αναηιτθςθσ του C. difficile από δείγματα κοπράνων Μζκοδοσ Ευαιςκθςία (%) Ειδικότθτα (%) ΘΠΑ (%) ΑΠΑ (%) Διάρκεια εξζταςθσ EIA Σοξίνθ Α/Β GDH ϊρεσ IC Σοξίνθ Α/Β GDH λεπτά rt-pcr ϊρεσ Shetty N, et al, Journal of Hospital Infection, 2011; 77:1-6 Crobach MJT, et al, Clin Microbiol infect, 2009;15:

20 Clinical practice guidelines for Clostridium difficile infection in Adults: 2010 update by the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) Cohen SH, et al. Infect Control Epidemiol 2010; 31(5): βιματα για τθν εργαςτθριακι διάγνωςθ CDI 1 ο ΒΘΜΑ: αναηιτθςθ GDH ςτα κόπρανα με ΕΙΑ ωσ διαλογι (screening test) 2 ο ΒΘΜΑ: EIA ι IC για ζλεγχο τοξινϊν ι κυτταροκαλλιζργεια ι τοξινογόνοσ καλλιζργεια ΣΑ ΘΕΣΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΜΟΝΟ

21 ESCMID: Data review and reccomendations for diagnosing Clostridium difficile infection Crobach MJT, et al, Clin Microbiol Infect 2009; 15: Isolation and identification of Clostridium difficile from feces samples and PCR-ribotyping ECDIS-net training module, Leiden βιματα για τθν εργαςτθριακι διάγνωςθ CDI 1 ο ΒΘΜΑ: αναηιτθςθ GDH ςτα κόπρανα με ΕΙΑ ωσ διαλογι (screening test) 2ο ΒΘΜΑ: EIA ι IC για αναηιτθςθ τοξινϊν ι PCR ςτα ΘΕΣΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΜΟΝΟ 3ο ΒΘΜΑ: τοξινογόνοσ κυτταροκαλλιζργεια ι τοξινογόνοσ καλλιζργεια ςτα κετικά δείγματα μόνο

22

23 Mortality rates in studies of CDI In a recent pan-european hospital-based survey: 1 ~2% of patients died as a result of CDI CDI contributed to mortality in a further 7% of cases In a case control study in Canada: 2 ~7% of patients died as a result of CDI CDI contributed to mortality in a further 8% of cases 1. Bauer et al. Lancet 2011;377: Loo et al. N Engl J Med 2005;353:

24 Rate (%) Επίπτωςθ και κνθτότθτα CDI ςε ςχζςθ με τθν θλικία CDI rate per 1,000 admissions Attributable 30-day mortality rate 10 0 < >90 Age (years) Loo et al. N Engl J Med 2005;353:442 9

25 Οριςμοί βαρειάσ CDI διαφζρουν Αρ. Λευκων >15,000 ι ανοδοσ Κρεατινινθσ 1.5Χ Κλινικθ εικονα, θλικια >65, ςυν-νοςθροτθτεσ- ΜΕΘ, ανοςοκαταςτολθ κορ πολλαπλων παραγοντων ( 2 ποντοι = βαρεια CDI) Hλικια>60 ετθ Σ>38.3 ο C Αλβουμινθ ορου <2.5 mg/dl (25 g/l), Λευκοκυτταρωςθ >15,000 cells/microl Ψευδομεμβρανεσ (2 ποντοι) ΜΕΘ (2 ποντοι) Cohen ICHE 10;31:431 Bauer CMI 09;15:1067 Zar CID 07;45:302

26 Κολεκτομθ για CDI Ζςχατθ λφςθ (μεγάλθ κνθτότθτα) ΕΠΙ: Διάτρθςθσ Επιδείνωςθσ παρά τθν κεραπεία Δεν υπάρχουν προοπτικά δεδομζνα CDI από υπότυπο 027: Καλφτερα αποτελζςματα εαν γαλακτικό οροφ <5 mmol/l Lamontage Ann Surg 07;245: 267

27

28

29

30

31 Θεραπεία 1 1. Διακοπι των αντιβιοτικϊν ι αλλαγι τουσ ςε λιγότερο επιβλαβι (επιτυχία ςε 20% - 25%) 2. Αναπλιρωςθ υγρϊν και θλεκτρολυτϊν 3. Αποφυγι των αντιχολινεργικϊν φαρμάκων : μπορεί να επιδεινϊςουν τθν διάρροια ι να οδθγιςουν ςε τοξικό μεγάκολο 4. Δεν κεραπεφουμε τον αςυμπτωματικό αποικιςμό του C. difficile Ann Intern Med 2006;145

32 Θεραπεία Μετρονιδαηόλθ peros 250 mg x4-500 mg x3 10 θμ 6. Βανκομυκίνθ peros mg x4 10 θμ 7. Επανάλθψθ τθσ κεραπείασ ςτο πρϊτο επειςόδιο υποτροπισ με το ίδιο ςχιμα 8. Αποφυγι τθσ βανκομυκίνθσ, εφόςον είναι δυνατό 9. Δεν πρζπει να κεραπεφεται εμπειρικά θ νοςοκομειακι διάρροια χωρίσ ζλεγχο τοξινϊν (<30% ζχουν CDAD) Lancet 2005;366 Ann Intern Med 2006;245

33 Θεραπεία: χειρουργικι Ενδείξεισ: Μθ ανταποκρινόμενοι ςτθ κεραπεία (θ μειωμζνθ περιςταλτικότθτα επθρεάηει τθ ςυγκζντρωςθ των φαρμάκων) με ςοβαρι νόςο Διάτρθςθ εντζρου Σοξικό μεγάκολο Ανκεκτικό shock λόγω χειρουργικισ κοιλίασ Τφολικι ι ολικι κολεκτομι με προςωρινι παρακαμπτιριο ειλεοςτομία: επζμβαςθ εκλογισ κνθτότθτα ςε μία μελζτθ: 45% Int Care Med. 2003;29 Ann Intern Med 2006;145

34 Θεραπεία Εάν δυςανεξία ςε PO IV metronidazole (500 mg q6) Vancomycin με ρινογαςτρικό ι υποκλυςμό (500 mg q6) ΟΧΙ IV VANC-δεν απεκρίνεται ςτο κόλον εναλλακτικά IVIG: Αναδρομικι ανάλυςθ 10 (από 228) αςκενείσ tx με IVIG από Noζμβριο 2003; 8 ςοβαρζσ, 2 υποτροπιάηουςεσ (4 με μεγάκολον) 8 ανταποκρίκθκαν ςε IVIG με φυςιολογικι κινθτικότθτα εντζρου ςε ενδιάμεςο χρόνο 8 θμζρεσ Dis Colon Rectum 2006;49 Ann Intern Med 2006;145

35

36

37 Υποτροπζσ Εμφανίηονται ςτο 20% - 30% των αςκενϊν με CDAD υνικωσ 1-3 εβδομάδεσ μετά το τζλοσ τθσ κεραπείασ Τποτροπι είναι θ επανεμφάνιςθ τθσ νόςου από το ίδιο ςτζλεχοσ (παραμονι ςπόρων του C. difficile) Μερικζσ υποτροπζσ οφείλονται ςτθν επαναπόκτθςθ του ιδίου ςτελζχουσ του CD από το περιβάλλον Επαναλοίμωξθ είναι θ υποτροπι αλλά από νζο ςτζλεχοσ Gastro 2006;130 Ann Intern Med 2006; 145

38 CDI infection in Europe: A hospital-based survey 34 European countries November 2008; follow-up February 2009 Patients with suspected CDI >2 years or inpatients who developed diarrhoea 3 days after admission CDI case definition: compatible clinical picture and positive stool test for C. difficile toxin Bauer MP et al. Lancet 2011; 377: 63 73

39 Λοιμώξεισ C. difficile Συχν. υποτροπϊν -3 μινεσ παρακολοφκθςθ Θνθτότθτα 101/455 (22%) Επιπλοκζσ CDI 44/442 (10%) Τποτροπιάηουςα CDI 86/484 (18%) Mζςοσ αρικμόσ επειςοδίων 1 (1 3) Τποτροπι με επιπλοκζσ CDI 10/440 (2%) υχνότθτα υποτροπϊν 18% Bauer MP et al. Lancet 2011; 377: 63 73

40 Λοίμωξθ από C. difficile Infection Παράγοντεσ κινδφνου για υποτροπζσ Καηεγνξίεο παξαγόλησλ θηλδύλνπ Παξάγνληεο μεληζηή Eπηδεκηνινγηθνί Αλεπαξθήο αλνζνινγηθή απάληεζε Παξακνλή ηεο δηαηαξαρήο ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο Μεγάιε ειηθία Σπλερηδόκελε ιήςε αληηβηνηηθώλ Παξαηεηακέλε λνζειεία Johnson S. J Infect 2009;58:

41 C. difficile Προδιακετικοί παράγοντεσ υποτροπών Meta-Analysis Παξάγνληαο θηλδύλνπ OR 95% CI P-value Σπλερηδόκελε ρξήζε αληηβηνηηθώλ <0.001 Αληηόμηλα <0.02 Μεγάιε ειηθία <0.001 N=1.382 αςκενείσ Garey K et al. J Hosp Infect 2008; 70:

42

43

44

45

46

47

48 Νζεσ -μελλοντικζσ κεραπευτικζσ επιλογζσ Νεότερα αντιμικροβιακά Fidaxomicin Ramoplanin CB-183,315 LFF 571 ACT Βιολογικά μθ αντιμικροβιακά Mονοκλωνικά αντιςϊματα (ζναντι τοξίνθσ Α+Β) Ενεργθτικι ανοςοποίθςθ (ACAM-CDIFFTM) Μθ-τοξινογόνο C. difficile (VP20621) Δεςμευτικά τοξινϊν ςτον εντερικό αυλό (tolevamer)

49 Fidaxomicin Μακροκυκλικό αντιβιοτικό με ελάχιςτθ ςυςτθματικι απορρόφθςθ για χριςθ ςε ενθλίκουσ Bακτθριοκτόνο ζναντι του C. Difficile. MIC g/ml Aναςτολι τθσ RNA πολυμεράςθσ και αναςτολι τθσ πρωτεϊνικισ ςφνκεςθσ τενό αντιμικροβιακό φάςμα Δφο μεγάλεσ, πολυκεντρικζσ, τυχαιοποιθμζνεσ, φάςθσ 3 μελζτεσ ςφγκριςθσ fidaxomicin vs. vancomycin ςε CDI FDA Approval Date: May 27, 2011 ΕΜΑ Approval 2012 Louie et al. New Eng J Med 2011;364:422 31

50 Studies 003 and 004: Doubleblind, Multicentre, Randomised Phase 3 Trials Fidaxomicin 200 mg Every 12 hours Baseline Assessment 10 days of treatment 30 day Treatment follow up Vancomycin 125 mg Every 6 hours End of End of Study Study 003* US, Canada Study 004 US, Canada, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Sweden, UK Randomised (n) Treated (n) FDX/VAN (n) 300 / / 260 *Louie et al. New Eng J Med 2011;364:422 31

51 Intervention: Results: Fidaxomicin 200mg po q 12 hours vs vancomycin 125mg po q 6 hours for 10 days Fidaxomicin Vancomycin 95%CI Clinical Cure ITT: 88.2% PP: 92.1% ITT: 85.8% PP: 89.8% Recurrence ITT: 15.4% PP: 13.3% ITT: 25.3% PP: 24% to -2.9, p= to -3.3, p=0.004 Louie TJ, et al. NEJM 2011; 364:422-31

52

53 Κιηληθή ίαζε (%) Κλινική ίαση ασθενών που λαμβάνουν ταυτόχρονη αντιμικροβιακή θεραπεία p=0,80 p=0,04 Fidaxomicin Βαλθοκσθίλε Χφρίς ζσγτορεγούκελα αληηβηοηηθά Με ζσγτορεγούκελα αληηβηοηηθά Δεδομένα από συγκεντρωτική ανάλυση Mullane et al. Clin Infect Dis 2011, 53:440-7.

54 Αζζελείο (%) Επίδραση ταυτόχρονης αντιμικροβιακή θεραπείας στην υποτροπή της CDI p <0,001 p = NS p <0,001 p = NS p <0,001 p=0,048 Fidaxomicin Βαλθοκσθίλε Θεραπεία (Ηκέρες 1-10) Mullane και Συν. Clin Infect Dis 2011, 53: Παραθοιούζεζε (Ηκέρες 11-40) Οποηαδήποηε τροληθή ζηηγκή (Ηκέρες 1-40) Δεδομένα από συγκεντρωτική ανάλυση

55 Αζζελείο (%) Επίδραση ταυτόχρονης αντιμικροβιακής θεραπείας στην παρατεταμένη κλινική ίαση p <0,001 p=0,02 Fidaxomicin Βαλθοκσθίλε Χφρίς ζσγτορεγούκελα αληηβηοηηθά Με ζσγτορεγούκελα αληηβηοηηθά Δεδομένα από συγκεντρωτική ανάλυση Mullane και Συν. Clin Infect Dis 2011, 53:440-7.

56 Fidaxomicin: Κύξηα ζεκεία FDX έτεη θιηληθή αποηειεζκαηηθόηεηα παρόκοηα ηες βαλθοκσθίλες (phase III trials) FDX είλαη αλώηερε ηες βαλθοκσθίλες ζηελ πρόιευε ηφλ σποηροπώλ Η ζσλετηδόκελε τορήγεζε ηφλ αληηβηοηηθώλ επερεάδεη δσζκελώς ηελ απόδοζε ηες ζεραπείας, αιιά ε FDX έτεη κεγαιύηερε αποηειεζκαηηθόηεηα από ηελ βαλθοκσθίλε ζε αζζελείς σπό ιήυε αληηβηοηηθώλ

57 Fidaxomicin Αντενδείξεισ: Υπερευαιςκθςία ςτθ δραςτικι ουςία ι ςε κάποιο από τα ζκδοχα

58 Fidaxomicin

59 Fidaxomicin Φαρμακοκινθτικι A ελάχιςτθ ςυςτθματικι απορόφθςθ D κυρίωσ περιορίηεται ςτο ΓΕΣ; Πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτα κόπρανα ενϊ ςχεδόν μθδενικζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτον ορό. M Υδρόλυςθ ςτο ζντερο προσ τον κφριο μεταβολίτθ OP-1118, επίςθσ ενεργό, μθ εξαρτϊμενο από τα CYP450 ζνηυμα E κόπρανα (>92% ωσ αναλοίωτο φάρμακο και OP-1118; οφρα (<1% ωσ μεταβολίτθσ).

60 Fidaxomicin - Φαρμακευτικζσ αλλθλεπιδράςεισ

61 Fidaxomicin - Φαρμακευτικζσ αλλθλεπιδράςεισ

62 FIDAXOMICIN Δοςολογία 200mg χ 2 /θμ για 10 θμζρεσ, με ι χωρίσ φαγθτό Fidaxomicin κόςτοσ

63 Fidaxomicin

64 υμπλθρωματικζσ αβζβαιεσ κεραπείεσ Συγχοριγθςθ μυκιτων (Saccharomyces boulardii) με τα αντιβιοτικά Cholestyramine (δζςμευςθ τοξίνθσ ) Lactobacillus acidophilus Μθ τοξινογόνο C. difficile (peros) Υποκλυςμοί με βακτθριακά διαλφματα Χοριγθςθ από το ορκό φυςιολογικϊν κοπράνων

65

66 Μζτρα ελζγχου λοιμϊξεων αποδεδειγμζνα για πρόλθψθ CDAD Χριςθ γαντιϊν Μιάσ χριςθσ κερμόμετρα ορκοφ Περιοριςμόσ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν Μζτρα ελζγχου λοιμϊξεων που πιθανώσ βοθκοφν Πλφςιμο χεριϊν Μονόκλινο ι cohorting Αποςτείρωςθ ενδοςκοπίων

67 Απολφμανςθ χϊρων - Cdiff Υποχλωριϊδθ αςκοφν ςποροκτονία (πχ 1:10) Απαιτοφνται μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ 5000ppm Καυςτικζσ ερεκιςτικζσ Mayfield CID 00;31:995 Wilcox J Hosp Infect 03;54:109 Συνιςτϊνται ςτα δωμάτια φορζων μετά τθν ζξοδο Συνιςτϊνται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ςε επιδθμίεσ

68

69

70

71

72 1. Vonberg et al. J Hosp Infect 2008;70: Dubberke et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30: Wilcox et al. J Hosp Infect 1996;34: Kuijper et al. Clin Microbiol Infect 2006;12: Dubberke ICHE 2008;29(S1):81-92 υνεπειεσ και Κοςτοσ CDI Θ αντιμετϊπιςθ CDI ςυνεπάγεται: Απομόνωςθ παςχόντων μζτρα ελζγχου Απολφμανςθ επιφανειϊν Κλείςιμο κλινϊν επι επιδθμιϊν Εαν ενασ αςκενισ νοςιςει απο CDI: 1 3 Παρατείνεται θ νοςθλεία του κατα Μ.Ο θμζρεσ Αυξάνεται το διάμεςο κόςτοσ νοςθλείασ κατά~ 7,147 Ετιςιο κόςτοσ νοςθλείασ CDI ςτθν Ευρϊπθ: ~3δις 4 Ετιςιο κόςτοσ νοςθλείασ CDI ςτισ ΘΠΑ: ~3.2δις$ 5

73 Φαρμακοοικονομία Σεχνικζσ οικον. αξιολόγθςθσ Ανάλυςθ ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ (costminimization analysis) Ανάλυςθ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ (cost-effectiveness analysis) Ανάλυςθ κόςτουσ-χρθςιμότθτασ (cost-utility analysis) Ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ (cost-benefit analysis) Αναλφςεισ κόςτουσ αςκζνειασ (cost of illness studies)

74 Μζκοδοι οικον. αξιολόγθςθσ κοπόσ Ειςροζσ Εκροζσ Ανάλυςθ κόςτουσοφζλουσ -CBA Σφγκριςθ παρεμβάςεων του υγειονομικοφ τομζα και με άλλουσ τομείσ Μετρϊνται ςε χρθματικζσ μονάδεσ Μετρϊνται ςε χρθματικζσ μονάδεσ Ανάλυςθ κόςτουσ αποτελεςματικότθτασ CEA Σφγκριςθ του κόςτουσ διαφορετικϊν παρεμβάςεων ςε κοινζσ μονάδεσ εκροϊν Μετρϊνται ςε χρθματικζσ μονάδεσ Μετρϊνται ςε φυςικζσ μονάδεσ (π.χ.κερδιςμζνα ζτθ ηωισ,ζτθ ανικανότθτασ που αποφεφγονται κ.λ.π.) Ανάλυςθ κόςτουσχρθςιμότθτασ -CUA Σφγκριςθ παρεμβάςεων με βάςθ το κόςτοσ ανά μονάδα κερδιςμζνθσ χρθςιμότθτασ Ειςροζσ ωσ ςυνάρτθςθ των διαφορετικϊν παρεμβάςεων Μετρϊνται ςε όρουσ ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ (π.χ.ποιοτικϊσ προςαρμοςμζνα ζτθ ηωισ-qalys) Ανάλυςθ ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ-cma Αξιολόγθςθ του προςδοκϊμενου αποτελζςματοσ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ Κοςτολόγθςθ ειςροϊν Λειτουργεί με βάςθ τθν παραδοχι ότι οι ςυγκρινόμενεσ παρεμβάςεισ ζχουν ίςθ αποτελεςματικότθτα

75 Ποιοτικϊσ ςτακμιςμζνο ζτοσ ηωισ Quality Adjusted Life Year (QALY) -ζνα μζτρο που υπολογίηει τθν ποςότθτα ηωισ (π.χ.20ζτθ) με τθν ποιότθτα ηωισ π.χ.0.5 Ηωι =διάρκεια *ποιότθτα (Η=Δ*Π) QALYs=QxT π.χ. 10 χρόνια με 0.5 ποιότθτα =5QALYs

76 Θ ανάλυςθ κόςτουσ αποτελεςματικότθτασ πάντα περιλαμβάνει τθ ςφγκριςθ μεταξφ τουλάχιςτον δφο κεραπειϊν Θ διαφορά ςτο κόςτοσ πάκθςθσ με το καινοφργιο φάρμακο και τθν αποτελεςματικότθτα του νζου φαρμάκου ςυγκρίνεται με το κόςτοσ και τθν αποτελεςματικότθτα του παλαιοφ φαρμάκου Σο πθλίκον που προκφπτει από τθ διαφορά των δφο κεραπειϊν αποτελεί τον οριακό λόγο κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ ICER=(Ca-Cb)/Ea-Eb)

77 Ανάλυςθ κόςτουσ - αποτελεςματικότθτασ Από τθ ςφγκριςθ του κόςτουσ και του αποτελζςματοσ κάκε επιλογισ υπολογίηεται ο οριακόσ δείκτθσ (ι λόγοσ)κόςτουσ αποτελεςματικότθτασ (incremental cost-effectiveness ratio-icer): ICER=Ca-Cb/Ea-Eb=ΔC/ΔE Ο ICER αποτελεί ζνα μζτρο του πρόςκετου κόςτουσ μιάσ παρζμβαςθσ ςε ςυνδυαςμό με το πρόςκετο αποτζλεςμα που θ παρζμβαςθ αυτι επιφζρει (το καλφτερο value for money Εκτιμάται ςυνικωσ ςε $ /QALY

78 Ανάλυςθ κόςτουσ - αποτελεςματικότθτασ

79 Αδρό κριτιριο κατάταξθσ του λόγου κόςτουσ αποτελεςματικότθτασ ανα QALY

80 Κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ κεραπεία τθσ CDI Οι ασθενείς με CDI, έπειτα από σύγκριση με τα αντίστοιχα μη μολυσμένα πρότυπα ελέγχου: 1 Το εκτιμώμενο διάμεσο κόστος για τη θεραπεία της CDI είναι ανά ασθενή Έχουν αυξημένο διάμεσο κόστος θεραπείας κατά Vonberg και Συν. J Hosp Infect 2008, 70:15-20,

81 Κόστος που σχετίζεται με τη θεραπεία της CDI (ΙΙ) Οι ασθενείς με CDI, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, παραμένουν κατά μέσο όρο επιπλέον έως & 21 ημέρες στο νοσοκομείο 1,2 1. Vonberg και Συν. J Hosp Infect 2008, 70:15-20, 2. Wilcox και Συν. J Hosp Infect 1996, 34:23-30.

82 Η εν δυνάμει αυξανόμενη οικονομική επιβάρυνση της CDI Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κόστος που συνδέεται με τη διαχείριση της CDI στην Ευρώπη κυμαίνεται στα: εκατομμύρια το χρόνο... και συνεχίζει να αυξάνεται Το πρόβλημα αναμένεται να μεγιστοποιηθεί: Μέχρι το 2050, περισσότεροι από 134 εκατομμύρια ευρωπαίοι θα είναι ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών Kuijper και Συν. ClinMicrobiol Infect 2006;12:2-18.

83 ε πρόςφατθ ανάλυςθ επίπτωςθσ ςτο κόςτοσ (budget impact analysis) από το London New Drugs Group (επιτροπι του NICE, Θνωμζνο Βαςίλειο) αναφζρεται ότι θ fidaxomicin παράγει λιγότερα ςυνολικά κόςτθ χρθςιμοποιοφμενθ ςε αςκενείσ που παρουςιάηουν πρϊτο επειςόδιο αντί ςε αςκενείσ που παρουςιάηουν πρϊτθ υποτροπι (www.nelm.nhs.uk, προςβάς ιμο τον Ιοφλιο του 2012).

84 υγκεκριμζνα αναλφκθκε θ επίπτωςθ ςτο κόςτοσ ςτθν υποκετικι περίπτωςθ που κεραπεφονται 100 αςκενείσ με πρϊτο επειςόδιο CDI. τθν πρϊτθ περίπτωςθ υπολογίηεται θ ςυνολικι επίπτωςθ ςτο κόςτοσ από τθ χοριγθςθ fidaxomicin ςτο πρϊτο επειςόδιο & ςτισ αναμενόμενεσ υποτροπζσ. φμφωνα με τθν ανάλυςθ αναμζνεται να χορθγθκεί fidaxomicin ςε 111 αςκενείσ (100 πρϊτου επειςοδίου & 11 υποτροπϊν) με τθ τελικι ςυνολικι επίπτωςθ ςτο κόςτοσ να ανζρχεται ςτα

85 . τθ δεφτερθ περίπτωςθ αναλφεται θ χοριγθςθ μετρονιδαηόλθσ/βανκομυκίνθσ ςε 100 αςκενείσ & fidaxomicin ςτισ αναμενόμενεσ 32 υποτροπζσ, με τθν τελικι ςυνολικι επίπτωςθ ςτο κόςτοσ να ανεβαίνει ςτισ Θ διαφορά αυτι δθμιουργείται από τα επιπρόςκετα ςυνολικά υγειονομικά κόςτθ που προκαλοφν οι αυξθμζνεσ υποτροπζσ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ.

86

87

88 υμπεράςματα Θ CDI είναι το ςυχνότερο αίτιο νοςοκομειακισ λοιμϊδουσ διάρροιασ Μπορεί να προκλθκεί απο οποιοδιποτε αντιβιοτικό χετίηεται με ςθμαντικι κνθτότθτα, του χρόνου και του κόςτουσ νοςθλείασ Αλγόρικμοσ 2 εργ/κων εξετάςεων για διάγνωςθ Μετρονιδαηόλθ ι βανκομυκίνθ ( βαρφτθτα) Τποτροπζσ εωσ και ςτο 25% εντόσ μθνόσ Δφςκολθ αντιμετϊπιςθ ανεπαρκι δεδομζνα Προςοχι ςτθν εξάπλωςθ Σιρθςθ μζτρων πρόλθψθσ - ποροκτονία

89 υμπεράςματα Σο φάςμα τθσ επιδθμιολογίασ μεταβάλλεται ωσ απόρροια επικράτθςθσ νζων υπερλοιμογόνων ςτελεχϊν Θ εξάπλωςθ του μικροβίου γίνεται και ςτθν κοινότθτα Θ φινταξομυκίνθ είναι το νζο φάρμακο για τθν CDI με ςυγκεκριμζνα πλεονεκτιματα για αςκενείσ και ςφςτθμα υγείασ το μζλλον νζεσ κεραπευτικζσ και προλθπτικζσ προςεγγίςεισ

90

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Χριστοδούλου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημήτρης Χριστοδούλου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δημήτρης Χριστοδούλου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων C difficile Εισαγωγή C. difficile: Το συχνότερο αίτιο μολυσματικής διάρροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά. Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ.

Διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά. Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. Διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Επιδημιολογία Ορισμός: διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά (ΔΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε?

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Ορισμός Χρόνιο The definition of chronic case! Οι Αμερικανοί αναφζρουν ότι πάνω από 4 φορζσ αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία. Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν.

Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία. Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν. Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν. «Αηηικόν» Javier at.al Ann Hematol (2008) OR = 1.21; CI 95%, 0.95-1.55

Διαβάστε περισσότερα

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ.

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Γκρίτςιοσ Παφλοσ, Ουρολόγοσ, FEBU Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ Β Ουρολογικισ κλινικισ ΑΠΘ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Λόγοι για τουσ οποίουσ το PSA δεν επαρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Inflectra vs Remicade. Αλζξιοσ Ηλιόπουλοσ Ρευματολογικό Σμιμα ΝΙΜΣ

Inflectra vs Remicade. Αλζξιοσ Ηλιόπουλοσ Ρευματολογικό Σμιμα ΝΙΜΣ Inflectra vs Remicade Αλζξιοσ Ηλιόπουλοσ Ρευματολογικό Σμιμα ΝΙΜΣ ΕΠΕΜΥ, Καλαμάτα, 22 Μαΐου 2015 φγκρουςθ ςυμφερόντων Conflict of interest Η παρουςίαςθ γίνεται με χορθγία τθσ ΕΝΟΡΑΙ Εκπαιδευτικζσ-ερευνητικζσ-ςυμβουλευτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Μαρία Πμπαςθ ΠΕ Νοςηλεφτρια Επιτήρηςησ Λοιμώξεων, MSc Νοςοκομείο Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» Clostridium difficile Clostridium difficile

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικη αξιολο γηςη τησ θεραπει ασ: η ζννοια του QALΥ (Quality Adjusted Life Year)

Οικονομικη αξιολο γηςη τησ θεραπει ασ: η ζννοια του QALΥ (Quality Adjusted Life Year) Οικονομικη αξιολο γηςη τησ θεραπει ασ: η ζννοια του QALΥ (Quality Adjusted Life Year) Κώςτασ Αθαναςάκησ BScHS, BScEcon, MSc, PhD, PD Σομζασ Οικονομικϊν τθσ Τγείασ, Εκνικι χολι Δθμόςιασ Τγείασ Ειςαγωγι:

Διαβάστε περισσότερα

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ Διενέργεια Χαμηλού Εκκενωτικού Υποκλυςμού 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίασ Θράκησ 2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Παιδιατρικές λοιμώξεις Aνασκόπηση βιβλιογραφίας Παιδιατρικές λοιμώξεις Παράπλευρες απώλειες από χρήση-κατάχρηση αντιβιοτικών

21/11/2012. Παιδιατρικές λοιμώξεις Aνασκόπηση βιβλιογραφίας Παιδιατρικές λοιμώξεις Παράπλευρες απώλειες από χρήση-κατάχρηση αντιβιοτικών Παιδιατρικές λοιμώξεις 2012 Παιδιατρικές λοιμώξεις 2012 Αθανάσιος Γ. Μίχος Ποσοστό δημοσιεύσεων ανά ειδικότητα Παιδατρικές λοιμώξεις 2012 Αντιμικροβιακά Παράπλευρες απώλειες από χρήση-κατάχρηση αντιβιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Δ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Professor Center for Sepsis Control and Care,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία, νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας. Σαμπατάκου Ελένη

Επιδημιολογία, νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας. Σαμπατάκου Ελένη Επιδημιολογία, νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας Σαμπατάκου Ελένη Gram + bacillus αnaerobic Spore forming Intestinal flora (up to 35% hospitalized patients, 3% of healthy adults)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Θεώνη Κανελλοπούλου Ειδικευόμενη παθολογίας

Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Θεώνη Κανελλοπούλου Ειδικευόμενη παθολογίας Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ Θεώνη Κανελλοπούλου Ειδικευόμενη παθολογίας Αθήνα, 26 Μάρτη 2008 Clostridium difficile Gram+ spore αναερόβιος βάκιλλος Υπεύθυνο για λοιμώδη κολίτιδα 1/200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υγείας Τεκμηριωμένη Ιατρική & Εξοικονόμηση Πόρων

Οικονομικά Υγείας Τεκμηριωμένη Ιατρική & Εξοικονόμηση Πόρων Οικονομικά Υγείας Τεκμηριωμένη Ιατρική & Εξοικονόμηση Πόρων Μάγδα Χατζίκου Οικονομολόγος Υγείας, PhD Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης Ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους (cost-minimisation analysis) Πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής

Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής Φαρμακοκινητική Φαρμακοδυναμική Αντιμικροβιακών Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής Διαμαντής Πλαχούρας Λέκτορας Παθολογίας Λοιμώξεων Δ Παθολογική Κλινική Φαρμακοκινητική Δείκτες PK/PD Concentration

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα της ψωρίασης και το οικονομικό κόστος

Η επιλογή της θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα της ψωρίασης και το οικονομικό κόστος Η επιλογή της θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα της ψωρίασης και το οικονομικό κόστος Μαρίνα Παπουτσάκη Επιμελήτρια Β Γ Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α.Συγγρός Αυξανόμενες δαπάνες υγείας Στόχος για

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014 Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου Κφρια θμεία Μάιοσ 2014 Ο ιόσ του Δυτικοφ Νείλου μεταδίδεται ςτουσ ανκρϊπουσ κυρίωσ με το διγμα μολυςμζνου «κοινοφ» κουνουπιοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου.

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου. ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN Η Πορφφρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάςταςθ κατά τθν οποία υπάρχει φλεγμονι ςτα μικρά αγγεία του αίματοσ (τριχοειδι αγγεία). Η φλεγμονι αυτι ονομάηεται αγγειίτιδα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BPharm, MPH, PhD ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Η HIV λοίμωξη και τα Οικονομικά της Υγείας

Η HIV λοίμωξη και τα Οικονομικά της Υγείας Η HIV λοίμωξη και τα Οικονομικά της Υγείας Κώστας Αθανασάκης BScHS, BScEcon, MSc, PhD Οικονομολόγος Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Από τη στιγμή της εμφάνισης των πρώτων κρουσμάτων του HIV

Διαβάστε περισσότερα