Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/ 2012 Αθήνα 21/02/2012 Αριθμ. Πρωτ. 162 Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Τ ΟΥ ΥΠΟΕ ΡΓΟΥ 1 «ΚΑ Τ Α ΡΤ ΙΣΗ 20 0 Ν Ο Σ ΗΛ Ε ΥΤ ΩΝ Τ ΗΣ 6 η ς ΥΓ Ε ΙΟΝΟΜΙ Κ ΗΣ ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΣ Σ Τ Ο Σ ΧΕ ΔΙΑΣΜΟ ΚΑ Ι Τ ΗΝ Ο ΡΓΑΝ ΩΣ Η Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ Π ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑ Ι Π ΡΟΑΓ ΩΓ ΗΣ Τ ΗΣ ΥΓ Ε ΙΑΣ Σ Τ Α ΠΛ Α ΙΣΙΑ Τ ΗΣ Π ΡΩΤ Ο ΒΑΘΜΙΑ Σ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑΣ ΥΓΕΙΑ Σ» Τ ΟΥ Ε Ρ ΓΟΥ «ΚΑ Τ Α ΡΤ ΙΣΗ Ν Ο Σ ΗΛ Ε ΥΤ ΩΝ Τ ΗΣ 6 η ς ΥΓΕΙΟΝΟΜ Ι ΚΗΣ Π Ε ΡΙΦΕ ΡΕΙΑΣ Σ Τ Ο Σ ΧΕΔ ΙΑΣΜΟ ΚΑ Ι Τ ΗΝ Ο ΡΓΑΝ ΩΣΗ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ ΠΡ Ο Λ ΗΨ ΗΣ ΚΑ Ι Π ΡΟΑΓ ΩΓ ΗΣ Τ ΗΣ ΥΓΕ ΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛ Α ΙΣΙΑ Τ ΗΣ ΠΡ ΩΤ Ο ΒΑΘΜ ΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑΣ ΥΓΕ ΙΑΣ», με κωδ ι κό MI S (Κ ωδ ι κ ό ς Εγ γρ αφή ς :2011ΣΕ ) Τ ΟΥ Υ ΠΟΕΡΓΟ Υ 1 «ΚΑ Τ Α Ρ Τ ΙΣΗ 200 Ν Ο Σ ΗΛ Ε ΥΤ ΩΝ Τ ΗΣ 1 η ς ΚΑ Ι 2ης ΥΓ Ε ΙΟΝΟΜΙ Κ ΗΣ ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΣ Σ Τ Ο Σ ΧΕ ΔΙΑΣΜΟ ΚΑ Ι Τ ΗΝ Ο ΡΓΑΝ ΩΣ Η Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ Π ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑ Ι Π ΡΟΑΓ ΩΓ ΗΣ Τ ΗΣ ΥΓ Ε ΙΑΣ Σ Τ Α ΠΛ Α ΙΣΙΑ Τ ΗΣ Π ΡΩΤ Ο ΒΑΘΜΙΑ Σ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑΣ ΥΓΕΙΑ Σ» Τ ΟΥ Ε ΡΓΟΥ «ΚΑ Τ Α ΡΤΙΣ Η Ν Ο Σ ΗΛ Ε ΥΤ ΩΝ Τ ΗΣ 1 η ς ΚΑ Ι 2ης ΥΓ Ε ΙΟΝΟΜΙ Κ ΗΣ ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΣ Σ Τ Ο Σ ΧΕ ΔΙΑΣΜΟ ΚΑ Ι Τ ΗΝ Ο ΡΓΑΝ ΩΣ Η Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ Π ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑ Ι Π ΡΟΑΓ ΩΓ ΗΣ Τ ΗΣ ΥΓ Ε ΙΑΣ Σ Τ Α ΠΛ Α ΙΣΙΑ Τ Η Σ ΠΡ ΩΤ Ο ΒΑΘΜΙΑ Σ Φ ΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕ ΙΑΣ», με κωδ ι κ ό MIS (Κ ωδ ι κ ό ς Εγγ ρα φή ς: 2011 Σ Ε ) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) Προϋπολογισμός: ,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται απαλλάσσονται ΦΠΑ Διάρκεια Υλοποίησης Έργου: Δώδεκα (12) Μήνες Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 1

2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) 1. Κ Α ΤΑ ΡΤΙ ΣΗ Ν ΟΣΗ ΛΕΥ ΤΩΝ ΤΗ Σ 6 η ς ΥΓΕ Ι Ο ΝΟ ΜΙ ΚΗ Σ Π Ε ΡΙ ΦΕ ΡΕ Ι Α Σ ΣΤ Ο Σ ΧΕΔΙΑ ΣΜ Ο ΚΑΙ ΤΗΝ Ο ΡΓΑ Ν ΩΣ Η Π ΡΟΓ ΡΑ Μ ΜΑ Τ Ω Ν Π Ρ ΟΛΗΨΗΣ Κ ΑΙ Π ΡΟΑΓ ΩΓΗ Σ ΤΗ Σ ΥΓΕΙΑ Σ ΣΤΑ Π ΛΑ Ι Σ Ι Α ΤΗ Σ Π Ρ ΩΤΟΒ Α Θ ΜΙ Α Σ ΦΡ Ο ΝΤΙΔΑ Σ ΥΓΕ Ι Α Σ 2. Κ Α ΤΑ ΡΤΙ ΣΗ ΝΟ ΣΗ ΛΕΥ ΤΩΝ ΤΗΣ 1 η ς Κ ΑΙ 2 η ς ΥΓΕΙ ΟΝ Ο ΜΙ ΚΗ Σ Π Ε ΡΙ ΦΕ ΡΕ Ι Α Σ ΣΤ Ο Σ ΧΕΔΙΑ ΣΜ Ο ΚΑΙ ΤΗΝ Ο ΡΓΑ Ν ΩΣ Η Π ΡΟΓ ΡΑ Μ ΜΑ Τ Ω Ν Π Ρ ΟΛΗΨΗΣ Κ ΑΙ Π ΡΟΑΓ ΩΓΗ Σ ΤΗ Σ ΥΓΕΙΑ Σ ΣΤΑ Π ΛΑ Ι Σ Ι Α ΤΗ Σ Π Ρ ΩΤΟΒ Α Θ ΜΙ Α Σ ΦΡ Ο ΝΤΙΔΑ Σ ΥΓΕ Ι Α Σ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται απαλλάσσονται ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 26/03/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/04/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2

3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού (ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 47, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25/04/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ στην έδρα της Ε.Ν.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ. ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 47, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ, , ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ, 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α...7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική παρουσίαση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Το περιβάλλον του Έργου ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Εύρος και περιεχόμενο εκπαίδευσης Σχεδιασμός θεωρητικού μέρους Πρακτική άσκηση Επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτών Επιλογή καταρτιζομένων Αξιολόγηση του προγράμματος Επιμόρφωση εκπαιδευτών Εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά μέσα Εκπαιδευτικοί Όροι Υποχρεωτικοί Όροι Ενέργειες Δημοσιότητας ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Πριν την έναρξη κάθε προγράμματος εκπαίδευσης Μετά τη λήξη κάθε προγράμματος εκπαίδευσης Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Με τη λήξη του έργου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ...29 ΜΕΡΟΣ Β...30 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...30 Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού Προϋπολογισμός Έργου Αμοιβή Αναδόχου Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Δημοσίευση Διαγωνισμού Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού

5 7. Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης...36 ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Γενικά χαρακτηριστικά Υποδομή Εμπειρία σε συναφή με το έργο αντικείμενα Στοιχεία χρηματοοικονομικής ικανότητας Εγγύηση συμμετοχής...51 ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προθεσμία Υποβολής Σύνταξη προσφορών Ισχύς Προσφορών Τρόπος υποβολής προσφορών Περιεχόμενα φακέλου "Τεχνική Προσφορά" Περιεχόμενα φακέλου "Οικονομική Προσφορά" Τιμές Προσφορών Νόμισμα IV. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διαδικασία Διενεργείας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση Προσφορών Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών Απόρριψη Προσφορών Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού Διοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις...70 V. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Υπογραφή Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Παρακολούθηση Έργου Λύση σύμβασης έννομες συνέπειες πλημμελούς τήρησης των συμφωνηθέντων Υποχρεώσεις Αναδόχου Όροι Πληρωμής Πνευματικά Δικαιώματα Εμπιστευτικότητα Εφαρμοστέο Δίκαιο...85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Συνοπτική παρουσίαση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Είναι γενικά αποδεκτό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ότι το Νοσηλευτικό προσωπικό παίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο στην ποιότητα της φροντίδας υγείας στον Έλληνα πολίτη σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμιο - Δευτεροβάθμιο - Τριτοβάθμιο). Η προσπάθεια αναβάθμισης της νοσηλευτικής εκπαίδευσης την τελευταία 20ετία έχει ήδη φέρει αποτελέσματα τα οποία γίνονται εμφανή στον κάθε ένα που έρχεται σε επαφή με τις υπηρεσίες υγείας. Σημαντικό όμως θέμα αποτελεί η πολυμορφία της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού Προσωπικού, η οποία προκαλεί προβλήματα τόσο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην εξασφάλιση ποιοτικής παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εδρεύει στην Αθήνα και είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης, των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων οι οποίοι εποπτεύονται από το Δημόσιο και ΟΤΑ επί των θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης υγείας και πολιτικής της υγείας. Συστήθηκε με το Νόμο 3252/2004, διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργεί 7 Περιφερειακά Τμήματα σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας. Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι όλοι οι Νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Σκοποί της ΕΝΕ, σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης, είναι: 1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης για την ανύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας υγείας στο κοινωνικό σύνολο. 2. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών προβλημάτων της χώρας. 3. Η συμβουλευτική της αποστολή στον Υπουργό Υγείας σε θέματα πολιτικής της υγείας, οργάνωσης και αξιολόγησης των παρεχομένων Νοσηλευτικών υπηρεσιών. 7

8 4. Η γνωμοδότηση επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και κανονιστικών διατάξεων σχετικών με την πολιτική της υγείας και ιδιαίτερα της Νοσηλευτικής και η έκφραση γνώμης σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, νοσηλευτικών ειδικοτήτων και επιμόρφωσης του Νοσηλευτικού προσωπικού. 5. Η χορήγηση στα μέλη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Νοσηλευτή καθώς και η επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση της αυτοδύναμης και ανεξάρτητης άσκησης της Νοσηλευτικής. 6. Ο καθορισμός των νοσηλευτικών πράξεων και η κατόπιν προτάσεώς της, έκδοση Υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα κοστολογούνται. 7. Η εποπτεία της τήρησης των νόμων και των κανονισμών που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Νοσηλευτών καθώς και την επαλήθευση των χρησιμοποιούμενων υπό των μελών αυτού τίτλων σπουδών. 8. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Όσον αφορά στην εκπαίδευση του νοσηλευτικού κλάδου, που αποτελεί βασικό σκοπό σύστασης της Ε.Ν.Ε, αξίζει να αναφερθεί ότι, το έτος 2009 υλοποιήθηκαν δύο μεγάλα έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) με εκπαιδευτικό χαρακτήρα: «Κατάρτιση Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινοτική ψυχιατρική Πρώιμη διάγνωση της ψυχικής ασθένειας για τη στήριξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης». Αφορούσε στη Διοργάνωση και πραγματοποίηση επιδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, σε συνεργασία με Κ.Ε.Κ του χώρου της Υγείας, διάρκειας 120 ωρών, με τη συμμετοχή πεντακοσίων (500) νοσηλευτών από όλη τη χώρα. «Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών, Νοσηλευτικών & Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας». Αφορούσε στη Διοργάνωση σαράντα (40) ημερίδων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας με τη συμμετοχή περίπου τριών χιλιάδων (3000) νοσηλευτών. Όλα τα ανωτέρω, τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται, επιβάλλουν την αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Προσπάθεια που υλοποιείται με διαρκή εκπαίδευση του νοσηλευτικού κλάδου, με 8

9 στόχο να μπορεί να ανταποκρίνεται επάξια στο «κρίσιμο» ρόλο που διαδραματίζει στο χώρο της υγείας Το περιβάλλον του Έργου Είναι γενικά παραδεκτό απ όλους ότι το Ε.Σ.Υ. χαρακτηρίζεται από τον ιατροκεντρισμό και την απουσία ενός ολοκληρωμένου και σωστά οργανωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αυτό έχει σαν συνέπεια την επικέντρωση στην αρρώστια και όχι στην υγεία, που με τη σειρά της οδηγεί σε τεράστιες δαπάνες και κατασπατάληση πόρων, σε κακές υπηρεσίες υγείας λόγω του συνωστισμού σε συγκεκριμένες κλινικές των νοσοκομείων (π.χ. παθολογικές, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών κλπ.) και χαμηλή ποιότητα ζωής στους πολίτες, καθώς δεν εκπαιδεύονται ώστε να προστατεύουν την υγεία τους, αλλά ούτε και έχουν σωστή και ολοκληρωμένη υποστήριξη μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Για τα παραπάνω είναι πλέον εκφρασμένη η βούληση της Πολιτείας να παρέμβει δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγείας. Προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη συναρμόδια υπουργεία, όπως το υπουργείο Εσωτερικών, διαμέσου του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ισχυροποιεί τους νέους Δήμους ώστε να δημιουργήσουν και να επεκτείνουν ανοικτές υπηρεσίες φροντίδας στην κοινότητα, όπως είναι τα Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, τα γραφεία σχολικής υγιεινής κ.α. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχοντας καθορίσει «Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) το γενικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας όλων των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης για τη δημόσια υγεία». Από την παραπάνω διαπίστωση είναι σαφής η πρόθεση της πολιτείας να μεταθέσει το κέντρο βάρους της γενικότερης πολιτικής για την Υγεία από την «αρρώστια» στην πρόληψη των νόσων στα πλαίσια μιας ορθολογικής ανάπτυξης όλου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ευόδωση αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει την 9

10 ισότιμη συμμετοχή όλων, δηλαδή, ιατρών, λοιπών επαγγελματιών υγείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών διαμέσου της αυτοοργάνωσής τους σε συλλόγους χρηστών υπηρεσιών υγείας. Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατή η ανατροπή του υπάρχοντος ιατροκεντρικού μοντέλου, που οδήγησε σε φαινόμενα υπερκατανάλωσης υπηρεσιών υγείας, κατασπατάλησης των πόρων των φορολογούμενων Πολιτών και διαφθοράς. Επομένως, χρειάζεται ενδυνάμωση των πολιτών και των λοιπών επαγγελματιών υγείας, ιδιαίτερα των νοσηλευτών, οι οποίοι αποτελούν και τη μεγαλύτερη επαγγελματική ομάδα του Συστήματος Υγείας και σήμερα ο ρόλος τους είναι υποτιμημένος σε σχέση με τις δυνατότητές τους. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι και το περιεχόμενο της ΠΦΥ, όπως ορίζεται και τι περιλαμβάνει: (α) «τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών της υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο, (β) τη διεξαγωγή ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων και εξετάσεων και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων, (γ) τη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, (δ) τις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και φροντίδας στο σπίτι, (ε) τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, (στ) την επείγουσα προνοσοκομειακή παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω ιδίως της μεταφοράς ασθενών από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή άλλους πιστοποιημένους για τον σκοπό αυτό, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οργανισμούς, (ζ) την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής, σύμφωνα με την πολιτική Δημόσιας Υγείας και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Οι υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής εστιάζουν ιδίως στα κρίσιμα προβλήματα των επιδημιών και των παραγόντων κινδύνου της υγείας, όπως είναι η παχυσαρκία, η χρήση αλκοόλ, εξαρτησιογόνων ουσιών και καπνού από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Υλοποιούνται και με την ιατρική της εργασίας, την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας, την ενημέρωση σε θέματα κοινωνικού προγραμματισμού και 10

11 κοινωνικής φροντίδας, καθώς και κάθε άλλη δράση που συνδέεται με μέτρα πρόληψης στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία, (η) την παροχή εξ αποστάσεως ιατρικών συμβουλών και υπηρεσιών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και υποδομών, ιδίως μέσω ειδικού συστήματος τηλεϊατρικής και της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας, (θ) την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας, (ι) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της συνολικής υγείας των τοπικών κοινωνιών, (ια) τη μέριμνα και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ορισμένων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υγείας, που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο και (ιβ) την παροχή υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού». Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δύο είναι οι προτεραιότητες για τη στήριξη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο χώρο της υγείας: η ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας, ιδιαίτερα των νοσηλευτών που αποτελούν και τη μεγαλύτερη επαγγελματική ομάδα και η εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, δηλαδή, την επικέντρωση στην πρόληψη των νόσων, που αποτελεί και το πιο δομικό σκοπό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην κατάρτιση 400 επαγγελματιών υγείας, μελών της ΕΝΕ, οι οποίοι εργάζονται στην 1 η, 2 η και 6 η Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας, ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο νέο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με έμφαση στις πολιτικές πρωτογενούς πρόληψης και σε στοχευμένες δράσεις στο επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης 2.1 Εύρος και περιεχόμενο εκπαίδευσης Το εύρος των υπηρεσιών που ο Ανάδοχος θα προσφέρει αναφέρεται στη διεξαγωγή δεκαέξι (16) προγραμμάτων εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή σε έκαστο εξ αυτών είκοσι πέντε (25) ατόμων, αριθμό που αποτελεί και την επιθυμητή συμμετοχή εκπαιδευομένων ανά τμήμα εκπαίδευσης. Συνολικά για τα δεκαέξι (16) 11

12 αυτά προγράμματα αναμένεται η κατάρτιση τετρακοσίων (400) επαγγελματιών υγείας και η διεξαγωγή εξήντα χιλιάδων (60.000) ανθρωποωρών κατάρτισης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εντάσσονται στο παρόν έργο θα διεξαχθούν στις περιοχές όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Περιοχή Αριθμός Προγραμμάτων Αριθμός Ωφελουμένων 1. Νομός Αχαΐας Νομοί Ηλείας - Ζακύνθου Κεφαλληνίας Νομοί Μεσσηνίας Αρκαδίας Λακωνίας Νομοί Λευκάδας Αιτωλοακαρνανίας Νομοί Κορινθίας Αργολίδας Νομοί Κέρκυρας Θεσπρωτίας Νομοί Άρτας Πρέβεζας Νομός Ιωαννίνων Περιφέρεια Αττικής Σχεδιασμός θεωρητικού μέρους Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει 110 ώρες (73% του προγράμματος) και θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παραδοσιακής κατάρτισης με φυσική παρουσία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων. Σκοπός του θεωρητικού μέρους είναι η μετάδοση γνώσεων, που θα καταστήσουν ικανούς τους καταρτιζόμενους να εργαστούν στην κατεύθυνση μετάθεσης του κέντρου βάρους των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από την περίθαλψη στην πρόληψη. Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι κάτωθι: ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρουσιάση του προγράμματος Γνωριμία ομάδας Σύναψη άτυπου εκπαιδευτικού συμβολαίου (6 ώρες) Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι οι καταρτιζόμενοι να ενημερωθούν για το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, να γνωριστούν μεταξύ τους (δέσιμο ομάδας) και να συνδιαμορφώσουν με τον εκπαιδευτή τους το άτυπο εκπαιδευτικό 12

13 συμβόλαιο. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν συμμετοχικές τεχνικές εκπαίδευσης, όπως εμπλουτισμένη εισήγηση, snowballing, τεχνικές παρουσιάσης εαυτού, εργασίες σε υποομάδες κλπ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υγιεινή της εργασίας Βασική Εργατική νομοθεσία Αρχές λειτουργίας επιχείρησης Εφαρμογή της αρχής της Μη Διάκρισης (9 ώρες) Σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι καταρτιζόμενοι να ενημερωθούν για τη λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας στους χώρους εργασίας, για τη νομοθεσία στο χώρο της υγείας και τα δικαιώματα εργαζομένων και πολιτών, για την ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στη βάση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών (μείωση κόστους υπηρεσιών, βελτίωση ποιότητας ζωής στον πληθυσμό κλπ.) και τέλος για την εφαρμογή των αρχών της μη διάκρισης. Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι η επίδειξη και η εμπλουτισμένη εισήγηση. ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (15ώρες) Σκοπός της τρίτης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να γνωρίσουν τις μεθόδους και τεχνικές με τις οποίες γίνεται η διερεύνηση των προβλημάτων υγείας ενός πληθυσμού, ώστε στη συνέχεια να γίνει ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται στα συστήματα καταγραφής των νόσων (ICD-10), στη διενέργεια εμπειρικών ερευνών, στην εργασία με focus group από ομάδες πληθυσμού που ήδη νοσούν από χρόνια νοσήματα, μέσω δημοσκοπήσεων από την ιστοσελίδα της εκάστοτε Μονάδας Υγείας. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι μελέτες περίπτωσης, η εργασία σε υποομάδες, η εμπλουτισμένη εισήγηση, οι ερωτήσεις απαντήσεις και η συζήτηση. ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (22 ώρες) Η ενότητα αυτή σκοπεύει να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στους καταρτιζόμενους για παρεμβάσεις προαγωγής υγείας, που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο τρόπο εργασίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας, την εργασία με ομάδες στόχου, ιδιαίτερα το σχολικό χώρο στο τρίπτυχο μαθητές γονείς εκπαιδευτικοί (παρέμβαση στο επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης που δεν περιλαμβάνει το σχολείο δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται παρέμβαση πρόληψης), τη γειτονιά κλπ.. Η νέα διάσταση που 13

14 αναδεικνύει η εκπαίδευση σ αυτήν την ενότητα είναι η διάσταση ότι οι ομιλίες ή η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων δεν αρκεί ούτε μπορούν με τα σημερινά δεδομένα να θεωρηθούν παρεμβάσεις πρόληψης. Ζητούμενο πλέον είναι η ενεργή συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων στα προβλήματα υγείας που τους αφορούν και στα πλαίσια αυτά η δουλειά των επαγγελματιών υγείας είναι «να διεγείρουν» παρέχοντας πληροφορίες ή δίνοντας κατευθύνσεις για πρόσβαση στις πληροφορίες τους άμεσους ενδιαφερομένους, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν πως είναι για το συμφέρον τους να αλλάξουν συμπεριφορές, αν αυτές εμπερικλείουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν την εργασία σε υποομάδες, τις μελέτες περίπτωσης, τον καταιγισμό ιδεών, την προσομοίωση, τις ερωτήσεις απαντήσεις και τη συζήτηση. ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (25 ώρες) Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μεταδώσει γνώσεις για τεχνικές σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων προαγωγής της υγείας σε πληθυσμούς που ήδη νοσούν. Σ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι χρόνιοι πάσχοντες, όπως είναι οι διαβητικοί ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, οι υπερτασικοί, οι νεφροπαθείς, αλλά και άλλες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι εξαρτημένοι, οι αλκοολικοί κλπ. Ζητούμενο σ αυτό το επίπεδο πρόληψης είναι η μείωση της βλάβης, η ψυχολογική υποστήριξη των ομάδων αυτών, η συνεργασία τους στην τήρηση των ιατρικών οδηγιών και της προτεινόμενης θεραπείας, η εξατομικευμένη υποστήριξή τους από τις υπηρεσίες υγείας και τέλος η ανάδειξη θετικών προτύπων που καταφέρνουν να ζουν σε μια ισορροπία με το πρόβλημα υγείας τους απολαμβάνοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής, ώστε να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα καλών πρακτικών τόσο για τη δευτερογενή όσο και την πρωτογενή πρόληψη. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συλλόγους χρονίως πασχόντων, οι ερωτήσεις απαντήσεις, η συζήτηση και ο καταιγισμός ιδεών. ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (15 ώρες) - ΝΕΕΣ Η διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας με φορείς της κοινότητας μέσα από τη δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων τόσο στο επίπεδο της τυπικής όσο και της άτυπης φροντίδας είναι το ζητούμενο αυτής της ενότητας. Στο σκέλος της τυπικής φροντίδας η βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία με το πρωτοβάθμιο δίκτυο υπηρεσιών των Δήμων, που μπορούν να περιλαμβάνουν μια σειρά από 14

15 υποστηρικτικά προγράμματα ή δομές, όπως είναι τα Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, προγράμματα κατ οίκον νοσηλείας, Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η., Κ.Α.Φ.Κ.Α., Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α., κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων κλπ., ώστε να επιτευχθεί μια συνεργασία σε μόνιμη και σταθερή βάση ενώ συγχρόνως Μονάδες Υγείας και Δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη θέσπιση διαδικασιών τόσο για την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και για την παρακολούθηση της παρέμβασης με στόχο τη συνεργατική δράση και όχι την ασυντόνιστη επικάλυψη των υπηρεσιών, όπως γίνεται σήμερα. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη για πρωτοβουλίες στα πλαίσια υπογραφής μνημονίων συνεργασίας, τη θέσπιση πρωτοκόλλων, τη συνεργασία για υποβολή προτάσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.. Στο επίπεδο της άτυπης φροντίδας το ζητούμενο είναι η συνεργασία με τους συλλόγους και τις οργανώσεις των χρονίως πασχόντων, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εκπαιδευμένων εθελοντών που έχουν αυτοί οι σύλλογοι τόσο για τη ψυχολογική υποστήριξη «νέων» πασχόντων όσο και στο επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης. Η συνεργασία αυτή με τους συλλόγους χρονίως πασχόντων είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί πλέον η κοινωνία για πολλούς λόγους δεν εμπιστεύεται τους ειδικούς από το χώρο της Υγείας (υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης από τις υπηρεσίες υγείας, αλλά και το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι των υπηρεσιών υγείας) και επομένως οι πολίτες εμπιστεύονται πιο πολύ «τους παθόντες» παρά τους ειδικούς. Συνεπώς, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες υγείας στο συλλογικό ασυνείδητο των πολιτών πέρα από τις οργανωτικές αλλαγές και την αλλαγή νοοτροπίας των επαγγελματιών υγείας απαιτεί και τη συνεργασία με τους συλλόγους αυτοοργάνωσης των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, τα σημερινά προβλήματα υγείας στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτούν αξιοποίηση της τεχνολογίας και ανάπτυξη νέων ευέλικτων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας. Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν προγράμματα τηλεϊατρικής για περιοχές που δεν έχουν σε κοντινή τους απόσταση υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση εθελοντών στην αυτοφροντίδα για τις παραπάνω περιοχές, προσέλκυση και εκπαίδευση εθελοντών για την υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, κινητές ομάδες παρέμβασης στην κρίση, προγράμματα κατ οίκον νοσηλείας, προγράμματα τηλεσυναγιαρμού ή τηλεϋποστήριξης, ανοικτές γραμμές βοήθειας κλπ.. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η εργασία σε υποομάδες, η εμπλουτισμένη εισήγηση, το παιγνίδι ρόλων, οι ερωτήσεις απαντήσεις και η συζήτηση. 15

16 ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (9 ώρες) Στην ενότητα αυτή σκοπός είναι οι καταρτιζόμενοι να ενστερνιστούν τη σημασία που έχει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δουλειά με τους χρήστες υπηρεσιών υγείας σε αντίθεση με την υπάρχουσα λογική της δουλειάς «για τους ασθενείς». Στη νέα λογική οι χρήστες υπηρεσιών υγείας είναι ισότιμοι συνεργάτες των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να έχουν: Μια εικόνα για το επίπεδο της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας Την άποψη των χρηστών για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας Μια εικόνα για το σύνολο των οργανώσεων κοινωνικής φροντίδας και συλλόγων αυτοβοήθειας της κοινότητας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παραπέμπουν «νέους» χρόνιους πάσχοντες Εθελοντική παρουσία σ αυτούς τους συλλόγους για να δίνουν το προσωπικό τους παράδειγμα στο κίνημα του εθελοντισμού, αλλά και για να προσφέρουν στήριξη, δηλαδή, εξειδικευμένη γνώση και πληροφόρηση για τα προβλήματα που τους αφορούν. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι η εργασία σε υποομάδες, οι μελέτες περίπτωσης, το παίξιμο ρόλων και η εμπλουτισμένη εισήγηση. ΟΓΔΟΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (9 ώρες) Η αξιολόγηση είναι εσωτερική αξιολόγηση και αναφέρεται στην ανατροφοδότηση του προγράμματος και στην τήρηση του άτυπου εκπαιδευτικού συμβολαίου. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την ενδιάμεση αξιολόγηση (3 ώρες) που θα λάβει χώρα στη μέση του προγράμματος και την τελική (6 ώρες) που θα λάβει χώρα στο τέλος του προγράμματος για τη διαπίστωση τήρησης του άτυπου εκπαιδευτικού συμβολαίου. Το άτυπο εκπαιδευτικό συμβόλαιο αφορά το συναίσθημα των καταρτιζομένων, το κατά πόσο βίωσαν την εκπαιδευτική εμπειρία ως μια «όμορφη» εμπειρία, που ταυτόχρονα τους εξελίσσει ως επαγγελματίες. Ζητούμενο, δηλαδή, είναι η «συναισθηματική όσμωση» του προγράμματος, γιατί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στοχεύει πάντοτε στη μεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε αυτές να εφαρμοστούν αργότερα στην καθημερινή 16

17 πρακτική. Αν ωστόσο η εκπαίδευση δεν ήταν μια «ωραία εμπειρία» οι πιθανότητες να εφαρμοστούν στην πράξη οι νέες γνώσεις και δεξιότητες είναι ελάχιστες. Στην αντίθετη περίπτωση όμως οι πιθανότητες να εφαρμοστούν στην πράξη κάποιες από τις νέες γνώσεις και δεξιότητες είναι πάρα πολλές Πρακτική άσκηση Η πρακτική άσκηση βρίσκεται σε άμεση συνέργεια με το θεωρητικό μέρος και σκοπό έχει την εμπέδωση των γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και την ανάδειξη της σημασίας ισότιμης αντιμετώπισης και συνεργασίας με τους συλλόγους χρηστών υπηρεσιών υγείας. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 40 ώρες (το 27% του προγράμματος) και θα διεξαχθεί προς το τέλος του προγράμματος. Το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης αφορά την εμπειρία της τυπικής και άτυπης δικτύωσης και το σχεδιασμό δράσεων στην κοινότητα. Οι καταρτιζόμενοι θα χωριστούν σε δύο υποομάδες, μια των δώδεκα (12) ατόμων και μια των δεκατριών (13). Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης κυρίως θα είναι Κέντρα Υγείας και Δομές Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα. Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει άσκηση στην τυπική δικτύωση και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο σκέλος της σωματικής υγείας και άσκηση στην άτυπη δικτύωση και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο σκέλος της ψυχικής υγείας. Τέλος κάθε υποομάδα θα έχει το δικό της εκπαιδευτή και η πρακτική θα περιλαμβάνει: Άσκηση στην τυπική δικτύωση και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο σκέλος της σωματικής υγείας 20 (είκοσι) ώρες. Κατά τη διάρκεια της οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν μια εργασία που θα αφορά: 1. Τη μελέτη του φορέα (π.χ. προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή κλπ.) 2. Καταγραφή της τοπικής κοινότητας (π.χ. πληθυσμός, τοπική οικονομία, σύλλογοι, σχολεία, υπηρεσίες Δήμου κλπ.) 3. Μελέτη αρχείων για την ανάδειξη του πιο σημαντικού προβλήματος σωματικής υγείας στην περιοχή (τεκμηρίωση με επιδημιολογικούς δείκτες) 4. Σχεδιασμός παρέμβασης στην τοπική κοινότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας στο επίπεδο της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. 17

18 Άσκηση στην άτυπη δικτύωση και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο σκέλος της ψυχικής υγείας 20 (είκοσι) ώρες. Κατά τη διάρκεια της οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν μια εργασία που θα αφορά: 1. Τη μελέτη του φορέα (π.χ. προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή κλπ.) 2. Καταγραφή δράσεων του φορέα στο σκέλος της προαγωγής της ψυχικής υγείας (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, έρευνες, άλλες παρεμβάσεις) 3. Διενέργεια focus group με ωφελούμενους του συλλόγου για τη διερεύνηση της ικανοποίησης από το σύλλογο, αλλά και για την καταγραφή των προβλημάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας 4. Σχεδιασμός παρέμβασης στην τοπική κοινότητα για την αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει τη ψυχική νόσο στο επίπεδο της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης Επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτών Η Ε.Ν.Ε σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του υποέργου θα καταρτίσει λίστα εκπαιδευτών με βάση τα παρακάτω προσόντα: πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συνάφεια στο αντικείμενο κατάρτισης Εξειδίκευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Υγείας Κοινωνικής Φροντίδας Συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε συνάφεια με το περιεχόμενο της πρότασης Ένταξη στο Μητρώο Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ 2.5. Επιλογή καταρτιζομένων Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα συστήσει τριμελή επιτροπή επιλογής καταρτιζομένων, που θα αποτελείται από: Τον επιστημονικά υπεύθυνο της ενέργειας κατάρτισης Δύο μέλη της Ε.Ν.Ε. Έργο της επιτροπής θα είναι να αξιολογήσει τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Το βιογραφικό του υποψήφιου καταρτιζομένου Τα κίνητρα του, όπως αυτά θα αποτυπώνονται σε σχετική ερώτηση 18

19 Το επίπεδο εκπαίδευσης Τη θέση στο φορέα σε σχέση με την πιθανότητα εμπλοκής του στο σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας 2.6. Αξιολόγηση του προγράμματος Ο Ανάδοχος του υποέργου σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, θα αναθέσει την αξιολόγηση του προγράμματος σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα με τα παρακάτω προσόντα: Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επαγγελματική εμπειρία Ύπαρξη σχετικής εμπειρίας στην υλοποίηση αξιολογήσεων στο παρελθόν Επιμόρφωση εκπαιδευτών Το Κ.Ε.Κ σε συνεργασία με την Ε.Ν.Ε θα προγραμματίσει μία ενημερωτική/εκπαιδευτική συνάντηση λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτών για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και το εκπαιδευτικό υλικό. Η επαφή με τους εκπαιδευτές θα είναι τακτή ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος αλλά και για την αντιμετώπιση τυχών δυσκολιών ή αστοχιών. 2.8 Εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά μέσα Την ευθύνη διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού θα έχει η Ε.Ν.Ε σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο που θα ορίσει ο Ανάδοχος. Ο επιστημονικά υπεύθυνος της πρότασης θα προτείνει την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία ή υλικό σε ηλεκτρονική μορφή). Επίσης, ο επιστημονικά υπεύθυνος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές θα οργανώσει εκπαιδευτικές σημειώσεις για τις ανάγκες του προγράμματος, οι οποίες θα βασίζονται σε επιστημονικά άρθρα, θα παραπέμπουν σε ιστοσελίδες για αναζήτηση πρωτογενών πηγών, θα παρουσιάζουν καλές πρακτικές προγραμμάτων προαγωγής της υγείας κλπ.. Τέλος, ο επιστημονικά υπεύθυνος οφείλει πριν την έναρξη της κατάρτισης να δώσει γραπτές οδηγίες στους εκπαιδευτές, έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτές εκτός από τις συμμετοχικές τεχνικές μάθησης να οργανώσουν τις παρουσιάσεις τους με τη μορφή παρουσιάσεων PowerPoint. Το Κ.Ε.Κ. θα έχει στη διάθεση των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων τα παρακάτω εκπαιδευτικά μέσα: 19

20 Ηλεκτρονικό υπολογιστή Video projector Άσπρο πίνακα και μαρκαδόρους 2.9 Εκπαιδευτικοί Όροι Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας κάθε Προγράμματος θα είναι η αναβάθμιση των προσόντων των επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτών τριών) που εργάζονται στην 1 η, 2 η και 6 η Υγειονομική Περιφέρεια. Ειδικότερα θα δοθεί μεγάλο βάρος στα εξής: Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής μάθησης, μάθηση μέσω της πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευομένων-εκπαιδευτικού υλικού κλπ). Στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 150 ώρες, εκ των οποίων 110 ώρες αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 40 ώρες πρακτική άσκηση. Το θεωρητικό μέρος θα υλοποιηθεί με την παραδοσιακή μορφή κατάρτισης δηλ. με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτή και καταρτιζομένων. Για το πρακτικό μέρος των προγραμμάτων, η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε τμήματα των δώδεκα (12) και δεκατριών (13) ατόμων. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την κάλυψη του κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εκπαιδευομένων όσον αφορά το θεωρητικό μέρος των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών που θα διδάξουν στο πρόγραμμα και απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Εκτός έδρας θεωρείται η μετακίνηση καταρτιζομένων μεταξύ του τόπου κατοικίας τους και του χώρου όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης, όταν αυτή δεν εξυπηρετείται από αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο και είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα ή όταν η μετακίνηση αφορά νησί ανεξάρτητα χιλιομέτρων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που για τις ανάγκες του προγράμματος απαιτείται μετακίνηση των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων εκτός έδρας, δαπάνη αποτελεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με μέσο μαζικής μεταφοράς, ή η χιλιομετρική αποζημίωση που 20

21 προβλέπεται από το δημόσιο, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. Τα ξενοδοχεία στα οποία θα εξασφαλιστεί η διαμονή διατροφή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών (3) αστέρων με πρωινό. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία των ξενοδοχείων τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για την εξασφάλιση των υπηρεσιών διαμονής και διατροφής. Για τον ακριβή αριθμό των εκάστοτε μετακινούμενων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων για τις ανάγκες των επιμορφωτικών προγραμμάτων και την ανάγκη κράτησης αντίστοιχου αριθμού δωματίων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικοινωνεί με τους ίδιους. Τα γεύματα πρέπει να προσφέρονται μέχρι τις 16.00, και μέχρι τις τα βραδινά. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα διατροφής εντός των ξενοδοχείων, πρέπει απαραιτήτως να παρέχεται αυτή κατά τις ώρες που θα προβλέπεται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα, σε συνεργαζόμενα εστιατόρια κατηγορίας όχι κατώτερης από Β ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Τα γεύματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ακόλουθο, menu: o o o o Πρώτο πιάτο: σαλάτα ή ορεκτικό. Κυρίως πιάτο: με δυνατότητα επιλογής του συμμετέχοντος από κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, λαδερά, λαχανικά, ζυμαρικά, και όσπρια. Φρούτο εποχής ή γλυκό. Αναψυκτικό, νερό. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 40 ώρες και το περιεχόμενο της αφορά την εμπειρία της τυπικής και άτυπης δικτύωσης και το σχεδιασμό δράσεων στην κοινότητα. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης με φυσική παρουσία είναι μέχρι 6 ώρες για κάθε Τμήμα, συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων. Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22 η ώρα. Δεν επιτρέπεται θεωρητική κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες. Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι 10% των ωρών της συνολικής εκπαίδευσης. Για τον έλεγχο του παραπάνω ορίου θα χρησιμοποιηθούν παρουσιολόγια. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί τα ως 21

22 άνω όρια απουσιών, δεν θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν την κατάρτιση, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο Τμήμα κατάρτισης και συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση καταρτιζομένων δεν προσέλθουν στην 1 η εκπαιδευτική συνάντηση ή δηλώσουν αδυναμία παρακολούθησης του προγράμματος, δύναται να αντικατασταθούν με επιλαχόντες με την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί μέριμνα παρακολούθησης του μαθήματος της 1ης ημέρας από τον(τους) επιλεχθέντα(ες) υποψήφιο(ους) για την κατάρτιση. Η κατάρτιση θα υποστηρίζεται από εκπαιδευτές πιστοποιημένους κατά ΕΚΕΠΙΣ. Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται σε εκπαιδευτές με εμπειρία στο χώρο της Υγείας Κοινωνικής Φροντίδας. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης μόνο εφόσον οι αναπληρωτές εκπαιδευτές ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν αντίστοιχο επίπεδο εμπειρίας με τους αντικαθιστάμενους. Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων ορίζεται σε 6 ευρώ/ώρα μικτά Υποχρεωτικοί Όροι Η τήρηση των όρων της παρούσας και η μη ύπαρξη ενός και μόνο εξ αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. Συγκεκριμένα: Εάν ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων ανά πρόγραμμα είναι μικρότερος από 10 ή μεγαλύτερος των 25 ατόμων. Εάν η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης δεν είναι 150 ώρες. Εάν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα. Εάν δεν διαθέτει καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου κατάλληλες αίθουσες δυναμικότητας 25 θέσεων εργασίας με τον απαιτούμενο εκπαιδευτικό εξοπλισμό Η υλοποίηση των Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω καθώς και όσα αναφέρονται στο 22

23 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Ενέργειες Δημοσιότητας Ο φορέας μας θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση προκηρύξεων καθώς και τη προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών (άρθρα 30 & 32 του Π.Δ 60/2007 και άρθρο 4 του Π.Δ 118/2007). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από το Π.Δ 60/2007, το Π.Δ 118/2007, τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2-10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του Αναδόχου, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους δράσης. Με μέριμνα του Τελικού Δικαιούχου, επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης / δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και να αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ, ως ακολούθως: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επίσης να γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονες Προτεραιότητας 13 και 14. Κάθε πληροφοριακό υλικό (βιβλίο, φυλλάδιο, επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.) έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) που θα παραχθεί στα πλαίσια του Έργου, θα πρέπει να φέρει τα παραπάνω λογότυπα και πληροφορίες. 23

24 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Μετά την κατακύρωση του έργου, και την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος φορέας πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 3.1. Πριν την έναρξη κάθε προγράμματος εκπαίδευσης Απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία για τη σύνταξη ενημερωτικής εγκυκλίου και αποστολής στους εν δυνάμει υποψήφιους (στους φορείς τους). Μαζί με το παραπάνω δημιουργία, έκδοση και αποστολή ενημερωτικού υλικού στους εν δυνάμει υποψήφιους (στους φορείς τους). Στη συνέχεια εκδίδεται πίνακας συμμετεχόντων που υπογράφεται από αρμόδιο όργανο της Ε.Ν.Ε. και αποστέλλεται στις υπηρεσίες με ευθύνη του αναδόχου. Μετά την επιλογή των καταρτιζομένων και από πέντε έως δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος συμπληρώνονται και αποστέλλονται: α) Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης με τα εξής στοιχεία: Στοιχεία προγράμματος κατάρτισης Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του προγράμματος κατάρτισης Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης β) Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας και πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται για κάθε εκπαιδευτική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής με τον αναπληρωτή του. γ) Συγκεντρωτική Κατάσταση Καταρτιζομένων Προγράμματος Κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει τους επιλεγέντες καταρτιζόμενους καθώς και τους ισάριθμους επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. δ) Κατάσταση Εκπαιδευτών Προγράμματος Κατάρτισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία και την υπογραφή των εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, που έχουν οριστεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα. ε) Συμφωνητικό συνεργασίας με άλλη πιστοποιημένη δομή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ παρ. 1 της προκήρυξης, θεωρημένο από αρμόδια δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιημένων δομών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ /Οικ Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1999/Β/ ). 24

25 3.2. Μετά τη λήξη κάθε προγράμματος εκπαίδευσης Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης κάθε προγράμματος εκπαίδευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλει αναλυτική έκθεση υλοποιηθέντος προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει: Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος. Αξιολόγηση των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων και του προγράμματος. Συμπληρωμένο από τους ωφελούμενους ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διαδικασίας κατάρτισης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης με αιτιολογημένη απόφαση της υποβληθείσας έκθεσης υλοποιηθέντος προγράμματος εκπαίδευσης σε περίπτωση που δεν είναι συμβατή με το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφηκε στην προσφορά του Αναδόχου. Τέλος, ο ανάδοχος παραδίδει τις εκθέσεις και τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η επιτυχία ή αποτυχία των εκπαιδευομένων, στον Υπεύθυνο του προγράμματος και αυτός λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες των εκπαιδευομένων σε συνεργασία με τη διοίκηση εκδίδει και υπογράφει τον κατάλογο επιτυχόντων αποτυχόντων, ο οποίος αποστέλλεται στον Ανάδοχο για την έκδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες υπογράφονται από αρμόδιο όργανο της Ε.Ν.Ε. Οι βεβαιώσεις πιστοποίησης ή οι βεβαιώσεις παρακολούθησης εκδίδονται σε ένα αντίγραφο και αποστέλλονται στις υπηρεσίες των υπαλλήλων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή: το αργότερο εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, στοιχεία για τη συμπλήρωση των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Φυσικής Προόδου του έργου, δηλαδή του φυσικού αντικειμένου του συνόλου των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα ως άνω Εξαμηνιαία Δελτία, υποβάλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή προς τη Μονάδα Β της Ε.Υ.Δ Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έως την υποβολή της Δήλωσης Ολοκλήρωσης. 25

26 το αργότερο εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, στοιχεία για τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Πραγματοποιηθέντων Ανθρωποωρών Έργου για το σύνολο των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα ως άνω Μηνιαία Δελτία, υποβάλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή προς τη Μονάδα Β της Ε.Υ.Δ Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου Με τη λήξη του έργου Με τη λήξη του Έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση πρόσθετων παραδοτέων που θα καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αμοιβή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρέχει μέρος ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο της υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούνται να συνδεθεί ηλεκτρονικά με την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να παρακολουθείται απρόσκοπτα η προσφορά των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις συμβατικές του δεσμεύσεις. 4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου του Αναδόχου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

27 Η προσέγγιση που παρουσιάζεται παρακάτω και τα στάδια υλοποίησης που περιγράφονται θέτουν τα γενικά όρια της εκτέλεσης του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, και αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του ολοκληρωμένη, λεπτομερή προσέγγιση του χρονοδιαγράμματος που θα ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, η οποία θα είναι αποτέλεσμα της μεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί. Πίνακας: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Ενεργειών Έργου Μήνες Φάσεις έργου ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Α ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (..) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπογραμμίζεται, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση / μεθοδολογία υλοποίησης σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση του αντικειμένου του Έργου και των ιδιαιτεροτήτων του. Η υπέρβαση του μέγιστου συνολικού χρόνου υλοποίησης του Έργου είναι απαράδεκτη με ποινή αποκλεισμού. 27

28 Με την Κατακύρωση, οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου και τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί. 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Το τμήμα του προϋπολογισμού που αναλογεί στο εκπαιδευτικό επίδομα για το σύνολο των καταρτιζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών (20% παρακράτηση φόρου και 3,6% χαρτόσημο) ορίζεται σε 6 ευρώ/ώρα μικτά ήτοι ,00 ευρώ συνολικά. Σημειώνεται πως το συνολικό ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος για το σύνολο των καταρτιζομένων δεν αποτελεί αντικείμενο προσφοράς κατά τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, (άρθρο 5 επιλέξιμες δαπάνες παράγραφος 5.14 του ΕΣΔΕΚ «Σε περίπτωση κατά την οποία η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος πραγματοποιείται μέσω Παρόχου/αναδόχου, το συνολικό ύψος δεν αποτελεί αντικείμενο προσφοράς κατά τη διενέργεια διαγωνισμού. Οι διαδικασίες καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος και των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου θα περιγράφονται αναλυτικά στην εκάστοτε προκήρυξη»). 6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Η αμοιβή των εκπαιδευτών ανά ώρα συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, όπου απαιτείται θα εμφανίζεται στο συμφωνητικό μεταξύ Αναδόχου και Εκπαιδευτών στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση κ.α. 7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διανείμει στους καταρτιζόμενους: α) εκπαιδευτικό υλικό το οποίο πρέπει κατ ελάχιστον να συμπεριλαμβάνει σημειώσεις για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης. β) το εκπαιδευτικό υλικό θα συνοδεύεται από φάκελο καταρτιζομένου, μπλοκ σημειώσεων και στυλό, τα οποία θα διατεθούν σε κάθε καταρτιζόμενο. 28

29 8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υλοποίηση του Προγράμματος, προκύπτει από το ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ωφελουμένων και με τον αριθμό των ωρών κατάρτισης. Μείωση Κόστους κατά την έναρξη: Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριμένου και πάντως μεγαλύτερος των δέκα (10), ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως είτε με την δήλωση έναρξης είτε με νεώτερο έγγραφό του την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή το εγκριθέν κόστος του Προγράμματος μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των καταρτιζομένων που δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Καταρτιζομένων, η οποία έχει κατατεθεί με τη δήλωση έναρξης, δεν προσέλθουν για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και δεν αντικατασταθούν (από τους επιλαχόντες), μέσα στο χρονικό διάστημα που καλύπτει το ανώτατο όριο απουσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως και μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μείωση Κόστους κατά τη διάρκεια υλοποίησης: Σε περίπτωση που μετά την έναρξη του προγράμματος ένας καταρτιζόμενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το εγκριθέν κόστος του Προγράμματος και κατ επέκταση του υποέργου μειώνεται κατά το συνολικό ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος του καταρτιζομένου αυτού. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το εγκριθέν κόστος του μειώνεται με το ποσό των εκπαιδευτικών επιδομάτων που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης. 29

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: / / Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΣΜ. ΕΚΜΣΕΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ TM. ΠΡΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 029/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο 1 Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλοπούλου Φωτεινή 1 Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα 2 1 Εκπαιδευτικός αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας, 3 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας foteinivasilo@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :68104 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 388/2013 Από το Πρακτικό της 42ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα: 4900 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τηλ. 210 4649819 Φ. 604.2 / 32/15 Σ. 3288 Σαλαμίνα, 18 Ιουνίου 2015 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα: 4900 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τηλ. 210 4649819 Φ. 604.2 / 32/15 Σ. 3288 Σαλαμίνα, 18 Ιουνίου 2015 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΖΚΤ6-8ΟΘ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα: 4900 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ V ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ Φλαντρώ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΩΔΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ά γ ι ο ς. τ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς σ τ η ν α κ ρ ι τ ι κ ή Φ λ ώ ρ ι ν α. Σύσκεψη για εφαρμογή προγράμματος συμβολαιακής.

Ο Ά γ ι ο ς. τ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς σ τ η ν α κ ρ ι τ ι κ ή Φ λ ώ ρ ι ν α. Σύσκεψη για εφαρμογή προγράμματος συμβολαιακής. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Ο Ά γ ι ο ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 263 ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 08-3-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 περίοδοι Σελ. 5 α) Φυσικό περιβάλλον. β) Τεχνητό περιβάλλον. γ) Τεχνολογική εξέλιξη. δ) Διάδοση της Τεχνολογίας. ε) Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ Δεκέμβριος 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας σελ.3 Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι και ορίσθηκε το προεδρείο και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003355346 2015-11-23

15PROC003355346 2015-11-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ : 23 /11/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/12110 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ. ΒΩΡΟΣ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Γενικησ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Σύνταξη ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός Το αμάρτημα της μητρός μου (απόσπασμα). Άλλην αδελφήν δεν είχομεν παρά μόνον την Αννιώ. Ήτον η χαϊδεμμένη της μικράς ημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν.Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕNOTHTA 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΞΗ Γ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΑΦΟΣ Μελέτες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας αλλά και του ΟΑΕΔ σχετικά με την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0»

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ «Μετά τα όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 438 14 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 43491/ΔΙΟΕ 789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β /29.12.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 268901000 ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 7 και ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ 9 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΙΛΙΚΩΝ 58 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙπΓ [ fhu ΙΙΒ ΙΙΙ ΪΠΙΠΡ Η Η fit! ηϊ ϊ ijlnl ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή πληθυσμού. Υψόμετρο: 840μ. Κάτοικοι 295 229 120 91 85 80. Έτος 1946 1960 1982 1992 2001 2011

Καταγραφή πληθυσμού. Υψόμετρο: 840μ. Κάτοικοι 295 229 120 91 85 80. Έτος 1946 1960 1982 1992 2001 2011 Φοιτήτριες: Αναστασιάδου Ιωάννα, Φιλίππου Μιχαέλλα, Χρίστου Θίσβη, Χρίστου Χριστιάνα Ο παραδοσιακός οικισμός που επιλέξαμε να μελετήσουμε είναι το χωριό Βαβατσινιά, κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 725 τ. Β / 19-8-1997)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29 04 2014 Αριθμ. Πρωτ: 13951 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα