15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ002846054 2015-06-15"

Transcript

1 15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015 ΠΡΟΫΠ. : 7.220,00 (µε Φ.Π.Α.) Κ.Α : ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

2 15REQ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ: 7.220,00 (µε Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείµενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η ανάθεση υπηρεσιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) µετά την πραγµατοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης στις κτηριακές υποδοµές οι οποίες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Κτήριο ιεύθυνση Χρήση Εµβαδόν 4 ο ηµοτικό Σχολείο Ιλίου Πολυτέκνων 20 Κτήριο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης > 1.000,00 m 2 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ιλίου Πολυτέκνων 12 Κτήριο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης > 1.000,00 m 2 Στα εν λόγω υφιστάµενα διδακτήρια, που κατασκευάστηκαν κατά το έτος 1970 και είναι χαµηλής ενεργειακής απόδοσης, γίνονται παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισής τους στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγµένης εργολαβίας (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» στο Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Συγκεκριµένα, θα γίνει : κατασκευή θερµοµόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία δοκούς υποστυλώµατα, στο δώµα, στο δάπεδο ισογείου, στην οροφή ορισµένων χώρων του ισογείου, αλλαγή κουφωµάτων και υαλοπινάκων, αναβάθµιση λεβητοστασίων (αλλαγή λέβητα, κυκλοφορητών και καυστήρα για χρήση φυσικού αερίου, κ.λ.π.), αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών σε ηλεκτρονικά καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών λαµπτήρων πυρακτώσεως µε άλλα φθορισµού.

3 Μετά το πέρας κατασκευής των εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης ο ήµος θα προβεί σε ενεργειακή 15REQ επιθεώρηση των κτηρίων, των λεβήτων και των εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού αυτών. Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι υποχρεωτική για κάθε κτήριο, το οποίο εντάσσεται στο Σχέδιο Υλοποίησης του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και θα εκδοθούν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως αυτός εγκρίθηκε µε την 6/Β/οικ.5825/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 407/Β/ ) και τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). Η Ενεργειακή Επιθεώρηση και Πιστοποίηση των ανωτέρω κτηριακών υποδοµών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα διεξαχθεί βάσει του Ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» από πιστοποιηµένο από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας και εγγεγραµµένο στο µητρώο Μόνιµο Ενεργειακό Επιθεωρητή. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) συγκροτήθηκε µε το άρθρο 6 του Νόµου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» και η οποία θεσµοθετήθηκε διοικητικά και οργανωτικά µε το Π. 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας». Η Ενεργειακή Επιθεώρηση θα περιλαµβάνει: Ηλεκτρονική απόδοση (έκδοση) του Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) της ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της ενεργειακής επιθεώρησης θα χρησιµοποιηθεί περαιτέρω και κατά την καταχώρηση των δεδοµένων των κτηρίων για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσής τους. Προετοιµασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Συλλογή Στοιχείων των κτηρίων. Κατά το στάδιο αυτό θα συλλεχθούν και θα διατεθούν στον ενεργειακό επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων (σχέδια, λογαριασµοί ρεύµατος, κ.λ.π.) Επιθεώρηση Κτηρίων. Επιτόπια επίσκεψη του επιθεωρητή και επιθεώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων για την καταγραφή, την διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων που έχουν διατεθεί στον επιθεωρητή, την διόρθωσή τους όπου αυτό απαιτείται, την λήψη όλων των άλλων συµπληρωµατικών στοιχείων τόσο του κτηριακού κελύφους όσο και των ηλεκτρικών και µηχανολογικών του εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα προκειµένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση θα συµπληρωθούν τα τυποποιηµένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» και θα περιλαµβάνουν όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, καθώς και άλλα στοιχεία των κτηριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που καταγράφονται για στατιστικούς λόγους και περαιτέρω αξιοποίηση από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Μέρος των στοιχείων που καταγράφονται στα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης λαµβάνονται από το υλικό και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά το στάδιο προετοιµασίας της επιθεώρησης. Επίσης, δύναται να

4 χρησιµοποιηθεί κατάλληλος µετρητικός εξοπλισµός (θερµοκάµερα, αναλυτής καυσαερίων, κ.λ.π.) για 15REQ τη µέτρηση και επαλήθευση των διαφόρων παραµέτρων, που συµβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και συνθηκών λειτουργίας. Ο µετρητικός εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις µετρήσεις των γεωµετρικών στοιχείων του κτηρίου (ύψος, διαστάσεις ανοιγµάτων, προβόλων, κ.λ.π.), τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής των δοµικών υλικών του (θερµοµόνωση, θερµοκρασία επιφανειών, κ.λ.π.), της κατανάλωσης της ενέργειας των Η/Μ συστηµάτων (για τη θέρµανση, τον φωτισµό, κ.λ.π.), την ένταση και την τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος, την απορροφούµενη ηλεκτρική ή θερµική ισχύ, το συντελεστή ισχύος και την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύµατος (αρµονικές, κ.α.), τα επίπεδα φωτισµού και την απορροφούµενη ισχύ από τα συστήµατα φωτισµού και τις εσωτερικές συνθήκες των χώρων (θερµοκρασία, υγρασία, κυκλοφορία αέρα, κ.α.). Υπολογισµός ενεργειακής απόδοσης. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, ανάλογα µε τα δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά των κτηριακών εγκαταστάσεων που αποτύπωσε κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης στο σχετικό έντυπο, θα προβεί στον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των εξεταζόµενων κτηρίων µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού, το οποίο έχει δηµιουργηθεί βάσει των απαιτήσεων και προδιαγραφών του Ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις», του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και της αντίστοιχης Τεχνικής Οδηγίας του ΤΕΕ «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης», (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010). Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Τα Π.Ε.Α. θα εκδοθούν µετά την εισαγωγή του αρχείου δεδοµένων και αποτελεσµάτων από τον Επιθεωρητή και την οριστική τους υποβολή στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και θα επιστραφούν δε ηλεκτρονικά στον Επιθεωρητή, ο οποίος θα παραδώσει στο ήµο Ιλίου υπογεγραµµένα και σφραγισµένα πέντε (5) υπογεγραµµένα αντίγραφα από το καθένα. Η χρονική διάρκεια περαίωσης της εργασίας καθορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ολοκλήρωση κατασκευής των εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης που εκτελούνται στα κτήρια πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (4 ο και 10 ο ηµοτικό Σχολείο). ΙΛΙΟΝ, 02 / 06 /2015 ΙΛΙΟΝ, 03 / 06 /2015 ΙΛΙΟΝ, 04 / 06 /2015 Η Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών ιεύθυνσης Τ.Υ Βασιλική Ζαννίκου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε οµικών Έργων Αγγελική ηµητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

5 15REQ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ: 7.220,00 (µε Φ.Π.Α.) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4 ο 10 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ Ποσότητα Τιµή Μονάδος ( ) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1, , ,92 ΣΥΝΟΛΟ 5.869,92 Φ.Π.Α. 23% 1.350,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.220,00 ΙΛΙΟΝ, 02 / 06 /2015 ΙΛΙΟΝ, 03 / 06 / 2015 ΙΛΙΟΝ, 04 / 06 / 2015 Η Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών ιεύθυνσης Τ.Υ Βασιλική Ζαννίκου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε οµικών Έργων Αγγελική ηµητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

6 15REQ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ: 7.220,00 (µε Φ.Π.Α.) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 ο : Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση πιστοποιητικού για το 4 ο και το 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ιλίου ιενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης και Πιστοποίηση των κτηρίων, των λεβήτων και των εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού όπου στεγάζονται το 4 ο και 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ιλίου, από πιστοποιηµένο από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας και εγγεγραµµένο στο µητρώο Μόνιµο Ενεργειακό Επιθεωρητή, ήτοι : Ηλεκτρονική απόδοση (έκδοση) του Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) της ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της ενεργειακής επιθεώρησης θα χρησιµοποιηθεί περαιτέρω και κατά την καταχώρηση των δεδοµένων των κτηρίων για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Προετοιµασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Συλλογή Στοιχείων των κτηρίων. Κατά το στάδιο αυτό θα συλλεχθούν και θα διατεθούν στον ενεργειακό επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων (σχέδια, λογαριασµοί ρεύµατος, κ.λ.π.) Επιθεώρηση Κτηρίων. Επιτόπια επίσκεψη του επιθεωρητή και επιθεώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων για την καταγραφή, την διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων που έχουν διατεθεί στον επιθεωρητή, την διόρθωσή τους όπου αυτό απαιτείται, την λήψη όλων των άλλων συµπληρωµατικών στοιχείων τόσο του κτηριακού κελύφους όσο και των ηλεκτρικών και µηχανολογικών του εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα προκειµένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση θα συµπληρωθούν τα τυποποιηµένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» και θα περιλαµβάνουν όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, καθώς

7 και άλλα στοιχεία των κτηριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που καταγράφονται για 15REQ στατιστικούς λόγους και περαιτέρω αξιοποίηση από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Μέρος των στοιχείων που καταγράφονται στα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης λαµβάνονται από το υλικό και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά το στάδιο προετοιµασίας της επιθεώρησης. Επίσης, δύναται να χρησιµοποιηθεί κατάλληλος µετρητικός εξοπλισµός (θερµοκάµερα, αναλυτής καυσαερίων, κ.λ.π.) για τη µέτρηση και επαλήθευση των διαφόρων παραµέτρων, που συµβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και συνθηκών λειτουργίας. Ο µετρητικός εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις µετρήσεις των γεωµετρικών στοιχείων του κτηρίου (ύψος, διαστάσεις ανοιγµάτων, προβόλων, κ.λ.π.), τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής των δοµικών υλικών του (θερµοµόνωση, θερµοκρασία επιφανειών, κ.λ.π.), της κατανάλωσης της ενέργειας των Η/Μ συστηµάτων (για τη θέρµανση, τον φωτισµό, κ.λ.π.), την ένταση και την τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος, την απορροφούµενη ηλεκτρική ή θερµική ισχύ, το συντελεστή ισχύος και την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύµατος (αρµονικές, κ.α.), τα επίπεδα φωτισµού και την απορροφούµενη ισχύ από τα συστήµατα φωτισµού και τις εσωτερικές συνθήκες των χώρων (θερµοκρασία, υγρασία, κυκλοφορία αέρα, κ.α.). Υπολογισµός ενεργειακής απόδοσης. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, ανάλογα µε τα δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά των κτηριακών εγκαταστάσεων που αποτύπωσε κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης στο σχετικό έντυπο, θα προβεί στον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των εξεταζόµενων κτηρίων µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού, το οποίο έχει δηµιουργηθεί βάσει των απαιτήσεων και προδιαγραφών του Ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και της αντίστοιχης Τεχνικής Οδηγίας του ΤΕΕ «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης», (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010). Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Τα Π.Ε.Α. θα εκδοθούν µετά την εισαγωγή του αρχείου δεδοµένων και αποτελεσµάτων από τον Επιθεωρητή και την οριστική τους υποβολή στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και θα επιστραφούν δε ηλεκτρονικά στον Επιθεωρητή, ο οποίος θα παραδώσει στο ήµο Ιλίου υπογεγραµµένα και σφραγισµένα πέντε (5) υπογεγραµµένα αντίγραφα από το καθένα. Τιµή κατ αποκοπή : 5.869,92 Πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά. ΙΛΙΟΝ, 02 / 06 /2015 ΙΛΙΟΝ, 03/ 06 / 2015 ΙΛΙΟΝ, 04 / 06 / 2015 Η Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών ιεύθυνσης Τ.Υ Βασιλική Ζαννίκου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε οµικών Έργων Αγγελική ηµητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

8 15REQ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ: 7.220,00 (µε Φ.Π.Α.) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ» για τα κτήρια πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης όπου στεγάζονται το 4 ο και 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ιλίου. ΑΡΘΡΟ 2 O : ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι προς παροχή υπηρεσίες διέπονται από τις κάτωθι διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν : Το Π.. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το Ν. 3614/ΦΕΚ 267 Α'/ «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». Την Υπουργική Απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540Β/ «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2362/ΦΕΚ 247 Α /1995 «Περί ηµόσιου Λογισµικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 130 και 133. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α'/ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

9 Την ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400Β/ ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του 15REQ Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/ «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις». Το υπ αριθµ. Πρωτ. 3699/ έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων µε θέµα : «Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων». Το Ν.4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Την Κατευθυντήρια Οδηγία 5 (Απόφαση 337/2014) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων µε θέµα : «Ενηµέρωση επί του ν. 4281/2014» (Α Α : 7ΘΘ9ΟΞΤΒ-Τ20). Το Ν. 4122/ΦΕΚ 42Α'/ «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις». Το Ν. 3661/ΦΕΚ 89 Α / «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» Την ΚΥΑ 6/Β/οικ.5825/ΦΕΚ407Β / «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» Το Π..100/ΦΕΚ 177Α / «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού». Την µε αρ. Πρωτ. οικ.1603/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα : «Εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» (Α Α : 4ΙΚΣΟ-Λ). Το Π.. 72/ΦΕΚ 132 Α / «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». Το Ν. 3919/ΦΕΚ 32 Α / «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων». Το Ν. 4093/ΦΕΚ 222Α / «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ». Την µε αρ. Πρωτ. οικ.2297/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ µε θέµα «Εφαρµογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α / ) για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και τις παρεχόµενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης» (Α Α: Β4Θ40-54Θ). Το Ν. 4111/ΦΕΚ18Α/ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ιευκόλυνσης ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 31. Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. To N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/ ): «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες».

10 ΑΡΘΡΟ 3 O : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : α) 15REQ Ενδεικτικός Προϋπολογισµός, Τιµολόγιο Τιµές εφαρµογής β) Συγγραφή Υποχρεώσεων γ) Τεχνική Περιγραφή ΑΡΘΡΟ 4 O : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το φυσικό αντικείµενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών αφορά στην διεκπεραίωση της ενεργειακής αποτύπωσης των κτηριακών υποδοµών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης όπου στεγάζονται το 4 ο και 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ιλίου, σύµφωνα µε τις σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις της σχετικής νοµοθεσίας, για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των ανωτέρω κτηρίων. Στο άρθρο 31 : «Ενεργειακοί Επιθεωρητές» του Ν. 4111/2013 ορίζονται τα εξής : «Το άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α 177) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14. Ασυµβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών» 1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τµήµατα αυτού εφόσον: α) στη µελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε µε οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β βαθµού ή νοµικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.» 15(14). Στο άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α 177) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρµογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (Α 30)». Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ανάθεση της εργασίας µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον ο φάκελος της προσφοράς είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις του άρθρου 7 του παρόντος, σε Ενεργειακό Επιθεωρητή (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), µε κατοχή άδειας σε ισχύ Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού. ΑΡΘΡΟ 5 O : ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν: Μεµονωµένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές (φυσικά πρόσωπα) κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε δικαίωµα διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης σε κτήρια εκπαίδευσης σε ισχύ καθώς και Νοµικά πρόσωπα, οιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος (µε οποιαδήποτε µορφή σύµβασης απασχόλησης) κατέχει ατοµική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε δικαίωµα διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης σε κτήρια εκπαίδευσης σε ισχύ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μόνιµων Ενεργειακών Επιθεωρητών και να κατέχουν άδεια σε ισχύ Ενεργειακού Επιθεωρητή από την Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 του Π 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού» (ΦΕΚ 177/Α/ ). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νοµικό πρόσωπο ένα τουλάχιστον µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος (µε οποιαδήποτε µορφή σύµβασης απασχόλησης) θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένο/ς στο Μητρώο που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο και η εγγραφή τους σε αυτό να είναι σε ισχύ. Επίσης, προς αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων ο υποψήφιος Ανάδοχος της παρούσας παροχής υπηρεσιών (ΥΠΟΕΡΓΟ 7) δεν µπορεί να συµµετέχει ή να έχει συµµετάσχει στην υλοποίηση άλλων υποέργων της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ». ΑΡΘΡΟ 6 O : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηµατοδοτείται 100% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ » και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης µε τίτλο : «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» (Σ.Α. Ε0618, Κωδ. Πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ ),

11 κωδικός MIS (Κ.Α προϋπολογισµού εσόδων του ήµου : , Κ.Α προϋπολογισµού εξόδων του ήµου : ). 15REQ Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών µέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρµογής των περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής των βιοµηχανικών περιφερειών που παρακµάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και µέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιµης ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, µε την υπ αριθµ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης : «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» µε Κωδικό ΟΠΣ «373692» στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ», η οποία τροποποιήθηκε µε τις υπ αρ. 13/04-05/139/21/ (1 η τροποποίηση) και 13/04-05/6475/574/ (2 η τροποποίηση) Αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στην εν λόγω πράξη περιλαµβάνεται και το ΥΠΟΕΡΓΟ 7 µε τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ». ΑΡΘΡΟ 7 O : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την έγκαιρη συµµετοχή στη διαδικασία ώστε να µην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισµένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος του θα αναγράφει : «ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ (Τµήµα Προµηθειών, Αποθηκών και ηµοτικής περιουσίας)» και Προσφορά για την εργασία «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ». Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω: 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μόνιµων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε ισχύ της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβληθεί: i. Σε περίπτωση που ο ενεργειακός επιθεωρητής έχει εξαρτηµένη σχέση εργασίας θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από αρµόδια αρχή µε την οποία θα αποδεικνύεται η στελέχωση του νοµικού προσώπου από τουλάχιστον έναν (1) Ενεργειακό Επιθεωρητή συνοδευόµενη από την βεβαίωση εγγραφής του στο Μητρώο Μόνιµων Ενεργειακών Επιθεωρητών της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σε ισχύ). ii. Σε περίπτωση που ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι µέλος ή εταίρος, καταστατικό του νοµικού προσώπου συνοδευόµενο από την βεβαίωση εγγραφής του στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σε ισχύ). 2. Οικονοµική Προσφορά συνταγµένη υποχρεωτικά σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α : «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, µε ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ηµεροµηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Επίσης, από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση υπηρεσίες συµφωνούν πλήρως µε την τεχνική περιγραφή της παρούσας µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος για την περαίωση καθενός από τα µέρη της παρούσας εργασίας, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπό υπογραφή σύµβασης. Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής : 1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα

12 συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων REQ Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/ Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. ΑΡΘΡΟ 8 O : ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το 10 ο άρθρο της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Το αντικείµενο της σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. ΑΡΘΡΟ 9 O : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή µεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά µόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νοµίµων εκπροσώπων αµφοτέρων των συµβαλλοµένων. ηλώνεται ρητώς ότι καµιά αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου δεν µπορεί να συµφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για συµπληρωµατική εργασία δεν είναι επιλέξιµες. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και µε την απαραίτητη προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του ΕΦ -ΚΑΠΕ και της ιαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση το συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.» ΑΡΘΡΟ 10 O : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ΑΡΘΡΟ 11 O : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ Ο συνολικός προϋπολογισµός της παρούσας παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (7.220,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (καθαρό τίµηµα 5.869,92 και Φ.Π.Α ,08 ). Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό του προϋπολογισµού της παροχής υπηρεσιών. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την υποβολή και παραλαβή όλων των παραδοτέων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας συγγραφής και µετά τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή και την προσκόµιση των τιµολογίων.

13 ΑΡΘΡΟ 12 O : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση και τις διατάξεις 15REQ του Π.. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση του ηµάρχου καλεί τον ανάδοχο να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ως την παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 13 Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσίας (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο παροχής υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. ΑΡΘΡΟ 14 Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΥ Ο ήµος είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης παροχής υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 15 Ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο ήµος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον ήµο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον ήµο προσαρµοζόµενος ανάλογα. ΑΡΘΡΟ 16 Ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιµές µονάδας προσφοράς του αναδόχου για τις προς παροχή υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, δηλαδή τουλάχιστον µέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των συνολικών ποσοτήτων των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.

14 ΑΡΘΡΟ 17 O : ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εφ όσον οι παρούσες παροχές υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης, ο ανάδοχος 15REQ είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 18 O : ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 19 O : ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 20 O : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ολοκλήρωση κατασκευής των εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης που εκτελούνται στα κτήρια πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, το αντικείµενο της σύµβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 η /10/2015. Η διάρκεια ολοκλήρωσης όλης της Πράξης ορίζεται έως την 31 η /12/2015.Τα έξοδα προετοιµασίας των προς παροχή υπηρεσιών θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο υπέρ του οποίου θα γίνει η κατακύρωση. Η παράδοση θα γίνει στην ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Τα παραδοτέα των υπηρεσιών αναλύονται στον Πίνακα που ακολουθεί : Α/Α ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενεργειακή Επιθεώρηση 4 ου ηµοτικού Σχολείου 1. Ηλεκτρονική απόδοση (έκδοση) του Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) της ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ) 2. Προετοιµασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Συλλογή Στοιχείων του κτηρίου 3. Επιθεώρηση Κτηρίου 4. Υπολογισµός ενεργειακής απόδοσης 5. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 2 Ενεργειακή Επιθεώρηση 10 ου ηµοτικού Σχολείου 1. Ηλεκτρονική απόδοση (έκδοση) του Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) της ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ) 2. Προετοιµασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Συλλογή Στοιχείων του κτηρίου 3. Επιθεώρηση Κτηρίου 4. Υπολογισµός ενεργειακής απόδοσης 5. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) ΑΡΘΡΟ 21 O : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παραλαβή της παροχής υπηρεσιών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων. ΑΡΘΡΟ 22 Ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα αποτελέσµατα - στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε την παρούσα παροχή υπηρεσιών, καθώς και όλα τα παραδοτέα - που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες της παροχής υπηρεσιών, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, που µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά). Όλα τα στοιχεία που θα παράγονται κατά τα διάφορα στάδια της παροχής υπηρεσιών ή και όποιο στοιχείο θα παραδίδεται στον Ανάδοχο για την οµαλή πορεία της εκτέλεσης της παρούσας παροχής υπηρεσιών, θα ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής και θα επιστρέφονται αµέσως.

15 Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να δηµοσιεύσει άρθρα σχετικά µε τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί σε αυτές κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει στοιχεία που του έχουν δοθεί από την ίδια, χωρίς 15REQ την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 23 Ο : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ήµου, ο Ανάδοχος δεν θα αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που θα του δοθούν ούτε θα κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων θα λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο ήµος δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του ήµου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ήµο και δεν θα δεσµεύει τον ήµο, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή του συναίνεση. ΑΡΘΡΟ 24 Ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο Ανάδοχος του έργου και ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. ΙΛΙΟΝ, 02 / 06 /2015 ΙΛΙΟΝ, 03 / 06 / 2015 ΙΛΙΟΝ, 04 / 06 / 2015 Η Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών ιεύθυνσης Τ.Υ Βασιλική Ζαννίκου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε οµικών Έργων Αγγελική ηµητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

16 15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ Ποσότητα 1,00 Τιµή Μονάδος Προσφοράς ( ) ΑΠΑΝΗ ( ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4 ο ΚΑΙ ΤΟ 10 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α. (αριθµητικώς) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α. (ολογράφως) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες µας συµφωνούν πλήρως µε την τεχνική περιγραφή της παρούσας εργασίας...,. / / 2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα