ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «4. Οη θαηά εβδνκάδα ψξεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε ηξηάληα επηά θαη κηζή (37 1/2)». ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ/ηνο 588/1988 «Ωξάξην εξγαζίαο πξνζσπηθνχ Νεπηαγσγψλ-Βξεθνθφκσλ Ο.Σ.Α.» (ΦΔΚ 284/Α ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «1. Οη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 3078/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΦΔΚ 241/1985 η. Β`) θαη ζηε Γ2/νηθ. 4185/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ (ΦΔΚ 571/1977 η. Β`), επεθηείλνληαη θαη ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη Βξεθηθνχο ηαζκνχο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη νξίδνληαη ζε ηξηάληα (30) νη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θιάδσλ Νεπηαγσγψλ, Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη ησλ ζπλαθψλ θιάδσλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ βνεζψλ Βξεθνθφκσλ - Παηδνθφκσλ θαη Αδειθψλ Ννζνθφκσλ εθφζνλ αζθνχλ θαζήθνληα ησλ θιάδσλ Νεπηαγσγψλ ή Βξεθνλεπηνθφκσλ.» ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζ. ΓΙΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/ ππνπξγηθήο απφθαζεο «Καζηέξσζε σξψλ πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 769/Β ), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηελ παξνχζα», ε νπνία έρεη σο εμήο: «5. Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ Κιάδσλ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ΣΔ Πιεξνθνξηθήο θαη ΓΔ Πιεξνθνξηθήο ή Πξνζσπηθνχ Η/Τ κε εηδηθφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ Η/Τ θαη Απηνκαηηζκνχ Η/Τ, πνπ εξγάδνληαη ζε Μεραλνγξαθηθά Κέληξα ή ζε Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ησλ ρεηξηζηψλ θαη κφλν ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλψλ πξνεηνηκαζίαο ζηνηρείσλ Η/Τ (δηαηξεηηθψλ - επαιεζεπηηθψλ κεραλψλ ή καγλεηηθψλ κέζσλ εηζφδνπ ζηνηρείσλ) νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ή εμνπιηζκφ πξνεηνηκαζίαο ζηνηρείσλ Η/Τ, θαζνξίδεηαη ζε επηά (7) ψξεο εκεξεζίσο.» 2. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 44 θαηαξγείηαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ.3852/2010 (87 Α ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «1. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Η Θεηεία ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο

2 αθνινπζεί ηε Θεηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Η Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο απνηειείηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο: α) ησλ νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, β) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ, γ) ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, δ) ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε πεξηθέξεηα, ε) ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα, ζη) νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη δ) πνιίηεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, είλαη ηξηάληα πέληε (35) έσο εμήληα (60) κέιε. ε πνζνζηφ έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ νξίδνληαη σο κέιε κεηά απφ θιήξσζε θαη δεκφηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη ν πεξηθεξεηάξρεο ή ν αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίδεη ν πεξηθεξεηάξρεο κε απφθαζε ηνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο πξνζθαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή, θαζψο θαη νη επηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.»

3 ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1157/1981 (126 Α), ην νπνίν έρεη σο εμήο: «5. Αη θαζ` εβδνκάδα ψξαη εξγαζίαο νξίδνληαη: α) ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη φζσλ αθνινπζνχλ ην σξάξηνλ απηψλ εηο ηξηάθνληα επηά θαη εκίζεηαλ (37 1/2) θαη β) ηνπ επί ζπκβάζεη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ, πεξί σλ ή παξάγξ. 1 ηνλ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1057/80 "πεξί ηνπ σξαξίνπ ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο ππεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θιπ.", ιεηηνπξγνχζαο επί 24ψξνπ βάζεσο ή ππφ ηελ κνξθήλ εξγνζηαζίνπ ή εξγνηαμίνπ ή ζπλεξγείνπ ή εηο εξγαζίαο ππαίζξνπ θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ", εηο ηξηάθνληα ελλέα (39). Γελ ζίγνληαη δηά ηεο παξνχζεο αη ψξαη εβδνκαδηαίαο απαζρνιήζεσο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο Δθπαηδεχζεσο. ***Παξαηήξεζε: χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ Ν. 1400/1983, Α 156: "Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 1157/1981 "πεξί θπξψζεσο ηεο απφ Πξάμεσο Ννκσζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί θαζηεξψζεσο πελζεκέξνπ εβδνκάδνο εξγαζίαο θιπ." έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1157/1981".» 2. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 (87 Α), ην νπνίν έρεη σο εμήο: «ε πεξίπησζε πνπ ζηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο ν αξηζκφο ησλ αληηδεκάξρσλ πνπ νξίδεηαη βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, ηφηε απηφο πξνζαπμάλεηαη ηζάξηζκα». 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 44 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε «η» ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 πνπ έρεη σο εμήο: «Ο δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε γλψκνλα ηηο Αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν δήκαξρνο: α) Δθπξνζσπεί ην δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή. β) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Η κε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζπληζηά ζνβαξή πεηζαξρηθή παξάβαζε θαζήθνληνο. γ) Οξίδεη ηνπο αληηδεκάξρνπο, ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο.

4 δ) Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. Ωο πξντζηάκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ, ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. ε) πλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, ζη) Τπνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν δήκνο. δ) Δθδίδεη ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο Αξκνδηφηεηεο ηνπ δήκνπ. ε) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηψλ, θαζψο θαη ηηο βεβαηψζεηο κφληκεο θαηνηθίαο. ζ) πληζηά νκάδεο εξγαζίαο θαη νκάδεο Γηνίθεζεο έξγνπ απφ κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδηψηεο γηα ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία ζεκάησλ ηνπ δήκνπ, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.» 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ λ. 3852/2010, αλαξηζκείηαη ζε παξ. 3 θαη πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 2. Σν άξζξν 112 ηνπ λ. 3852/2010 έρεη σο εμήο: «1. πγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξάκκαηα, πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο, ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη απφ ην λέν λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, ηα νπνία ζεσξνχληαη θαζνιηθφο δηάδνρνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά. ηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα δηθαηψκαηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη φζεο απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Οη ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, αλαλεψλνληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ πξνθχπηεη, σο δηάδνρν ζρήκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη. 2. Απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ επηηξέπεηαη ε χζηαζε επηρείξεζεο κε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, θαζψο θαη κνλνκεηνρηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ..» 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ λ. 3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο: «15. Σν Ν.Π.Γ.Γ. «Δγρψξηνο Πεξηνπζία Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ» (Δ.Π.Κ.Α.) εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηοαξκνδηφηεηεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.»

5 6. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ.3852/2010 (87 Α ) ην νπνίν έρεη σο εμήο: «1. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Η Θεηεία ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο αθνινπζεί ηε Θεηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Η Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο απνηειείηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο: α) ησλ νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, β) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ, γ) ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, δ) ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε πεξηθέξεηα, ε) ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα, ζη) νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη δ) πνιίηεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, είλαη ηξηάληα πέληε (35) έσο εμήληα (60) κέιε. ε πνζνζηφ έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ νξίδνληαη σο κέιε κεηά απφ θιήξσζε θαη δεκφηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη ν πεξηθεξεηάξρεο ή ν αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίδεη ν πεξηθεξεηάξρεο κε απφθαζε ηνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο πξνζθαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή, θαζψο θαη νη επηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.» 7. Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 213 ηνπ λ.3852/2010 ζην νπνίν πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6. Σν άξζξν 213 ηνπ λ.3852/2010 έρεη σο εμήο: «1. ηε κεηξνπνιηηηθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο ζπγθξνηείηαη κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή, ε νπνία αζθεί ηηο Αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 210 ηνπ παξφληνο. 2. Η κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ εθιεγεί ζηε κεηξνπνιηηηθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο. Η εθινγή πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ πξψην θαη ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Δλλέα (9) κέιε ηεο επηηξνπήο πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ παξάηαμε πνπ πιεηνςήθεζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη έμη (6) κέιε πξνέξρνληαη απφ ηε κεηνςεθία κε αλαινγηθή εθπξνζψπεζε φισλ ησλ παξαηάμεσλ. 3. Γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζχγθιεζε, ηελ απαξηία, ηελ πιεηνςεθία, ηε ιήςε απφθαζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα ηζρχνπλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε

6 ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ ζηε κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή θαη ζηηο επηηξνπέο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 4. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο απφ ηα κέιε ηεο. 5. Η κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο έρεη ηηο Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Ο αληηπεξηθεξεηάξρεο Θεζζαινλίθεο έρεη ηηο Αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο. Ο πεξηθεξεηάξρεο θαη ν αληηπεξηθεξεηάξρεο Θεζζαινλίθεο θαινχληαη ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη δηαηππψλνπλ γλψκε γηα φια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα.» 8. Με ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.3905/2010 (219 Α), ε νπνία έρεη σο εμήο: «4. Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο κε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηηο δηέπεη κέρξη » 9. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ.3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο: «11. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο - Κνζηνιφγεζεο γηα ηελ πεξηθέξεηα.» 10. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ.3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο: «3. Δάλ ε αδξάλεηα ζπλερίδεηαη, νθεηιφκελε ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ησλ δηνηθνχλησλ ηνλ δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα ή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απηψλ παξαπέκπεη α) ηα κελ αηξεηά ππαίηηα πξφζσπα κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3463/2006 γηα πξνζσπηθφ θαηαινγηζκφ ηνχησλ κε ην πνζφ ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ πξνμέλεζαλ θαη β) ηνπο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ πνπ πξνθάιεζαλ δεκία ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα θαηαινγηζκφ ηνχησλ.» 11. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 11α ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ λ.3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο: «11.α. Με απφθαζε ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο είλαη νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, είλαη δπλαηή ε

7 απφζπαζε ζηα γξαθεία ησλ πεξηθεξεηαξρψλ θαη αληηπεξηθεξεηαξρψλ έσο επηά (7) θαη ηξηψλ (3), αληηζηνίρσο, ππαιιήισλ.» 12. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «1.δ) Η δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λ. 3839/2010 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ δήκσλ.» 13. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 45 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 242 ηνπ λ.3852/2010 θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8. Σν άξζξν 242 έρεη σο εμήο: «1. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη κία ζέζε κεηαθιεηνχ Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα. 2. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο δηνξίδεηαη θαη απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, παχεη, δε, λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ, φηαλ ν πεξηθεξεηάξρεο πνπ ηνλ πξνζέιαβε απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 3.α. Ο δηνξηζκφο ηνπ γίλεηαη θαηφπηλ επηινγήο, ζην πιαίζην ζρεηηθήο δεκφζηαο πξνθήξπμεο. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο πξέπεη λα θαηέρεη πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι. θαη λα δηαζέηεη αμηφινγε δηνηθεηηθή εκπεηξία. β. Δίλαη επηηξεπηφο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα αλσηέξσ πξνζφληα, ν δηνξηζκφο ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη, αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε κε ηελ νπνία ππεξεηνχλ. Δπίζεο ζηηο ζέζεηο απηέο επηηξέπεηαη θαη ν δηνξηζκφο ππαιιήισλ ησλ πεξηθεξεηψλ. Δμαηξνχληαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο πνπ δηαλχεηαη ζηηο ζέζεηο απηέο ινγίδεηαη, γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο, σο πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπο απφ ηελ παξαπάλσ ζέζε επαλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηε ζέζε πνπ θαηείραλ πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο. Αλ ε ζέζε απηή δελ είλαη θελή, ζεσξνχληαη φηη θαηέρνπλ νκνηφβαζκε πξνζσξηλή ζέζε, πνπ ζπληζηάηαη απηνδηθαίσο θαη θαηαξγείηαη, επίζεο, απηνδηθαίσο, φηαλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία. 4. Οη απνδνρέο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα είλαη ίζεο κε ηα δχν ηξίηα (2/3) ηεο Αληηκηζζίαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε. Σα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο β` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 5. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα αλαζέηεη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα ηελ ππνγξαθή κε εληνιή ηνπ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, πιελ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 6. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο ηεο πεξηθέξεηαο έρεη ηηο αθφινπζεο Αξκνδηφηεηεο: α. Τπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ κε ή ρσξίο απνδνρέο θαη κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο. β. Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.

8 γ. Πξνβαίλεη ζηε κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. δ. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ε. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ νηθείσλ επηηξνπψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο. ζη. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηεο πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαη ηηο νηθείεο επηηξνπέο. δ. Μεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηεο πεξηθέξεηαο. ε. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξηθέξεηα. 7. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο, λα κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε θαη άιισλ αξκνδηνηήησλ ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα.» 14. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3839/2010, ην νπνίν έρεη σο εμήο: «7. Όζνη επηιέγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, σο πξντζηάκελνη ζε αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθέο κνλάδεο θαη ππεξεηνχλ έσο ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ, πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ην ΔΙ..Δ.Π., ηα.δ.π. θαη ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαηά πεξίπησζε, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84, 85 θαη 86 ηνπ Τ.Κ., φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν πξψην ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο.» 15. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 46 ηξνπνπνηείηαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ 1. γ.(5), ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2.γ.(5) θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3.γ.(4) ηνπ άξζξνπ 85, ηνπ λ.3839/2010 ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: «Η γξαπηή εμέηαζε απνζθνπεί ζηε δηαθξίβσζε ησλ γλψζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππεξεηεί θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνηείλεη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ θνξέα πνπ πξνθεξχζζεη ηε ζέζε.» 16. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηξνπνπνηείηαη ην εδάθην γ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1299/1982 (ΦΔΚ 129/Α ), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3613/2007(ΦΔΚ263/Α ), ην νπνίν έρεη σο εμήο:

9 «1. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε θαη ρσξίο δηαγσληζκφ είηε κε δηνξηζκφ είηε κε απφζπαζε απφ ζέζε ηνπ δεκνζίνπ, λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είηε κε αλάζεζε θαζεθφλησλ κε παξάιιειε, πιήξε ή κεησκέλε άζθεζε ησλ θπξίσλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ. Ο δηνξηζκφο, ε απφζπαζε ή ε αλάζεζε θαζεθφλησλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ δεκνζηεπφκελε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. *** ΠΡΟΟΥΗ: Με ηελ παξ.2 άξζξνπ 14 Ν.3613/2007,φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.4 άξζξνπ 20 Ν.3801/2009,ΦΔΚ Α 163/ ,νξίδεηαη φηη: "Σν εδάθην γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1299/1982 (ΦΔΚ 129 Α` ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "Σν κφληκν πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απνζπάηαη ή κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο ζε ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη θαη νη ηπρφλ αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο. Οη απνζπψκελνη δηαηεξνχλ ζηε λέα ππεξεζία ηνπο ίδηνπο φξνπο απαζρφιεζεο θαη κηζζνδνζίαο. Η κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνζπάηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, βαξχλεη ηνπο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε απφζπαζε. Οη απνζπψκελνη, κεηαηαζζφκελνη ή κεηαθεξφκελνη δηαηεξνχλ ζηε λέα ππεξεζία ηνπο φξνπο θάζε άιιεο εηδηθήο ξχζκηζεο πνπ ίζρπε γη` απηνχο ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη." "ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζην θιάδν ή ηελ εηδηθφηεηα, ηεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο, κε ηε ζρεηηθή πξάμε ζπληζηψληαη νη αλαγθαίεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο." Με φκνηα απφθαζε απνιχεηαη ην πξνζσπηθφ νπνηεδήπνηε ρσξίο ε απφιπζε λα δεκνπξγεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ απνιπφκελνπ. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ, απφζπαζεο ή αλάζεζεο θαζεθφλησλ ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαζνξίδνληαη θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 2 θαη 3 ηεο ππνπξγηθήο απνθάζεσο κε αξηζκν Τ4/1982 (ΦΔΚ Β 884): "Η απφζπαζε ζε ζέζε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ.1 ηνπ Ν. 1299/82,δε ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο απνζπψκελνπο κείσζε ησλ απνδνρψλ πνπ έπαηξλαλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε." "ε πεξίπησζε πνπ ε πιήξσζε ζέζεσο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ζηνηρ. α, β θαη γ ηνπ Ν. 1299/82 γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, κε αλάζεζε θαζεθφλησλ, πνπ ζπλεπάγνληαη κεησκέλε απαζρφιεζε ζην πνιηηηθφ Γξαθείν,νη απνδνρέο θαζνξίδνληαη ζην κηζφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζ απηή ηε ζέζε."

10 ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1320/83 (ΦΔΚ A 6), φπσο ηνχην αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 6 ηνπ Ν. 1400/1983: "1. ηνπο ππαιιήινπο πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηά ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 1299/1982 ζε βαζκνινγηθά δηαβαζκηζκέλεο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο "ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 πεξίπη. δ`" ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαηαβάιινληαη νη απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη καδί κε ην ζχλνιν ησλ θάζε είδνπο επηδνκάησλ θαη πξνζαπμήζεσλ." ***Βιέπε άξζξν 14 Ν. 1320/1983 (ΦΔΚ Α 6).» 17. Με ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηνχληαη oη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3074/2002, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: «3.α. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ γίλεηαη κε απφζπαζε, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκφζηνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεπηεξνβάζκησλ ή πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α` ή απνθνίησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ηεηξαεηή, ηνπιάρηζηνλ, ππεξεζία, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπο. β. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ γίλεηαη κε απφζπαζε, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεπηεξνβάζκησλ ή πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α, θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α`θαη Β`ή απνθνίησλ ηεο Δζληθήο. ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε δηεηή, ηνπιάρηζηνλ, ππε ξεζία, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπο. Οη απνζπάζεηο ησλ αλσηέξσ δηελεξγνχληαη κε απφθα ζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ, ηδηαίηεξε, γηα θάζε πεξίπησζε, δεκφζηα πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ. Η πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο, επξείαο θπθινθνξίαο, εθεκεξίδεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ.δ.δ.γ.γ.. Με ηελ πξφζθιεζε κπνξεί λα θαζνξίδνληαη, γηα νξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ θαη Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ, ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη θαη εηδηθφηεηεο. ε ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ θαη Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ απνζπψληαη ππάιιεινη, εθφζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην πεληεθνζηφ πέκπην θαη πεληεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, αληηζηνίρσο. "Σα φξηα απηά ειηθίαο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ παξάηαζε ηεο απφζπαζήο ηνπο θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ." *** Σν άλσ εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 παξ.1 Ν.3491/2006, ΦΔΚ Α 207/ » 18. Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηείηαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3074/2002, ην νπνίν έρεη σο εμήο:

11 «9."Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, νη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο δελ εμεηάδνληαη, δελ δηψθνληαη θαη δελ ελάγνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δμαηξνχληαη ησλ αλσηέξσ ε πεξίπησζε δφινπ, ε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο ερεκχζεηαο, ζην νπνίν ππνρξενχληαη νη ππεξεηνχληεο ζην.δ.δ.γ.γ. θαη κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ απηφ. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λ. 2477/1997 (ΦΔΚ 59 Α`)." Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, νη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο, εθφζνλ δηψθνληαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή ελάγνληαη ελψπηνλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, γηα ηελ ίδηα αηηία, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη λα εθπξνζσπνχληαη ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ ή πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε αίηεζε ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. ***Σν εληνο "" πξψην εδάθην ηεο παξ.9 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3260/2004 (ΦΔΚ Α 151) *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Με ηελ παξ.6 άξζξ.14 Ν.3345/2005,ΦΔΚ Α 138/ , νξίδεηαη φηη: "6. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3260/2004 (ΦΔΚ 151 Α`), ην νπνίν πξνζηέζεθε ζηελ αξρή ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3074/2002, εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο Δηδηθνχο Δπηζεσξεηέο πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ή κε δηεηή ζεηεία ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3074/2002".» 19. Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3074/2002, ην νπνίν έρεη σο εμήο: «4.α. Οη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο κπνξνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα επηζθέπηνληαη ηελ ππεξεζία φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο. Δπίζεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο θαθέινπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνξξήησλ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηελ εζληθή άκπλα θαη ηελ θξαηηθή αζθάιεηα. Οη Δπηζεσξεηέο θαη νη Βνεζνί ππνρξενχληαη λα δηαθπιάζζνπλ ην απφξξεην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οη ππεξεζίεο νθείινπλ λα παξέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην έξγν ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ θαη ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ, πνπ ηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζηε δηάζεζή ηνπο θαη λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ κπνξνχλ επίζεο λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε. Η κε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, σο θαη ε απφθξπςε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο ε ρνξήγεζε ελ γλψζεη αλαθξηβψλ

12 ζηνηρείσλ θαη γεληθά ε παξαθψιπζε θαη παξαπιάλεζε ηνπ έξγνπ ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ, ζπληζηά απηνηειέο πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν κπνξεί λα επηβιεζεί κηα απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ` έσο θαη ζη` ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα.» 20. Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3074/2002 θαη ζην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ ii πξνζηίζεηαη πεξίπησζε iii. Η πεξίπησζε γ έρεη σο εμήο: «γ.ί. Δάλ, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ εηδηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αλσηέξσ έθζεζεο αλαθχπηνπλ πνηληθέο επζχλεο, αληίγξαθν απηήο κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θνηλνπνηείηαη, απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ζηνλ αζθνχληα ηελ επνπηεία ζην.δ.δ.γ.γ. Δηζαγγειέα Δθεηψλ, θαηά ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. ίί. Ο επνπηεχσλ Δηζαγγειέαο Δθεηψλ δηαβηβάδεη ην θάθειν ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ. ε εμαηξεηηθέο ή επείγνπζεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξαγγέιεη ζηνπο Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη ζηνπο Βνεζνχο Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο ηνπ.e.γ.γ., νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζε απηή ελεξγνχλ θαη σο εηδηθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Η ζρεηηθή παξαγγειία, κε πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ αξκφδην, θαηά ηφπν, Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ. ην πιαίζην απηφ ν επνπηεχσλ Δηζαγγειέαο Δθεηψλ κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ή ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο ή πξναλαθξηηηθήο έξεπλαο, απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο ή ηηο θαηά ηφπνπο αλαθξηηηθέο ή πξναλαθξηηηθέο ή Αζηπλνκηθέο Αξρέο. Δπίζεο, κπνξεί λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2713/ 1999 (ΦΔΚ 89 Α). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο, ε ζρεκαηηδφκελε δηθνγξαθία δηαβηβάδεηαη ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ.»

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΤ Δ.Ε. ΣΜΗΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα