Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης"

Transcript

1 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γεν. Δ/νση Κρατ. Προμηθειών, Διεύθυνση Μεταφορικών Μέσων & Μηχ/κού Εξοπλισμού, Τμήμα Α, Γραφείο Νο 326 Κάνιγγος 20, Αθήνα Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014 Θέμα: Αίτημα παροχής διευκρινήσεων Σχετικά: Διακήρυξή σας αριθ. 03/2014 Επειδή προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της παραπάνω σχετικής Διακήρυξης που αφορά στην προμήθεια διαφόρων τύπων πυροσβεστικών οχημάτων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα ακόλουθα σημεία της Διακήρυξης: Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης 1. Υποβολή προσφοράς στην Ελληνική γλώσσα (σελ. 15 της Διακήρυξης) Στην παρ. Β η Διακήρυξη ορίζει ότι «Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.». Επειδή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές προμήθειες και ειδικότερα την παραπάνω δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τόσο η οικονομική όσο και η τεχνική προσφορά συντάσσονται σε ηλεκτρονικά παραγόμενη φόρμα από το εν λόγω σύστημα στην Ελληνική, όπως άλλωστε ορίζει η Διακήρυξη, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν γίνεται αποδεκτή η επισύναψη στην τεχνική προσφορά των προβλεπόμενων στην παρ. Ζ της τεχνικής προδιαγραφής τεχνικών φυλλαδίων, προσπέκτους κλπ. στοιχείων (δηλαδή των στοιχείων που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά) καθώς και η αναφορά της τεχνικής προσφοράς σε διεθνείς τεχνικούς όρους (π.χ. m, kg, bar κλπ.) και στην Αγγλική γλώσσα. Άλλωστε, στην παρ. Ζ της τεχνικής προδιαγραφής ορίζει ρητά ότι αυτά τα τεχνικά στοιχεία θα πρέπει «να υποβάλλονται σε τυπωμένα έντυπα του κατά περίπτωση κατασκευαστή τους ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφό του. Τυχόν ελλείψεις των ζητούμενων στοιχείων από αυτά τα έντυπα μπορούν να καλύπτονται με απλή έγγραφη δήλωση του επί μέρους κατασκευαστή τους που θα συνοδεύει την προσφορά». Επειδή μεγάλος αριθμός και όγκος των προβλεπόμενων τεχνικών στοιχείων διατίθενται αποκλειστικά από τους αλλοδαπούς κατασκευαστές τους (π.χ. MERCEDES BENZ, MAN, IVECO, MITSUBISHI κλπ.) μόνο στην Αγγλική, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να κατατεθούν στην Ελληνική ως έντυπα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κλπ. σελ. 1 από 6

2 2. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής (σελ. 21 της Διακήρυξης) Στην παρ. Β β που αφορά στον τρόπο πληρωμής η Διακήρυξη ορίζει ότι: «Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύµβασης, µε την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.. (Π.. 118/07)». Βάσει της παρ.1 α του άρθρου 4 του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122/ ) «15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν χρειάζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να καταθέσει ο ανάδοχος εγγυητική επιστολή προκαταβολής μόνο για το ποσό της προκαταβολής που τυχόν θα υπερβαίνει το 10% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. και το οποίο ήδη θα καλύπτεται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 3. Ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (σελ. 24, 25 και 26 της Διακήρυξης) Στην παρ. Β.4.1 που αφορά στα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης κάποιων εξ αυτών (π.χ. απόσπασμα ποινικού μητρώου της παρ. Β , πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής των παρ. Β και Β ) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή εξαμήνου (κατά περίπτωση) πριν από την κατά παρ. Β.4 κοινοποίηση της ειδοποίησης της Υπηρεσίας. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία ειδοποίησης της Υπηρεσίας κατά την παρ. Β.4 της Διακήρυξης. 4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (σελ. 29 της Διακήρυξης) Στην παρ. Β η Διακήρυξη ορίζει ότι «Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν μπορούμε να καταθέσουμε εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε είδος χωριστά και για όσα είδη επιθυμούμε να προσφέρουμε. Επισημαίνουμε ότι σε πρόσφατο διαγωνισμό Σ.Ο.Τ.Α. του Α.Π.Σ. (διαγωνισμός της Δξης αριθ. 10/2013 που διενεργήθηκε την 29/07/2013), τούτο απαιτείτο ούτως η άλλως από τους όρους της Διακήρυξης αφού καθιστούσε δυνατή την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής για είδος για το οποίο είχε απορριφθεί η προσφορά εταιρείας και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την συμμετοχή της στα υπόλοιπα είδη χωρίς την άσκοπη χρηματοοικονομική επιβάρυνση της εταιρείας. 5. Σχέδιο Σύμβασης (παράρτημα «Θ») (σελ. 43 της Διακήρυξης) Στο 6ο Άρθρο το σχέδιο της Σύμβασης αναφέρει: «Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών, θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και µετά από την διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής, µέσω της αρµόδιας Υ..Ε. από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος (Α.Π.Σ.) µε έκδοση στο όνοµα της προµηθεύτριας εταιρείας χρηµατικού εντάλµατος, µέχρι του ποσού των. και θα βαρύνει τον. ως το Παράρτηµα Β, παρ της /ξης αναφέρεται». σελ. 2 από 6

3 Επειδή στην ανωτέρω παράγραφο αναφέρονται τρείς τρόποι πληρωμής ενώ παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής πριν την παραλαβή του είδους, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι στο τελικό κείμενο της σύμβασης θα αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής που περιγράφεται στην οικονομική προσφορά του προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση. 6. Χρόνος παράδοσης οχημάτων (σελ. 12, 14, 22, 66, 108, 151, 200, 241, 286, 331, 373 της Διακήρυξης) Στην παρ. Β.1.2 σελ. 22 η Διακήρυξη ορίζει ότι «Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς». Επειδή στο Παράρτημα Α διαφέρει ο χρόνος παράδοσης με αυτόν που αναγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της Διακήρυξης, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης που αποτελεί και όρο απαράβατο είναι αυτός που αναγράφεται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης και ο οποίος άλλωστε είναι πιο επίκαιρος της ημερομηνίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών. 7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα όρια τους (σελ. 27 της Διακήρυξης) Στην παρ η Διακήρυξη ορίζει «Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους». Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για τους διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς του προμηθευτή που αφορούν στην τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι χρήσεις 2010, 2011 και 2012) αφού κατά τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς δεν είναι γνωστά τα οικονομικά στοιχεία για τις μεταγενέστερες χρήσεις μέχρι και την άγνωστη σήμερα μελλοντικής ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης (που μπορεί να γίνει μετά από 180 ή 360 ημέρες ή και περισσότερο από την υποβολή της προσφοράς, ήτοι 1 και 2 χρήσεις μετά). Β. Τεχνικές προδιαγραφές Διακήρυξης Επίσης, επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7, Αρθρ. 3 Π.Δ. 118/07 («Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου») το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών (Τ.Π.) της Υπηρεσίας (παρ. «Ε» της Διακήρυξης) αποτελούν «όρο απαράβατο» και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αυτοτέλειας των διαγωνισμών του Δημοσίου, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα σημεία της τεχνικής προδιαγραφής σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 της παραπάνω Διακήρυξης: 1. Πιστοποιητικά έγκρισης τύπου οπτικής και φωτεινής σήμανσης (σελ. 55,82,124, 172,216,257,301, 347 Διακήρυξης) Στις παρ. ΣΤ.17.7 (σελ.55), ΣΤ.19.7 (σελ.172,257), ΣΤ.19.8 (σελ.82,124,216), ΣΤ (σελ. 301,347) της Τ.Π. ορίζεται η συνυποβολή με την προσφορά το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου της ηχητικής και φωτεινής σήμανσης «του κατασκευαστή των συστημάτων της σήμανσης». Επειδή συνήθως τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή αρμόδια εργαστήρια για λογαριασμό του κατασκευαστή, παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί εάν γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τρίτους για λογαριασμό του κατασκευαστή. σελ. 3 από 6

4 «Όσον αφορά το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου φωτεινής και ηχητικής σήμανσης διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο για το σκοπό αυτό φορέα και θα αναφέρονται στον κατασκευαστή των συστημάτων σήμανσης των προσφερόμενων ειδών». 2. Υλικό κατασκευής βατήρων υπερκατασκευής (σελ. 85, 127, 175, 219, 261, 305, 351 Διακήρυξης) Στις παρ. ΣΤ.21.1 (σελ. 85, 127, 175, 219,261) και ΣΤ.20.1 (σελ. 305,351) η Τ.Π. ορίζει «Να αποτελούνται από σκελετό από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα με αντιολισθητική επένδυση από χάλυβα ή αλουμίνιο». Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το Παράρτημα «Ε» της Διακήρυξης αναφέρεται στις «ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις» του Π.Σ. (παρ. «Α» -ΣΚΟΠΟΣ), παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί εάν γίνονται αποδεκτοί και βατήρες κατασκευής από τα παραπάνω υλικά που εξασφαλίζουν την αιτούμενη αντιολισθητικότητα χωρίς να χρήζουν επιπρόσθετης «αντιολισθητικής επένδυσης» προκειμένου να επιτευχθεί ο ίδιος σκοπός (π.χ. χαλύβδινη σχάρα ή σχάρα από χυτό αλουμίνιο). «Όσον αφορά το υλικό κατασκευής των βατήρων υπερκατασκευής, διευκρινίζεται ότι η αντιολισθητικότητα δύναται να εξασφαλίζεται με χρήση πρόσθετης επένδυσης ή άλλο δόκιμο τρόπο (π.χ. χαλύβδινη σχάρα)». 3. Βάση εδάφους προσθαφαιρούμενου προβολέα (σελ. 96, 138, 187, 228, 272, 315,360 Διακήρυξης) Στις παρ. ΣΤ (σελ. 96,228), ΣΤ (σελ. 138), ΣΤ (σελ. 187), ΣΤ (σελ. 272), ΣΤ (σελ. 315) και ΣΤ (σελ. 360) της Τ.Π. ορίζεται μια βάση εδάφους για την στήριξη του φορητού προβολέα. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί εάν γίνονται αποδεκτοί και φορητοί προβολείς που διαθέτουν ενσωματωμένη βάση εδάφους. «Όσον αφορά τη βάση εδάφους του προσθαφαιρούμενου προβολέα διευκρινίζεται ότι επειδή ο εν λόγω προβολέας εργασίας προορίζεται για τοποθέτηση είτε πάνω σε τρίποδα είτε επί του ιστού του οχήματος είτε και στο έδαφος, βασική προϋπόθεση είναι η τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής περί περιορισμένων διαστάσεων και επαρκούς χρηστικότητας καθώς και να μην παρεμποδίζεται η τοποθέτηση τόσο στον τρίποδα όσο και επί του ιστού. Εφόσον διασφαλίζονται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις, διευκρινίζεται ότι δύναται να προσφερθεί προβολέας με ενσωματωμένη βάση στήριξης εδάφους». σελ. 4 από 6

5 4. Ύψος οχήματος (σελ. 205 Διακήρυξης) Στην παρ. ΣΤ.3.3 η Τ.Π. ορίζει «το ύψος της υπερκατασκευής να μην υπερβαίνει το ύψος του θαλάμου οδήγησης χωρίς να υπολογίζεται η οπτική σήμανση ή το σύστημα αυτοπροστασίας». Επειδή τόσο εφεδρικός τροχός όσο και οι σωλήνες αναρρόφησης που αποτελούν μέρος του εξοπλισμού που πρέπει να φέρει το όχημα δύνανται να τοποθετηθούν στην οροφή της υπερκατασκευής του οχήματος ενδέχεται να αποτελούν εξαρτήματα που καθορίζουν το υψηλότερο σημείο του οχήματος, παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί εάν η Τ.Π. καθορίζει το ανώτατο αποδεκτό ύψος της υπερκατασκευής και μόνο, χωρίς δηλαδή να συνυπολογίζονται σε αυτό εξαρτήματα και εξοπλισμός της οροφής της υπερκατασκευής γενικότερα. Θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι στο εγχειρίδιο «Πυροσβεστικά Οχήματα & Εξοπλισμός» της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (έκδοση 2012), παρ. 2 (σελ. 4 & 5) η «υπερκατασκευή» ορίζεται ότι αποτελείται από ερμάρια, δεξαμενές και αντλία. Παράλληλα, στην παρ του κανονισμού UN/ECE-66 ως «υπερκατασκευή» ορίζεται για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού «τα φέροντα το φορτίο συστατικά στοιχεία του αμαξώματος, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή, τα οποία περιλαμβάνουν τα συνεκτικά μέρη και στοιχεία που συμβάλλουν στην αντοχή και στην ικανότητα απορρόφησης της ενέργειας του αμαξώματος και προστατεύουν τον εναπομένοντα χώρο στη δοκιμή ανατροπής.» «Όσον αφορά το ύψος του οχήματος διευκρινίζεται ότι στο ύψος της υπερκατασκευής δεν προσμετράται το ύψος των εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα επί της οροφής του οχήματος». 5. Τεχνικό φυλλάδιο & πιστοποιητικό συμφωνίας σωλήνα υψηλής πίεσης (σελ. 102,144,193,234,279, 325 Διακήρυξης) Στην παρ. Ζ η Τ.Π. ορίζει όπως να συνοδεύει την προσφορά «Τεχνικό φυλλάδιο σωλήνα υψηλής πίεσης και αποδεικτικό συμφωνίας με το ΕΝ 1947:2002». Επειδή όπως ορίζεται στην παρ. ΣΤ (σελ.88) «O τυλικτήρας να είναι εφοδιασμένος με ελαστικό σωλήνα μήκους 30 m, διαμέτρου 25 mm κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 40 bar και με όριο θραύσης σε πίεση όχι μικρότερη από 160 bar, κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΝ 1947:2002 ή νεώτερο Κατηγορίας ΙΙ, Τύπου C, Κλάσης 1 (ΙΙ/C/1). Ο σωλήνας να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-38 για την προσαρμογή του αυλού Υ.Π.» καθώς και στις παρ. ΣΤ (σελ. 130), ΣΤ (σελ. 178 & 264), ΣΤ (σελ. 221), ΣΤ (σελ. 307) «Ο τυλικτήρας να είναι εφοδιασμένος με ελαστικό σωλήνα μήκους 60 m, διαμέτρου 25 mm κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 40 bar και με όριο θραύσης σε πίεση όχι μικρότερη από 160 bar, κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΝ 1947:2002 ή νεώτερο Κατηγορίας ΙΙ, Τύπου C, Κλάσης 1 (ΙΙ/C/1). Ο σωλήνας να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-38 για την προσαρμογή του αυλού Υ.Π.» παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί εάν γίνεται αποδεκτό, αποδεικτικό συμφωνίας με το ΕΝ 1947:2002 ή νεώτερο αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το Παράρτημα «Ε» της Διακήρυξης αναφέρεται στις «ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις» του Π.Σ. (παρ. «Α» -ΣΚΟΠΟΣ). σελ. 5 από 6

6 «Όσον αφορά το πιστοποιητικό συμφωνίας σωλήνα υψηλής πίεσης διευκρινίζεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της ουσιαστικής απαίτησης των τεχνικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση του σωλήνα υψηλής πίεσης, πρέπει από τα στοιχεία της προσφοράς να προκύπτει η συμφωνία με το ΕΝ 1947:2002 ή νεότερο αυτού». 6. Φορητοί φανοί αντιεκρηκτικού τύπου (σελ. 95,138,186,228,272,315,359 Διακήρυξης) Στις παρ. ΣΤ (σελ. 95), ΣΤ (σελ. 138), ΣΤ (σελ. 186), ΣΤ (σελ. 228), ΣΤ (σελ. 272), ΣΤ (σελ. 315) και ΣΤ (σελ. 359) της Τ.Π. ορίζονται δύο (2) φανοί αντιεκρηκτικού τύπου «(κατηγορίας τουλάχιστον Ex ib II C T4 - ζώνες 1 και 2), κατηγορίας προστασίας ΙΡ65». Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί εάν γίνονται αποδεκτοί φανοί κατηγορίας που να διαθέτουν βαθμό προστασίας IP 65 ή ανώτερο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το Παράρτημα «Ε» της Διακήρυξης αναφέρεται στις «ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις» του Π.Σ. (παρ. «Α» -ΣΚΟΠΟΣ). «Όσον αφορά το βαθμό προστασίας φορητών φανών αντιεκρηκτικού τύπου διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω φανοί πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον κατηγορία προστασίας IP 65 και προφανώς κρίνεται ως αποδεκτή η ανώτερη αυτής κατηγορία, καθόσον η τεχνική προδιαγραφή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις». Πρόθυμοι για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με αυτό το αίτημά μας. Με τιμή, για την ΤΕΜΑΞ Α.Ε. Πέτρος Ταγκαλάκης Διευθύνων Σύμβουλος σελ. 6 από 6

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα