ΠΡΟΣ: - Κάθε ενδιαφερόμενο του διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: - Κάθε ενδιαφερόμενο του διαγωνισμού"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Διεύθυνση: Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους,Χαλκίδα Τ.Κ.: Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Κ. Γκουλίας Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Χαλκίδα: Αρ. πρωτ.:85493 ΠΡΟΣ: - Κάθε ενδιαφερόμενο του διαγωνισμού - Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα και διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό του έργου «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Χυτά Κεντρικής Εύβοιας» με κωδικό ΟΠΣ Με βάση τα ερωτήματα που παραλήφθηκαν έως και τις από ενδιαφερόμενους για τον διαγωνισμό του έργου «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Χυτά Κεντρικής Εύβοιας» με κωδικό ΟΠΣ του Ε.Π συντάξαμε σήμερα στις το παρόν έγγραφο με τις διευκρινιστικές απαντήσεις σε όσους έχουν εκδηλώση ενδιαφέρον μέχρι και τις Σας ενημερώνουμε ότι, οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού, βρίσκονται στο Δήμο και όποιος επιθυμεί (με δική του χρέωση) μπορεί να παραλάβει αντίγραφό τους από το Τμήμα Προμήθειων κ. Φώφη Τσιβίκα τηλ καθημερινά 7:30 15:30. Επίσης έχουν αναρτηθεί σε αρχείο PDF στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου: μαζί με το παρόν κείμενο. Δεν χρειάζεται η έντυπη παραλαβή των τευχών της διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού από τη στιγμή που η παραλαβή τους έγινε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου: και ενημέρωσαν τον Δήμο για την συμμετοχή τους - ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού. Στο άρθρο 7 της διακήρυξης Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού, η προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού είναι και όχι που εκ παραδρομής αναγράφεται. Τέλος σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010 σε διαφορές που αφορούν διεθνείς διαγωνισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, μέχρι την υπογραφή της Σύμ- 1

2 βασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 της Υπ. Απ / (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) παρά μόνον προδικαστικών προσφυγών. Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένες διευκρινήσεις στις ερωτήσεις ενστάσεις που υποβλήθηκαν δεν αποτελούν προϊόν εκδίκασης ενστάσεων. 1. Ερωτήσεις της εταιρείας Δ.Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 77614/ έγγραφο ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Mπορεί κανείς να προσφέρει μηχάνημα που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της στήλης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» των πινάκων Π4 της διακήρυξης όταν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν αναφέρει τη λέξη «ΝΑΙ». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας επισημαίνουμε ότι, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) κάτι που άλλωστε αποτυπώνεται και στους όρους διακήρυξης. Ειδικώτερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) αναφέρεται ότι, «Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις». Παραπάνω στην παράγραφο 1 εδαφ. β του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. Επίσης οι ζητούμενες από την διακήρυξη του διαγωνισμού τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην στήλη«τεχνικη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» των Πινάκων Π4 της διακήρυξης. Στη διπλανή στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» διευκρινίζεται εάν η ζητούμενη προδιαγραφή αποτελεί απαράβατο όρο ή άλλως ζητείται να δοθούν στοιχεία για να αξιολογηθεί. Επομένως προσφορές που δεν ικανοποιούν απαράβατο όρο απορρίπτονται. Προσφορές που αποκλίνουν από απαιτήσεις της διακύρηξης και δεν αποτελούν απαράβατο όρο - αυτές αξιολογούνται. Η αξιολόγηση μπορεί να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κριθούν ουσιώδεις και ταυτόχρονα καθιστούν την προσφορά μη ισοδύναμη σε σχέση με άλλες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές όταν οι αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις και ταυτόχρονα τις καθιστούν ισοδύναμες σε σχέση με άλλες. Αρμόδιο όργανο για να κρίνει είναι η επιτροπή διαγωνισμού - αξιολόγησης. 2. Ερωτήσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. Σχετ.: 1. Το υπ αρ. πρωτ.: 77945/ έγγραφο 2. Το υπ αρ. πρωτ.: 82479/ έγγραφο 3. To υπ αρ. πρωτ.: 81416/ έγγραφο Α. Επί του υπ αρ. πρωτ.: 77945/ εγγράφου ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Yπάρχει κανονικά παράγραφος και ποιο είναι το κείμενό της. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει παράγραφος και η εκ παραδρομής ανακολουθία στην αρίθμηση δεν επηρεάζει την συνέχεια της. Β. Επί του υπ αρ. πρωτ.: 82479/ εγγράφου ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Δεν διευκρινίζεται επαρκώς από τον τρόπο βαθμολογίας και προκειμένου να συντάξουμε με το βέλτιστο τρόπο την προσφορά μας προσφέροντας το καταλληλότερο μηχάνημα για τις ανάγκες σας θα θέλαμε να μας ενημερώσεται εάν και πως θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη ταλάντωσης στο μηχάνημα. Επίσης, επειδή το ελεύθερο ύψος ενός μηχανήματος είναι 2

3 άρρηκτα συνδεδεμένο με το ύψος του κέντρου βάρους θα θέλαμε να μας ενημερώσεται εάν κατά την αξιολόγηση πέρα από το ελευθερο ύψος θα λάβεται υπόψη και το ύψος του κέντρου βάρους του μηχανήματος. θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένα μηχάνημα το οποίο κινείται σε έδαφος με δύσκολη μορφολογία να διαθέτει χαμηλό κέντρο βάρους έτσι ώστε να κινείται με άνεση σε μεγάλες κλίσεις (αναρρίχηση και πλάγια κίνηση) μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο ανατροπής. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αιτιολογίες που θα δοθούν για την ύπαρξη ταλάντωσης στο μηχάνημα, το ελεύθερο ύψος του μηχανήματος, το ύψος του κέντρου βάρους κτλ αποτελούν στοιχεία προς αξιολόγηση για την αρμόδια επιτροπή. ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Υπάρχει δυνατότητα και θα ληφθούν υπόψη προσφορές μηχανημάτων τα οποία διαθέτουν κινητήρες με όρια εκπομπής καυσαερίων χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα στη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τι γίνεται με μηχανήματα που υπερκαλύπτουν κατά πολύ την ιπποδύναμη των 261KW. ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Θεωρείται η ταχύτητα πορείας και εργασίας του μηχανήματος σημαντικό στοιχείο και εάν η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ανάλογα. ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Με το δεδομένο ότι η ικανότητα εργασίας στις ακραίες συνθήκες ενός ΧΥΤΑ αποτελεί κριτήριο επιλογής ενός Συμπιεστή Απορριμμάτων, πως ορίζονται οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και εργασίας ώστε να αξιολογηθούν οι προσφερόμενοι συμπιεστές. ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Μέχρι ποιού βαθμού θεωρείται ότι οι εργασίες που πρέπει να γίνονται για την αντικατάσταση των δοντιών, να είναι εύκολες και γρήγορες και επίσης ποια εργαλεία θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2, 3, 4, 5: Τα ανωτέρω ερωτήματα αποτελούν στο σύνολό τους αντικείμενο της επιτροπής διαγωνισμού-αξιολόγησης. Η επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης είναι το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού για να κρίνει και να αξιολογήσει τα προσφερόμενα τεχνικά στοιχεία των υποψήφιων αναδόχων σε σχέση με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης που αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Π4Α-1 & Π4Β-1 του είδους 1: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Γ. Επί του υπ αρ. πρωτ.: 81416/ εγγράφου ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τι πρέπει να αναγραφεί στον ΠΙΝΑΚΑ Δικαιλογητικά συμμετοχής για νομικά πρόσωπα, αλλοδαπά και ημεδαπά, στο σημείο 1 που αναφέρεται στην εγγυητική επιστολή και συγκεκριμένα στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προτείνεται να αναγραφεί δικαιολογητικών συμμετοχής στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εντός του φακέλου ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Στον Πίνακα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΑ στο σημείο 4 ζητείται να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς: - τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το κομμάτι αυτό πρέπει να δηλωθεί μόνο από τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για τα ημεδαπά πρέπει να δηλωθεί μόνο το δεύτερο κομμάτι που αναφέρει την υπο εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση και υπο την διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Άλλωστε η δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση έχει υποβληθεί στο σημείο 3 του Πίνακα ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι το κομμάτι αυτό πρέπει να δηλωθεί μόνο από τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για τα ημεδαπά πρέπει να δηλωθεί μόνο το δεύτερο κομμάτι που αναφέρει τη υπο εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση και υπο την διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Άλλωστε η δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση έχει υποβληθεί στο σημείο 3 του Πίνακα

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Στο σημείο 10 του Πίνακα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΑ αναφέρονται σε δύο σημεία τα δικαιολογητικά σύστασης που πρέπει να προσκομίσει ο προσφέρων εάν είναι Ο.Ε. Ε.Ε., και γίνεται λόγος συγκεκριμένα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με την μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε) Τελικά ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει: α. Συμφωνητικό σύστασης εταιρείας, β. Τελευταίο καταστατικό εταιρείας σε ισχύ (και όλων των τροποποιήσεων αυτού) και γ. Πιστοποιητικό μη λύσεως της εταιρείας (περί μεταβολών της εταιρείας). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα με την μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε) θα πρέπει να προσκομίσουν: 1. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας 2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Στο άρθρο 10 Στοιχεία δικαιολογητικά συμμετοχής Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, το σημείο αναφέρει: Η ημερομηνία υπογραφής των απαιτούμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης-να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στη Αναθέτουσα Αρχή. Πως θα εκπληρωθεί αυτός ο όρος της διακήρυξης για μια εταιρεία που είναι εγκατεστημένη σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος, ή ακόμα για έναν υποψήφιο διαγωνιζόμενο του εξωτερικού, καθώτι ο διαγωνισμός είναι Διεθνής...κτλ. Επιπλέον, η Υπεύθυνη δήλωση, μετά την ισχύ του Ν.4111/2013 άρθρο 21, παρ. 4 μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σπό αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στη εκάστοτε προκήρυξη. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης με τους εξής τρόπους: 1. Με αποστολή στα γραφεία του Δήμου ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς (courier) μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι: μέχρι και ώρα 14:30 2. Με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μέχρι την προηγούμενη ήμερα διενέργειας του διαγωνισμού δηλ. μέχρι όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη και 3. Με υποβολή τους στην οικία επιτροπή διαγωνισμού (αυτοπρόσωπη επίδοση) την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 10:00 έως 10:30 Επί πλέον γίνονται δεκτά και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4111/2013, στο οποίο αναφέρεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 3. Ερωτήσεις της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 78937/ έγγραφο ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Εάν κατά την φάση της αξιολόγησης ή παραλαβής του είδους 5 «Τεμαχιστής Απορριμμάτων» διαπιστώσουμε την αλήθεια των δηλουμένων από τους υποψήφιους αναδόχους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ισχύουν οι όροι τις διακύρηξης και ειδικώτερα το άρθρο 17ο - Αξιολόγηση Προσφορών, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και το Άρθρο 26ο - Παραλαβή εξοπλισμού - Απόρριψη / αντικατάσταση εξοπλισμού. 4

5 4. Ερωτήσεις της ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 80748/ έγγραφο ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Γίνονται δεκτές ως εγγυητικές και τα Γραμμάτεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ όπως ο Νόμος ορίζει. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης γίνονται δεκτές οι εγγυήσεις που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Για απάλειψη του όρου «Βεβαίωση Τραπέζης περί πιστολιπτικής ικανότητας επί ποινή αποκλεισμού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά αρχήν σύμφωνα με την παράγραφο της διακήρυξης, στα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση από τον υποψήφιο ανάδοχο υπεύθυνης δήλωσης, και όχι βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα υποβάλλει την ανωτέρω βεβαίωση με το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σχετικά με την διευκρίνιση περί εφαρμογής κριτήριων τα οποία σχετίζονται με την εμπειρία ή την οικονομική ικανότητα του προσφέροντα, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας του άρθρου 10 της προκήρυξης δεν αποτελούν κριτήρια ανάθεσης αλλά δικαιολογητικά συμμετοχής. Επιπλέον, σχετικά με την διευκρίνηση περί πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Π.Δ 60/2007 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» ορίζεται ότι: «Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ενός οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών.» Σύμφωνα επίσης με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Π.Δ 60/2007 «Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν». 5. Ερωτήσεις της εταιρείας ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 82090/ έγγραφο ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Εάν η τεχνική απαίτηση για την δύναμη εκσκαφής στους κυλίνδρους του κάδου δεν θεωρείται ουσιώδης κτλ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ισχύουν οι τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα των ΠΙΝΑΚΩΝ Π4Α-7 & Π4Β-7 του είδους 7: ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ. Η επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης είναι το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού για να κρίνει κατά πόσο οι αποκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις είναι ουσιώδεις ή επουσιώδεις. 6. Ερωτήσεις της εταιρείας UNITRACK A.E.E. Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 82105/ έγγραφο 5

6 ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Εάν γίνει δεκτή η προσφορά φορτωτή με μονό βραχίονα κτλ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ισχύουν οι τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα των ΠΙΝΑΚΩΝ Π4Α-7 & Π4Β-7 του είδους 7: ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.8 του ΠΙΝΑΚΑ Π4Α-7 στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» αναφέρει ότι: «Η μπούμα του φορτωτή θα έχει απαραίτητα δύο βραχίονες (μπράτσα) ανύψωσης του κάδου». Η επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης είναι το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού για να κρίνει κατά πόσο η συγκεκριμένη απόκλιση από τις τεχνικές απαιτήσεις είναι ουσιώδης και επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς ή είναι επουσιώδης και δεν επιφέρει την απορριψή της. 7. Ερωτήσεις της εταιρείας MERCEDES-BENZ A.E.E. Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 82795/ έγγραφο 1. Σχετικά με το ανωτέρο αίτημα παροχής διευκρινήσεων επί της διακήρυξης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ισχύει το άρθρο 6 της διακήρυξης παράγραφος 6.2. To αίτημα παροχής πληροφοριών - διευκρινίσεων περιήλθε στο Δήμο μας, μέσω τηλεμοιοτυπίας, μετά την (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων-διευκρινίσεων κτλ) είναι εκπρόθεσμο και δεν εξετάζεται. 8. Ένσταση Διαμαρτυρία κ Αίτηση της εταιρείας Γ. Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 80793/ έγγραφο 1. Σχετικά με την ένσταση Διαμαρτυρία κ αίτηση της εταιρείας Γ. Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. : ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ισχύει το άρθρο 23 της διακήρυξης πιο συγκεκριμένα: α. Στην παράγραφο αναφέρεται: «Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010 σε διαφορές που αφορούν διεθνείς διαγωνισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 της Υπ. Απ / (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). β. Στην παράγραφο αναφέρεται: «Κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. Πριν την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής προσφυγή η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική η ολική παραδοχή της». γ. Στην παράγραφο αναφέρεται: «Προσφυγές κατά όρων της διακήρυξης: Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της Διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια, η προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού ασκείται το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως του μισού χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακηρύξεως έως και την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με τη λήψη του τεύχους διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε η δεκαήμερος προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία λήψης αυτού». 6

7 Κατά συνέπεια επειδή ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» δεν εξετάζεται η συγκεκριμένη ένσταση διότι δεν είναι δυνατή η άσκησή της. Επί της ουσίας: ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Περί απαγόρευσης στο στάδιο της ανάθεσης να εφαρμόζονται κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την εμπειρία ή την οικονομική ικανότητα του προσφέροντα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δικαιολογητικά χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας του άρθρου 10 της προκήρυξης δεν αποτελούν κριτήρια ανάθεσης αλλά δικαιολογητικά συμμετοχής. Επιπλέον, σχετικά με την ερώτηση αναφορά ένσταση περί πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Π.Δ 60/2007 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» ορίζεται ότι: «Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ενός οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών.» Σύμφωνα επίσης με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Π.Δ 60/2007 «Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν». ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Περί απαγόρευσης στο στάδιο της ανάθεσης να εφαρμόζονται κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την εμπειρία ή τεχνική ικανότητα του προσφέροντα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του άρθρου 10 της προκήρυξης δεν αποτελούν κριτήρια ανάθεσης αλλά δικαιολογητικά συμμετοχής. ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Με την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4111/2013, στο οποίο αναφέρεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γίνονται δεκτά και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4111/2013, στο οποίο αναφέρεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Σχετικά με την παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 7

8 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν προκύπτει κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα παρά γίνεται μια γενική αναφορά στα πεδία της διακήρυξης που αφορούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και αναφορά στο άρθρο 49 του Π.Δ 60/2007. Πάντως θα θέλαμε να επισυμάνουμε ότι, η διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη του διαγωνισμού και δεσμεύει με τους όρους της τόσο τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό όσο και την αναθέτουσα άρχη. Οι διατάξεις του άρθρου 49 του Π.Δ. 60/2007, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί με σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, ΝΣΚ κτλ συμπίπτουν στο ότι: η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής περιορίζεται στην κλήση των διαγωνιζόμενων, προκειμένου αυτοί να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα νομίμως κατ αρχήν υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και όχι για να αναπληρώσουν εκ των υστέρων τα μη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τα μη νομίμως υποβληθέντα δικαιολογητικά. ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Σχετικά με το ότι η αξιολόγηση θα γίνει «μεταξύ των προμηθευτών» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11389/93) η οποία αποτυπώνεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης και η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης. ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Δεν περιλαμβάνεται ο όρος που προβλέπεται από την Κοινοτική Νομοθεσία, που αναφέρει τα εξής: «Καμιά προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί στα προσκομιζόμενα στοιχεία των Προσφορών να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος Οχήματος» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης «.. στην περίπτωση που στην παρούσα διακήρυξη περιέχονται όροι μη σύμφωνοι προς το κοινοτικό δίκαιο, τότε υπερισχύουν αυτόματα οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, χωρίς ανάγκη επαναπροκήρυξης των όρων αυτών». 9. Ένσταση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ.: 79909/ έγγραφο 1. Σχετικά με την ένσταση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε Απάντηση: Ισχύει το άρθρο 23 της διακήρυξης πιο συγκεκριμένα: α. Στην παράγραφο αναφέρεται: «Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010 σε διαφορές που αφορούν διεθνείς διαγωνισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 της Υπ. Απ / (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). β. Στην παράγραφο αναφέρεται: «Κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. Πριν την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής προσφυγή η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική η ολική παραδοχή της». γ. Στην παράγραφο αναφέρεται: «Προσφυγές κατά όρων της διακήρυξης: Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της Διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια, η προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης του δια- 8

9 γωνισμού ασκείται το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως του μισού χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακηρύξεως έως και την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με τη λήψη του τεύχους διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε η δεκαήμερος προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία λήψης αυτού». Κατά συνέπεια επειδή ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» δεν εξετάζεται η συγκεκριμένη ένσταση διότι δεν είναι δυνατή η άσκησή της. Επί της ουσίας: ΕΡΩΤΗΣΗ 1. «Τα δόντια συμπύκνωσης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα της επί τόπου εύκολης και γρήγορης αντικατάστασης τους από τον χειριστή χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία», χαρακτηριστικό το οποίο ανάλογα με την ερμηνεία του πιθανόν να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού του συνόλου των εταιρειών πλην ενός. Ταυτόχρονα η εταιρεία αιτείται την τροποποίση των τεχνικών προδιαγραφών κατά τρόπο που δεν θα αποκλείονται συμμετέχοντες με βελτιώτερα των προδιαγραφομένων τεχνικά χαρακτηριστικά. Απάντηση: Ισχύουν οι τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα των ΠΙΝΑΚΩΝ Π4Α-1 & Π4Β-1 του είδους 1: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Η επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης είναι το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού για να κρίνει και να αξιολογήσει τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Εσ. Διανομή 1. Επιτροπή Διαγωνισμού 2. Τμήμα Προμηθειών 3. Αρχείο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ α/ α Επωνυμία Ταχυδρομική Διευθυνση Αριθμός Τηλεμοιοτυπία ς Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 1 Δ.Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ com.gr 2 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε 6 ο ΧΙΛ. ΘΕΣΣΑΛ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Sivris 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΣΑΥΡΙΔΗ 10 ΤΚ ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 23 Τ.Κ Info 9

10 Π.Κ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 393 Τ.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ UNITRACK ΑΕΕ 18 ο ΧΙΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΘΗΒΑΪΔΟΣ 20 Τ.Κ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΝΤΕΖΑ Τ.Κ Γ.Χ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε ΜΑΡΝΗΣ 17 Τ.Κ10439 ΑΘΗΝΑ otenet.gr 10 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 83 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΥ 18 Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ keridis.com 10

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα