ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 7ΑΠΡΙΛΙΟΥ1989 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 90 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΙ ΤροποποΙηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις ΕθελουσΙα έξοδος υπαλλήλων του Ο.Δ.Ε.Π. Χορήγηση πλασματικής συντάξιμης υπηρεσΐας 2 ΝΟΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ διατΰ- ΤροηοποΙηση διατάξεων νόμων φορολογΐας ζύθου και ύλλες ξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδΐδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή Άρθρο 1 To άρθρο 2 του ν.δ. της (ΦΕΚ 384), οπως ισχθει, α- ντικαθΐσταται ως εξής: «Άοθρο 2 (1) 1. Επιμάλλεται ειδικός φθρος κατανάλωσης στη βύνη, καθώς και σε κάθε άλλη πρώτη ύλη (αμυλούχο ή ζάχαρο), εγχώριας πα ραγωγής ή εισαγόμενης, που καταναλώνονται στην επικράτεια για τη χρησιμοποΐησή τους για την παραγωγή ζύθου. 0 φόρος αυτός ορίζεται σε εκατόν δύο δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος πρώτης ύλης. Για τη βύνη που είναι αυτούσια, η μέση εκχυλισματική από δοοή της ορίζεται, για τον υπολογισμό και μόνο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σε εβδομήντα πεντε και μισό στα εκατό (75,5%). 0 υηολογισμός της εκχυλισματικής απόδοσης των άλλων πρώ- :ων υλών (αμυλούχων ή ζαχάρων) γίνεται με χημική ανάλυση που ενεργε(ται σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Ειδικά. για το εκχύλισμα nou αντιστοιχεΐ στο ζύθο ο οποίος εισάγεται από TO εξωτερικό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ορίζεται σε εκατόν έντεκα δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος». Αρθρο 2 Η ποράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.δ. της αντικαθίσταται ως εξής: «1.0 ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβά,λλεται στη βύνη και στις άλλες πρώτες ύλες παραγωγής ζύθου, οι οποΐες εισάγονται από TO εξωτερικό, είναι άσχετος προς τον εισαγωγικό δασμό και τους ουμπαρομαρτούντες φόρους ή τέλη και δικαιώματα. Ο Φόρος αυτός βεβαιώνεται και εισπράττεται στο τελωνείο και ει σα,γεται χωριστά στο δημόσιο ταμείο στο σχετικό ιδιαίτερο κωδικό αριθμό του προυπολογισμού». Αρθρο3 Οι ιιαρύγραφοι 2, 3 και 4 του ύρθρου 3 του ν.2963/1922 (ΦΕΚ 134), οιιως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «2. α) 0 ζύθος εγχώριας παραγωγής παρασκευάζεται με χρή ση είτε βύνης (MALT) κριθής και λυκίσκου είτε βύνης (MALT) κριθής, λυκ(σκου και άλλων αμυλούχων ηρώτων υλών ή εκχυλισμήτων αυτών των υλών ή ζαχάρων. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), καθορΐζονται τα ποσοστά ΐων πρώτων υλών, καθώς και τα πρόσθετα, ένζυμα και βοηθητικές ύλες που εηιτρέπονται για την παραγωγή του ζύθου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν τους αναγκαίους όρους οι οποίοι τηρού νται κατά τη διαδικασΐα παραγωγής TOU ζύθου και τον κρατικό έλεγχο για την τήρησή τους. γ) Η εισαγωγή ζύθου από το εξωτερικό είναι ελεύθερη, εφ'όσον ο ζύθος έχει ΓταρασκευασθεΙ ούμφωνα με τις ηροδιαγραφές που ισχύουν για τον εγχωρΐως παραγόμενο. Για την εισαγωγή ζύθου που δεν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα. με τις ηροδιαγραφές του εγχωρίως παραγόμενου απαιτείται άδεια του Α.Χ.Σ. που εκδίδε ται σύμφωνα με τη διαδικαοία του ύρθρου 5 του κώδικα τροφί μων και ηοτών (Απόφαση 1100/1987 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ/Β 788/1987). Για την εισαγωγή ζύθου προελεύσεως κρατους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρκε( δήλωση του ε\σαγωγέα ότι ο εν λόγω ζύθος κυκλοφορεί νόμιμα στο κράτος αυτό. Σε περΐπτωση αμφιβολιών οι εθνικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν κάθε άλλο συμπληρωματικό δικαιολογητικό στοιχείο. Έγκριση από το Α.Χ.Σ. απαιτείται μόνο ώταν ο ζύθος περιέχει πρόσθετα και ένζυμα που δεν είναι εγκεκριμένα από την ελληνική νομοθεσΐα. 3.0 ζύθος, που διατίθετοι από τους ζυθοποιούς για εοωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλύχιστον επτά και βαθμό ζύμωσης τουλάχιστο σοράντα ΚΟΛ το οινόπνευμα που περιέχεται σε αυτόν να προέρχεται αποκλειστικά από την αλκοολική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή TOU. 0 ειδικός ζύθος που δεν έχει αλκοόλη ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE και LOW ALKOHOL) πρέπει να έχει αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους τουλάχιστο δύο και οινόπνευμα για μεν το ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) μέχρι επτά δέκατα στα εκατό (0,7%) κατ'όγκο, για δε το ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) μέχρι ένο και πέντε δέκατα στα εκατό (1,5%) κατ'όγκο. Πρέπει επ(σης στην επισήμανση να δηλώνεται ότι πρόκειτθλ για ζύθο απαλλαγμένο από αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή για ζύθο χαμηλής περιεκτικότητας οε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) και να αναφέρεται ουγχρόνως ο οινοπνευματικός βαθμός του ζύθος που διατίθεται στην ελληνική αγορά πρέπει να φέ ρει στη συσκευασΐα του, κατά τρόπο ευκρινή, λεπτομερή κοι ανα λυτική επισήμανση της σύνθεσής TOU (όπως πρώτες ύλες παρασκευής κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βύρος κατά τη στιγμή της χρησιμοποιήσεώς τους ατην παρασκευή του ζύθου, ηρδσθετες ουσίες και ένζυμα).

2 ΕΦΗΜΕΡ[Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ_ΠΡΩΤΟ) Οι Αεπτομέρειες του τρόπου της επισήμανσης για κάθε τύπο ζύθου καθορΐζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών». Αρθρο 4 Τα εδάφια α', 3' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του α.ν. 930/1949 (ΦΕΚ 88), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 37 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50), αντικαθίστανται ως εξής: «2. α. Σε περΐπτωση αύξησης του ειδικοθ φόρου κατανάλωσης της βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου, η αύξηοη αυτή επεκτείνεχαι και στις ποσότητες της βύνης και κάθε άλλης πρώτΐις ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου που βρίσκεται αυτοϋσια κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος της νέας φορολογ(ας στα ζυθοποιεία nou παράγουν ζύθο ε(τε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό άλλων, ή που αντιστοιχε( στις ποσότητες του ζυθογλεύκους και του ζύθου που βρίσκονται στα ζυθοηοιεία με την πιο πάνω έννοια ή οττις αποθήκες τους, ή που κατέχουν οι πρατηριούχοι, αντιπρόσωποι επαρχιών και άλλοι επαγγελματίες που διαθέ- TOUV ζύθο χονδρικώς ή λιανικώς στην κατανάλωση έστω και παράλληλα με το εμπόριο άλλων προϊόντων, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους δεν απαιτείται άδεια των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. ή των κατσ. τόπους αρμόδιων οικονομικών εφοριών προς διάθεοη ζύθου. β. Ύα mo πάνω αποθέμστα ζύθου και βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης για την παραγωγή ζύθου, καταμετρούνται από τα αρμόδια όργανα του Γ.Χ.Κ. ή των οικονομικών εφοριών. γ. Στην καταβολή της διαφοράς για την αύξηοη του ειδικού φόρου κατανάλωσης βύνης καθώς και κάθε ολλης πρώτης ύλης ττου χρησιμοποιεΐται για την παραγωγή ζύθου, υττοβάλλονται, εκτός από τα αποθέματα του ζύθου που καταμετρήθηκαν αττα ζυθοποιεΐα, στις αποθήκες τους, στους πρατηριούχους, στους αντιπροσώπους επαρχιών και άλλους επαγγελμαχίες, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και οι ποσότητες του ζύθου που διατέθηκαν την ημέρα έναρξης της ισχύος της νέας φορολογίας, πριν από την καταμέτρηση των αποθεμύτων τους». Άρθρο 5 1. Στηνπαρ. 1 της 1" 1 3/ Π.Υ.Σ., η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 16 του ν. 2128/1952 (ΦΕΚ133) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ομο(ως ο ειδικός φόρος κατανάλωοης για τις άλλες πρώτες ύλες παραγωγής ζύθου καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε προθεσμ(α 50 ημερών από την ημερομηνία εξαγωγής τους από τις αποθήκες αποταμίευοης του Τελωνείου ή του ζυθοποιεΐου». 2. Η παρ. 2 της 113/ ΠΎ.Σ. αντικαθίοταται ως εξής: «2.α. Για την παραλαβή της εγχώριας βύνης καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου ισχύει η εγγύηοη που έχει κατατεθεί κατά τις κείμενες διατύξεις από το βυνοποιό για σύοταση αποθήκης αποταμίευσης βύνης ή αηύ το ζυθοποιό για σύσταση αποθήκης αποταμίευσης για κάθε άλλη πρώτη ύλη παραγωγής ζύθου. Η εγγύηση αυτή δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έως το ποσό των για κάθε πρώτη ύλη. * β. Η παραλαβή της βύνης και των άλλων πρώτων υλών που εισάγονται από το εξωτερικό γίνεται με κατάθεση εγγύησης χρηματικής με παρακαταθήκη ή εγγυητικής "επιστολής τράπεζας ποσού ίσου με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». Άρθρο 6 Στο άρθρο 4 του ν. 2963/1922, όπως αντικαταστάθηκε με TO άρ θρο 2 του ν. 600/1977 (ΦΕΚ 160), προστίθενται παρ.9 και 10, ως εξής: «9. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του ά,ρθρου αυτσύ εφαρμόζονται και στην περίπτωση nou o ζύθος διατίθεται εμφιαλωμένος σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών». «10 Αν πρόκειται για ζύθο που παράχθηκε στο εσωτερικό και από άλλες πρώτες ύλες (εκτΰς αιιύ βυνφ, υι iiuiuc,ti', iiuv ιΐμι,ι, γούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για πς άλλες αυτές πρώτες ύλες». Αρθρο7 1. Στο άρθρο 6 του ν.δ. της προστ(θεται παρ. 2, ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορΐζονται ο τρόπος εναποθήκευσης των άλλων πρώτων υλών εκτός από τη βύνη, οι μηχανικοί μετρητές ή τα άλλα μέσα μέτρησής τους, τα οποία οι ζυθοποιοί υποχρεώνονται να τοποθετήσουν με δαπάνη τους στα εργοστάσιά τους». 2. Τα εδάφια δ', ε' και θ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ αντικαθΐστανται ως εξής: «δ. Οι ζυθοποιο! που διαθέτουν στην κατανάλωση ζύθο με βαθμό ζύμωσης κατώτερο από τον αριθμό σαράντα, με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOp ή έ- χει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL).» «ε. Οι ζυθοπώλες που εν γνώσει τους διαθέτουν στην κατανάλωση ζύθο με αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους κατώτερο από τον αριθμό επτά με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL), για τον οποίο ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους πρέπει να είναι τουλάχιστο δύο και ο οινοπνευματικός βαθμός έως επτά δέκατα οτα εκατό (0,7%) κατ'όγκο για το ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (FREE ή ΝΟΝ ALKOHOL) και ένα και πέντε δέκατα ατα εκατό (1,5%) κατ' όγκο για το ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL)». «8.0ι ζυθοποιοί και οι βυνοποιοί που δε συμμορφώνσνται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται γι'αυτούς με τις διατάξεις που αφορούν την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου από τη φορολογία του ζύθου και γενικά με τους όρους για την παραγωγή και τη διάθεση του ζύθου». 3. Τα εδάφια α', γ'και ζ'της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.δ. της αντικαθίστανται ως εξής: «α. Όσοι παρασκευάζουν ζύθο ή βύνη χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο άδεια, καθώς και όσοι παρασκευώζουν ζύθο με πρώτες ύλες και πρόσθετα, που δεν επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία». «γ. Όσοι παρασκευάζουν ή διαθέτουν στην κατανάλωοτ) ζύθο με αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους κατώτερο από τον αριθμό επτά με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή έχειχαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL), για τον οποίο ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους δεν πρέπει να είναι κατώτερος από τον αριθμό δύο και ο οινοπνευματικός βαθμός έως επτά δέκατα στα εκατό (0,7%) κατ'όγκο για TO ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (FREE ή ΝΟΝ ALKOHOL) και ένα και πέντε δέκατα στα εκατό (1,5%) κατ'όγκο για TO ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL)». «ζ. Οι ζυθοηοιοί και οι βυνοποιοί, οι οποίοι αρνούνται να τοποθετήσουν τους μηχανικούς μετρητές που καθορίζονται με τις κείμενες διατάξεις για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παρασκευαζόμενης βύνης και των άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζύθου ή για τη μέτρηση του ζύθου, καθώς και όσοι αποπειρώνται να αλλοιώσουν τις ενδείξεις τους, εκείνοι που δεν αναφέρουν αμέσως στην αρμόδια αρχή κάθε βλάβη καθώς και όσοι παραβιάζουν ή αλλοιώνουν τις επιτιθέμενες σφραγ(δες». 4. To εδ.ατης παρ.2 του άρθρου όγδοου του ν.930/1949 αντικα- ΘΙσταται ως εξής: «2.α. Απαγορεύεται στα πρατήρια ζύθου και τα ζυθοπωλεία η κατοχή ή διάθεοη από οποιονδήποτε στην εσωτερική κατανάλωση ζύθου που έχει παραχθεί από βύνη ή άλλες πρώτες ύλες οι ο ποίες δεν έχουν φορολογηθεί. Ο ζύθος αυτός και τα δοχεία που τον περιέχουν κατάσχονται και δημεύονται».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ; (ΤΕΥΧΟΣ_ΠΡΩΤΟ) Αρθρο Οι διαδικασίες ελέγχου των βυνοποιείων, που προβαέπο νται στο ό,ρθρο 6 του β.δ. της (ΦΕΚ 183) μπορούν να ε- πεκταθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και στα ζυθοποιεία. 2. Στο άρθρο 10 του β.δ. της προστΐθεται παρ. 2, ως εξής: «2. Επιτρέπεται η μεταφορά βυνης που έχει φορολογηθει, από ένα ζυθοποιείο σε άλλο της ίδιας ή διαφορετικής ζυθοποιητικής επιχε(ρηοης, ύστερα από άδεια μεταφοράς, η οποία εκδΐδεται από τη χημική υπηρεσία που εποπτεύει το ζυθοποιείο». Αρθρο 9 Οι διατάξεις της κεΐμενης νομοθεσΐας, οι οποίες ισχύουν για τη βύνη, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζύθου. Αρθρο 10 Κάθε προγενέοτερη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται. Αρθρο 11 Κύρωση Αποφάσεων 1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε αου εκδόθηκαν 01 αποφάσεις Ε.2665/84/ , Ε.10480/447/ , Ε.12073/531/ , Σ.18/2/ , Σ.230/40/ , Λ. 1927/194/ , Σ.1908/266/ , Ε.1948/52/ , Π.2149/79/ , Υ.474/242/ , Ε.806/136/ , ΓΑΥ 2145/145/ και ΓΑΥ 1116/68/ , οι οποίες έχουν ως εξής: < α) Αριθ. Ε.2665/84 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1988 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Την απόφαση της Κυβέρνηοης να στηρ(ξει την αναπτυξιακή προοηάθεια, προκειμένου να εξασφαλισθει η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. β. Ότι η κατοχύρωση των κατακτήσεων των εργαζομένων πρέπει να στηρΐζεται στη βελτίωση της δομής της οικονομίας και στην αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, nou σημαίνει αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων. A - KINHTPA Αποφαοίζουμε Άρθρο 1. Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος ποσό μέχρι ποσού 50% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών χρήσεως 1987 (οικονομικό έτος 1988) των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.1262/1982 για τον σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή οε παραγωγικές επενδύσεις που θα αρχίσουν μέσα στο 1988 και θα ολοκληρωθούν εντός τριετ(ας από τον σχημσπσμό του πφορολόγητου αποθεματικού. Προκειμένου για επιχειρήσεις που κλεΐνουν διαχειριστική χρήση μετά την και μέχρι , λαμβάνονται για την ε φαρμογή των διατάξεων αυτών τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη που προκύτπουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την Ως αδιανέμητα καθαρό; κέρδη, για τον υπολογισμό των απαλλασσομένων του φόρου εισοδήματος κερδών, λαμβάνονται για πς επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γκατηγορίας του Κ.Φ.Σ., τα κα θαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλΐα και εμφανΐζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαΐοεοη των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωτπκών εταιρειών και Ε.Π.Ε. ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. 2. Παραγωγικές επενδύσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι οι επενδύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.1262/ Οι ετηχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα ε- φαρμόσουν εναλλακτικά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή τις διατάξεις του Ν.1262/1982, εφόσον έχουν τις προΰποθέσεις υπαγωγής στον Ν.1262/ To συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε ως ιδ(α συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των τριών (3) ετών από τον χρόνο σχηματισμού του α- φορολόγητου αποθεματικού μεταφέρεται σε αύξηυη του κεφαλαίου τ,γ,ς επιχείρησης και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. 5. Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως, του αποθεματικού ως ι- δία συμμετοχή στην επένδυση, το ιιποθεματικό αυτό θα προστεθεί στα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 1988, προσαυξανόμενου του αναλογούντος φόρου κατά 60%. To ίδιο ισχύει KQL για όποιο μέρος του αποθεματικού δεν χρησιμοποιη,- θεί ως ιδία συμμετοχή παραγωγικών επενδύσεων μέσα στην τριετία. Επίσης, σε περΐπτωση που η παραγωγική επένδυση δεν άρχισε να πραγματοποιείται στο 1988, υποχρεούται η επιχείρηση να υ- ποβάλλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1988 για το μέρος των καθαρών κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας εισοδήματος. Η δήλωση αυτή ε(- ναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται επί το'/ φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή, οι προσαυξήσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.Δ.3323/ Σε περίπτωση εκποίησης των επενδυτικών αγαθών, -με την αξία των οποίων μειώθηκαν τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, προ της παρέλευ σης τριετίας από του τέλους του έτους 1990, το ποσό που εκπέστηκε θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη του έτους εκποΐησης, προσαυξημένο κατά εκατό στα εκατό (100%). 7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομΐας και Οικονομικών ρυθμίζεχαι κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 2. Λοιπά κίνητρα. 1. Η υπό των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν.Δ.3323/1955 (ΦΕΚ Α'214) που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ ΑΊ61), προβλεπόμενη χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, εφαρμόζεται και για τις εξαγωγές που θα πραγματοποιηθούν από έως Για τις εξαγωγές προϊόντων που πραγματοποιούντολ από μέχρι , καταργε(ται η προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Ν.1326/1983 διάθεση ποσοστού για την αντιμεγώπιση ειδικών δαπανών εξαγωγών.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ_(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 3. Αφορολόγητα ποσά μερισμάτων και κερδών από Αμοιβαΐα Κεφάλαια. 1. Τα αφορολόγητα ποσά μερισμάτων των τριάντα χιλιάδων (30.000) και εκατόν εΐκοσι χιλιάδων ( ) δραχμών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των τριών τελευταϊων εδαφίων της περίπτωοης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Α.Ν όπως τα εδάφΐα αυτά αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.1591/1986 αυξάνονται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) και διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές, α- ντίοτοιχα. 2. Τα αφορολόγητα ποσά μερισμάτων και κερδών από Αμοιβαία Κεφάλαια που προβλέπονται αττό τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 608/1970 και της παραγράφου 4 του άρ θρου 25 του ίδιου νόμου, αντίστοιχα, αυξάνονται από εκατόν ε( κοσι χιλιάδες ( ) σε διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές. 3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχ(ζει από το οι κονομικό έτος 1989, για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι δι καιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1988 και μετά. Άρθρο 4. Παράταση εφαρμογής διατύξεων Ν.Δ.1297/ Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν.Δ.1297/1972, η οπο(α έληξε την 31 Δεκεμβρίου 1987, παρατείνεται από τότε που έληξε έως 31 Δεκεμβρίου Αν κατά τη συγχώνευση δύο εταιρειών δι'απορροφήσεως, είναι αδύνατη η έκδοση μεχοχών, επειδή η αξίωοη για έκδοοη νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, παύει ισχύουσα η υποχρέωοη του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/1972 περ( εκδόσεως με τοχών και δη ονομαστικών. Β' ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 1. Επιχειρήσεις που υποχρεώνονται σε αναποοσαρμογή. Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων υποχρεώνονται ό- λες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υττοχρεωτικά από το νόμο βιβλ(α τρΐτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή nou λειτουργούν, ή άν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ή άν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς. Άρθρο 2. Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων. 1. Οι εηιχειρήσεις που αναφέρονται στο προςγούμενο άρθρο υποχρεώνονται να αναπροσαρμδσουν εφάπαξ την αξία των γηπέδων και κτιρίων που έχουν στην κυριότητά τους κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής με λογιστικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλ(α τους, οι οποίες θα καταχωρηθούν σε αυτά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Ως χρόνος αναπροσαρμογής για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περ( αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων λαμβο,- νεται η ημερομηνΐα καταχώρισης των λογιστικών εγγραφών αναπροσαρμογής στα τηρούμενα από την επιχείρηση λογιστικά βιβλία. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με πολλαπλασιασμό της αξίας κτήοης, συμπλήρωσης και βελτίωοης των γηπέδων και κτιρΐων με τους πιο κάτω συντελεστές: α) Η ae,ia των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρ(ου 1980 με συντελεοτή 3, προκειμένου για γήπεδα και 2,50, προκειμένου για κτ(ρια. β) Η αξ(α των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1981 μέχρι και την 31 Δεκεμβρΐου 1982 με συντελεστή 2,30, προκειμένου για γήπεδα και 2, προκειμένου για κτ(ρια. γ) Η αξία των ακινι^των που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1983 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1984 με συντελεστή 1,90, προκειμένου για γήπεδα και 1,60, προκειμένου για κτίρια. δ) Η αξ(α των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1985 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1985 με συντελεστή 1,60, προκειμένου για γήπεδα και 1,40, προκειμένου για κτίρια. ε) Η αξΐα των ακινήτων που αποκτήθηκαν αηό 1 Ιανουαρίου 1986 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1986 με συντελεστή 1,30, προκειμένου για γήπεδα και 1,20, προκειμένου για κτίρια. στ) Η αξία των ακινήτων που αηοκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1987 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1987 με συντελεστή 1,15, προκειμένου για γήπεδα και 1,10, προκειμένου για κτΐρια. Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1988 και μετά δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Προκειμένου για γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχή στην οπο(α ισχύει TO σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, παρέχεται Υ\ δυνατότητα στις επιχειρήσεις, σε πε ρίπτωση που η αναπροσαρμοσμένη αξία του γηπέδου που προκύπτει με βάση τους συντελεστές που αναφέρονται πιο πάνω ει'ναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, να λάβουν ως αναπροσαρμοσμένη αξία του γηπέδου, την αξία ΓΤΟΙΙ θα προσδιορισθεί με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των α- κινήτων. 2. Οι αποσβέσεις στην αξία κάθε κτιρίου που έχουν γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987 αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους, με βάση τους συντελεστές αου προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ανάλογα με το χρόνο κτήσης αυτού. 3. Με την αναπροσαρμογή τ»ν αποσβέσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν τροποποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, τα οποία προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 3. Αξ(α που υπόκειται σε αναπροσαρμογή. 1. Ως αξ{α κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1980, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνεται η αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 1249/ Για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν υττοχρέωση να αναπροσαρμόσουν την αξ(α των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του Ν.1249/1982, ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1980, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου λαμβάνεται η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης την 31 Δεκεμβρίου Για τις επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση διαφόρων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 από 1 Ιανουαρίου 1981 και μετά, ως αξία κτήσης των ακινήτων που εισφέρθηκαν για την αναπροσαρμογή, λαμβάνεται η αξΐα ηου καταχωρήθηκε στην πρώτη επίοημη απογραφή της νέας επιχείρησης. Άρθρο 4. Εμφάνιση της υπεραξ(ας. 1. Από την υπεραξ(α που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντσς, αφαιρείται το χρεωστικό υπόλοιπό του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίαι». 2. To υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που απομένει, κεφαλοποιείται ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣiTEYXOZJlPQTOi α) Οι ατομικές επιχειρήσεις θα κάνουν αύξηοη του κεφαλαΐου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής. β) Οι ηροσωηικές εταιρε(ες και οι συνεταιρισμοι θα κάνουν αύξηση του κεφαλαίου τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. γ) Οι εταιρεΐες ηεριορισμένης ευθύνης θα κάνουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαΐου, με έκδοση νέων εταιρικών μεριδ(ων, τα ο- πο(α διανέμονται δωρέαν στους ααλαιούς εταΐρους, κατά την α- ναλογΐα των μεριδ(ων τους. δ) Οι ανώνυμες εταιρεΐες, ανεξάρτητα αν οι μεχοχές τους ε(ναι εισηγμένες ή όχι στο Χρηματιστήριο, θα κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαΐου με έκδοση νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα διανεμηθούν δωρεάν στους παααιούς μετόχους, κατό. την αναλογΐα των μετοχών nou κατέχουν. 3. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαΐου των προσωπικών εχαιρειών, των συνεταιρισμών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και xou μετοχικού κεφαλα(ου των ανώνυμων εταιρειών θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρ(ου 1989, σύμψωνα με όσα ορΐζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν. Σε περίπτωοη που η εταιρεία δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτό αύξηση του κεφαλαίου, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.2190/1920. Άρθρο 5. Φορολογία υπεραξΐας Παρακράτηση φόρου. 1. Από την υπεραξΐα που προκύπτει με βάοη τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις κατό. το χρόνο της εμπρόθεσμης υπρβολής της δήλωσης υ- περαξΐας να αφαιρεθεί αναλογικά η ζημΐα nou επιτρέπεται κατο. το χρόνο της αναπροσαρμογής να συμψηφισθεί με άλλα εισοδήματα ή να μεταφερθεί για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις που ισχύουν οτη φορολογΐα εισοδήματος. Η ζημία που αφαιρείται από την υπεραξΐα δε συμψηφίζεται με άλλα εισοδήματα, ούτε και με ταφέρεται για συμψηφισμό στο επόμενα χρόνια. 2. To υπόλοιπο ποσό της υπεραξΐας που προέρχεται από κτ(ρια φορολογείται με συντελεστή πέντε τα εκατό (5%), ενώ η υπεραξία που προέρχεται από γήηεδα δεν υπόκειται σε φορολογία. 3.0 φόρος που οφείλεται με βάση την προηγούμενη παράγραφο παρακρατείται από τους εταίρους ή τους μετόχους, κατα. περίπτωοη. Στις προσωπικές εταιρεΐες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς, παρακρατείται από τα κέρδη που α- ναλογούν οε κάθε ετα(ρο ή μέλος, κατά περ(πτωση, σε ισόποσες δόσεις, μέσα σε δύο (2) χρόνια και στις ανώνυμες εταιρείες απότα μερίσματα που καταβάλλονται κάθε χρόνο στους μετόχους, σε ισόποσες δόσεις, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια. 4. Αν σε μ(α διαχειριστική ηερίοδο δε διανεμηθούν μερ(σματα ή δεν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος παρακρατε(ται σωρευτικά αηό τα μερίσματα ή κέρδη που θα καταβληθούν την επόμενη διαχειριστική περΐοδο. Αν στο τέλος των δύο (2) ετών, ηροκειμένου για προσωπικές εταιρεΐες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς ή των τεσσάρων (4) ετών, προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, δεν έχει παρακρατηθε( TO σύνολο του φόρου που οφείλεται, TO υπόλοιπο ποσό που απομένει μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης της επιχεΐρησης. To ποσό αυτό δεν αποτελεί δαπο,νη εκπεστέα από τα κέρδη της επιχε(ρησης, ούτε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Άρθρο 6. Δήλωση υπεραξίας - Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος. 1. Σε υποβολή δήλωσης υπεραξΐας υποχρεώνεται κάθε επιχείρηση που έχει υπεραξία μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων ( ) δραχμών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται: α) από TO φυσικό ηρόσωπο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του και σε περΐπτωση θανάτου του υποχρέου από τους κληρονόμους αυτοθ, β) από το νόμιμο εκπρόοωπο για τα νομικο. πρόσωπα, γ) από τον εκκαθαριστή για τα νομικά πρόσωπα που βρΐσκονται σε εκκαθάριση. 2. Η δήλωση υποβάλλεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγινε η αναπροσαρμογή. 3. Με απόφαση του Υηουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερΐδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και TO περιεχόμενο της δήλωσης. 4. Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου που οφεΐλεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος είναι ο Οικονομικός Έφορος της έδρας της επιχείρησης. Άρθρο 7. Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης. 1. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταβόαλεται από τις επιχειρήσεις σε οκτώ (8) τριμηνιαΐες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της ε μπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν αποτελεί δαπάνη της επιχεΐρησης και δεν αφαιρείται από τα κέρδη αυτής ούτε και λαβαίνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Επίσης, δε συμψηφίζεται με TO φόρο που οφείλεται από τα λοιπά εισοδήματα. 2. Για την υπεροξία που προέκυψε από τα γήπεδα, καθώς και με την καταβολή του πιο πάνω ψόρου οτο ποσό της υπεραξΐας nou προέκυψε από τα κτίρια, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των εταίρων, των μετόχων KOL των μελών του συνεταιρισμού και δεν έχουν τα πρόσωπα αυτά δικαίωμα να συναθροίσουν στη φορολογική τους δήλωση το ποσό της υπεραξίας που τους αναλογεί. Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρεία η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δε θα διαλυθεΐ ή το μετοχικό της κεφάλαιο δε θα μειωθεί με σκοπό διανομής στους μετόχους του ποσού της προκύψασας ϋπεραξΐας των ακινήτων πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. 3. Σε περίπτωοτ) διάλυσης της ανώνυμης εταιρείας ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών, η υπεραξία δε θεωρείται φορολογικά ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογείται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία ειοοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5. Η διάταξη τηςπαραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περ(πτωοη διάλυσης της εταιρεΐας με σκοπό συγχώνευσης αυτής με άλλη επιχείρηση και ίδρυσης νέας ανώνυμης εταιρε(ας ή σε περΐπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης από άλλη α- νώνυμη εταιρεία. 4. Οι επιχειρήσεις που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές άλλων ανωνύμων εταιρειών και οι οποίες θα λάβουν δωρεάν μετοχές με βάση τις διατάξεις του παρόντος υποχρεώνονται να εμφανίσουν στα βιβλΐα τους τις νέες μετοχές, καθώς και το φόρο υπεραξ(ας nou τους παροκρατούν από τα μερίσματα κάθε χρήσης. To ποσό της υπεραξίας που τυχόν θα προκύψει εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού και για το ποσό αυτό εξοντλείται η φο ρολογική υποχρέωση της επιχε(ρησης. Στην περίπτωση όμως nou ανώνυμη εταιρεΐα διανείμει το αποθεματικό αυτό στους μετόχους της, αυτό θα φορολογηθε! με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κατά το χρόνο της διανομής. Από τον οφειλόμενο φόρο κατά τη διανομή του αποθεματικού αφαιρεΐται ο φόρος υπεραξίας που αναλογεΐ ατο ποσό του αποθεματικού που

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ] διανέμεται στους μετόχους. Άρθρο 8. ΔιαδικασΙα βεβα(ωσης και είσπραξης φόρου Οι διατάξεις των άρθρων 50 μέχρι 59, 65, 67 και 68 του Ν.Δ. 3323/1955, του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3843/1953 και του Ν. 4125/1960 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που επιβάλλεται με το νό μο αυτό. Επίσης, οι δκπάξεις της τταραγράφου 7 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 εφαρμόζονται αναλογα και για τους υπόχρεους σε δή λωση της υπεραξΐας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξΐας των γηπέδων. Άρθρο 9. Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας. 1. Στο ποσό της υπεραξΐας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρΐων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, ενεργούνται τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, οι οττοίες και αφαιρούνται αηό τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 και του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958. Η έκπτωση των αποσβέσεων στο ποσό της υπεραξΐας αρχίζει να γΐνεται από τον πρώτο ι- σολογισμό που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά την 30 Δεκεμβρίου Για τον υπολογισμΰ της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων α- ψαιρούνται από την αξΐα που προκύτπει με βάοη τις διατάξόΐς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 οι αποσβέσεις που προκύπτουν μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και οι αποσβέσεις που δεν αναπροσαρμόσθηκαν. 3. Η υπεραξία που προκύπτει αηό την αναπροσαρμογή της α- ξ(ας των ακινήτων με βάση τ:ς διατάξεις του άρθρου 2 δεν αφαιρε(ται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για το σχηματισμό αφορολόγητων κρατήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις οποιουδήποτε αναπτυξιακού νόμου. Γ ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η παρούσα αηόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «β) Αριθ. Ε.10480/447 Αθήνα, 29 Ιουλίου 1988 Α Π ΟΦ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ * ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Τις διατάξεις της περ. δ'της παρ.2 του άρθρου 4 του κεφ.β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/ απόφασης μας,σύμφωνα με τις οποίες οι ανώνυμες εταιρεΐες, ανεξύρτητα αν οι μετοχές τους είναι ειοηγμένες στο Χρηματηστήριο ή όχι, θα κεφαλαιοποιήσουν την υ- περαξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους, κάνοντας αύξηοη του μετοχικού κεφαλαΐου με έκ δοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογ(α των μετοχών που καιέχουν. β. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.876/1979, αύμφωνα με τις οποίες, αν το ποσοστό των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ανωνύμων εταιρειο'ιν με εισηγμένες οτο Χρηματιστήριο μετοχές, υπερβαίνει TO σαράντα τα εκατό (40%) των κοινών μετοχών, υποχρεούνται, οε περΐπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να εκδίδουν μόνο μετοχές κοινές μέχοι να περιορισθεί ο αριθμός των ηρονομιούχων άνευ ψήφου μετοχών στο πιο πάνω ποσοστό. Προσθέτουμε στην παρ. 2 του άρθρου 4 του κεφ. Β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/ απόφασής μας, περίπτωση ε'που έχει ως εξής: «ε) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.876/1979 δεν εφαρμόζονται στις νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατά την κεφαλαιοπο(ηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων». Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»»γ) Αριθμ.Ε.12073/531 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1988 Α Π 0 Φ ΑΣ Η 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφ.β' της Ε.2665/84/ Πολ.72/ απόφασής μας, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υποχρεωτικά απΰ το νόμο βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. β. To γεγονός ότι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών κάθε βαθμού δεν υποχρεώθηκαν να αναπροσαρμόσουν την αξ(α των ακινήτων τους με βάση τις διαταξεις προηγοθμενων νόμων (άρθρο 18 Ν.542/77 και άρθρο 12 Ν.1249/82) που προέβλεπαν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήοεων. Στο άρθρο 1 του κεφ. Β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/ απόφασής μας προσθέτεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: «Δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και νομικής μορφής που ηροβλέπονται από το Ν.1541/1985 (ΦΕΚ Α'68)». Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 276 22 Δεκεμβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3522 Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύ σεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα