ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 7ΑΠΡΙΛΙΟΥ1989 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 90 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΙ ΤροποποΙηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις ΕθελουσΙα έξοδος υπαλλήλων του Ο.Δ.Ε.Π. Χορήγηση πλασματικής συντάξιμης υπηρεσΐας 2 ΝΟΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ διατΰ- ΤροηοποΙηση διατάξεων νόμων φορολογΐας ζύθου και ύλλες ξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδΐδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή Άρθρο 1 To άρθρο 2 του ν.δ. της (ΦΕΚ 384), οπως ισχθει, α- ντικαθΐσταται ως εξής: «Άοθρο 2 (1) 1. Επιμάλλεται ειδικός φθρος κατανάλωσης στη βύνη, καθώς και σε κάθε άλλη πρώτη ύλη (αμυλούχο ή ζάχαρο), εγχώριας πα ραγωγής ή εισαγόμενης, που καταναλώνονται στην επικράτεια για τη χρησιμοποΐησή τους για την παραγωγή ζύθου. 0 φόρος αυτός ορίζεται σε εκατόν δύο δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος πρώτης ύλης. Για τη βύνη που είναι αυτούσια, η μέση εκχυλισματική από δοοή της ορίζεται, για τον υπολογισμό και μόνο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σε εβδομήντα πεντε και μισό στα εκατό (75,5%). 0 υηολογισμός της εκχυλισματικής απόδοσης των άλλων πρώ- :ων υλών (αμυλούχων ή ζαχάρων) γίνεται με χημική ανάλυση που ενεργε(ται σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Ειδικά. για το εκχύλισμα nou αντιστοιχεΐ στο ζύθο ο οποίος εισάγεται από TO εξωτερικό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ορίζεται σε εκατόν έντεκα δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος». Αρθρο 2 Η ποράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.δ. της αντικαθίσταται ως εξής: «1.0 ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβά,λλεται στη βύνη και στις άλλες πρώτες ύλες παραγωγής ζύθου, οι οποΐες εισάγονται από TO εξωτερικό, είναι άσχετος προς τον εισαγωγικό δασμό και τους ουμπαρομαρτούντες φόρους ή τέλη και δικαιώματα. Ο Φόρος αυτός βεβαιώνεται και εισπράττεται στο τελωνείο και ει σα,γεται χωριστά στο δημόσιο ταμείο στο σχετικό ιδιαίτερο κωδικό αριθμό του προυπολογισμού». Αρθρο3 Οι ιιαρύγραφοι 2, 3 και 4 του ύρθρου 3 του ν.2963/1922 (ΦΕΚ 134), οιιως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «2. α) 0 ζύθος εγχώριας παραγωγής παρασκευάζεται με χρή ση είτε βύνης (MALT) κριθής και λυκίσκου είτε βύνης (MALT) κριθής, λυκ(σκου και άλλων αμυλούχων ηρώτων υλών ή εκχυλισμήτων αυτών των υλών ή ζαχάρων. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), καθορΐζονται τα ποσοστά ΐων πρώτων υλών, καθώς και τα πρόσθετα, ένζυμα και βοηθητικές ύλες που εηιτρέπονται για την παραγωγή του ζύθου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν τους αναγκαίους όρους οι οποίοι τηρού νται κατά τη διαδικασΐα παραγωγής TOU ζύθου και τον κρατικό έλεγχο για την τήρησή τους. γ) Η εισαγωγή ζύθου από το εξωτερικό είναι ελεύθερη, εφ'όσον ο ζύθος έχει ΓταρασκευασθεΙ ούμφωνα με τις ηροδιαγραφές που ισχύουν για τον εγχωρΐως παραγόμενο. Για την εισαγωγή ζύθου που δεν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα. με τις ηροδιαγραφές του εγχωρίως παραγόμενου απαιτείται άδεια του Α.Χ.Σ. που εκδίδε ται σύμφωνα με τη διαδικαοία του ύρθρου 5 του κώδικα τροφί μων και ηοτών (Απόφαση 1100/1987 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ/Β 788/1987). Για την εισαγωγή ζύθου προελεύσεως κρατους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρκε( δήλωση του ε\σαγωγέα ότι ο εν λόγω ζύθος κυκλοφορεί νόμιμα στο κράτος αυτό. Σε περΐπτωση αμφιβολιών οι εθνικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν κάθε άλλο συμπληρωματικό δικαιολογητικό στοιχείο. Έγκριση από το Α.Χ.Σ. απαιτείται μόνο ώταν ο ζύθος περιέχει πρόσθετα και ένζυμα που δεν είναι εγκεκριμένα από την ελληνική νομοθεσΐα. 3.0 ζύθος, που διατίθετοι από τους ζυθοποιούς για εοωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλύχιστον επτά και βαθμό ζύμωσης τουλάχιστο σοράντα ΚΟΛ το οινόπνευμα που περιέχεται σε αυτόν να προέρχεται αποκλειστικά από την αλκοολική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή TOU. 0 ειδικός ζύθος που δεν έχει αλκοόλη ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE και LOW ALKOHOL) πρέπει να έχει αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους τουλάχιστο δύο και οινόπνευμα για μεν το ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) μέχρι επτά δέκατα στα εκατό (0,7%) κατ'όγκο, για δε το ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) μέχρι ένο και πέντε δέκατα στα εκατό (1,5%) κατ'όγκο. Πρέπει επ(σης στην επισήμανση να δηλώνεται ότι πρόκειτθλ για ζύθο απαλλαγμένο από αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή για ζύθο χαμηλής περιεκτικότητας οε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) και να αναφέρεται ουγχρόνως ο οινοπνευματικός βαθμός του ζύθος που διατίθεται στην ελληνική αγορά πρέπει να φέ ρει στη συσκευασΐα του, κατά τρόπο ευκρινή, λεπτομερή κοι ανα λυτική επισήμανση της σύνθεσής TOU (όπως πρώτες ύλες παρασκευής κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βύρος κατά τη στιγμή της χρησιμοποιήσεώς τους ατην παρασκευή του ζύθου, ηρδσθετες ουσίες και ένζυμα).

2 ΕΦΗΜΕΡ[Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ_ΠΡΩΤΟ) Οι Αεπτομέρειες του τρόπου της επισήμανσης για κάθε τύπο ζύθου καθορΐζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών». Αρθρο 4 Τα εδάφια α', 3' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του α.ν. 930/1949 (ΦΕΚ 88), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 37 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50), αντικαθίστανται ως εξής: «2. α. Σε περΐπτωση αύξησης του ειδικοθ φόρου κατανάλωσης της βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου, η αύξηοη αυτή επεκτείνεχαι και στις ποσότητες της βύνης και κάθε άλλης πρώτΐις ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου που βρίσκεται αυτοϋσια κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος της νέας φορολογ(ας στα ζυθοποιεία nou παράγουν ζύθο ε(τε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό άλλων, ή που αντιστοιχε( στις ποσότητες του ζυθογλεύκους και του ζύθου που βρίσκονται στα ζυθοηοιεία με την πιο πάνω έννοια ή οττις αποθήκες τους, ή που κατέχουν οι πρατηριούχοι, αντιπρόσωποι επαρχιών και άλλοι επαγγελματίες που διαθέ- TOUV ζύθο χονδρικώς ή λιανικώς στην κατανάλωση έστω και παράλληλα με το εμπόριο άλλων προϊόντων, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους δεν απαιτείται άδεια των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. ή των κατσ. τόπους αρμόδιων οικονομικών εφοριών προς διάθεοη ζύθου. β. Ύα mo πάνω αποθέμστα ζύθου και βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης για την παραγωγή ζύθου, καταμετρούνται από τα αρμόδια όργανα του Γ.Χ.Κ. ή των οικονομικών εφοριών. γ. Στην καταβολή της διαφοράς για την αύξηοη του ειδικού φόρου κατανάλωσης βύνης καθώς και κάθε ολλης πρώτης ύλης ττου χρησιμοποιεΐται για την παραγωγή ζύθου, υττοβάλλονται, εκτός από τα αποθέματα του ζύθου που καταμετρήθηκαν αττα ζυθοποιεΐα, στις αποθήκες τους, στους πρατηριούχους, στους αντιπροσώπους επαρχιών και άλλους επαγγελμαχίες, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και οι ποσότητες του ζύθου που διατέθηκαν την ημέρα έναρξης της ισχύος της νέας φορολογίας, πριν από την καταμέτρηση των αποθεμύτων τους». Άρθρο 5 1. Στηνπαρ. 1 της 1" 1 3/ Π.Υ.Σ., η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 16 του ν. 2128/1952 (ΦΕΚ133) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ομο(ως ο ειδικός φόρος κατανάλωοης για τις άλλες πρώτες ύλες παραγωγής ζύθου καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε προθεσμ(α 50 ημερών από την ημερομηνία εξαγωγής τους από τις αποθήκες αποταμίευοης του Τελωνείου ή του ζυθοποιεΐου». 2. Η παρ. 2 της 113/ ΠΎ.Σ. αντικαθίοταται ως εξής: «2.α. Για την παραλαβή της εγχώριας βύνης καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου ισχύει η εγγύηοη που έχει κατατεθεί κατά τις κείμενες διατύξεις από το βυνοποιό για σύοταση αποθήκης αποταμίευσης βύνης ή αηύ το ζυθοποιό για σύσταση αποθήκης αποταμίευσης για κάθε άλλη πρώτη ύλη παραγωγής ζύθου. Η εγγύηση αυτή δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έως το ποσό των για κάθε πρώτη ύλη. * β. Η παραλαβή της βύνης και των άλλων πρώτων υλών που εισάγονται από το εξωτερικό γίνεται με κατάθεση εγγύησης χρηματικής με παρακαταθήκη ή εγγυητικής "επιστολής τράπεζας ποσού ίσου με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». Άρθρο 6 Στο άρθρο 4 του ν. 2963/1922, όπως αντικαταστάθηκε με TO άρ θρο 2 του ν. 600/1977 (ΦΕΚ 160), προστίθενται παρ.9 και 10, ως εξής: «9. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του ά,ρθρου αυτσύ εφαρμόζονται και στην περίπτωση nou o ζύθος διατίθεται εμφιαλωμένος σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών». «10 Αν πρόκειται για ζύθο που παράχθηκε στο εσωτερικό και από άλλες πρώτες ύλες (εκτΰς αιιύ βυνφ, υι iiuiuc,ti', iiuv ιΐμι,ι, γούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για πς άλλες αυτές πρώτες ύλες». Αρθρο7 1. Στο άρθρο 6 του ν.δ. της προστ(θεται παρ. 2, ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορΐζονται ο τρόπος εναποθήκευσης των άλλων πρώτων υλών εκτός από τη βύνη, οι μηχανικοί μετρητές ή τα άλλα μέσα μέτρησής τους, τα οποία οι ζυθοποιοί υποχρεώνονται να τοποθετήσουν με δαπάνη τους στα εργοστάσιά τους». 2. Τα εδάφια δ', ε' και θ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ αντικαθΐστανται ως εξής: «δ. Οι ζυθοποιο! που διαθέτουν στην κατανάλωση ζύθο με βαθμό ζύμωσης κατώτερο από τον αριθμό σαράντα, με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOp ή έ- χει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL).» «ε. Οι ζυθοπώλες που εν γνώσει τους διαθέτουν στην κατανάλωση ζύθο με αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους κατώτερο από τον αριθμό επτά με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL), για τον οποίο ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους πρέπει να είναι τουλάχιστο δύο και ο οινοπνευματικός βαθμός έως επτά δέκατα οτα εκατό (0,7%) κατ'όγκο για το ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (FREE ή ΝΟΝ ALKOHOL) και ένα και πέντε δέκατα ατα εκατό (1,5%) κατ' όγκο για το ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL)». «8.0ι ζυθοποιοί και οι βυνοποιοί που δε συμμορφώνσνται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται γι'αυτούς με τις διατάξεις που αφορούν την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου από τη φορολογία του ζύθου και γενικά με τους όρους για την παραγωγή και τη διάθεση του ζύθου». 3. Τα εδάφια α', γ'και ζ'της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.δ. της αντικαθίστανται ως εξής: «α. Όσοι παρασκευάζουν ζύθο ή βύνη χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο άδεια, καθώς και όσοι παρασκευώζουν ζύθο με πρώτες ύλες και πρόσθετα, που δεν επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία». «γ. Όσοι παρασκευάζουν ή διαθέτουν στην κατανάλωοτ) ζύθο με αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους κατώτερο από τον αριθμό επτά με εξαίρεση τον ειδικό ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (ΝΟΝ ή FREE ALKOHOL) ή έχειχαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL), για τον οποίο ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους δεν πρέπει να είναι κατώτερος από τον αριθμό δύο και ο οινοπνευματικός βαθμός έως επτά δέκατα στα εκατό (0,7%) κατ'όγκο για TO ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (FREE ή ΝΟΝ ALKOHOL) και ένα και πέντε δέκατα στα εκατό (1,5%) κατ'όγκο για TO ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL)». «ζ. Οι ζυθοηοιοί και οι βυνοποιοί, οι οποίοι αρνούνται να τοποθετήσουν τους μηχανικούς μετρητές που καθορίζονται με τις κείμενες διατάξεις για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παρασκευαζόμενης βύνης και των άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζύθου ή για τη μέτρηση του ζύθου, καθώς και όσοι αποπειρώνται να αλλοιώσουν τις ενδείξεις τους, εκείνοι που δεν αναφέρουν αμέσως στην αρμόδια αρχή κάθε βλάβη καθώς και όσοι παραβιάζουν ή αλλοιώνουν τις επιτιθέμενες σφραγ(δες». 4. To εδ.ατης παρ.2 του άρθρου όγδοου του ν.930/1949 αντικα- ΘΙσταται ως εξής: «2.α. Απαγορεύεται στα πρατήρια ζύθου και τα ζυθοπωλεία η κατοχή ή διάθεοη από οποιονδήποτε στην εσωτερική κατανάλωση ζύθου που έχει παραχθεί από βύνη ή άλλες πρώτες ύλες οι ο ποίες δεν έχουν φορολογηθεί. Ο ζύθος αυτός και τα δοχεία που τον περιέχουν κατάσχονται και δημεύονται».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ; (ΤΕΥΧΟΣ_ΠΡΩΤΟ) Αρθρο Οι διαδικασίες ελέγχου των βυνοποιείων, που προβαέπο νται στο ό,ρθρο 6 του β.δ. της (ΦΕΚ 183) μπορούν να ε- πεκταθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και στα ζυθοποιεία. 2. Στο άρθρο 10 του β.δ. της προστΐθεται παρ. 2, ως εξής: «2. Επιτρέπεται η μεταφορά βυνης που έχει φορολογηθει, από ένα ζυθοποιείο σε άλλο της ίδιας ή διαφορετικής ζυθοποιητικής επιχε(ρηοης, ύστερα από άδεια μεταφοράς, η οποία εκδΐδεται από τη χημική υπηρεσία που εποπτεύει το ζυθοποιείο». Αρθρο 9 Οι διατάξεις της κεΐμενης νομοθεσΐας, οι οποίες ισχύουν για τη βύνη, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζύθου. Αρθρο 10 Κάθε προγενέοτερη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται. Αρθρο 11 Κύρωση Αποφάσεων 1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε αου εκδόθηκαν 01 αποφάσεις Ε.2665/84/ , Ε.10480/447/ , Ε.12073/531/ , Σ.18/2/ , Σ.230/40/ , Λ. 1927/194/ , Σ.1908/266/ , Ε.1948/52/ , Π.2149/79/ , Υ.474/242/ , Ε.806/136/ , ΓΑΥ 2145/145/ και ΓΑΥ 1116/68/ , οι οποίες έχουν ως εξής: < α) Αριθ. Ε.2665/84 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1988 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Την απόφαση της Κυβέρνηοης να στηρ(ξει την αναπτυξιακή προοηάθεια, προκειμένου να εξασφαλισθει η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. β. Ότι η κατοχύρωση των κατακτήσεων των εργαζομένων πρέπει να στηρΐζεται στη βελτίωση της δομής της οικονομίας και στην αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, nou σημαίνει αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων. A - KINHTPA Αποφαοίζουμε Άρθρο 1. Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος ποσό μέχρι ποσού 50% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών χρήσεως 1987 (οικονομικό έτος 1988) των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.1262/1982 για τον σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή οε παραγωγικές επενδύσεις που θα αρχίσουν μέσα στο 1988 και θα ολοκληρωθούν εντός τριετ(ας από τον σχημσπσμό του πφορολόγητου αποθεματικού. Προκειμένου για επιχειρήσεις που κλεΐνουν διαχειριστική χρήση μετά την και μέχρι , λαμβάνονται για την ε φαρμογή των διατάξεων αυτών τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη που προκύτπουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την Ως αδιανέμητα καθαρό; κέρδη, για τον υπολογισμό των απαλλασσομένων του φόρου εισοδήματος κερδών, λαμβάνονται για πς επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γκατηγορίας του Κ.Φ.Σ., τα κα θαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλΐα και εμφανΐζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαΐοεοη των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωτπκών εταιρειών και Ε.Π.Ε. ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. 2. Παραγωγικές επενδύσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι οι επενδύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.1262/ Οι ετηχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα ε- φαρμόσουν εναλλακτικά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή τις διατάξεις του Ν.1262/1982, εφόσον έχουν τις προΰποθέσεις υπαγωγής στον Ν.1262/ To συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε ως ιδ(α συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των τριών (3) ετών από τον χρόνο σχηματισμού του α- φορολόγητου αποθεματικού μεταφέρεται σε αύξηυη του κεφαλαίου τ,γ,ς επιχείρησης και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. 5. Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως, του αποθεματικού ως ι- δία συμμετοχή στην επένδυση, το ιιποθεματικό αυτό θα προστεθεί στα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 1988, προσαυξανόμενου του αναλογούντος φόρου κατά 60%. To ίδιο ισχύει KQL για όποιο μέρος του αποθεματικού δεν χρησιμοποιη,- θεί ως ιδία συμμετοχή παραγωγικών επενδύσεων μέσα στην τριετία. Επίσης, σε περΐπτωση που η παραγωγική επένδυση δεν άρχισε να πραγματοποιείται στο 1988, υποχρεούται η επιχείρηση να υ- ποβάλλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1988 για το μέρος των καθαρών κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας εισοδήματος. Η δήλωση αυτή ε(- ναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται επί το'/ φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή, οι προσαυξήσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.Δ.3323/ Σε περίπτωση εκποίησης των επενδυτικών αγαθών, -με την αξία των οποίων μειώθηκαν τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, προ της παρέλευ σης τριετίας από του τέλους του έτους 1990, το ποσό που εκπέστηκε θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη του έτους εκποΐησης, προσαυξημένο κατά εκατό στα εκατό (100%). 7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομΐας και Οικονομικών ρυθμίζεχαι κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 2. Λοιπά κίνητρα. 1. Η υπό των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν.Δ.3323/1955 (ΦΕΚ Α'214) που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ ΑΊ61), προβλεπόμενη χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, εφαρμόζεται και για τις εξαγωγές που θα πραγματοποιηθούν από έως Για τις εξαγωγές προϊόντων που πραγματοποιούντολ από μέχρι , καταργε(ται η προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Ν.1326/1983 διάθεση ποσοστού για την αντιμεγώπιση ειδικών δαπανών εξαγωγών.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ_(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 3. Αφορολόγητα ποσά μερισμάτων και κερδών από Αμοιβαΐα Κεφάλαια. 1. Τα αφορολόγητα ποσά μερισμάτων των τριάντα χιλιάδων (30.000) και εκατόν εΐκοσι χιλιάδων ( ) δραχμών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των τριών τελευταϊων εδαφίων της περίπτωοης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Α.Ν όπως τα εδάφΐα αυτά αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.1591/1986 αυξάνονται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) και διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές, α- ντίοτοιχα. 2. Τα αφορολόγητα ποσά μερισμάτων και κερδών από Αμοιβαία Κεφάλαια που προβλέπονται αττό τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 608/1970 και της παραγράφου 4 του άρ θρου 25 του ίδιου νόμου, αντίστοιχα, αυξάνονται από εκατόν ε( κοσι χιλιάδες ( ) σε διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές. 3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχ(ζει από το οι κονομικό έτος 1989, για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι δι καιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1988 και μετά. Άρθρο 4. Παράταση εφαρμογής διατύξεων Ν.Δ.1297/ Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν.Δ.1297/1972, η οπο(α έληξε την 31 Δεκεμβρίου 1987, παρατείνεται από τότε που έληξε έως 31 Δεκεμβρίου Αν κατά τη συγχώνευση δύο εταιρειών δι'απορροφήσεως, είναι αδύνατη η έκδοση μεχοχών, επειδή η αξίωοη για έκδοοη νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, παύει ισχύουσα η υποχρέωοη του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/1972 περ( εκδόσεως με τοχών και δη ονομαστικών. Β' ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 1. Επιχειρήσεις που υποχρεώνονται σε αναποοσαρμογή. Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων υποχρεώνονται ό- λες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υττοχρεωτικά από το νόμο βιβλ(α τρΐτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή nou λειτουργούν, ή άν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ή άν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς. Άρθρο 2. Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων. 1. Οι εηιχειρήσεις που αναφέρονται στο προςγούμενο άρθρο υποχρεώνονται να αναπροσαρμδσουν εφάπαξ την αξία των γηπέδων και κτιρίων που έχουν στην κυριότητά τους κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής με λογιστικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλ(α τους, οι οποίες θα καταχωρηθούν σε αυτά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Ως χρόνος αναπροσαρμογής για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περ( αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων λαμβο,- νεται η ημερομηνΐα καταχώρισης των λογιστικών εγγραφών αναπροσαρμογής στα τηρούμενα από την επιχείρηση λογιστικά βιβλία. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με πολλαπλασιασμό της αξίας κτήοης, συμπλήρωσης και βελτίωοης των γηπέδων και κτιρΐων με τους πιο κάτω συντελεστές: α) Η ae,ia των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρ(ου 1980 με συντελεοτή 3, προκειμένου για γήπεδα και 2,50, προκειμένου για κτ(ρια. β) Η αξ(α των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1981 μέχρι και την 31 Δεκεμβρΐου 1982 με συντελεστή 2,30, προκειμένου για γήπεδα και 2, προκειμένου για κτ(ρια. γ) Η αξία των ακινι^των που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1983 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1984 με συντελεστή 1,90, προκειμένου για γήπεδα και 1,60, προκειμένου για κτίρια. δ) Η αξ(α των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1985 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1985 με συντελεστή 1,60, προκειμένου για γήπεδα και 1,40, προκειμένου για κτίρια. ε) Η αξΐα των ακινήτων που αποκτήθηκαν αηό 1 Ιανουαρίου 1986 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1986 με συντελεστή 1,30, προκειμένου για γήπεδα και 1,20, προκειμένου για κτίρια. στ) Η αξία των ακινήτων που αηοκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1987 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1987 με συντελεστή 1,15, προκειμένου για γήπεδα και 1,10, προκειμένου για κτΐρια. Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1988 και μετά δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Προκειμένου για γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχή στην οπο(α ισχύει TO σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, παρέχεται Υ\ δυνατότητα στις επιχειρήσεις, σε πε ρίπτωση που η αναπροσαρμοσμένη αξία του γηπέδου που προκύπτει με βάση τους συντελεστές που αναφέρονται πιο πάνω ει'ναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, να λάβουν ως αναπροσαρμοσμένη αξία του γηπέδου, την αξία ΓΤΟΙΙ θα προσδιορισθεί με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των α- κινήτων. 2. Οι αποσβέσεις στην αξία κάθε κτιρίου που έχουν γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987 αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους, με βάση τους συντελεστές αου προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ανάλογα με το χρόνο κτήσης αυτού. 3. Με την αναπροσαρμογή τ»ν αποσβέσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν τροποποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, τα οποία προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 3. Αξ(α που υπόκειται σε αναπροσαρμογή. 1. Ως αξ{α κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1980, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνεται η αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 1249/ Για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν υττοχρέωση να αναπροσαρμόσουν την αξ(α των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του Ν.1249/1982, ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1980, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου λαμβάνεται η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης την 31 Δεκεμβρίου Για τις επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση διαφόρων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 από 1 Ιανουαρίου 1981 και μετά, ως αξία κτήσης των ακινήτων που εισφέρθηκαν για την αναπροσαρμογή, λαμβάνεται η αξΐα ηου καταχωρήθηκε στην πρώτη επίοημη απογραφή της νέας επιχείρησης. Άρθρο 4. Εμφάνιση της υπεραξ(ας. 1. Από την υπεραξ(α που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντσς, αφαιρείται το χρεωστικό υπόλοιπό του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίαι». 2. To υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που απομένει, κεφαλοποιείται ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣiTEYXOZJlPQTOi α) Οι ατομικές επιχειρήσεις θα κάνουν αύξηοη του κεφαλαΐου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής. β) Οι ηροσωηικές εταιρε(ες και οι συνεταιρισμοι θα κάνουν αύξηση του κεφαλαίου τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. γ) Οι εταιρεΐες ηεριορισμένης ευθύνης θα κάνουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαΐου, με έκδοση νέων εταιρικών μεριδ(ων, τα ο- πο(α διανέμονται δωρέαν στους ααλαιούς εταΐρους, κατά την α- ναλογΐα των μεριδ(ων τους. δ) Οι ανώνυμες εταιρεΐες, ανεξάρτητα αν οι μεχοχές τους ε(ναι εισηγμένες ή όχι στο Χρηματιστήριο, θα κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαΐου με έκδοση νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα διανεμηθούν δωρεάν στους παααιούς μετόχους, κατό. την αναλογΐα των μετοχών nou κατέχουν. 3. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαΐου των προσωπικών εχαιρειών, των συνεταιρισμών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και xou μετοχικού κεφαλα(ου των ανώνυμων εταιρειών θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρ(ου 1989, σύμψωνα με όσα ορΐζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν. Σε περίπτωοη που η εταιρεία δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτό αύξηση του κεφαλαίου, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.2190/1920. Άρθρο 5. Φορολογία υπεραξΐας Παρακράτηση φόρου. 1. Από την υπεραξΐα που προκύπτει με βάοη τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις κατό. το χρόνο της εμπρόθεσμης υπρβολής της δήλωσης υ- περαξΐας να αφαιρεθεί αναλογικά η ζημΐα nou επιτρέπεται κατο. το χρόνο της αναπροσαρμογής να συμψηφισθεί με άλλα εισοδήματα ή να μεταφερθεί για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις που ισχύουν οτη φορολογΐα εισοδήματος. Η ζημία που αφαιρείται από την υπεραξΐα δε συμψηφίζεται με άλλα εισοδήματα, ούτε και με ταφέρεται για συμψηφισμό στο επόμενα χρόνια. 2. To υπόλοιπο ποσό της υπεραξΐας που προέρχεται από κτ(ρια φορολογείται με συντελεστή πέντε τα εκατό (5%), ενώ η υπεραξία που προέρχεται από γήηεδα δεν υπόκειται σε φορολογία. 3.0 φόρος που οφείλεται με βάση την προηγούμενη παράγραφο παρακρατείται από τους εταίρους ή τους μετόχους, κατα. περίπτωοη. Στις προσωπικές εταιρεΐες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς, παρακρατείται από τα κέρδη που α- ναλογούν οε κάθε ετα(ρο ή μέλος, κατά περ(πτωση, σε ισόποσες δόσεις, μέσα σε δύο (2) χρόνια και στις ανώνυμες εταιρείες απότα μερίσματα που καταβάλλονται κάθε χρόνο στους μετόχους, σε ισόποσες δόσεις, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια. 4. Αν σε μ(α διαχειριστική ηερίοδο δε διανεμηθούν μερ(σματα ή δεν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος παρακρατε(ται σωρευτικά αηό τα μερίσματα ή κέρδη που θα καταβληθούν την επόμενη διαχειριστική περΐοδο. Αν στο τέλος των δύο (2) ετών, ηροκειμένου για προσωπικές εταιρεΐες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς ή των τεσσάρων (4) ετών, προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, δεν έχει παρακρατηθε( TO σύνολο του φόρου που οφείλεται, TO υπόλοιπο ποσό που απομένει μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης της επιχεΐρησης. To ποσό αυτό δεν αποτελεί δαπο,νη εκπεστέα από τα κέρδη της επιχε(ρησης, ούτε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Άρθρο 6. Δήλωση υπεραξίας - Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος. 1. Σε υποβολή δήλωσης υπεραξΐας υποχρεώνεται κάθε επιχείρηση που έχει υπεραξία μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων ( ) δραχμών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται: α) από TO φυσικό ηρόσωπο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του και σε περΐπτωση θανάτου του υποχρέου από τους κληρονόμους αυτοθ, β) από το νόμιμο εκπρόοωπο για τα νομικο. πρόσωπα, γ) από τον εκκαθαριστή για τα νομικά πρόσωπα που βρΐσκονται σε εκκαθάριση. 2. Η δήλωση υποβάλλεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγινε η αναπροσαρμογή. 3. Με απόφαση του Υηουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερΐδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και TO περιεχόμενο της δήλωσης. 4. Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου που οφεΐλεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος είναι ο Οικονομικός Έφορος της έδρας της επιχείρησης. Άρθρο 7. Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης. 1. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταβόαλεται από τις επιχειρήσεις σε οκτώ (8) τριμηνιαΐες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της ε μπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν αποτελεί δαπάνη της επιχεΐρησης και δεν αφαιρείται από τα κέρδη αυτής ούτε και λαβαίνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Επίσης, δε συμψηφίζεται με TO φόρο που οφείλεται από τα λοιπά εισοδήματα. 2. Για την υπεροξία που προέκυψε από τα γήπεδα, καθώς και με την καταβολή του πιο πάνω ψόρου οτο ποσό της υπεραξΐας nou προέκυψε από τα κτίρια, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των εταίρων, των μετόχων KOL των μελών του συνεταιρισμού και δεν έχουν τα πρόσωπα αυτά δικαίωμα να συναθροίσουν στη φορολογική τους δήλωση το ποσό της υπεραξίας που τους αναλογεί. Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρεία η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δε θα διαλυθεΐ ή το μετοχικό της κεφάλαιο δε θα μειωθεί με σκοπό διανομής στους μετόχους του ποσού της προκύψασας ϋπεραξΐας των ακινήτων πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. 3. Σε περίπτωοτ) διάλυσης της ανώνυμης εταιρείας ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών, η υπεραξία δε θεωρείται φορολογικά ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογείται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία ειοοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5. Η διάταξη τηςπαραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περ(πτωοη διάλυσης της εταιρεΐας με σκοπό συγχώνευσης αυτής με άλλη επιχείρηση και ίδρυσης νέας ανώνυμης εταιρε(ας ή σε περΐπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης από άλλη α- νώνυμη εταιρεία. 4. Οι επιχειρήσεις που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές άλλων ανωνύμων εταιρειών και οι οποίες θα λάβουν δωρεάν μετοχές με βάση τις διατάξεις του παρόντος υποχρεώνονται να εμφανίσουν στα βιβλΐα τους τις νέες μετοχές, καθώς και το φόρο υπεραξ(ας nou τους παροκρατούν από τα μερίσματα κάθε χρήσης. To ποσό της υπεραξίας που τυχόν θα προκύψει εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού και για το ποσό αυτό εξοντλείται η φο ρολογική υποχρέωση της επιχε(ρησης. Στην περίπτωση όμως nou ανώνυμη εταιρεΐα διανείμει το αποθεματικό αυτό στους μετόχους της, αυτό θα φορολογηθε! με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κατά το χρόνο της διανομής. Από τον οφειλόμενο φόρο κατά τη διανομή του αποθεματικού αφαιρεΐται ο φόρος υπεραξίας που αναλογεΐ ατο ποσό του αποθεματικού που

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ] διανέμεται στους μετόχους. Άρθρο 8. ΔιαδικασΙα βεβα(ωσης και είσπραξης φόρου Οι διατάξεις των άρθρων 50 μέχρι 59, 65, 67 και 68 του Ν.Δ. 3323/1955, του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3843/1953 και του Ν. 4125/1960 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που επιβάλλεται με το νό μο αυτό. Επίσης, οι δκπάξεις της τταραγράφου 7 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 εφαρμόζονται αναλογα και για τους υπόχρεους σε δή λωση της υπεραξΐας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξΐας των γηπέδων. Άρθρο 9. Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας. 1. Στο ποσό της υπεραξΐας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρΐων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, ενεργούνται τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, οι οττοίες και αφαιρούνται αηό τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 και του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958. Η έκπτωση των αποσβέσεων στο ποσό της υπεραξΐας αρχίζει να γΐνεται από τον πρώτο ι- σολογισμό που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά την 30 Δεκεμβρίου Για τον υπολογισμΰ της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων α- ψαιρούνται από την αξΐα που προκύτπει με βάοη τις διατάξόΐς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 οι αποσβέσεις που προκύπτουν μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και οι αποσβέσεις που δεν αναπροσαρμόσθηκαν. 3. Η υπεραξία που προκύπτει αηό την αναπροσαρμογή της α- ξ(ας των ακινήτων με βάση τ:ς διατάξεις του άρθρου 2 δεν αφαιρε(ται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για το σχηματισμό αφορολόγητων κρατήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις οποιουδήποτε αναπτυξιακού νόμου. Γ ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η παρούσα αηόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «β) Αριθ. Ε.10480/447 Αθήνα, 29 Ιουλίου 1988 Α Π ΟΦ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ * ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Τις διατάξεις της περ. δ'της παρ.2 του άρθρου 4 του κεφ.β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/ απόφασης μας,σύμφωνα με τις οποίες οι ανώνυμες εταιρεΐες, ανεξύρτητα αν οι μετοχές τους είναι ειοηγμένες στο Χρηματηστήριο ή όχι, θα κεφαλαιοποιήσουν την υ- περαξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους, κάνοντας αύξηοη του μετοχικού κεφαλαΐου με έκ δοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογ(α των μετοχών που καιέχουν. β. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.876/1979, αύμφωνα με τις οποίες, αν το ποσοστό των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ανωνύμων εταιρειο'ιν με εισηγμένες οτο Χρηματιστήριο μετοχές, υπερβαίνει TO σαράντα τα εκατό (40%) των κοινών μετοχών, υποχρεούνται, οε περΐπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να εκδίδουν μόνο μετοχές κοινές μέχοι να περιορισθεί ο αριθμός των ηρονομιούχων άνευ ψήφου μετοχών στο πιο πάνω ποσοστό. Προσθέτουμε στην παρ. 2 του άρθρου 4 του κεφ. Β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/ απόφασής μας, περίπτωση ε'που έχει ως εξής: «ε) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.876/1979 δεν εφαρμόζονται στις νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατά την κεφαλαιοπο(ηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων». Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»»γ) Αριθμ.Ε.12073/531 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1988 Α Π 0 Φ ΑΣ Η 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφ.β' της Ε.2665/84/ Πολ.72/ απόφασής μας, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υποχρεωτικά απΰ το νόμο βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. β. To γεγονός ότι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών κάθε βαθμού δεν υποχρεώθηκαν να αναπροσαρμόσουν την αξ(α των ακινήτων τους με βάση τις διαταξεις προηγοθμενων νόμων (άρθρο 18 Ν.542/77 και άρθρο 12 Ν.1249/82) που προέβλεπαν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήοεων. Στο άρθρο 1 του κεφ. Β'της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72/ απόφασής μας προσθέτεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: «Δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και νομικής μορφής που ηροβλέπονται από το Ν.1541/1985 (ΦΕΚ Α'68)». Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. ΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «δ) Αριθ. Σ.18/2 Αθήνα, 5 Ιανουαρΐου! Η απόφαση αιπή να κυρωθεί με νόμο. ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής Φόρων. Α Π 0 Φ ΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπ<5ψη: α. Την κατάλπαση που δημιουργήθηκε από την απεργία των Ταμιακών υπαλλήλων. β. Την ανάγκη της μη επιβάρυνσης των φορολογουμένων με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου τραηεζικών εργασιών, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, των φόρων κατανάλωσης και των τελών χαρτοσήμοϋ, ε- πειδή η μη εμπρόθεσμη καταβολή δεν οφεΐλεται σε υπαιτιότητά τους. 1. Παρατείνουμε μέχρι και 11 Ιανουαρίου 1988 τις καχωτέρω προθεσμίες: a) Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών που έληξαν στις 25 Νοεμβρίου και 25 Δεκεμβρΐου β) Τις προθεομίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής του φό ρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και καταβολής των τελών χαρτοσήμου, που έληξαν ή λήγουν από 25 Νοεμβρίου 1987 μέχρι και 4 Ιανουαρίου γ) Την προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής των φόρων κατανάλωσης, που έληξε στις 10 Δεκεμβρίου Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» ε) Αριθμ.Σ.230/40 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1988 Α Π 0 ΦΑΣ Η α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α). β. Αίτημα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για παράταση της προθεσμίας καταβολής του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του μηνός Δεκεμβρίου. ΑποφασΙζουμε 1. Η διάταξη της παραγράφοιι 2 του άρθρου 13 του Ν.1676/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2.0 υπόχρεος στην καταβολή του φόρου οφείλει μέσα σε είκοσι πεντε (25) ημέρες από τη λήξη Μίθε μήνα να επιδΐδει μηνιαΐες δηλώσεις απ'ευθεΐας crto δημόσιο ταμε(ο, nou ε(ναι αρμόδιο για την ε(σπραξη του φόρου εισοδήματος, καταβάλλοντας συγχρόνως αλόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεΐ. Ειδικά ο φόρος του μηνός Δεκεμβρΐου καταβάλλεται μέχρι και τη 10η Φεβρουαp(ou tou επόμενου έτους. Η δήλωση θα περιλαμβάνει διακεκριμένα τον αριθμδ και το ποσό των υποκείμενων στο φόρο δανε(ων ή πιστώσεων και το σύνολο των υποκεΐμενων στο φόρο ακαθύριστων εσόδων. Εάν η επίδοση της δήλωσης καταβολής του φόρου γίνετθλ εκπρόθεσμα. απαιτείται προηγούμενη θεώρηοη αυτής από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο. ο οπο(ος υπολογΐζει και τη σχετική προσαύξηση». 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «στ) Αριθμ. Λ.1927/194 Αθήνα, 3 ΙουνΙου 1988 ΘΕΜΑ: Προσώρινή χρησιμοποίηση φωτοτυπημένων υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969 μέχρι την 20ή Ιουλΐου Α Π 0 Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Τις διατάξεις του Ν.Δ.105/1969 (ΦΕΚ 28 Α). β. Την απόφαοη Κ.6389/1969 (ΦΕΚ 405 Β'), όπως ισχύει. γ. Την αττόφαση του Πρωθυπουργού Υ.1362Α/1987 «Για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 535 Β'). δ. To έγγραφο του Γενικού Λογιοτηρίου του Κράτους 40631/1202/ , από το οποίο προκύπτει, ότι τα αποθέματα των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.Δ.105/1969 προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι το τέλος ΜαΓου τ.έ. ε. To γεγονός, ότι η σχετική Σύμβαση του Υπουργείου Εμπορ(ου 66402/1985 για την προμήθεια δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969 διακόπηκε τον Απρΐλιο τ.έ. αιφνιδιασπκά, με συνέπεια να επίκειχαι κίνδυνος έλλειψης δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969,πράγμα που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις συναλλαγές. στ. To γεγονός, OTL η διακοπή της ως άνω Σύμβασης συνέπεσε με απρόβλετπη αυξημένη ζήτηση των παραπάνω δηλώσεων από τον Απρίλιο τ.έ. και μεχά. ζ. To γεγονός, ότι η πιο πάνω Σύμβαση θα αρχίζει να εκτελείται εντός του μπνός Ιουνίου τ.έ. η. To γεγονός, ότι για τη διευκόλυνση των συνολλαγών και λόγω του κατεπείγοντος κρΐθηκε σκόπιμη η χρησιμοποΐηση φωτοτυπημένων δηλώσεων του Ν.Δ.105/1969 για μικρό χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι ιην 20ή Ιουλΐου ΑποφασΙζουμε 1. Από την ημερομηνιο εκδοσης της απόφασης αυτής και μέχρι την 20ή Ιουλίου 1988 επιτρέπεται η χρησιμοποΐηση από τους ενδιαφερόμενους φωτοχυπημένων υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων ιου Ν.Δ.105/1969 με επικόλληοτι επ'αυτών κινητού επισήματος (χαρτοοήμου) των πενήντα (50) δραχμών. 2. Οι φωτοτυπημένες ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν παράλληλα με τις κυκλοφορούσες σήμερα δηλώσεις, nou συντάσσονται επ( ειδικού σφραγιστού χάρτη. 3.Φωτοτυπημένες δηλώσεις του Ν.Δ.105/1969, που θα συντάσοονται μετά την 20ή Ιουλίου 1988, δεν εΐναι νόμιμες και δεν έχοιιν καμιά ισχύ, έστω και αν έχει επικολληθεί επ'αυτών το ως άνω τέλος χαρτοσήμου των πενήντα (50) δραχμών. 4. Η απόφασ.ι αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΕΤΣΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

8 ΕΦΗΜΕΡΙ,Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «ζ) Αριθ. 1908/266 Αθήνα, 19 Ιουλίου 1988 ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος της απόφασης Λ.1927/194/1988 «προσωρινή χρησιμοπο(ηση φωτοτυπημένων υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ. 105/1969 μέχρι την 20ή Ιουλίου Α Π ΟΦ ΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Την απόφαση Λ.1927/1988 «Προσωρινή χρησιμοποίηση φωτοτυπημένων υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969 μέχρι την 20η Ιουλ(ου 1988». 2. To γεγονός, ότι η σχετική σύμβαση του Υπουργείου Εμπορ(ου 66402/1985, που διακόπηκε τον Απρίλιο τ.έ. θα αρχ(σει να ε- πανεκτελε(ται την , με συνέπεια να υπάρξει έλλειψη δηλώσεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969, πράγμα που θα δυ σχεραίνει τις συναλλαγές. 3. To γεγονός, ότι για τη διευκόλυνση των συναλλαγών απαιτε(ται παράταση της ισχύος της πιο πάνω απόφσσής μας Λ.1927/194/1988 μέχρι για να δοθε( η ευχέρεια στο Κεντρικό Ταμείο Σφραγιστού Χάρτη να εφοδιάσει με δηλώσεις τα Δημόσια Ταμεία της Χώρας. 1. Παρατείνουμε μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 1988 την ισχύ της απόφασής μας Λ. 1927/194/1988, που λήγει την 20ή Ιουλίου Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω απόφασή μας. 2. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» <η) Αριθ. Εμπ.1948/52 Αθήνα, 17 Αυγούοτου 1988 ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή εννέα (9) επιβατικών αυτοκινήτων. Α Π Ο ΦΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. To άριθμ. 632/22/260926/ εμπιστευτικό έγγραφο της Ε- θνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σχετικά με την ατελή εισαγωγή (9) επιβατίκών αυτοκινήτων. 2. Τις διοτάξεις ατελείας ττου ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρο 26 Β.Δ Α.Ν.896/37). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2366/53 «περ( καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων». 1. Εγκρίνεται η εισαγωγή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εννέα (9) επιβατικών αυτοκινήτων ρέχρι κ.ε. με απαλ- Ααγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ο τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο Φ.Π.Α. θα εισπραχθούν κσνονικά) για την καλυψη των αναγκών της. 2. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «θ) Αριθ. Π.2149/79 Αθήνα, 14 Αυγούστου 1987 ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυΐόκινήτων του Δη μοσίου. Α Π ΟΦ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις αριθ. α) Α.4433/ , β) 4461/ και γ) 4468/ α- ποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με τις οποίες εγκρίθηκε η προμήθεια δέκα (10) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων από τα οπο(α ένα (1) MERCEDES ΒΕΝΖ 500 SEL, πέντε (5) BMW τύπου 5181 και τέσσερα (4) PEUGEOT 505 GR για τις α- νάγκες της υπηρεσΐας και των ξένων επισήμων που επισκέπτονται τη χώρα. 2. Τα αριθ.4913/ και 7778/ έγγραφα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης σχετικά με την ατελή εισαγωγή των παραπανω επιβατικών αυτοκινήτων. 3^ Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρ. 26ΒΔ , Α.Ν.896/37). 4. Τις διατάξεις του άρ.14 του Ν.2366/53 «περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων». Εγκρίνεται η εισαγωγή από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών, φόρων και τελών, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος θα καταβληθεί στο ακέραιο, δέκα (10) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων από τα οποι'α. ένα τύπου MERCEDES BENZ 500 SEL ειδικής κατασκευής για τις ανάγκες μετακίνησης ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται τη χώρα, πέντε (5) μάρκας BMW τύπου 5181 και τέσοερα (4) μάρκας PEUGEOT τύπου 505 GR για τις αναγκες του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ι) Αριθ. Υ.474/242 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1987 ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικού αυτ/του του Δημοσίου. Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Την αριθ /5254/ απόφαση του Υπουργ. Προεδρίας με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου τύπου MERCEDES BENZ 500 SEL για τις ανάγκες της υπηρεσίας και των ξένων επισήμων που επισκέπτονται τη χώρα. 2. To αριθ / έγγραφο του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης σχεπκά με την ατελή εισαγωγή του παραπάνω αυτοκινήτου. 3. Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για TO Δημόσιο (αρ. 26 ΒΔ , AN 896/37). 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 2366/53 «περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων». Εγκρίνεται η ειοσγωγή από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυ-

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) βέρνησης με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο φόρος προστιθέμενης α- ξ(ας ΦΠΑ θα καταβληθούν στο ακέραιο) ενός επιβατικού αυτοκινήτου τύπου MERCEDES ΒΕΝΖ 500 SEL ειδικής κατασκευής για τις ανάγκες μετακΐνησης ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται τη χώρα και του Υπουργεΐου Προεδρ(ας της Κυβέρνησης. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεΐ νομοθετικά. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΕΤΧΟΣ» «ια) Αριθ. Ε.806/136 Αθήνα, 5 ΜαΓου 1988 ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων Α Π ΟΦΑΣ Η Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ TQN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. To αριθμ / έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών σχεχικά με την ατελή εισαγωγή εΐκοσι δύο (22) καινούργιων επιβατικών αυτ/των για τη κάλυψη των αναγκών των Νομαρχιών και Περιφερειών. 2. Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρ.2θ Β.Δ Α.Ν.896/37 κ.λ.π.). 3. Τις διατάξεις του άρ.14 του Ν.2366/53 «περ( καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων» Εγκρίνεται η εισαγωγή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με α- παλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα καταβληθούν cno ακέραιο) ε(- κοσι δύο (22) καινούργιων επιβατικών αυτ/των για τις ανάγκες με τακ(νησης των Γενικών Γραμματέων της Περιφέρειας. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΕΤΣΟΣ» «ιβ) Αριθ. ΓΑΥ 2145/145 Αθήνα, 29 Απριλίου 1988 ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτ/των του Δημοσίου. Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. To αριθμ.4025/ έγγραφο του Υπ.Προεδρίας της Κυβέρνηοης σχετικά με την ατελή εισαγωγή τριάντα ενός (31) καινούργιων επιβατικών αυτ/των από τα οπο(α: ένα (1) MERCEDES- BENZ 500 SEL ειδικής κατασκευής, δεκαπέντε (15) MERCEDES BENZ 230Ε και δεκαπέντε (15) BMW 520L. 2. Τις διατάξεις ατελεΐας που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρ.26 Β.Δ , Α.Ν.896/37). 3. Τις διατάξεις του άρθρ.14 του Ν.2366/53 περ( καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων. Εγκρίνεται η εισαγωγή από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με απαλλαγή απο τον ειδικό φόρο κατανάλωοης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα καταβληθούν στο ακ("γ".">ι τνλς (1) επιβατικού αυτ/του μάρκας MERCEDES-BENZ 500 SEL ειδικής κατασκευής, δεκαπέντε (15) μάρκας MERCEDES - BENZ 230E και δεκαπέντε (15) μάρκας BMW 520L, για τις ανάγκες μετακ(νηοης ξένων κυβερνητικών και άλλων παραγόντων nou θα επισκέπτονται τη χώρα κατά τη διάρκεια χης ΠροεδρΙας της ΕΟΚ από την Ελλάδα. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΕΤΣΟΣ» «ιγ) Αριθ. ΓΑΥ 1116/68 Αθήνα, 16 louvlou 1988 ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων του ΔημοσΙου. Α Π Ο ΦΑΣ Η Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. To αριθμ / έγγραφο του Υπ.Γεωργίας σχετικά με την ατελή εισαγωγή ένδεκα (11) επιβατικών αυτοκινήτων τύnou τζΐπ. 2. Τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για το δημόσιο (άρθρ.26 Β.Δ και Α.Ν.896/37). 3. Τις διατάξεις του άρθρ.14 του Ν.2366/53 περί καταργήσεως φορολογικών αηαλλαγών και εξαιρέσεων. Εγκρίνεται η εισαγωγή από TO Υπουργείο Γεωργίας με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο ΦΠΑ θα καταβληθούν στο ακέραιο), ένδεκα (11) επιβατικών αυτ/των τύπου JEEP για τη κάλυψη των αναγκών των εγγειοβελτιωτικών έργων. Η απόφασή μας αυτή να κυρωθεί νομοθετικά. Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΕΤΣΟΣ» 2) Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις 9634/ , 10111/ , 1497/ , 2821/ , 6140/ , 87965/2648/ , 83527/ , 3665/98/ , / / , / / , / / , 625/1/ , / / , / / , /ΙΙΙ-101/ , 3665/98/ , 87965/2648/ , 625/1/ , 83527/ και 99757/ , οι οποίες έ- χουν ως εξής: «α) Αριθμ.9634 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρ(ου 1986 Α Π ΟΦ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Ειλικρινείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Τις διατάξεις του Ν.Δ.3323/1955 «περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων». 2.- Την ανάγκη της εμπέδωσης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος και της απαλλαγής των μισθωτών και συνταξιούχων από το άγχος που δημιουργε( η ύπαρξη φορολογικών εκκρεμοτήτων, όταν δεν έχει διαπιστωθε! απόκρυψη φορολογητέας ύλης. 3.- Ότι στις Οικονομικές Εφορίες εκκρεμούν μικρής σημασ(ας

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^ 1ΤΕΥΧρΣ_ΠΡΩΤρ] δηλώσεις φσρολογ(ας εισοδήματος φυσικών προσώπων και κυρ(ως μισθωτών. ΑποφασΙζουμε Άρθρο μόνο. 1. Δηλώσεις φορολογΐας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1986 και προηγούμενων οικονομικών ετών θεωρούνται ειλικρινείς, εφόσον σ'αοτές περιλαμβάνονται εισοδήματα αποκλειστικά απδ μ(α ή περισσότερες των πιό κάτω κατηγοριών: α) από μισθωτές υπηρεσ(ες, εφόσον το φορολογούμενο ποσό προκύπτει από τις οικείες βεβαιώσεις του εργοδότη, β) από ιδιοκατοίκηση κύριας μόνο κατοικΐας συνολικής επιφάνειας μέχρι 80 τ.μ. αν τα άτομα nou σύμφωνα με το Νόμο συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του είναι, μαζΐ με αυτούς, μέχρι τέσσερα ή συνολικής επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. αν τα άτομα αυτά υπερβαίνουν τα τέσσερα, Υ) αττό διατροφή που επιδικάσθηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον το φορολογούμενο ποσό προκύπτει από τα πιό πάνω αποδεικτικά στοιχεία, δ) αηό συμμετοχή σε επιτροπές ή συμβούλια που καταβάλλεται αηό TO Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιους οργανισμούς, εφόσον η μείωση του καθαρού εισοδήματος αυτού έχει γ(νει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/ Για να κριθούν ειλικρινείς οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει, για τις τυχόν εκπτώσεις ή μειώσεις από το εισόδημα ή TO φόρο και για την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβΐωσης, να έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τον νόμο ή από,τις οικείες υπουργικές αποφάσεις. 3. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1986 και προηγούμενων οικονομικών ετών που σ'αυτές περιλαμβάνονται εισοδήματα και αττό άλλες πηγές τα ο- πο(α είναι οριστικά και εκκρεμούν μόνο για τα ειοοδήματα των κατηγοριών της παραγράφου 1, θεωρούνται ειλικρινείς εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προθποθέσεις που ορίζονται σ'αυτή και στην παραπάνω παράγραφο Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν.Δ.3323/1955 εφαρμόζονται ανύλογα και για τις υποθέσεις που περαιώνονται μ'αυτή την απόφαση. 5.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. «β) Αριθ Αθήνα 8 Οκτώβρη 1986 Α Π Ο ΦΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.- Την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη της αρχής της αναγνώριοης των αγορών και ακαθαρ(στων εσόδων που δηλώνονται από τους μικροεπιτηδευματίες οι οποΐοι τηρούν βιβλ(α Α'και Β' κατηγορ(ας του Κ.Φ.Σ. ή που δεν έχουν υποχρέωση τήρηοης βιβλίων, όταν δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις του Κ.Φ.Σ., πράγμα που θα συμβάλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων ηρος την πολιτεία. 2.- Όπ με τις αποφάσεις μας Ε /1985 και Ε /1985 καθβρίσθηκαν μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους που θα εφαρμόζονται στις αγορές και στα ακαθάριατα έσοδα των επιχειρήσεων,.για τον προσδιορισμό με αντικειμενικό τρδπο, των καθαρών κερδών των μικροεπιτηδευματιών. 3- Την ανάγκη περιορισμού των ανέλεγκτων υποθέσεων του οι κονομικού έτους 1985 και παλαιοτέρων, με σύντομο και αντικειμενικό σύστημα, ενόψει εφαρμογής από του φόρου προσ-ηθέμενης αξ(ας (Φ.Π.Α.). ΑποφασΙζουμε Άρθρο Στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, των ανέλεγκτων χρήσεων 1984 και παλαιοτερων, των επιτηδευματιών, οι οπο(οι, στις ανέλεγκτες χρήσεις: α) δεν τήρησαν βιβλία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ.) β) τήρησαν βιβλΐα και στοιχεία Α' ή Β - κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. Σε περίπτωση που σε μια από τις ανέλεγκτες χρήσεις έγινε αλλαγή κατηγορίας βιβλίων του Κ.Φ.Σ. ανώτερης της δεύτερης, στις ρυθμίσεις της απόφασης αυττίς υπάγονται οι ανέλεγκτες χρήσεις στις οποίες τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή κατώτερης κατηγορ(ας οι οποίες είναι συνεχόμενες μεταξύ τους και με την τελευταία ελεγμένη ή την αρχική χρήση. 2.- Η υπαγωγή οτις ρυθμΐσεις της απόφασης αυτής δεν εμποδίζεται από τη μη τήρηση βιβλίων της προσήκουσας κατηγορίας και την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων μέχρι ΤΓ ν ημερομηνία έκδοοης της παρούσας. 3.- Για την υπαγωγή στις ρυθμ(σεις της απόφασης αυτής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέχρι 30 Νοεμβρίου Άρθρο 2. Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των υποθέσεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής, γίνεται με τον α- κδλουθο τρόπο: 1.- Για τις υποθέσεις που έχουν οριστικό το τελευταίο ελεγμένο οικονομικό έτος και δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις του Κ.Φ.Σ., ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών γίνεται με τον α- κόλουθο τρόπο: α. Για τους επιτηδευματίες nou στην οριστική χρήση και στις ανέλεγκτες χρήσεις δεν τήρησαν βιβλ(α ή τήρησαν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορι'ας του Κ.Φ.Σ.: - Η σχέοη που προκύπτει μεταξύ των αγορών που δηλώθηκαν και των καθαρών κερδών που προσδιορ(σθηκαν στην οριστική χρήοη, εφαρμόζεται και στις αγορές που δηλώθηκαν στις ανέλεγκτες χρήσεις. β. Για τους επιτηδευματίες που στην οριστική χρήση και στις ανέλεγκτες χρήσεις τήρησαν ΒιβλΙα και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.: - Η σχέση που προκύπτει μεταξύ των ακαθαρίστων εσόδων που δηλώθηκαν και των καθαρών κερδών που προσδιορίσθηκαν στην οριστική χρήοτη εφαρμόζεται και στα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν οτις ανέλεγκτες χρήσεις. 2.- Για τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, που σε μιά ή περισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις απάρχουν παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφ(ου της ηαραγράφου 2 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Σ., έχουν σαν συνέπεια την ανεπάρκεια των βιβλίων και στοιχε(ων του επιτηδευματ(α, ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων ε- σόδων και καθαρών κερδών, όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, γΐνεται με τον τρόπο που καθορ(ζεται στο άρθρο 2 της απόφασης Ε / Για τις υποθέσεις που δεν έχουν ελεχθει από την ένσρξη λειτουργίας τους ή δεν έχουν οριστικό το τελευταίο ελεγμένο οικονομικό έτσς και δεν έχουν παράβαση των διατάξεων του Κ Φ.Σ. σε καμιά από τις ανέλεγκτες χρήσεις, ο αροσδιορισμός των καθαρών κερδών γ(νεται με εφαρμογή στις αγορές ή στα ακαθάριστα έσοδα, ανάλογα, του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται, για κάθε κστηγορ(α επαγγέλματος. από τις α-

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ποφάσεις μας Ε.17417/1985 και Ε.17418/1985. Για τα επαγγέλματα που δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους επί των αγορών, για τον προσδιορισμΰ των καθαρών κερδών εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής που προβλέπεται για τα ακαθάριστα έσοδα, με τη μετατροπή των αγορών σε ακαθάριστα έσοδα, με τον τρόπο που προβλέπεται στην πα ραγραφο 7 αυτού του άρθρου. Όπου συντρέχει περ(πτωση εφαρμογής περισσότερων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, εφαρμόζεται, σαν μοναδικός ο μέοος όρος των συντελεστών αυ τών. Η διαδικασία της εφαρμογής του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αλλαγής κατηγορΐας βιβλΐων και ουσιαστικής μεταβολής του αντικειμένου εργασιών και μόνο για τη χρήοη που έγινε οπαλλαγή κατηγορΐας βιβλΐων ή μεταβολή του αντίκειμένου εργασιών και τις εηόμενες αυτής της χρήσης, οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις για να περαιωθούν με βάση την απόφαση αυτή. Επίσης, η (δια διαδικασ(α εφαρμόζεται και για τις υποθέσεις που στην οριστική ή την τελευτα(α ελεγμένη χρήση τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Γ'ή Δ'κατηγορΐας και στις ανέλεγκτες τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης ή κατώτερης κατηγορίας. 4.- Για τις υποθέσεις των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων: α) αργυροχρυσοχοίας, γουναρικών και κοσμημάτων, που δεν έχουν υποπέσει σε κανενός είδους παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Σ., σε καμιά από τις ανέλεγκτες χρήσεις, και έχουν οριστικό και τελευταίο ελεγμένο οικονομικό έτος, ο προσδιορίσμός των α- καθαρ(στων εσόδων και καθαρών κερδών γίνεται με τη διαδικασ(α που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Ε.11350/1983 απόφασής μας. β) Για τις υποθέσεις της πιό πάνω περίπτωσης, που σε μιά ή πε ρισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις υπώρχουν παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Σ., έχουν σαν συνέπεια την ανεπάρκεια των βιβλίων και των στοιχείων του επιτηδευματία, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών όλων των ανέλεγκτων χρήσεων γίνεται και για αυτές με τη διαδικασΐα που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Ε.11350/1983 απόφασής μας. γ) Υποθέσεις αυτής της παραγράφου που δεν έχουν οριστικό έτος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της απόφασης αιιτής. 5. Για τις υποθέσεις των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955 που δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα με βάοη την απόφαουι μας με αριθμό 7200/ , ο προσδιορισμός των ακαθάριστων αμοιβών και του καθαρού εισοδιίματος γίνεται με τη διαδικασΐα που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Ε /1985 απόφασής μας, με πς ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Τα ποσοστά αύξησης των ακαθάριστων αμοιβών της παραγράφου 1 του αρθρου 2 τηο απόφασης, κατά 25% και 40%, περιορ(ζονται σε 15% και 30% αντ(στοιχα. β) Δεν ισχύει ο περιορισμός ως προς το ύψος του καθαρού εισοδήματος που προβλέπεται από την ηαράγραφο 6 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Προϋπόθεση για να υπαχθούν σπς ρυθμ(σεις οι υποθέσεις των ελεύθερων επαγγελματιών είναι να μην έχουν υποπέσει σε κανενός εΐδους παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. σε καμιά από τις ανέλεγκτες χρήσεις. 6.- Για τις υποθέσεις που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ. 3323/1955, ο ενδιαφερόμενος ετατηδευματΐας προσκομΐζει τα οριστικά στοιχε(α της φορολογΐας μεταβΐβασης ακινήτων ή τις πιστοποιήσεις ή άλλα στοιχεία. ανάλογσ. με την περΐπτωση, από τα οπο(α προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα. Επ( των ακαθαρίστων εσόδων εφαρμόζονται οι συνχελεστές καθαρού κέρδους που προβλέπονται από το άρθρο 36α του Ν.Δ. 3323/1955 και προσδιορΐζονται τα καθαρά τους κέρδη. Ειδικά για τις υποθέσεις αυτής της παραγράφου, μπορεί να γίνει μερικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών της επιχεΐρησης. 7.- Για όσους δεν τήρησαν βιβλία του Κ.Φ.Σ. και για όσους τήρησαν βιβλ(α και στοιχεία πρώτης κατηγορίας, για την εφορμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα ακαθάριστα εσοδά τους δεν μπορε( να ε(ναι μικρότερα από το άθροισμα των αγορών, των τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών και των καθαρών κερδών, όπως τα ποσά αυτά δηλώθηκαν στα συμπληρωματικά στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, με εξαίρεση τις υποθέσεις των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού. 8.- Στις περιπτώσεις που με βάση τις ρυθμΐσεις των προηγουμένων παραγράφων, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα και καθαρο. κέρδη μικρότερα απ" αυτά που δηλώθηκαν, τα ποσά που δηλώθηκαν στα αντίστοιχα οικονομικά έτη κρίνονται ειλικρινή. Άρθρο Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν ή αυτά που προσδιορίζονται με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 2.- Όπου στις λοιπές φορολογίες συντρέχει περΐπτωοη έκπτωσης αξίας πρώτων υλών κτλ., λαμβάνεται υπόψη η αξία που προ κύπτει από τις υποβληθείσες δηλώσεις αυτών των φορολογιών. Αν δεν έχουν υποβληθε! δηλώσεις για τις λοιπές φορολογίες ή αν από τις υποβληθείσες δεν προκύπτει η αξία των πρώτων υλών κτλ. nou εκπέσθηκαν, στις περιπτώσεις αυτές γίνεται έλεγχος των σχεπκών δικαιολογητικών. 3.- Αν δεν προκύπτουν διαφορές στις λοιπές φορολογίες, οι σχετικές δηλώσεις κρίνονται ειλικρινείς. Άρθρο Με βάοη όσα αναφέρονται αια προηγούμενα άρθρα και χωρ(ς να προηγηθεί έλεγχος στα βιβλίο και στα σχοιχεία του επιτηδευματία ή οτα στοιχεία του ΜΗΚΥΟ, ο Οικονομικός Έφορος καταρτΐζει, για κάθε υπόθεση, σχετικό σημείωμα του οπο(ου τα στοιχεία δικαιούται να λάβει γνώοη ο επιτηδευματίας. 2.- Αν ο επιτηδευματίας αποδεχθεί τα στοιχεία του οημειώματος και τις διαφορές που προκύπτουν oto εισόδημα και τις λοιπές φορολογίες, υποβάλλει συμπληρωματικές δηλώσεις οι οποΐες κρίνονται ειλικρινείς. Οι πιό πάνω δηλώσεις δεν ανακαλούνται. 3.- Ο επιτηδευματίας υποχρεούται, εφόσον αποδεχθεί τη διαδικασία της απόφασης αυτής, να περαιώσει όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και μπορούν να περαιωθούν. 4.- Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 tou Ν.Δ. 3323/1955, εφαρμόζονται για τις υποθέσεις που περαιώνονται με τη διαδικασία της απόφασης αυτής. Άρθρο 5. Από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής εξαιρούνται: 1. Υποθέσεις επιτηδευματιών, για τις οποΐες έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων. Πα τις α- νέλεγκτες χρήσεις των υποθέσεων αυτών, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 3 χου άρθρου Υποθέσεις επιτηδευματιών για τις οποΐες έχουν κατασχεθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχε(α ή υπάρχουν έγγραφα στοιχεία για μ(α ή περισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις, από τα οποία πιθανολογείται φοροδιαφυγή. 3.- Υποθέσεις επιτηδευμαπών για τις οποίες σε μια ή περισσότερες από τις ανέλεγκτες χρήσεις, υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. που έχουν σαν συνέπεια την ανακρΐβεια των βιβλίων και των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφΐου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Σ., εκτός αν ορ(ζεται διαφορετικΰ στις επ( μέρους ρυθμίσεις. 4. Υποθέσεις επιτηδευματιών για τις οποίες στις ρυθμίσεις του άρθρου 2, αναφέρεται ρητα η εξαΐρεσή τους.

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο Με βάση τις συμπληρωματικές δηλώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, ο Οικονομικός Έφορος ενεργε( εκκαθάριση και συντα,σσει τους οικείους χρηματικούς καταλόγους για τη βεβα(ωση της οφειλής που προκύπτει σε όλες τις φορολογίες. 2.- Για τις υποθέσεις που περαιώνονται με τη διαδικασΐα των παραγράφων 1,3,4α,5 και 6 του άρθρου 2, στις διοφορές των φόρων, τελών και εισφορών, δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι ή άλλου είδους πρύστιμα ή κυρώσεις. 3.- Για τις υποθέσεις που περαιώνονται με τη διαδικασ(α των παραγράφων 2 και 4β του άρθρου 2, στις διαφορές των φόρων τελών και εισφορών επιβαλλονται τα κατώτατα όρια των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται στη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Ειδικά, ως προς τα πρόστιμα των άρθρων 30 και 31 του Ν. 820/1978, επιβάλλεται, για τις υποθέσεις της παραγράφου αυτής, το 1/5 ιου κατώτατου ορίου. 4.- Η οφειλή που προκύπτει για τις υποθέσεις αυτές, καταβάλλεται σε (σες μηνιαίες δόσεις όπως παρακάτω: α'για οφειλή μέχρι τριών οικονομικών ετών,σε οκτώ (8) δόσεις β'για οφειλή μέχρι πέντε οικονομικών ετών, σε δώδεκα (12) δόσεις γ'για οφειλή πάνω από πέντε οικονομικών ετών, σε δέκα έξη (16) δόσεις. Η πρώτη δόοη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της βεβαίωσης. 5.- Σε όσους εξοφλούν ολόκληρο το ποσό της οφειλής μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόοης, χορηγείται έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό. 1.- Παρατείνεται μέχρ( και της , η ισχύς της 10111/1986 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την περα(ωση των εκκρεμών φορολογικών υποοέσεων που αναφέρονται σε αυτή, εφόσον οι φορολογούμενοι μεχρι 30 Νοεμβρίου 1986 υπέβαλαν σχετική αίτηση, στον αρμόδιο Οικον. Έφορο. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «δ) Αριθ Αθήνα 20 ΦεβρουαρΙου 1987 θέμα: Παράταοη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, για χην υπαγωγή στις ρυθμίσεις της 10111/86 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, από επιτηδευματΐες της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας. Α Π ΟΦΑΣ Η Έχοντας υπόψη :.1. Τις διατάξεις της 10111/86 απόφασης του υπουργοθ Οικονομικών, για ρυθμίσεις υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των ανέλεγκτων χρήσεων 1984 και παλαιοτέρων. 2. Τα πάσης φύσεως (οικονομικά, κοινωνικά κλπ.) προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του δήμου Καλαμάτας λόγω των σεισμών που έπληξαν την περιοχή αυτή. ΑποφαοΙζουμε Άρθρο Η απόφαοη αυτή ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίοιι Οι διατάξεις των αποφάσεων μας Ε /1983 και Ε /1985 που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επαναφέρονται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρονται. 3. Η απόφαοη αυτή να κυρωθεί με νόμο. Υ) Αριθμ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 1987 ΘΕΜΑ: Παράταοη ισχύος της 10111/1986 «πόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Α Π ΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.- Τις διατάξεις της 10111/1986 απόφασης'του Υπουργού Οικονομικών. * 2.- To γεγονός ότι πολλο( φορολογούμενοι υπέβαλαν μέχρι 30 Νοεμβρίου 1986, στις αρμόδιες Οικον. Εφορίες, αιτήσεις για την υπαγωγή των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων στις διατάξεις της ποραπάνω απόφαοης. 3.- Την αδυναμΐα των Οικον. Εφοριών να ικανοποιήσουν έγκαιρα τις παραπάνω αιτήσεις, λόγω πρόσθετης απασχόλησής τους, από , σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξ(ας. Αποφασ(ζουμε 1. Παρατείνεται μέχρι 20 Μάρτη 1987 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αηό επιτηδευματίες του δήμου Καλαμάτας, για την υ- παγωγή στις ρυθμίσεις της απόφασης αριθ /1986, των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων, των χρήσεων 1984 και παλαιοτέρων. 2. Παρατείνεται μέχρι 30 Απρίλη 1987 η ισχύς της 10111/86 α- πόφασης του υπουργού Οικονομικών, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιτηδευματιών που αναφέρονται σ'αυτή, εφόσον μέχρι ε(χαν υποβάλ ει αιτήσεις στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και των εηιτηδευματιών του Δήμου ΚαΑαμάτας, οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήσεις μέχρι 20 Μάρτη Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ε) Αριθ Αθήνα 30 Απριλίου 1987 Θέμα: Παράταση ισχύος της 10111/1986 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : Ι.Τιςδιατάξειςτης 10111/1986 απόφαοης του Υττουργού Οικονομικών. 2. To γεγονός ότι πολλοί φορολογούμενοι υπέβαλαν μέχρι 30 Νοέμβρη στις αρμόδιες Οικονομικές ΕφορΙες, αιτήσεις για την υπαγωγή των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης. 3. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως μέχρι 20 Μύρτη 1987 για την περαίωοη των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με τις διατάξεις της 10111/86 απόφασης, των επίτηδευματιών του Δήμου Καλαμάτας.

13 EOHMJI^jniZJKYBEPNH^EQZ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ) 4. Την αδυναμ(α των Οικον. Εφοριών να ικανοποιήσουν έγκαιρα τις παραπάνω αιτήσεις. Απο φαοΐζουμε 1. Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουν(ου 1987 η ισχύς της 10111/86 α- πόφαοης του υπουργού Οικονομικών για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που αναφέρονται σ'αυτή, εφόσον οι φορολογούμενοι υπέβαλαν σχετική αίτηση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέχρι 30 ΝοεμβρΙου 1986 και των εππηδευματιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις μέχρι 20 Μάρτη Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. «στ) Αριθ /2648 Αθήνα θέμα: Εισαγωγή εσόδων ΦΠΑ crrov Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ΚΑΕ. ΑΠ ΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ΝΔ 321/1969 «περ( κώδικος Δημοσΐου Λογιστικού». 2. Τις διατάξεις του ΒΔ 757/1969 «περ( διαρθρώοεως των Δημοσίων Ταμείων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή τοιι φόρου προστιθέμενης αξΐας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Τις απόφασεις μας 387/1/7.1.87, 2627/88/ , 3571/22/ , 3572/81/ και 5. Την ανάγκη να δοθεί λύση στην εκκρεμότητα που έχει προκύψει από τη μη λογιστική τακτοποίηση των εισπραχθέντων εσόδων ΦΠΑ οικον. έτους θεωρούμε σαν ουνολικό ποσό βεβαιωθέντος ΦΠΑ σε κάθε Δημόσιο Ταμείο για κάθε μήνα, το αυνολικό ποσό είσπραξης ΦΠΑ όπως αιπό έχει καταχωρηθεί στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπρύξεων και στο λογαριασμό Τ.Ε.Δ.Δ. Φ.Π.Α. (Κωδικός Αριθμός 754). 2. Η.ανάλυαη του ποσού αυτού στους αντ(στοιχους Κ.Α. Εσόδων θα γ(νει κατά προσέγγιση με βάοη τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. (ταχυπληρωμές) από το ΜΗΚΥΟ. 3. Οι λογιστικές κατασιάσεις που απαιτούνχαι για το λογιστικό κλείσιμο κάθε Δημόσιου Ταμεΐου δεν θα περιέχουν ποσά του μηνιαίου λογαριασμού Τ.Λ.Ε.Μ.Τ. (Κωδ. Αριθ. 549). 4. Αναστέλλουμε για το οικον. έΐος 1988 την εφαρμογή του άρ θρου 3 της απόφασής μας 3571/22/ σε ό,τι αφορά την ε( σπραξη και έλεγχο του ΦΠΑ. 5. Η απόφαοη αυτή που ισχύει από θα κυρωθεΐ με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ζ) Αριθ Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 1988 θέμα: Ρύθμιση χρεών, που ε(ναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμε(ο Καλαμάτας. Α Π ΟΦΑ Σ Η Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/1974 τ.α') «περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ 205/1969 τ.α - ) «περί Κώ δικος Δημοσίου Λογιστικού». 3. Τα αιτήματα των παραγωγικών ταξεων της Καλαμάτας και κατο(κων αυτής, για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το Δημόσιο, που ε(ναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμεΐο Καλαμάτας. Χρέη προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμείο Καλαμάτας, καθώς και χρέη υπέρ τρΐτων που εισπράττονται μαζΐ με αυτά που έγιναν ληξιπρόθεσμα στο χρονικό διάστημα από μέχρι και η προθεσμία καταβολής τους είχε παραταθεΐ με αποφάσεις μας μέχρι τις , ρυθμ(ζονται και κατα? βάλλονται τμηματικά, μαζί με τις νόμιμες επιβαρύνσεις, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόαεις.από τις οποΐες η πρώτη μέχρι τις Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «η) Αριθ. 3665/98 Αθήνα θέμα: Εισαγωγή εσόδων Φ.ΓΙ.Α. στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατύ ΚΑΕ. Α Π Ο Φ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/69 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». 2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 757/69 «περί των διαρθρώσεων χων Δημοσίων Ταμείων κλπ». 3. Τις διατάξεις του Ν. 1642/86 «για την εφαρμογή του φόρου προοτιθέμενης αξίας και άλλες όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 4. Τις αποφάσεις μας 3572/81/ ,3571/22/ ,387/1/ και 2627/88/ και 5. Την ανάγκη να δοθε( λύοη στην εκκρεμότητα που έχει προκύψει από την μη λογιστική τακτοποίηση των εισπραχθέντων ε- σόδων Φ.Π.Α. οικ. έτους ΑποφασΙζουμε 1. θεωρούμε σαν συνολικό ποσό βεβαιωθέντος Φ.Π.Α. σε κόθε Δημόσιο ΤαμεΙο για κάθε μήνα το συνολικό ποσό εΐσπραξης Φ.Π Λ. όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων και στο Λογ/αμό Τ.Ε.Δ.Δ. Φ.Π.Α. (Κωδικός Αριθμός 754). 2. Η ανάλυση του ποσού αυτού στους αντίστοιχους Κ.Α. εσόδου θα γ(νει κατά προσέγγιση με βάση τις προσωρινες δηλώσεις Φ.Γ1.Α. (ταχυπληρωμές) από TO MHKYO. 3. Οι λογιστικές καταστάσεις nou απαιτούνται για το λογιστικό κλεΐσιμο κάθε Δημόσιου Ταμε(ου δεν θα περιέχουν ποσά του μηνιαΐου λογ/σμού Τ.Λ.Ε.Μ.Τ. (κωδ. αριθ. 549). 4. Αναστέλλουμε γιο to οικ. έτος 1987 και σχετικά με ό,τι αφορά την εΐσπραξη του Φ.Π.Α. την εφαρμογή tou άρθρου 3 της απόφασής μας 3571/22/ Η απόφαση αυτή που ισχύει από θα κμρωθεΐ με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)..θ) Αριθ.! 13207/ Αθήνα θε χρήση. θέμα : Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενημερότητας για εκτελωνισμό εμπορευμάτων. ΑΠΟΦΑΣΗ 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 «περ( Κώδικος εισπράξεως Δημοο(ων Εσόδων». 2. Την απόφασή μας αριθ /56 «περ( αποδεικτικού ενημερότητος των χρεών προς το Δημόσιο». 3. To γεγονός ότι, Αόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των Ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθ(σταται δυνατή η έκδοση αποδεικτικών ενημερότητας για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων. Παρατείνουμε μέχρι τις την ισχύ των αποδεικτικών ε- νημερότητος για εκτελωνισμό εμπορευμάτων, που έχουν εκδοθεί και έληξαν ή θα λήξουν από μέχρι Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. ι) Αριθ / Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 1987 θέμα : Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήση. Α Π Ο Φ ΑΣ Η Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 «περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων». 2. Την απόφαρή μας αριθ /56 «περί αποδεικπκού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο». 3. Την απόφασή μας αριθ / / με την οποία παρατύθηκε μέχρι της η ισχύς των αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήση, που έληξαν ή θα έληγαν από μέχρι To γεγονός ότι λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθίσταται δυνατή η έκδοση αποδεικτικών ενημερότητας, όπου αυτό απαιτείται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις διάφορες υπηρεσίες. ΠαρατεΙνουμε μέχρι τις την ισχύ των αποδεικτικών ε- νημερότητας για κάθε χρήση, ττου έληγαν ή θα λήξουν από μέχρι Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. «ια) Αριθ / Αθήνα 15 ΔεκεμβρΙου 1987 Θέμα : Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενπμερότητας για κή Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 «περ( Κώδικος Εισπράξεων Δημοσΐων Εσόδων». 2. Την αποφασή μας αριθ /56 «περί αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο». 3. Τις αποφάσεις μας αριθ / / και / / με τις οποίες παρατάθηκε μέχρι η ισχύς των αποδεικτικών ενημερότητας για κάθε χρήση, που έληξαν ή θα έληγαν από μέχρι To γεγονός ότι, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθίσταται δυνατή η έκδοοη αποδεικτικών ενημερότητας, όπου αυτό σπαιτείται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις διάφορες υπηρεσίες. Παρατείνουμε μέχρι τις την ισχύ των αποδεικτικών ε- νημερότητας για κάθε χρήοη, που έληγαν ή θα λήξουν από μέχρι και Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο. «ιβ) Αριθ. 625/1 Αθήνα, 7 Ιανουαριου 1988 Α Π Ο Φ ΑΣ Η Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ 205/69 τ.α') «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/74 τ.α') «περί Κώδίκος εισπράξεως Δημορίων Εσόδων». 3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 757/69 όπως ισχύουν σήμερα. 4. Τις υπουργικές αποφύσεις που εκδόθηκαν κατ'εξουσιοδότηοη του άρθρου 12 του Ν.Δ. 321/69 με τις οποίες καθορ(σθηκε κατά περίπτωση ο τύπος και το περιεχόμενο των αποδεικτικών είσπραξης, για την είοηραξη των εσόδων του Δημοσίου και τρίτων. 5. Την ανάγκη ρύθμισης του θέματσς που προέκυψε, κατά τη διάρκεια της απεργίας των ταμειακών υπαλλήλων, με την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο με γραμμάτια παρακαταθήκης. Χρέη προς το Δημόσιο rtou καταβλήθηκαν με την έκδοση γρομματ(ων παρακαταθήκης μέχρι , θεωρούνται ότι εεοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το χρόνο λογιστικής τακτοποίησης των γραμματίων αυτών. Τα πρωτότυπα των γραμματίων παρακαταθήκης θα προσκομισθούν από τους ενδιοφερόμενους στα αρμόδια Δημόσια Ταμεία, μέχρι τις Στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα γραμμάτια παρακαταθήκης έχουν κατατεθεί σε διάψορες υπηρεσίες ή αρχές, ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η εξόφληση θα γίνεται με το επίσημο αντίγραφο του γραμματίου παρακαταθήκης, θεωρημένο από την αρχή στην ΟΓΤΟΙΟ, κατατέθηκε το πρωτότυπο. Οι υπηρεσίες ή αρχές στις οποίες έχουν κατατεαε! τα πρωτό-

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (TEYXOEJIPQTQ] τυπα των γραμματίων παρακαταθήκης, οφε(λουν να σιεΐλουν στα αρμόδια Δημόσια ΤαμεΙα αναλιπική κατάσταση των γραμματ(ων που θα περιέχει τον αριθμό του γραμματίου, το ποσό αυτού καθώς και τα πλήρη στοιχεΐα του προσώπου που συνέοτησε την παρακαταθήκη. Η παρούσα απόφαση θα κυρωθε( με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΚΓΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ιγ) Αριθμ / Αβήνα, α) To Ν.Δ. 321/69 «Περί Κώδικος ΔημοσΙου Λογιστικού» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. β) To άρθρο 93 του Π.Δ. 611/77 γ) To Ν. 1730/87 «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη ΕταιρεΙα (ΕΡΤ-Α.Ε.). δ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 2389/87, ΦΕΚ 81Β «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών». ε) Την ανάγκη καταβολής αποδοχών για ολόκληρο TO δεύτερο 15νθήμερο του μηνός ΟκτωβρΙου τρέχοντος έτους στους υπαλλήλους της ΕΡΤ 2 και όχι τμηματικά για TO από μέχρι χρονικό διάατημα από τον τακτικό προΰπολογισμό και για το υ- πόλοιπο χρονικό διάστημα tou (διου μήνα από την ΕΡΤ-Α.Ε. (6ρθρο 22 Ν. 1730/87) δεδομένου του ενιαίου των μισθολογικών καταστάσεων πληρωμής αποδοχών των υπαλλιίλων κσπϋ μήνα και του γεγονότος ότι, τα υπολοιπα των πιστώσεων που ε(ναι γραμμένες στον εκτελούμενο προϋπολογιαμο χης ΕΡΤ 2, θα μεταφερθούν για την εκτελεσή τους μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους από το νέο φορέα της ΕΡΤ-Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του (διου πιο πάνω αναφερομενου Νόμου. ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αποδεικτικών ενημερότητος για κάθε χρήση. ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/74 «περΐ κώδικος εισπράξεως Δημοσ(ων Εσόδων». 2. Την απόφασή μας αριθμ /56 «περί αποδεικτικού ενημερότητος των χρεών προς το Δημόσιο». 3. To γεγονός ότι λόγω της συνεχιζόμενης απεργ(ας των Ταμειακών υπαλλήλων, δεν καθίσταται δυνατή η έκδοση αποδεικτικών ενημεροτητος, onou αυτό απαιτεΐται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις διάφορες υπηρεσΐες. ΑποφασΙζουμε Παρατεΐνουμε μέχρι τις την ισχύ των αποδεικτικών ενημεροτητος για κάθε χρήοη, που έληξαν ή θα λήξουν από μεχρι Η απόφαση αυτή θα κυρωθεΐ με νόμο. 1. Εγκρίνουμε την καταβολή από τα Δημόσια ΤαμεΙα της Χώρας ολόκληρων των αποδοχών και του δεύτερου 15νθήμερου του μηνός ΟκτωβρΙου 1987 στους υπαλλήλους της ΕΡΤ 2 και τον καταλογισμο τους σε βάρος των σχετικών πκττώσεων που είναι γραμμένες στον εκτελούμενο προϋττολογισμό του Φορεα αυτβύ (ΕΡΤ 2). 2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 01 ΥΠΟΥΡΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIKQN ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ» 3. Κυρώνονται και έχουν ιοχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις Ε. 4406/ , Ε 9604/ , Ε / , Ε.12885/ , Ε.16405/ , Ε. 1833/ , Ε.2662/ , Ε.2698/ , Ε.3422/ , Ε.4115/ , Ε.8805/ , Ε. 8656/ , Ε / , Ε.12746/ , Ε / και Σ.959/65/ , οι οποίες έχουν ως εξής: α) Αριθ Αθήνα, 17 Μαρτ(ου 1987 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμΐας υποβολής οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών' υπηρεοιών. ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ. ιδ) Αριθ Αβήνα, 14 Οκτωβρ(ου 1987 ΘΕΜΑ: Καταβολή από τον τακτικό προύπολογισμό αποδοχών στους υπαλλήλους της ΕΡΤ 2 κατά το από μέχρι χρονικό διάοτημα. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ "Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν.Δ. 3323/ Την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω των δυσμενών ΝΟΙρικών συνθηκών που επικρατούν οτη χώρα και την απεργία των υπαλλήλων των Δημοσίων Ταμεΐων. 1.- Παρατείνουμε μέχρι και τις 19 ΜορτΙου 1987 την προθεομΐα υποβολής της οριστικής δήλωοης εκκαθάρισης φορου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών έτους Η απόφαση αυτή να κυρωθεΐ με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «β) Αριθ Αθήνα, 9 Ιουλΐου 1987 ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την αμοιβή επ(- βλεψης των μηχανικών.

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^ΤΕΥΧΟΣJTPpTQL Α Π ΟΦΑΣ Η 1.- Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3323/1965 «περ( φορολογ(ας του 'εισοδήματος» και του Β.Δ «περί τροπου προκαταβολής φόρου εισοδήματος των αρχιτεκτόνων και μηχανικών» που εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση αυτής. 2.- Τις διατάξεις του Π.Δ.242/1984 (ΦΕΚ 98Α71984) με τις οποίες μεταβλήθηκε ο τρόπος είσπραξης από χο Τεχνικό Εττιμελητήριο της Ελλάδας της αμοιβής επίβλεψης και απόδοσης αυτής στους δικαιούχους. 3.- Την άμεση και επιτοκτική ανάγκη εναρμόνιοης των διατάξεων του άρθρου 1 του απδ Β,Διατάγματος, με τις διατά. Εεις του ΠΛ. 242/ Τα ποσοσιά υπολογισμού του προκαταβλητεου φορου εισοδήματος που ορΐζονται σης περιτπώσεις α'και β'της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Β.Δ , προκειμενου για αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε ε(δους τεχνικών έργων που ορίζονται σ'αυτές, επιβάλλονται πριν από τη θεώρηση των οικε(ων εργασιών από την αρμόδια αρχή, στο ττοσό της αμοιβής επΐβλεψης του δικαιούχου όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 242/ To παραπάνω ποσό φόρου καταβάλλεται στο Δημόσιο Τα μείο με δήλωοη του υποχρέου, η οποία επιδ(δεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο πριν αηό τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή. 3.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «γ) Αριθ Αθήνα, 18 Σεπτεμβρ(ου 1987 ΘΕΜΑ: Παρακρατηοη φόρου ειοοδήματος επ( αναδρομικής καταβολής αποζημΐωοης για υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1980 και ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIKI1N 1. Τις διστάξεις των άρθρων 2,9,41 και 43 του Ν.Δ. 3323/55, ό- πως ισχύουν. 2. Την 20881/521/ κοινή απόφαοη των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας. 3. Τα ΙΒ/4934/29*87 και ΙΒ/6831/14*87 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδε(ας και θρησκευμάτων. 4. Τις σοβαρές δυσχέρειες που θα δημιουργηθούν αν η παρακράτηση του φΰρου εισοδήματος επί του ποσού της αττοζημ(ωσης για υπερωριακή διδασκαλΐα των δασκάλων Ιων 1/θέσιων και των διευθυντών των 2/θέσιων Δημοτικών ΣχολεΙων των ετών 1980 και 1981 γ(νει με την κλΐμακα τυυ άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/ Ορίζουμε όπως, κατά τπν καταβολή των αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία των δασκάλων των 1/θέσιων και των διευθυντών των 2/θέσιων Δημοτικών ΣχολεΙων, κοτά τα έτη 1980 και 1981 παρακρατείται ο φόρος εισοδήματος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεοτή είκοσι τα εκατό (20%) στο καθαρο ποσδ τους. 2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεΐ με νόμο. δ) Αριθ. Ε Αθήνα, 1 ΟκτωβρΙου 1987 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ευρωπαΐκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών σε ξένα καλλιτεχνικά. συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες. Α Π ΟΦΑΣΗ 1. Τις διατάξεις της περίτπωσης ΣΤ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955 «περ( φορολογΐας του εισοδήματος». 2. Την ανάγκη διευκόλυνσης του έργου του ΕυρωπαΓκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών προς εξυττηρέτηση διεθνών πολιτιστικών επιδιώξεων. 1. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, από 1 ΜαΓου 1987 και μετά, σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλαιτεχνικές εκδηλώσεις, απαλλάσονται από το φορο εισοδήματος. 2. Η απόφαοη αυτή να κυρωθεί με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΑΑΣ» ε) Αριθ. Ε Αθήνα, 29 Δεκεμβρη 1987 Α Π ΟΦΑΣ Η 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ.Α'214) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηοτι τους με τις διατάξεις τοα άρθρου 13 του ν.δ. 1563/1985 (ΦΕΚ.ΑΊ51). 3. Την ανάγκη συμιτλήρωσης των διατάξεων τοι» τελευταίου ε- δαφίου της παραγοάφου 2 του άρθρου 47 του ν.δ. 3323/1955 με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 36 αυτού του νομοθετήματος. Αποφασ(ζουμε 1. Ορίζουμε ότι οι διατάξεις TOU τελευταΐου εδαφίου της παραγράφου 2 και του πρώτου εδαφΐου της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955 ισχύουν αναλόγως και κοτά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν.δ. 3323/ Η απόφαση αυτή, η οποία εφαρμόζεται για τις υποθέσεις που αφορούν εισοδήματα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος τα οπο(α αποκτήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 1987 και στο εξής, να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ. «οτ) Αριθ. Ε.1833 Αθήνα, ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής διατάξεων κατάργηοτη α- παλλαγής.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)_ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986( ΦΕΚ. Α'50) β) της Ε από 23 ΜαΓου 1986 απόφασής μας η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ ΑΊ61). ΑποφασΙζουμε 1. Ορίζουμε ότι, κατ'εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ. Α'50), διατηρείται ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του φόρου στα εισοδήματα nou αποκτούνται και κατά TO ετος 1987, από το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορ(ας, από αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους, ως μέλη ττληρώματος εμπορικών αεροσκαφών. 2. Φόροι που τυχόν έχουν παρακρατηθεΐ και έχουν αποδοθεί οτο Δημόσιο, επιστρέφοντσι στον εργοδότη. 3. Η απόφαση αυτή η οπο(α ισχύει από 1η Ιανουαρΐου 1987, να κυρωθεί με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ζ) Αριθμ. Ε Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1988 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριοη αμοιβών για υπηρεοΐες ενεργού εφημερ(ας που αποκτούν οι ειδικευόμενοι γιατροί. Α Π 0 Φ ΑΣ Η 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 1731/ Τις διατάξεις του Ν. 123/ Τις διατάξεις του Ν. 1397/ Τις διατάξεις του Ν 1579/ Ερωτήματα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Νοσοκομείου Παΐδων Αθηνών, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών για υπηρεσίες ενεργ"ύ εφημερίας που αποκτούν οι ειδικευόμενοι γιατροΐ. ΑποφασΙζουμε 1. Οι διατάξεις τη,ς παραγρύφου 6 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955 εφαρμόζονται ανάλογα και στο εισόδημα που αποκτούν οι ειδικευόμενοι γιατροΐ, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1397/1983, από αμοιβές για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας. 2. Η απόφαση αυτη ισχύει για αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από Η απόφαση αυτή να κυρωθει με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ η) Αριθ. Ε.2698 Αθήνα, 24 ΦεβρουαρΙου 1988 ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμΐας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1988 από ορισμενους υπόχρεους. Α Π 0 Φ Α Σ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 τομ Ν.Δ. 3323/55, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάοτασή της από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.1591/1986(ΦΕΚ Α'50), και της παραγράφου 1 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/ Τις διατάξεις της Ε. 2665/84/ κονής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Τα θέματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για την ενΐσχυση των επενδύσεων. 1. Παρατείνουμε μέχρι 18 Μαρτΐου 1988 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογ(ας εισοδήματος στις οποίες περιλαμβάνονται εισοδήματα Δ'πηγής οικ.έτους 1988 και η οπο(α λήγει στις 25 Φεβρουαρ(ου Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. «θ) Αριθ. Ε Αθήνα, 9 Μαρτ(ου 1988 ΘΕΜΑ: Περιορισμός εφαρμογής διαταξεων κατάργησης α- παλλαγής. Α Π Ο Φ Α Σ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ Α - 50). 1.- Ορίζουμε ότι, κατ'εξαίρεοη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ Α'50),η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του γενικού και του ειδικου τρόπου υπολογισμού του φόρου, στις αμοιβές nou αποκτούν οι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλο(α για τις οποίες αμε(βονται σε δραχμές, μειώνεται, ειδικά για την χρήση 1987, κατά ποσοστό εΐκοσι τα εκατό (20%) αντί σαράντα τα ε- κατό (40%) που προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «0 Αριθ. Ε Αθήνα, 18 ΜορτΙου 1988 ΘΕΜΑ: Εξαΐρεση των αμοιβών των καθαριστριών Δημοσίων Σχολε(ων Α'/θμιας και Β7θμιας ΕκπαΙδευοης από την εφαρμογή των διαχάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/55. Α Π ΟΦ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/55.

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2.- To ύψσς της αμοιβής rtou καταβα,λλεται στις καθαρίστριες Δημοσίων Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. 3.- To αίτημα του Υπουργείου Παιδε(ας και θρησκευμάτων καθώς και αιτήματα Νομαρχών, Διευθύνσεων Α/θμιας και Δευτεροβά,θμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιών καθώς και ΣχολεΙων, για εξαίρεση των υπόψη αμοιβών των καθαριστριών από την παρακράτηση φόρου που ορίζεται από την παρύγρ. 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/ Τα προβλήματα της καθαριότητας σχολείων. Αποψασίζουμε 1.- Εξαιρούνται από την παρακράτηοη TOU φόρου της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/55, οι αμοιβές ποιτ καταβάλλονται για τον καθαρισμό Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης στα πρόσωπα που συνδέονται με TO Δημόσιο ή με φορείς του Δημοσΐου με σχέση μΐσθωοης έργου. 2.- To Δημόσιο και οι φορείς του Δημοσίου που καταβάλουν τις αμοιβές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο έχουν υποχρέωση να έκδ(δουν μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, για κάθε δικαιούχο τέτοιων αμοιβών βεβα(ωση, σε δύο αντίγραφα, στην οπο(α θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο και η διευθυνοη των δικαιούχων, το συνολικό ποσό των ακαθάριστωνν αμοιβών που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος, το ποσό των κρατήσεων που έγιναν στο ποσό αυτό και TO καθάρό ποσό που καταβλήθηκε σ'αυτόν κατά το προηγούμενο έτος. To ένα αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής χορηγείται στο δικαιούχο των αμοιβών ενώ το άλλο αντίγραφο διαβιβάζεται συστημένο ή υποβάλλεται μέσα στο μήνα Φεβρουάριο στην Οικον. Εφορ(α που είναι αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών. 3. Η απόφαση αυτή ισχύει για αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους αηό Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 70 του ν.δ. 3323/55 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που για τις υπόψη αμοιβές που καταβλήθηκαν από τις μέχρι την έκδοοη της παρούσης δεν είχε γίνει παρακρότηση φόρου, εφόσον, μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της παρούσας υποβληθεί στην αρμόδια Οικον. Ε- φορία για τη φορολογ(α tou δικαιούχου των αμοιβών, κατάσταση με ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το ακαθάριστο ποσό των αμοιβών, τις κρατήσεις που έγιναν σ'αυτές καθώς και το καθαρό Γχοσό που καταβλήθηκε σε κάθε δικαιούχο κατά τις χρήσεις , , και Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ια) Αριθμ. Ε Αθήνα, ΘΕΜΑ: Επιστροφή επιπλέον ποσού φόρου που παρακρατήθηκε κατά τη χρήση 1987 από τις αμοιβές των αξιωματικών του Ε- μπορικού Ναυτικού. Α Π ΟΦΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1591/1966 (ΦΕΚ Α'50). 2.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ. Α214). 3.- Τις διστάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ.Α'214). 4.- Τις διατύξεις της παραγράφου 3 του ά,ρθρου 70 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ.Α'214). 5. Την Ε. 3422/ΠΟΛ. 92/ απόφασιί μας. ΑποφασΙζουμε 1.- To επιπλέον ποσό φόρου που παρακρατήθηκε από τους εργοδότες, κατά την καταβολή μέσα στο έτος 1987 αμοιβών σε δραχμές στους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, λόγω της με(ωσης, ειδικά για τη χρήση 1987, της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του γενικσύ και του ειδικού τρόπου υπολογισμού του ψόρου στις αμοιβές αυτές κατά ποσοστό ε(κοσι τα εκατό (20%) αντί σαράντα τα εκατό (40%), επιστρέφεται στους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, σε κάθε περίπτωση, με την εκκαθάριση των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήμαχος, οικον. έτους 1988 που υποβλήθηκαν από αυτούς. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ιβ) Αριθμ. Ε Αθήνα, 20 Ιουνίου 1988 ΘΕΜΑ: Επέκταοη της Ε. 4115/ΠΟΛ. 110/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/1955, και στις αμοιβές που καταβάλλονται στις μαθήτριες ή άλλες γυνα(- κες (κυρίως αγρότισσες) που εκπαιδεύονται ή απασχολούνται με την Ταπητοϋργ(α - ΚιλιμοποιΓα - Κέντημα. Α Π ΟΦ ΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υηόψη: 1.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/ To ύψος της αμοιβής που καταβόλλεται στις μαθήτριες των Σχολών Ταπητουργίας - ΚιλιμοποιΓας (εκπαιδευτικό επίδομο) και σπς άλλες γυναίκες που εκπαιδεύονται ή απαοτ<ολούνααι στις Σχολές με την Ταπητουργία - ΚιλιμοποιΤα - Κέντημα. 3.- To αίτημα του Εθνικού ργανισρβύ Πρόνοιας, για εξαίρεση των υπόψη αμοιβών, των εκπαιδευομένων ή απασχολουμένων γυναικών με την Ταπητουργία - ΚιλιμοποιΓα - Κέντημα από την παρακρύτηοη φόρου που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/ Τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα είχε στο πρόγραμμα οικοτεχνίας και διάσωσης και διατήρησης της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης η μη ανάληψη των πιο πάνω εργασιών λόγω της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος. 5.- Την.4115/ΠΟΛ. 110/ απόφαοη του Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία εξαιρέθηκαν οι αμοιβές των καθαριστριών ΔημοσΙων Σχολείων Α7θμιας - και Β7θμιας Εκπαίδευσης από την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 3323/ Επεκτείνεται η ισχύς των διατάξεων της Ε. 4115/ΠΟΛ. 110/ απόφαοης και στις αμοιβές που καταβάλλονται στις μαθήτριες (εκπαιδευτικό επ(δομα) ή άλλες γυνα(κες (κυρίως αγρότισσες) που εκπαιδεύονται ή απασχολούνται με την Ταπητουργία - ΚιλιμοποιΓα - Κέντημα και οι οποίες συνδέοντθλ με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας ή άλλο παρόμοιο Οργανισμό με σχέση. μίσθωσης έργου. 2.- Η απόφαση αυτή ισχθει για αμοιβές που καταβάλλονται στις δικαιούχους απο Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο. ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ..

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤθχ «ιγ) Αριθ. Ε Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1988 ΘΕΜΑ: Περιορισμός εφαρμογής διατάξεων καταργησης α- παλλαγής. Α Π ΟΦ ΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Τις διατάξεις TOU άρθρου 12 TOU N. 1591/1986 (ΦΕΚ. Α'50). β) Τα στοιχεία που πρόκυψαν από το διάλογο με τις ηαραγωγικές τάξεις, για το θέμα της φορολογΐας των αξιωματικών του ε- μπορικού ναυτικού που εργάζονται σε μη συναλλαγματοφόρα πλοΐα. 1.- Ορΐζουμε ότι, κατ'εξα(ρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ. Α'50), διατηρεΐται ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του φόρου στις αμοιβές που αποκτούν, για τη χρήση 1988, οι αξιωματικοί TOU Εμπορικού Ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, για τις οποίες αμείβονται σε δραχμές. 2.- Επίσης, κατεξαΐρεοη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955, η προθεσμία για την υποβολή των οικείων δηλώσεων απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, για τις α- μοιβές α' εξαμήνου 88 που καταβλήθηκαν σε ναυτιλομένους που εργάζονται σε μη συναλλαγματοφόρα πλοΐα, παρατεΐνεται μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» «ιδ) Αριθ. Ε Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1988 ΘΕΜΑ: Εξαίρεση του Ταμείου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων από την παρακράτηση ΦΜΥ από τη χρήση 1985 και παλαιότερα. Α Π 0 Φ ΑΣ Η 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠΝ 1.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/ Την Ε. 6139/εγκ. 11 από 31 ΜαΓου 1982 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών με την οπο(α κοινοποιήθηκε η Υ. 1056/ διαταγή που ορίζει ποσοστό παρακράτηοης 5% στις συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους ασφαλιστικούς φορε(ς και θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. 3.- To γεγονός ότι το ΤΑΔΚΥ δεν παρακράτησε ΦΜΥ στα βοηθήματα που κατέβαλε από τη χρήση 1985 και παλαιότερα, καθώς και το ότι η καταβολή των ποσών αυτών αναδρομικώς, μαζί με τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα συνεπάγεται κλονισμό της οικονομικής του οντότητας. 4.- Τα λειτουργικά προβλήματα των Οικον. Εφοριών από την υ- ποβολή μεγόαου αριθμού συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών για την επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους, οι οπο(οι θα τον έχουν καταβάλει στο ΤΑΔΚΥ. 1.- Εξαιρείται από χην υποχρέωοη παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/55 το ΤΑΔ- ΚΥ για βοηθήματα που κατέβαλε στους βοηθηματούχους δημοτικούς και κοινοτικοϋς υπαλλήλους από τη χρήση 1985 και παλαιότερα. 2.- Η απόφαση αυτή να κυρωθε( με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» ιε) Αριθ. Ε Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίομ 1988 ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων TOU τελευτα(ου εδαφίου της παρ. 2 του άοθρου 4 και τροποποΐηση των άρθρων 9α και 10 του ν.δ. 3323/1955. Α Π ΟΦΑΣ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υηόψη: 1.- Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/ Τις διατάξεις των άρθρων 9α και 10 του ν.δ. 3323/ Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων αυτών με οκοπό την απλούστευοτι της εκκαθάρισης των δηλώσεων φορου εισοδήματος φυσικών προσώπων. 1.- Στο τέλος της πύραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/55 προσθέτεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Αν το ποσό αυτής της μείωσης υπερβα(νει τις τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) δραχμές, πρώτα ενεργεΐται η με(ωση κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου και εφ' όσον παραμένει υπόλοιηο, ενεργε(ται κατά σειρά η με(ωση που προβλέπεται από τα εδάφια τέταρτο,πέμπτο,δεύτερο και τρίτο της (διας παραγράφου,μέχρι να καλυφθεί το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ) δραχμών». 2.Το πρώτο εδάφιο ιης παραγράφου 1 του άρθρου 9α του ν.δ.3323/55 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Από το φόρο πουτφοκύτπει στο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων, μετά την εφαρμογή των διατάξειον των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αφαιρείται τομισό της θετικής διαφοράς που προκύπτει μεχά την αφαΐρεση από to ετήσιο ττοσό που καταβληθηκε για ενοίκιο της κύριας οικογενειακής κατοικίας του δικαιούχου του ποσού που αντιστοιχεί σχο δεκαπέντε στα εκατό (15%) τοιι φορολογούμενου και απαλλασσόμενου εισοδήματος το οποίο. αποκτήθηκε από τον υπόχρεο, ττ> σύζυγό του, καθώς και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8». 3.Τα τελευταΐο εδάφιο τη,ς παραγράφου 3 του άρθρου 9α του ν.δ. 3323/55 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν το ποσό του καταβαλλομένου ενοικίου υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ενοικίου που ορΐζεται στην παράγραφο αυτή, για την εφαμμογή του παρόντος άρθρου ως ποσό της μεΐωσης της παραγράφου 1 λαμβάν;ται TO τυχόν θετικό ποσό nou θα προκύψει αν στο ποσοστό 10% της διαφοράς μεταξύ TOU ενοικίου που καταβλήθηκε και του ανώτατου opiou του ενοικίου, προστεθε( το ήμισυ της αλγεβρικής (θετικής ή αρνητικής) δίαφοράς μεταξύ του ετήσιου ποσού που καταβλήθηκε για το ενοΐκιο της κύριας οικο γενειακής κατοικ(ας του δικαιούχου, το οποίο περιορΐζεται ore ανώτατο όριο ενοικίου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταοτ του δικαιούχου, ΚΟΛ του δεκαπέντε στα εκατό (15%) του φορολογούμενου και απαλλασσόμενου εισοδήματος το οποΐο αποκτήθη κε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τοι παρόντος». 4.- Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.δ.3323/55 αντικαθίστα ται ως εξής: «1. Από το φόρο που αναλογεΐ με βάση τις διατάξεις του άρ

20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) θρου 9 του παρόντος στο συνολικό εισόδημα του φορολογουμέvou εκπ(πτουν: α) 0 φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 15,29,43 και 48 επί του εισοδήματος που υπόκειται σε φόρο κατά το (διο οικονομικό έτος. β) Ο φόρος που αποδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογε! γι'αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα. Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9α του παρόντος και μερΐζεται, ανάλογα με TQ δύο τμήματα του εισοδήματος (στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή)». 5.- Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το οικονομικό έ- τος 1988, για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1987 και μετά. 6.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεΐ με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ιστ) Αριθ. Σ. 959/65 Αθήνα, 21 Μαρτίου 1986 ΘΕΜΑ: Συντελεστής φόρου κύκλου εργασιών στους συμπυκνωμένους χυμούς πορτοκαλιών. Α Π 0 ΦΑΣ Η α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1477/1984, με τις οποίες από έγινε εναρμόνιση των συντελεστών φόρου κύκλου εργασιών των εισαγόμενων και παραγόμενων στο ε- σωτερικό προϊόντων. β) τη Γνωμ. 777/ της Ανωτάτης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ) με την οποΐα αποφα(νεται ότι ο συμπιικνωμένος χυμός πορτοκαλιών που παρασκευάζεται με εκχύμωση των πορτοκαλιών και συμπύκνωση του χυμού τους κατατάσσεται στη δασμ. κλάση και υπάγεται στο φόρο κύκλου εργασιών με συντελεστή 10%. γ) Τη διαταγή Σ. 1542/141/ (Πολ. 168, προς τις Οικ. Ε- φορ(ες του Κράτους με την οποία διευκρινίστηκε το θέμα του συντελεστή φόρου κύκλου εργασιών των προαναφερόμενων προϊόντων. δ) To γεγονός ότι ε(χαν παρερμηνευτεί οι σχετικές διατάξεις πριν από την ισχύ του Ν. 1477/1984 αηό τις υπόχρεες επιχειρήσεις και από πολλούς Οικ. Εφόρους, ενόψει και της 2294/1962 α- πόφασης του Σ.τ.Ε., η οποία έκρινε ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση χυμών εσπεριδοειδών υπόκεινται σε μειωμένο ποσοστό φόρου κύκλου εργασιών. ε) To γεγονώς ότι η αναδρομική αναζήτηση 'Της διαφοράς φόpou κύκλου εργασιών μεταξύ ακέραιου και μειωμένου συντελεστή φόρου, που δεν έχει εισπραχθεί από την κατανάλωση, θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική κατάσταση των επιχειρήοεων. στ) Σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων επιχειρήοεων. 1.- Εγκρίνουμε να μην αναζητηθεί ο φόρος κύκλου εργασιών που προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ του ακέραιου και του μειωμένου συντελεοτή φόρου, του συμπυκνωμένου χυμού πορτοκαλιού, για ακαθάριστα έσοδα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων πυυ πραγματοποιήθηκαν μέχρι 30 ΙουνΙου 1984, εφ' όσον δεν έχει ε- πιρριφθεί σχην κατανΰλωση φόρος κύκλου εργασιών που τυχόν καταβλήθηκε με τ 0ν ακέραιο συντελεστή δεν επιστρέφεται. 3.- Η απόφαοη αυτή να κυρωθε! με νόμο. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ» 4.- Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τοτε που εκδδθηκαν οι αποφάσεις: Α /146/ (ΦΕΚ. 233/Τ.Β/ ), Γ 4α/Φ.15/849/ (ΦΕΚ.168/τ.Β/ ), Δ.245/11/ (ΦΕΚ.195/τ.Β/6-4-ΐ988 με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 307/Τ.Β/ ), Δ.246/12/ (ΦΕΚ. 195/Τ.Β/ με διόρ^ θωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 307/Τ.Β/ ), Δ.247/13/ (ΦΕΚ. 195/τ.Β/ με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ.307/Τ.Β/ ), Δ.558/21/ (ΦΕΚ.435/Τ.Β/ ), Δ.6018/4903/ (ΦΕΚ.818/Τ.Β/ ), Δ.6193/ (ΦΕΚ.10/Χ.Β/ ), Ε16217/ (ΦΕΚ.1/Τ.Β/ ), Ε.16376/ (ΦΕΚ.1/Τ.Β/ ), Ε.171/ (ΦΕΚ.1/Τ.Β/ ), Ε.1288/ (ΦΕΚ.83/τ.Β/Ι ), Ε.1252/ (ΦΕΚ.71/Τ.Β/ ), Ε.1287/749/ (ΦΕΚ.400/Τ.Β/15*1988), Ε.2570/ (ΦΕΚ.128/τ.Β/ ), Ε.5802/4021/ (ΦΕΚ. 400/τ.Β/15«1988), E.7369/4747/ (ΦΕΚ.400/τ.Β/15*1988), 0.381/61/ (ΦΕΚ.89/Τ.Β/ ), Σ.1935/166/ (ΦΕΚ. 311/Τ.Β/ ), Σ.42/1/ (ΦΕΚ.24/Τ.Β/ ), Τ.1184/143/ (ΦΕΚ.312/τ.Β/ ), 77803/2173/ (ΦΕΚ.451/Τ.Β/ ), 13614/81/ (ΦΕΚ.96/Τ.Β/ ), 7953/37/ (ΦΕΚ.111/Τ.Β/ ), 25202/305/ (ΦΕΚ.151/Τ.Β/ ), 69800/2599/ (ΦΕΚ.533/Τ.Β/ ), 7461/ (ΦΕΚ.566/Τ.Β/ ), 73261/ (ΦΕΚ.570/Τ.Β/ ), 82493/2307/ (ΦεΚ.460/τ.Β/ ),76742/1397/ (ΦΕΚ.622/τ.Β/ ), 88555/3293/ (ΦΕΚ.721/τ.Β/ ),Π.2869/2389/ (ΦΕΚ.236/τ.Β/ ),Π.3699/2901/700/ (ΦΕΚ.31ΐ /Τ.Β/ ), Π.4472/3230/ (ΦΕΚ.430/Τ.Β/ ), Π.5514/3610/ (ΦΕΚ.462/τ.Β/ ),Π.7958/4652/ (ΦΕΚ.299/τ.Β/ ),Π.5528/3458/1692/ (ΦΕΚ.495/τ. Β/ ), Π.8023/4684/ (ΦΕΚ.274/Τ. Β/ ), Π.8499/4941/ (ΦΕΚ.57/Τ.Β/ ) Π.262/132/ (ΦΕΚ.57/Τ.Β/ ), Π.1181/520/ (ΦΕΚ.89/Τ.Β/ ), Π.1868/786/ (ΦΕΚ.178/τ.Β/ ), Π.2310/956/ (ΦΕΚ.182/Τ.Β/ ), και Π.2894/1235/ (ΦΕΚ.276/Τ. Β/ ). Άρθρο 12 Κύρωση αποφάσεων Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από την ημερομπνία που ο- ρίζεται σε καθεμΐα απ'αυτές οι αποφάσεις αριθ. K.302C/ , Κ.4368/ , Κ.7379/ , Κ.7856/ , Κ.7918 / , Κ.8234/ Κ.8299/ , Ε.16217/ , Ε /22.1Ζ1987, Ε.171/ , Κ. 1239/ , Κ.2557/ , Κ.3960/ , / , / καΐ /193/0013/ , που έχουν ως εξής: «α) Αριθ.Πρωτ. Κ.3020/67 Αθήνα, 8 ΜαΓου 1987 ΘΕΜΑ: Παροχή διευκολύνσεων για την περαίωοη εκκρεμών φθρολογικών υποθέσεων μεταβΐβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτ(α θανάχου, δωρεάς - γονικής τταροχής ή προΐκας, που βρ(σκο νται οτις περιοχές του δήμου Πατρέων. Α Π Ο Φ ΑΣ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 27

* ΦΠΑ * Νο. 27 -- 763 -- * ΦΠΑ * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1071169/3845/1080/0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1187 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Σεπτεµβρίου 2010, ο Νόµος 3888/2010 ΦΕΚ Α 175,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

ΘΕΜΑ: Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους". ΣΧΕΤ.: Γεν. Έγγραφο Α40/28/20.9.1988 Εγκύκλιος 74/1990 1.Σας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Κωνσταντίνος Ε. Αεράκης Λογιστική των Ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 11004/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1114301/11543/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ)

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1072887/4472 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ 1158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 9η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η - 14η Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα