ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ"

Transcript

1 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην ηη έρεη γίλεη από ην 1920 έσο θαη ηώξα. Δλεκεξσηηθά θαη γηα ιόγνπο αξρήο, ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο πνπ θαηέβεθαλ από ην δηαδίθηπν, δελ πθίζηαην αλαγξαθή απαγόξεπζεο ρξήζεο. Αο μεθηλήζνπκε από ην πξώην (θαηαγεγξακκέλν) Διιεληθό απηνθίλεην. THEOLOGOU Ο Νίκος Θεολόγοσ, κεραληθόο απηνθηλήησλ ζηελ Ακεξηθή (πνπ βξίζθεηαη εθεί ζαλ κεηαλάζηεο), επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα θαη δεκηνπξγεί ηελ εηαηξεία ηνπ. Μεηαμύ 1918 θαη 1920, ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη έλα ειαθξύ όρεκα, πνπ ρξεζηκνπνηεί θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο ηύπνπ PIERCE 750cc. Σαπηόρξνλα αξρίδεη ηελ εηζαγσγή ζαζί από FORD ηνπ 1920 θαη μεθηλά ηελ θαηαζθεπή θνξηεγώλ θαη ιεσθνξείσλ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '20 αληηκεησπίδεη έληνλν αληαγσληζκό από ηνπο «ΣΟΤΡΝΗΚΗΩΣΖ» ζηελ Αζήλα θαη ηελ «BOUHAGIER» ζηελ Πάηξα, πνπ επίζεο θαηαζθεπάδνπλ θνξηεγά θαη ιεσθνξεία θαη κε αληέρνληαο θιείλεη.

2 Δθηόο από ηελ Βηνκεραλία / Βηνηερλία, θαηαζθεπήο ακαμσκάησλ θαη κεηέπεηηα θαηαζθεπήο νινθιεξσκέλσλ νρεκάησλ Λεσθνξεία, Φνξηεγά θαη αγξνηηθά κεραλήκαηα, ππάξρεη αθόκα κηα πξνπνιεκηθή (ηνπ 1920) θαηαγξαθή γηα ειιεληθή θαηαζθεπή απηνθίλεηνπ θαη απηό είλαη ην όρεκα ηνπ «ΣΑΓΚΑΛΑΚΖ» (θαηαζθεπαζηήο ακαμσκάησλ από ηελ δεθαεηία ηνπ '30) ην 1937 πνπ ήηαλ βαζηζκέλν ζε κεραληθά κέξε από D.K.W. Πξηλ μεθηλήζνπκε απηό ην ηαμίδη κλήκεο γηα ηνπο παιηνύο θαη γλσξηκίαο γηα ηνπο λεώηεξνπο, ζα πξέπεη λα ζπκεζνύκε θαη λα θαηαιάβνπκε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνύζαλ όρη κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζ' όιν ηνλ θόζκν ηα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα. Γηα γεσπνιηηηθνύο ιόγνπο, ζα επηθεληξσζνύκε ζηνλ ρώξν ηεο Δπξώπεο. Ζ Δπξώπε κεηά από έλαλ πόιεκν πξνζπαζεί λα γηαηξέςεη ηηο πιεγέο ηεο θαη λα μαλαζηαζεί ζηα πόδηα ηεο, κηα Δπξώπε όκσο πνπ άζρεηα αλ ππήξμαλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη, όινη είραλ πξνβιήκαηα κε: Καηεζηξακκέλε νηθνλνκία. Καηεζηξακκέλε Βηνκεραλία - Κηηξηαθό - Δξγαιεηαθό εμνπιηζκό. Αλππαξμία πξσηνγελώλ πξώησλ πιώλ. Μηθξέο πνζόηεηεο θαύζηκεο ύιεο θαη κε ηεξάζηην θόζηνο νη ππάξρνπζεο. Διάρηζην εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό - εξγαηηθό πξνζσπηθό. Δάλ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, εθεί επηθξάηεζε ην ράνο. Κύξηνη θαη ζνβαξνί θαηαζθεπαζηέο ππήξραλ πξνπνιεκηθά ζηελ Αγγιία, (πνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ, όζνη είραλ επηβηώζεη από ηνπο βνκβαξδηζκνύο, παξήγαγαλ ΜΟΝΟ πνιεκηθέο κεραλέο) ζηελ Γαιιία (πνπ κεηά ηελ γξήγνξε θαηάιεςή ηεο από ηνπο Γεξκαλνύο άιιαμε ηελ παξαγσγή ηεο θαη εμππεξεηνύζε κόλν ηελ Γεξκαληθή πνιεκηθή κεραλή), ζηελ Ηηαιία πνπ ππέζηε ζηα ηέιε ηνπ πνιέκνπ θαηαζηξνθέο ηόζν από ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, όζν θαη από ηνπο Γεξκαλνύο) θαη ηέινο ζηελ Γεξκαλία πνπ θαη' εκέ ήηαλ θαη ν θύξηνο θαηαζθεπαζηήο. Δθεί αληηκεησπίζζεθε ζσξεία πξνβιεκάησλ κεηαπνιεκηθά. Πξώηνλ πνιιέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο είραλ αιιάμεη ην πξντόλ παξαγσγήο (ιόγσ αλαγθώλ πνιέκνπ), δεύηεξνλ κεηά ηνπο καδηθνύο ζπκκαρηθνύο βνκβαξδηζκνύο ειάρηζηα εξγνζηάζηα ζώζεθαλ θη απηό γηαηί έπξεπε λα ζσζνύλ γηα ιόγνπο πνπ θαίλνληαη ζηνλ

3 ηξίην ιόγν) θαη ηξίηνλ νιόθιεξα εξγνζηάζηα ή νιόθιεξνο εξγαιεηαθόο / κεραλνινγηθόο / ζρεδηαζηηθόο καδί κε ηνπο ηερλίηεο, εμνπιηζκόο, κεηαλάζηεπζαλ ζε άιιεο ρώξεο. Παξάδεηγκα: νιόθιεξν ην εξγνζηάζην ηεο OPEL, κεηαθόκηζε ζηελ Ρσζία θαη εθεί θηηάρηεθαλ ηα πξώηα Μόζθνβηηο. (Πξνζνρή, εδώ δελ εμεηάδνπκε αλ θάπνηνο έθαλε ζσζηέο ή ιάζνο θηλήζεηο. Απιή θαηαγξαθή γεγνλόησλ θαη όζν ην δπλαηόλ πην αμηόπηζηε) Αξρίδεη ινηπόλ ε ζρεδίαζε θαη ε θαηαζθεπή ησλ πξώησλ Δπξσπατθώλ απηνθηλήησλ. Οη επηδηώμεηο: 1. Απιή ζρεδίαζε, ώζηε λα είλαη θζελή θαηαζθεπή, ζε ππάξρνπζεο δηαζσζείζεο εγθαηαζηάζεηο θαη κε ζρεηηθά αλεηδίθεπην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό. 2. Υξήζε ππαξρνπζώλ πξώησλ πιώλ. 3. Κηλεηήξεο νηθνλνκηθνί. Απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζρεδηαζηηθώλ επηδηώμεσλ, ήηαλ ε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή κηθξώλ νηθνλνκηθώλ - απιώλ επηβαηεγώλ νρεκάησλ, κε ρξήζε ππαξρόλησλ εμαξηεκάησλ (MESSERSCHMITT, όπνπ ρξεζηκνπνηνύζε θαιύπηξα αεξνπιάλνπ γηα πόξηα, αινπκίλην από αεξνπιάλα γηα ακάμσκα θαη θηλεηήξα από κνηνπνδήιαην) - ΖΔΗNKEL - FULDAMOBIL θ.ιπ. Μεγάιεο παξαδνζηαθέο εηαηξείεο όπσο OPEL - MERCEDES - DKW, άξγεζαλ λα επαλαεθθηλήζνπλ ζρεδίαζε - παξαγσγή θαη 'όηαλ αθόκα μεθίλεζαλ ην θόζηνο θηήζεο ήηαλ κεγάιν. Από ηελ άιιε πιεπξά ε αλάγθε ύπαξμεο απηνθηλήησλ εξγαιείσλ (όπσο θνξηεγά - αγξνηηθά - κεηαθνξηθά θαη άιια) ήηαλ κεγάιε θαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ όγθνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ. Αλαγθαία όκσο ήηαλ ε ζρεδίαζε λα είλαη απιή θαη θζελή. Πάλσ ζε απηέο ηηο απιέο ζρεδηάζεηο μεθηλάλε θαη βαζίδνληαη θαη νη πξώηεο Διιεληθέο θαηαζθεπέο απηνθίλεζεο. ηελ αξρή, έιιελαο θαηαζθεπαζηήο ζεσξείηαη απηόο πνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα, ηελ ινγηθή, ηελ ηερληθή ηελ κηθξννηθνλνκηθή θαη ηνλ ρώξν, ώζηε λα θιέςεη ηδέεο, λα βξεη δηάθνξα ππάξρνληα πιηθά λα ηα παληξέςεη όια καδί θαη λα θηηάμεη θάηη πνπ κεξηθέο θνξέο αληαπνθξηλόηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ο ρξόλνο πεξλάεη, θαηλνύξγηεο ηαθηηθέο αληηγξάθνληαη (πνιιέο θνξέο αλαθαιύπηνληαη) θαηλνύξγηα πιηθά έξρνληαη ζηελ ρώξα, νη λόκνη μεθαζαξίδνπλ ηη κπνξεί λα επηηξαπεί θαη έηζη αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη νη πξώηνη ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ. Φηηάρλνληαη ρώξνη, αγνξάδνληαη κεραλήκαηα, πξνζιακβάλνληαη ηερλίηεο, αθόκα θαη ζρεδηαζηέο, αγνξάδνληαη θαηλνύξγηεο κεραλέο ή κεξηθνί αλαθαηαζθεπάδνπλ θαη αθόκα κεξηθνί άιινη θαηαζθεπάδνπλ κεραλέο. Αο δνύκε ινηπόλ ηελ θαηαγξαθή - απνγξαθή. BIOPLASTIC S.A. αργόηερα D.I.M.

4 Κύξηα πξντόληα: Αttica - Carmel - D.I.M. Ηδξπηήο - ηδηνθηήηεο ν Γεώργιος Γεμεηριάδες. Σν 1958 ζε ηδηόθηεην ρώξν ζρεδίαζε θαη θαηαζθεύαζε έλα ειαθξύ ηεηξάηξνρν απηνθίλεην Mod 505. Λόγσ ηεο αδηαθνξίαο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πςειώλ εθείλε ηελ επνρή θόξσλ γηα η' απηνθίλεηα, αλαγθάζηεθε λα ζηξαθεί ζηελ θαηαζθεπή ηξίθπθισλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ, επεηδή ππάγνληαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κνηνζπθιεηώλ (ρακεινί θόξνη -ηέιε θαη απόθηεζεο άδεηαο ηύπνπ). Βιέπνληαο ηηο δηεπθνιύλζεηο πνπ ηνπ παξείρε ε ηόηε ηζρύνπζα λνκνινγία γηα ηα ηξίθπθια θαη ηελ πθηζηάκελε κεηαπνιεκηθή Δπξσπατθή βηνκεραληθή θαηάζηαζε, αγνξάδεη από ηελ Γεξκαλία FULDAMOBIL ηελ άδεηα θαηαζθεπήο ελόο κηθξνύ ηξίηξνρνπ επηβαηηθνύ νρήκαηνο. Με αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζαζί - ακάμσκα - κεραληθά, αξρίδεη ηελ θαηαζθεπή θαη δηάζεζε ηνπ ΑTTICA 200. Oη θηλεηήξεο ήηαλ SACHS θαη HEINKEL, πνπ θαηαζθεπαδόληνπζαλ επίζεο ζην εξγνζηάζηό ηνπ. Σν απηνθίλεην ήηαλ ζρεηηθά θζελό ζηελ αγνξά ηνπ θαη ζηελ ρξήζε ηνπ θαη γξήγνξα έγηλε επηηπρία ζηελ Διιάδα θαη θαηαζθεπάζζεθε έσο θαη ην Σαπηόρξνλα βάδεη ζηελ παξαγσγή από ην 1972 θαη κεηά έλα κηθξό ηξίθπθιν θνξηεγό, κε ηελ παιαβή θαηά πνιινύο αιιά επηηπρεκέλε, παηέληα ηεο αλαζηξνθήο ηνπ Attica, όπνπ ην πίζσ κέξνο ηνπ Αttica, έγηλε ην εκπξόο γηα ην θνξηεγάθη. Μέρξη ην 1965 ε εηαηξεία απιώο επηβηώλεη θαη ηόηε μαλαπξνζπαζεί λα κπεη ζηνλ ρώξν θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ, ζπλαξκνινγώληαο ην ATTICA CARMEL 12, κεηά από άδεηα από ηελ Ηζξαειηλή ISRAELI AUTOCARS (ε νπνία ρξεζηκνπνηνύζε ηερλνινγία - ηερλνγλσζία ηεο Αγγιηθήο RELIANT). ηελ πξαγκαηηθόηεηα ην απηνθίλεην ήηαλ θαζαξά Αγγιηθό, κηά θαη ζρεδόλ όια ηα

5 εμαξηήκαηά ηνπ, εξρόληνπζαλ από Αγγιία. Γπζηπρώο ην κνληέιν απηό δελ βξίζθεη απήρεζε θαη ζηακαηά ε παξαγσγή ηνπ, κεηά από κεξηθέο εθαηνληάδεο θνκκάηηα. Σν 1977 ν Γηώξγνο Γεκεηξηάδεο αιιάδεη ην όλνκα ηεο εηαηξείαο ζε D.I.M. MOTOR θαη αξρίδεη ε θαηαζθεπή ελόο (πάιη) πεξίεξγνπ νρήκαηνο, ηνπ DIM 652. Με ακάμσκα πνιπεζηεξηθό, εκθαληζηαθά κνηάδεη κε ην Οηνκπηάλθη Α112, ελώ κεραληθά θνξάεη ζπζηήκαηα από ην FIAT 126 (αεξόςπθην δηθύιηλδξν θηλεηήξα 652 cc). Ζ παξαγσγή θαη ε δσή απηνύ ηνπ κνληέινπ ήηαλ κηθξή θαη θάπνπ εθεί ηειεηώλεη θαη ε D.I.M. ALTA

6 Δηαηξεία θαηαζθεπήο / ζπλαξκνιόγεζεο κνηνπνδειάησλ ζηελ Αζήλα από ην Καηαζθεύαδε ηα δίθπθια κνηνπνδήιαηα ALTA 50 S (50cc), ηα ηξίθπθια θνξηεγάθηα κε δίρξνλν κνηέξ SACHS 50 cc, ηα ηξίθπθια θνξηεγά ALTA 700 truck, κε ηεηξάρξνλν κνηέξ BMW 700 cc,3 5HP θαη δπλαηόηεηαο θνξηίνπ 800Kgs. Ήηαλ ηέηνηα ε επηηπρία πνπ ην 1967 αγνξάδεη ηδηόθηεην ρώξν ζηελ Διεπζίλα, όπνπ θαη θαηαζθεπάδεη ελα κνληέξλν εξγνζηάζην (Σν θηίξην εμαθνινπζεί λα ππάξρεη εξεηπσκέλν αθόκα θαη ζήκεξα ζηελ ζπκβνιή ηεο Νέαο Δζληθήο Αζελώλ Κνξίλζνπ θαη ηεο Παιαηάο Δζληθήο Διεπζίλαο Θήβαο). Αγνξάδεη θαη απηή ηελ άδεηα θαηαζθεπήο ηνπ FULDAMOBIL. Σα θαινύπηα αιιάδνπλ θαη εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά ην ALTA 200. Αδειθάθη κε ην Attica, αιιά κε θαηά πνιύ πην κνληέξλα εκθάληζε θαη κηθξέο κεραλνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ην νπνίν πάεη εκπνξηθά αξθεηά θαιά. Ζ εηαηξεία ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί ην NAMCO National Motor Company Of Greece Ηδξύζεθε από ηνπο αδειθνύο Κονηογούρε πνπ αζρνινύλην / απαζρνινύλην κε ην απηνθίλεην από ην Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο ησλ αδειθώλ Κνληνγνύξε, ήηαλ ζηελ Γεξκαλία, όπνπ πξνζπάζεζαλ λα βάινπλ ζε παξαγσγή έλα θνξηεγό κε η' όλνκα «HELLAS». Σν 1957 ν Κνληνγνύξεο απνθηά ηα δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο από ηελ WILFRED FAHR, ελόο νρήκαηνο πνιιαπιώλ

7 ρξήζεσλ. Σν 1961 δεκηνπξγείηαη ζηελ Θεζζαινλίθε ην πξώην εξγνζηάζην, κε ηελ νλνκαζία FARCO, όπνπ αξρίδεη ε θαηαζθεπή ηνπ πξναλαθεξόκελνπ νρήκαηνο κε ην όλνκα FARMOBIL. Φνξά δηθύιηλδξν αεξόςπθην θηλεηήξα 700cc ηεο BMW. Ω Διιάδα. Ση εηξσλεία. Απηό ην πάξα πνιύ θαιό γηα ηελ επνρή ηνπ όρεκα, ΓΔΝ παίξλεη έγθξηζε ηύπνπ ζηελ Διιάδα, (παξά ηελ θαιή ππνδνρή πνπ ηνπ έγηλε), θαη όιε ε παξαγσγή θαηεπζύλεηαη ζην εμσηεξηθό. Βιέπνληαο ηελ επθαηξία ε CHRYSLER αγνξάδεη ηελ εηαηξεία θαη ην παξαγσγηθό ηεο έξγν θαη δεκηνπξγεί ηελ CHRYSLER HELLAS S.A. Σν 1967 ε Ακεξηθαληθή πιένλ εηαηξεία θαη κεηά ηελ θσιπζηεξγία ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο λα ρνξεγήζεη έγθξηζε ηύπνπ, θιείλεη θαη κεηαθέξεη όιν ην εξγνζηάζην θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ζε άιιε ρώξα όπνπ ζπλερίδεη κε επηηπρία ηελ παξαγσγή ηνπ. Σέιε δεθαεηίαο ηνπ '60, ν Κνληνγνύξεο, δεκηνπξγεί ηελ NAMCO, θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, παξνπζηάδεη ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ην PONY. To PONY ήηαλ κηα δηεζλήο ζρεδίαζε ηνπ γξαθείνπ FNF CITROEN, γηα έλα απιό - θζελό - εύθνιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ όρεκα. Ζ NAMCO παξάγεη ην κηθξό PONY ζε νινθαίλνπξγην εξγνζηάζην ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ακέζσο γίλεηαη κεγάιε επηηπρία. Δίλαη ηόζν πεηπρεκέλε ε ζρεδίαζε, ε θαηαζθεπή θαη ηόζν ρακειό ην θόζηνο αγνξάο θαη ρξήζεο, πνπ πνπιάεη ζε κεγάια λνύκεξα ηόζν ζηελ Διιάδα (πνπ ην αγνξάδνπλ εθηόο από ηδηώηεο, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο, ν ΟΣΔ, ε ΓΔΖ θαη πάξα πνιινί άιινη), όζν θαη ζην εμσηεξηθό (Τπήξμαλ θαη εμαγσγέο ζηελ Ακεξηθή). Παξήρζεζαλ θαη επσιήζεζαλ πάλσ από PONY.

8 To 1978 ε NAMCO επεθηείλεηαη ζε εηδηθά νρήκαηα νπεδηθήο παηέληαο, κε εηδηθέο off road αλαξηήζεηο, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αλαγθώλ. Αξρίδεη ε θαηαζθεπή (επηηπρεκέλσλ) πξνηύπσλ νρεκάησλ 4x4, 6x6 (από 3 σο 6,5 ηνλ). ρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη εηδηθά ζηξαηησηηθά νρήκαηα - ζσξαθηζκέλα ή κε - όπσο ην PANTHER (2 επηηπρεκέλα πξσηόηππα), ην ΣIGER θαη ην ACHILLES. Γπζηπρώο εθείλε ηελ επνρή ην θξάηνο εηνηκάδεη ηελ θξαηηθή ΔΛΒΟ, κε απνηέιεζκα λα δνζνύλ ειάρηζηεο παξαγγειίεο γηα ην θνξηεγό. Ζ παξαγσγή ηεο πξώηεο γεληάο PONY ζηακαηά ην , επνρή πνπ αιιάδεη ν θνξνινγηθόο λόκνο πνπ αθνξά ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζπκθέξνπζα ε εμέιημή ηνπ θαη ε ζπλέρεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ. Έηζη παξ' όιν πνπ είρε παξνπζηαζζεί έλα λέν δηαθνξεηηθό κνληέιν κε όλνκα SUPER PONY (πνπ δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηελ CITROEN, αιιά κε ηελ FORD, αθνύ θνξάεη ζεηξά θηλεηήξσλ 950cc 45 HP, 1100cc 55HP, 1300cc 69HP, 1600cc DIESEL 54 HP θαη κε δίπνξηα θαη ηεηξάπνξηα ακαμώκαηα) δελ κπόξεζε λα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγή.

9 Κη όκσο ε εηαηξεία δηαζώζεθε. Γελ ήηαλ δπλαηό λα θεξδίζεη από ηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ, θέξδηζε όκσο από ηελ πώιεζε ηερλνγλσζίαο. Από ην 1994 ην πξώην SUPER PONY βγήθε από ηελ γξακκή παξαγσγήο ηνπ Βνπιγάξηθνπ εξγνζηαζίνπ, πνπ αγόξαζε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ Διιεληθή ηερλνγλσζία ηεο NAMCO. H NΑΜCO, κάιινλ πξέπεη λα παξακέλεη δσληαλή, έζησ θαη ρσξίο παξαγσγή. Δίρε αθνπζζεί όηη ν εξγαιεηαθόο εμνπιηζκόο ηεο παξακέλεη εηνηκνπόιεκνο. ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Ήηαλ κηα κεγάιε εηαηξεία κε κνληέξλν εξγνζηάζην βόξεηα ηεο Αζήλαο. Μεηά από ζπκθσλίεο κε μέλεο εηαηξείεο αγόξαζε ηελ άδεηα ζπλαξκνιόγεζεο απηνθηλήησλ εδώ, κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία. Καηαζθεπάζζεθε κεγάινο αξηζκόο από MAZDA 323, OPEL CADETT D θαη ALFASUD (ην πξώην κπξνζζηνθίλεην ΑLFA ROMEO). Καηαζθεπάζηεθε επίζεο κεγάινο αξηζκόο από θνξηεγάθηα MAZDA B 1600 κεξηθά από ηα νπνία θπθινθόξεζαλ κε ην ζήκα GREZDA (GReecce θαη mazda). Ζ εηαηξεία αληηκεηώπηζε ζεηξά εξγαζηαθώλ πξνβιεκάησλ (απεξγίεο θ.ιπ.) ην Σν 1985 ε εηαηξεία αλαγθάζζεθε λα ζηακαηήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Ήηαλ ιππεξό ην ηέινο ηεο εηαηξείαο, εηδηθά ζηηο αξρέο ηνπ '80 πνπ πνιιέο μέλεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δήηαγαλ ζπλεξγαζία κε Διιεληθέο Βηνκεραλίεο. Σν άδηθν κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ήηαλ όηη αλαγθάζηεθε λα θιείζεη, όηαλ ήηαλ ζηα πξόζπξα ζπκθσλίαο κε ηελ Hyundai, γηα δεκηνπξγία γξακκήο παξαγσγήο (ηεο κνλαδηθήο ζηελ Δπξώπε) ησλ Κνξεάηηθσλ απηνθηλήησλ. AUTOMECCANICA Α.Δ.Β.Δ.

10 H AUTOMECCANICA ηδξύζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 (από πξώελ ζηειέρε ηεο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ηεο Διιάδνο πνπ κόιηο είρε θιείζεη). Οη πξώηεο παξαγσγέο ήηαλ ε θαηαζθεπή ησλ FIAT SCOUT θαη AMICO πνπ απνηεινύζαλ παξαιιαγέο βαζηζκέλεο ζηα FIAT 127. Από ην 1981 έσο ην 1985 θαηαζθεπαδόηαλ πιήξσο ζηελ Διιάδα ην ZEBRA βαζηζκέλν ζην DAIHATSU CHARADE, όπσο θαη ην ίδην ην DAIHATSU CHARADE, πνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έθεξε κόλν ην ζήκα ZEBRA. Από ην 1985 θαηαζθεύαζε θαη ην LADA NIVA. Οη εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο θαη ην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ έγηλε ην NISSAN TEOCAR Από ην 1978 ν Θεοταράκες δεκηνπξγεί ηελ TEOCAR θαη ηελ TECOM. Υηίδεη εξγνζηάζηα ζε θνληηλή ζρεηηθά απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, πνπ ην πξώην έρεη ζαλ ζθνπό ηελ ζπλαξκνιόγεζε απηνθηλήησλ ηεο NISSAN. To δεύηεξν ε TECOM έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδεη θαζίζκαηα θαη αξθεηά άιια ηκήκαηα ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζηελ TEOCAR. To 1980 βγαίλεη από ηελ γξακκή παξαγσγήο ην πξώην από κηα ζεηξά κνληέισλ ηεο NISSAN (επηβαηεγά θαη θνξηεγά). Σν 1995 ε παξαγσγή ζηακαηάεη γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο. Σν εξγνζηάζην ηεο TEOCAR ην νπνίν ερεη ππνζηεί ζεηξά εθκνληεξληζκώλ δηαιύεηαη εηο ηα εμ σλ ζπλεηέζε θαη πσιείηαη ζηελ Ρσζία. Σν εξγνζηάζην ηεο TECOM ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαηαζθεπάδνληαο πιένλ έπηπια γξαθείνπ, δέξκαηα θαη aftermarket θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ.

11 ENFIELD NEORION Ζ ENFIELD AUTOMOTIVE Ltd κε έδξα ην Λνλδίλν, εηδηθεπόηαλ ζηελ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ειεθηξηθώλ απηόλνκσλ απηνθηλήησλ. Σν 1972 εμαγνξάζζεθε από ηνπο αδειθνύο Γνπιαλδξή, νη νπνίνη ηελ κεηνλόκαζαλ ζε «ENFIELD NEORION» θαη κεηέθεξαλ ηελ γξακκή παξαγσγήο ζε ηκήκα ησλ Ναππεγείσλ ύξνπ ηδηνθηεζίαο ησλ. Έλα από ηα κνληέια πνπ δέρζεθαλ ηηο ζρεδηαζηηθέο πεξηπνηήζεηο ηνπ έιιελα Βηνκεραληθνύ ζρεδηαζηή ήηαλ ην Δ Δπξόθεηην γηα απηνθίλεηα κε κπαηαξίεο κε κέγηζηε ηειηθή ηα 65 ρικ/ώξα θαη απηνλνκία ρικ. Από ηελ κηα πιεπξά δελ πήξε έγθξηζε ηύπνπ ζηελ Διιάδα θαη από ηελ άιιε είρε ζρεηηθά πςειή ηηκή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα βγνπλ ιίγα θνκκάηηα πνπ αγνξάζζεθαλ από ηα Αγγιηθά Σαρπδξνκεία. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζηακάηεζε ε εμέιημή ηνπ θαη ζύληνκα ε παξαγσγή ηνπ. Ο ζρεδηαζηήο Γιώργος Μιταήλ εθηειώληαο παξαγγειία ησλ Γνπιαλδξήδσλ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπάζζεθαλ δύν πξσηόηππα πνιπηειή πανηός εδάθοσς νρήκαηα κε ζεξηώδεηο V8 θηλεηήξεο, ηα «ΗΚΑΓΟ». Έλα από ηα NEORION ΗΚΑΓΟ είλαη ππό θύιαμε ζε απνζήθεο ηνπ ΟΓΓΤ, ζηελ Ακπγδαιέδα. ΜΔΒΔΑ Μεζογειακαί Δπιτειρήζεις Βιομετανίας Δμπορίοσ και Ανηιπροζωπειών

12 Μεηά από ζπλέλσζε δύν (από ην 1954) θαηαζθεπαζηώλ / ζπλαξκνινγεηώλ κνηνπνδειάησλ, ην 1960 δεκηνπξγείηαη ε ΜΔΒΔΑ. Ξεθηλάεη ηελ παξαγσγή ελόο κηθξνύ ηξίθπθινπ θνξηεγνύ κε θηλεηήξα ZUNDAPP 50cc. Mεγάιε επηηπρία πνπ πσιείηαη θαη θπθινθνξεί ζ' όιε ηελ Διιάδα γηα πάλσ από 30 ρξόληα. Πσιείηαη θαη εμάγεηαη επίζεο ζηελ Αζία ζε κεγάινπο αξηζκνύο ζαλ επηβαηεγό θαη ζαλ θνξηεγό. Σα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ε ηερλνγλσζία ηεο ΜΔΒΔΑ δίλνληαη θαη ζε κηα άιιε εηαηξεία ηελ MEGO, γηα λα κεγαιώζεη ε παξαγσγή θαη λα θαιπθζεί ε δήηεζε. Σν 1970 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αγγιηθή RELIANT θαηαζθεπάδεη θαηόπηλ αδείαο ην ζρεηηθά βαξύ ηξίθπθιν θνξηεγό TW9 θαη από ην 1974 θαη ην κηθξό ηξίηξνρν επηβαηεγό ROBIN. Δθείλε ηελ επνρή ην ηξίθπθιν ήηαλ ζηελ νπζία κνλόδξνκνο γηα ηα ρακειά εηζνδήκαηα ζηελ Διιάδα κηαο θαη ελέπηπηαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κνηνζπθιεηώλ, νπόηε ε θνξνιόγεζε ήηαλ αλεθηή. Σν 1979 ε εηαηξεία πάλσ ζε ηξνπνπνηεκέλν ζαζί από ην RELIANT KITTEN ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ην ηεηξάηξνρν κηθηήο ρξήζεο FOX πνπ ήηαλ κηα πεηπρεκέλε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή. Γηα λ απνθύγνπλ ηα γλσζηά ειιεληθά πξνβιήκαηα γηα έγθξηζε ηύπνπ, απνζηέιιεηαη ην απηνθίλεην ζηελ Αγγιία καδί κε η' απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ακέζσο ρσξίο πξόβιεκα παίξλεη έγθξηζε ηύπνπ ζαλ Αγγιηθήο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο RELIANT FOX. Καηαζθεπάδεηαη κε επηηπρία ζηελ Διιάδα κέρξη ην , νπόηε αιιάδεη ν θνξνινγηθόο λόκνο πνπ έβαιε ηαθόπεηξα ζ' όινπο ηνπο έιιελεο θαηαζθεπαζηέο θη ε εηαηξεία κεηά από ιίγν θιείλεη.

13 Σν Διιεληθό RELIANT FOX πνπ ζηα ραξηηά θαηλόηαλ Αγγιηθήο ζρεδίαζεο έρεη εμαρζεί από ηελ Διιάδα ζηελ Αγγιία. Καη ηα δύν παξαπάλσ απηνθίλεηα εμαθνινπζνύλ λα δνπλ ζηελ Αγγιία. MAVA H ΜΑΒΑ αξρηθά ήηαλ ε ειιεληθή εηαηξεία εηζαγσγήο ησλ απηνθηλήησλ RENAULT. Σν 1979 απνθαζίδεη ηελ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ελόο απηνθηλήηνπ. Σελ ζρεδίαζε αλαιακβάλεη ν έιιελαο βηνκεραληθόο ζρεδηαζηήο απηνθηλήησλ Γιώργος Μιταήλ. Πάλσ ζε κεραληθά κέξε από RENAULT ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ην πξόηππν ελόο ειαθξνύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ νρήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη FARMA. Μεηά απν αίηεζε ηεο MAVA ην απηνθίλεην ζηέιλεηαη ζηελ RENAULT ζηελ Γαιιία όπνπ κεηά απν εμνλπρηζηηθνύο ειέγρνπο θαη δνθηκέο παίξλεη έγθξηζε ηύπνπ θαη κάιηζηα κε ην όλνκα ηεο RENAULT. Σν απηνθίλεην γίλεηαη επηηπρία θαη θαηαζθεπάδεηαη ζε πνιινύο ηύπνπο όπσο επηβαηεγό - θνξηεγό αθόκα θαη ηύποσ ηδίπ. Υξεζηκνπνηεί θηλεηήξα 845 cc 34 HP κε ηειηθή 110 ρικ/ώξα. Σν 1984 ζρεδηάδεηαη ν δηάδνρόο ην FARMA S κε απμεκέλεο εθηόο δξόκνπ δπλαηόηεηεο πνπ ην είραλ πξν νλνκάζεη «ην Διιεληθό Σδίπ». Σελ ίδηα επνρή αιιάδεη ν λόκνο ε παξαγσγή θξίλεηαη αληηνηθνλνκηθή θαη ζηακαηά θαη κεηά από ιίγν θιείλεη θαη ην εξγνζηάζην. ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.Β.Δ.Δ. BALKANIA 4X4 truck

14 BALKANIA: ήηαλ ην ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν Εαταρόποσλος πνπ θαηαζθεύαδε ζηελ Αζήλα ειαθξά 4x4 θορηεγά και 4x4 ηύποσ ηδίπ. Μέρξη ην 1972 ε Εαραξόπνπινο ΑΒΔΔ αζρνιείην κε ηελ εηζαγσγή Ρνπκάληθσλ θαη Ηλδηθώλ απηνθηλήησλ. Σν 1975 ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ελα θνξηεγό 4x4 κε θηλεηήξα Diesel - Mercedes Benz 3200 CC κε κεηαιιηθή θακπίλα θαη γηα θνξηίν 1500 θηιώλ. Σν 1979 ην απηνθίλεην επαλαζρεδηάδεηαη κε λέα κνληέξλα πνιπεζηεξηθή θακπίλα. Καηαζθεπάδεηαη κέρξη ην 1984 νπόηε κε ηνλ λέν θνξνεηζπξαθηηθό λόκν ζηακαηάεη ε παξαγσγή ηνπ. Σν 1975 ε εηαηξεία ζπλαξκνινγεί θαη παξνπζηάδεη ζηελ Διιεληθή αγνξά έλα ειαθξνύ ηύπνπ ηδίπ κε ην όλνκα AUTOTRACTOR. Σν απηνθίλεην ήηαλ ζηελ νπζία έλα εδώ ζπλαξκνινγεκέλν ηύπνπ ηδίπ: ην AHINDRA. Kαη απηό βέβαηα ήηαλ αληίγξαθν από ηα πξσηνγελή Ακεξηθάληθα θαη θόξαγε θηλεηήξα diesel cc 62 HP PEUGEOT. Σν εθκνληεξληζκέλν πην «θαιό» κνληέιν AUTOTRACTOR KZ, θνξνύζε θηλεηήξα βελδίλεο πάιη ηεο PEUGEOT cc, 103 HP. Σν εξγνζηάζην εθκνληεξλίδεηαη ην 1985 θαη απνθηά λέα πιένλ νλνκαζία «MAHINDRA HELLAS Α.Δ.» Ζ νλνκαζία AUTOTRACTOR εγθαηαιείπεηαη θαη ηα απηνθίλεηα πσινύληαη κε ην όλνκα MAHINDRA (αλ θαη κε πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο από ηα πξσηνγελή Ηλδηθά). Με ηελ θνξνεηζπξαρηηθή αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ην 1985 ε παξαγσγή γνλαηίδεη θαη ζηελ νπζία όιε ε παξαγσγή πάεη ζην εμσηεξηθό. Ζ εηαηξεία ζηακαηά ηηο εξγαζίεο ηεο θαη θιείλεη ην GEN Ο ηύπνο GEN θαηαζθεπάζζεθε από ηνλ Ανηώνε Σδεν, παιαηό νδεγό αγώλσλ, κεραληθό θαη ηαπηόρξνλα ζπιιέθηε απηνθηλήησλ. Ζ πξώηε ηνπ δεκηνπξγία ήηαλ ην 1963 έλα θνκςό ζπόξ απηνθίλεην, ζρεδηαζκέλν από ηνλ έιιελα αξρηηέθηνλα Π. Βαροστάκε. Κηίζζεθε πάλσ ζε πιαίζην V.W. θαη κεραληθά κέξε ηεο SAAB. Γελ πξνρώξεζε ζε βηνκεραληθή παξαγσγή ιόγσ αδπλακίαο απόθηεζεο έγθξηζεο ηύπνπ από ηηο Διιεληθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Από ην 1968 ν Σδελ αζρνιήζεθε κε ηηο κεηαηξνπέο κεξηθώλ FIAT θαη SAAB ζε θάκπξην. Σν 1970

15 μαλ αζρνιήζεθε κε ηελ δεκηνπξγία ελόο ζπνξ απηνθηλήηνπ ρξεζηκνπνηώληαο πιαίζην V.W. Ξαλά αληηκεηώπηζε πξνβιήκαηα απόθηεζεο έγθξηζεο ηύπνπ, παξ' όια απηά θαηαζθεύαζε πεξίπνπ 10 νρήκαηα. Από ην 2005 ν Σδελ αζρνιείηαη κε ηελ ζρεδίαζε - θαηαζθεπή ελόο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ. SCAVAS ρεδηαζηήο / θαηαζθεπαζηήο / κεραληθόο ν Βαζίλειος κάβας. Απνθηώληαο εκπεηξία από ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ ΒΗΑΜΑΞ μεθίλεζε ηελ πξώηε ηνπ ζρεδίαζε ην 1969 θάλνληαο ζρεδόλ ηα πάληα όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξόηππνπ. Σν SCAVAS 1 ήηαλ έλα ζπνξ απηνθίλεην κε θηλεηήξα N.S.U θαη παξνπζηάζζεθε ην Σν απηνθίλεην κεηά από έληνλεο πηέζεηο ηνπ Κώζηα Καββαζά, ηδηνθηήηε ησλ 4 Σξνρώλ, πήξε άδεηα θπθινθνξίαο αιιά πνηέ άδεηα έγθξηζεο γηα παξαγσγή. Σν δεύηεξν κνληέιν ήηαλ ην παλέκνξθν SCAVAS 2 πνπ παξνπζηάζζεθε ην 1992 θαη πξννξηδόηαλ γηα παξαγσγή. Γηα κηα αθόκα θνξά ην Διιεληθό θξάηνο ηνπ έδσζε άδεηα θπθινθνξίαο αιιά όρη άδεηα παξαγσγήο. Σν SCAVAS 3 ην 1996 δελ μεπέξαζε πνηέ ην ζηάδην ζρεδίαζεο. PETROS PETROPOULOS Α.Δ.Β.Δ. Ζ εηαηξεία ήηαλ (θαη είλαη ηώξα) ζηελ νπζία κηα εηαηξεία εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο νρεκάησλ θαη βαξηώλ κεραλεκάησλ θαη γηα κηα επνρή θαη θαηαζθεπαζηήο. Ζ νηθνγέλεηα Πεηξόπνπινπ παξαδνζηαθά απαζρνιείην κε ηελ κεηαιινπξγία (ρπηήξηα, όπνπ κεηαμύ άιισλ εζεσξείην έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο θαηαζθεπαζηέο θακπαλώλ) από ηνλ 19ν αηώλα, αξρηθά ζηελ Άκθηζζα θαη αξγόηεξα ζηελ Λακία. Ζ εηαηξεία κε ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Πέηρο Πεηρόποσλο ζηελ Θεζζαινλίθε ηνπ 1922 κε εξγαζίεο πώιεζεο νρεκάησλ θαη επηζθεπέο /

16 αλαθαηαζθεπέο θηλεηήξσλ. Με απηνύο ηνπο θηλεηήξεο άξρηζε θαηαζθεπέο νρεκάησλ, κε βάζε επηβαηεγά FORD ηνπ 1920, ηα WILLYS-OVERLAND ηνπ 1930 θαη γηα θνξηεγά κε ηα DIAMOND T θαη INTERNATIONAL ηνπ Σν 1938 κεηαθέξεηαη ζηελ Αζήλα. Κύξηα απαζρόιεζε από ην 1956 ε θαηαζθεπή ηξαθηέξ κε ρξήζε αλαθαηαζθεπαζκέλσλ θηλεηήξσλ. Αξγόηεξα θαηαζθεπάδεη ζεηξά ηξαθηέξ κε θηλεηήξα PERKINS κε κεγάιεο πσιήζεηο. Από ην 1974 αξρίδεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ «έμππλνπ» όπσο ην νλνκάδεη νηθνγελεηαθνύ θνξηεγνύ 4x4, ζε ηύπνπο UNITRUCK-POLYTRUCK θαη MILITRUCK γηα ηνλ ζηξαηό. Ζ αγξόηεο ηα αγνξάδνπλ ζε κεγάινπο αξηζκνύο αιιά όρη θη ν ζηξαηόο. Δπηπιένλ ν λόκνο γηα ηα αγξνηηθά αιιάδεη ην θη έηζη ζηακαηάεη ε παξαγσγή κε ηελ εηαηξεία ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ιόγσ ησλ κεγάισλ επελδύζεσλ πνπ είρε θάλεη σο ηόηε. Δθηόο ησλ άιισλ ε εηαηξεία είρε ζρεδηάζεη θαηαζθεπάζεη κηα ζεηξά πξντόλησλ όπσο γελλήηξηεο - πεξνλνθόξα (ηα επηηπρεκέλα βελδηλνθίλεηα θαη ειεθηξνθίλεηα DYNALIFT). Σν 1994 ε εηαηξεία πάλσ ζην πεηπρεκέλν νπεδηθό ζρέδην ηεο BUCHER θηηάρλεη θαη παξνπζηάδεη ην MILITRUCK 2 DURO, πνπ όκσο δελ γίλεηαη απνδεθηό από ηνλ Διιεληθό ζηξαηό. Από ηα ηέιε ηνπ '90 ε ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ αζρνιείηαη κόλν κε εηζαγσγέο - εκπνξία, δηαηεξώληαο ειάρηζηε εμεηδηθεπκέλε παξαγσγή. HERCULES

17 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο «αγξνηηθώλ» νρεκάησλ - κεραλεκάησλ ζηελ Κέξθπξα. Υξεζηκνπνηνύζε ηκήκαηα ηεο NAMCO (PONY) θαη θηλεηήξεο MITSUBISHI, KUBOTA θαη RUGGERINI. Παξήγαγε απηνθίλεηα κεηαμύ ησλ εηώλ 1980 θαη Από ηα γλσζηόηεξα κνληέια ηεο ην Hercules light all terrain vehicle ηνπ MOTOEMIL Έιιελαο θαηαζθεπαζηήο Αιμίλιος Ανηωνιάδες, ζηελ Θεζζαινλίθε. Μαδί κε ηνλ αδειθό ηνπ Κωνζηανηίνο θηηάρλνπλ νρήκαηα κε ζπλδπαζκό εμαξηεκάησλ από απηνθίλεηα θαη κνηνζπθιέηεο. Από ηηο αξρέο ηνπ '60 έρνπλ αξρίζεη θαηαζθεπέο ηξίθπθισλ θνξηεγώλ κε κεραλέο 1200 cc V.W. αεξόςπθηεο. Αξρέο '70 παξνπζηάδνπλ έλα ηειείσο επαλαζρεδηαζκέλν όρεκα, πάιη ηξίθπθιν, κε κεραληθά κέξε FORD Γεξκαλίαο. Ζ MOTOEMIL ήηαλ κηα από ηηο ειάρηζηεο ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο βηνηερλίεο πνπ δηαζώζεθαλ κεηά ην πέξαο ηεο επνρήο ησλ ηξίθπθισλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ,θαηαζθεπάδνληαο ελα 4ηξνρν θνξηεγό 2 ηόλσλ κε κεραλή MERCEDES Diesel, πνπ νλνκάζζεθε AUTOFARMA. Ζηαλ έλα από ηα θαιύηεξα Διιεληθήο ζρεδίαζεο / θαηαζθεπήο θνξηεγά εθείλεο ηεο επνρήο θαη πώιεζε ζε κεγάινπο αξηζκνύο. Έγηλε εθκνληεξληζκόο ην 1979 αιιά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ήηαλ μεπεξαζκέλν ζε ζρέζε κε ηα ηδίνπ ηύπνπ εηζαγόκελα. Σν εξγνζηάζην δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην AGRICOLA

18 Έιιελαο θαηαζθεπαζηήο ζηελ Θεζζαινλίθε: Γ. Σζολακίδες. Κύξηα πξντόληα θνξηεγά πνιιαπιώλ ξόισλ 4x4 θαη δηάθνξα αγξνηηθά κεραλήκαηα. Σν AGRICOLA 25 GT 4X4 truck, ήηαλ έλα έμππλεο ζρεδίαζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηεηξαθίλεην θνξηεγό όρεκα κε κεηαιιηθή θακπίλα θαη κεραληθά κέξε από MERCEDES-BENZ 180 D diesel. Δίρε δπλαηόηεηα θνξηίνπ 1650 θηιώλ, κέγηζηε ηαρύηεηα 80 ρικ/σξα, θαη σο ηππηθό Διιεληθό αγξνηηθό όρεκα εμαθαλίζζεθε κε ηελ αιιαγή ηνπ λόκνπ ηνπ AUTO DIANA UNICAR Διιεληθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζηελ Θεζζαινλίθε, κεηαμύ ησλ εηώλ 1975 θαη Κύξην πξντόλ ηεο εηαηξείαο ην UNICAR (θακία ζρέζε κε ην ζπλνλόκαην Ηζπαληθό) ήηαλ έλα κάιινλ βαξέσο ηύπνπ θνξηεγό 4x4 κε ηθαλόηεηα θνξηίνπ 1500 θηιά. Υξεζηκνπνηνύζε κεραληθά κέξε MERCEDES-BENZ Diesel, θαη άμνλεο από DODGE. To 1984 πνπ άιιαμε ν θνξνεηζπξαθηηθόο λόκνο ζηελ Διιάδα αθνινύζεζε ηελ κνίξα θαη άιισλ Διιήλσλ θαηαζθεπαζηώλ θαη εμαθαλίζζεθε. ΔΒΗΑΜ Δλλενική Βιομετανία Αγροηικών Μετανεμάηων

19 Καηαζθεύαδε κεηαμύ άιισλ αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ, ζε εξγνζηάζην ζηελ Θεζζαινλίθε θαη θνξηεγό 4x4, εθκεηαιιεπόκελε ηελ λνκνζεζία πνπ θαηέηαζζε θάζε όρεκα πνπ κπνξνύζε λα θάλεη θαη αγξνηηθέο δνπιεηέο, ζηελ θαηεγνξία ησλ αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ ειάρηζηε έσο κεδεληθή ησλ θνξνιόγεζε (ν λόκνο άιιαμε ην 1984). ηελ θαηεγνξία απηή θαηαζθεπάζζεθαλ πεξίεξγα νρήκαηα / εξγαιεία πνπ ήηαλ κηζά απηνθίλεηα - κηζά ηξαθηέξ, κε 3 ή θαη κε 4 ηξνρνύο. Μεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο κηα Κξεηηθή εηαηξεία κε ηα κνληέια CANDIA KRONOS, MINOS, MINOTAUROS θαη άιια. Άιινο θαηαζθεπαζηήο ππήξρε ζηνλ Βόιν κε ην DEMETRA. H EBIAM (όπσο θαη ε AGROMAX ζηελ Άξηα, ε AGROCAR ζηελ Αζήλα θη άιιεο) θαηαζθεύαζε έλα ηύπν ηεηξαθίλεηνπ νρήκαηνο κε δπλαηόηεηα θνξηίνπ από 500 σο 1000 θηιά. MOTOR CAR Μηα κάιινλ πεξίεξγε ειιεληθή ζρεδίαζε / θαηαζθεπή ελόο κηθξνύ ηξίθπθινπ θνξηεγνύ, θνξηίνπ κόλν 350 θηιώλ (άζρεηα αλ ζπλήζσο ην θόξησλαλ σο θαη 2000 θηιά). Καηαζθεπάζζεθε ζε δύν ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο θηλεηήξεο V.W. ή FORD. Λεηηνύξγεζε από ην 1967 έσο ην SAM Έλαο από ηνπο πνιινύο έιιελεο βηνηέρλεο / θαηαζθεπαζηέο ηξηθύθισλ θνξηεγώλ, ν ηέθανος Α. Μπαληάς. Γεκηνύξγεζε θαη ιεηηνύξγεζε ηελ εηαηξεία ηνπ από ην 1966 έσο ην Σα πξώηα ηνπ κνληέια ρξεζηκνπνίεζαλ

20 θηλεηήξεο V.W. ηα δε επόκελα FORD Ζ επηηπρία ησλ SAM ήηαλ ζην ζαζί πνπ δελ ζθνύξηαδε εύθνια. Αθόκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ειάρηζηα 35 ρξόληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. ROS Ήηαλ από ηηο πην επηηπρεκέλεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ηξίθπθισλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηαύροσ Κωνζηανηινίδε. Πνύιεζε ζε κεγάινπο αξηζκνύο μεπεξλώληαο θιαζζηθνύο ηνπ είδνπο θαηαζθεπαζηέο όπσο ALTA-STYL CAR. Οη πσιήζεηο ήηαλ δηθαηνινγεκέλεο κηα θαη ην «Ρσζάθη» όπσο ρατδεπηηθά ην απνθαινύζαλ νη ηδηνθηήηεο ηνπ ήηαλ κηα απόιπηα αμηόπηζηε κεραλή κε κεηαιιηθό θνπβνύθιην πνπ δελ ζθνύξηαδε. Υξεζηκνπνίεζε θηλεηήξεο 1000 θαη 1500 θπβηθώλ. ηακάηεζε ε παξαγσγή ηνπ ην 1976 επεηδή ζε ζρέζε κε άιια εηζαγσγήο ήηαλ μεπεξαζκέλν. Έρνπλ αλαθεξζεί αθόκα κεξηθά πνπ έρνπλ επηδήζεη θαη ιεηηνπξγνύλ. PANCAR Με έδξα ηελ Αζήλα αθόκα έλαο ζρεδηαζηήο - θαηαζθεπαζηήο ν Παν. Καραβιζόποσλος. Λεηηνύξγεζε από ην 1968 έσο ην Δθηόο από ην ηξίθπθιν θνξηεγό είρε ζρεδηάζεη θαη θαηαζθεπάζεη έλα ηεηξάηξνρν ηύπνπ ηύπνπ BUGGY ρξεζηκνπνηώληαο πιαίζην θαη κεραληθά κέξε από V.W. πνπ δελ κπόξεζε όκσο λα βγάιεη άδεηα ηύπνπ θαη λα ην δηαζέζεη ζηελ αγνξά. Σν 1992 παξνπζίαζε κηα λέα πξόηαζε εκηός δρόμοσ κε όλνκα «ΔΡΜΖ», πνπ όκσο δελ πήξε έγθξηζε ηύπνπ. Ζ εηαηξεία ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί δύν ρξόληα αξγόηεξα.

21 DINAP Δηαηξεία ζηελ Αζήλα (Δξγνζηάζην ζηα Ληόζηα) ηδηνθηεζίαο Γ. Αποζηολόποσλοσ. Από ηνπο κηθξόηεξνπο εθείλε ηελ επνρή θαηαζθεπαζηήο ηξίθπθισλ θνξηεγώλ. Υξεζηκνπνηνύζε θηλεηήξεο V.W cc 34HP (πνιιέο θνξέο αλαθαηαζθεπαζκέλνπο) κε δπλαηόηεηα θνξηίνπ 1000 θηιά. A K HELLAS Διιεληθή θαηαζθεπαζηηθή ( ΑΚ = Αγγελόποσλος Καρκάκες Ο.Δ.). Δηδηθεπκέλε ζε ειαθξά ηξίηξνρα θνξηεγά. Γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο ήηαλ εθνδηαζκέλα κε θηλεηήξα δίρξνλν 50 θ.ε. Από ηηο θαηαζθεπέο ηνπο κηα νκάδα ήηαλ κνηνζπθιεηηθήο λννηξνπίαο (κε ζπζηήκαηα νδήγεζεο - θξέλσλ θ.ιπ. από κνηνπνδήιαηα - κνηνζπθιέηεο) θαη κηα άιε πνπ παξνκνίαδε κε απηνθίλεηα (ηηκόλη - θνπβνύθιην θ.ιπ). Σν θπξηόηεξν παξαρζέλ κνληέιν Σ.200 ρξεζηκνπνηνύζε θηλεηήξα SACHS 50 cc 4,8 HP ηθαλόηεηνο θνξηίνπ πεξίπνπ 150 θηιώλ. Παξήρζε από ην 1968 σο ην 1975 ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο θακπίλαο θαη εμνπιηζκνύ. ΑΣLAS Διιεληθή εηαηξεία κε εξγνζηάζην ζηνλ Ρέληε Αηηηθήο θαηαζθεύαδε ηξίθπθια ειαθξά θνξηεγά από ην 1967 σο ην Υξεζηκνπνηνύζε

22 θηλεηήξεο V.W. αεξόςπθηνπο (ζπρλά κεηαρεηξηζκέλνπο) θαη πίζσ άμνλεο από FORD Γεξκαλίαο. Καηαζθεπάζζεθαλ ζε δύν ηύπνπο πνιπεζηεξηθήο θακπίλαο. Β.Δ.Σ. Ζ Βηνκεραλία Διιεληθώλ Σξηθύθισλ ηδξύζεθε από ηνλ Πέηρο Κωνζηανηίνοσ θαη πξνζαλαηνιίζζεθε ζηελ θαηαζθεπή θπξίσο ειαθξώλ θνξηεγώλ. Σν 1965 ζρεδίαζε ην πξώην ηεο επηβαηεγό ηξίθπθιν απηνθίλεην πνπ βαζηδόηαλ ζε θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο BMW 125 cc. Σν πξσηόηππν απηό δελ έθζαζε πνηέ ζηελ γξακκή παξαγσγήο. Σν 1973 θαηαζθεύαζε ην ΒΔΣ 5νν πνπ έθεξε θηλεηήξα FIAT 500 cc ην νπνίν όκσο παξήρζε ζ ειάρηζηα θνκκάηηα. Γελ κπόξεζε λα πάξεη έγθξηζε ηύπνπ θαη ε επηρείξεζε ζηακάηεζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην (από ην SeatBelt-gr) BIOMAN Γύν Έιιελεο κεραληθνί ηδξύνπλ ην 1967 κηα εηαηξεία ζην Κνξσπί όπνπ ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ αλπςσηηθά θαη όρη κόλν κεραλήκαηα κε αξθεηή επηηπρία. Γελ ιεηηνπξγεί πιένλ. TANGALAKIS TEMAΥ

23 ήκεξα ε ΣΔΜΑΥ ζεσξείηαη ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζηελ Διιάδα. Πην πξηλ θαη κε ηελ νλνκαζία «TANGALAKIS» ππήξμε έλαο ηζηνξηθόο θαηαζθεπαζηήο ακαμσκάησλ (θαη όρη κόλνλ) ιεσθνξείσλ ζηελ ρώξα καο. ηελ Διιάδα είραλ (θαη έρνπλ) δξαζηεξηνπνηεζεί, πάλσ από 100 θαηαζθεπαζηέο ακαμσκάησλ ιεσθνξείσλ αιιά ε TANGALAKIS ήηαλ κηα από ηηο θαιύηεξεο. Σν 1922 ζπλελώλεηαη κε ηνλ Γ.ΣΟΤΡΝΗΚΗΩΣΖ θαη από ην 1925 αξρίδεη λα ρηίδεη ακαμώκαηα ιεσθνξείσλ πάλσ ζε εηζαγόκελα ζαζί. Σν 1934 ρσξίδεη από ηνλ ζπλεηαίξν ηνπ θηηάρλεη δηθή ηνπ εηαηξεία θαη γίλεηαη εγέηηδα ζηνλ ηνκέα ηεο, γηα πεξηζζόηεξα από 30 ρξόληα. Σν 1937 πάλσ ζε κεραληθά κέξε από DKW θηηάρλεη θαη ην πξώην επηβαηεγό πνπ δελ πξνρώξεζε ιόγσ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Σν 1963 κεηά από ζθιεξό αληαγσληζκό κε άιινπο θαηαζθεπαζηέο αιιάδεη πνξεία θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ INTERNATIONAL HARVESTER αξρίδεη λα θηηάρλεη θαη ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζαζί. Σν 1965 δεκηνπξγεί ηελ «ΣΔΜΑΥ» κε απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε ηελ θαηαζθεπή ππξνζβεζηηθώλ θαη ζπλαθώλ νρεκάησλ, απαζρόιεζε πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010 Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης Μάθημα:Τεχνολογία Ρέθυμνο 2009-2010 Τν λαππεγείν (Shipyard, yard) απνηειεί κνλάδα - ρώξν πνπ αλήθεη ζην θξάηνο άκεζα ή έκκεζα ή ζε ηδησηηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα