ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΤΥΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγος Γ. Γεωργόπουλος ή ή ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. Βοικ.32242/2494/14 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ Εξ.Επείγον ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και καθορισµός δικαιούχων δ δόσης των ενισχύσεων του εδαφίου δ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2963/2001 αναφορικά µε την αντικατάσταση λεωφορείων ιδιοκτησίας ΤΕΛ Α.Ε. ή µετόχων αυτών, µε καινούργια ή µεταχειρισµένα έως πέντε (5) ετών, καθώς και καθορισµός νέων/πρόσθετων δικαιούχων [αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως ] Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΤΥΩΝ α) του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α 229), του άρθρου 17 του ν. 3446/2006 (Α 49/ ), του άρθρου 14 του ν. 3717/2008 (Α 239), της παρ. 9 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α 82), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4233/2014, και ισχύει, β) του κανονισµού (Ε) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης εκεµβρίου 2006 «για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας», γ) της υπ αριθ. Β15595/1140/ (Β330) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, «αθορισµός δικαιούχων ενισχύσεων των επενδυτικών προγραµµάτων του άρθρου 12 του Ν.2963/2001», δ) της υπ αριθ. Β-10868/764 (Β265/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών-Επικοινωνιών «αθορισµός όρων προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασία κ.λ.π. για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών προγραµµάτων του άρθρου 12 του Ν.2963/2001 (Α 268)», όπως - 1 -

2 τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της υπ αριθ. οικ. Β-70092/5266 (Β 1771/ ) όµοιας και ισχύει, ε) της νοµοθεσίας που διέπει τις ηµόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2212/1952 (Α 266), των ν.δ. 2957/1954 και 4355/1964 και των β.δ. 120/1960 (Α 30) και 498/1960 (Α 109), καθώς και την απόφαση χδ 9035/ περί Γενικών ιατάξεων, που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηµατοδότηση κλπ έργων και µελετών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. στ) του ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του ράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και ευθύνη», το ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» και το ν. 3941/2011 «αταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείο Οικονοµικών» και ισχύει. ζ) του ν. 2860/2000 (Α 251) «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του οινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». η) του άρθρου 90 του «ώδικα για την υβέρνηση και τα υβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «ωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την υβέρνηση και τα υβερνητικά Όργανα». θ) του π.δ. 293/1999 (Α 263) «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους ν. 3897/2010 και 4053/2012 και ισχύει σήµερα. ι) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). ια) του π.δ. 118/2013 (Α 152) µε το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (Α 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ιβ) την αριθ. 329/2013 (ΦΕ Β 1655) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «αθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως έχει τροποποιηθεί. 2. Την ΣΑΕ 380 στην οποία είναι ενταγµένο το ενάριθµο, µε προϋπολογισµό ,00 ευρώ και πληρωµές, µέχρι , ,13 ευρώ

3 3. Την υ.α. υπ αριθ. Βοικ.62679/5365/ (Α Α: ΒΛ0Ζ1-Τ0Μ), η οποία περιέχει τον πίνακα δικαιούχων των εν θέµατι ενισχύσεων για την καταβολή της γ δόσης σε ποσοστό 26% της συνολικής ανά δικαιούχο απαίτησης (δικαιούµενης επιδότησης). 4. Την υπ αριθ. 20/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία εγκρίνεται η χρηµατοδότηση της ΣΑΕ 380 Π Ε µηνός Μαΐου 2014 µε το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα εννέα ευρώ ( ). 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη τριών εκατοµµυρίων εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ), η οποία θα βαρύνει το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Οι ιδιοκτήτες λεωφορείων που αντικατέστησαν κυκλοφορούντα λεωφορεία ενταγµένα σε ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ και διατηρούν έως σήµερα την ιδιοκτησία αυτών, εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Στους δικαιούχους περιλαµβάνονται, επίσης, όσοι κατέστησαν, από κληρονοµιά, από χαριστική /δωρεά εν ζωή ή άλλη αποτυπωµένη σε έγγραφο τύπο αιτία, ιδιοκτήτες ιδανικού µεριδίου ή ολόκληρου λεωφορείου, ενταγµένου σε ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ. 2. Μετά την καταβολή της γ δόσης βάσει της ανωτέρω υ.α., σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες υ.α., την υ.α. καταβολής α δόσης αριθ /5153/12/ (Α Α: Β4ΜΕ1-ΞΝ), τη συµπληρωµατική αυτής 54834/5239/12/ (Α Α: Β4ΜΓ1-ΒΟΕ), καθώς και την υ.α. καταβολής της β δόσης αριθ /1977/ (Α Α: ΒΕΑ81-Ψ9Ζ) έχει καταβληθεί στους οριζόµενους δικαιούχους το 93,5% επί της συνολικής ανά δικαιούχο απαίτησης. Η υπολειπόµενη, δ δόση της δικαιούµενης ενίσχυσης που προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α 268) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται σε του ανά δικαιούχο συνολικού ποσού απαίτησης, ούτως ώστε να εξοφληθεί το σύνολο της επιδότησης µετά την καταβολή της εν λόγω δόσης. Η καταβολή της δ δόσης θα γίνει µε την έκδοση επιταγής της Τραπέζης της Ελλάδος στο όνοµα των φυσικών προσώπων /(συν-)ιδιοκτήτων των Λ..Χ. ή επ ονόµατι των ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ στην περίπτωση των ιδιόκτητων λεωφορείων τους. 3. Με την παρούσα απόφασή µας, παράλληλα µε την καταβολή της δ δόσης, πραγµατοποιείται η καταβολή της γ ή και προηγούµενων ανείσπρακτων δόσεων προς τους δικαιούχους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

4 4. Παράλληλα, µε την παρούσα απόφασή µας καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 13 του ν. 4233/2014νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και στους οποίους καταβάλλεται το σύνολο της απαίτησής τους (100%). Η συνολική δαπάνη για τους δικαιούχους του ανωτέρω Παραρτήµατος ανέρχεται σε τετρακόσιες σαράντα µία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ ( ). 5. Όλοι ανεξαιρέτως οι περιλαµβανόµενοι στην παρούσα απόφαση δικαιούχοι υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, µε την οποία θα επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, όπως αναγράφονται στους Πίνακες: των στοιχείων των (συν-)ιδιοκτητών, του αριθµού κυκλοφορίας Λ..Χ. ενταγµένου στην ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ, του ποσού του τιµολογίου αγοράς (προ ΦΠΑ), του ποσοστού (συν-) ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα θα βεβαιώνουν ότι το Λ Χ παραµένει στην κατοχή τους κατά την ηµεροµηνία ανάληψης των χρηµάτων. Επιπροσθέτως, θα επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ανονισµός (Ε) αριθµ. 1998/2006 σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασία, ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, εν προκειµένω, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι µέτοχος σε άλλο Λ Χ µε ιδανικό µερίδιο που υπερβαίνει το 50% κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ), καθώς και ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. 6. Όσον αφορά αιτήσεις (συν-)ιδιοκτητών Λ Χ που ήταν ενταγµένα σε ΤΕΛ σε σχέση µε την εν θέµατι ενίσχυση, οι οποίοι παραµένουν σε εκκρεµότητα ενόψει σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του ράτους και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, θα περιληφθούν σε νεώτερη απόφασή µας, µε χρέωση του υπολοίπου της πίστωσης της ΣΑΕ Ορίζουµε υπολόγους-διαχειριστές για τις ως άνω καταβολές στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός Υποδοµών και Αντικατάσταση Λεωφορείων Συγκοινωνιακών Φορέων Ν. 2963/2001» και κωδικό αριθµό 2003ΣΕ , το οποίο είναι ενταγµένο στο Π Ε οικονοµικού έτους 2014 και στη ΣΑΕ 380 µε συνολικό προϋπολογισµό ,00 ΕΥΡΩ, τους ακόλουθους: α) τον υπάλληλο της ιεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών της Γεν. /νσης Μεταφορών, Γεωργόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 1 έως 11. β) την υπάλληλο της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αικατερίνη Σκλάβου του Μάρκου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 12 έως

5 γ) την υπάλληλο της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Μποµπολή Σµαρούλα του Θεοδώρου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 24 έως 32. δ) τον υπάλληλο της ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών & ιαχείρισης Υλικού της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τσουράπα Χαράλαµπο του Αλεξάνδρου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 33 έως 42. Για τις ανείσπρακτες δόσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (σύνολο διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ πενήντα πέντε λεπτά, ,55 ), καθώς και για τους νέους δικαιούχους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (σύνολο τετρακόσιες σαράντα µία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ, ) υπόλογος ορίζεται ο κατά περίπτωση ορισθείς ανά α/α ΤΕΛ βάσει της ανωτέρω παρ. 7. Ο λογαριασµός του εν λόγω έργου τηρείται στο εντρικό ατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος και πιστώνεται µε τα ποσά που µεταβιβάζονται µε εντολή του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 8. Οι υπόλογοι-διαχειριστές του έργου αυτού υποχρεούνται: α) Να επικοινωνήσουν άµεσα µε την Τράπεζα της Ελλάδος (εντρικό ατάστηµα) για την υποβολή δείγµατος υπογραφής, παραλαβή των αναγκαίων εντύπων επιταγών κλπ. β) Να καταβάλουν τις χρηµατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του υπόψη έργου, µε βάση πάντοτε τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά και παραστατικά. Ειδικότερα οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίσουν: Εξουσιοδότηση στον νόµιµο εκπρόσωπο της ΤΕΛ Α.Ε. ή σε όποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ορίζεται κατά περίπτωση για την παραλαβή της επιταγής της ΤτΕ, σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο δικαιούχος αυτοπροσώπως. Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας από την οικεία ΟΥ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από ΙΑ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από ΟΑΕΕ Υπεύθυνη ήλωση -επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής- της ανωτέρω παρ. 5. Σε περίπτωση µεταβολών/µεταβιβάσεων από κληρονοµική ή χαριστική αιτία/δωρεά εν ζωή, έγγραφα που τεκµηριώνουν τη σχετική µεταβολή (κληρονοµητήρια, γονικές παροχές κλπ.), εφόσον δεν έχουν προσκοµιστεί σε προηγούµενες πληρωµές ή δεν προκύπτει. από κάθε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ανά ΤΕΛ για την οµαδική παραλαβή επιταγών: ΦΕ καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της - 5 -

6 αντίστοιχης ΤΕΛ Α.Ε. και ΦΕ εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συγκεκριµένης ΤΕΛ Α.Ε. ΑΔΑ: ΒΙΙΨ1-ΗΕ γ) Να συγκεντρώσουν και να διατηρήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που αναφέρονται στις πληρωµές του υπόψη έργου και να τα υποβάλουν για κάθε πληρωµή στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων προς τακτοποίηση αυτών και απαλλαγή τόσο αυτών, ως υπολόγων, όσο και των διατακτών. Ηµεροµηνία απόδοσης του λογαριασµού από κάθε υπόλογο ορίζεται η 31 η Οκτωβρίου Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Γεωργόπουλος Γιώργος ΠΙΝΑΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Υπ.ΥΠ.ΜΕ& Ι. α) Ορισθέντες Υπόλογοι β) Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ιδίου Υπουργείου 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα Σχέσεων µε το ηµόσιο Πανε/µίου 21, Αθήνα ΑΠΟ ΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Γραφείο Υφυπουργού 2) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 3) Γενικό /ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 4) Γενικό /ντή Μεταφορών 5) Πανελλαδική Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) Πειραιώς Αθήνα - 6 -

7 ΕΣΩΤΕΡΙΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1) /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2) /νση Επιβατικών Μεταφορών Τµήµα Υπεραστικών Συγκοινωνιών - 7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ πινάκες δικαιούχων ενισχύσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / 1. ΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΕΒ 4840 Μ ,50 ΧΡΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ.σταμουλη ΜΕΗ ,00 ΧΡΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ τ.ων ΜΕΗ ,00 ΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΕΗ ,00 ΤΣΑΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΗ ,00 ΑΡΑΜΠΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΗ ,00 ΒΑΡΑΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΜΕΗ ,00 ΣΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,63 ΜΕΗ ΣΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,63 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,50 ΜΕΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,50 ΡΗΤΙΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MEH 2050 K ,80 ΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,25 ΜΕΗ ΟΥΒΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,75 ΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ,20 ΜΕΗ ,00 ΑΠΕΛΛΑΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ , ,00 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,50 ΜΕΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 ΒΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΗ ,00 ΜΟΥΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΗ ,30 ΒΑΡΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΗ ,00 ΖΑΡΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΕΗ ,00 ΑΡΑΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΗ ,25 ΠΑΛΟΥΣΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΗ ,20 ΣΑΡΛΙΓΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΜΕΗ ,57 ΡΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΗ ,01 ΑΡΑΛΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΗ , ,94 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΕΗ ,50 2. ΤΕΛ Επαρχίας Θήβων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / [ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΒΙΜ ,05 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / 3. ΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ ,50 ΣΑΡΙ ΑΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ ,00 ΥΠΡΙΩΤΑΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΤ ,13-8 -

9 4. ΤΕΛ Θεσπρωτίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΗΝΒ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΠΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΗΝΒ ΟΝΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΟΝΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ 75 0* 0* ΗΝΒ ΝΤΟΥΑ ΣΟΦΙΑ ,25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΗΝΕ ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,00 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ τ. ΜΙΧΑΗΛ ΗΝΕ ,80 ΧΑΡΙΣΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΝΕ ,50 ΣΟΡΟΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΝΕ ,50 ΓΕΩΡΓΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΦΑΤΣΙΟΣ ΣΟΦΟΛΗΣ ,00 ΗΝΕ ΛΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ ,00 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ,00 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΩΡΑΤΗ ΗΝΕ ,50 ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΗΝΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 5.126,55 [ΤΣΙΓΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΗΝΕ ,00 MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΤΖΙΜΑΣ ΖΗΟΣ ,75 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 12, ,50 645,94 ΗΝΕ ΛΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12, ,50 645,94 ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 ΒΕΡΜΠΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ,50 ΗΝΕ ΒΕΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ.ΤΗΛΕΜΑΧ ,50 ΣΟΡΟΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ,88 ΗΝΕ ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,63 [ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΗΝΕ MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε ,00 ΓΙΑΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,18 ΗΝΕ ΓΙΑΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ,82 ΦΑΡΜΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΝΕ ,00 ΜΠΕΖΑΣ ΗΡΑΛΗΣ ,15 ΗΝΕ ΜΠΕΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ,15 ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΝΕ ,00 ΓΕΩΡΓΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ τ.ηραλη ΗΝΕ ,00 ΓΙΑΝΝΑΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΗΝΕ ΣΥΤΟΥΝΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,00 * Λόγω υπέρβασης ορίου του κανονισµού 1998/2006 (σε συνδυασµό µε την προηγούµενη εγγραφή) ΑΙΝ / ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΕ.ΘΕ. Α.Ε. ΗΝΕ % * 3.250,00 ΜΕ.ΘΕ. Α.Ε ΗΝΕ % * 3.250,00 * Λόγω υπέρβασης (σε συνολική απαίτηση) του ορίου του κανονισµού 1998/

10 5. ΤΕΛ Θήρας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ ΑΙΝ ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ / / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜ ,30 6. ΤΕΛ εφαλληνίας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΖ 2050 Μ ,50 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,75 ΕΖ 2190 Μ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,75 ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ 5320 Μ ,00 ΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ,71 ΕΖ ΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ,59 ΟΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,13 ΕΖ ΟΟΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,18 ΟΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΖ ,30 ΛΥΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ,00 ΕΖ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,00 ΜΑΡΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΖ ,00 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ τμιχ ΕΖ ,00 ΟΟΣΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΖ ,30 ΦΩΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΕΖ ,30 7. ΤΕΛ ορινθίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΝ , ,47 Ι ΑΣΑΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΡΝ ,00 Ι ΑΣΑΛΟΥ ΩΝ/ΝΟΣ ΡΝ ,00 [ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΡΝ ,30 ΤΣΙΡΑΗ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΡΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4.980,30 ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΝ 3967 Μ ,00 ΟΛΟΟΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΝ ,00 [ΟΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΡΝ ,00 ΑΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΡΝ ,80 ΜΠΑΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΝ ,80 ΡΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΡΝ ,00 ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΡΝ 4685 ΡΝ 4684 ΡΝ 4682 ΡΝ ,00 ΜΠΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΝ 4850 Μ ,

11 8. ΤΕΛ Λακωνίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ , ,14 ΑΝΤΩΝΑΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΑΗ ,00 ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ,00 ΟΣΙΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΑΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ,50 ΑΗ ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,50 ΒΛΑΧΑΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΗ ,00 ΣΤΑΘΑΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ,00 ΧΡΙΣΤΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΗ , ΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.773,47 [ΟΝΙ ΙΤΣΙΩΤΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΑΗ ,80 MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΦΩΤΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΗ , , ,47 ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ , , ,97 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ , ,73 ΑΗ ,28 ΧΡΙΣΤΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ , ,73 ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ ,00 ΠΕΡ ΙΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ,50 ΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ 5290 Μ ,00 9. ΤΕΛ Αργολίδας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΛΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτΩΝ/ΝΟΥ 100% [46.213,86] 4.806,24 ΑΡΜ ,95 [µεταβίβαση µερίδιο Λιάτα Ανδρ.] 0 [27.728,32] 0 ΣΧΙΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΜ ,50 ΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΜ ,38 ΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΟΛΑΟΥ ,13 ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΡΜ ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 ΟΥΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜ ,50 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣκληρον. ΑΡΜ ,50 ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜ ,50 ΟΥΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,13 ΑΡΜ ΟΥΒΙΑΣ ΑΣΗΜΑΗΣ ,13 ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,75 ΑΡΜ ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΡΜ ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΩΝ/ΝΑ ,75 ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΩΝ/ΝΑ ΑΡΜ ,50 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,57 ΑΡΜ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,68 ΜΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΜ ,50 ΑΛΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΡΜ ,05 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜ , ,97 ΜΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 66, , ,16 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτΝΙ ΑΡΜ , , ,50 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τνι 17,00 835,38 ΒΛΑΧΟΥΡΙΑΟΣ ΜΕΡΟΥΡΙΟΣ ,74 ΑΡΜ ,28 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,

12 ΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜ ,80 ΦΑΡΜΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΜ ,20 ΣΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜ ,70 ΒΟΡΡΙΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝ ,93 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜ ,50 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ,13 ΑΡΜ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ,00 ΓΙΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΡΜ ,75 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜ , ,31 ΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤ γον.παρ ,43 ΑΡΜ ΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,43 ΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤ γον.παρ , ,13 ΑΡΜ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ , ,13 ΤΕΛ Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Α.Ε. ΑΡΜ , , , ΤΕΛ Αρκαδίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 ΤΡΖ ΜΙΡΟΥΛΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,50 [ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΤΡΖ ,00 Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΑΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΖ ,00 ΓΙΑΝΝΑΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΖ ,75 ΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΖ ,50 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΖ ,50 [ΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΝΙΟΛΑΟΥ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΖ 4546 ΤΡΖ , ΤΕΛ Άρτας ΑΔΑ: ΒΙΙΨ1-ΗΕ ,50 ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΗ ,50 ΒΑΣΙΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΗ ,75 ΟΥΤΣΙΟΥΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΗ , ,32 ΜΠΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΤΗ ,00 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΗ ,00 ΣΑΛΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΗ ,50 ΨΥΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ.ΝΙΟΛ ΑΤΗ ,50 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΗ ,00 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΗ , ,47 ΜΗΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣτ.ΙΩΑΝ ,12 ΑΤΗ , ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΕΤΑΡΙΟΣτ.ΙΩΑΝ ,35 ΓΡΥΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΗ , ,47 ΤΣΑΓΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ,73 ΑΤΗ ,28 ΤΣΑΓΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ , ,73 ΜΑΛΕΣΟΥ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΤΗ ,00 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΩΝ/ΝΟΥ ΑΤΗ ,50 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΤΗ ,

13 12. ΤΕΛ Αχαΐας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖΒ ,50 ΜΑΝΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΖΒ ,50 ΟΡ ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖΒ ,80 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΒ ,50 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ,50 ΑΖΒ ΦΕΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,50 ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΑΖΒ ,50 ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΗΖ 6284 Μ ΧΡΗΣΤΟΥ 1.248,00 ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΖΒ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΒ ,00 ΜΑΝΤΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,70 ΑΖΒ ΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ,80 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΒ ,75 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΖΒ ,80 ΥΡΙΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΗ ,40 ΑΖΕ ΥΡΙΑΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,40 ΥΡΙΑΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΗ ΑΖΒ ,00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΕ ,00 ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΖΕ ,30 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖΕ ,50 ΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑσύζυγος ΑΖΕ * [91.500/2] 2.973,75 ΩΤΣΙΑ ΕΣΠΟΙΝΑ 33, ,33 ΩΤΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΖΕ , ,33 ΩΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 33, ,00 ΤΣΑΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ,07 ΑΖΕ ΤΣΑΑ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ , ,07 ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΕ ,00 ΓΟΤΣΟΥΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΑ κληρον ,75 ΑΖΒ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ τέκνο ,75 * µεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας σε τρίτους του άλλου 50% [25%+25%] 13. ΤΕΛ Γρεβενών ΑΙΝ ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΝΕ , ,62 ΦΑΤΣΙΟΣ ΣΟΦΟΛΗΣ ΡΝΕ , , ,10 ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΝΕ , ,10 ΛΙΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33, , ,16 ΜΑΝ ΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΝΕ , , ,16 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ , ,16 ΠΟΡΑΒΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΡΝΕ ,00 ΖΙΑΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΝΕ ,50 ΓΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΝΕ ,80 ΠΟΡΑΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΝΕ ,

14 14. ΤΕΛ ράµας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ,76 91,57 ΑΝΑΝΙΑ ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΜΤ , , ,67 ΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,24 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΡΜΤ ,50 ΜΑΡΜΑΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΜΤ ,55 ΜΠΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,53 ΡΜΤ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ,53 ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΤ ,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΘΩΜΑΣ ΡΜΤ ,30 ΜΑΜΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΤ ,30 ΧΑΤΖΗΥΡΙΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ,15 ΡΜΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΘΩΜΑΣ ,15 ΑΡΙΤΙ ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΜΤ ,80 ΧΑΙΤΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,65 ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 16, , ,76 ΡΜΤ ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 16, , ,76 ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 16, , ,13 ΧΑΙΤΙ ΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ,65 ΡΜΤ ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ,65 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,74 ΡΜΤ ,28 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,

15 15. ΤΕΛ Έβρου ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ( ) ΕΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒ ,00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ ,50 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΟΘΕΑ ΕΒ ,50 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΒ 7510 Μ ,00 ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΛΗΣ ,00 ΕΒ 7505 Μ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,00 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΟΘΕΑ ,50 ΖΛΑΤΙΝΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΕΒ 7389 Μ ,25 ΖΛΑΤΙΝΟΥ Η ΑΘΗΝΑ ,25 ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΒ 7669 Μ ,00 ΑΡΓΥΡΙΑ ΗΣ ΣΙ ΕΡΗΣ ΕΒ ,50 ΜΑΝ ΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒ ,00 ΝΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΒ ,00 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 51, , ,19 ΕΒ ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ 48, , ,61 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ,00 ΕΒ 8198 Μ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΟΜΝΑ ,00 ΜΑΝ ΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΒ ,00 ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ,80 ΕΒ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,70 ΡΟΥΣΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΒ ,80 ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ,80 ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΕΒ ,50 ΟΪΝΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ,50 ΕΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ,50 ΠΟΛΥΖΩΙ ΗΣ ΖΗΣΗΣ ΕΒ ,50 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ,50 ΧΑΤΖΗΛΟΥ ΗΣ ΒΑΙΟΣ ΕΒ ,50 ΜΠΕΝΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ , ,77 ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ,75 ΕΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ,75 ΓΙΑΓΟΥΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ,25 ΕΛΟΥ ΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΕΒ ,13 ΣΤΑΝΕΛΟΥ ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ,13 ΑΛΠΙΝΗ κληρον 25 ΗΜΗΤΡΑ 243,75 ΕΒ 7368 Μ ΝΤΑΦΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ αν. τέκνο 37,5 365,63 ΝΤΑΦΟΥ ΩΝ/ΝΑ αν. τέκνο 37,5 365,63 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κληρον 50 ΛΕΥΟΘΕΑ 552,50 ΕΒ 7390 Μ ΣΠΥΡΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 50 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 552,50 * αντλεί δικαίωµα εκ κληρονοµίας αντί του Μιλτσακάκη Ιωάννη (ανταλλαγή µεριδίων µε πατέρα Σιδηρόπουλο Άγγελο) ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑ κληρον ,75 ΕΒ ΛΩΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,

16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16. ΤΕΛ Ευρυτανίας ΑΙΝ ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΗΑ , ,80 ΑΛΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΑ ,30 ΓΟΡΟΓΙΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΗΑ , ΤΕΛ Ζακύνθου ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΖΑΖ * 6.500,00 * Λόγω υπέρβασης ορίου του ανονισµού 1998/ ΤΕΛ Ηλείας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ *αινουργές σε αντικατάσταση καινουργούς ελαττωµατικού ΗΑΜ 9820, ενταγµένο στην ίδια ΤΕΛ Α.Ε. ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΑΝ ,20 ΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΗΑΝ ,25 ΑΡΑΜΕΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΑΝ ,75 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΑΝ ,00 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΑΝ ,18 ΤΣΟΥΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτ.Νικολ. ΗΑΝ ,48 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΗΑΝ ,50 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΑΝ ,60 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΑΝ ,25 ΧΡΥΣΑΝΘΑΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,50 ΗΑΝ ΧΡΥΣΑΝΘΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ,50 ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΗΑΝ ,66 ΑΛΑΜΠΟΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΑΝ ,50 ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΗΑΝ ,50 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΑΝ ,00 Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΑΜ 3444* ,

17 19. ΤΕΛ Ηµαθίας ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,80 ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,10 ΑΣΙΑΤΙ ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΗΜΝ 2256 Μ ,80 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ,80 ΑΡΑΛΑΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,50 ΖΟΥΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΗ 4967 Μ ,50 ΤΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΗΜΧ ,50 ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΜΧ ,00 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΜΧ ,00 [ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] λόγω σύµβασης εκχώρησης 6.052,80 ΗΜΧ απαίτησης της εκδοχέας: συν 140 * MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε ,80 ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,75 ΗΜΧ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ,75 [ΑΜΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΑΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. ΗΜΧ ,15 ΑΣΙΑΤΙ ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΗΜΧ ,00 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΗΜΧ ,00 [*140 ακυρωθείσα/ανείσπρακτη επιταγή ΙΑ Βέροιας σε βάρος Αλεξίου Αθ. παρακρατήθηκε στη γ δόση επεστράφη από ΙΑ εξοφλήθηκε από δικαιούχο] 20. ΤΕΛ Ιωαννίνων ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΙ ,00 ΑΤΣΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΙ ,50 ΗΜΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΝΙ ,01 ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,65 ΒΑΣΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,65 ΓΟΥΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΝΙ 3727 Μ ,50 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,50 ΜΠΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΝΙ ,50 ΛΙΟΝΤΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΙΝΙ 3839 Μ ,50 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΑΤΕΡΙΝΗ ,50 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΝΙ ,42 ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,42 ΜΠΙΛΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΙΝΙ ,75 ΜΠΙΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ,50 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ , ΤΕΛ αβάλας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΟΠΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡ ,50 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ [ΒΡ4507] ΒΤ1581* 5.565,30 ΟΥΡΤΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡ , ,38 [ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΒΡ ,30 MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. *Λόγω κλοπής πινακίδας ΒΡ 4507 αντικατάσταση µε ΒΤ

18 22. ΤΕΛ αρδίτσας ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ,00 ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ ,00 ΠΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ,00 ΡΙΕΛΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΜ ,00 ΙΒΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΜ ,00 ΑΠΩΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ ,50 ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣτ.ΩΝ/ΝΟΥ ,25 ΑΜ ΜΠΑΑΤΣΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,25 ΤΕΛ Ν. ΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. KAM1710 K ,00 ΑΤΟΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΜ ,80 ΜΠΡΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΜ ,00 ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΑΜ ,00 ΠΕΣΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΜ ,00 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ , ΤΕΛ αστοριάς ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,25 ΤΕ ΤΣΑΜΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,75 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ,00 ΤΕ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ,00 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΤΕ ΒΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 37, , ,40 ΤΣΑΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ , , ,40 ΙΑΣΩΝΙ ΗΣ ΙΑΣΩΝ ,56 ΓΑΜΠΕΣΗ ΖΩΗ ΤΕ , ,47 ΛΙΑΝΤΖΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΤΕ , ,47 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,25 ΤΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ* ,25 *Γονική Μέριµνα ανηλίκου τέκνου ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΝ ΡΟΝΙΗ (επ ονόµατί της επιταγή) 24. ΤΕΛ έρκυρας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΜ ,50 ΤΖΩΡΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,50 Υ 7568 Μ ΜΑΝΗ ΑΙΑΤΕΡΙΝΗ ,

19 25. ΤΕΛ ιλκίς ΑΙΝ / ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΖ ,00 [ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ] µεταβίβαση ΙΖ ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ * 1.040,00 ΙΖ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,38 [ΟΥΤΣΟΩΣΤΑΣ.] µεταπώληση ΙΖ ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΖ , ,47 ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ,74 ΙΖ ,28 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΣΜΑΣ ,74 ΑΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΙΖ , ,47 ΠΕΡΒΙΖΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΖ , ΙΖ , ,00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΖ 7445, , ΙΖ , ,00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 0** 0** ΙΖ ,28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,60 954,69 ΜΑΙ ΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ,78 ΓΑΙΤΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΖ ,78 ΟΤΣΑΝΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ,98 ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΖ ,00 * Προς συµπλήρωση του ορίου ανονισµού 1998/2006/Ε σε συνδυασµό µε την προηγούµενη εγγραφή (ΙΖ 7441) ** Λόγω υπέρβασης του ορίου ανονισµού 1998/2006/Ε σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες εγγραφές (ΙΖ 7445 & ΙΖ 7469) ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Έγγραφος ΟΥΤΣΟΩΣΤΑΣ Τύπος ΗΜΗΤΡΙΟΣ εκχώρησης τγεωργιου δικαιώµατος ΙΖ 6866 ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ * 1.389,38 * Λόγω υπέρβασης του ορίου ανονισµού 1998/2006/Ε σε συνδυασµό µε εγγραφές για τα ΙΖ 7441 & ΙΖ

20 26. ΤΕΛ οζάνης ΑΙΝ / ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΟΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣτ.Χρήστου [ΖΤ 4406] , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣτ.Χρήστου ΖΧ 3382* ,25 ΤΣΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΤ ,30 ΝΕΒΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΖΤ ,30 ΑΡΑ ΗΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΖΤ ,30 ΠΗΤΤΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΖΝ 6610 Μ ,00 ΛΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ,00 ΖΤ ΠΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,00 ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 33, ,20 [ΖΤ 5180] ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33, ,20 ΖΧ 4607* ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33, ,20 ΤΕΓΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΖΤ ,00 ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΤ ,50 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΖΤ ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΟΛΑΟΣ ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ τ. ΩΝ/ΝΟΥ KZT 5500 K ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΟΛΑΟΣ τ ΩΝ/ΝΟΥ ΖΤ ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΟΛΑΟΣτ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΤ ,80 ΣΙΩΖΟΥ ΖΩΗ ΖΤ , ,47 ΑΜΡΑΤΖΙ ΗΣ ΝΙΗΤΑΣ ΖΤ ,50 ΦΑΣΝΑΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΤ 5517 Μ ,50 ΟΥΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ,50 ΥΠΕΡΑΣΤΙΟ ΤΕΛ Ν. ΟΖΑΝΗΣ ΑΕ ΖΤ ,00 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΤ 6016 Μ ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΤ ,80 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 ΖΤ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ τ. ΝΙΟΛΑΟΥ ,71 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΙΑΤΕΡΙΝΗ τ.νιολαου ΖΤ , ,71 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τ. ΝΙΟΛΑΟΥ ,04 ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,25 ΖΤ ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,25 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ,63 ΖΤ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ ,63 ΒΕΤΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΤ ,50 ΥΠΕΡΑΣΤΙΟ ΤΕΛ Ν. ΟΖΑΝΗΣ ΑΕ ΖΤ ,00 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΖΤ ,00 Σηµείωση: Στον δικαιούχο της υ.α. α δόσης Μπατσίλα Γεώργιο έχει εξοφληθεί το υπόλοιπο οφειλής παλαιάς χρηµατοδότησης της και πλέον δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα *Λόγω κλοπής πινακίδων, αντικατάσταση

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ekatanalotis.gr

http://www.ekatanalotis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ /ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α) /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 16 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε το Γηροκοµείο της Αµφισσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα