ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΤΥΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγος Γ. Γεωργόπουλος ή ή ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. Βοικ.32242/2494/14 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ Εξ.Επείγον ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και καθορισµός δικαιούχων δ δόσης των ενισχύσεων του εδαφίου δ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2963/2001 αναφορικά µε την αντικατάσταση λεωφορείων ιδιοκτησίας ΤΕΛ Α.Ε. ή µετόχων αυτών, µε καινούργια ή µεταχειρισµένα έως πέντε (5) ετών, καθώς και καθορισµός νέων/πρόσθετων δικαιούχων [αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως ] Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΤΥΩΝ α) του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α 229), του άρθρου 17 του ν. 3446/2006 (Α 49/ ), του άρθρου 14 του ν. 3717/2008 (Α 239), της παρ. 9 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α 82), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4233/2014, και ισχύει, β) του κανονισµού (Ε) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης εκεµβρίου 2006 «για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας», γ) της υπ αριθ. Β15595/1140/ (Β330) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, «αθορισµός δικαιούχων ενισχύσεων των επενδυτικών προγραµµάτων του άρθρου 12 του Ν.2963/2001», δ) της υπ αριθ. Β-10868/764 (Β265/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών-Επικοινωνιών «αθορισµός όρων προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασία κ.λ.π. για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών προγραµµάτων του άρθρου 12 του Ν.2963/2001 (Α 268)», όπως - 1 -

2 τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της υπ αριθ. οικ. Β-70092/5266 (Β 1771/ ) όµοιας και ισχύει, ε) της νοµοθεσίας που διέπει τις ηµόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2212/1952 (Α 266), των ν.δ. 2957/1954 και 4355/1964 και των β.δ. 120/1960 (Α 30) και 498/1960 (Α 109), καθώς και την απόφαση χδ 9035/ περί Γενικών ιατάξεων, που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηµατοδότηση κλπ έργων και µελετών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. στ) του ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του ράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και ευθύνη», το ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» και το ν. 3941/2011 «αταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείο Οικονοµικών» και ισχύει. ζ) του ν. 2860/2000 (Α 251) «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του οινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». η) του άρθρου 90 του «ώδικα για την υβέρνηση και τα υβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «ωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την υβέρνηση και τα υβερνητικά Όργανα». θ) του π.δ. 293/1999 (Α 263) «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους ν. 3897/2010 και 4053/2012 και ισχύει σήµερα. ι) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). ια) του π.δ. 118/2013 (Α 152) µε το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (Α 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ιβ) την αριθ. 329/2013 (ΦΕ Β 1655) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «αθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως έχει τροποποιηθεί. 2. Την ΣΑΕ 380 στην οποία είναι ενταγµένο το ενάριθµο, µε προϋπολογισµό ,00 ευρώ και πληρωµές, µέχρι , ,13 ευρώ

3 3. Την υ.α. υπ αριθ. Βοικ.62679/5365/ (Α Α: ΒΛ0Ζ1-Τ0Μ), η οποία περιέχει τον πίνακα δικαιούχων των εν θέµατι ενισχύσεων για την καταβολή της γ δόσης σε ποσοστό 26% της συνολικής ανά δικαιούχο απαίτησης (δικαιούµενης επιδότησης). 4. Την υπ αριθ. 20/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία εγκρίνεται η χρηµατοδότηση της ΣΑΕ 380 Π Ε µηνός Μαΐου 2014 µε το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα εννέα ευρώ ( ). 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη τριών εκατοµµυρίων εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ), η οποία θα βαρύνει το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Οι ιδιοκτήτες λεωφορείων που αντικατέστησαν κυκλοφορούντα λεωφορεία ενταγµένα σε ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ και διατηρούν έως σήµερα την ιδιοκτησία αυτών, εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Στους δικαιούχους περιλαµβάνονται, επίσης, όσοι κατέστησαν, από κληρονοµιά, από χαριστική /δωρεά εν ζωή ή άλλη αποτυπωµένη σε έγγραφο τύπο αιτία, ιδιοκτήτες ιδανικού µεριδίου ή ολόκληρου λεωφορείου, ενταγµένου σε ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ. 2. Μετά την καταβολή της γ δόσης βάσει της ανωτέρω υ.α., σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες υ.α., την υ.α. καταβολής α δόσης αριθ /5153/12/ (Α Α: Β4ΜΕ1-ΞΝ), τη συµπληρωµατική αυτής 54834/5239/12/ (Α Α: Β4ΜΓ1-ΒΟΕ), καθώς και την υ.α. καταβολής της β δόσης αριθ /1977/ (Α Α: ΒΕΑ81-Ψ9Ζ) έχει καταβληθεί στους οριζόµενους δικαιούχους το 93,5% επί της συνολικής ανά δικαιούχο απαίτησης. Η υπολειπόµενη, δ δόση της δικαιούµενης ενίσχυσης που προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α 268) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται σε του ανά δικαιούχο συνολικού ποσού απαίτησης, ούτως ώστε να εξοφληθεί το σύνολο της επιδότησης µετά την καταβολή της εν λόγω δόσης. Η καταβολή της δ δόσης θα γίνει µε την έκδοση επιταγής της Τραπέζης της Ελλάδος στο όνοµα των φυσικών προσώπων /(συν-)ιδιοκτήτων των Λ..Χ. ή επ ονόµατι των ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ στην περίπτωση των ιδιόκτητων λεωφορείων τους. 3. Με την παρούσα απόφασή µας, παράλληλα µε την καταβολή της δ δόσης, πραγµατοποιείται η καταβολή της γ ή και προηγούµενων ανείσπρακτων δόσεων προς τους δικαιούχους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

4 4. Παράλληλα, µε την παρούσα απόφασή µας καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 13 του ν. 4233/2014νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και στους οποίους καταβάλλεται το σύνολο της απαίτησής τους (100%). Η συνολική δαπάνη για τους δικαιούχους του ανωτέρω Παραρτήµατος ανέρχεται σε τετρακόσιες σαράντα µία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ ( ). 5. Όλοι ανεξαιρέτως οι περιλαµβανόµενοι στην παρούσα απόφαση δικαιούχοι υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, µε την οποία θα επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, όπως αναγράφονται στους Πίνακες: των στοιχείων των (συν-)ιδιοκτητών, του αριθµού κυκλοφορίας Λ..Χ. ενταγµένου στην ΤΕΛ Α.Ε. ή ΤΕΛ, του ποσού του τιµολογίου αγοράς (προ ΦΠΑ), του ποσοστού (συν-) ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα θα βεβαιώνουν ότι το Λ Χ παραµένει στην κατοχή τους κατά την ηµεροµηνία ανάληψης των χρηµάτων. Επιπροσθέτως, θα επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ανονισµός (Ε) αριθµ. 1998/2006 σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασία, ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, εν προκειµένω, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι µέτοχος σε άλλο Λ Χ µε ιδανικό µερίδιο που υπερβαίνει το 50% κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ), καθώς και ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. 6. Όσον αφορά αιτήσεις (συν-)ιδιοκτητών Λ Χ που ήταν ενταγµένα σε ΤΕΛ σε σχέση µε την εν θέµατι ενίσχυση, οι οποίοι παραµένουν σε εκκρεµότητα ενόψει σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του ράτους και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, θα περιληφθούν σε νεώτερη απόφασή µας, µε χρέωση του υπολοίπου της πίστωσης της ΣΑΕ Ορίζουµε υπολόγους-διαχειριστές για τις ως άνω καταβολές στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός Υποδοµών και Αντικατάσταση Λεωφορείων Συγκοινωνιακών Φορέων Ν. 2963/2001» και κωδικό αριθµό 2003ΣΕ , το οποίο είναι ενταγµένο στο Π Ε οικονοµικού έτους 2014 και στη ΣΑΕ 380 µε συνολικό προϋπολογισµό ,00 ΕΥΡΩ, τους ακόλουθους: α) τον υπάλληλο της ιεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών της Γεν. /νσης Μεταφορών, Γεωργόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 1 έως 11. β) την υπάλληλο της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αικατερίνη Σκλάβου του Μάρκου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 12 έως

5 γ) την υπάλληλο της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Μποµπολή Σµαρούλα του Θεοδώρου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 24 έως 32. δ) τον υπάλληλο της ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών & ιαχείρισης Υλικού της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τσουράπα Χαράλαµπο του Αλεξάνδρου, µε Α.Φ.Μ , για τους δικαιούχους των Πινάκων µε α/α 33 έως 42. Για τις ανείσπρακτες δόσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (σύνολο διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ πενήντα πέντε λεπτά, ,55 ), καθώς και για τους νέους δικαιούχους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (σύνολο τετρακόσιες σαράντα µία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ, ) υπόλογος ορίζεται ο κατά περίπτωση ορισθείς ανά α/α ΤΕΛ βάσει της ανωτέρω παρ. 7. Ο λογαριασµός του εν λόγω έργου τηρείται στο εντρικό ατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος και πιστώνεται µε τα ποσά που µεταβιβάζονται µε εντολή του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 8. Οι υπόλογοι-διαχειριστές του έργου αυτού υποχρεούνται: α) Να επικοινωνήσουν άµεσα µε την Τράπεζα της Ελλάδος (εντρικό ατάστηµα) για την υποβολή δείγµατος υπογραφής, παραλαβή των αναγκαίων εντύπων επιταγών κλπ. β) Να καταβάλουν τις χρηµατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του υπόψη έργου, µε βάση πάντοτε τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά και παραστατικά. Ειδικότερα οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίσουν: Εξουσιοδότηση στον νόµιµο εκπρόσωπο της ΤΕΛ Α.Ε. ή σε όποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ορίζεται κατά περίπτωση για την παραλαβή της επιταγής της ΤτΕ, σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο δικαιούχος αυτοπροσώπως. Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας από την οικεία ΟΥ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από ΙΑ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από ΟΑΕΕ Υπεύθυνη ήλωση -επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής- της ανωτέρω παρ. 5. Σε περίπτωση µεταβολών/µεταβιβάσεων από κληρονοµική ή χαριστική αιτία/δωρεά εν ζωή, έγγραφα που τεκµηριώνουν τη σχετική µεταβολή (κληρονοµητήρια, γονικές παροχές κλπ.), εφόσον δεν έχουν προσκοµιστεί σε προηγούµενες πληρωµές ή δεν προκύπτει. από κάθε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ανά ΤΕΛ για την οµαδική παραλαβή επιταγών: ΦΕ καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της - 5 -

6 αντίστοιχης ΤΕΛ Α.Ε. και ΦΕ εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συγκεκριµένης ΤΕΛ Α.Ε. ΑΔΑ: ΒΙΙΨ1-ΗΕ γ) Να συγκεντρώσουν και να διατηρήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που αναφέρονται στις πληρωµές του υπόψη έργου και να τα υποβάλουν για κάθε πληρωµή στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων προς τακτοποίηση αυτών και απαλλαγή τόσο αυτών, ως υπολόγων, όσο και των διατακτών. Ηµεροµηνία απόδοσης του λογαριασµού από κάθε υπόλογο ορίζεται η 31 η Οκτωβρίου Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Γεωργόπουλος Γιώργος ΠΙΝΑΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Υπ.ΥΠ.ΜΕ& Ι. α) Ορισθέντες Υπόλογοι β) Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ιδίου Υπουργείου 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα Σχέσεων µε το ηµόσιο Πανε/µίου 21, Αθήνα ΑΠΟ ΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Γραφείο Υφυπουργού 2) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 3) Γενικό /ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 4) Γενικό /ντή Μεταφορών 5) Πανελλαδική Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) Πειραιώς Αθήνα - 6 -

7 ΕΣΩΤΕΡΙΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1) /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2) /νση Επιβατικών Μεταφορών Τµήµα Υπεραστικών Συγκοινωνιών - 7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ πινάκες δικαιούχων ενισχύσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / 1. ΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΕΒ 4840 Μ ,50 ΧΡΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ.σταμουλη ΜΕΗ ,00 ΧΡΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ τ.ων ΜΕΗ ,00 ΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΕΗ ,00 ΤΣΑΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΗ ,00 ΑΡΑΜΠΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΗ ,00 ΒΑΡΑΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΜΕΗ ,00 ΣΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,63 ΜΕΗ ΣΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,63 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,50 ΜΕΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,50 ΡΗΤΙΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MEH 2050 K ,80 ΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,25 ΜΕΗ ΟΥΒΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,75 ΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ,20 ΜΕΗ ,00 ΑΠΕΛΛΑΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ , ,00 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,50 ΜΕΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 ΒΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΗ ,00 ΜΟΥΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΗ ,30 ΒΑΡΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΗ ,00 ΖΑΡΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΕΗ ,00 ΑΡΑΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΗ ,25 ΠΑΛΟΥΣΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΗ ,20 ΣΑΡΛΙΓΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΜΕΗ ,57 ΡΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΗ ,01 ΑΡΑΛΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΗ , ,94 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΕΗ ,50 2. ΤΕΛ Επαρχίας Θήβων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / [ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΒΙΜ ,05 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / 3. ΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ ,50 ΣΑΡΙ ΑΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ ,00 ΥΠΡΙΩΤΑΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΤ ,13-8 -

9 4. ΤΕΛ Θεσπρωτίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΗΝΒ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΠΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΗΝΒ ΟΝΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,00 ΟΝΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ 75 0* 0* ΗΝΒ ΝΤΟΥΑ ΣΟΦΙΑ ,25 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 ΗΝΕ ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,00 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ τ. ΜΙΧΑΗΛ ΗΝΕ ,80 ΧΑΡΙΣΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΝΕ ,50 ΣΟΡΟΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΝΕ ,50 ΓΕΩΡΓΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΦΑΤΣΙΟΣ ΣΟΦΟΛΗΣ ,00 ΗΝΕ ΛΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ ,00 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ,00 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΩΡΑΤΗ ΗΝΕ ,50 ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΗΝΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 5.126,55 [ΤΣΙΓΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΗΝΕ ,00 MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΤΖΙΜΑΣ ΖΗΟΣ ,75 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 12, ,50 645,94 ΗΝΕ ΛΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12, ,50 645,94 ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 ΒΕΡΜΠΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ,50 ΗΝΕ ΒΕΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ.ΤΗΛΕΜΑΧ ,50 ΣΟΡΟΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ,88 ΗΝΕ ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,63 [ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΗΝΕ MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε ,00 ΓΙΑΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,18 ΗΝΕ ΓΙΑΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ,82 ΦΑΡΜΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΝΕ ,00 ΜΠΕΖΑΣ ΗΡΑΛΗΣ ,15 ΗΝΕ ΜΠΕΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ,15 ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΝΕ ,00 ΓΕΩΡΓΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ τ.ηραλη ΗΝΕ ,00 ΓΙΑΝΝΑΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,00 ΗΝΕ ΣΥΤΟΥΝΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,00 * Λόγω υπέρβασης ορίου του κανονισµού 1998/2006 (σε συνδυασµό µε την προηγούµενη εγγραφή) ΑΙΝ / ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΕ.ΘΕ. Α.Ε. ΗΝΕ % * 3.250,00 ΜΕ.ΘΕ. Α.Ε ΗΝΕ % * 3.250,00 * Λόγω υπέρβασης (σε συνολική απαίτηση) του ορίου του κανονισµού 1998/

10 5. ΤΕΛ Θήρας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ ΑΙΝ ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ / / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜ ,30 6. ΤΕΛ εφαλληνίας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΖ 2050 Μ ,50 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,75 ΕΖ 2190 Μ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,75 ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ 5320 Μ ,00 ΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ,71 ΕΖ ΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ,59 ΟΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,13 ΕΖ ΟΟΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,18 ΟΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΖ ,30 ΛΥΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ,00 ΕΖ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,00 ΜΑΡΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΖ ,00 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ τμιχ ΕΖ ,00 ΟΟΣΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΖ ,30 ΦΩΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΕΖ ,30 7. ΤΕΛ ορινθίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΝ , ,47 Ι ΑΣΑΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΡΝ ,00 Ι ΑΣΑΛΟΥ ΩΝ/ΝΟΣ ΡΝ ,00 [ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΡΝ ,30 ΤΣΙΡΑΗ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΡΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4.980,30 ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΝ 3967 Μ ,00 ΟΛΟΟΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΝ ,00 [ΟΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΡΝ ,00 ΑΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΡΝ ,80 ΜΠΑΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΝ ,80 ΡΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΡΝ ,00 ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΛ Ν. ΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΡΝ 4685 ΡΝ 4684 ΡΝ 4682 ΡΝ ,00 ΜΠΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΝ 4850 Μ ,

11 8. ΤΕΛ Λακωνίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ , ,14 ΑΝΤΩΝΑΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΑΗ ,00 ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ,00 ΟΣΙΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΑΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ,50 ΑΗ ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,50 ΒΛΑΧΑΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΗ ,00 ΣΤΑΘΑΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ,00 ΧΡΙΣΤΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΗ , ΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.773,47 [ΟΝΙ ΙΤΣΙΩΤΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΑΗ ,80 MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΦΩΤΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΗ , , ,47 ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ , , ,97 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ , ,73 ΑΗ ,28 ΧΡΙΣΤΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ , ,73 ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ ,00 ΠΕΡ ΙΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ,50 ΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ 5290 Μ ,00 9. ΤΕΛ Αργολίδας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΛΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτΩΝ/ΝΟΥ 100% [46.213,86] 4.806,24 ΑΡΜ ,95 [µεταβίβαση µερίδιο Λιάτα Ανδρ.] 0 [27.728,32] 0 ΣΧΙΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΜ ,50 ΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΜ ,38 ΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΟΛΑΟΥ ,13 ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΡΜ ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 ΟΥΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜ ,50 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣκληρον. ΑΡΜ ,50 ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜ ,50 ΟΥΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,13 ΑΡΜ ΟΥΒΙΑΣ ΑΣΗΜΑΗΣ ,13 ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,75 ΑΡΜ ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΡΜ ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΩΝ/ΝΑ ,75 ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΩΝ/ΝΑ ΑΡΜ ,50 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,57 ΑΡΜ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,68 ΜΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΜ ,50 ΑΛΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΡΜ ,05 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜ , ,97 ΜΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 66, , ,16 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτΝΙ ΑΡΜ , , ,50 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τνι 17,00 835,38 ΒΛΑΧΟΥΡΙΑΟΣ ΜΕΡΟΥΡΙΟΣ ,74 ΑΡΜ ,28 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,

12 ΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜ ,80 ΦΑΡΜΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΜ ,20 ΣΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜ ,70 ΒΟΡΡΙΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝ ,93 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜ ,50 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ,13 ΑΡΜ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ,00 ΓΙΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΡΜ ,75 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜ , ,31 ΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤ γον.παρ ,43 ΑΡΜ ΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,43 ΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤ γον.παρ , ,13 ΑΡΜ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ , ,13 ΤΕΛ Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Α.Ε. ΑΡΜ , , , ΤΕΛ Αρκαδίας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 ΤΡΖ ΜΙΡΟΥΛΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,50 [ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΤΡΖ ,00 Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΑΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΖ ,00 ΓΙΑΝΝΑΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΖ ,75 ΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΖ ,50 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΖ ,50 [ΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΝΙΟΛΑΟΥ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. ΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΖ 4546 ΤΡΖ , ΤΕΛ Άρτας ΑΔΑ: ΒΙΙΨ1-ΗΕ ,50 ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΗ ,50 ΒΑΣΙΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΗ ,75 ΟΥΤΣΙΟΥΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΗ , ,32 ΜΠΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΤΗ ,00 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΗ ,00 ΣΑΛΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΗ ,50 ΨΥΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ.ΝΙΟΛ ΑΤΗ ,50 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΗ ,00 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΗ , ,47 ΜΗΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣτ.ΙΩΑΝ ,12 ΑΤΗ , ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΕΤΑΡΙΟΣτ.ΙΩΑΝ ,35 ΓΡΥΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΗ , ,47 ΤΣΑΓΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ,73 ΑΤΗ ,28 ΤΣΑΓΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ , ,73 ΜΑΛΕΣΟΥ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΤΗ ,00 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΩΝ/ΝΟΥ ΑΤΗ ,50 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΤΗ ,

13 12. ΤΕΛ Αχαΐας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖΒ ,50 ΜΑΝΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΖΒ ,50 ΟΡ ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖΒ ,80 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΒ ,50 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ,50 ΑΖΒ ΦΕΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,50 ΑΣΗΜΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΑΖΒ ,50 ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΗΖ 6284 Μ ΧΡΗΣΤΟΥ 1.248,00 ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΖΒ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΒ ,00 ΜΑΝΤΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,70 ΑΖΒ ΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ,80 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΒ ,75 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΖΒ ,80 ΥΡΙΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΗ ,40 ΑΖΕ ΥΡΙΑΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,40 ΥΡΙΑΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΗ ΑΖΒ ,00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΕ ,00 ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΖΕ ,30 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖΕ ,50 ΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑσύζυγος ΑΖΕ * [91.500/2] 2.973,75 ΩΤΣΙΑ ΕΣΠΟΙΝΑ 33, ,33 ΩΤΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΖΕ , ,33 ΩΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 33, ,00 ΤΣΑΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ,07 ΑΖΕ ΤΣΑΑ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ , ,07 ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΕ ,00 ΓΟΤΣΟΥΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΑ κληρον ,75 ΑΖΒ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ τέκνο ,75 * µεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας σε τρίτους του άλλου 50% [25%+25%] 13. ΤΕΛ Γρεβενών ΑΙΝ ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΝΕ , ,62 ΦΑΤΣΙΟΣ ΣΟΦΟΛΗΣ ΡΝΕ , , ,10 ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΝΕ , ,10 ΛΙΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33, , ,16 ΜΑΝ ΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΝΕ , , ,16 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ , ,16 ΠΟΡΑΒΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΡΝΕ ,00 ΖΙΑΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΝΕ ,50 ΓΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΝΕ ,80 ΠΟΡΑΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΝΕ ,

14 14. ΤΕΛ ράµας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ,76 91,57 ΑΝΑΝΙΑ ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΜΤ , , ,67 ΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,24 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΡΜΤ ,50 ΜΑΡΜΑΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΜΤ ,55 ΜΠΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,53 ΡΜΤ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ,53 ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΤ ,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΘΩΜΑΣ ΡΜΤ ,30 ΜΑΜΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΤ ,30 ΧΑΤΖΗΥΡΙΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ,15 ΡΜΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΘΩΜΑΣ ,15 ΑΡΙΤΙ ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΜΤ ,80 ΧΑΙΤΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,65 ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 16, , ,76 ΡΜΤ ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 16, , ,76 ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 16, , ,13 ΧΑΙΤΙ ΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ,65 ΡΜΤ ΧΑΙΤΙ ΟΥ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ,65 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,74 ΡΜΤ ,28 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,

15 15. ΤΕΛ Έβρου ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ( ) ΕΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒ ,00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ ,50 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΟΘΕΑ ΕΒ ,50 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΒ 7510 Μ ,00 ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΛΗΣ ,00 ΕΒ 7505 Μ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,00 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΟΘΕΑ ,50 ΖΛΑΤΙΝΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΕΒ 7389 Μ ,25 ΖΛΑΤΙΝΟΥ Η ΑΘΗΝΑ ,25 ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΒ 7669 Μ ,00 ΑΡΓΥΡΙΑ ΗΣ ΣΙ ΕΡΗΣ ΕΒ ,50 ΜΑΝ ΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒ ,00 ΝΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΒ ,00 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 51, , ,19 ΕΒ ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ 48, , ,61 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ,00 ΕΒ 8198 Μ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΟΜΝΑ ,00 ΜΑΝ ΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΒ ,00 ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ,80 ΕΒ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,70 ΡΟΥΣΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΒ ,80 ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ,80 ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΕΒ ,50 ΟΪΝΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ,50 ΕΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ,50 ΠΟΛΥΖΩΙ ΗΣ ΖΗΣΗΣ ΕΒ ,50 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ,50 ΧΑΤΖΗΛΟΥ ΗΣ ΒΑΙΟΣ ΕΒ ,50 ΜΠΕΝΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ , ,77 ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ,75 ΕΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ,75 ΓΙΑΓΟΥΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ,25 ΕΛΟΥ ΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΕΒ ,13 ΣΤΑΝΕΛΟΥ ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ,13 ΑΛΠΙΝΗ κληρον 25 ΗΜΗΤΡΑ 243,75 ΕΒ 7368 Μ ΝΤΑΦΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ αν. τέκνο 37,5 365,63 ΝΤΑΦΟΥ ΩΝ/ΝΑ αν. τέκνο 37,5 365,63 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κληρον 50 ΛΕΥΟΘΕΑ 552,50 ΕΒ 7390 Μ ΣΠΥΡΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 50 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 552,50 * αντλεί δικαίωµα εκ κληρονοµίας αντί του Μιλτσακάκη Ιωάννη (ανταλλαγή µεριδίων µε πατέρα Σιδηρόπουλο Άγγελο) ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑ κληρον ,75 ΕΒ ΛΩΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,

16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16. ΤΕΛ Ευρυτανίας ΑΙΝ ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΗΑ , ,80 ΑΛΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΑ ,30 ΓΟΡΟΓΙΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΗΑ , ΤΕΛ Ζακύνθου ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΖΑΖ * 6.500,00 * Λόγω υπέρβασης ορίου του ανονισµού 1998/ ΤΕΛ Ηλείας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ *αινουργές σε αντικατάσταση καινουργούς ελαττωµατικού ΗΑΜ 9820, ενταγµένο στην ίδια ΤΕΛ Α.Ε. ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΑΝ ,20 ΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΗΑΝ ,25 ΑΡΑΜΕΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΑΝ ,75 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΑΝ ,00 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΑΝ ,18 ΤΣΟΥΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτ.Νικολ. ΗΑΝ ,48 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΗΑΝ ,50 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΑΝ ,60 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΑΝ ,25 ΧΡΥΣΑΝΘΑΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,50 ΗΑΝ ΧΡΥΣΑΝΘΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ,50 ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΗΑΝ ,66 ΑΛΑΜΠΟΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΑΝ ,50 ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΗΑΝ ,50 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΑΝ ,00 Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΑΜ 3444* ,

17 19. ΤΕΛ Ηµαθίας ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,80 ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,10 ΑΣΙΑΤΙ ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΗΜΝ 2256 Μ ,80 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ,80 ΑΡΑΛΑΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,50 ΖΟΥΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΗ 4967 Μ ,50 ΤΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΗΜΧ ,50 ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΜΧ ,00 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΜΧ ,00 [ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] λόγω σύµβασης εκχώρησης 6.052,80 ΗΜΧ απαίτησης της εκδοχέας: συν 140 * MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε ,80 ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,75 ΗΜΧ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ,75 [ΑΜΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΑΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. ΗΜΧ ,15 ΑΣΙΑΤΙ ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΗΜΧ ,00 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΗΜΧ ,00 [*140 ακυρωθείσα/ανείσπρακτη επιταγή ΙΑ Βέροιας σε βάρος Αλεξίου Αθ. παρακρατήθηκε στη γ δόση επεστράφη από ΙΑ εξοφλήθηκε από δικαιούχο] 20. ΤΕΛ Ιωαννίνων ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΙ ,00 ΑΤΣΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΙ ,50 ΗΜΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΝΙ ,01 ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,65 ΒΑΣΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,65 ΓΟΥΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΝΙ 3727 Μ ,50 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,50 ΜΠΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΝΙ ,50 ΛΙΟΝΤΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΙΝΙ 3839 Μ ,50 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΑΤΕΡΙΝΗ ,50 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΝΙ ,42 ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,42 ΜΠΙΛΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΙΝΙ ,75 ΜΠΙΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ,50 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ , ΤΕΛ αβάλας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΗ / ΑΙΝ ΣΤΟ / ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΟΠΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡ ,50 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ [ΒΡ4507] ΒΤ1581* 5.565,30 ΟΥΡΤΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡ , ,38 [ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] λόγω κατάσχεσης δικαιούχος: ΒΡ ,30 MERCEDES BENZ FINANCE A.Ε. *Λόγω κλοπής πινακίδας ΒΡ 4507 αντικατάσταση µε ΒΤ

18 22. ΤΕΛ αρδίτσας ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ,00 ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ ,00 ΠΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ,00 ΡΙΕΛΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΜ ,00 ΙΒΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΜ ,00 ΑΠΩΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ ,50 ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣτ.ΩΝ/ΝΟΥ ,25 ΑΜ ΜΠΑΑΤΣΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,25 ΤΕΛ Ν. ΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. KAM1710 K ,00 ΑΤΟΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΜ ,80 ΜΠΡΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΜ ,00 ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΑΜ ,00 ΠΕΣΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΜ ,00 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ , ΤΕΛ αστοριάς ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,25 ΤΕ ΤΣΑΜΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,75 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ,00 ΤΕ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ,00 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΤΕ ΒΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 37, , ,40 ΤΣΑΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ , , ,40 ΙΑΣΩΝΙ ΗΣ ΙΑΣΩΝ ,56 ΓΑΜΠΕΣΗ ΖΩΗ ΤΕ , ,47 ΛΙΑΝΤΖΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΤΕ , ,47 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,25 ΤΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ* ,25 *Γονική Μέριµνα ανηλίκου τέκνου ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΝ ΡΟΝΙΗ (επ ονόµατί της επιταγή) 24. ΤΕΛ έρκυρας ΑΙΝ ΣΤΟ / ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΜ ,50 ΤΖΩΡΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ,50 Υ 7568 Μ ΜΑΝΗ ΑΙΑΤΕΡΙΝΗ ,

19 25. ΤΕΛ ιλκίς ΑΙΝ / ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΖ ,00 [ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ] µεταβίβαση ΙΖ ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ * 1.040,00 ΙΖ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,38 [ΟΥΤΣΟΩΣΤΑΣ.] µεταπώληση ΙΖ ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΖ , ,47 ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ,74 ΙΖ ,28 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΣΜΑΣ ,74 ΑΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΙΖ , ,47 ΠΕΡΒΙΖΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΖ , ΙΖ , ,00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΖ 7445, , ΙΖ , ,00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 0** 0** ΙΖ ,28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,60 954,69 ΜΑΙ ΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ,78 ΓΑΙΤΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΖ ,78 ΟΤΣΑΝΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ,98 ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΖ ,00 * Προς συµπλήρωση του ορίου ανονισµού 1998/2006/Ε σε συνδυασµό µε την προηγούµενη εγγραφή (ΙΖ 7441) ** Λόγω υπέρβασης του ορίου ανονισµού 1998/2006/Ε σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες εγγραφές (ΙΖ 7445 & ΙΖ 7469) ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Έγγραφος ΟΥΤΣΟΩΣΤΑΣ Τύπος ΗΜΗΤΡΙΟΣ εκχώρησης τγεωργιου δικαιώµατος ΙΖ 6866 ΑΙΝ / ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ * 1.389,38 * Λόγω υπέρβασης του ορίου ανονισµού 1998/2006/Ε σε συνδυασµό µε εγγραφές για τα ΙΖ 7441 & ΙΖ

20 26. ΤΕΛ οζάνης ΑΙΝ / ΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΟΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣτ.Χρήστου [ΖΤ 4406] , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣτ.Χρήστου ΖΧ 3382* ,25 ΤΣΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΤ ,30 ΝΕΒΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΖΤ ,30 ΑΡΑ ΗΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΖΤ ,30 ΠΗΤΤΑΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΖΝ 6610 Μ ,00 ΛΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ,00 ΖΤ ΠΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,00 ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 33, ,20 [ΖΤ 5180] ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33, ,20 ΖΧ 4607* ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33, ,20 ΤΕΓΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΖΤ ,00 ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΤ ,50 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 ΖΤ ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΟΛΑΟΣ ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ τ. ΩΝ/ΝΟΥ KZT 5500 K ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΟΛΑΟΣ τ ΩΝ/ΝΟΥ ΖΤ ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΟΛΑΟΣτ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΤ ,80 ΣΙΩΖΟΥ ΖΩΗ ΖΤ , ,47 ΑΜΡΑΤΖΙ ΗΣ ΝΙΗΤΑΣ ΖΤ ,50 ΦΑΣΝΑΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 ΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΤ 5517 Μ ,50 ΟΥΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ,50 ΥΠΕΡΑΣΤΙΟ ΤΕΛ Ν. ΟΖΑΝΗΣ ΑΕ ΖΤ ,00 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΤ 6016 Μ ,00 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΤ ,80 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 ΖΤ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,75 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΩΝ/ΝΟΣ τ. ΝΙΟΛΑΟΥ ,71 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΙΑΤΕΡΙΝΗ τ.νιολαου ΖΤ , ,71 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τ. ΝΙΟΛΑΟΥ ,04 ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,25 ΖΤ ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,25 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ,63 ΖΤ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ ,63 ΒΕΤΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΤ ,50 ΥΠΕΡΑΣΤΙΟ ΤΕΛ Ν. ΟΖΑΝΗΣ ΑΕ ΖΤ ,00 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΖΤ ,00 Σηµείωση: Στον δικαιούχο της υ.α. α δόσης Μπατσίλα Γεώργιο έχει εξοφληθεί το υπόλοιπο οφειλής παλαιάς χρηµατοδότησης της και πλέον δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα *Λόγω κλοπής πινακίδων, αντικατάσταση

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ειδικότητα : 18 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε Αριθ. Πρωτ.: 5875/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ91-ΟΗΕ. ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδειών Ε ΥΜ έτους Σχετ.: 1. Το υπ αριθµ. πρωτ. Φ439/οικ / 4761/ «Κατανοµή αδειών Ε ΥΜ για

ΑΔΑ: ΒΕΤ91-ΟΗΕ. ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδειών Ε ΥΜ έτους Σχετ.: 1. Το υπ αριθµ. πρωτ. Φ439/οικ / 4761/ «Κατανοµή αδειών Ε ΥΜ για ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 16 Ο: (έκτακτο) Συγκρότηση Επιτροπής ιαγωνισµού εργασιών «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων» για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 16 Ο: (έκτακτο) Συγκρότηση Επιτροπής ιαγωνισµού εργασιών «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων» για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 424/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 34 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 18-12-2013 ΘΕΜΑ 16 Ο: (έκτακτο) Συγκρότηση Επιτροπής ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (,,,,,) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ....,%,%,%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142 Αθήνα, 24-9-2010 Α.Π.: 10878/1142 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Σταύρος Μητσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ. Κώδικας : 10563

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-19697 Κ.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΛΕΖΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 36.903,08 35.245,35 12.335,87 22.909,48 0,65 2 ΕΑ-37217 INFORMATICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ : 109,111,112,118,121,130,132,133 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 1735 ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ172624

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 151541 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝ Ρ 03:244 151606 ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 03:28.37 130635 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙ ΑΡ ΕΦΗΒ 03:452

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΚΩ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1 Θ936 DVULYAT SERHIY BOGDAN Άδεια: 28427 / Β / 01.07.2009 Τίτλος: Επ. Αναγνώρ. Πτυχίων 2 Θ396 ROBERTO D'ANGELO GERARDO Άδεια: 6593 / Β / 18.02.2009 Τίτλος: Επ. Αναγνώρ. Πτυχίων 3 Θ397 TOSHKO IVANOV KALPAKOV

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ( Ε29) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (φορτηγών - απορριµµατοφόρων) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ( Ε29) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (φορτηγών - απορριµµατοφόρων) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 1 6305 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Φ294501 820 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 210 24 78 0 0 0 0 0 0 0 99 1357,00 2 6256 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ456271 930 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 201 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ #363413-ΑΙΤΗΣΗ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363827-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΗΚΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363852-ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ_ΜΙΧΑΗΛ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση 1 of 6 29/3/2015 6:43 µµ Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση Ναυταθλητικός Όµιλος Αλεξανδρούπολης Results are final as of 18:03 on March 29, 2015 Overall Sailed: 12, Discards: 2, To

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28.4.2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. Υπηρεσία : ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/2015 - ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΙΨΨΗΣ 1650

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634 Αθήνα, 4-6-2010 Α.Π.:6179/634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μακρυνιώτη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή: 22.5.2014 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 6801 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληρ: Πορίχη Ζηνοβία Ταχ. /νση:βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα