Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ω Κ Α Τ Θ Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Δ Θ Σ Διδάκτωρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Λζκτορασ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ρολυτεχνείο Κριτθσ Θμερομθνία γζννθςθσ: 04 Ιουνίου 1974 Διεφκυνςθ κατοικίασ: 8 θσ Δεκεμβρίου 44, Χανιά Ταχ. Κϊδικασ: Τθλζφωνο: Γραφείο: Μζλοσ ΤΕΕ 2004, Αρ. Μθτρϊου:

2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ Διδακτορικό Δίπλωμα. Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ε.Μ.Ρ., Τίτλοσ Διατριβισ: Προςδιοριςμόσ των λειτουργικών δυνατοτιτων τθσ μεταβαλλόμενθσ αρχιτεκτονικισ και των πολιτιςμικών παραγόντων ςχεδιαςμοφ τθσ: κινθτικζσ καταςκευζσ, ευφυι περιβάλλοντα και «οριακά» αντικείμενα. [Τομζασ 4: Συνκζςεων Τεχνολογικισ Αιχμισ. Επιβλζπων: αναπλ. κακ. Δ. Ραπαλεξόπουλοσ]. Master of Philosophy (M.Phil.). Royal College of Art, Λονδίνο, Τίτλοσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ: Exploring the Kinesthetic Aspects of Spatial Experience and Perception through the Design of (Inter)-active Architectural Projects. [Επιβλζπων: κακ. Nigel Coates]. Master of Architecture (M.Arch. in Arch. Design). Bartlett School of Architecture, UCL, Μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό. [Επιβλζπων: κακ. Peter Cook]. Δίπλωμα Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ε.Μ.Ρ., Θζμα Διπλωματικισ: Τπόγειοσ τακμόσ Μετρό ςτον Κεραμεικό. [Επιβλζπων: κακ. Τ. Μπίρθσ]. ΥΡΟΤΟΦΙΕΣ Υποτροφία RCA Bursary για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MPhil, RCA, Λονδίνο, Υποτροφία Ιδρφματοσ Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά: Certificate of PROFICIENCY in English, University of Cambridge, TOEFL/TWE ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Εκλεγμζνοσ Λζκτορασ από το 2010 και διδάςκων (Π.Δ. 407/80) από το 2005 Διοριςμζνοσ Λζκτορασ από 6/12/2013 Αυτόνομθ διδαςκαλία ςτα μακιματα: Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ V και ΙΙ - Μζςα Αναπαράςταςθσ ςτθν Αρχιτεκτονικι - Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ ςτον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό Ι, IΙ και IΙΙ - Μάκθμα επιλογισ: «Ρροςαρμόςιμθ Αρχιτεκτονικι» - Μάκθμα επιλογισ: «Διάγραμμα και Σχεδιαςμόσ» Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ I και ΙΙ - Μζςα Αναπαράςταςθσ ςτθν Αρχιτεκτονικι - Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ ςτον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό Ι, IΙ και IΙΙ - Μάκθμα επιλογισ: «Ρροςαρμόςιμθ Αρχιτεκτονικι» - Μάκθμα επιλογισ: «Διάγραμμα και Σχεδιαςμόσ»

3 Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ ΙΙΙ και IV - Μζςα Αναπαράςταςθσ ςτθν Αρχιτεκτονικι - Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ ςτον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό Ι, IΙ και IΙΙ - Μάκθμα επιλογισ: «Ρροςαρμόςιμθ Αρχιτεκτονικι» - Μάκθμα επιλογισ: «Διάγραμμα και Σχεδιαςμόσ» Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ ΙΙΙ και IV - Μζςα Αναπαράςταςθσ ςτθν Αρχιτεκτονικι - Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ ςτον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό I και III Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ I - Ειςαγωγι ςτθν Αρχιτεκτονικι Σκζψθ I - Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ ςτον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό Ι, II, IIIA και IIIB (ςε ςυνδυαςμό με το μάκθμα: Βιοκλιματικι Αρχιτεκτονικι) Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ I και II - Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ ςτον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό Ι και II - Μάκθμα Επιλογισ: «Μεταςχθματιςμοί τθσ Αρχιτεκτονικισ Δομισ» Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ I και II Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ I και II Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ I και II - Ραραςτατικά Μζςα II Επίβλεψθ Διπλωματικϊν και Ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ρολυτεχνείο Κριτθσ (προπτυχιακόσ κφκλοσ ςπουδϊν). Διπλωματικζσ Εργαςίεσ (13): Νζα Εκνικι Βιβλιοκικθ ςτθν Ακινα (φοιτθτζσ: Δαςκαλάκθσ Γ., Μπουργάνου Α. / Συνεπιβλζπων: Δ. Τςακαλάκθσ) Αςτικζσ γεννιτριεσ ενίςχυςθσ χωρικισ εμπειρίασ (φοιτιτριεσ: Ακαναθλίδθ Ρ., Τομαρά Α. / Συνεπιβλζπων: Κ. Ουγγρίνθσ) Κατοικίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ προςαρμοςμζνεσ ςτουσ χριςτεσ. Αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Σχεδιαςμόσ με ζμφαςθ ςτθν κακθμερινι δραςτθριότθτα των κατοίκων (φοιτιτριεσ: Αλεξοποφλου Ε., οφπα Ε. / Συνεπιβλζπων: Κ. Ουγγρίνθσ) Ζνασ περιοδεφων κόςμοσ: καταγραφι τθσ κινθτικισ κατάςταςθσ των μακθτϊν ςτα πλαίςια μιασ πειραματικισ τάξθσ (φοιτθτζσ: Κωνςταντίνου Ν., Κουρτοφμθ Χ. / Συνεπιβλζπων: Κ. Ουγγρίνθσ) Κζντρο ολιςτικισ κεραπείασ: ζνα ςφγχρονο αςκλθπιείο ςτθν Ανάβυςςο (φοιτιτριεσ: Σιοφτθ Κ., Καμπιϊτθ Μ. / Συνεπιβλζπων: Α. Τηομπανάκθσ) Rec-cover: θ αρχιτεκτονικι επιφάνεια ωσ μζςο δθμιουργίασ χϊρων ςυνάντθςθσ (φοιτιτριεσ: Γρθγοριάδου Ε., Μανουςογιαννάκθ Γ. / Συνεπιβλζπων: Κ. Ουγγρίνθσ) Quadrotopia: προσ μια οικιςτικι ςυναρμολόγθςθ (φοιτθτισ: Τςεςμετηισ Β.) Σφςτθμα ελάχιςτθσ κατοίκθςθσ ςτον Άγιο Δθμιτριο Αττικισ (φοιτθτισ: Ιατροφ Α.) Κοινωνικι κατοίκθςθ: ευζλικτοι τφποι κατοικίασ και Κζντρο Ραιδικισ Μζριμνασ ςτθν Ακτι Δυμαίων, ςτθν Ράτρα (φοιτιτρια: Σαράντθ Α. / Συνεπιβλζπων: Α. Βαηάκασ) "Ανάμεςα" ςτθν πόλθ (φοιτθτζσ: Κοφροσ Δ., Βελιβαςάκθσ Γ. / Συνεπιβλζπων: Κ. Ουγγρίνθσ) Μουςείο αλιείασ και αλιευτικϊν ςκαφϊν ςτο αλιευτικό καταφφγιο αφινασ (φοιτιτρια: Τριβυηά Ε. / Συνεπιβλζπων: Ρ. Ραρκζνιοσ)

4 Κοινοτικι ενδυνάμωςθ ςτθν περιοχι του Ρειραιά (φοιτιτρια: Σαμίου Μ. / Συνεπιβλζπων: Κ. Ουγγρίνθσ) Ενεργόσ γιρανςθ και Συλλογικι Κατοίκθςθ (φοιτιτρια: οφςςου Α. / Συνεπιβλζπων: Ι. ιγοσ) Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ (15): Ρρο-ορκολογικζσ χωρικζσ εκδθλϊςεισ: μια ανάγνωςθ του ιδιωματικοφ χαρακτιρα τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ (φοιτιτρια: Γρθγοριάδου Ε. / Συνεπιβλζπων: Ν. Ρατςαβόσ) Μετακινοφμενοι άνκρωποι και εφιμερθ κατοίκθςθ ςτθν πόλθ (φοιτιτρια: Μανουςογιαννάκθ Γ.) Εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ: από το ςκίτςο ςτα ψθφιακά μζςα (φοιτιτρια: οφςςου Α.) Γραμμικό και μθ-γραμμικό μοντάη ςτθν αρχιτεκτονικι: R. Koolhaas vs B. Tschumi (φοιτιτρια: Μπαλαδιμα Ξ.) Το προαφλιο: διερεφνθςθ δυναμικϊν για το ςφγχρονο ελλθνικό αςτικό χϊρο & τθ νεοελλθνικι κοινωνία : ερευνθτικι εργαςία (φοιτιτρια: Κουβάρα Α. / Συνεπιβλζπων: Ν. Ρατςαβόσ) Θ ιαπωνικι αρχιτεκτονικι του "χωροχρόνου" όπωσ διαφαίνεται μζςα από τισ ζννοιεσ του ma, του απτοφ- μθ απτοφ και τθσ ςκιάσ : ερευνθτικι εργαςία (φοιτιτρια: Καμπιϊτθ Μ.) Θ αιςκθτικι πρόςλθψθ του τοπίου μζςω τθσ διερεφνθςθσ του ανοίκειου : θ περίπτωςθ τθσ λίμνθσ τθσ Βουλιαγμζνθσ (φοιτιτρια: Ντρίβα Λ. / Συνεπιβλζπων: Ν. Ρατςαβόσ) Τα cellular automata ςτο ςχεδιαςμό: μια προςζγγιςθ ςτισ αναδρομικζσ ςχεδιαςτικζσ διαδικαςίεσ (φοιτιτρια: Δθμθτρίου Θ.) LAB.LiFE. Ραραγωγι & μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ ςτο εργαςτιριο: θ περίπτωςθ του DRL (Φοιτθτισ: Καψάλθσ Α. / Συνεπιβλζπων: Ν. Ρατςαβόσ) Genius Mediterranei (φοιτθτζσ: Βελιβαςάκθσ Γ., Μαϊςτράλθσ Ε. / Συνεπιβλζπων: Κ. Ουγγρίνθσ) Ερμθνεφοντασ τισ αυτοςχεδιαςτικζσ πρακτικζσ οικειοποίθςθσ του χϊρου ςε αςτικζσ περιοχζσ εποικιςμοφ: θ περίπτωςθ των όψεων του Φαναριοφ (φοιτιτριεσ: Λαςθκιωτάκθ Μ., Ραλαιογιάννθ Ρ.) Αρχιτεκτονικόσ χϊροσ και χορόσ ςτισ ςυνεργαςίεσ αρχιτεκτόνων με χορογράφουσ: Daniel Libeskind με William Forsythe και Zaha Hadid με Frederic Flamand (φοιτιτρια: Τςιολάκθ Κ.) ReMap: Πταν θ πλατφόρμα ςφγχρονθσ τζχνθσ γίνεται πλατφόρμα εκτοπιςμοφ και εξευγενιςμοφ (φοιτιτρια: Κατςαοφνθ Σ.) Ο δθμόςιοσ χϊροσ ωσ πεδίο ριξθσ ι εγκατάλειψθσ και ο «δθμόςιοσ» χϊροσ ωσ πεδίο κατανάλωςθσ (φοιτιτρια: Κορακάκθ Α., Μαυρικάκθ Β.) Το τοπίο υπό το «βλζμμα» του Peter Zumthor Θ περίπτωςθ τθσ λίμνθσ τθσ Βουλιαγμζνθσ (φοιτιτρια: Θεοδωράκθ Β.) Επιβλζπει πλικοσ διπλωματικϊν και ερευνθτικϊν εργαςιϊν που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Εργαςτιρι ελευκζρων ςπουδϊν ΑΚΤΟ, Διδάςκων με Σφμβαςθ Ζργου. Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ: Εςωτερικι Αρχιτεκτονικι ΙΙΙ και IV (5ο και 6ο εξάμθνο)

5 ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΑΦΙΕΣ Γιαννοφδθσ, Σ. (2012). Προσαρμόσιμη Αρχιτεκτονική: Δυνατότητες και Παράγοντες Σχεδιασμοφ Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Χώρων. Ακινα: εκδόςεισ ΙΩΝ. ΑΘΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΘ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΑ ΡΕΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΙΤΕΣ Yiannoudes, S. (2013). The Visionary Project of the Architectural avant-garde of the 1960's as a challenge for the Design of Contemporary Architecture. JOELHO-Revista de Cultura Arquitectonica, No 4: Ensinar pelo Projeto / Teaching through Design, pp Yiannoudes, S. (2010). Kinetic Digitally-Driven Architectural Structures as Marginal Objects - A Conceptual Framework. Footprint: Delft School of Design Journal, issue #6: Digitally Driven Architecture, pp ΑΘΑ ΣΕ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΑ ΡΕΙΟΔΙΚΑ ΧΩΙΣ ΚΙΤΕΣ Γιαννοφδθσ, Σ. (Σεπτ.-Οκτ. 2010). «Καταςκευάηοντασ το Δθμόςιο Χώρο ςτο Ψθφιακό Παράδειγμα». ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ, τεφχοσ 81, ς Γιαννοφδθσ, Σ. (Νοζμβ.-Δεκζμβ. 2009). «UN Studio και SANAA: Δφο διαφορετικζσ εκδοχζσ ςτθ χριςθ του διαγράμματοσ ςτον ςχεδιαςμό τθσ κατοικίασ». ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ, τεφχοσ 77, ς Chrysikou, E., Yiannoudes, S., Papaharalabos, D., Athanasiou, E. (Σεπτζμβριοσ 2007). KIVOTOS-An Ark for deprived children: an innovative welfare project in Athens, Greece. Ρεριοδικό Scanner (Διαχείριςθσ και Διάχυςθσ Βιοϊατρικισ Πλθροφορίασ), τεφχοσ 9, ς ΑΘΑ ΣΕ ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΙΤΕΣ Yiannoudes, S. (2014). Exploring users practices of appropriation of domestic space from a science and technology studies (STS) perspective. ARCHDESIGN 14 / Architectural Design Conference Contemporary Discussions and Design Methodologies in Architecture, pp Istanbul: DAKAM Publishing (ISBN ) [Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, 8-10 Μαΐου 2014]. Yiannoudes, S. (2013). Exploring Sociocultural Aspects of Digitally Driven Kinetic Structures: Architecture and the Human-Machine Boundary Discourse. Στο N. Patsavos & Y. Zavoleas (eds.). SUR-FACE/ΕΡΙ-ΦΑΝΕΙΑ - Digital Materiality and the new Relation between Depth and Surface (EAAE Transactions on architectural education no 48), pp Ακινα: Εκδόςεισ Futura (ISBN / ) [Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Τμιμα Αρχ. Μθχ., Χανιά, 1-3 Σεπτεμβρίου 2010]. Yiannoudes, S. (2012). Architecture in the Field of Ambient Intelligence: Towards a Digital Layer in Buildings. International Conference: Scaleless Seamless. Performing a less Fragmented Architectural Education and Practice (EAAE Transactions on Architectural Education No.59), pp (ISBN ) *Münster, Γερμανία, Νοεμβρίου Γιαννοφδθσ, Σ. (2011). «Από τθ New Babylon ςτα Locative Media: Ο Δθμόςιοσ χώροσ ωσ νοθτικι καταςκευι». Ρρακτικά Συνεδρίου: Public Space - Δθμόςιοσ Χώροσ αναηθτείται, ς Εκδόςεισ ΤΕΕ, ΤΚΜ (ISBN ) *Θεςςαλονίκθ, Οκτωβρίου

6 Yiannoudes, S. (2011). From Machines to Machinic Assemblages: a conceptual distinction between two kinds of Adaptive Computationally-Driven Architecture. International Conference: Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture (EAAE Transactions on Architectural Education No.55), pp (ISBN ) [Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Χανιά, Αυγοφςτου 2011]. Yiannoudes, S. (2011). The Archigram vision in the context of Intelligent Environments and its current potential. Proceedings of the 7 th International Conference on Intelligent Environments (IE 11), pp IEEE conference publications (ISBN ) [Nottingham Trent University, Nottingham, UK, Ιουλίου Γιαννοφδθσ, Σ. (2011). «Ψθφιακά vs. Αναλογικά μζςα Σχεδιαςμοφ: Επιχειρώντασ τον προςδιοριςμό ενόσ κοινοφ πλαιςίου ανάλυςθσ του ςχετικοφ διλλιματοσ». Ρρακτικά του 11 ου Ρανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Συνεδρίου: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ (ψθφιακι ζκδοςθ) *Διοργάνωςθ ΣΑΔΑΣ-ΡΕΑ, Ηάππειο Μζγαρο, Ακινα, Μαρτίου Yiannoudes, S., Parthenios, P., Vazakas, A., Mandalaki, M., Malefakis, P. (2010). An Innovative Educational Approach: Studying the Convergence between Environmental Design and Architectural Form Generation. International Conference: Educating Architects towards Innovative Architecture (EAAE Transactions on Architectural Education No.46), pp (ISBN ) [Yildiz Technical University of Istanbul, Faculty of Architecture, Κων/πολθ, Ιουνίου 2010]. Yiannoudes, S. (2009). An Application of Swarm Robotics in Architectural Design. Στο V. Callaghan, A. Kameas, A. Reyes, D. Royo & M. Weber (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Environments (IE09), Vol.2, pp Barcelona: IOS Press (ISBN ) *Technical University of Catalonia, Βαρκελϊνθ, Ιουλίου Yiannoudes, S. (2008). Formal Criteria for the Design of Perceptually Animate Intelligent Kinetic Structures. Proceedings of the 4 th IET International Conference on Intelligent Environments (IE 08). IET conference publications (ψθφιακι ζκδοςθ, ISBN ) [University of Washington, Seattle, Ιουλίου Χρυςικοφ, Ε., Γιαννοφδθσ, Σ., (2007). «Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ παιδιών μζςα ςε Βιοτεχνικό Kτίριο». 1 ο Εκνικό Διεπιςτθμονικό Συνζδριο: Ιςτορία των Δομικών Καταςκευών (ψθφιακι ζκδοςθ, ISBN ) *Ρολυτεχνικι Σχολι Δ.Ρ.Θ., Ξάνκθ, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου Yiannoudes, S. (2007). Identifying Criteria for the Design of Affective and Socially Engaging Kinetic Architectural Structures. Proceedings of the 3 rd IET International Conference on Intelligent Environments (IE 07), pp IET conference publications (ISBN ) [University of Ulm, Ulm, Σεπτεμβρίου 2007]. Yiannoudes, S. (2006). Exploring Kinesthetic Spatial Experiences in the Active Room. Proceedings of the 2 nd IET International Conference on Intelligent Environments (IE 06), Vol. 2, pp IET conference publications (ISBN ) *Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Ακινα, 5-6 Ιουλίου ΑΝΑΤΘΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΤΕΣ (POSTERS) Ntzoufras, S., Stathopoulou E., Telo, M., Yiannoudes, S. (2014). MICA; a multi-functional robotic arm for the new design experience. ARCHDESIGN 14 / Architectural Design Conference Contemporary Discussions and Design Methodologies in Architecture, pp Istanbul: DAKAM Publishing (ISBN ) [Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, 8-10 May 2014].

7 Yiannoudes, S., Parthenios, P., Mandalaki, M., Vazakas, A., Malefakis, P. (2013). Studying the Integration between Environmental Design and Architectural Form Generation in an Educational Context. Στο N. Patsavos & Y. Zavoleas (eds.). SUR-FACE/ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ - Digital Materiality and the new Relation between Depth and Surface (EAAE Transactions on architectural education no 48), pp Ακινα: Εκδόςεισ Futura (ISBN / ) [Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Τμιμα Αρχ. Μθχ., Χανιά, 1-3 Σεπτεμβρίου 2010]. Chrysikou E., Yiannoudes, S., Papaharalabos, D., Athanasiou E. (2007). An Ark for Deprived Children: an Innovative Welfare Project in Athens, Greece. 5 th World Congress on Design & Health (WCDH2007) [Γλαςκόβθ, 27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007]. Yiannoudes, S. (2006). Active Room. Proceedings of the 2 nd International Conference on Intelligent Environments (IE 06). IET conference publications [Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Ακινα, 5-6 Ιουλίου 2006]. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΑ ΜΕ ΚΙΤΕΣ, ΧΩΙΣ ΡΑΚΤΙΚΑ Kaklidaki, E., Yiannoudes, S. The Virtual Promise: Building Shells and Forms of Dwelling in OpenSim platform. International Conference on Extended Arts (XARTS 2013): From Virtual to Real, Τμιμα Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Ρροϊόντων και Συςτθμάτων [Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Ερμοφπολθ, Σφροσ, Ιουλίου 2013]. Yiannoudes, S. The Visionary Project of the Architectural Avant-garde of the 1960's as a challenge for the Design of Contemporary Architecture. International Colloquium on Design Studio Education: Teaching through Design [University of Coimbra, Ρορτογαλία, Σεπτεμβρίου 2012]. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΙΑ ΧΩΙΣ ΚΙΤΕΣ, ΧΩΙΣ ΡΑΚΤΙΚΑ Γιαννοφδθσ, Σ., Μεςαρίτθσ Μ., Κανταρηισ Μ., Λιάκου Γ., Λιονάκθ Ε., Χοντάϊ Κ. «Προςαρμόςιμθ Διαδραςτικι Αρχιτεκτονικι ςτο Δθμόςιο Χώρο: το ToyBox». Συνζδριο P-Public, Κ.Α.Μ., Χανιά, 10 Ιουνίου Yiannoudes, S. Exploring the application of the concept of the virtual in the post-war avantgarde architecture. The Hybrid City Symposium, National and Kapodistrian University of Athens, 4-5 Μαρτίου ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΓΟΥ ΣΕ ΕΓΚΙΤΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΡΕΙΟΔΙΚΑ Γιαννοφδθσ, Σ., «Εξοχικι κατοικία ςτα Τςικαλαριά Χανίων», διαδικτυακό περιοδικό archisearch.gr, Μάρτιοσ Chrysikou E., Yiannoudes, S., Papaharalabos, D., Athanasiou E., An Ark for Deprived Children (5 th World Congress on Design & Health), περιοδικό Scanner (Διαχείριςθσ και Διάχυςθσ Βιοϊατρικισ Πλθροφορίασ), τεφχοσ 9, Σεπτζμβριοσ Yiannoudes, S., Active Room, περιοδικό FRAMES, Νο.115, pp , Απρίλιοσ-Μάιοσ 2005 ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΓΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ/ΒΙΒΛΙΑ Γιαννοφδθσ, Σ. (2011). «Κοινότθτα κοινωνικϊν κατοικιϊν με αρχζσ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτα Μάλγαρα Θεςςαλονίκθσ», Κατάλογοσ Ζκκεςθσ, Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν. Γιαννοφδθσ, Σ. (2010). «Εξοχικι κατοικία ςτα Τςικαλαριά Χανίων», 6 θ Biennale νζων Ελλινων Αρχιτεκτόνων, Κατάλογοσ ζκκεςθσ, E.I.A.

8 Γιαννοφδθσ, Σ. (2007). «Συγκρότθμα Κατοικιϊν και Καταςτθμάτων ςτο Μεταξουργείο», ςτο: Buerger, S., Κατςϊτα, Δ., Ρανζτςοσ, Γ. (Επιμ.), 102Χ Μεταξουργείο, Ακινα: Δομζσ. Γιαννοφδθσ, Σ. (2007). «Active Room», index_arch [gr], Κατάλογοσ ζκκεςθσ Ελευςίνα. Χρυςικοφ, Ε., Γιαννοφδθσ, Σ. (2007). Renovations of a factory to the Headquarters of Kivotos, a charity for children welfare, index_arch [gr], Κατάλογοσ ζκκεςθσ, Ελευςίνα. Yiannoudes, S., Interactive Wall, ςτο: Porter, T. (2004). Archispeak: an illustrated guide to architectural terms. London: Routledge. ΑΛΛΕΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Γιαννοφδθσ, Σ., «Οι νζοι αρχιτζκτονεσ χτίηουν το μζλλον», ςυνζντευξθ ςτθν εφθμερίδα ΤΟ ΒΘΜΑ, 5 Σεπτεμβρίου Γιαννοφδθσ, Σ. (2004). «Θ Κινθτικι και Αλλθλεπιδραςτικι Αρχιτεκτονικι ωσ μζςο υποβολισ Κιναιςκθτικϊν Εμπειριϊν». Greek Architects e-magazine: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ Βαςικόσ ερευνθτισ ςτο υπό εξζλιξθ ερευνθτικό πρόγραμμα «Μια ολιςτικι παρουςίαςθ των μνθμείων τθσ Κριτθσ» το οποίο αφορά ςτθ δθμιουργία μιασ καινοτόμου διαδικτυακισ εφαρμογισ περιιγθςθσ ςε τριςδιάςτατο περιβάλλον με ςτόχο τθν ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και τουριςμοφ τθσ Κριτθσ. Χορθγόσ προγράμματοσ CYTA. Το πρόγραμμα τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ. Υπεφκυνοσ προγράμματοσ: Ρ. Ραρκζνιοσ, Επ. Κακθγθτισ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΡΚ, με ςυμμετοχι και άλλων μελϊν ΔΕΡ και φοιτθτϊν τθσ ςχολισ Βαςικόσ ερευνθτισ ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα για το ςχεδιαςμό τθσ επζκταςθσ του κτθρίου τθσ πρώθν Γαλλικισ Σχολισ Χανίων και τθ μελζτθ ςφγχρονων εγκαταςτάςεων για το τότε Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Συντονιςμόσ: Α. Βαρουδάκθσ, Αν. Κακθγθτισ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΡΚ, με ςυμμετοχι των Δ. Τςακαλάκθ, Κ. Ουγγρίνθ, 20 φοιτθτϊν του τμιματοσ και 11 εξωτερικϊν ςυνεργατϊν Συμμετοχι ςτο εκνικό χρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. για τον ςχεδιαςμό των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων του εκπαιδευτικοφ βιβλίου των Τεχνικϊν Επαγγελματικϊν Εκπαιδευτθρίων: Καταςκευαςτικό χζδιο (επιμζλεια Θ. Σταυρινάδθσ, Α. Αρβανίτθ-Χαροκόπου). Εκδόςεισ: Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ΟΕΔΒ. ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΑΣΤΘΙΑ (WORKSHOPS) Ιουλίου Συμμετοχι με διδαςκαλία και διαλζξεισ ςτο εργαςτιριο International Sens[e-Res]ponsive Architecture Workshop. Ρολυτεχνείο Κριτθσ, ςε ςυνδιοργάνωςθ με το Τμιμα Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ και τισ αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ των Ρανεπιςτθμίων Harvard, MIT, TU Delft και University of East London (UEL). Επιςτθμονικά υπεφκυνοι από μεριάσ τμιματοσ ιταν ο επ. κακ. Κ. Ουγγρίνθσ και θ ςυμβαςιοφχοσ διδάςκουςα Μ. Λιάπθ. Συμμετείχε διεκνισ ομάδα διδαςκόντων και φοιτθτϊν.

9 23 Ιουλίου-5 Αυγοφςτου Examining the Human-Machine Boundary in the Cyborg Construction. Διοργάνωςθ BEST summer course Chania, Ρολυτεχνείο Κριτθσ. Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου. (Συνεργαςία με Ν. Ρατςαβό, ςυμβαςιοφχο διδάςκοντα). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 2010-ςιμερα. Ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ. Ζργα: - Μελζτθ αλλαγισ εςωτερικϊν διαμορφϊςεων ςε κατοικία ςτο Χαλάνδρι (μελζτθ άδειασ οικοδομισ) - Εξοχικι κατοικία ςτα Τςικαλαριά Χανίων (Εγκεκριμζνθ ςυμμετοχι ςτθν 6 θ Μπιενάλε Νζων Ελλινων Αρχιτεκτόνων). - Συγκρότθμα «ελάχιςτων» κατοικιϊν ςτο Ρανόραμα Γαλατςίου (μελζτθ ςε ςυνεργαςία με τθν αρχιτζκτονα Ε. Τςακίρθ) - Ανακαίνιςθ διαμερίςματοσ ςτθν οδό Ιπποκράτουσ, Ακινα (μελζτθ-καταςκευι ςε ςυνεργαςία με τθν αρχιτζκτονα Ε. Τςακίρθ) - Μελζτθ ολοκλιρωςθσ εςωτερικϊν διαμορφϊςεων ςε κατοικία ςτο Νζο Βουτηά (μελζτθ ςε ςυνεργαςία με τθν αρχιτζκτονα Ε. Τςακίρθ) - Ρρόταςθ ανακαίνιςθσ εςτιατορίου φοιτθτικισ λζςχθσ ςτθν Ρολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου, Ακινα (προμελζτθ) ΣυνThesis, αρχιτεκτονικό γραφείο, Μαροφςι, Ακινα. Συνεργάτθσ. - Ρρονοιακό κτιριο Κιβωτόσ του Κόςμου ςτον Κολωνό (Οριςτικι μελζτθ και ςυγγραφι τεχνικισ ζκκεςθσ) Γραφείο αρχιτεκτονικισ εςωτερικϊν χϊρων Γ. Χαλακατεβάκθ, Χανιά. Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. Συμμετοχι ςε πλικοσ μελετϊν εςωτερικϊν χϊρων γραφείων, καταςτθμάτων και κατοικιϊν Αρχιτεκτονικό γραφείο Ε. & Δ. ιηά, Ακινα. Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. - Διϊροφθ οικοδομι ςτο Διμο Αυλϊνοσ (Σχεδιαςμόσ άδειασ οικοδομισ) - Ρροςκικθ ςε οικοδομι ςτουσ Αγ. Αναργφρουσ (Ρρομελζτθ - Σχεδιαςμόσ) ALD Architects, αρχιτεκτονικό γραφείο, Κολωνάκι, Ακινα. Συνεργάτθσ. Συμμετοχι ςε διάφορα ςτάδια τθσ μελζτθσ εμπορικϊν κζντρων, κατοικιϊν, οικιςτικϊν ςυνόλων, και ςχεδιαςμοφ τοπίου. Ζργα: Εμπορικά Ρολυ-λειτουργικά Κζντρα - Kalamata Shopping Center, Καλαμάτα (Ρρομελζτθ) - Εμπορικό Ψυχαγωγικό Κζντρο The Mall, Μαροφςι, Ακινα (Μελζτθ εφαρμογισ) - Ανάπτυξθ του Ολυμπιακοφ Ιςτιοπλοϊκοφ κζντρου Αγίου Κοςμά (Ρρομελζτθ) Οικιςτικά Ζργα - Ξενοδοχεία - Κατοικίεσ ςτθν Αράχωβα (Ρρομελζτθ) - Συγκρότθμα κατοικιϊν ςτθν Κθφιςιά (Ρρομελζτθ) - Συγκρότθμα κατοικιϊν ςτθ Νάξο (Ρρομελζτθ) - Τρία νζα κτιρια κατοικιϊν με υπόγειο ςτθ Ν. Μάκρθ (Ρρομελζτθ-Οριςτικι μελζτθ) - Νζα επταόροφθ οικοδομι με pilotis και υπόγειο ςτθν Ακρόπολθ (Ρρομελζτθ) - Συγκρότθμα πζντε διϊροφων κατοικιϊν με υπόγειο ςτθν Κθφιςιά (Μελζτθ άδειασ οικοδομισ) - Διϊροφεσ κατοικίεσ με υπόγειο ςτθ Χαλκίδα (Μελζτθ άδειασ οικοδομισ) - Εςωτερικι διαμόρφωςθ κατοικίασ ςτθ Ν. Φιλαδζλφεια (Ρρομελζτθ) - Ξενοδοχείο κλαςςικοφ τφπου ςτθν περιφζρεια Επταλόφου, Φωκίδοσ (Οριςτικι Μελζτθ)

10 Σχεδιαςμόσ Τοπίου - Ανάπλαςθ του Ρεδίου του Άρεωσ (Οριςτικι Μελζτθ) - Μελζτθ περιβάλλοντοσ χϊρου για τθ Villa Astana ςτο Καηακςτάν (Ρρομελζτθ) - Μελζτθ περιβάλλοντοσ χϊρου για τθ Villa Almaty ςτο Καηακςτάν (Ρρομελζτθ) APT Consulting, αρχιτεκτονικό γραφείο, East Finchley, Λονδίνο. Συνεργάτθσ. Συμμετοχι ςε πλικοσ μελετϊν ανακαίνιςθσ κατοικιϊν και ξενοδοχείων J+A Philippou architects, αρχιτεκτονικό γραφείο, Λευκωςία, Κφπροσ. Συνεργαςία ωσ φοιτθτισ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Rethink Athens: Ευρωπαϊκόσ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ για τθ δθμιουργία ενόσ νζου κζντρου ςτθν Ακινα (Διοργάνωςθ: Κδρυμα Ωνάςθ). Συμμετοχι με το ζργο Top-Down. Ρροεπιλεγείςα πρόταςθ. Ροςοςτό ςυμμετοχισ 30%. Συνεργάτεσ: Γ. Ηαβολζασ και Ν. Ρατςαβόσ (70%) και ομάδα φοιτθτϊν Ρανευρωπαϊκόσ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ για το ςχεδιαςμό κοινωνικϊν κατοικιϊν με αρχζσ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτα Μάλγαρα Θεςςαλονίκθσ (Διοργάνωςθ: Ε.Ι.Α., Ο.Ε.Κ., SIKA Hellas και περιοδικό Δομζσ). Ροςοςτό ςυμμετοχισ 50%. Συνεργάτεσ: Ε. Τςακίρθ (50%) και ομάδα φοιτθτϊν UIA Info Point Competition for the ΧΧΙΙΙ World Congress, Τορίνο (Διοργάνωςθ: UIA) Prosomedia International Design Competition, Udine Διεκνισ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ L Architettura Αutomatica (2 nd edition ). Συμμετοχι με το ζργο Active Room. Keppie Prize winner. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ προςχεδίων για τθν ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Κατεχάκθ Ραλιάσ πόλθσ Χανίων Διμου Χανίων (Διοργάνωςθ: Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων). Ροςοςτό ςυμμετοχισ 100%. Συνεργάτεσ: Λ. Χρονοποφλου, Γ. Γκράτςου (φοιτιτριεσ αρχιτεκτονικισ), Θ. Ραπαβαςιλείου (απόφοιτθ αρχιτζκτων μθχανικόσ) Αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ προςχεδίων για τθν Ανάπλαςθ Λιμενικισ Ηϊνθσ Ρεριοχισ Κουμ Καπί πόλθσ Χανίων Διμου Χανίων (Διοργάνωςθ: Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων). Ροςοςτό ςυμμετοχισ 20%. Συνεργάτεσ: Ρ. Μαλεφάκθσ (20%), Δ. ότςιοσ (20%), Ρ. Καραμανζα (20%), Ε. Κακλιδάκθ (20%) και ομάδα φοιτθτϊν Αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ προςχεδίων για τθ μελζτθ «καταςκευισ - τοποςιμου» επί τθσ κεντρικισ προβλιτασ που προβλζπεται ςτθ ηϊνθ ανάπλαςθσ Ι του φαλθρικοφ όρμου Αττικισ (Διοργάνωςθ: Υ.Ρ.Ε.Κ.Α). Συμμετοχι με το ζργο «Ανζλιξθ και κατάδυςθ». Ροςοςτό ςυμμετοχισ 50%. Συνεργάτεσ: Ρ. Μαλεφάκθσ (50%) και ομάδα φοιτθτϊν Συγκρότθμα Κατοικιϊν και Καταςτθμάτων ςτο Μεταξουργείο (Οργάνωςθ ΓΕΚ και περιοδικό Δομζσ), Ακινα. Ροςοςτό ςυμμετοχισ 25%. Συνεργάτεσ: Ευφροςφνθ Τςακίρθ (25%), Γιϊργοσ Βαρελάσ (25%) και Δθμιτρθσ Φάθσ (25%).

11 2004. Διαγωνιςμόσ για τα Γραφεία του ΡΑΣΟΚ, Ακινα. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΓΟΥ Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ του ευρωπαϊκοφ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ Rethink Athens- Towards a new city centre με το ζργο Top-Down. Στζγθ Γραμμάτων και Τεχνϊν / Μετρό Συντάγματοσ. Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ του αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ προςχεδίων για τθ μελζτθ «καταςκευισ - τοποςιμου» επί τθσ κεντρικισ προβλιτασ που προβλζπεται ςτθ ηϊνθ ανάπλαςθσ Ι του φαλθρικοφ όρμου Αττικισ. Μουςείο Μπενάκθ, Ακινα Μαρτίου Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ του πανευρωπαϊκοφ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ για το ςχεδιαςμό κοινωνικϊν κατοικιϊν με αρχζσ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτα Μάλγαρα Θεςςαλονίκθσ. Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, Ακινα. Σεπτζμβριοσ Συμμετοχι ςτθν 6 θ Μπιενάλε Νζων Ελλινων Αρχιτεκτόνων με το ζργο: «Εξοχικι κατοικία ςτα Τςικαλαριά Χανίων». Επιλογι τθσ κριτικισ επιτροπισ. Μουςείο Μπενάκθ, Ακινα. 22 Ιουλίου-5 Αυγοφςτου Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ index_arch [gr] με τα ζργα: Active Room και Renovations of a factory to the Headquarters of Kivotos, a charity for children welfare, Ελευςίνα. ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 18 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου Επιμζλεια, ςχεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ (ςε ςυνεργαςία με τον Ρ. Ραρκζνιο) τθσ ςυμμετοχισ του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΡΚ ςτθν ζκκεςθ: Architecture and the City in South East Europe. Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Θεςςαλονίκθ 24 Ιουνίου Επιμζλεια, ςχεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ (ςε ςυνεργαςία με τουσ Α. Βαηάκα και Α. Τηομπανάκθ) τθσ ζκκεςθσ Κτίηοντασ ςτο Τπάρχον των εργαςιϊν του μακιματοσ του Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ 1 και 2 του τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Γαλλικι Σχολι, Χανιά. ΒΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ Award of Merit. Διεκνισ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ L Architettura Αutomatica (2 nd edition ), Bologna, 17 Μαρτίου KEPPIE Prize for Excellence in Design Detail. Royal College of Art, Λονδίνο, Ιοφνιοσ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΡΟΣΚΛΘΣΘ 7 Νοεμβρίου «Χϊροσ, Πρια και Σχζςεισ ςτθν Αρχιτεκτονικι Σφνκεςθ». Φκινοπωρινό Εργαςτιρι για Ενιλικουσ: Αλφαβθτάρι Αρχιτεκτονικισ. Ρνευματικό Κζντρο Χανίων. 4-5 Μαρτίου Exploring the application of the concept of the virtual in the post-war avantgarde architecture. The Hybrid City Symposium. Εκνικό Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 19 Αυγοφςτου Conceptualizing Digitally-Driven Transformable Architecture as Marginal Object - A Sociocultural Perspective. EcoRedux_v02 - Design and Fabrication Summer Workshop. Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ρολυτεχνείο Κριτθσ. 8 Απριλίου «Ευελιξία και Αρχιτεκτονικόσ Χϊροσ». Εργαςτιρι ελευκζρων ςπουδϊν ΑΚΤΟ.

12 Μάρτιοσ «Θ Λειτουργία του Χϊρου ςτον Κινθματογράφο του David Lynch». Mεταπτυχιακό μάκθμα Σφγχρονα Επικοινωνιακά Μζςα και Απεικόνιςθ του Χϊρου. Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ε.Μ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΙΩΝ / ΕΡΙΣΚΕΡΤΘΣ ΚΙΤΘΣ 4-5 Μαρτίου Συντονιςτισ (session chair) ςτο session 6 του διεκνοφσ ςυμποςίου The Hybrid City Symposium. National and Kapodistrian University of Athens Αυγοφςτου Συντονιςτισ (session chair) ςτο session Teaching a critically responsive architecture του διεκνοφσ ςυνεδρίου Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture. Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Χανιά Μζλοσ τθσ διεκνοφσ επιτροπισ κρίςθσ (international program committee) του Διεκνοφσ Συνεδρίου 6 th International Conference on Intelligent Environments (IE 10). Monash University, Kuala Lumpur, Μαλαιςία Μζλοσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ (communications) του διεκνοφσ ςυνεδρίου 5 th ΕΑΑΕ/ENHSA Architectural Theory Subgroup Workshop. Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά. 14 Απριλίου Επιςκζπτθσ κριτισ ςτο εργαςτιριο Theory Workshop The Athens Manifesto: Critical Thinking on the Contemporary Metropolis. Ctrl_Space Lab: Architecture and Research, Ακινα. Επιςτθμονικά υπεφκυνοι Ν. Ρατςαβόσ και Β. Τςεςμετηισ Μαρτίου Κριτισ ςτο Διαγωνιςμό Μθχανικισ Φοιτθτϊν Ρολυτεχνείου Κριτθσ (EBEC Chania). Διοργάνωςθ BEST Chania, Δθμοτικι Ρινακοκικθ Χανίων. 19 Αυγοφςτου Επιςκζπτθσ κριτισ και παρουςίαςθ διάλεξθσ ςτο εργαςτιριο EcoRedux_v02 - Design and Fabrication Summer Workshop. Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ρολυτεχνείο Κριτθσ. Επιςτθμονικά υπεφκυνοι από μεριάσ τμιματοσ ιταν ο επ. κακ. Κ. Ουγγρίνθσ και θ ςυμβαςιοφχοσ διδάςκουςα Μ. Λιάπθ, με ςυνδιοργανωτζσ τουσ Λυδία Καλλιπολίτθ, επ. κακθγ. ςτο Cooper Union, Michael Young, επ. κακθγ. ςτο Cooper Union και Anna Pla Catala, επ. κακθγ. ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του IE τθσ Μαδρίτθσ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Παναγιώτης Σ. Παρθένιος Βιογραφικό Υπόμνημα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Όνομα πατέρα Σπυρίδων Όνομα μητέρας Μαρία Ημερομηνία γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: 210-7277589 (Ρανεπιςτιμιο), 210-6524569 (οικία) e-mail: aoikono@psych.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ Μαρία Ρούσσου Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ Εκπαίδευση 2002-2006 University of London (UCL) Λονδίνο, ΜΒ Ph.D., Επιστήμη Υπολογιστών. Ειδίκευση: Εικoνική Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2013 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1. Σπουδές - Μaster in Architecture, Graduate School of Design, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Τσατσαρώνη Ονομα: Αννα Ετος Γέννησης: 1950 Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 74 Νέο Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Τηλέφωνο +30-210-6722856 e-mail: tsatsaro@uop.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα