Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: /ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : FAX : : Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Έχοντας υπόψη : 1. Την 11389/93 Υπουργική απόφαση περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Τον Ν.2286/1995 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» 3. Την /739/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ναυτιλίας & Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ορίων. 4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την υπ αριθμ.π13305/ Απόφαση του Υπ. Οικονομικών Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 5. To άρθρο 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 240 του Ν. 3463/ Την υπ αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης. 8. Την περίπτωση γ της παρ.12 του άρθρου 2 του 2286/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Την υπ αριθμ. 326/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενδεικτικού προϋπολογισμού ,02 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΜΙΑ ΕΥΡΩ & ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας υγείας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της με Κ. Α πίστωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. Τη διακήρυξη συνοδεύουν τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου στις ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., όπου και θα εξετασθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη τιμή. Η προμήθεια των τροφίμων θα ανατεθεί στον προμηθευτή ή προμηθευτές, του οποίου το είδος 1

2 καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή Η τιμή θεωρείται καθαρή χωρίς Φ. Π. Α, δηλαδή δεν αναπροσαρμόζεται, ούτε αναθεωρείται σε καμιά περίπτωση. 4. Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν +- 30% χωρίς να υπερβαίνουν το ποσόν του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. 5. Η προσφερόμενη τιμή γράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και δεν πρέπει να υπάρχουν ξάσματα, σβησίματα,προσθήκες και διορθώσεις. 8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές του ζητούμενου είδους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 2. Α) Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια του κάθε είδους τροφίμου οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. Β) Τα προσφερόμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Γ) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Δ) Η κατακύρωση της προμήθειας ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 1 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α / ), στους διαγωνισμούς για την προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. 2 Κατά την παρ. 6 της αριθμ /53/ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή του κλειστού διαγωνισμού και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, αλλά μόνον εκείνα των παραγράφων 1 ή 6 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (δηλαδή, απόδειξη της εγγραφής του προμηθευτή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο) ή του άρθρου 8, προκειμένου για τις ενώσεις προμηθευτών. Όμως, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων, κρίνουμε ότι πρέπει να ζητείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ. από τον προμηθευτή στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια. Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 των όρων διακήρυξης. 2

3 Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 2) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.. 3) Η παράδοση των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κτίριο διοίκησης. 4) Η ποσότητα των τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στο κτίριο διοίκησης κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του προμηθευτή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Τα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα είναι πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 5) Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 6) Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με ειδικά φορτηγά ή και ψυγεία και θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 7) Αν διαπιστωθεί αλλοίωση κάποιου τροφίμου, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή ή παραδοθεί στην Υπηρεσία ποσότητα τροφίμου μεταγενέστερης παραγωγής από την οριζόμενη ανωτέρω, ή η παράδοση των τροφίμων στην Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνη με τα συμφωνηθέντα, ή τα παραδοθέντα τρόφιμα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να επιβληθεί στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας του ακατάλληλου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να κηρυχθεί έκπτωτος. 8) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 9) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του 3

4 κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 10) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 11) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 12) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 13) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. 14) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίσθηκαν με την αριθμ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 15) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 16) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή εφόσον προκύψουν περισσότεροι του ενός, θα κατανεμηθούν αναλογικά στους αναδόχους με βάση το ποσό της σύμβασης του καθενός. 18) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 19) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία 4

5 του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 20) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 21) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 22) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 23) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. α ) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζονταν την προσφορά. β) Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση, καλά σφραγισμένο και θα έχει μέσα την προσφορά. γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που ισοδυναμεί σε ποσοστό 5% της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. ήτοι 1.770,00 ( Χιλίων επτακοσίων ευρώ). δ ) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο δηλαδή βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ότι ο συμμετέχων είναι μέλος αυτού με απόλυτη συνάφεια για τα είδη που προσφέρει. ε) Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης διακήρυξης. ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης για τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Η) Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση τιμολογίου αφού έχει προηγηθεί η παραλαβή του είδους και έχει συνταχθεί και εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι ; α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου & γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 5

6 9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της προμήθειας θα επιβαρύνεται με τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο Φ. Π. Α επιβαρύνει το Δήμο Βόλου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους αναδόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του 3801/ Οι ενδιαφερόμενοι,μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης και την Τεχνική Περιγραφή μελέτη - Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου -πληροφορίες Φώτου Ντίνα - τηλ: Σύμφωνα με τις αριθμ. 173/2010 και 243/2010 πράξεις του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα τρόφιμα αποτελούν ομοειδή είδη αγαθών, που εντάσσονται στο ευρύτερο γένος των «τροφίμων». Συνεπώς, για να μη θεωρηθεί κατάτμηση, θα πρέπει να διενεργείται ένας ενιαίος διαγωνισμός και να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό ή έμπορο να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να προσφέρει τα είδη που παράγει ή εμπορεύεται (π.χ. ο κρεοπώλης να υποβάλει προσφορά για τα κρέατα, ο μανάβης για τα κηπευτικά, κλπ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ασκούν εμπορικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.: α). Έλληνες πολίτες : 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζομένων τους [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου. και γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 3. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχει στον διαγωνισμό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, κ.λ.π. αυτός που παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 4. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους. Έχοντας υπ όψη: 1. Την 11389/93 Υπουργική Απόφαση του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Τον Ν.2286/1995 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης ΦΕΚ. (Β 945/ ) Περί αύξησης και ορισμού σε ευρω των χρηματικών ορίων. 1. Επάνω σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, επίδοσης της προσφοράς του (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), αναγράφεται ο αύξων αριθμός, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό. (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), 2. Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 6

7 που καθορίζεται παραπάνω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση προσφορών και αυτό αναγράφεται στο πρακτικό. 3. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 4. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή προσφορών μεταγενέστερα, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 5. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 6. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. 7. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε επάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου της προσφοράς. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια γ) Τον αριθμό διακήρυξης δ) Την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα στ)την κατηγορία ή τις κατηγορίες προμηθειών του διαγωνισμού που συμμετέχει ο προμηθευτής. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Διευκρινήσεις δίνονται μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού. Προσφορά για μέρος της ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεχτες. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος. Μετά τον έλεγχο όλων των προσφορών αυτοί που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξέρχονται, η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική και η επιτροπή αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να αποκλεισθούν. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, γίνεται πάλι δημόσια και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αυτών που έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών κι εφόσον παρέλθει ο χρόνος δικαιώματος ένστασης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ε.Δ.Δ.,ακολουθεί ανακοίνωση των αναφερομένων σε αυτές τιμών. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους διακήρυξης απορρίπτονται. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται τηλεφωνικών και γραπτώς στους συμμετέχοντες μαζί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.. Κατά τη συνεδρίαση αυτή επιστρέφεται στους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την προμήθεια των ειδών σε περισσότερους από ένα προμηθευτές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό είδος, επιλέγοντας τη συμφερότερη προσφορά από τεχνοοικονομική άποψη (ποιότητα & τιμή). α]εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 7

8 Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο δικαίωμα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό ίσο τουλάχιστον με το 5% του προϋπολογισμού της αξίας των ειδών που προσφέρονται, ή απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο ταμείο του Δήμου Βόλου, ως εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το γραμμάτιο ή η εγγυητική επιστολή εκδίδονται στο όνομα του Οργανισμού. β]εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 10% (δέκα τοις εκατό) του συνολικού ποσού της κατακυρωθείσας τιμής για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύμβασης που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή όλων των ειδών. ΤΙΜΕΣ Η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιέχει ΦΠΑ και θα δίνεται ως εξής 1. για το νωπό κρέας σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 2. για τα κατεψυγμένα είδη σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 3. για το ψωμί σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 4. για το ελαιόλαδο σε ΕΥΡΩ ανά πεντόλιτρο 5. για τα τυροκομικά σε ΕΥΡΩ ανα κιλό, το φρέσκο γάλα σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο ή δίλιτρο 6. για τα λοιπά είδη παντοπωλείου τιμή σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 7. για τα αναψυκτικά τιμή σε ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο ή κιβώτιο 8. για τα σκεύη αλουμινίου σε ΕΥΡΩ ανά συσκευασία ή τεμάχιο, οι σακούλες σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 9. για τα οπωρολαχανικά σε ΕΥΡΩ ανά κιλό, υπολογισμένη σε ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα χορήγησης τους πριν τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή για τα είδη από 1 έως 9 ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές και τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δε θα δεχτούμε καμία αναπροσαρμογή τιμών. ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία κάθε ποσότητας που θα παραλαμβάνεται θα καταβάλλεται στον προμηθευτή το αργότερο μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών από τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών που έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ.. Τα είδη που θα παραλαμβάνονται θα συνοδεύονται απαραίτητα από δικαιολογητικά που είναι θεωρημένα νομίμως από την αρμόδια ΔΟΥ [ δηλ τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ ]. O προμηθευτής κατά την πληρωμή βαρύνεται και με τις παρακάτω κρατήσεις στην καθαρή αξία όλων των τιμολογίων που θα εκδώσει προς τον Οργανισμό. 1]Κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ 2]Φόρος εισοδήματος 4%, για τον οποίο θα δοθεί στο τέλος του χρόνου βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης στην αρμόδια ΔΟΥ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως ως εξής 8

9 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τη 10 η ημέρα πριν τη διενέργεια του. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή που τον διενήργησε και μετά την γνωμάτευση της επιτροπής εκδίδεται η σχετική απόφαση του Προέδρου το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επόμενης της ανακοινώσεως αυτού. 2. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα την δημοπρασία Επιτροπή. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Όλα τα χορηγούμενα είδη, θα μεταφέρονται με τελείως καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους της νομοθεσίας. Θα παραδίδονται στα τέσσερα παραρτήματα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και στο μαγειρείο με φροντίδα και έξοδα του χορηγητή όσες φορές την εβδομάδα του ζητηθεί από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Όλα τα είδη θα παραδίδονται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση της παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Διευθύντρια του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Οργανισμό αντίγραφα της άδειας μεταφοράς τροφίμων, η οποία εκδίδεται με βάσει του Υγειονομικού Κώδικα (Αριθ. ΑΙΒ /8577), για τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για την παράδοση των τροφίμων. Κατά την παράδοση θα παρίσταται υποχρεωτικά ο χορηγητής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, την ιδιότητα του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο ίδρυμα και ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά για τις δειγματοληψίες και τις τυχόν γενόμενες απορρίψεις. Στην περίπτωση που ο χορηγητής ή ο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπός του αρνηθεί την υπογραφή των ανωτέρω πρωτοκόλλων ή πρακτικών πρέπει να γίνεται σ αυτά ρητή μνεία για την άρνησή του αυτή. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου από τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. και λειτουργεί στην υπηρεσία Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. Ουσιαστικός λόγος απόρριψης θεωρείται και η υπερβολική τιμή χρέωσης των προμηθευόμενων ειδών ειδικά για τα είδη οπορωλαχανικά που η προσφερόμενη τιμή θα είναι ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα της χορήγησής τους δηλαδή δεν θα είναι σταθερή. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους η Επιτροπή Παραλαβής αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψής του, γνωμοδοτώντας παράλληλα αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφ όσον κριθεί από την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι δυνατόν να εγκριθεί με απόφασή μας, η παραλαβή με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την πιστοποίηση των όρων συντήρησης και μεταφοράς των τροφίμων. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος όπως μέσα σε μία ώρα αντικαταστήσει το είδος, που έχει απορριφθεί παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διαιτησίας διαφορετικά ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα του είδους που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει το χορηγητή. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση που ο χορηγητής δεν προσκομίσει το είδος που έχει παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελίας. Σε περίπτωση όμως που το είδος απορρίπτεται κατά πλειοψηφία το ζήτημα παραπέμπεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή. Το πρακτικό για την απόρριψη θα υπογράφεται και από τον χορηγητή ή από τον αντιπρόσωπό του στο οποίο θα διατυπώνει επίσης τις αντιρρήσεις του αν υπάρχουν επί των οποίων η Επιτροπή Παραλαβής θα διατυπώνει τις αντιπαρατηρήσεις της. Εάν δεν διατυπωθούν από την Επιτροπή Παραλαβής αντιπαρατηρήσεις για τις παρατηρήσεις του χορηγητή το γεγονός αυτό μαρτυρεί για την αλήθεια των παρατηρήσεων του χορηγητού. Εξ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση από τον χορηγητή ή τον αντιπρόσωπο του να υπογράψει τα πρακτικά θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την ποινή που θα του επιβληθεί. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών η ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται κατά περίπτωση από την Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Μαγνησίας ή από την κτηνιατρική υπηρεσία Η παράδοση θα γίνεται με ειδικά μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τριών ΚΑΠΗ ή των αποθηκών των μαγειρείων που βρίσκονται. 9

10 1. Α ΚΑΠΗ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18 ΒΟΛΟΣ 2. Β ΚΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 147 ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΒΟΛΟΣ 3. Γ ΚΑΠΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 4. Δ ΚΑΠΗ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 177 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΒΟΛΟΣ. Σε περίπτωση που το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη τροφίμων προκειμένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με FAX επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς από την υπηρεσία. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή του μαγειρείου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του παραρτήματος. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα προτείνεται για τόσο χρόνο, όσο είναι απαραίτητο. Ο προμηθευτής γι αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και ρητώς παραιτείται από τώρα, κάθε δικαιώματος ή αξιώσεως του γι αυτό το λόγο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το ζητούμενο είδος στην απαιτούμενη ποσότητα & ώρα υποχρεούται να ενημερώσει τους υπεύθυνους του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μεταξύ των άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του περί εκτελέσεως της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω υποχρεώσεις: Η υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει δείγματα σε δική του συσκευασία για ανάλυση του δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλη καθ ύλην αρμόδια κρατική υπηρεσία, όποτε το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου το κρίνει αυτό σκόπιμο. Η παραλαβή και η καταμέτρηση των ειδών θα γίνεται στους χώρους παράδοσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Για την επίλυση των διαφόρων που τυχόν προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ειδικότερα το αντικείμενο του ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβής είναι: 1. Ο έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για την μεταφορά των προμηθευόμενων ειδών 2. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 3. Ο έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π. 4. Η λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για χημικό, μικροβιολογικό κ.λ.π. έλεγχο, συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή κατασκευαστής ή εισαγωγέας προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος). 5. Ο έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων από των προμηθευτή ειδών. 6. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης, με την σύνταξη πρωτοκόλλων απόρριψης αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται στην υπηρεσία και στον προμηθευτή, και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: Ημερομηνία παραγγελίας Η ποσότητα Το είδος και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού. Η πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Εάν η παράβαση ή ο λόγος απόρριψης έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. Πάνω στο πρωτόκολλο απόρριψης πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή του εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού, και σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει. Η επιτροπή δικαιούται να δευτερολογήσει στις τυχόν παρατηρήσεις του 10

11 προμηθευτή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Η τηρούμενη διαδικασία από την Επιτροπή Παραλαβής σε περίπτωση που, το παραδιδόμενο είδος κατά την παραλαβή του στα τέσσερα ΚΑΠΗ ή στο Μαγειρείο, κρίνεται ότι δεν πληροί τους συμβατικούς όρους είναι η εξής: 1. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών, γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα για κατανάλωση και προς βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) τότε τα είδη δεν θα επιστραφούν, αλλά παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του που υποχρεούται να παραβρίσκεται σε κάθε παράδοση παραλαβή, θα κληθεί ο αρμόδιος υπάλληλος (Γεωπόνος Κτηνίατρος Χημικός) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ανάλογα με το είδος. 1.α) Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό παράβασης των ειδών και θα διενεργηθεί απαραιτήτως δειγματοληπτικός έλεγχος των ειδών. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 1.β) Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας γίνει η παραλαβή των ειδών και η έκδοση του πορίσματος γίνει αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διεύθυνση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε επιτροπή να συντάξει πρακτικό απόρριψης (που θα συνυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ) για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. Αν το πόρισμα είναι αρνητικό τότε η Επιτροπή υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 1.γ)Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε διενεργείται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο της Νομαρχίας, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό απόρριψης των ειδών (που θα προσυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας), και ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει ότι, είναι ακατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την Επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που διενεργείται δειγματοληψία είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή αναφέρει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετικά με το χορηγούμενο είδος. 11

12 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Όταν η επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την προέλευση των περισσότερων παραδιδόμενων ειδών από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεως της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα είδη, ακόμα και μετά την παραλαβή και να τα στείλει αμέσως και απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια ή να καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και γνωμάτευση. Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της παρούσης. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε Μακροσκοπικούς και Εργαστηριακούς: 1. Οι μακροσκοπικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, ο έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π., ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων της ποιότητας, (παρουσία εντόμων, ξένων σωμάτων κ.λ.π.) της κατηγορίας, της προέλευσης (τυχόν ενδείξεις στην συσκευασία) καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των ειδών. Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αλλά και από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κ.λ.π. υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας που θα κλιθούν να παραβρεθούν στον τόπο παραλαβής των ειδών. 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον χημικό, τον μικροβιολογικό, τον παρασιτολογικό, τον τοξικολογικό, και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργούνται όποτε κριθεί σκόπιμο ή κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των ειδών με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής. Και στις δυο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, οι Επιτροπές Παραλαβής στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 3. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα περί δειγματοληψίας άρθρα της αρ. 1100/87 ή σε περίπτωση χημικού ή μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι αν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 4. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον εισαγγελέα θα γίνεται από την δειγματίζουσα Υπηρεσία (το ΚΑΠΗ ή την αρμόδια Υπηρεσία που έχει κλιθεί στην δειγματοληψία και έχει προβεί στην λήψη δείγματος). 5. Το ΚΑΠΗ, τηρώντας τις παραπάνω διαδικασίες δειγματοληψίας διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει και αποστέλλει, δείγματα του είδους στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, για εξέταση και πραγματογνωμοσύνη, οπότε το κρίνει σκόπιμο με έξοδα του προμηθευτή. Την αποστολή του δείγματος δικαιούται να συνοδεύσει και ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του, αν το ζητήσει εγγράφως με σημείωση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν πάντοτε και κάθε φορά τον προμηθευτή. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Από την ανακοίνωση της κατακυρώσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούνται : α) Για την μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. β) Για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Σε περίπτωση που μέσα στη παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ή τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και στην περίπτωση που παραβιάσει ουσιαστικό όρο της σύμβασης, με απόφαση του Δ.Σ ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Προμηθειών κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 12

13 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις ή πρόστιμα: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό. β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του είτε από τους επόμενους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας αγορά. γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου ή τυχόν διαφέροντος που θα προκύψει και δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. Οι ανωτέρω κυρώσεις κατά του προμηθευτή είναι άσχετες από την εναντίον του ποινική δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζημία της Υπηρεσίας από τον προμηθευτή ή κάθε αξίωσή της κατ αυτού θα κρατείται από όσα έχει να λάβει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Γενικά σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προμηθειών των ΟΤΑ. ε)αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του χορηγητή [εκπτώσεις, πρόστιμα και καταλογισμοί], υπόκειται σε αναθεώρηση που γίνεται με αίτηση του χορηγητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποίησης σ αυτόν. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστημα μικρότερο από ένα χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές με τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κρατήσεις που αναφέρονται προηγουμένως είναι άκυρες και θεωρούνται σαν να μην έχουν υποβληθεί ποτέ. Οι αντιπροσφορές αποκλείονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ρήτρα που τυχόν θα έχει η προσφορά για το ενιαίο και αδιαίρετο της προσφοράς με την έννοια ότι αποκλείεται η μερική κατακύρωση, δεν δεσμεύει την επιτροπή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που δεν αποδέχεται, οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια. Ομοίως ο προσφέρων θεωρείται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων για τις προμήθειες των ΟΤΑ. Εάν οι ενδιαφερόμενοι προσφέρουν τα είδη τα οποία παράγουν ή προϊόντα συγκεκριμένης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην προσφορά τους. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η χορήγηση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31 η Ιανουαρίου 2011, με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας να την παρατείνει για χρονικό διάστημα το πολύ δύο μηνών, χωρίς να απαιτείται προς τον σκοπό αυτό η συναίνεση του χορηγητή, ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού για την αιτία αυτή. Ο χορηγητής παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι του Οργανισμού για αποζημίωσή του, σε περίπτωση αυξομείωσης της ποσότητας των ειδών που χορηγεί λόγω αυξομειώσεως της δύναμης του ή την περίπτωση ίδρυσης νέου ή μεταφοράς σε άλλο σημείο της πόλης ή οριστικής κατάργησης ενός εκ των τριών του Μαγειρείου οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατόν να σταματήσει η εκτέλεση της σύμβασης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΑ Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου εκτός από προφανή σφάλματα ή λάθη γενικά. Ο χορηγητής σε σχέση με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των ενταύθα δικαστηρίων. Η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 13

14 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα κρέατα που χορηγούνται θα είναι αρίστης ποιότητας, υγιή, φρέσκα ευτραφή χωρίς όμως υπερβολικό λίπος, η δε χορήγηση κρεάτων κατώτερης ποιότητας απαγορεύεται. Θα είναι: 1)Μοσχάρι ελιά χωρίς κόκαλο, 2)Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 3)Μοσχάρι κιμάς(νωπός), 4) Μοσχάρι κιμάς(κατεψυγμένος ), 5)Αρνί(νωπό), 6)Γαλοπούλα μπούτι(νωπό), 7)Γίδα ή πρόβατο (μπούτι), 8)Ζυγούρι (μπούτι), 9)Χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, 10)Χοιρινό σπάλα χωρίς κόκαλο, 11)Γαρδουμπάκια και θα παραδίδονται όπως ακριβώς θα καθορίζεται από την παραγγελία του μαγειρείου η οποία θα δίδεται εγγράφως στον χορηγητή δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση του συγκεκριμένου είδους κρέατος που θα του ζητηθεί, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση της οικείας αγορανομικής υπηρεσίας της αστυνομίας για την ανυπαρξία στην αγορά του κρέατος που ζητήθηκε, οπότε μόλις θα του γίνει γνωστή η παραγγελία πρέπει να αναφέρει στο ΚΑΠΗ την έλλειψη αυτή, για να δοθεί σε αυτόν ο απαραίτητος χρόνος για την αλλαγή του συσσιτίου. Τα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Οργανισμό για την κτηνοτροφική μονάδα από την οποία προέρχονται τα ζώα προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος από την Κτηνιατρική υπηρεσία των συνθηκών ανάπτυξης και σφαγής του. 2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Τα κατεψυγμένα λαχανικά που θα χορηγούνται θα είναι πρώτης ποιότητας. Θα χορηγούνται σε είδος και ποσότητα που ορίζει η διευθύντρια του ΚΑΠΗ. Η παραγγελία θα είναι έγγραφη και θα παραδίδεται στον χορηγητή δύο εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να είναι πρόσφατα κατεψυγμένα, καλά διατηρημένα και να μην έχουν αποψυχθεί. Θα πρέπει όλα τα δέματα να φέρουν υγειονομικό σήμα ώστε να καθίσταται δυνατός ανά πάσα στιγμή, κατά την μεταφορά και τη διανομή μέχρι τη λιανική πώληση, ο προσδιορισμός της ταυτότητας του κέντρου αποστολής τους. Το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 1)τη χώρα αποστολής 2)το είδος 3)τον προσδιορισμό της ταυτότητας του κέντρου αποστολής μέσω του αριθμού έγκρισης που χορηγείται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 4)την ημερομηνία συσκευασίας και την ημερομηνία λήξεως. Θα είναι 1)κατεψυγμένος αρακάς, 2)κατεψυγμένα φασολάκια, 3)ανάμικτα, 4)κατεψυγμένες χάντρες, 5)κατεψυγμένο καρότο σε κύβους, 6)κατεψυγμένο χταπόδι Τ4, 7)κατεψυγμένο χταπόδι Τ5, 8)κατεψυγμένο σπανάκι, 9)κατεψυγμένες μπάμιες, 10)κατεψυγμένες σουπιές (καθαρισμένες) U1-1000γρ., 11)κατεψυγμένο κοτόπουλο μπούτι, 12)κατεψυγμένα θράψαλα μεγάλα καθαρισμένα (300γρ-400γρ), 13)κατεψυγμένος βακαλάος ακέφαλος (Νούμερο Χ), 14)κατεψυγμένος βακαλάος φιλέτο (SHITH), 15)κατεψυγμένο αρνί μπούτι (κομμένο σε μερίδες) 16) κατεψυγμένο αρνί χεράκι (κομμένο σε μερίδες) 17) κατεψυγμένα σπανακοπιτάκια 18) κατεψυγμένα κασεροπιτακια 19)κατεψυγμένα λουκανικοπιτάκια 20)κατεψυγμένο μοσχοχτάποδο (μοσχοί), 21)κατεψυγμένα τυροπιτάκια 22) κατεψυγμένο ψάρι πέρκα (φιλέτο 300γρ-500γρ), 23)κατεψυγμένη γαλοπούλα (κότσι), 24)κατεψυγμένη γαλοπούλα (μπούτι ), 25) κατεψυγμένο κοτόπουλο φιλέτο, 26)μύδια καθαρισμένα ψύχα (μέτρια), 27)γαρίδες καθαρισμένες (40-60), 27)κρεμμυδάκια για στιφάδο. Τα κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα θα πρέπει να διατηρούνται στη σταθερή θερμοκρασία των 18 ο C. Η συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση των αλιευτικών προϊόντων. Τα υλικά συσκευασίας και τα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα αλιευτικά προϊόντα, πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες υγιεινής και ιδίως : 1) να μην μπορούν να αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρασκευασμάτων και των αλιευτικών προϊόντων. 2) να μην μπορούν να μεταδίδουν στα αλιευτικά προϊόντα ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. 3) να είναι επαρκώς ανθεκτικά ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία των αλιευτικών προϊόντων. 3. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα οπωρολαχανικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας, της εποχής, νωπά, πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά του Βόλου. Απαγορεύεται απόλυτα η χορήγηση οπωρολαχανικών ποιότητας κατώτερης της πρώτης εκτός από τις εξής δύο μόνο περιπτώσεις δηλαδή όταν πρόκειται α]για ντομάτες φαγητού και β]για φρούτα που προορίζονται για κομπόστα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις μόνον, το μαγειρείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον χορηγητή την χορήγηση ντομάτας ή φρούτων δεύτερης ποιότητας με έγγραφη παραγγελία τους, οφείλοντας συγχρόνως να αναγράφουν στα πρωτόκολλα παραλαβής ότι οι ντομάτες και τα φρούτα που έχουν παραληφθεί είναι δεύτερης ποιότητας και ότι η χορήγησή τους έγινε μετά από ειδική παραγγελία τους. Ο χορηγητής δεν έχει δικαίωμα να χορηγεί με 14

15 πρωτοβουλία του είδη κατώτερης ποιότητας, έστω και αν ο Οργανισμός δέχεται εκ των υστέρων τέτοια χορήγηση. Επίσης απαγορεύεται η προμήθεια άγουρων ειδών. Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και τα υπόλοιπα είδη θα παραδίδονται απαλλαγμένα από ξένες ύλες και χωρίς καμία αλλοίωση που προέρχεται από κακή συντήρηση. Τα διάφορα είδη οπωρολαχανικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στο εμπόριο κατά μέγεθος και προέλευση. Σε περίπτωση που ο χορηγητής θα προσκομίσει με καθυστέρηση τα είδη που πρόκειται να χορηγηθούν ή που θα παραλείψει να τα χορηγήσει μπορεί ο Οργανισμός να τα αγοράσει κατ αρχήν από το χονδρικό εμπόριο, σε περίπτωση δε ανάγκης και από το λιανικό εμπόριο σε βάρος του χορηγητή. Η ύπαρξη ανάγκης εκτιμάται από την υπηρεσία. Επίσης στο Μαγειρείο θα προμηθεύεται και αποφλοιωμένη νωπή πατάτα τεμαχισμένη για τις ανάγκες της σίτισης. 4. ΨΩΜΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το ψωμί θα πρέπει να είναι λευκό τύπου 70% και σιμιγδαλένιο. Η ποιότητα του ψωμιού, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και θα παράγονται, μεταφέρονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό του ψωμιού, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση του αρμόδιου Υγειονομικού Κέντρου ότι το εργαστήριο ή το εργοστάσιο του εκπληρώνει απόλυτα τους σχετικούς υγειονομικούς όρους, χωρίς να αποκλείεται και η επιτόπια εξέταση από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Επίσης οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι πραγματικά η επιχείρηση έχει και εφαρμόζει το σύστημα ασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (HACCP) ή τον οδηγό πρακτικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ 1219/ ) και της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή να αποδείξουν την έναρξη εγκατάστασης του ανωτέρου συστήματος βάσει συμβολαίου. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί το ανώτερο ένα μήνα πριν από την υποβολή της προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό. Εάν δεν κατατεθούν τα ανωτέρω δύο δικαιολογητικά η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη. 5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το ελαιόλαδο θα είναι εγχώριας παραγωγής, αγνό παρθένο έξτρα με οξύτητα 0-1. Θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία μεταλλική ανοξείδωτη 5 λίτρων. Πάνω στην συσκευασία θα αναγράφεται η προέλευση του ελαιολάδου και τα αναλυτικά στοιχεία του συσκευαστή [επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο] καθώς και η ημερομηνία κατανάλωσης ή λήξης. Λάδι ειδικό για τηγάνισμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO. Θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία PET των 5 λίτρων Η επιτροπή παραλαβής είναι υποχρεωμένη κατά διαστήματα να πραγματοποιεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Επίσης η επιτροπή παραλαβής μπορεί σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την ποιότητα, είδος, καταλληλότητα για βρώση κλπ για όλα τα παραπάνω είδη που προσφέρονται, να ζητά σχετική γνωμάτευση από την αρμόδια υπηρεσία [Κτηνιατρική υπηρεσία Βόλου ή Διεύθυνση χημικών υπηρεσιών Βόλου]. 6. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Α.ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ α] Θα χορηγείται φέτα από αιγοπρόβειο γάλα [70 % πρόβειο και 30% γίδινο] σε μεταλλικά ανοξείδωτα δοχεία, τα οποία πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία του παρασκευαστή [επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο] καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. β]κασέρι παραδοσιακό από αιγοπρόβειο γάλα [και μέχρι 20% γίδινο γάλα] σε κεφάλια και μπαστούνια [φέτες για τοστ]. γ)κεφαλοτύρι, δ)ανθότυρο, ε)γιαούρτι το γιαούρτι που θα χορηγείται θα πρέπει να προέρχεται από αγνό αιγοπρόβειο γάλα κατά 100%, στ)γκούντα, ζ)μυτζήθρα τριμμένη, η)κρέμα γάλακτος. Β. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε παστερίωση με μια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους. 15

16 Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να εκπληρώνει τους όρους με τους οποίους επιτρέπεται η προσφορά και η πώληση αγελαδινού γάλακτος, που καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κ.λ.π του Γ.Χ.Κ. καθώς και από τις κάθε φορά τροποποιήσεις του. Το παστεριωμένο γάλα εκτός από τα ανωτέρω πρέπει επίσης: α) Κατά το στάδιο της παστεριώσεώς του να έχει θερμανθεί: Σε θερμοκρασία 61 ο μέχρι 63 ο και για χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Σε θερμοκρασία 72 ο μέχρι 75 ο και για χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Σε διάφορη από τις προηγούμενες θερμοκρασίες και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να επιτυγχάνεται αναγνωρισμένα το ίδιο αποτέλεσμα με τις ανωτέρω μεθόδους. β) Να περιέχει κατά την παράδοση: Λιγότερα από μικρόβια κατά κυβικό εκατοστόμετρο, όταν η καταμέτρηση των μικροβίων γίνεται σε δείγμα που έχει ληφθεί μετά την έξοδο του γάλακτος από τον παστεριωτήρα και λιγότερο από μικρόβια κατά κυβικό εκατοστόμετρο όταν η καταμέτρηση γίνεται σε δείγματα που έχουν ληφθεί στον Οργανισμό. Λιγότερα από δέκα (10) κολοβακτηρίδια κατά κυβικό εκατοστόμετρο. γ) Εάν πρόκειται για ομογενοποιημένο παστεριωμένο γάλα, σ αυτό και μετά από ακινησία 48 ωρών δεν πρέπει να σχηματίζεται ορατός διαχωρισμός της κρέμας και η περιεκτικότητα σε λίπος της υπερκείμενης ποσότητας 100 κυβικά εκατοστά γάλακτος φιάλης του ενός λίτρου η ανάλογης ποσότητας για δοχεία με διάφορο μέγεθος να μη διαφέρει περισσότερο από 10% της περιεκτικότητας σε λίπος του γάλακτος που θα απομείνει. δ) Η παστερίωση του γάλακτος, πρέπει να γίνεται το αργότερο σε 14 ώρες από το άρμεγμα. ε) Να περιέχει : 1. Λίπος 3,5% το λιγότερο 2. Στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος όχι λιγότερο από 8,46%. στ) Να έχει ειδικό βάρος σε 15 ο C όχι λιγότερο από 1,030, το προμηθευόμενο παστεριωμένο γάλα να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έχει παστεριωθεί. Το παστεριωμένο γάλα κατά τη μεταφορά του στα Ιδρύματα πρέπει να διακινείται σε θερμοκρασία όχι ανώτερη από 10 ο C, εκτός αν ο χρόνος μεταφοράς του είναι μικρότερος από ½ της ώρας. Θεωρούνται ως νοθείες και αλλοιώσεις αυτές που ισχύουν και για το νωπό γάλα δηλαδή : 1. Η μη προέλευση από αγελάδα 2. Αραίωση με νερό ή με αποβουτυρωμένο γάλα 3. Η προσθήκη κάθε άλλης ουσίας ( αλάτων, αμύλων, ή φυτικών ή ζωικών λιπών κ.λ.π. ) για την αποκατάσταση της πυκνότητας του γάλακτος. η) Κάθε εκτροπή από αυτά που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (ε) και (στ) των ανωτέρω προδιαγραφών και στο Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κ.λ.π. του Γ.Χ.Κ. Το παστεριωμένο εμφιαλωμένο γάλα θα χορηγείται σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 lit. Πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης. Οι φιάλες παραδίδονται μέσα σε κιβώτια ανοικτά στο επάνω κάλυμμα, ενισχυμένα με εσωτερικά διαχωρίσματα και με χειρολαβές τέτοιας μορφή, ώστε να προστατεύονται αρκετά στους χειρισμούς και τις μετακινήσεις τους. Το παστεριωμένο γάλα που θα χορηγείται πρέπει όταν κατά την παράδοση βράζεται, να μη κόβει, γεγονός που διαπιστώνεται με το βράσιμο μικρής ποσότητας αυτού μέσα σε απολύτως καθαρό δοχείο παρουσία του προμηθευτή, πράγμα που είναι αποτέλεσμα αυξημένης οξύτητας. Σε αυτή την περίπτωση το γάλα απορρίπτεται χωρίς παραπέρα χημική εξέταση ο δε χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως διαφορετικά το ΚΑΠΗ μπορεί να αγοράσει ίση ποσότητα γάλακτος με αυτήν που έχει απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά στην τιμή καθώς και σε κάθε πρόσθετη σχετική δαπάνη βαρύνει το χορηγητή. 7. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα είδη παντοπωλείου που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται. Ως λοιπά είδη παντοπωλείου θεωρούνται γενικά όλα τα είδη που πωλούνται στα μεγάλα παντοπωλεία χονδρικής ή λιανικής πώλησης εκτός από αυτά για τα οποία έχει γίνει ειδικός διαγωνισμός δηλαδή εξαιρούνται όλα τα χαρτικά, όλα τα απορρυπαντικά τα έλαια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη : Αλεύρι, Άνθος αραβοσίτου, Γάλα φρέσκο, Ελιές (μαύρες και πράσινες), Κρέμα γάλακτος, Λαζάνια, Μαστίχα άτριφτη, Μυτζήθρα τριμμένη, Πίκλες, Φίλτρα γαλλικού καφέ, Χαλβάς, Βανίλια (άρωμα για γλυκά), Γιαούρτι στραγγιστό, Τυρί γκούντα (τριμμένο), Ζαμπόν, Ζάχαρη, Knorr Βοδινό επαγγελματικό, Κεφαλοτύρι (τριμμένο), Λεμόνι χυμός, Λουκάνικα Φρανκφούρτης, Μανιτάρια, Νισιστέ, Ρύζι Bonner, Ρύζι Καρολίνα, Ρύζι Parboit, Ρώσικη Σαλάτα, Ταραμοσαλάτα, Τυροσαλάτα 16

17 γλυκιά, Τραχανάς, Φασόλια ξερά μέτρια (Ελληνικής προέλευσης), Φέτα (Ελληνικής προέλευσης σε δοχείο), Ψωμί τοστ, Αλάτι, Ανθότυρο, Αυγά, Φυτικό Βούτυρο (Μαργαρίνη), Γάλα Εβαπορέ, Γευστικό, Ζάχαρη άχνη, Κανέλλα Ξύλο, Κανέλλα Τριμμένη, Καρύδα Τριμμένη, Κέτσαπ, Κύμινο, Κονκασέ, Μαγιονέζα, Μακαρόνια Νο , Μακαρόνια κοφτά, Μανέστρα, Μαρμελάδα, Μοσχοκάρυδο τριμμένο, Μουστάρδα, Μπαχάρι, Μπέικιν-μπάουντερ, Μπέικον κομμένο, Ντοματοπελτές, Ξύδι, Παντζάρι σαλάτα, Πιπέρι, Πουρές σε τσουβάλι, Ρεβίθια αποφλοιωμένα (Ελληνικής προέλευσης), Ρίγανη, Σιμιγδάλι (ψιλό), Σιμιγδάλι (χοντρό), Τζατζίκι, Τσάι του βουνού,τσάι, Lipton, Φακές (Ελληνικής προέλευσης) Φαρίνα, Φασόλια Μαυρομάτικα (Ελληνικής προέλευσης), Φασόλια γίγαντες (Ελληνικής προέλευσης), Φρυγανιά τριμμένη, Χαμομήλι Lipton, Χυλοπίτες, Χάντρες ξερές (Ελληνικής προέλευσης), Φύλλα Δάφνης, Μελιτζανοσαλάτα, Ταρτάκια μεσαία, Λεμόνι τουζού (ξυνό) σε σκόνη, Κορν Φλάουερ, κλπ Στα αναψυκτικά είναι τα παρακάτω είδη : 1)Τύπου cola μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 3)Τύπου γκαζόζα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 4)Κονιάκ (χύμα) Κg, 5)Κρασί λευκό ξηρό 0,5 κιλ. (κιβώτιο), 6)Λεμονάδες (κιβώτιο 1,5 λιτρ.), 7)Λεμονάδες μικρό γυάλινο μπουκάλι, 8)Μπύρα 500 ml(κιβώτιο), 9)Νερό εμφιαλωμένο1.5l, 10)Νερό εμφιαλωμένο 0.5 L, 11)Πορτοκαλάδες (κιβώτιο 1,5 λιτρ.), 12)Πορτοκαλάδες ΕΨΑ μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 13)Σόδα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 14)Σουρωτή (κιβώτιο), 15)Bυσσινάδα (κιβώτιο), Τσίπουρο (χύμα)κg, 16)Μη αεριούχος βυσσινάδα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 17)Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο). 8. ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα σκεύη αλουμινίου που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατάλληλα για τρόφιμα. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται Τα είδη είναι τα εξής : 1) Καπάκια σκεύους R 43L βαρέου τύπου, 2) Καπάκια σκεύους R 28L βαρέου τυπού, 3) Σακουλάκια διάφανα 17x 25, 4) Σακουλάκια χάρτινα ½, 5) Σακούλες διάφανες 40, 6) Σακούλες διάφανες 50, 7) Σακούλες διάφανες 60, 8) Σκεύη αλουμινίου R 43L βαρέου τύπου, 9) Σκεύη αλουμινίου R 28L βαρέου τύπου, 10) Μπολάκι μνημόσυνου διαφανές 11) Καπάκια διαφανή 12) Κύπελλο 640 ml 13) Καπάκια 640 ml 9.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ Τα οινοπνευματώδη που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας Τα είδη είναι τα εξής : 1)Κρασί Λευκό Ξηρό Χύμα 2) Ερυθρό Ξηρό Χύμα 3)Κονιάκ Χύμα 3* 4)Μπύρα Μεταλλικό Κουτί 330 ml 5) Μπύρα Γυάλινο Μπουκάλι 500 ml Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 1 NΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ KΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΨΩΜΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

18 6 ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ hhοινοπνευματωδη 819 Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην τοπικές εφημερίδα «Ταχυδρόμο.», Βόλος, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Κ. Μ. : Π02/205 ΠΡΟΫΠ. : 40.344,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 06/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/12490 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 34 Τ. Κ. : 21100 Τηλ : 2752360941/942 Πληρ. : Καλογήρου Ελένη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095

Αθήνα 20 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3647202-5 E-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Ταχ. Δ/νση Πλατεία Κουντουριώτη Τ.Κ. 71202 Ενετικό Λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΑΔΑ: 7855Ω6Χ-844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3801 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 30 Τ.Κ. : 68200 Πληροφ. : Κος Πάλλας Δ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709. Αρ.Αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709. Αρ.Αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709 Αρ.Αποφ. Δημαρχου 166/2011 Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια (Ν. 3205/2003),υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1) Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Α 2) Δ/ΝΣΗ 13 η ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 74 Β Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 2/7//2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 67071/4229 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 78583/15922 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Ταχ.Δνση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 14/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 20 ης Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης 291/2013 Θέμα 11 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα