24. Developments in computational terminology management and its influence on terminology science and terminology work

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "24. Developments in computational terminology management and its influence on terminology science and terminology work"

Transcript

1 1 24. Developments in computational terminology management and its influence on terminology science and terminology work SUMMARY Klaus-Dirk Schmitz Using computers for terminology management has an almost 50 years old history. At the beginning of the sixties of the last century main frame computers were programmed to elaborate, maintain and retrieve terminological data collections. Later mini computers and (networking) personal computers were used to manage terminology for certain subject fields and the way of supporting terminological activities changed. Today the internet provides not only a medium for terminological research but also an online platform for world-wide cooperative terminology work. The paper describes the different stages of computational terminology management with special attention to the possibilities how the software solutions can support (and impede) the terminologist. In particular it is explained in detail how specific principles and methods of terminology theory were influenced by the technology and how terminological working methods have changed over the time. Special attention is drawn to ISO standards for terminological data modelling and the possibilities the world wide web offers to terminologists. Εξελίξεις της υπολογιστικής διαχείρισης ορολογίας και επίδρασή της στην επιστήμη Ορολογία και στην ορολογική εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Klaus-Dirk Schmitz Η χρήση των υπολογιστών με σκοπό τη διαχείριση της ορολογίας έχει ιστορία πενήντα χρόνων περίπου. Στην αρχή της δεκαετίας του 60 του περασμένου αιώνα, οι κεντρικοί υπολογιστές είχαν προγραμματιστεί για να εκπονούν, να διατηρούν και να αντλούν συλλογές ορολογικών δεδομένων. Αργότερα, οι μικρο-υπολογιστές και οι προσωπικοί υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν για την ορολογική διαχείριση μερικών θεματικών πεδίων και ο τρόπος υποστήριξης των ορολογικών δραστηριοτήτων άλλαξε. Σήμερα, το Ίντερνετ αποτελεί όχι μόνο μέσο για την ορολογική έρευνα αλλά και μια επιγραμμική πλατφόρμα για παγκόσμια συνεργατική ορολογική εργασία. Η ανακοίνωση περιγράφει τα διαφορετικά στάδια της διαχείρισης της υπολογιστικής ορολογίας εστιάζοντας στον τρόπο που οι λύσεις λογισμικού μπορούν να υποστηρίξουν (ή να εμποδίσουν) τον ορολόγο. Πιο συγκεκριμένα, επεξηγεί με λεπτομέρεια πώς συγκεκριμένες αρχές και μέθοδοι της θεωρίας της ορολογίας δέχθηκαν επιδράσεις από την τεχνολογία και πώς οι ορολογικές μέθοδοι εργασίας άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα πρότυπα ISO που αφορούν την μοντελοποίηση ορολογικών δεδομένων καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει ο παγκόσμιος ιστός στους ορολόγους.

2 2 0 INTRODUCTION Based on the fundamental research and publications of Eugen Wüster (see e.g. Wüster 1991, Picht/Schmitz 2001), several definitive works have been published in the eighties of the last century. These (text) books deal with the theoretical foundations of terminology science as a scientific discipline as well as the methods and principles of terminology work (Felber 1984, Dubuc 1985, Picht/Draskau 1985, Arntz/Picht 1989, Felber/Budin 1989, Sager 1990). Besides the field of terminology standardisation, the practical transfer and realisation of most of the described principles of terminology work have been discussed and judged very critically. One of the reasons for this is that traditional tools for terminology work such as file cards, glossaries, term lists and special dictionaries in most cases do not allow the terminologist to follow the terminology principles described. Since the middle of the nineteen hundred sixties computer technology has provided adequate hardware for terminology management. The first main frame databases and PC-based terminology management programs only allowed with major difficulties to develop terminology by a concept-oriented approach. But today we find a number of reasonable computer-based tools supporting the defined principles of terminology science and terminology work. Using such modern terminology management systems have not only changed the working methods of terminologists but also have had repercussions to the theory of terminology science. 1 Historical evolution The historical evolution of terminology theory, working methods and computational terminology management will be shown by the following chronologically ordered tables. 1.1 Theory of terminology science with a link to computer applications before 1965: theoretical foundation established : discussion and extension of the theoretical basis; different approaches; no computer-oriented research and development : first publications about the design of termbanks, used fields, paper templates for recording terminological data and specific aspects of term bases (data retrieval, printing dictionaries, data exchange)

3 : textbooks contain chapters about termbanks and computer-assisted terminology management; first guidelines and recommendations 1995-today: (application-oriented) scientific discussion of new methods for computational terminology management; publications and standards 1.2 Terminology work and computational terminology management before 1965: terminology work only with file cards, glossaries and term lists : main frame termbanks (Team, Termium, Eurodicautom); first (paper) templates for recording; printed terminology lists; terminology data input and retrieval by data typists and not terminologists : terminology software on mini computers (e.g. Ericsson Cat); direct access for terminologists; main frame termbanks accessible by in-house terminals; on-line data input and retrieval : simple PC-based terminology management programs for single users (e.g. Termex-MTX); direct access for terminologist; problems of harmonisation and integration for working groups; modules and procedures for data exchange, data consolidation and reuse 1995-today: high-quality and powerful terminology management systems (e.g. MultiTerm); cooperative terminology work via networks (LAN and world wide web); client-server-architecture; integration into other tools (e.g. translator workbenches); additional programs supporting terminology work (e.g. term extraction software) 2 Change of methods and principles for terminology management 2.1 Concept orientation The design and architecture of the first computer-based tools for terminology management was not really adequate to create concept-oriented terminology collections. Although the

4 4 developers of the first main frame termbanks attempted to realize the principle of concept orientation, practice has demonstrated that the database very often contained several terminological entries representing the same concept. The reason was the lack of a homonym controlling mechanism when entering new terms and the lack of a validation routine for so called doublets (double entries). Similar problems came up with the first PCbased terminology programs that were too much designed for managing terms (instead of concepts). Most of them just allowed to store one term in each language per concept / entry, and synonyms had to be recorded in separate entries. Today, almost all modern terminology management systems are able to create and maintain concept-oriented terminological entries and to store all terminological information belonging to one single concept within one single entry. They also allow to adequately realize hierarchical concept relations (superordinate, subordinate and related concept) by a linking mechanism between different entries. 2.2 Treatment and handling of terms Old fashioned terminology systems were based on a data model allowing only restricted searching and sorting capabilities. Therefore it was necessary to enter multi-word terms in an inverted order, e.g. interface, serial instead of serial interface. In some systems an additional field (e.g. keyword) was implemented to support correct sorting and retrieving of entries. Other systems generated auxiliary entries with all possible sequences of word orders, but both solutions led in the long run to inconsistent data collections if for example the term of the main entry was changed or deleted. Modern terminology management systems provide demanding search functions with all possibilities of truncation, wild cards and fuzzy search algorithms allowing to enter a multi-word term in its natural word sequence. This supports to take over terms into other applications (e.g. into a word processor file without changing the term) as well as to automatically detect terms within a text and to align it to the corresponding term in the database. 2.3 Term autonomy The data model of older termbanks very often supplies only one field or data category per language for the (main) term; sometimes we find one additional field for synonyms. But if there occur several terms or synonyms for the same concept, they are store all together in

5 5 one field, separated e.g. by a semicolon. Such an implementation does not only complicate the searching and searching facility of the database software, it also prevents the necessary documentation of each of the terms by term-related data categories such as grammatical gender, part of speech, geographical usage or context example. Most of the modern terminology management systems support the principle of term autonomy allowing to repeat the data category term with all dependant data categories (grammatical gender, context example etc.) as much as it is necessary. By this, all terms representing a given concept can be managed, classified and documented in an adequate and reasonable way. 2.4 Terminological data modelling Introductory text books, recommendations and other publications dealing with terminological working methods or describing existing terminology databanks do not treat the topic of (computational) terminology management in an adequate and comprehensive way, if they are published several years ago. If at all, only few data categories are mentioned that are important for the management of terminological data collections. Only in rare cases we find additional information about the possible repeatability of data categories and proposals for a (paper-based) input template for terminological data. Newer publications demonstrate different possibilities to define and select data categories for terminological databases as well as proposals for modelling the terminological entry within a computer-based implementation of a terminology management system (see e.g. Schmitz 1996, 1998, 2001a, 2001b and 2004b, Wright/Budin 2001). The works mentioned discuss aspects of terminological data modelling for different user groups and applications scenarios, taking into account principles of granularity, modelling variations, term autonomy and concept orientation. They do not propose a definite fixed data model like older publications, but they support and guide all persons involved in the design, implementation and operation of a computer-based terminology management system to find an adequate solutions for their own specific needs and requirements. The same objective have three ISO standards: ISO (1999) lists and defines more than 200 data categories that could be serve as a repertoire and proposal for selecting data categories for the own terminology management system design. ISO (1999) and ISO (2003) provide not only interchange formats or terminological mark-up frameworks but also a terminological meta model that defines the basic architecture of a terminology management system.

6 6 4 Bibliography [1] Arntz, Reiner; Picht, Heribert (1989): Einführung in die Terminologiearbeit (1. Auflage). Hildesheim. [2] Dubuc, Robert (1985): Manuel pratique de terminologie (1 er édition). Quebec. [3] Felber, Helmut (1984): Terminology Manual. Paris. [4] Felber, Helmut; Budin, Gerhard (1989): Terminologie in Theorie und Praxis. Tübingen. [6] ISO (1999): Computer applications in terminology Machine-readable interchange format (MARTIF) Negotiated interchange. Geneva. [7] ISO (1999): Computer applications in terminology Data categories. Geneva. [8] ISO (2003): Computer applications in terminology Terminology markup framework (TMF). Geneva. [9] Picht, Heribert; Draskau, Jennifer (1985): Terminology - An Introduction. Guildford. [10] Picht, Heribert; Schmitz, Klaus-Dirk (eds.) (2001): Terminologie und Wissensordnung - Ausgewählte Schriften aus dem Gesamtwerk von Eugen Wüster. Wien. [11] Sager, Juan C. (1990): A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam/ Philadelphia. [12] Schmitz, Klaus-Dirk (1996): Terminology Management Systems, in: Owens, Rachel (ed.): The Translator's Handbook, Third Edition. London, [13] Schmitz, Klaus-Dirk (1998): Über wichtige Aspekte bei der Einrichtung einer rechnergestützten Terminologieverwaltung, in: Lundquist, Lita; Picht, Heribert; Qvistgaard, Jacques (edd.): LSP Identity and Interface, Research, Knowledge and Society, Proceedings of the 11th European LSP Symposium on Languages for Special Purpose, Copenhagen, August Copenhagen, [14] Schmitz, Klaus-Dirk (1999): Computergestützte Terminographie: Systeme und Anwendungen, in: Hoffmann, Lothar; Kalverkämper, Hartwig; Wiegand, Herbert Ernst

7 7 (Hrsg.): Fachsprachen / Languages for Special Purposes ein internationals Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. 2. Halbband. Berlin/New York, [15] Schmitz, Klaus-Dirk (2001a): Systeme zur Terminologieverwaltung, in: Technische Kommunikation, No. 2/2001, [16] Schmitz, Klaus-Dirk (2001b): Criteria for evaluating terminology database management programs, in: Wright/Budin (eds.), [17] Schmitz, Klaus-Dirk (2004a): Terminologiearbeit, Terminologieverwaltung und Terminographie, in: Knapp, Karlfried et al. (eds.): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Tübingen, [18] Schmitz, Klaus-Dirk (2004b): Die neuen Terminologiedatenbanken: online statt offline, in: Mayer, Felix; Schmitz, Klaus-Dirk; Zeumer, Jutta (Hrsg.): Terminologie und Wissensmanagement. Akten des Symposions, Köln, März Köln, [19] Wright, Sue Ellen; Budin, Gerhard (eds.) (1997): Handbook of Terminology Management. Volume 1. Amsterdam/Philadelphia. [20] Wright, Sue Ellen; Budin, Gerhard (eds.) (2001): Handbook of Terminology Management. Volume 2. Amsterdam/Philadelphia. [21] Wüster, Eugen (1991): Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie (3. Auflage). Bonn. Prof. Dr. Klaus-Dirk Schmitz Full professor for Terminology Science University of Applied Sciences Cologne Mainzer Str. 5, D Köln, Germany Tel.: , Fax: Mail:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus

16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus 16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus Sofia Trypanagnostopoulou, Janet DeCesaris ABSTRACT While parallel corpora have been widely used in several

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

Evaluating Specifications for Controlled Greek

Evaluating Specifications for Controlled Greek Evaluating Specifications for Controlled Greek Marina Vassiliou Institute for Language & Speech Processing Epidavrou & Artemidos 6, Maroussi, 15125 Athens, Greece mvas@ilsp.gr Stella Markantonatou Institute

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Implementing the European Language Portfolio to promote reflective learning

Διαβάστε περισσότερα

20. Creation of an electronic dictionary of sports terminology

20. Creation of an electronic dictionary of sports terminology 1 20. Creation of an electronic dictionary of sports terminology SUMMARY Kyriaki Ioannidou, Anthie Kyriakopoulou, Olympia Tsaknaki, Rania Voskaki This paper is about the creation of an electronic dictionary

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14 Project and Research Coordinator: Federica D Armini Partnership researcher and local coordinators: Zoe Albani (GR), Inta Baranovska (LV), Iveta Bebrisa (LV), Dave Ellis (UK), Alina Gravilita (RO), Marica

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα