ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας » Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες <Σελίδα 1 από 8>

2 QUICK EaRthquake Damage Assessment Άμεση Εκτίμηση Σεισμικών Ζημιών QUICKER <Σελίδα 2 από 8>

3 Περίληψη Πρότασης Το έργο QUICKER στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης των καταστροφών από ένα σεισμό. Σήμερα, μερικές μόνο χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό με την καταγραφή της χωρικής μεταβολής κάποιων εδαφικών παραμέτρων. Οι εδαφικές παράμετροι υπολογίζονται σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιούνται σαν εκτιμητές της σεισμικής έντασης και συνεπώς και των καταστροφών. Η γνώση της κατανομής της σεισμικής έντασης (Instrumental Intensity) αμέσως μετά το σεισμό, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, δεν είναι όμως μια εύκολη διαδικασία. Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η πυκνότητα του δικτύου καταγραφής αλλά και η σχέση που συνδέει την εδαφική παράμετρο με τη σεισμική ένταση. Στα πλαίσια του QUICKER θα γίνει η ανάπτυξη μιας χαμηλού κόστους συσκευής (ονομάζεται «Εντασιόμετρο»), που θα μπορεί να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να μεταδώσει δεδομένα, ώστε να παρέχει την πλήρη εικόνα της κατανομής της σεισμικής έντασης. Το χαμηλό κόστος είναι σημαντικό αφού έτσι είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός πυκνού δικτύου και η απευθείας χαρτογράφηση της σεισμικής έντασης. Το έργο έχει τους παρακάτω σκοπούς: 1. Σχεδίαση του Εντασιόμετρου. 2. Σχεδίαση ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών που θα απεικονίζει τη σεισμική ένταση με βάση το δίκτυο Εντασιομέτρων. 3. Εγκατάσταση ενός δικτύου συσκευών για έλεγχο του συστήματος. 4. Να συνεισφέρει στη μείωση των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού, με τη βελτίωση της άμεσης αντίδρασης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του QUICKER περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός συστήματος εκτίμησης της σεισμικής έντασης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με το οποίο θα μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα οι καταστροφές σε μια πόλη ή σε μια περιφέρεια. Αυτό θα επιτρέψει σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (π.χ. πολιτική προστασία) να βελτιώσουν τον τρόπο επέμβασης. Επιστημονικά αποτελέσματα θα προκύψουν σε τομείς όπως οι συσχετίσεις εδαφικών παραμέτρων με τις καταστροφές, η σχεδίαση συστημάτων καταγραφής κλπ. Τέλος αναμένεται να προκύψει και μια νέα πατέντα για το «Εντασιόμετρο». Project Abstract The QUICKER project focuses on the critical aspect of emergency response after a strong earthquake. Currently, in a few high seismic risk areas, this problem is tackled by providing in near real time, the spatial distribution of various ground motion parameters. These parameters serve as estimators of Instrumental Intensity (a proxy of traditional earthquake intensity). Knowledge of seismic intensity distribution immediately after the event is obvious, but it is not a straightforward task. Problems like the density of the recording network and the correlation of the ground motion parameter with the seismic intensity are the most important. The proposed research program aims in the development of a low cost device that will record, process and transmit data in order to provide a direct image of Instrumental Intensity without the need of interpolation schemes; the device is called Intensiometer. Low cost is important since it will allow the deployment of a dense network, that is essential if accurate mapping of ground motion and subsequent structural damage is needed. Project s objectives include the following: 1. Design of a device that will reliably estimate Instrumental Intensity. <Σελίδα 3 από 8>

4 2. Design of a GIS that will use Intensiometer to estimate the spatial distribution of Instrumental Intensity. 3. Deployment of a significant number of devices for a long time period to assess the system s performance. 4. Contribute to loss mitigation due to an earthquake by allowing better coordination of civil protection agencies. Expected results include the development of a complete easy to use system that will allow the prompt evaluation of the strong ground shaking effect in an area like a county or a town. This will allow the civil protection agencies to manage their response efficiently. Scientific results are expected in the development of new correlation relations, new low cost algorithms, design of recording systems etc. A patent for Intensiometer is expected. <Σελίδα 4 από 8>

5 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Συμμετέχοντες Φορείς στην Σύμπραξη: Α/Α ΦΟΡΕΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 2 1 (Συντονιστής) ΣΕΙΣΜΟΤΕΚ ΜΟΝ ΕΠΕ SEIST ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ UPSL ΕΦ ΕΛΛΑΔΑ 3 ΙΡΙΔΑ IRIS ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΑ Συντονιστής Φορέας και Υπεύθυνος Συντονισμού και Επικοινωνίας 3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚ ΜΟΝ ΕΠΕ ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΗΦΗΣΙΑΣ 32 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ FAX Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ FAX ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 01/09/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 30/08/2015 Στη συμπλήρωση της διάρκειας του Έργου να ληφθεί υπόψη, ότι η ημερομηνία λήξης του έργου δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μετά την 30/9/2015. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου και της επιλεξιμότητας των δαπανών δύναται να συμπληρωθεί η ημερομηνία υποβολής της πρότασης ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη. Σε διαφορετική περίπτωση (μη συμπλήρωσης του σχετικού πεδίου), ως ημερομηνία έναρξης έργου και επιλεξιμότητας των δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χρηματοδότησης ένταξης. 1 Ο Α/Α του φορέα διατηρείται ο ίδιος σε όλες τις επόμενες σελίδες. 2 ΕΠ: Επιχείρηση, ΕΦ: Ερευνητικός Φορέας, ΛΦ: Λοιποί Φορείς, με επιπλέον την ένδειξη ΦΕ όταν πρόκειται για Φορέα του Εξωτερικού. 3 Η υπηρεσία θα επικοινωνεί αποκλειστικά και μόνο με τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Επικοινωνίας για το σύνολο των θεμάτων του έργου και αυτός θα έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των μελών της σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένου και του Επιστημονικού Υπευθύνου. <Σελίδα 5 από 8>

6 Κατανομή του Συνολικού Προϋπολογισμού και της Δημόσιας Δαπάνης ανά Συμμετέχοντα Φορέα και Περιφέρεια Α/Α ΦΟΡΕΑ 1 (Συντονιστ ής) 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ( ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5 SEIST ΕΠ ,28 ΑΤΤΙΚΗΣ UPSL ΕΦ ΙΡΙΔΑ IRIS ΕΠ ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,94 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 4 Επιχείρηση, Ερευνητικός Φορέας, Λοιποί Φορείς. 5 Υπενθυμίζεται ότι: α/στην περίπτωση επιχειρήσεων, η δημόσια δαπάνη χρεώνεται στην Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η επωφελούμενη παραγωγική μονάδα ή το Παράρτημα της επιχείρησης (στην περίπτωση επιχείρησης τριτογενούς τομέα) που επωφελείται από το έργο, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται η έδρα της. β/στην περίπτωση ΑΕΙ, Ερευνητικών κέντρων, χρεώνεται στην Περιφέρεια που είναι εγκατεστημένο/η η αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα/ινστιτούτο που συμμετέχει στο έργο. <Σελίδα 6 από 8>

7 Table 1: QUICKER WBS, RTD Activity Type (IR: Industrial Research, BR: Basic Research) and Partner Roles (WPL: WP Leader, TL: Task Leader, C: Contributor) WP / Task Activity Type SEIST UPSL IRIS WP1: System Specifications and Architecture WPL Task 1.1: Definition of reference architecture IR TL C Task 1.2: System requirements analysis and specifications C TL C WP2: Estimation of empirical model WPL Task 2.1: Analysis of engineering ground motion parameters BR C TL Task 2.2: Algorithm development for real time parameter estimation C TL WP3: Design and implementation of the prototype device WPL Task 3.1: Selection of a low-cost acceleration sensor IR C C TL Task 3.2: Development of the Intensiometer device TL C WP4: Implementation of remote control infrastructure and GIS platform WPL Task 4.1: Development of a robust telemetry system IR C TL Task 4.2: Development of the GIS platform TL C C WP5: System integration, testing and evaluation WPL Task 5.1: System integration and feasibility study IR C C TL Task 5.2: Real-time testing and system evaluation TL C C WP6: Marketing activities WPL Task 6.1: Market analysis and surveying potential end users IR TL C C Task 6.2: Business plan TL C WP7: Project management WPL <Σελίδα 7 από 8>

8 1.1 Πίνακας Ενοτήτων Εργασίας συνολικά A/A Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας) Τίτλος Ενότητας Εργασίας (όπως στην πρόταση) Είδος Δραστ. 6 Προϋπολογι σμός ( ) Δημόσια Δαπάνη ( ) Α/Μ Αρχή (μήνας) Τέλος (μήνας) 1 SEIST System Specifications and Architecture ΒΙΕ /9/12 28/2/13 2 UPSL Estimation of empirical model ΒΑΕ /12/12 30/11/13 3 SEIST Design and implementation of the prototype device ΒΙΕ /6/13 30/8/14 4 SEIST Implementation of remote control infrastructure and GIS platform ΒΙΕ /6/13 30/8/14 5 IRIS System integration, testing and evaluation ΒΙΕ /5/14 31/8/15 6 SEIST Marketing activities ΒΙΕ /7/14 31//15 7 SEIST Project management /9/12 31/8/15 Σύνολο ΒΑΕ: Βασική Έρευνα ή ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα ή ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη ή/και ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας ή/και ΔΒΙ: Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας <Σελίδα 8 από 8>

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους Βελτιωμένη Κινητικότητα για τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης : Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014]

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] 1 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 09:00-09:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Προαναγγελία Νέων Προκηρύξεων, 101 εκατ. ευρώ, για Συνεργασία Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων Δύο νέες προκηρύξεις, προϋπολογισμού 101 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα