Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008"

Transcript

1 Logo Design & Branding Trends 2008 Organic 3D Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνοτροπία αποτελεί κάτι νζο ςτο ςχεδιαςμό λογοτφπου. Οι 3D παρεμβάςεισ τονϊνουν τθν λαχτάρα του κεατι για μια νζα, φρζςκια ματιά. Ασ πάρουμε για παράδειγμα το λογότυπο Silverlight. Ζςτω ότι το βλζπουμε για πρϊτθ φορά, τα μάτια προςπακοφν να απορροφιςουν κάκε χαρακτθριςτικό και ξαφνικά μια αντίδραςθ WOW. Το λογότυπο προκαλεί τθν επικυμία να κζλουμε να δοφμε το προϊόν που βρίςκεται πίςω από αυτό. Αυτι θ αντίδραςθ ιταν και το ηθτοφμενο των δθμιουργϊν. Ο ςχεδιαςτισ αυτοφ του είδουσ λογοτφπων ξεκινά με ζνα πολφ βαςικό ςχιμα που εφαρμόηεται ωσ αποτζλεςμα μιασ διαφάνειασ. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε μια περίπλοκθ διαδικαςία αλλά το αποτζλεςμα κα μασ δικαιϊςει. Πάρτε το εργαλείο παραμόρφωςθσ για ζνα καλό γφριςμα. Αυτοφ του είδουσ τα λογότυπα ξεχωρίηουν και δεν είναι ςυνθκιςμζνα. Υπάρχει ζνα μειονζκτθμα, να εμφανίηονται ςυνεχϊσ και πιο περίπλοκα λογότυπα του είδουσ που να δθμιουργοφν πρόβλθμα ςτθν εκτφπωςθ. Στθν πραγματικότθτα θ δυνατότθτα να εκτυπωκεί το λογότυπο ακριβϊσ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι είναι ζνα ςυχνό αίτθμα το οποίο με τισ νζεσ τεχνολογίεσ κατά πολφ μεγάλο ποςοςτό λφνεται. Είναι ζνα είδοσ ςχεδίαςθσ πολφ φιλικό που προκαλεί μια φανταςτικι διάκεςθ με ιδιαίτερο φωτιςμό.

2 Waves - The New Swooshes Τα swooshes ζχουν πλζον αντικαταςτακεί από τα κφματα. Top γραφίςτεσ τα χρθςιμοποιοφν για μεγαλφτερθ ευελιξία και ροι ςτο ςχεδιαςμό. Για να τονιςτεί θ ιδζα τθσ κίνθςθσ οι ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν μία fade τεχνικι από ζνα χρϊμα ςε ζνα άλλο. Τα ςχιματα γφρω δίνουν τθν αίςκθςθ ςτο κεατι τθσ ευελιξίασ, τθσ ταχφτθτασ και τθσ επικοινωνίασ. Δεν είναι εφκολα ςτθ χριςθ αλλά μποροφν βελτιϊςουν το αποτζλεςμα. Μπορεί οι καμπφλεσ και τα κφματα να αποτελζςουν το νζο trends.

3 "Web 2.0" Logos Σχεδιαςτζσ ακοφν ςυχνά από πελάτεσ τουσ να ηθτοφν το ςυγκεκριμζνο τφπο λογοτφπου. Ο όροσ Web 2.0 ςτθν πραγματικότθτα αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ (Ajax, Ruby κ.λ.π.). Υπάρχει μία τάςθ τελευταία ςτθ ςχεδίαςθ ςυγκεκριμζνων λογοτφπων. Τα ςυγκεκριμζνα λογότυπα είναι ταυτόςθμα με το ςφγχρονο και το μοντζρνο. Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τουσ? Ζχουν ζντονα χρϊματα, επίπεδα χρϊματοσ, χαριτωμζνα, εικόνεσ, 3D εφζ, γυαλιςτερζσ επιφάνειεσ, ςκιζσ και αντανακλάςεισ. Θ γραμματοςειρζσ είναι απλζσ και οι περιςςότερεσ ςτρογγυλεμζνεσ. 3D εφζ παρατθρείται οριςμζνεσ φορζσ και ςτα γράμματα. Οι επιδράςεισ αυτζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με μεγάλθ προςοχι μιασ και υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ που ο ςχεδιαςτισ προςπακϊντασ να πετφχει καλφτερο αποτζλεςμα με τθν χριςθ αυτϊν των ςτοιχείων παραλείπει να αποδϊςει τθν ζννοια και ςθμαςία που του αξίηει. Αρκετά από αυτά τα λογότυπα είναι όμορφα, και κα τραβιξουν αμζςωσ τθν προςοχι, δίνοντασ τθν αίςκθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ τεχνολογίασ. Αυτοφ του είδουσ τα λογότυπα μποροφν και να χαρακτθριςτοφν και λογότυπα τφπου Apple. Είμαςτε όλοι εξοικειωμζνοι με το λογότυπο τθσ Apple? Στθν πραγματικότθτα, εξζπλθξε όλουσ όταν το 1988 το ουράνιο τόξο ζδωςε τθν κζςθ του ςτο γυάλινο μιλο, το οποίο αποδείχκθκε από τα πιο διάςθμα λογότυπα παγκοςμίωσ. Το φρζςκο, οι καινοτόμεσ τεχνικζσ 3D εικόνασ, ο φωτιςμόσ, ςυνειςζφεραν ςτθν εξζλιξθ του ςχεδιαςμοφ του λογοτφπου.

4 Transparency in logo design Θ διαφάνεια ιταν πάντα τθσ μόδασ. Θ ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν τθ διαφάνεια, χάρθ ςτθν ζννοια τθσ κομψότθτασ που προςδίδει. Επιτρζπει το ςυνδυαςμό διαφόρων ςχεδίων του ςχεδίου που προςφζρει ςτο κεατι μια ιδιαίτερθ εικόνα. Μποροφν να δθμιουργθκοφν προοπτικζσ ανάπτυξθσ και ςφνδεςθσ. Θ διαφάνεια επιτρζπει τθ δθμιουργία μερικϊν μοναδικϊν εφζ που τραβοφν ςίγουρα τθν προςοχι. Θ λεπτι μετάβαςθ από ζνα ςτοιχείο ςχεδιαςμοφ ςε άλλο παρζχει τθν ψευδαίςκθςθ τθσ φωτεινότθτασ.

5 "Underground" Typography - Minimal Fonts Αποτελοφν ξεχωριςτό είδοσ mainstream από το 2007 και μετά. Αυτά τα λογότυπα βαςίηονται ςτο ελάχιςτό ςε γραμματοςειρζσ ενϊ αναπτφςςονται από τθν χριςθ όςο το δυνατόν λιγότερων ςτοιχείων, όπωσ π.χ. βαςικά ςχιματα. Θ τεχνικι αυτι βαςίηεται ςε απλά ςχιματα, ακριβείσ αναλογίεσ, και μια απζραντθ αγάπθ για το μινιμαλιςτικό ςχεδιαςμό. Αρζςει φανατικά ςε οριςμζνουσ ενϊ από τθν άλλθ δθμιουργεί ςφγχυςθ ςε ςυντθρθτικοφσ. Ζνα βαςικό ερϊτθμα είναι αν καταφζρνουν να πετφχουν τθν επικυμθτι αναγνωςιμότθτα. Είναι αλικεια ότι δεν παρζχουν άμεςθ μεταφορά του μθνφματοσ. Ωςτόςο, οι περιςςότεροι ςυμφωνοφν ότι καταφζρνει ν α προςελκφςει τθν προςοχι του κεατι προκαλϊντασ του τθν επικυμία να καταλάβει το μινυμα. Αυτό που ψάχνει κανείσ ςε τζτοια λογότυπα είναι να ςυλλάβει τθν ζννοια τουσ και να μάκει το όνομα τθσ εταιρείασ. Επιπλζον υπάρχει και θ ζκπλθξθ που προκαλεί το νζο και το διαφορετικό ςε ςχζςθ με τα ςυνθκιςμζνα. Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι αποδεικνφεται ςυχνά να είναι πιο αποτελεςματικό από ζνα λογότυπο που απλϊσ είναι ςφμφωνο με κλαςςικοφσ κανόνεσ. Τζτοια λογότυπα απαιτοφν γνϊςθ και εμπειρία ςτθ γραφιςτικι και τθ ν τυπογραφεία. Δεν είναι κατάλλθλα για όλα τα είδθ των πελατϊν. Όλο και περιςςότερο βλζπουμε να χρθςιμοποιοφνται ςε εξϊφυλλα δίςκων, ιςτοςελίδεσ που ςτοχεφουν ςε indie κοινό κ.λ.π. Αποτελοφν μια από τισ πιο cool τάςεισ τθσ εποχισ μασ.

6 New Rainbow / Color Scale Ζχουμε δει εκατοντάδεσ ουράνια τόξα ςτθ ηωι μασ. Ωςτόςο, κάκε φορά που βλζπουμε ζνα, κοιτάηουμε με καυμαςμό τον ουρανό ζςτω και για λίγα δευτερόλεπτα. Τα κλαςικά θμικφκλια χρϊματοσ ουράνιου τόξου ζχουν χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ τθν τελευταία δεκαετία και παρόλο που ζχουν γίνει λίγο passi θ γοθτεία με τθν πλιρθ χρωματικι κλίμακα ςυνεχίηεται. Τον τελευταίο καιρό ζχουμε δει πολλά χρϊματα του ουράνιου τόξου που χειραγωγοφνται με ποικίλουσ τρόπουσ. Οι περιςςότεροι ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν τθ διαφάνεια, προκειμζνου να τονίςουν τα οπτικά εφζ και να καταςτεί δυνατι θ ςυγχϊνευςθ των χρωμάτων, αποκτϊντασ ζτςι μια εντυπωςιακι ςτροφι από το ζνα χρϊμα ςτο άλλο. Τεχνικζσ όπωσ εντυπωςιακά χρϊματα, περνϊντασ από αποχρϊςεισ του κόκκινου και του μπλε διευκολφνονται από ζνα ολόκλθρο φάςμα χρωμάτων, και ιδιαίτερα θ χριςθ του ςε ςκοφρο φόντο τονίηει κάκε χρϊμα κάνοντασ το ελκυςτικό ςε κάκε μάτι.

7 Sci-Fi Fonts Το λογότυπο του ςχεδιαςμοφ τθσ γραμματοςειράσ χρθςιμεφει ςυχνά για να ενιςχφςει το μινυμα που μεταφζρεται από τθν εικόνα. Αλλά τι γίνεται με τα τυπογραφικά λογότυπα? Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ επιλογι τθσ ςωςτισ γραμματοςειράσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ. Πολλά από αυτά τα λογότυπα μποροφν να μείνουν αξζχαςτα. Είτε είναι θ δθμιουργία των διάςθμων ςχεδιαςτϊν, όπωσ RayLarabie και Wim Crouwel ι ςχζδια που παράγονται από μικρότερουσ δθμιουργοφσ, είδαμε ζναν ολοζνα αυξανόμενο αρικμό από αυτζσ τισ γραμματοςειρζσ τα τελευταία χρόνια. Θ ςυχνι χριςθ των sci-fi γραμματοςειρϊν, με ευκείεσ άκρεσ και απλά ςχιματα ζχει επιβλθκεί ωσ μια νζα τάςθ ςτο ςχεδιαςμό λογότυπου. Ζχουμε δει διάφορουσ ςχεδιαςτζσ να "παίηουν" με αυτζσ τισ γραμματοςειρζσ ςτα λογότυπα τουσ: είτε να αλλάξει το ςχιμα τθσ γραμματοςειράσ ι να δθμιουργιςετε ζνα νζο ςε προγράμματα όπωσ το FontLab. Ασ ρίξουμε μια ματιά ςτο παράδειγμα τθσ Compaq. Επζλεξε αυτό το είδοσ τθσ γραμματοςειράσ για το ζργο αναςχεδιαςμοφ του λογότυπου τθσ εταιρείασ το Αποπνζει τελείωσ το νζο ςλόγκαν τθσ εταιρείασ: "Δείτε γιατί θ Compaq παίρνει ανκρϊπουσ που μιλοφν". Δείτε πϊσ το ςφνκθμα μεταφζρεται ςτο ςχιμα τθσ Q. Δείτε το Πλαίςιο Talk. Αυτό είναι ζνα παράδειγμα ενόσ λογοτφπου που μεταφζρει ςαφϊσ το κεντρικό μινυμα μζςω τθσ διατφπωςθσ μόνο. Μετά από όλα, το λιγότερο είναι περιςςότερο, ζτςι δεν είναι?

8 Leaves Logos Είναι αλικεια ότι τα φφλλα ζχουν ειςβάλει παντοφ τα τελευταία χρόνια. Θα μποροφςε αυτό να είναι αποτζλεςμα μίασ κοινισ ανθςυχίασ για τθν ρφπανςθ και το περιβάλλον. Μιπωσ όμωσ το πράςινο είναι τθσ μόδασ? Τα φφλλα ζχουν γίνει ςυνϊνυμο με τθ δθμιουργικότθτα, τθν πρωτοτυπία και τθν καινοτόμο ςκζψθ. Υπάρχουν επίςθσ ςε εταιρικά λογότυπα, ακόμα και αν αυτζσ ο εταιρίεσ δεν αςκοφν δραςτθριότθτα ςε τομείσ ςχετικά με τθν φφςθ και το περιβάλλον. Αλλά θ κεντρικι ζννοια εδϊ είναι ότι θ χριςθ των φφλλων κατά κάποιο τρόπο δαμάηει το μεταδιδόμενο μινυμα. Εδϊ δεν μιλάμε για τθν κλαςικι εικόνα των φφλλων, αλλά για ςχθματοποίθςθ τουσ, ιδιαίτερα υπό τθ μορφι ορκογϊνια με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ αυτό είναι μια ςφγχρονθ παράςταςθ, ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ ςχεδιαςτικζσ τάςεισ. Τα λογότυπα αυτά είναι ςυνικωσ απλά και αφινουν τον κεατι με μια ευχάριςτθ εικόνα. Για αυτό που κα πρζπει να είμαςτε επιφυλακτικοί από τθν υπερκατανάλωςθ των φφλλων.

9 The "Ugly" 80's Αυτά τα λογότυπα δεν ζχουν όμορφα ςχιματα, ςκιζσ, ηεςτά χρϊματα ι τα εικονίδια που ςθμαίνουν κάτι. Μοιάηουν με αποτζλεςμα κάποιου παιδιοφ που παίηει. Γιατί λοιπόν κάποιοσ κα επικυμοφςε ζνα τζτοιο λογότυπο? Θ εξιγθςθ είναι απλι: αυτόσ ο τφποσ ςχεδιαςμοφ λογοτφπου είναι πολφ διαφορετικόσ και ςίγουρα κα ξεχωρίηει. Όμωσ, αν κοιτάξουμε πίςω ςτθν δεκαετία του 80 που ιταν μια περίοδοσ με παράξενα γεωμετρικά ςχιματα και τα χρϊματα νζον - αυτοί οι τφποι λογότυπων προζκυψαν και κζρδιςαν τθ φιμθ των «χαριτωμζνων λογότυπων". Θ εμφάνιςθ τθσ θ τάςθ αυτι μπορεί επίςθσ να αποδοκεί ςε μια ιςχυρι επιςτροφι ςτθ δεκαετία του 80 ςτθ μόδα, και το βιομθχανικό ςχζδιο. Οριςμζνοι κεωροφν ότι αυτά τα λογότυπα είναι ςφγχρονα και φουτουριςτικά. Άλλοι τα κεωροφν απλά άςχθμα. Αν και πολλοί ςυμφωνοφν ότι τα 80 δεν ζχουν αποδείξει αριςτεία ςτθν γραφιςτικι κα πρζπει να εξετάςουμε, τα πλεονεκτιματα που αυτό το είδοσ του λογότυπου ζχει να προςφζρει: πρϊτον, να ξεχωρίηει. Δεφτερον, είναι εντελϊσ διαφορετικό από ό, τι οτιδιποτε ζχουμε δει ςτο παρελκόν, και τρίτον, δεν είναι ποτζ βαρετά. Κάκε ζνα από τα χρϊματα ςυμβολίηει μια ζκρθξθ ενζργεια και δράςθσ. Το μινυμα είναι γριγορο και μερικζσ φορζσ βίαιο και δεν απαιτεί ςκζψθ εκ μζρουσ των κεατϊν. Φυςικά, εξακολουκοφν να υπάρχουν κίνδυνοι όςον αφορά αυτοφ του είδουσ τθν προςζγγιςθ, με τον υψθλότερο κίνδυνο να είναι θ αδυναμία, εκ μζρουσ του κεατι, να κατανοιςει το μινυμα. Οι εταιρείεσ που δεν μποροφν να αντζξουν ζνα ακριβό προχπολογιςμό τθσ δθμοςιότθτασ, όπωσ εκείνθ για τθν Wacom ι ςτο Λονδίνο το 2012 είναι ιδιαίτερα επιρρεπι ςε αυτόν τον κίνδυνο.

10 The New Crest Με τον ζξυπνο ςυνδυαςμό του μεςαιωνικοφ ςυμβολιςμοφ και τθσ αςτικισ κουλτοφρασ, τα νζα λογότυπα Crest ζκαναν ζκκλθςθ ςτθ νεολαία. Χρθςιμοποιικθκαν από διάφορουσ κλάδουσ και από μεγάλουσ πελάτεσ όπωσ MTV κ.λ.π. Ίςωσ είναι θ αντίκεςθ μεταξφ των παλαιϊν και των νζων - φαντεηί γραμματοςειρζσ ςε αντίκεςθ με μεςαιωνικά λιοντάρια ι αρχαίεσ διακοςμιςεισ ςε ςχζςθ με μοντζρνα αντικείμενα. Το κολάη είναι θ κφρια διεργαςία πίςω από αυτά τα εμβλιματα, το οποίο δζνει τα ςωςτά ςτοιχεία για να επιτευχκεί ζνα άρτιο αποτζλεςμα.

11 Logo Design & Branding Trends 2009 Psychedelic Pop Backgrounds Ποικιλία χρωμάτων και ζκρθξθ ςχθμάτων ςθματοδοτεί αυτι τθν τάςθ. Ψυχεδελικά μοτίβα 60 s ςυνενϊνονται με μεταμοντζρνα ςχιματα. Θ προςζγγιςθ αυτι τροφοδοτείται από τθ διάκεςθ και το ςυναίςκθμα. Psychedelic υπόβακρα που κυμίηουν εποχι των λουλουδιϊν με μία υπερςφγχρονθ νοοτροπία. Πικανόν πρόβλθμα ςε οριςμζνεσ αςπρόμαυρεσ εφαρμογζσ, αλλά πραγματικά πολφχρωμεσ εντυπωςιακζσ εικόνεσ ςε κάκε άλλθ εφαρμογι.

12 Origami Origami είναι θ ιαπωνικι τζχνθ τθσ αναδίπλωςθσ χαρτιοφ, και ο ςτόχοσ είναι να χρθςιμοποιοφνται μικρζσ πτυχϊςεισ και τςακίςεισ για τθν δθμιουργία περίπλοκων αντικειμζνων. Θ χριςθ αυτισ τθσ τεχνικισ αποτυπϊνει τισ δεξιότθτεσ του ςχεδιαςτι. Το πλεονζκτθμα τθσ είναι θ διαδικαςία και χρειάηεται εμπειρία ϊςτε ο ςχεδιαςτισ να πάρει κομμάτι και να χρθςιμοποιιςει μζροσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ. Αποτελοφν βάςθ και είναι μια καλι επιλογι για εταιρικά μονογράμματα.

13 Tactile Logos Τα ανάγλυφα λογότυπα επειδι ζχουν να αντιμετωπίςουν τθν αίςκθςθ τθσ αφισ κα πρζπει να τθν αντιςτακμίηουν οπτικά. Χρειάηεται εμπειρία και ζξυπνεσ κινιςεισ από πλευράσ ςχεδιαςτϊν ϊςτε να αποδϊςει αιςκθτικά ακόμα και ςτο πιο ανεκπαίδευτο μάτι.

14 Arabesque Στο ςχεδιαςμό εταιρικισ ταυτότθτασ θ αραβικι καλλιγραφία μπορεί να φαίνεται αρκετά απλι αλλά κατά τθν διαδικαςία εκτζλεςθσ πρόκειται για ζνα δφςκολο εγχείρθμα. Πολφπλοκα ςχιματα που αποτελοφν τζλεια εικονογράφθςθ, που εκφράηεται με πάκοσ τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε ψθφιακι μορφι. Θ αρμονικι ςυνφπαρξθ τθσ αρχαίασ καλλιγραφίασ και των ςφγχρονων γραμματοςειρϊν serif sans δθμιουργοφν μοναδικά λογότυπα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ αραβικι καλλιγραφία κεωρείται μια πραγματικι μορφι τζχνθσ. Αυτό ςθμαίνει μόνο ζνα πράγμα: δεν υπάρχει κζςθ για προχειρότθτα, αλλά πολφσ χϊροσ για αρμονία και ςφνδεςθ.

15 Classic Modernism Θεωρείται από πολλοφσ ωσ μια αλάνκαςτθ μζκοδοσ και αςφαλισ τρόποσ για τθν δθμιουργία και ςχεδιαςμό λογοτφπου. Ζχουμε τα κεμελιϊδθ ςχιματα, ζντονεσ αντικζςεισ, ζξυπνθ χριςθ του κενοφ χϊρου και θ μορφι ακολουκεί τθ λειτουργικότθτα (ςε μια εποχι όπου θ μορφι τείνει να ακολουκεί το πάκοσ). Τα χρϊματα και τα ςχιματα είναι ελάχιςτα αλλά ιςχυρά. Διαφάνεια και photoshop δεν ζχουν εδϊ καμία κζςθ. Αυτά τα ςιματα μεταδίδουν το αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ αςφάλειασ. Παρουςιάηει ενδιαφζρον ότι αυτι θ απόλυτθ απλότθτα αγκαλιάηεται από τθ νεότερθ γενιά των ςχεδιαςτϊν. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για το πϊσ οι καταναλωτζσ κα αντιδράςουν με το λογότυπο ςασ, ο μοντερνιςμόσ ςασ προςφζρει ζνα ιςτορικά αποδεδειγμζνο αςφαλζσ κανάλι, μια που δεν είναι γεμάτο με αντικρουόμενα μθνφματα, ενοχλθτικά χρϊματα και ςχιματα.

16 Pictograms Τα εικονογράμματα είναι μια ιςχυρι τάςθ και αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ μθ λεκτικισ πολυπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. Χρθςιμοποιοφνται από πολφ παλιά, αλλά ζγιναν γνωςτά ςε μια περίοδο όπου διάφοροι κλάδοι παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ αεροπορικζσ εταιρίεσ, ζπρεπε να παράςχουν ςε καταναλωτζσ ςθμαντικζσ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςε γλϊςςα ευρζωσ γνωςτι. Τα εικονογράμματα κα πρζπει να είναι τελείωσ ςαφι χωρίσ να δθμιουργοφν ςφγχυςθ. Ωςτόςο, οι ςχεδιαςτζσ δεν κα πρζπει να παραμελοφν τθν αιςκθτικι, τθν πρωτοτυπία και τθν διαχρονικότθτα.

17 80 s Geometry Lesson Θ τάςθ αυτι χρθςιμοποιεί ςφνκετα γεωμετρικά ςχιματα, με ζνα πλιρεσ φάςμα χρωμάτων. Πικανόν αυτι θ πολυπλοκότθτα να δθμιουργεί κάποια προβλιματα ςε εφαρμογζσ όμωσ ζνα είναι ςίγουρο, ότι δεν ιρκε για λίγο. Όταν αυτι θ τάςθ τθσ δεκαετίασ του 80 ιρκε αρχικά, ιταν ζνασ τρόποσ να ςυλλάβει τθν προςοχι του καταναλωτι. Εγωκεντρικζσ εταιρίεσ τα χρθςιμοποίθςαν επικετικά, όμωσ με τον καιρό οι ςχεδιαςτζσ άρχιςαν να αναγνωρίηουν τθν αξία τουσ και να τα χρθςιμοποιοφν.

18 Typographic Logos Τα τυπογραφικά λογότυπα δεν κα χακοφν ποτζ από τθν ςφαίρα ςκζψθσ κάκε ςχεδιαςτι, μιασ και αποπνζουν απλότθτα, ελκυςτικότθτα, και ζνα είδοσ ςιωπθρισ κομψότθτασ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν εκατοντάδεσ γραμματοςειρζσ που προςφζρονται, αλλά ζνασ καλόσ ςχεδιαςτισ δεν κα υποκφψει ςτον πειραςμό να χρθςιμοποιιςει προκακοριςμζνεσ γραμματοςειρζσ.

19 Street Art Είναι το προτιμϊμενο μζςο για τουσ παραγωγοφσ των extreme sports, και τουσ καταςκευαςτζσ ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ. Ταλαντοφχοι εικονογράφοι με φόντο τθν τζχνθ του δρόμου ζχουν αλλάξει το ςπρζι με το εργαλείο Bezier Illustrator. Ότι τολμθρό και φωτεινό από τθν τζχνθ του δρόμου αντανακλάται ςτθ ςχεδίαςθ λογοτφπου.

20 Puzzle Patterns Ο πολλαπλαςιαςμόσ των εμπορικϊν ςθμάτων που εμφανίηονται κακθμερινά κακιςτοφν ςαφζσ ότι θ οπτικι επίδραςι τουσ ζχει μειωκεί. Πωσ μπορεί κάποιοσ να αντιςτακμίςει το γεγονόσ αυτό? Ζνασ τρόποσ για τουσ ςχεδιαςτζσ είναι να προχωριςουν ςε μζρθ άγνωςτα, και ζτςι κάτι που πριν δφο χρόνια ζμοιαηε τελείωσ αδφνατο τϊρα είναι δυνατό. Οι ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν πολφπλοκα διανυςματικά γραφικά που ςκόπιμα αλλάηουν πορεία. Ηϊα, γράμματα, φυτά, διακριτικά ςιματα ι ςχιματα τοποκετοφνται επιδζξια απείκαρχα δθμιουργϊντασ μια διακοςμθτικι αλλθλεπίδραςθ.

21 Logo Design & Branding Trends Iconologic, US Virgin Islands 2. Z&G, Brandogolik 3. Gardner Design, Graphic Impressions 4. Andrei Bilan, Kubis Cubist Θ τεχνικι αυτι δθμιουργικθκε από τθν ζμπνευςθ των ςχεδιαςτϊν μζςα από τισ εικαςτικζσ τζχνεσ.

22 1. MYDE, Smart Communication Technologies 2. KITA International Visual Playground, KITA 3. Seamless Creative, 1025 Photography 4. BrandBerry, Anvexa Spores Τα λογότυπα αυτά είναι ςυνικωσ μια μικρογραφία λαμπεροφ αςτεριοφ, και ςυνικωσ παίρνουν και τριςδιάςτατεσ ιδιότθτεσ. Παρά τισ ολζκριεσ ςυγκρίςεισ, παραμζνουν ελκυςτικά, μυςτθριϊδθ και λειτουργοφν καλά. Θ επικετικι τουσ επιφάνεια απαιτεί ςίγουρα πελάτεσ που είναι ςε κζςθ να είναι πιςτοί ςε αυτι τθν πολφπλοκθ φφςθ τουσ.

23 1. Julian Peck, Futbol California 2. Iconologic, America s Natural Gas Alliance 3. Supersoon Good Design, Swiss Heat Transfer Technology 4. Strange Ideas, Shadow Farm Ghosts Θ προςζλκυςθ τθσ προςοχισ αποτελεί ζνα δφςκολο ζργο για κάκε ςχεδιαςτι. Αυτά τα λογότυπα υποχρεϊνουν τον κεατι να ρίξει μια δεφτερθ ματιά, για να επιβεβαιϊςουν αυτό που βλζπουν. Θ θμιδιαφανισ φφςθ τουσ και τα μαλακά κοψίματα δθμιουργοφν ζνα μυςτιριο αφινοντασ να δουλζψει θ φανταςία. Θ αργι ι μερικι αποκάλυψθ μπορζι να είναι πολφ πιο ελκυςτικι.

24 1. Asta form, Sheriff Studio 2. Go Welsh, Penn State Architecture 3. Effusion Creative Solutions, musicplace.com 4. Liska + Associates Communication Design, Becker and Becker Tendrils Τα ελικοειδι λογότυπα δθμιουργοφν μία περιπλάνθςθ εμπλζκοντασ μζςα ςε αυτά και τον άνκρωπο.

25 1. Asta form, Sheriff Studio 2. Go Welsh, Penn State Architecture 3. Effusion Creative Solutions, musicplace.com 4. Liska + Associates Communication Design, Becker and Becker Shift Θ τελειότθτα είναι άκρωσ υπερτιμθμζνθ, ακόμα και όταν οι ατζλειεσ είναι δθμιουργθμζνα τζλεια. Οι διαφανείσ επικαλφψεισ του χρϊματοσ είναι το κφριο χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ τάςθσ. Τα χρϊματα είναι ςυνικωσ ςαφι και κακαρά για να επιτρζψουν τισ επικαλφψεισ να είναι ακόμα πιο εμφανισ. Θ ςυνδεςιμότθτα μεταξφ διαφόρων οντοτιτων δθμιουργεί ζνα κοινό καλό. Επειδι ζχουμε φωτεινά ςτοιχεία και κακαρά χρϊματα, αυτά τα λογότυπα τα ςυναντάμε ςε ψυχαγωγία και λογοτεχνία. Αν και είναι ςτατικά πολλζσ φορζσ δίνουν τθν αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. Αυτι θ αςτάκεια ςφρει το μάτι και μπορεί να δθμιουργιςει τθν εντφπωςθ ότι τα ςιματα αυτά αντιπροςωπεφουν ζνα ζργο ςε εξζλιξθ.

26 1. Kuznetsov Evgeniy, Russian Team 2. Ten:pm Media, Advanced Armament Corp. 3. Chris Rooney Illustration/Design, Ramsell 4. Hand dizajn studio, Diving Club Big White Parts Θ τάςθ αυτι αποδίδει τθν εικόνα ςτο ςχόλιο ζνα από κάτι άςχθμο είναι άςχθμο, αλλά πολλά από κάτι άςχθμο είναι όμορφο. Πάρτε κάκε ζνα από αυτά τα άςχθμα πράγματα και θ ςφνκεςθ τουσ κα δθμιουργιςει μια ιδανικι καταςκευι. Από μια απόςταςθ θ εικόνα, φαίνεται ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο. Στα παραδείγματα μασ, όλοι οι πολίτεσ μαηί διαμορφϊνουν το αμερικάνικο ζκνοσ και ζτςι δθμιουργείται ο χάρτθσ των Θ.Π.Α.. Εκατό περίπου δφτεσ δθμιουργοφν ζνα περίγραμμα ενόσ καρχαρία, και ζτςι ζχουμε μία ςχολι κατάδυςθσ.

27 1. Eight a.m. Brand Design, C2 MEDICAL SPA 2. Eightday Studio, Antioch Community Church Norman Corp. 3. Gyula Nemeth, HD City 4. Andrei D. Popa, City Tower Pixel Αυτά είναι τα λογότυπα που μιλάνε για τθν καταγωγι τουσ ψθφιακά. Τα χρϊματα βρίςκονται ςυνικωσ ψθλά, αλλά ακόμα και ςτο παράδειγμα HD CITY μπορείτε να δείτε τθν αποτελεςματικι χριςθ των λεπτϊν αποχρϊςεων ακόμα και μζςα ςε ζνα ενιαίο χρϊμα.

28 1. Doyle Partners, The Cooper Union 2. Kristin Spix Design, Phelps Stokes. 3. Tom Hughes Design, Zink, Inc. 4. Adstract Art, Civiquip Industries Hexahedron Στο παράδειγμα 1 βλζπουμε δφο κφβουσ με τρεισ διαφανείσ χρωματιςτζσ πλευρζσ που ςχθματίηουν τα γράμματα C και U. Επίςθσ δθμιουργείται θ αίςκθςθ του χϊρου όπου αφινεται ο κεατισ να περιθγθκεί και να φανταςτεί το ςιμα αυτό από διάφορεσ γωνίεσ. Άλλα λογότυπα βαςίηονται ςε διαφανείσ κφβουσ ςε διάφορεσ ρυκμίςεισ και ζχουν όλα μια ςιωπθρι αίςκθςθ του χϊρου.

29 1. RedBrand, Atmosphere Design House 2. Strange Ideas, Galaxy Garden 3. Tannehill Design, GSL Fine Lithographers 4. Identra, Cognida Dust Αυτι θ ομάδα λογοτφπων κατανοεί τθ ςθμαςία τθσ λεπτότθτασ. Ανάλογα με τθ πυκνότθτα δθμιουργοφνται διαφορετικά επίπεδα εντόσ του λογοτφπου. Ωςτόςο, επειδι κάκε κόκκοσ είναι μια ςκλθρι διανυςματικι εικόνα, κάκε εμφάνιςθ των διαβακμιςμζνων χρωμάτων είναι μόνο μια ψευδαίςκθςθ. Θ μαλακι απόλυςθ των ακμϊν προςδίδει ζνα διαφορετικό χαρακτιρα αφισ αυτϊν τω ν ςθμάτων, που τα κακιςτά μοναδικά. Υπάρχει και κάτι μαγικό που μεταβιβάηεται με αυτι τθν τεχνικι.

30 1. Iconologic, The Coca-Cola Company 2. Dalius Stuoka, Trava 3. Wizemark, MonkVibe 4. X3 Studios, Media IQ Peepshow Είναι θ εικόνα μζςα ςτθν εικόνα. Είναι μια ωραία αίςκθςθ τθσ ςφνδεςθσ και μια ζξυπνθ χριςθ των χρωμάτων.

31 1. BrandBerry, TravelWorld.su 2. Burocratik - Design, Leite & Leite 3. Factor Tres, Gaby Luna 4. Rpd Design, Osorio City Hall Festoon Το κλειδί για τισ περιςςότερεσ από αυτζσ εφαρμογζσ είναι θ ςταδιακι μείωςθ του γραφικοφ ςτοιχείου αλλά και ςτθν επικάλυψθ των γραμμϊν οι οποίεσ είναι διαφανείσ ϊςτε να υπάρχει μια αλλαγι χρϊματοσ.

32 1. Paradox Box, Rinat Tuhvatullin 2. Suprematika, Rucksack, the backpack online shop 3. Demographic Inc., Blood Brothers 4. Burton (Snowboards) Corp., Burton Snowboards Stains Απαιτείται μεγάλθ ευαιςκθςία να καταςτεί δυνατι θ καμπάδα τθσ τεχνικισ. Οι ςχεδιαςτζσ ζχουν χρθςιμοποιιςει τουσ λεκζδεσ χρόνια πριν, αλλά αυτι θ τάςθ κινείται και παίηει ςε νζα δεδομζνα. Στο παράδειγμα 1 μια ςειρά από όμορφουσ λεκζδεσ καφζ δθμιουργοφν ςχιματα ηϊων για τθν Begucci Café.

33 1. Sakideamsheni, Expo Georgia 2. Latinbrand, La Quinta 3. BrandBerry, Porkka & Kuutsa Oy, Logistigo Oy Burst Τι καλφτερο κα μποροφςε να επιλεγεί για μια ταυτότθτα από τον ςυνδυαςμό ενκουςιαςμόσ, ευχαρίςτθςθ και δραςτθριότθτα. Όλα αυτά τα ςιματα αςχολοφνται με τθν εικόνα με ζνα μοναδικό τρόπο. Χρϊματα ςε κάκε φωτεινι απόχρωςθ και ςε πλιρεσ φάςμα.

34 1. Nectar Graphics, Mes Amies, Ladies Fineries 2. Koodoz Design, Tullamore Estate 3. Dirty Design, Nectar Homes 4. Kreativer Kopf, Schoen und Wider Druck Wallpaper Θ διακόςμθςθ και θ γοθτεία ζχουν βρει μια νζα ενςάρκωςθ ςτθν τεχνικι αυτι. Σιλουζτεσ και ςχιματα ζρχονται με μεγάλο ενκουςιαςμό, απολαμβάνοντασ τθν προςοχι. Δεν υπάρχει καμία ςυγνϊμθ για τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθν κατθγορία. Το προφίλ του κεφαλιοφ μιασ γυναίκασ δεν είναι τίποτα περιςςότερο από αυτό μζχρι να φανταςτείτε τι είναι μζςα ςτο κεφάλι.

35 1. Schwartzrock Graphic Arts, Pugleasa 2. Sudduth Design Co., Wilmington-Gordon 3. Fargo Design Co., Inc., Jackson Trading Co. 4. Sigg Design, Swiss International Hotels Box - Up Δεν είναι μόνο το όνομα τθσ εταιρίασ που κα πρζπει να διευκρινιςτεί αλλά υπάρχουν και άλλα βαςικά ςθμεία όπωσ το ζμβλθμα, ο τόποσ, ιδρυτικι θμερομθνία που ηθτάνε θ πελάτθσ ςτα λογότυπα τουσ.

36 Other Noteworthy Trends Extrusions Διαμεριςματικζσ μορφζσ διάρκρωςθσ, διαφανι ι και όχι. Quilts Φανταςτείτε τθν επιφάνεια ενόσ λογοτφπου που καλφπτεται με γεωμετρικζσ διαφανείσ όψεισ,ςε επίπεδα μεταξφ τουσ ςαν ζνα πάπλωμα. Melting Τζντωμα, ςτάξιμο λογοτφπου. Contort Γραφικά και εικόνεσ ενδιάμεςων τόνων που κοιτάηουν μια αντανάκλαςθ ςε ζνα εςωτερικό κακρζφτθ. Μερικζσ φορζσ θ αρχικι εικόνα χάνεται όταν θ ςφςπαςθ επιδεινϊνεται. Rainbowed Οποιαδιποτε χριςθ ζγχρωμου περιςτρεφόμενου ραδιοφάςματοσ. Spirogram Λογότυπα δθμιουργθμζνα από πολλζσ επαναλαμβανόμενεσ πολφ λεπτζσ γραμμζσ. Ο όγκοσ των γραμμϊν ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία τθσ μάηασ του λογοτφπου.

37

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα