Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008"

Transcript

1 Logo Design & Branding Trends 2008 Organic 3D Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνοτροπία αποτελεί κάτι νζο ςτο ςχεδιαςμό λογοτφπου. Οι 3D παρεμβάςεισ τονϊνουν τθν λαχτάρα του κεατι για μια νζα, φρζςκια ματιά. Ασ πάρουμε για παράδειγμα το λογότυπο Silverlight. Ζςτω ότι το βλζπουμε για πρϊτθ φορά, τα μάτια προςπακοφν να απορροφιςουν κάκε χαρακτθριςτικό και ξαφνικά μια αντίδραςθ WOW. Το λογότυπο προκαλεί τθν επικυμία να κζλουμε να δοφμε το προϊόν που βρίςκεται πίςω από αυτό. Αυτι θ αντίδραςθ ιταν και το ηθτοφμενο των δθμιουργϊν. Ο ςχεδιαςτισ αυτοφ του είδουσ λογοτφπων ξεκινά με ζνα πολφ βαςικό ςχιμα που εφαρμόηεται ωσ αποτζλεςμα μιασ διαφάνειασ. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε μια περίπλοκθ διαδικαςία αλλά το αποτζλεςμα κα μασ δικαιϊςει. Πάρτε το εργαλείο παραμόρφωςθσ για ζνα καλό γφριςμα. Αυτοφ του είδουσ τα λογότυπα ξεχωρίηουν και δεν είναι ςυνθκιςμζνα. Υπάρχει ζνα μειονζκτθμα, να εμφανίηονται ςυνεχϊσ και πιο περίπλοκα λογότυπα του είδουσ που να δθμιουργοφν πρόβλθμα ςτθν εκτφπωςθ. Στθν πραγματικότθτα θ δυνατότθτα να εκτυπωκεί το λογότυπο ακριβϊσ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι είναι ζνα ςυχνό αίτθμα το οποίο με τισ νζεσ τεχνολογίεσ κατά πολφ μεγάλο ποςοςτό λφνεται. Είναι ζνα είδοσ ςχεδίαςθσ πολφ φιλικό που προκαλεί μια φανταςτικι διάκεςθ με ιδιαίτερο φωτιςμό.

2 Waves - The New Swooshes Τα swooshes ζχουν πλζον αντικαταςτακεί από τα κφματα. Top γραφίςτεσ τα χρθςιμοποιοφν για μεγαλφτερθ ευελιξία και ροι ςτο ςχεδιαςμό. Για να τονιςτεί θ ιδζα τθσ κίνθςθσ οι ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν μία fade τεχνικι από ζνα χρϊμα ςε ζνα άλλο. Τα ςχιματα γφρω δίνουν τθν αίςκθςθ ςτο κεατι τθσ ευελιξίασ, τθσ ταχφτθτασ και τθσ επικοινωνίασ. Δεν είναι εφκολα ςτθ χριςθ αλλά μποροφν βελτιϊςουν το αποτζλεςμα. Μπορεί οι καμπφλεσ και τα κφματα να αποτελζςουν το νζο trends.

3 "Web 2.0" Logos Σχεδιαςτζσ ακοφν ςυχνά από πελάτεσ τουσ να ηθτοφν το ςυγκεκριμζνο τφπο λογοτφπου. Ο όροσ Web 2.0 ςτθν πραγματικότθτα αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ (Ajax, Ruby κ.λ.π.). Υπάρχει μία τάςθ τελευταία ςτθ ςχεδίαςθ ςυγκεκριμζνων λογοτφπων. Τα ςυγκεκριμζνα λογότυπα είναι ταυτόςθμα με το ςφγχρονο και το μοντζρνο. Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τουσ? Ζχουν ζντονα χρϊματα, επίπεδα χρϊματοσ, χαριτωμζνα, εικόνεσ, 3D εφζ, γυαλιςτερζσ επιφάνειεσ, ςκιζσ και αντανακλάςεισ. Θ γραμματοςειρζσ είναι απλζσ και οι περιςςότερεσ ςτρογγυλεμζνεσ. 3D εφζ παρατθρείται οριςμζνεσ φορζσ και ςτα γράμματα. Οι επιδράςεισ αυτζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με μεγάλθ προςοχι μιασ και υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ που ο ςχεδιαςτισ προςπακϊντασ να πετφχει καλφτερο αποτζλεςμα με τθν χριςθ αυτϊν των ςτοιχείων παραλείπει να αποδϊςει τθν ζννοια και ςθμαςία που του αξίηει. Αρκετά από αυτά τα λογότυπα είναι όμορφα, και κα τραβιξουν αμζςωσ τθν προςοχι, δίνοντασ τθν αίςκθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ τεχνολογίασ. Αυτοφ του είδουσ τα λογότυπα μποροφν και να χαρακτθριςτοφν και λογότυπα τφπου Apple. Είμαςτε όλοι εξοικειωμζνοι με το λογότυπο τθσ Apple? Στθν πραγματικότθτα, εξζπλθξε όλουσ όταν το 1988 το ουράνιο τόξο ζδωςε τθν κζςθ του ςτο γυάλινο μιλο, το οποίο αποδείχκθκε από τα πιο διάςθμα λογότυπα παγκοςμίωσ. Το φρζςκο, οι καινοτόμεσ τεχνικζσ 3D εικόνασ, ο φωτιςμόσ, ςυνειςζφεραν ςτθν εξζλιξθ του ςχεδιαςμοφ του λογοτφπου.

4 Transparency in logo design Θ διαφάνεια ιταν πάντα τθσ μόδασ. Θ ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν τθ διαφάνεια, χάρθ ςτθν ζννοια τθσ κομψότθτασ που προςδίδει. Επιτρζπει το ςυνδυαςμό διαφόρων ςχεδίων του ςχεδίου που προςφζρει ςτο κεατι μια ιδιαίτερθ εικόνα. Μποροφν να δθμιουργθκοφν προοπτικζσ ανάπτυξθσ και ςφνδεςθσ. Θ διαφάνεια επιτρζπει τθ δθμιουργία μερικϊν μοναδικϊν εφζ που τραβοφν ςίγουρα τθν προςοχι. Θ λεπτι μετάβαςθ από ζνα ςτοιχείο ςχεδιαςμοφ ςε άλλο παρζχει τθν ψευδαίςκθςθ τθσ φωτεινότθτασ.

5 "Underground" Typography - Minimal Fonts Αποτελοφν ξεχωριςτό είδοσ mainstream από το 2007 και μετά. Αυτά τα λογότυπα βαςίηονται ςτο ελάχιςτό ςε γραμματοςειρζσ ενϊ αναπτφςςονται από τθν χριςθ όςο το δυνατόν λιγότερων ςτοιχείων, όπωσ π.χ. βαςικά ςχιματα. Θ τεχνικι αυτι βαςίηεται ςε απλά ςχιματα, ακριβείσ αναλογίεσ, και μια απζραντθ αγάπθ για το μινιμαλιςτικό ςχεδιαςμό. Αρζςει φανατικά ςε οριςμζνουσ ενϊ από τθν άλλθ δθμιουργεί ςφγχυςθ ςε ςυντθρθτικοφσ. Ζνα βαςικό ερϊτθμα είναι αν καταφζρνουν να πετφχουν τθν επικυμθτι αναγνωςιμότθτα. Είναι αλικεια ότι δεν παρζχουν άμεςθ μεταφορά του μθνφματοσ. Ωςτόςο, οι περιςςότεροι ςυμφωνοφν ότι καταφζρνει ν α προςελκφςει τθν προςοχι του κεατι προκαλϊντασ του τθν επικυμία να καταλάβει το μινυμα. Αυτό που ψάχνει κανείσ ςε τζτοια λογότυπα είναι να ςυλλάβει τθν ζννοια τουσ και να μάκει το όνομα τθσ εταιρείασ. Επιπλζον υπάρχει και θ ζκπλθξθ που προκαλεί το νζο και το διαφορετικό ςε ςχζςθ με τα ςυνθκιςμζνα. Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι αποδεικνφεται ςυχνά να είναι πιο αποτελεςματικό από ζνα λογότυπο που απλϊσ είναι ςφμφωνο με κλαςςικοφσ κανόνεσ. Τζτοια λογότυπα απαιτοφν γνϊςθ και εμπειρία ςτθ γραφιςτικι και τθ ν τυπογραφεία. Δεν είναι κατάλλθλα για όλα τα είδθ των πελατϊν. Όλο και περιςςότερο βλζπουμε να χρθςιμοποιοφνται ςε εξϊφυλλα δίςκων, ιςτοςελίδεσ που ςτοχεφουν ςε indie κοινό κ.λ.π. Αποτελοφν μια από τισ πιο cool τάςεισ τθσ εποχισ μασ.

6 New Rainbow / Color Scale Ζχουμε δει εκατοντάδεσ ουράνια τόξα ςτθ ηωι μασ. Ωςτόςο, κάκε φορά που βλζπουμε ζνα, κοιτάηουμε με καυμαςμό τον ουρανό ζςτω και για λίγα δευτερόλεπτα. Τα κλαςικά θμικφκλια χρϊματοσ ουράνιου τόξου ζχουν χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ τθν τελευταία δεκαετία και παρόλο που ζχουν γίνει λίγο passi θ γοθτεία με τθν πλιρθ χρωματικι κλίμακα ςυνεχίηεται. Τον τελευταίο καιρό ζχουμε δει πολλά χρϊματα του ουράνιου τόξου που χειραγωγοφνται με ποικίλουσ τρόπουσ. Οι περιςςότεροι ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν τθ διαφάνεια, προκειμζνου να τονίςουν τα οπτικά εφζ και να καταςτεί δυνατι θ ςυγχϊνευςθ των χρωμάτων, αποκτϊντασ ζτςι μια εντυπωςιακι ςτροφι από το ζνα χρϊμα ςτο άλλο. Τεχνικζσ όπωσ εντυπωςιακά χρϊματα, περνϊντασ από αποχρϊςεισ του κόκκινου και του μπλε διευκολφνονται από ζνα ολόκλθρο φάςμα χρωμάτων, και ιδιαίτερα θ χριςθ του ςε ςκοφρο φόντο τονίηει κάκε χρϊμα κάνοντασ το ελκυςτικό ςε κάκε μάτι.

7 Sci-Fi Fonts Το λογότυπο του ςχεδιαςμοφ τθσ γραμματοςειράσ χρθςιμεφει ςυχνά για να ενιςχφςει το μινυμα που μεταφζρεται από τθν εικόνα. Αλλά τι γίνεται με τα τυπογραφικά λογότυπα? Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ επιλογι τθσ ςωςτισ γραμματοςειράσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ. Πολλά από αυτά τα λογότυπα μποροφν να μείνουν αξζχαςτα. Είτε είναι θ δθμιουργία των διάςθμων ςχεδιαςτϊν, όπωσ RayLarabie και Wim Crouwel ι ςχζδια που παράγονται από μικρότερουσ δθμιουργοφσ, είδαμε ζναν ολοζνα αυξανόμενο αρικμό από αυτζσ τισ γραμματοςειρζσ τα τελευταία χρόνια. Θ ςυχνι χριςθ των sci-fi γραμματοςειρϊν, με ευκείεσ άκρεσ και απλά ςχιματα ζχει επιβλθκεί ωσ μια νζα τάςθ ςτο ςχεδιαςμό λογότυπου. Ζχουμε δει διάφορουσ ςχεδιαςτζσ να "παίηουν" με αυτζσ τισ γραμματοςειρζσ ςτα λογότυπα τουσ: είτε να αλλάξει το ςχιμα τθσ γραμματοςειράσ ι να δθμιουργιςετε ζνα νζο ςε προγράμματα όπωσ το FontLab. Ασ ρίξουμε μια ματιά ςτο παράδειγμα τθσ Compaq. Επζλεξε αυτό το είδοσ τθσ γραμματοςειράσ για το ζργο αναςχεδιαςμοφ του λογότυπου τθσ εταιρείασ το Αποπνζει τελείωσ το νζο ςλόγκαν τθσ εταιρείασ: "Δείτε γιατί θ Compaq παίρνει ανκρϊπουσ που μιλοφν". Δείτε πϊσ το ςφνκθμα μεταφζρεται ςτο ςχιμα τθσ Q. Δείτε το Πλαίςιο Talk. Αυτό είναι ζνα παράδειγμα ενόσ λογοτφπου που μεταφζρει ςαφϊσ το κεντρικό μινυμα μζςω τθσ διατφπωςθσ μόνο. Μετά από όλα, το λιγότερο είναι περιςςότερο, ζτςι δεν είναι?

8 Leaves Logos Είναι αλικεια ότι τα φφλλα ζχουν ειςβάλει παντοφ τα τελευταία χρόνια. Θα μποροφςε αυτό να είναι αποτζλεςμα μίασ κοινισ ανθςυχίασ για τθν ρφπανςθ και το περιβάλλον. Μιπωσ όμωσ το πράςινο είναι τθσ μόδασ? Τα φφλλα ζχουν γίνει ςυνϊνυμο με τθ δθμιουργικότθτα, τθν πρωτοτυπία και τθν καινοτόμο ςκζψθ. Υπάρχουν επίςθσ ςε εταιρικά λογότυπα, ακόμα και αν αυτζσ ο εταιρίεσ δεν αςκοφν δραςτθριότθτα ςε τομείσ ςχετικά με τθν φφςθ και το περιβάλλον. Αλλά θ κεντρικι ζννοια εδϊ είναι ότι θ χριςθ των φφλλων κατά κάποιο τρόπο δαμάηει το μεταδιδόμενο μινυμα. Εδϊ δεν μιλάμε για τθν κλαςικι εικόνα των φφλλων, αλλά για ςχθματοποίθςθ τουσ, ιδιαίτερα υπό τθ μορφι ορκογϊνια με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ αυτό είναι μια ςφγχρονθ παράςταςθ, ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ ςχεδιαςτικζσ τάςεισ. Τα λογότυπα αυτά είναι ςυνικωσ απλά και αφινουν τον κεατι με μια ευχάριςτθ εικόνα. Για αυτό που κα πρζπει να είμαςτε επιφυλακτικοί από τθν υπερκατανάλωςθ των φφλλων.

9 The "Ugly" 80's Αυτά τα λογότυπα δεν ζχουν όμορφα ςχιματα, ςκιζσ, ηεςτά χρϊματα ι τα εικονίδια που ςθμαίνουν κάτι. Μοιάηουν με αποτζλεςμα κάποιου παιδιοφ που παίηει. Γιατί λοιπόν κάποιοσ κα επικυμοφςε ζνα τζτοιο λογότυπο? Θ εξιγθςθ είναι απλι: αυτόσ ο τφποσ ςχεδιαςμοφ λογοτφπου είναι πολφ διαφορετικόσ και ςίγουρα κα ξεχωρίηει. Όμωσ, αν κοιτάξουμε πίςω ςτθν δεκαετία του 80 που ιταν μια περίοδοσ με παράξενα γεωμετρικά ςχιματα και τα χρϊματα νζον - αυτοί οι τφποι λογότυπων προζκυψαν και κζρδιςαν τθ φιμθ των «χαριτωμζνων λογότυπων". Θ εμφάνιςθ τθσ θ τάςθ αυτι μπορεί επίςθσ να αποδοκεί ςε μια ιςχυρι επιςτροφι ςτθ δεκαετία του 80 ςτθ μόδα, και το βιομθχανικό ςχζδιο. Οριςμζνοι κεωροφν ότι αυτά τα λογότυπα είναι ςφγχρονα και φουτουριςτικά. Άλλοι τα κεωροφν απλά άςχθμα. Αν και πολλοί ςυμφωνοφν ότι τα 80 δεν ζχουν αποδείξει αριςτεία ςτθν γραφιςτικι κα πρζπει να εξετάςουμε, τα πλεονεκτιματα που αυτό το είδοσ του λογότυπου ζχει να προςφζρει: πρϊτον, να ξεχωρίηει. Δεφτερον, είναι εντελϊσ διαφορετικό από ό, τι οτιδιποτε ζχουμε δει ςτο παρελκόν, και τρίτον, δεν είναι ποτζ βαρετά. Κάκε ζνα από τα χρϊματα ςυμβολίηει μια ζκρθξθ ενζργεια και δράςθσ. Το μινυμα είναι γριγορο και μερικζσ φορζσ βίαιο και δεν απαιτεί ςκζψθ εκ μζρουσ των κεατϊν. Φυςικά, εξακολουκοφν να υπάρχουν κίνδυνοι όςον αφορά αυτοφ του είδουσ τθν προςζγγιςθ, με τον υψθλότερο κίνδυνο να είναι θ αδυναμία, εκ μζρουσ του κεατι, να κατανοιςει το μινυμα. Οι εταιρείεσ που δεν μποροφν να αντζξουν ζνα ακριβό προχπολογιςμό τθσ δθμοςιότθτασ, όπωσ εκείνθ για τθν Wacom ι ςτο Λονδίνο το 2012 είναι ιδιαίτερα επιρρεπι ςε αυτόν τον κίνδυνο.

10 The New Crest Με τον ζξυπνο ςυνδυαςμό του μεςαιωνικοφ ςυμβολιςμοφ και τθσ αςτικισ κουλτοφρασ, τα νζα λογότυπα Crest ζκαναν ζκκλθςθ ςτθ νεολαία. Χρθςιμοποιικθκαν από διάφορουσ κλάδουσ και από μεγάλουσ πελάτεσ όπωσ MTV κ.λ.π. Ίςωσ είναι θ αντίκεςθ μεταξφ των παλαιϊν και των νζων - φαντεηί γραμματοςειρζσ ςε αντίκεςθ με μεςαιωνικά λιοντάρια ι αρχαίεσ διακοςμιςεισ ςε ςχζςθ με μοντζρνα αντικείμενα. Το κολάη είναι θ κφρια διεργαςία πίςω από αυτά τα εμβλιματα, το οποίο δζνει τα ςωςτά ςτοιχεία για να επιτευχκεί ζνα άρτιο αποτζλεςμα.

11 Logo Design & Branding Trends 2009 Psychedelic Pop Backgrounds Ποικιλία χρωμάτων και ζκρθξθ ςχθμάτων ςθματοδοτεί αυτι τθν τάςθ. Ψυχεδελικά μοτίβα 60 s ςυνενϊνονται με μεταμοντζρνα ςχιματα. Θ προςζγγιςθ αυτι τροφοδοτείται από τθ διάκεςθ και το ςυναίςκθμα. Psychedelic υπόβακρα που κυμίηουν εποχι των λουλουδιϊν με μία υπερςφγχρονθ νοοτροπία. Πικανόν πρόβλθμα ςε οριςμζνεσ αςπρόμαυρεσ εφαρμογζσ, αλλά πραγματικά πολφχρωμεσ εντυπωςιακζσ εικόνεσ ςε κάκε άλλθ εφαρμογι.

12 Origami Origami είναι θ ιαπωνικι τζχνθ τθσ αναδίπλωςθσ χαρτιοφ, και ο ςτόχοσ είναι να χρθςιμοποιοφνται μικρζσ πτυχϊςεισ και τςακίςεισ για τθν δθμιουργία περίπλοκων αντικειμζνων. Θ χριςθ αυτισ τθσ τεχνικισ αποτυπϊνει τισ δεξιότθτεσ του ςχεδιαςτι. Το πλεονζκτθμα τθσ είναι θ διαδικαςία και χρειάηεται εμπειρία ϊςτε ο ςχεδιαςτισ να πάρει κομμάτι και να χρθςιμοποιιςει μζροσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ. Αποτελοφν βάςθ και είναι μια καλι επιλογι για εταιρικά μονογράμματα.

13 Tactile Logos Τα ανάγλυφα λογότυπα επειδι ζχουν να αντιμετωπίςουν τθν αίςκθςθ τθσ αφισ κα πρζπει να τθν αντιςτακμίηουν οπτικά. Χρειάηεται εμπειρία και ζξυπνεσ κινιςεισ από πλευράσ ςχεδιαςτϊν ϊςτε να αποδϊςει αιςκθτικά ακόμα και ςτο πιο ανεκπαίδευτο μάτι.

14 Arabesque Στο ςχεδιαςμό εταιρικισ ταυτότθτασ θ αραβικι καλλιγραφία μπορεί να φαίνεται αρκετά απλι αλλά κατά τθν διαδικαςία εκτζλεςθσ πρόκειται για ζνα δφςκολο εγχείρθμα. Πολφπλοκα ςχιματα που αποτελοφν τζλεια εικονογράφθςθ, που εκφράηεται με πάκοσ τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε ψθφιακι μορφι. Θ αρμονικι ςυνφπαρξθ τθσ αρχαίασ καλλιγραφίασ και των ςφγχρονων γραμματοςειρϊν serif sans δθμιουργοφν μοναδικά λογότυπα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ αραβικι καλλιγραφία κεωρείται μια πραγματικι μορφι τζχνθσ. Αυτό ςθμαίνει μόνο ζνα πράγμα: δεν υπάρχει κζςθ για προχειρότθτα, αλλά πολφσ χϊροσ για αρμονία και ςφνδεςθ.

15 Classic Modernism Θεωρείται από πολλοφσ ωσ μια αλάνκαςτθ μζκοδοσ και αςφαλισ τρόποσ για τθν δθμιουργία και ςχεδιαςμό λογοτφπου. Ζχουμε τα κεμελιϊδθ ςχιματα, ζντονεσ αντικζςεισ, ζξυπνθ χριςθ του κενοφ χϊρου και θ μορφι ακολουκεί τθ λειτουργικότθτα (ςε μια εποχι όπου θ μορφι τείνει να ακολουκεί το πάκοσ). Τα χρϊματα και τα ςχιματα είναι ελάχιςτα αλλά ιςχυρά. Διαφάνεια και photoshop δεν ζχουν εδϊ καμία κζςθ. Αυτά τα ςιματα μεταδίδουν το αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ αςφάλειασ. Παρουςιάηει ενδιαφζρον ότι αυτι θ απόλυτθ απλότθτα αγκαλιάηεται από τθ νεότερθ γενιά των ςχεδιαςτϊν. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για το πϊσ οι καταναλωτζσ κα αντιδράςουν με το λογότυπο ςασ, ο μοντερνιςμόσ ςασ προςφζρει ζνα ιςτορικά αποδεδειγμζνο αςφαλζσ κανάλι, μια που δεν είναι γεμάτο με αντικρουόμενα μθνφματα, ενοχλθτικά χρϊματα και ςχιματα.

16 Pictograms Τα εικονογράμματα είναι μια ιςχυρι τάςθ και αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ μθ λεκτικισ πολυπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. Χρθςιμοποιοφνται από πολφ παλιά, αλλά ζγιναν γνωςτά ςε μια περίοδο όπου διάφοροι κλάδοι παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ αεροπορικζσ εταιρίεσ, ζπρεπε να παράςχουν ςε καταναλωτζσ ςθμαντικζσ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςε γλϊςςα ευρζωσ γνωςτι. Τα εικονογράμματα κα πρζπει να είναι τελείωσ ςαφι χωρίσ να δθμιουργοφν ςφγχυςθ. Ωςτόςο, οι ςχεδιαςτζσ δεν κα πρζπει να παραμελοφν τθν αιςκθτικι, τθν πρωτοτυπία και τθν διαχρονικότθτα.

17 80 s Geometry Lesson Θ τάςθ αυτι χρθςιμοποιεί ςφνκετα γεωμετρικά ςχιματα, με ζνα πλιρεσ φάςμα χρωμάτων. Πικανόν αυτι θ πολυπλοκότθτα να δθμιουργεί κάποια προβλιματα ςε εφαρμογζσ όμωσ ζνα είναι ςίγουρο, ότι δεν ιρκε για λίγο. Όταν αυτι θ τάςθ τθσ δεκαετίασ του 80 ιρκε αρχικά, ιταν ζνασ τρόποσ να ςυλλάβει τθν προςοχι του καταναλωτι. Εγωκεντρικζσ εταιρίεσ τα χρθςιμοποίθςαν επικετικά, όμωσ με τον καιρό οι ςχεδιαςτζσ άρχιςαν να αναγνωρίηουν τθν αξία τουσ και να τα χρθςιμοποιοφν.

18 Typographic Logos Τα τυπογραφικά λογότυπα δεν κα χακοφν ποτζ από τθν ςφαίρα ςκζψθσ κάκε ςχεδιαςτι, μιασ και αποπνζουν απλότθτα, ελκυςτικότθτα, και ζνα είδοσ ςιωπθρισ κομψότθτασ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν εκατοντάδεσ γραμματοςειρζσ που προςφζρονται, αλλά ζνασ καλόσ ςχεδιαςτισ δεν κα υποκφψει ςτον πειραςμό να χρθςιμοποιιςει προκακοριςμζνεσ γραμματοςειρζσ.

19 Street Art Είναι το προτιμϊμενο μζςο για τουσ παραγωγοφσ των extreme sports, και τουσ καταςκευαςτζσ ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ. Ταλαντοφχοι εικονογράφοι με φόντο τθν τζχνθ του δρόμου ζχουν αλλάξει το ςπρζι με το εργαλείο Bezier Illustrator. Ότι τολμθρό και φωτεινό από τθν τζχνθ του δρόμου αντανακλάται ςτθ ςχεδίαςθ λογοτφπου.

20 Puzzle Patterns Ο πολλαπλαςιαςμόσ των εμπορικϊν ςθμάτων που εμφανίηονται κακθμερινά κακιςτοφν ςαφζσ ότι θ οπτικι επίδραςι τουσ ζχει μειωκεί. Πωσ μπορεί κάποιοσ να αντιςτακμίςει το γεγονόσ αυτό? Ζνασ τρόποσ για τουσ ςχεδιαςτζσ είναι να προχωριςουν ςε μζρθ άγνωςτα, και ζτςι κάτι που πριν δφο χρόνια ζμοιαηε τελείωσ αδφνατο τϊρα είναι δυνατό. Οι ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν πολφπλοκα διανυςματικά γραφικά που ςκόπιμα αλλάηουν πορεία. Ηϊα, γράμματα, φυτά, διακριτικά ςιματα ι ςχιματα τοποκετοφνται επιδζξια απείκαρχα δθμιουργϊντασ μια διακοςμθτικι αλλθλεπίδραςθ.

21 Logo Design & Branding Trends Iconologic, US Virgin Islands 2. Z&G, Brandogolik 3. Gardner Design, Graphic Impressions 4. Andrei Bilan, Kubis Cubist Θ τεχνικι αυτι δθμιουργικθκε από τθν ζμπνευςθ των ςχεδιαςτϊν μζςα από τισ εικαςτικζσ τζχνεσ.

22 1. MYDE, Smart Communication Technologies 2. KITA International Visual Playground, KITA 3. Seamless Creative, 1025 Photography 4. BrandBerry, Anvexa Spores Τα λογότυπα αυτά είναι ςυνικωσ μια μικρογραφία λαμπεροφ αςτεριοφ, και ςυνικωσ παίρνουν και τριςδιάςτατεσ ιδιότθτεσ. Παρά τισ ολζκριεσ ςυγκρίςεισ, παραμζνουν ελκυςτικά, μυςτθριϊδθ και λειτουργοφν καλά. Θ επικετικι τουσ επιφάνεια απαιτεί ςίγουρα πελάτεσ που είναι ςε κζςθ να είναι πιςτοί ςε αυτι τθν πολφπλοκθ φφςθ τουσ.

23 1. Julian Peck, Futbol California 2. Iconologic, America s Natural Gas Alliance 3. Supersoon Good Design, Swiss Heat Transfer Technology 4. Strange Ideas, Shadow Farm Ghosts Θ προςζλκυςθ τθσ προςοχισ αποτελεί ζνα δφςκολο ζργο για κάκε ςχεδιαςτι. Αυτά τα λογότυπα υποχρεϊνουν τον κεατι να ρίξει μια δεφτερθ ματιά, για να επιβεβαιϊςουν αυτό που βλζπουν. Θ θμιδιαφανισ φφςθ τουσ και τα μαλακά κοψίματα δθμιουργοφν ζνα μυςτιριο αφινοντασ να δουλζψει θ φανταςία. Θ αργι ι μερικι αποκάλυψθ μπορζι να είναι πολφ πιο ελκυςτικι.

24 1. Asta form, Sheriff Studio 2. Go Welsh, Penn State Architecture 3. Effusion Creative Solutions, musicplace.com 4. Liska + Associates Communication Design, Becker and Becker Tendrils Τα ελικοειδι λογότυπα δθμιουργοφν μία περιπλάνθςθ εμπλζκοντασ μζςα ςε αυτά και τον άνκρωπο.

25 1. Asta form, Sheriff Studio 2. Go Welsh, Penn State Architecture 3. Effusion Creative Solutions, musicplace.com 4. Liska + Associates Communication Design, Becker and Becker Shift Θ τελειότθτα είναι άκρωσ υπερτιμθμζνθ, ακόμα και όταν οι ατζλειεσ είναι δθμιουργθμζνα τζλεια. Οι διαφανείσ επικαλφψεισ του χρϊματοσ είναι το κφριο χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ τάςθσ. Τα χρϊματα είναι ςυνικωσ ςαφι και κακαρά για να επιτρζψουν τισ επικαλφψεισ να είναι ακόμα πιο εμφανισ. Θ ςυνδεςιμότθτα μεταξφ διαφόρων οντοτιτων δθμιουργεί ζνα κοινό καλό. Επειδι ζχουμε φωτεινά ςτοιχεία και κακαρά χρϊματα, αυτά τα λογότυπα τα ςυναντάμε ςε ψυχαγωγία και λογοτεχνία. Αν και είναι ςτατικά πολλζσ φορζσ δίνουν τθν αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. Αυτι θ αςτάκεια ςφρει το μάτι και μπορεί να δθμιουργιςει τθν εντφπωςθ ότι τα ςιματα αυτά αντιπροςωπεφουν ζνα ζργο ςε εξζλιξθ.

26 1. Kuznetsov Evgeniy, Russian Team 2. Ten:pm Media, Advanced Armament Corp. 3. Chris Rooney Illustration/Design, Ramsell 4. Hand dizajn studio, Diving Club Big White Parts Θ τάςθ αυτι αποδίδει τθν εικόνα ςτο ςχόλιο ζνα από κάτι άςχθμο είναι άςχθμο, αλλά πολλά από κάτι άςχθμο είναι όμορφο. Πάρτε κάκε ζνα από αυτά τα άςχθμα πράγματα και θ ςφνκεςθ τουσ κα δθμιουργιςει μια ιδανικι καταςκευι. Από μια απόςταςθ θ εικόνα, φαίνεται ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο. Στα παραδείγματα μασ, όλοι οι πολίτεσ μαηί διαμορφϊνουν το αμερικάνικο ζκνοσ και ζτςι δθμιουργείται ο χάρτθσ των Θ.Π.Α.. Εκατό περίπου δφτεσ δθμιουργοφν ζνα περίγραμμα ενόσ καρχαρία, και ζτςι ζχουμε μία ςχολι κατάδυςθσ.

27 1. Eight a.m. Brand Design, C2 MEDICAL SPA 2. Eightday Studio, Antioch Community Church Norman Corp. 3. Gyula Nemeth, HD City 4. Andrei D. Popa, City Tower Pixel Αυτά είναι τα λογότυπα που μιλάνε για τθν καταγωγι τουσ ψθφιακά. Τα χρϊματα βρίςκονται ςυνικωσ ψθλά, αλλά ακόμα και ςτο παράδειγμα HD CITY μπορείτε να δείτε τθν αποτελεςματικι χριςθ των λεπτϊν αποχρϊςεων ακόμα και μζςα ςε ζνα ενιαίο χρϊμα.

28 1. Doyle Partners, The Cooper Union 2. Kristin Spix Design, Phelps Stokes. 3. Tom Hughes Design, Zink, Inc. 4. Adstract Art, Civiquip Industries Hexahedron Στο παράδειγμα 1 βλζπουμε δφο κφβουσ με τρεισ διαφανείσ χρωματιςτζσ πλευρζσ που ςχθματίηουν τα γράμματα C και U. Επίςθσ δθμιουργείται θ αίςκθςθ του χϊρου όπου αφινεται ο κεατισ να περιθγθκεί και να φανταςτεί το ςιμα αυτό από διάφορεσ γωνίεσ. Άλλα λογότυπα βαςίηονται ςε διαφανείσ κφβουσ ςε διάφορεσ ρυκμίςεισ και ζχουν όλα μια ςιωπθρι αίςκθςθ του χϊρου.

29 1. RedBrand, Atmosphere Design House 2. Strange Ideas, Galaxy Garden 3. Tannehill Design, GSL Fine Lithographers 4. Identra, Cognida Dust Αυτι θ ομάδα λογοτφπων κατανοεί τθ ςθμαςία τθσ λεπτότθτασ. Ανάλογα με τθ πυκνότθτα δθμιουργοφνται διαφορετικά επίπεδα εντόσ του λογοτφπου. Ωςτόςο, επειδι κάκε κόκκοσ είναι μια ςκλθρι διανυςματικι εικόνα, κάκε εμφάνιςθ των διαβακμιςμζνων χρωμάτων είναι μόνο μια ψευδαίςκθςθ. Θ μαλακι απόλυςθ των ακμϊν προςδίδει ζνα διαφορετικό χαρακτιρα αφισ αυτϊν τω ν ςθμάτων, που τα κακιςτά μοναδικά. Υπάρχει και κάτι μαγικό που μεταβιβάηεται με αυτι τθν τεχνικι.

30 1. Iconologic, The Coca-Cola Company 2. Dalius Stuoka, Trava 3. Wizemark, MonkVibe 4. X3 Studios, Media IQ Peepshow Είναι θ εικόνα μζςα ςτθν εικόνα. Είναι μια ωραία αίςκθςθ τθσ ςφνδεςθσ και μια ζξυπνθ χριςθ των χρωμάτων.

31 1. BrandBerry, TravelWorld.su 2. Burocratik - Design, Leite & Leite 3. Factor Tres, Gaby Luna 4. Rpd Design, Osorio City Hall Festoon Το κλειδί για τισ περιςςότερεσ από αυτζσ εφαρμογζσ είναι θ ςταδιακι μείωςθ του γραφικοφ ςτοιχείου αλλά και ςτθν επικάλυψθ των γραμμϊν οι οποίεσ είναι διαφανείσ ϊςτε να υπάρχει μια αλλαγι χρϊματοσ.

32 1. Paradox Box, Rinat Tuhvatullin 2. Suprematika, Rucksack, the backpack online shop 3. Demographic Inc., Blood Brothers 4. Burton (Snowboards) Corp., Burton Snowboards Stains Απαιτείται μεγάλθ ευαιςκθςία να καταςτεί δυνατι θ καμπάδα τθσ τεχνικισ. Οι ςχεδιαςτζσ ζχουν χρθςιμοποιιςει τουσ λεκζδεσ χρόνια πριν, αλλά αυτι θ τάςθ κινείται και παίηει ςε νζα δεδομζνα. Στο παράδειγμα 1 μια ςειρά από όμορφουσ λεκζδεσ καφζ δθμιουργοφν ςχιματα ηϊων για τθν Begucci Café.

33 1. Sakideamsheni, Expo Georgia 2. Latinbrand, La Quinta 3. BrandBerry, Porkka & Kuutsa Oy, Logistigo Oy Burst Τι καλφτερο κα μποροφςε να επιλεγεί για μια ταυτότθτα από τον ςυνδυαςμό ενκουςιαςμόσ, ευχαρίςτθςθ και δραςτθριότθτα. Όλα αυτά τα ςιματα αςχολοφνται με τθν εικόνα με ζνα μοναδικό τρόπο. Χρϊματα ςε κάκε φωτεινι απόχρωςθ και ςε πλιρεσ φάςμα.

34 1. Nectar Graphics, Mes Amies, Ladies Fineries 2. Koodoz Design, Tullamore Estate 3. Dirty Design, Nectar Homes 4. Kreativer Kopf, Schoen und Wider Druck Wallpaper Θ διακόςμθςθ και θ γοθτεία ζχουν βρει μια νζα ενςάρκωςθ ςτθν τεχνικι αυτι. Σιλουζτεσ και ςχιματα ζρχονται με μεγάλο ενκουςιαςμό, απολαμβάνοντασ τθν προςοχι. Δεν υπάρχει καμία ςυγνϊμθ για τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθν κατθγορία. Το προφίλ του κεφαλιοφ μιασ γυναίκασ δεν είναι τίποτα περιςςότερο από αυτό μζχρι να φανταςτείτε τι είναι μζςα ςτο κεφάλι.

35 1. Schwartzrock Graphic Arts, Pugleasa 2. Sudduth Design Co., Wilmington-Gordon 3. Fargo Design Co., Inc., Jackson Trading Co. 4. Sigg Design, Swiss International Hotels Box - Up Δεν είναι μόνο το όνομα τθσ εταιρίασ που κα πρζπει να διευκρινιςτεί αλλά υπάρχουν και άλλα βαςικά ςθμεία όπωσ το ζμβλθμα, ο τόποσ, ιδρυτικι θμερομθνία που ηθτάνε θ πελάτθσ ςτα λογότυπα τουσ.

36 Other Noteworthy Trends Extrusions Διαμεριςματικζσ μορφζσ διάρκρωςθσ, διαφανι ι και όχι. Quilts Φανταςτείτε τθν επιφάνεια ενόσ λογοτφπου που καλφπτεται με γεωμετρικζσ διαφανείσ όψεισ,ςε επίπεδα μεταξφ τουσ ςαν ζνα πάπλωμα. Melting Τζντωμα, ςτάξιμο λογοτφπου. Contort Γραφικά και εικόνεσ ενδιάμεςων τόνων που κοιτάηουν μια αντανάκλαςθ ςε ζνα εςωτερικό κακρζφτθ. Μερικζσ φορζσ θ αρχικι εικόνα χάνεται όταν θ ςφςπαςθ επιδεινϊνεται. Rainbowed Οποιαδιποτε χριςθ ζγχρωμου περιςτρεφόμενου ραδιοφάςματοσ. Spirogram Λογότυπα δθμιουργθμζνα από πολλζσ επαναλαμβανόμενεσ πολφ λεπτζσ γραμμζσ. Ο όγκοσ των γραμμϊν ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία τθσ μάηασ του λογοτφπου.

37

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα