Τρεισ περίπατοι γφρω από την Ακρόπολη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρεισ περίπατοι γφρω από την Ακρόπολη"

Transcript

1 Τρεισ περίπατοι γφρω από την Ακρόπολη Τα τελευταία χρόνια θ περιοχι γφρω από τθν Ακρόπολθ ζχει μετατραπεί ςτον πιο δθμοφιλι δθμόςιο χϊρο τθσ πόλθσ. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτθν πεηοδρόμθςθ των οδϊν Διονυςίου Αρεοπαγίτου και Αποςτόλου Παφλου, θ οποία ολοκλθρϊκθκε ςτα πλαίςια των ζργων ενοποίθςθσ των αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ Ακινασ. Πριν από ζναν χρόνο εγκαινιάςτθκε το νζο Mουςείο τθσ Ακρόπολθσ που ενκάρρυνε ακόμθ περιςςότερο τθν κίνθςθ κατά μικοσ του Μεγάλου Περιπάτου. Ο περιφερειακόσ τθσ Ακρόπολθσ ςυνδζεται, ακόμθ, με τθν παλαιότερθ διαμόρφωςθ του περιπάτου του Δθμιτρθ Πικιϊνθ που οδθγεί ςτον λόφο του Φιλοπάππου και τθν Ακρόπολθ. Τα τρία παραπάνω ζργα αποτελοφν τισ ςθμαντικότερεσ παρεμβάςεισ που ζγιναν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακρόπολθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν. Πρόκειται για τρεισ αρχιτεκτονικζσ παρεμβάςεισ διαφορετικισ φιλοςοφίασ οι οποίεσ εκφράηουν τρεισ διαφορετικζσ κεωριςεισ τθσ ςχζςθσ τθσ πόλθσ με τα μνθμεία τθσ. Εξετάηοντασ τα ςυγκεκριμζνα ζργα, μποροφμε να κατανοιςουμε τθν εξζλιξθ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ τθσ Ακινασ αλλά και να αξιολογιςουμε τθν πορεία τθσ επίςθμθσ αρχιτεκτονικισ ςτθν Ελλάδα. Ο περίπατοσ του Πικιώνη Ο πεηόδρομοσ του Πικιϊνθ ολοκλθρϊνεται το 1957 ςε μια περίοδο που χαρακτθρίηεται από το άγχοσ του αυτοπροςδιοριςμοφ των ελλινων δθμιουργϊν. Στθ διαμόρφωςθ του

2 περιπάτου πρωταγωνιςτεί το φυςικό τοπίο τθσ Αττικισ. Θ μικροκλίμακα, θ αδρότθτα των υλικϊν και τα γεωμετρικά ςχζδια τθσ πλακόςτρωςθσ εναρμονίηονται με το βραχϊδεσ ζδαφοσ, το φυςικό ανάγλυφο και τισ χαμθλζσ φυτεφςεισ του περιβάλλοντοσ τοπίου. Στθ χάραξθ τθσ διαδρομισ κυριαρχοφν οι προοπτικζσ φυγζσ, τα παιγνίδια τθσ απόκρυψθσ, τθσ αποκάλυψθσ και τθσ ανάδειξθσ τθσ κζασ προσ τθν Ακρόπολθ. Ο περίπατοσ του Πικιϊνθ περιλαμβάνει ςφνκετεσ αναφορζσ ςτθ μυκολογία του τόπου, τθν αρχαϊκι τζχνθ, το βυηάντιο, αλλά και τθν ιαπωνικι αρχιτεκτονικι, που δεν είναι πάντα εφκολο να γίνουν κατανοθτζσ από τον μζςο επιςκζπτθ. Κανείσ, όμωσ, δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει ότι οι διαμορφϊςεισ του Πικίωνθ ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ιςχυρισ περιβαλλοντικισ εικόνασ με ζντονα τοπικά χαρακτθριςτικά και οικουμενικι διάςταςθ. Το ςυγκεκριμζνο ζργο κατορκϊνει να εναρμονιςτεί με τισ υψθλζσ απαιτιςεισ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου και να αποτελζςει ζνα από τα κορυφαία παραδείγματα επίςθμθσ αρχιτεκτονικισ ςτθν Ελλάδα. Ο Μεγάλοσ Περίπατοσ τησ Αθήνασ Ο πεηόδρομοσ γφρω από τθν Ακρόπολθ ολοκλθρϊνεται το 2003 με αρχιτζκτονεσ τουσ Δ. Διαμαντόπουλο, Ο. Βιγγόπουλο, Κ. Γκιουλζκα Α. Ηζρβα Κ. Παλυβοφ Μ. Καλτςά, Δ. Πανάγο, Β. Παπανδρζου και υπεφκυνθ ζργου τθ Ν. Γαλάνθ. Το πρόγραμμα ενοποίθςθσ των αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ Ακινασ ακολουκεί τισ διεκνείσ τάςεισ ςτον αςτικό ςχεδιαςμό των δφο προθγοφμενων δεκαετιϊν. Κατά τθν περίοδο αυτι, ενκαρρφνονται οι ιπιεσ πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ με διορκωτικό χαρακτιρα και αποφεφγονται οι εντυπωςιακζσ αρχιτεκτονικζσ χειρονομίεσ. Θ πεηοδρόμθςθ του περιφερειακοφ τθσ Ακρόπολθσ μπορεί να παρομοιαςτεί με μία «ραφι». Ο παλαιόσ δρόμοσ αποτελοφςε ζνα ςαφζσ όριο μεταξφ τθσ αρχαίασ πόλθσ και τθσ νζασ. Ο νζοσ πεηόδρομοσ αποκατζςτθςε τθ ςυνοχι των κατακερματιςμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων και ενκάρρυνε τθ διάχυςθ τθσ ςφγχρονθσ Ακινασ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ακρόπολισ. Με το πζραςμα, όμωσ, του χρόνου θ μαηικότθτα τθσ χριςθσ του περιφερειακοφ αρχίηει να λειτουργεί ςε βάροσ του πολιτιςμικοφ τοπίου. Θ ραγδαία εξάπλωςθ των δραςτθριοτιτων αναψυχισ και των μικροπωλθτϊν, θ φιλοξενία εκκζςεων βιβλίου, ςυγκεντρϊςεων πολιτικϊν κομμάτων και μουςικϊν εκδθλϊςεων, κακϊσ επίςθσ και θ ανεξζλεγκτθ διζλευςθ οχθμάτων, αλλοιϊνουν το πνεφμα του τόπου. Δεν είναι ςπάνιεσ οι ςτιγμζσ που ο αρχαιολογικόσ περίπατοσ μετατρζπεται ςε πολφβουο δθμόςιο χϊρο με μθτροπολιτικά χαρακτθριςτικά.

3 Ο αρχιτεκτονικόσ περίπατοσ του νζου Μουςείου τησ Ακρόπολησ Το νζο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ των Bernard Tschumi και Μιχάλθ Φωτιάδθ ολοκλθρϊνεται το Στόχοσ των πολυάρικμων νζων μουςείων που δθμιουργοφνται τθν ίδια περίοδο ςε όλον τον κόςμο είναι θ δθμιουργία εμβλθματικϊν κτθρίων, ικανϊν να προςελκφςουν τουσ τουρίςτεσ και να ςυμβάλουν ςτθν αναβάκμιςθ των πόλεων ςτον διεκνι χάρτθ. Βαςικι ιδζα του νζου Μουςείου είναι θ δθμιουργία ενόσ αρχιτεκτονικοφ περιπάτου με κορφφωςθ τθν αίκουςα των γλυπτϊν του Παρκενϊνα. Θ κυκλοφοριακι οργάνωςθ του νζου μουςείου παραπζμπει ςτθν εμπειρία τθσ ανάβαςθσ ςτθν Ακρόπολθ. Αν ο ανθφορικόσ περίπατοσ του Πικιϊνθ οδθγεί ςτο ζνα άκρο του ςε ζνα φψωμα με κζα ςτθν Ακρόπολθ και ςτο άλλο άκρο του ςτθν ίδια τθν Ακρόπολθ, ο αρχιτεκτονικόσ περίπατοσ των Tschumi και Φωτιάδθ οδθγεί ςε μια υπερυψωμζνθ αίκουςα που φιλοξενεί τα γλυπτά του Παρκενϊνα και, αντίςτοιχα, προςφζρει κζα ςτθν Ακρόπολθ. Αν ςυνειδθτοποιιςουμε τα κοινά ςτοιχεία των δφο ζργων, τότε μποροφμε να αντιλθφκοφμε καλφτερα τθν ιδεολογικι διαφορά που τα χωρίηει. Θ διαφορά αυτι εντοπίηεται ςτθ ςχζςθ του κινοφμενου παρατθρθτι με το ζδαφοσ. Στον πεηόδρομο του Πικιϊνθ ο παρατθρθτισ μπορεί να αντιλθφκεί, τόςο με τθ βαρφτθτα του ςϊματοσ του όςο και με το βλζμμα του, τθ γεωμετρία του ανάγλυφου εδάφουσ, τθν κλίμακα του τοπίου, τθν αδρότθτα των υλικϊν και τθν ιδιαιτερότθτα των φυτεφςεων. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτον αρχιτεκτονικό περίπατο του νζου Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ θ εμπειρία του χϊρου είναι αποκλειςτικά και μόνον οπτικι. Το ςϊμα του κινοφμενου παρατθρθτι παραμζνει αδρανζσ κακϊσ υποβοθκείται μθχανικά από τισ κυλιόμενεσ ςκάλεσ του κτθρίου. Ο επιςκζπτθσ αντικρίηει με δζοσ τισ χαμθλότερεσ ιςτορικζσ ςτρϊςεισ τθσ πόλθσ περπατϊντασ ςτα εκτενι γυάλινα δάπεδα του κτθρίου. Τθν ίδια, όμωσ, ςτιγμι, θ εμπειρία αυτι ςυντρίβει οποιαδιποτε αίςκθςθ κλίμακασ και μζτρου χαρακτθρίηει τον ςυγκεκριμζνο τόπο και τα εκκζματα του Μουςείου. Ο επιςκζπτθσ αποςταςιοποιείται από το ζδαφοσ κακϊσ αντιλαμβάνεται τόςο τα μνθμεία απζναντι του όςο και τον αρχαιολογικό χϊρο κάτω από τα πόδια του ωσ κζαμα. Θ ζμφαςθ ςτθν οπτικι αντίλθψθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν επικετικότθτα που επιδεικνφει το κτιριο απζναντι ςτο αςτικό περιβάλλον του και τθν ειςαγωγι νζων αρχιτεκτονικϊν προτφπων, όπωσ θ χριςθ των κυλιόμενων κλιμάκων και θ δεςπόηουςα κζςθ του καφζ εςτιατορίου ςτθν όψθ του Μουςείου, αποτελοφν βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ που κυριαρχεί πλζον ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ακρόπολθσ.

4 Ένα ετερόκλητο δίκτυο περιπάτων Ο πεηόδρομοσ του Πικιϊνθ, ο περιφερειακόσ τθσ Ακρόπολθσ και ο αρχιτεκτονικόσ περίπατοσ του νζου Μουςείου ςυγκροτοφν ζνα ετερόκλθτο δίκτυο περιπάτων. Το κακζνα από τα τρία ζργα ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία νζων ςυνδζςεων και ςυμβολικϊν αναφορϊν: Ο περίπατοσ του Πικιϊνθ ςυνδζει τον βράχο τθσ Ακρόπολθσ με τον λόφο του Φιλοπάππου και αναδεικνφει τθν ιδιαίτερθ ςυμβολικι διάςταςθ του φυςικοφ τοπίου τθσ Αττικισ. Ο Μεγάλοσ Περίπατοσ αναιρεί τα όρια που διαχϊριηαν τον αρχαιολογικό χϊρο από τθ ςφγχρονθ πόλθ και μετατρζπει τθν ευρφτερθ περιοχι ςε ζναν δθμοφιλι δθμόςιο χϊρο. Το νζο μουςείο, τζλοσ, φιλοδοξεί να αποκαταςτιςει τθν ενότθτα των γλυπτϊν τθσ Ακρόπολθσ και να αποτελζςει το νζο ςφμβολο μιασ ιςχυρισ χϊρασ. Σε αντίκεςθ με τον πεηόδρομο του Πικιϊνθ που αποτελεί μζχρι και ςιμερα ζνα από τα κορυφαία παραδείγματα επίςθμθσ αρχιτεκτονικισ ςτθν Ελλάδα, ςτα δφο νεϊτερα ζργα εντοπίηονται προβλιματα που κζτουν ςε κίνδυνο τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτα του χϊρου γφρω από τθν Ακρόπολθ: Ζνα πρϊτο πρόβλθμα αφορά ςτθν αδυναμία τθσ πολιτείασ να διαχειριςτεί το ςπουδαίο ζργο του Μεγάλου Περιπάτου. Θ υποβάκμιςθ του προγράμματοσ ενοποίθςθσ των αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ Ακινασ, μετά το 2004, ζχει αφιςει ελεφκερο χϊρο δράςθσ ςτθν ιδιωτικι αςυδοςία. Θ ραγδαία εξάπλωςθ των δραςτθριοτιτων κατανάλωςθσ και αναψυχισ και θ ανεξζλεγκτθ διζλευςθ οχθμάτων απειλοφν να αλλοιϊςουν τον αρχικό χαρακτιρα του ζργου. Ταυτόχρονα διαπιςτϊνεται θ αδυναμία, ι ακόμθ και αδιαφορία, τθσ πολιτείασ να διαχειριςτεί τθν τεράςτια ςυμβολικι διάςταςθ των παρεμβάςεων ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ακρόπολθσ. Θ απουςία οποιαςδιποτε ςυηιτθςθσ για τθν εξζλιξθ, τον επαναπροςδιοριςμό ι ζςτω τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τοπικισ ταυτότθτασ, ευνοεί τθν εξαςκζνθςθ των τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν και ενκαρρφνει τθν άκριτθ υιοκζτθςθ των προτφπων τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ακρόπολθσ δεν εκφράηουν τίποτα άλλο παρά τθν παρατεταμζνθ ιδεολογικι ςφγχυςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ που παρατθρεί με απάκεια τθν αλλοίωςθ τθσ τοπικισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Δθμοςιεφκθκε ςτο Βήμα Ιδεών 37 (Μάιοσ 2010). Three trails around Acropolis In recent years the area around the Acropolis has become the most popular public space in the city. This is due to pedestrian routes and Dionysius Areopagite St. Paul, which was completed under the project of integration of the archaeological sites of Athens. A year ago

5 we launched the new Acropolis Museum, which encouraged further movement along the Grand Promenade. The District is the Acropolis, even with the older configuration Dimitri Pikioni promenade leading to the hill of the Acropolis and Philopappos. All three projects are the most important speeches made in the area of the Acropolis after the completion of archaeological excavations. These three architectural interventions different philosophy which reflect three different approaches of the city's relationship with its monuments. Looking at these works, we can understand the evolution of the cultural identity of Athens and to evaluate the course of official architecture in Greece. The Pikionis trail The pedestrian Pikionis completed in 1957, a period characterized by the stress of selfdetermination of Greek artists. The formation of stars walking the landscape of Attica. The micro scale, the roughness of the material and geometric designs of paving consistent with the rocky ground, the natural terrain and low environmental landscape plantings. The definition of the path dominate the prospects gone, the games of concealment, revelation and the emergence of sight of the Acropolis. The walk Pikionis complex includes references to the mythology of the place, the archaic art, Byzantium, and the Japanese architecture, which is not always easy to be understood by the average visitor. Nobody, however, can argue that the configurations of Pikionis help shape a strong environmental image with strong local characteristics and global dimension. The project manages to harmonize with the high standards of natural and cultural landscape and one of the leading examples of official architecture in Greece. The Grand Promenade in Athens The pedestrian area around the Acropolis, completed in 2003 by architects D. Diamantopoulos, O. Vingopoulo, K. Gioulekas - A. Zervas - K. Palyvou - M. Kaltsas, D. Panagos, V. Papandreou and project manager N. Galanis. The program of integration of the archaeological sites of Athens with world trends in urban design of the previous two decades. During this period, encouraged urban interventions with mild corrective in nature and avoid striking architectural gestures. The pedestrianization of the regional Acropolis can be likened to a "seam". The old road was a clear boundary between the ancient and new. The new pathway restored the consistency of fragmented sites and encourage the diffusion of modern Athens in the wider area of the Acropolis. Over But the years of the massive use of regional begins to work against the cultural landscape. The proliferation of leisure activities and vendors, hosting book fairs, gatherings of political parties and musical events, as well as the uncontrolled passage of vehicles, alter the spirit of the place. There are rare

6 moments where the archaeological walk turns into busy public place with metropolitan characteristics. The architectural trail of the new Acropolis Museum The new Acropolis Museum Bernard Tschumi and Michalis Fotiadis completed in The aim of many new museums created in the same period in the world is the creation of emblematic buildings, able to attract tourists and contribute to urban regeneration in the international map. The basic idea of the new museum is to create an architectural promenade, culminating in the room of the Parthenon sculptures. The traffic organization of the new museum refers to the experience of the ascent to the Acropolis. If the uphill walk Pikionis leads to an edge of a hill overlooking the Acropolis and the other end of the Acropolis itself, the architectural promenade of Tschumi and Photiadis leads to an elevated hall hosts sculptures and, respectively, overlooking the Acropolis. If we realize the common elements of both projects, we can better understand the ideological gap that separates them. The difference lies in the relationship of an observer moving with the ground. The pedestrian Pikioni the observer can perceive, both with the severity of his body and the look, the geometry of Exaggeration, the scale of the landscape, the roughness of the materials and the specificity of the plantings. On the other hand, the architectural promenade of the new Acropolis Museum, the experience of space is only visual. The body of the moving observer remains inert and mechanically assisted by escalators in the building. The visitor sees with awe the lowest layers of the city historical walking in the extensive glass floors of the building. At the same, but now, this experience overwhelms any sense of scale and measure features on the site and exhibits. Visitors distances from the ground and understand both the monuments and opposite the site under the feet of a spectacle. The emphasis on visual perception, combined with the aggressiveness shown by the building opposite the urban environment and the introduction of new architectural standards, such as the use of escalators and the dominance of coffee - the restaurant side of the museum, are key features of architecture of globalization that now dominates the wider area of the Acropolis. A varied network of trails The pedestrian Pikionis, Provincial of the Acropolis and the architectural promenade of the new Museum form a heterogeneous network of walks. Each of the three projects help to create new links and symbolic references: Walk Pikionis connects the rock of Acropolis Hill Filopappos and highlights the particular symbolic dimension of the landscape of Attica. The Grand Promenade negates the limits separating the archaeological site of the modern city

7 and the region turns into a popular public space. The new museum, finally, aims to restore the unity of the sculptures of the Acropolis and a symbol of a new "strong" country. Unlike the pedestrian Pikioni which is till today one of the best examples of official architecture in Greece, the two newest projects identified problems that jeopardize the identity of the area around the Acropolis: A first problem concerns the inability of the state to manage the great work of the Grand Promenade. The degradation of the consolidation program of archaeological sites of Athens, since 2004, has left open space to private action promiscuity. The rapid expansion of consumption and leisure activities and uncontrolled passage of vehicles threatens to alter the original character of the project. At the same time shows the weakness, or even indifference, of the state to manage the huge symbolic dimension of interventions in the wider area of the Acropolis. The absence of any discussion of evolution, or even redefine the necessity of local identity, favors the weakening of local characteristics and encourages the uncritical adoption of patterns of globalization. Recent developments in the wider area of the Acropolis not express anything other than prolonged ideological confusion of Greek society with apathy observing the alteration of local cultural identity. Posted in Ideas Step 37 (May 2010).

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds.

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου of the Peloponnesos David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Philadelphia 2010 αποστολή Ένα Ζωντανό Πάρκο Ζωντανές κοινότητες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear Visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years, due to their

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης 03-14 / 09 / 2011 11 th exhibition of contemporary art Οργανωτικός Φορέας / Παραγωγή Organizing Institution / Production Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Byzantine monuments of Naxos By Irene Gratsia* In Naxos, churches that were built during the Byzantine period, between the 6th and the 15th century, were scattered in plains, plateaus and massifs. Very

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Ancient Thera: Mesa Vouno The strategic position of the area attracted the Lacedaemonian colonisers of the island who founded their city utilizing the limestone rock of Mesa Vouno as a natural fortress.

Διαβάστε περισσότερα

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr ABSTRACTS-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INTRODUCTORY PRESENTATION Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr Dress Collections in Greece. An Attempt

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών Living Village Kioni Village, Ithaca, Greece Aρχιτεκτονική των Xωριών Nicholas Zaferatos Aειφόρο Aνάπτυξη της Κοινότητας Western Washington University 2010 Living Village Kioni Village Ithaca, Greece Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

student projects workshops + conferences 2007-09

student projects workshops + conferences 2007-09 ISSN 1986-1346 J.UCY 02 Journal of Architecture - Περιοδικό Αρχιτεκτονικής Department of Architecture, University of Cyprus - Tμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2007-09 J.UCY 02 WEB VERSION student

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, We present you the Paros Guidebook 2007 that we hope to be a useful tool for you to schedule your visit in Paros or to guide you during your stay on the island. We would like to

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010.

Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 p_public 2010 Ημερολόγιο Συνάντησης p_public 2010 p_public 2010, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative ATHENS 2012 03 ƒπ Ã ª > Συνοπτική ιστορία των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς > Η μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την Αθηναϊκή Αγορά > Το έργο «Αναβιώνοντας την Αρχαία Αγορά, τον τόπο που γεννήθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Αθήνα Η περίπτωση της Ακρόπολης Επιβλέπων: κ. Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Religious Tourism. Θρησκευτικός Τουρισµός

Religious Tourism. Θρησκευτικός Τουρισµός υποδειγµατική αποκατάστασή του, για την οποία βραβεύτηκε από τη Εuropa Nostra, το επιβλητικό τριώροφο κτίριο του µουσείου ξεδιπλώνει ένα κοµµάτι της νεότερης ιστορίας της Βέροιας και παράλληλα φιλοξενεί

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Aaron Betsky

Διευθυντής Aaron Betsky 1 11η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Εκεί έξω. Η αρχιτεκτονική πέραν του κτισμένου. Διευθυντής Aaron Betsky 11th INTERNATIONAL ARCHITECTURE EXHIBITION LA BIENNALE DI VENEZIA Out there.

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ The islands of the province of Thera Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: Golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines,

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D6 Instructional Material WP5: Develop instructional materials and teacher / trainer handbook WP Leader: CARDET Project No: 2009-1-CY1-LEO05-00465

Διαβάστε περισσότερα