Τμήμα Πληροφορικήσ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Σχολή Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Πληροφορικήσ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Σχολή Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικήσ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Σχολή Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

2 Στελζχωςη του Τμήματοσ Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προςωπικό (Ε.Π.) 2 Κακθγθτζσ 1 Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 2 Επίκουροι Κακθγθτζσ 4 Κακθγθτζσ Εφαρμογϊν

3 Επιςτημονικά ενδιαφζροντα Ψθφιακι επεξεργαςία και ανάλυςθ ςιματοσ Αναγνϊριςθ προτφπων με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ Εξόρυξθ πολυδιάςτατων δεδομζνων Ανάπτυξθ λογιςμικοφ και εφαρμογϊν των ανωτζρω ςτθ βιοϊατρικι και βιοπλθροφορικι Σεχνθτι νοθμοςφνθ Ευφυείσ υπολογιςτικζσ τεχνικζσ και αλγόρικμοι μάκθςθσ

4 Επιςτημονικά ενδιαφζροντα Ανάπτυξθ ζμπειρων ςυςτθμάτων Σεχνολογίεσ διαδικτφου και διαδικτυακζσ εφαρμογζσ Εφαρμογζσ αςφρματων δικτφων αιςκθτιρων και ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων υςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων Προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ και διαχείριςθσ πόρων ςε κατανεμθμζνα και παράλλθλα ςυςτιματα Εκπαίδευςθ από απόςταςθ

5 Επιςτημονικά ενδιαφζροντα Τβριδικά ςυςτιματα ελζγχου Διάγνωςθ ςφαλμάτων υςτιματα διαχείριςθσ εναζριασ κυκλοφορίασ Ρομποτικι (τροχοφόρα ρομπότ, ρομποτικοί βραχίονεσ) υςτιματα θλεκτρικισ ενζργειασ Ανάπτυξθ ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων λιψθσ βιοςθμάτων ςε εφαρμογζσ κερμοκθπίων

6 Επιςτημονικά ενδιαφζροντα Αρχιτεκτονικι ςυςτθμάτων προςομοίωςθσ με τεχνολογίεσ πολλαπλϊν πρακτόρων υλοποιθμζνων ςε επαναπρογραμματιηόμενεσ ψθφιακζσ διατάξεισ Ανάπτυξθ ρομποτικϊν δικτφων αιςκθτιρων με χριςθ μικροεπεξεργαςτϊν και επαναπρογραμματιηόμενων ψθφιακϊν διατάξεων Ανάπτυξθ ςυμβατικϊν και ζξυπνων αλγορίκμων για διαχείριςθ δικτφων αιςκθτιρων

7 Τεχνολογία & ζρευνα DebugIT: Detecting and Eliminating Bacteria Using Information Technologies FP7, ICT for Health, 14 εταίροι, υντονιςτισ: Agfa Healthcare, Βζλγιο Αντικείμενο: Εξόρυξθ γνϊςθσ από βάςεισ ιατρικϊν δεδομζνων ανά τθν Ευρϊπθ Μελζτθ τθσ ανκεκτικότθτασ των βακτθρίων Πρόλθψθ ανεπικφμθτων ςυμβάντων από κακι/αλόγιςτθ χριςθ αντιβιοτικϊν Αςφάλεια αςκενϊν

8 Τεχνολογία & ζρευνα POBICOS: Platform for Opportunistic Behavior in Incompletely Specified, Heterogeneous Object Communities FP7, ICT, 6 εταίροι υντονιςτισ: VTT, Φινλανδία Αντικείμενο: Καταςκευι middleware για δίκτυα αποτελοφμενα από sensors/actuators με ςτόχο τθν εφκολθ ανάπτυξθ κϊδικα για εφαρμογζσ ελζγχου. Σελικόσ τόχοσ: Η δυνατότθτα ςυγγραφισ εφαρμογϊν που δεν προαπαιτοφν τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν ςτο περιβάλλον ςτο οποίο κα λειτουργιςουν.

9 Τεχνολογία & ζρευνα ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙ: Ανάπτυξθ αλγορίκμων και ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ αντιγράφων για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ Κατανεμθμζνων υςτθμάτων μεγάλθσ κλίμακασ Τπεφκυνοσ Ζργου: Π. Λάμψασ Αντικείμενο: Βελτιςτοποίθςθ μετρικϊν όπωσ: δικτυακόσ φόρτοσ και χρόνοσ απόκριςθσ ςε Content Distribution Networks, μζςω τεχνικϊν διαχείριςθσ αντιγράφων του περιεχομζνου (caching & replication).

10 Τεχνολογία & ζρευνα Ανάπτυξθ πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ ιατρικϊν αποφάςεων με χριςθ κλινικϊν και γονιδιακϊν δεδομζνων Πυκαγόρασ, ΤΠΕΠΘ, ΕΚΠΑ-ΣΕΙ Λαμίασ, Αντικείμενο: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ ιατρικϊν αποφάςεων Χριςθ FPGAs για τθν υποςτιριξθ πολφπλοκων υπολογιςτικϊν διεργαςιϊν

11 Τεχνολογία & ζρευνα Τπολογιςτικά υποβοθκοφμενθ επεξεργαςία και ανάλυςθ υπερθχογραφικϊν εικόνων για τθν αναγνϊριςθ και χαρακτθριςμό όηων του κυρεοειδοφσ ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΣ, ΕΚΠΑ-ΣΕΙ Λαμίασ, Αντικείμενο: Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ανάλυςθσ ιατρικϊν εικόνων για τθν υποβοικθςθ τθσ ιατρικισ διάγνωςθσ

12 Τεχνολογία & ζρευνα Towards a Next Generation ATM System: Model Based Conflict Detection and Resolution Eurocontrol Experimental Center, C20051E/BM/03 Αντικείμενο: Ανάπτυξθ εργαλείων για τθν υποςτιριξθ των ελεγκτϊν εναζριασ κυκλοφορίασ (ATC), αναφορικά με το ζργο τθσ διατιρθςθσ του διαχωριςμοφ μεταξφ αεροςκαφϊν

13 Τεχνολογία & ζρευνα Επιλεγμζνεσ δθμοςιεφςεισ Greek patent No: Inventors: George Fourlas John Lygeros Int Cl 8 : G08G 5/00 Title: Detection Method of Aircraft Divergence from its Flight Plan

14 Τεχνολογία & ζρευνα D.K. Iakovidis, E.G. Keramidas, and D. Maroulis, Fusion of Fuzzy Statistical Distributions for Classification of Thyroid Ultrasound Patterns, Artificial Intelligence in Medicine, Elsevier, article in press, to appear in 2010 D.K. Iakovidis, S. Tsevas, and A. Polydorou, Reduction of Capsule Endoscopy Reading Times by Unsupervised Image Mining, Computerized Medical Imaging and Graphics, Elsevier, article in press, to appear in 2010 D.G. Bariamis, D.E. Maroulis, and D.K. Iakovidis, Adaptable, Fast, Area-Efficient Architecture for Logarithm Approximation with Arbitrary Accuracy on FPGA, Journal of Signal Processing Systems, Springer, vol. 58, no. 3, pp , E.I. Papageorgiou, P. Spyridonos, D. Glotsos, C.D. Stylios, P.P. Groumpos, & G. Nikiforidis, Brain Tumor Characterization using the Soft Computing Technique of Fuzzy Cognitive Maps, Applied Soft Computing, Vol.8, 2008, pp E.I. Papageorgiou, A new methodology for Decisions in Medical Informatics using Fuzzy Cognitive Maps based on Fuzzy Rule-Extraction techniques, Applied Soft Computing, 11 (2011) K. Arthi, A. Tamilarasi and E.I. Papageorgiou Analyzing the performance of Fuzzy Cognitive Maps with non linear hebbian learning algorithm in predicting autistic disorder, Expert Systems with Applications (Elsevier), in press, available in :

15 Τεχνολογία & ζρευνα E.I. Papageorgiou, N.I. Papandrianos, G. Karagianni, D. Sfyras, Modeling and predicting severity of infectious pneumonia: the Fuzzy Cognitive Mapping approach, in Knowledge-based Systems Journal, in press. E.I. Papageorgiou, A Fuzzy Inference Map approach to cope with uncertainty in modeling medical knowledge and making decisions, Intelligent Decision Technologies Journal, Elsevier, in press. G.K. Fourlas, K. Kalovrektis, E. Fountas, Application of Robot Formation Scheme for Screening Solar Energy in a Greenhouse, International Journal of Applied Science Engineering and Technology, vol.5:2, pp , G.K. Fourlas, A Theoretical Multiple Faults Diagnosis Approach of Hybrid Systems Applied to a Two Tank System, 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA 09), Christchurch, New Zealand, December 9-11, G.K. Fourlas, Contribution to the Fault Tolerance for Hybrid Control Systems with Multiple Faults, 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, SafeProcess 2009, Barcelona, Spain, 30/6 3/7, G.K. Fourlas, J. Lygeros, Detection of aircraft divergence from its flight plan in the vertical plane, Proceedings of the 46rd IEEE Conference on Decision Control, New Orleans, Louisiana, USA, December 12-14, 2007.

16 . Τεχνολογία & ζρευνα G.K. Fourlas, J. Lygeros, Detection of Flight Plan Divergence in the Horizontal Plane Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, Keystone, Colorado, USA, August 21 24, K. Antonis and N. Voros, "System Level Design of Telecom Systems Using Formal Model Refinement: Applying the B Method/Language in Practice", Journal of Systems Architecture, Vol. 54/1-2 (2008), pp K. Antonis and N. Voros, "Applying Formal Methods for the Design of Wireless Telecommunication Systems", Mobimedia 2007, Ναύπακτος, 27-29/08/2007. Konstantinos Antonis, Thanasis Daradoumis, Spyros Papadakis and Christos Simos, "Evaluation of the Effectiveness of a Web-Based Learning Design for Adult Computer Science Courses", IEEE Transactions on Education, article in press. P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On the efficient implementation of a high performance multi-agent simulation system for modeling cellular communications involving a novel event scheduling algorithm, International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, Special Issue on: Performance Engineering, Volume 10, Number 1, P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, An Improved Multi-Agent Simulation Methodology for Modelling and Evaluating Wireless Communication Systems Resource Allocation Algorithms, Journal of Universal Computer Science, 2008, vol.14, issue 7,pp

17 Τεχνολογία & ζρευνα P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Cellular Network Channels Data Mining and Decision Making through Ant Colony Optimization and Multi Agent Systems Strategies, Industrial Conference on Data Mining, Berlin, Germany, 2009, Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects, LNCS, Springer, (Best Paper Award). P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On the Multi-Threading Approach of Efficient Multi-Agent Methodology for Modelling Cellular Communications Bandwidth Management, 2nd KES Symposium on Agent and Multi- Agent Systems, Springer LNCS proceedings, Korea, (Best Paper Award). Thanasis Loukopoulos, Nikos Tziritas, Petros Lampsas, Spyros Lalis: Implementing Replica Placements: Feasibility and Cost Minimization. IPDPS 2007: Thanasis Loukopoulos, Petros Lampsas, Ishfaq Ahmad: Continuous Replica Placement schemes in distributed systems. ICS 2005: N. Tziritas, T. Loukopoulos, S. Lalis and P. Lampsas, Agent Placement in Wireless Embedded Systems: Memory Space and Energy Optimizations, to appear in 9th Int. Workshop on Performance Modeling, Evaluation, and Optimization of Ubiquitous Computing and Networked Systems (PMEO10), IPDPS workshops. Nikos Tziritas, Thanasis Loukopoulos, Spyros Lalis, Petros Lampsas : On Deploying Tree Structured Agent Applications in Networked Embedded Systems. Euro-Par (2) 2010:

18 Συγκριτικά πλεονεκτήματα Ευρφτθτα ερευνθτικοφ πεδίου Σεχνολογικόσ προςανατολιςμόσ εγγφτεροσ ςτθ βιομθχανία Γεωγραφικι κζςθ / προςπελαςιμότθτα Δυνατότθτα μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςε φορείσ και επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ Ζχουμε επιτφχει αξιόλογθ ανάπτυξθ και αναγνϊριςθ από τθν κοινότθτα

19 Προβλζψεισ & προοπτικζσ Διεφρυνςθ των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ ςτο Σμιμα νζων μελϊν Ε.Π. τθσ καλλιζργειασ διεκνϊν και εκνικϊν ςυνεργαςιϊν Ολοζνα και υψθλότερο επίπεδο ςπουδϊν Πυρινασ δια βίου μάκθςθσ φςφιξθ δεςμϊν με τθ βιομθχανία και τθν παραγωγι

20 Επικοινωνία τθ διεφκυνςθ κα βρείτε το δικτυακό τόπο του Σμιματοσ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 18 Αυγούστου 1970, Αθήνα Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΕΒ. 2015 Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 II. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012.

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. 1/10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Πίνακας περιεχομένων : Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σπ. Βώρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Σπ. Βώρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Σπ. Βώρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αντίριο, Τ.Κ. 30020 Τηλ. 2631058485, email: voros@teimes.gr Προφίλ Ο Δρ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισηγητική έκθεση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 Σεπτεμβρίου 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τέρμα οδού Καραϊσκάκη, Τρίπολη, ΤΚ 22100. Τηλ: 2710 372216 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 25/02/1977 Τόπος διαμονής: Θράκης 5, Οβρυά Πατρών Tηλέφωνο: 2610-996769 Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρωμένες Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Χρήστος Επίθετο: Μπούρας Ημ. Γέννησης: 7 Ιούνη 1962 Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Purdue, ΗΠΑ Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

2005-2009 Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ

2005-2009 Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ 2005-2009 τ ό µ ο ς B ιεθνή Επιστηµονικά συνέδρια, Συνέδρια στην Ελλάδα, Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

06/1998 09/2003 Multilab S.A.

06/1998 09/2003 Multilab S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ (Ιούνιος 2010) Εκπαίδευση 2003 ιδακτορικό ίπλωµα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τίτλος: «Νέες µέθοδοι εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ Δεκζμβριοσ 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 3 1.1 Προςωπικά τοιχεία 1.2 πουδζσ - Ακαδηµαϊκοί Σίτλοι 1.3 Επαγγελματική Απαςχόληςη

Διαβάστε περισσότερα

Department of Computer Science, Duke University, Durham, NC, USA

Department of Computer Science, Duke University, Durham, NC, USA Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης Αναλυτικό Βιογραφικό Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 73100 Θέσεις 05/2013 τώρα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Φώηιος Α. Κόκκορας. Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ

Φώηιος Α. Κόκκορας. Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ Φώηιος Α. Κόκκορας Κακθγθτισ Εφαρμογϊν, ΣΕΙ Θεςςαλίασ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανάλυςθ Δθμοςιεφςεων & Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ (επαναλαμβάνεται για οργανωτικοφσ λόγουσ και θ λίςτα δθμοςιεφςεων)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ 23 ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος & Ημ. Γέννησης: Νυρεμβέργη, Γερμανία, 13/10/1977 Πατρώνυμο: Θεόδωρος Μητρώνυμο: Σόνια Τηλέφωνα: 6932705630 Email: cdoulk@unipi.gr, cdoulk@aueb.gr, cdoulk@idi.ntnu.no

Διαβάστε περισσότερα