Τετραήµερο Τεχνολογικής Αριστείας και Καινοτοµίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τετραήµερο Τεχνολογικής Αριστείας και Καινοτοµίας"

Transcript

1 Τετραήµερο Τεχνολογικής Σταύρος Κουµπιάς Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών

2 Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα Η Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος αποτελεί ένα εργαλείο για τη δηµιουργία της στρατηγικής ατζέντας έρευνας στην Περιφέρεια η οποία διαµορφώνεται µε βάση την κρίσιµη µάζα Ακαδηµαϊκών φορέων Ερευνητικών φορέων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος

3 Άξονες ΠΤΠ Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Βιοµηχανικός Έλεγχος Ενσωµατωµένα Συστήµατα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων και ικτύων

4 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

5 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

6 Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Ο όρος κατανεµηµένα συστήµατα ελέγχου (DCS) αναφέρεται σε ένα σύστηµα ελέγχου που αποτελεί µέρος ενός συστήµατος µεταποίησης (manufacturing system), µιας διαδικασίας ή ενός άλλου δυναµικού συστήµατος, στο οποίο τα στοιχεία ελέγχου δεν είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένα αλλά κατανεµηµένα µε τα επί µέρους υποσυστήµατα να ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές. Το όλο σύστηµα ελεγκτών συνδέεται µέσω δικτύων.

7 Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Βήµατα Μετάβασης από Συγκεντωµένα σε Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου

8 Ιεραρχία DCS

9 Μεθοδολογίες Σχεδίασης DCS Αντικειµενοστραφείς (Object Oriented) (1) Unified Modelling Language UML Ορίζει ένα σύνολο διαγραµµάτων που δείχνουν τις συσχετίσεις µεταξύ των αντικειµένων ενός συστήµατος. Τα διαγράµµατά της οµαδοποιούνται σε δοµικά και συµπεριφορικά. οµικά διαγράµµατα αποτελούν τα διαγράµµατα κλάσεων, συνεργασιών, στοιχείων και ανάπτυξης. Τα συµπεριφορικά διαγράµµατα περιλαµβάνουν διαγράµµατα χρήσης (use case), ακολουθιακά, καταστάσεων και ενεργειών. Rational Unified Process RUP ίδει βασικές στρατηγικές σχεδίασης για την αντιµετώπιση κινδύνων κατά τη σχεδίαση προερχόµενων από την ύπαρξη σηµαντικής ετερογένειας, ακαθορίστων απαιτήσεων ή µεγάλης πολυπλοκότητος.

10 Μεθοδολογίες Σχεδίασης DCS Αντικειµενοστραφείς (Object Oriented) (2) Ευέλικτη (agile) ανάπτυξη Αντλεί της αρχές της από το «Manifesto of Agile Software Development». Παραδείγµατα τέτοιων µεθόδων αποτελούν οι extreme Programming (XP), SCRUM, Feature Driven Development (FDD) Dynamic System Development Method (DSDM) OMG Model Driven Architecture (MDA) Η OMG MDA αποσκοπεί στην εφαρµογή τεχνολογιών µοντελοποίησης προκειµένου να αντιµετωπιστούν µία σειρά θεµάτων, όπως η µεγάλη ετερογένεια πλατφορµών, ο πολλαπλασιασµός των συστατικών στοιχείων ενός συστήµατος, η πληθώρα περιβαλλόντων κατανεµηµένης υποδοµής, κλπ. Αναπτύσσεται ένα µοντέλο UML της εφαρµογής ανεξάρτητο πλατφόρµας (PIM) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικές ιδίου τύπου πλατφόρµες ανάπτυξης.

11 Μεθοδολογίες Σχεδίασης DCS Αντικειµενοστραφείς µεθοδολογίες µοντελοποίησης πραγµατικού χρόνου (1) ROOM Αντικειµενοστραφής µεθοδολογία για συστήµατα πραγµατικού χρόνου που αναπτύχθηκε αρχικά από την Bell-Northern Research Βασίζεται στην ιδέα της χρήσης του ιδίου µοντέλου σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης Τα µοντέλα ROOM αποτελούνται από actors που επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω πρωτοκόλλων Υπάρχει ιεραρχική σύνθεση των actors, καιοισυµπεριφορές τους περιγράφονται από διαγράµµατα ROOM OCTOPUS H Octopus/UML αποτελεί µία αντικειµενοστραφή µεθοδολογία ανάπτυξης λογισµικού ειδικευµένη σε ενσωµατωµένα συστήµατα πραγµατικού χρόνου, που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από τη Nokia. Ο στόχος της µεθόδου είναι η δηµιουργία µοντέλων που επεξεργάζονται λεπτοµερειακώς θέµατα όπως: κλάσεις και αντικείµενα, δοµή, συµπεριφορά και σκοπό αυτών των αντικειµένων και κλάσσεων, δοµή και δυναµική των σχέσεων µεταξύ αντικειµένων, δοµικές συσχετίσεις µεταξύ κλάσεων και την οµαλή µετάβαση από αντικείµενα και κλάσεις σε έργα και διαδικασίες.

12 Μεθοδολογίες Σχεδίασης DCS Αντικειµενοστραφείς µεθοδολογίες µοντελοποίησης πραγµατικού χρόνου (2) ROPES Η ROPES έχει αρχικά αναπτυχθεί από την Bruce Powel Douglass και υποστηρίζεται από ένα πολύ ώριµο εργαλείοσχεδίασης: Rhapsody by I-Logix. Το εν λόγω σχεδιαστικό εργαλείο αφορά στην ικανοποίηση των προδιαγραφών τους. Αυτές περιλαµβάνουν λογικές απαιτήσεις (τι θα έπρεπε να κάνει), απαιτήσεις ανάπτυξης (πώς θα το κάνει) και απαιτήσεις λειτουργίας (πόσο γρήγορα πρέπει να το κάνει).

13 Μεθοδολογίες Σχεδίασης DCS Μεθοδολογίες ανάπτυξης κατανεµηµένων συστηµάτων ελέγχου (1) IEC Η IEC ορίζει την αρχιτεκτονική και το µοντέλο συναρτήσεων (Function Block - FB) για συστήµατα κατανεµηµένου ελέγχου. Ορίζει τα FB ως το βασικό δοµικό στοιχείο για τον ορισµό εφαρµογών µέσω ενός Function Block Diagram (FBD). Παρέχει πιο ισχυρούς µηχανισµούς από το πρότυπο IEC όσον αφορά σε θέµατα επικοινωνιών και θέµατα πραγµατικού χρόνου, που είναι σηµαντικά για βιοµηχανικά συστήµατα. ιάφορα επίπεδα αφαιρετικότητος υποστηρίζονται µέσω Σύνθετων FB, ενώ η XML αποτελεί την πρότυπη περιγραφή των FB. Ο αλγόριθµος εκτέλεσης ελέγχου του FB περιγράφεται από το Execution Control Chart (ECC), ενώ µπορείναεκτελείταισε ολοκληρωµένο κώδικα (π.χ. Java, C, κλπ).

14 IEC 61499

15 Μεθοδολογίες Σχεδίασης DCS Μεθοδολογίες ανάπτυξης κατανεµηµένων συστηµάτων ελέγχου (2) IDA Architecture Model Το IDA Application Model βασίζεται στην αρχιτεκτονική αναφοράς του IEC61499, µε στόχο την παραγωγή κανόνων για τη δηµιουργία µιας κοινής µορφής δεδοµένων για συστήµατα διαφορετικών κατασκευαστών. PROFInet Engineering Model Πρόταση του Profibus User Organization γιαναεπιτευχθείανοικτή κατανεµηµένη αυτοµατοποίηση. Υιοθετεί τα πρωτόκολλα Ethernet, TCP/IP, και DCOM. TORERO Οι λειτουργίες ελέγχου κατανέµονται σε στοιχειώδεις συσκευές που έχουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική για να το υποστηρίξουν - TORERO Devices (TDs). ΗβασικήιδέατουTORERO αφορά στην κατανοµή του ελέγχου υψηλού επιπέδου και στην υλοποίηση ελέγχου χαµηλού επιπέδου.

16 Μεθοδολογίες Σχεδίασης DCS Μεθοδολογίες Πρακτόρων Λογισµικού (Agent) GAIA Η Gaia αποτελεί µεθοδολογία η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ανάλυση και σχεδίαση συστηµάτων βασισµένων σε πράκτορες λογισµικού. Κατανεµηµένα βιοµηχανικά συστήµατα µεγάλης κλίµακας, αυξηµένης πολυπλοκότητος και ετερογένειας, αποτελούντοπεδίοεφαρµογής της µεθοδολογίας. Η εφαρµογή της µεθοδολογίας θεωρεί τους πράκτορες λογισµικού καλά ορισµένα υπολογιστικά συστήµατα που κάνουν χρήση υπολογιστικών πόρων. Prometheus Ο Prometheus αποτελεί µία µεθοδολογία για την ανάπτυξη συστηµάτων ευφυών πρακτόρων. Ορίζει µία γλώσσα µοντελοποίησης που είναι γενική σε αρχιτεκτονικές και περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυ-πρακτορικών συστηµάτων. FIPA AUML Η FIPA AUML αποτελεί µία ενοποιηµένη πρότυπη γλώσσα µοντελοποίησης για συστήµατα πρακτόρων.

17 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

18 Κύκλος Ζωής Σχεδίαση Παραγωγή Υλοποίηση Λειτουργία Συντήρηση Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Ανακαθορισµός Θέση εκτός Λειτουργίας

19 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Συµπεριφορά εντός κατανεµηµένων συστηµάτων υνατότητες δικτύωσης και υπολογιστικές δυνατότητες για δυναµικό ανακαθορισµό / συντήρηση µε µειωµένο κόστος υνατότητες Plug-n-Play Ανακάλυψη µιας συσκευής Φόρτωση δεδοµένων Επικοινωνία µε το περιβάλλον της Εύκολη ολοκλήρωση συσκευών ιαδικτυακή επικοινωνία Τηλε-υπηρεσίες συντήρησης / ανακαθορισµού Τηλε-διαγνωστική Επικαιροποίηση λογισµικού

20 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Υλικό Ελέγχου Βιοµηχανικοί Υπολογιστές (IPC) Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Μικροελεγκτές Αριθµητικοί Ελεγκτές (CNC) Ελεγκτές Κίνησης

21 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Βιοµηχανικοί Υπολογιστές (IPC) Ανεξαρτησία από προµηθευτές Προηγµένη διεπαφή ανθρώπου µηχανής (HMI) Έλεγχος (Soft-PLC) Τµηµατικότητα ιαδικτυακές δυνατότητες Λειτουργικά συστήµατα : σύγχρονα συστήµατα επεξεργασίας πραγµατικού χρόνου όπως VxWorks (Wind River Systems) και Linux RTAI εκτός από Windows (NT, XP, CE) και Linux.

22 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ιασύνδεση µε αισθητές, ενεργοποιητές, µηχανές, ελεγκτές ταχύτητας και συστήµατα οδήγησης (drive) υνατότητα διασύνδεσής τους µε πακέτα HMI ικτύωση µέσω ειδικών πρωτοκόλλων Βασίζονται συχνά σε RISC και σχεδιάζονται ώστε να ικανοποιούν απαιτήσεις βιοµηχανικών περιβαλλόντων πραγµατικού χρόνου Εισαγωγή της γλώσσας Java και εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της για στόχους αυτοµατοποίησης - JavaPLC βασισµένα στο Snap ήτοµικροεπεξεργαστή ajile Χρήση εικονικής µηχανής Java (JVM), ώστε να είναι δυνατή η απ ευθείας διερµηνεία κώδικα Java και η εγγύηση απαιτήσεων πραγµατικού χρόνου

23 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Μικροελεγκτές Υλικό ελέγχου τελευταίας γενιάς βασίζεται σε τεχνολογίες µικροεπεξεργαστών και την ιδέα των ενσωµατωµένων συστηµάτων, στα οποία τα µηχανικά, ηλεκτρικά και υπολογιστικά µέρη ολοκληρώνονται σε µία µόνο συσκευή µε δυνατότητες υλοποίησης µιαςσειράςαπό λειτουργικότητες για λογικό έλεγχο, διαγνωστικά, καθορισµό κλπ.

24 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός CNC Οι αριθµητικοί ελεγκτές (NC) αποτέλεσαν τους προγόνους των σηµερινών υπολογιστικών αριθµητικών ελεγκτών (CNC), µε στόχο τον έλεγχο των εργαλειοµηχανών και των διεργασιών εργαλείων για τις οποίες σχεδιάστηκαν. Μια CNC εργαλειοµηχανή αποτελεί το σερβοενεργοποιητή της τεχνολογίας CAD/CAM (Computer Assisted Design/Computer Assisted Manufacturing). Από ένα αρχείο CAD δηµιουργείται ένα σύνολο οδηγιών, το «πρόγραµµα» συνήθως σε ASCII κείµενο, το οποίο µεταφέρεται στη µνήµη τουcnc προς εκτέλεση.

25 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Ελεγκτές Κίνησης Το τυπικό έργο των ελεγκτών κίνησης είναι η συνεχής µετακίνηση προϊόντων και εξοπλισµού από σηµείο σε σηµείο στο βιοµηχανικό περιβάλλον. Οι ανάγκες επίτευξης της κίνησης µε ακρίβεια, ταχύτητα και συγχρονισµό, δηµιουργούν αυξηµένες απαιτήσεις αξιοπιστίας. Το υλικό των ελεγκτών κίνησης πρέπει να ολοκληρωθεί µε τα σερβο-συστήµατα που ελέγχουν, τους επιταχυντές, τους σερβοκινητήρες και τις συσκευές ανατροφοδότησης. Αν και η βασική εστίαση των ελεγκτών κίνησης είναι σε συσκευές θέσης, πρέπει επίσης να υπάρξει έλεγχος έναυσης παύσης και η υποστήριξη συσκευών ασφαλείας των χειριστών. Έτσι υιοθετούνται λύσεις που είναι δοκιµασµένες επιτυχώς σε PLC και αφορούν σε ολοκλήρωση εισόδων / εξόδων και υποστήριξη αρχιτεκτονικών ελέγχου. Οι λύσεις αυτές είναι κοινές ιδιαιτέρως για έλεγχο πολύπλοκων ροµποτικών κινήσεων.

26 Εξοπλισµός Πεδίου Ελεγκτικός Εξοπλισµός Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός βάσει ιδιοκτησιακών γλωσσών Ορισµένα πρότυπα σηµαντικής αποδοχής Το πρότυπο IEC γνωρίζει σηµαντική αποδοχή ως κοινή γλώσσα προγραµµατισµού για PLC. Το πρότυπο IEC έχει αναδυθεί ως πρότυπο σηµαντικής αποδοχής κατά τα τελευταία έτη Οι γλώσσες C και Java θεωρούνται επίσης πιθανές γλώσσες προγραµµατισµού πεδίου από τους προµηθευτές PLC. Η χρήση γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου στην αυτοµατοποίηση επίσης αυξάνεται λόγω της αύξησης χρήσης IPC. Όσον αφορά σε CNC το πρότυπο ISO9001 παρέχει µία γλώσσα µεγάλης αποδοχής.

27 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

28 Αλληλεπιδράσεις DCS Η µετάβαση προς κατανεµηµένα συστήµατα ελέγχου δηµιουργεί αυξηµένων δυνατοτήτων βιοµηχανικές συσκευές µε δυνατότητες αλληλεπίδρασης µεταξύ τους και άλλα συστήµατα του βιοµηχανικού περιβάλλοντος

29 Ορισµένες Τάσεις Αλληλεπιδράσεις DCS Χρήση της IEC ως γλώσσας µοντελοποίησης των εφαρµογών ελέγχου

30 Αλληλεπιδράσεις DCS Ορισµένες Τάσεις Χρήση της υπηρεσιοστραφούς αρχιτεκτονικής (Service Oriented Architecture SoA) για την επικοινωνία µεταξύ συστηµάτων του βιοµηχανικού περιβάλλοντος σεόλαταεπίπεδα Υποστήριξή της σε επίπεδο συσκευής (Device Profile for Web Services) Η ικανοποίηση απαιτήσεων πραγµατικού χρόνου αποτελεί ωστόσο ζητούµενο

31 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

32 Συντήρηση DCS Σενάρια Συντήρησης Κεντρικοποιηµένες προσεγγίσεις: Η προσέγγιση TORERO Κεντρικό εργαλείο - TORERO Integrated Development Environment (TIDE) είναι δυνατό να παρέξει δυνατότητες επανακαθορισµού των βασικών συναρτήσεων των συσκευών αλλά και της εφαρµογής ελέγχου, αξιοποιώντας τις διαδικτυακά παρεχόµενες υπηρεσίες των προµηθευτών τους JNLP και Java Web Start Το JNLP αναπτύχθηκε από τη Sun (Java Specification Request (JSR)) µε τηjava Community Process (JCP) ως ένα ταχύς και εύκολος τρόπος να αναπτυχθούν και να αυτο-επικαιροποιηθούν thick clients, ενέργεια που βοηθάει στην κάλυψη πολλών προβληµάτων µε applets και thin-browser clients Το Java Web Start επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και καθορισµό εφαρµογών µέσω φυλλοµετρητή. Η µόνη ενέργεια του χρήστη είναι η φόρτωση ενός Java Web Start client. υναµικός Ανακαθορισµός Οδυναµικός ανακαθορισµός έχει τύχει σηµαντικής έρευνας, ωστόσο τα αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη ικανοποιητικά. Πολλές τεχνικές ανακαθορισµού έχουν προταθεί όπως SURF, CONIC, ARGUS, POLYLITH, HADAS, και λοιπά για διαφορετικές πλατφόρµες CORBA, DCOM, JAVA RMI και.net αλλά η πλειοψηφία είναι πολύπλοκες όταν δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη γλώσσα όπως οι CONIC, ARGUS και POLYLITH.

33 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

34 Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου ίκτυα Πεδίου Η διαδικασία προτυποποίησης έχει καταλήξει στο πρότυπο IEC το οποίο περιλαµβάνει 16 διαφορετικά δίκτυα Type 1 FOUNDATION Fieldbus H1 Type 2 ControlNet Type 3 PROFIBUS Type 4 P-Net Type 5 FOUNDATION Fieldbus HSE (High Speed Ethernet) Type 6 SwiftNet (a protocol developed for Boeing, since withdrawn) Type 7 WorldFIP Type 8 Interbus Type 10 PROFINET IO Type 12 EtherCAT Type 13 Ethernet Powerlink Type 16 SERCOS_interface

35 Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου ίκτυα Πραγµατικού Χρόνου Βασισµένα στο Ethernet Η τεχνολογία Ethernet έχει µπει δυναµικά στο πεδίο του βιοµηχανικού αυτοµατισµού για τους ακόλουθους λόγους: Παρέχει υψηλώτερο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένω από τα δίκτυα πεδίου (100 Mbit) ιασυνδεόµενες συσκευές µπορεί να τύχουν διαδικτυακής πρόσβασης Οδηγεί σε µείωση κόστους όσον αφορά στο αναγκαίο υλικό Παρέχει µία ενιαία επικοινωνιακά υποδοµή σεόλατα επίπεδα της βιοµηχανικής ιεραρχίας Προάγει διαφανή ολοκλήρωση

36 Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου ίκτυα Πραγµατικού Χρόνου Βασισµένα στο Ethernet Ορισµένα Πρότυπα περιλαµβάνουν EPA (Ethernet for Plant Automation) EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) EtherNet/IP ETHERNET Powerlink Modbus-RTPS P-NET on IP PROFINET SERCOS III Time-critical Control Network (TCnet) Vnet/IP

37 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

38 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Remote Procedure Calls (RPCs) Client - server υποδοµή Aυξάνει τη διαλειτουργικότητα, τη µεταφερσιµότητα και την ευελιξία µιας εφαρµογής επιτρέποντας την κατανοµή της πάνω από ετερογενείς πλατφόρµες Aναπαριστούν ειδικές κλήσεις συναρτήσεων ενσωµατωµένες στο µέρος του πελάτη Υποστηρίζει διάφορες υλοποιήσεις: σύγχρονες, αίτησης-απάντησης και ασύγχρονες. εν είναι βέλτιστη για εφαρµογές που περιλαµβάνουν κατανεµηµένα αντικείµενα ή αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Οι υποδοµές RPC εφαρµόζονται εντός του Distributed Computing Environment (DCE), που αναπτύχθηκε από το Open Systems Foundation (OSF). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικά υλικά και λογισµικά όπως TCP/IP, OSI, X.25 και χρησιµοποιεί πρότυπες διεπαφές λειτουργικών συστηµάτων όπως POSIX και X/Open.

39 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Message-Oriented Middleware Client Server υποδοµή Kατανοµή µιας εφαρµογής πάνω από πολλές ετερογενείς πλατφόρµες Υποστηρίζονται ασύγχρονη και σηµείου-προς-σηµείο επικοινωνία καθώς και σύγχρονα µηνύµατα. Ένα τυπικό πρωτόκολλο για την ανταλλαγή µηνυµάτων XML αποτελεί το SOAP (Simple Object Access Protocol). Το πρωτόκολλο SOAP χρησιµοποιείται για την κλήση µεθόδων σε εξυπηρετητές, υπηρεσιών, στοιχείων και αντικειµένων. Το SOAP τυποποιεί υπάρχουσες τεχνολογίες και πρωτόκολλα περιγραφής όπως η XML και το HTTP χρησιµοποιώντας τα ως ενδιάµεσα επίπεδα για την εφαρµογή του µηχανισµού κλήσης.

40 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Object Request Broker Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ αντικειµένων Οι λεπτοµέρειες της επικοινωνίας αντικειµένων «κρύβονται» και βρίσκονται αποµονωµένες στον ORB, µε τρόπο ώστε να αυξάνεται η συντηρησιµότητα του συστήµατος και η διαλειτουργικότητά του Λεπτοµέρειες ανάπτυξης όπως οι γλώσσες προγραµµατισµού, το λειτουργικό σύστηµα, το υλικό και η τοποθεσία των αντικειµένων «κρύβονται» από τους πελάτες Τρεις µείζονες τεχνολογίες ORB υπάρχουν: Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Component Object Model (COM) JAVA Remote Method Invocation (JAVA RMI)

41 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Object Request Broker Component Object Model (COM) Πλαίσιο για ολοκλήρωση δικτυακών στοιχείων ιαλειτουργικότητα και την αναχρησιµοποίηση κατανεµηµένων αντικειµένων Η διαλειτουργικότητα µεταξύ στοιχείων λογισµικού γραµµένων σε τυχαίες γλώσσες επιτυγχάνεται µέσω του ορισµού µιας δυαδικής δοµής που αναπαριστά τη διεπαφή µεταξύ πελατών και αντικειµένων. Η Microsoft Interface Definition Language (IDL) περιγράδει αντικείµενα και διεπαφές COM Το COM σε συνδυασµό µε τοole, ActiveX και MTS αποτελεί την κατανεµηµένη και διαδικτυακή στρατηγική της Microsoft, η οποία αναφέρεται ως Distributed internet Architecture (DNA)

42 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Object Request Broker OLE / OPC παροχή µιας µοναδικής επικοινωνιακής διεπαφής για πρόσβαση δεδοµένων ελέγχου και διαδικασιών από διαφορετικές πηγές και συσκευές όπως PLCs, CNC, ή ενσωµατωµένα συστήµατα κατά τρόπο κοινό δυνατότητες: πρόσβαση δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µε λειτουργικότητα ανάγνωσης και εγγραφής, διαχείριση γεγονότων και συναγερµών, αποµακρυσµένη πρόσβαση σε αρχεία ιστορικής καταγραφής, µεταξύ αποµακρυσµένων συστηµάτων και συσκευών ελέγχου Client Server Αρχιτεκτονική: Κάθε OPC server παρέχει µία γνωστή δοµή διεπαφών βασισµένη σε COM/DCOM που χρησιµοποιείται από διεπαφές και εφαρµογές OPC. Αυτή η δοµή διεπαφής βασίζεται στην εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µοντέλου δεδοµένων που χρησιµοποιείται στον OPC server.

43 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Object Request Broker OLE / OPC Σηµαντική αποδοχή από τη βιοµηχανία Μεγάλος αριθµός υλοποιήσεων

44 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Object Request Broker Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Ο ORB αντιλαµβάνεται κλήσεις µεθόδων αντικειµένων ενός server από ένα client O ORB βρίσκει τα ζητούµενα αντικείµενα, περνά τις παραµέτρους προς αυτό, καλεί τις µεθόδους του και επιστρέφει τα αποτελέσµατα της κλήσης Χρησιµοποιείται η Interface Definition Language (IDL) Παρέχει ανεξαρτησία από πλατφόρµες, αλλά είναι µια µάλλον πολύπλοκη προδιαγραφή, και χαλαρή όσον αφορά σε λεπτοµέρειες ανάπτυξης. Χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο inter-orb interoperability protocol (IIOP) ως πρωτόκολλο µεταφοράς. εν χειρίζεται θέµατα πραγµατικού χρόνου (Real Time CORBA)

45 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Object Request Broker JAVA Remote Method Invocation (JAVA RMI) Aποµακρυσµένη κλήση αντικειµένων Java Αρχιτεκτονική client server Η Java-RMI παρέχει ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση του αποµακρυσµένου αντικειµένου µε το καλούν αντικείµενο και µία πρότυπη βιβλιοθήκη κλάσσεων η οποία περέχει όλες τις αναγκαίες υλοποιήσεις για τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας RMI. Η βιβλιοθήκη αυτή αποτελεί τµήµα της Java 2 Standard Edition (J2SE).

46 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Plug-and-Play τεχνολογίες Jini Το Jini είναι µία τεχνολογία plug-and-play βασισµένη σε Java η οποία παρέχει δυνατότητες ανακάλυψης, σύνδεσης, αναφοράς, και ενηµέρωσης για αποµακρυσµένα γεγονότα UPnP Επιτρέπει σε µία συσκευή να συνδεθεί στο δίκτυο δυναµικά, να πάρει διεύθυνση IP, να αναφέρει τις δυνατότητές της, και να λάβει πληροφορία για την παρουσία άλλων συσκευών στο δίκτυο

47 Τεχνολογίες Συνδετικότητος Τεχνολογίες βασισµένες σε Java OSGi Πρότυπο, µη ιδιοκτησιακό, πλαίσιο στοιχείων λογισµικού Ισχυρό µοντέλο συνύπαρξης διαφορετικών στοιχείων / εφαρµογών σε µία µόνο JVM API ευέλικτης ανάπτυξης, που ελέγχει τον κύκλο ζωής εφαρµογών Ασφαλές περιβάλλον εκτέλεσης εφαρµογών Συνεργατικό µοντέλο δυναµικής ανακάλυψης εφαρµογών Ευέλικτη αρχιτεκτονική αποµακρυσµένης διαχείρισης Αριθµός πρότυπων προαιρετικών υπηρεσιών όπως Ιστορικής Καταγραφής, Καθορισµού, Http, XML, Wiring, IO, Ανακάλυψης Συσκευών, ταυτοποίησης χρήστη, και UpnP. RT-Java ΗχρήσητηςJava για βιοµηχανικές εφαρµογές πραγµατικού χρόνου έχουν οδηγήσει στην απαίτηση αλλαγών στη Java για πρόσδοση χαρακτηριστικών πραγµατικού χρόνου» Real-Time Specification for Java (RTSJ)» Real-Time Core Extensions (RTCE)» Real-Time Data Access (RTDA)

48 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

49 Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα Οι πράκτορες λογισµικού προέρχονται από το πεδίο της τεχνητής νοηµοσύνης και πρωτοαναπτύχθηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 80. Η εφαρµογή τους εκεί ήταν σχετική µε την παροχή ενός µοντέλουπεριγραφήςλογικώναποφάσεωνπου παίρνονται από ενεργές οντότητες ανάλογα µε το περιβάλλον τους. Στο περιβάλλον τεχνητής νοηµοσύνης ο πράκτορας θεωρείται ανεξάρτητη αλλά συνεργαζόµενη οντότητα που παρατηρεί το περιβάλλον της µέσω αισθητηρίων και αναδρά µέσω ενεργοποιητών. Έτσι κάθε πράκτορας έχει ένα σκοπό τον οποίο προσπαθεί να ικανοποιήσει χρησιµοποιώντας τις δυνατότητές του.

50 Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα Ειδικό ρόλο µεταξύ των διαφόρων πρακτορικών συστηµάτων αποτελεί ο πράκτορας λογισµικού, που καλείται λογισµικό robot ή softbot. Βασίζονται σε προγράµµατα υπολογιστών και αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους µέσω µεταβλητών και συναρτησιακών κλήσεων εντός ενός συστήµατος λογισµικού. Με τη θεώρηση της κατανεµηµένης τεχνητής νοηµοσύνης έχουν οριστεί πολυ-πρακτορικά συστήµατα, που παρέχουν ένα µοντέλο αλληλεπίδρασης κατανεµηµένης ευφυΐας. Οι πράκτορες και ιδιαίτερα τα πολυπρακτορικά συστήµατα έχουν γίνει µία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για συστήµατα ελέγχου. Αποτελούν µία ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση προβληµάτων στο πεδίο της συναρτησιακής ολοκλήρωσης εντός του βιοµηχανικού περιβάλλοντος για την επίτευξη κατανεµηµένης οργάνωσης, εφαρµογής ετερογενών συστηµάτων, διαλειτουργικότητος, δυναµικών δοµών, συνεργασίας, διεπαφών ανθρώπου µηχανής, επεκτασιµότητος και ανοχής σε σφάλµατα.

51 Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα Ολονικά Συστήµατα Κάθε όλον αποτελεί µία ανεξάρτητη και συγκεκριµένου σκοπού ενεργή οντότητα εντός ενός συστήµατος ελέγχου. Χρησιµοποιείται για µετατροπή, µεταφορά, επεξεργασία, και αποθήκευση πληροφορίας και / ή αγαθών και µπορεί να είναι µέρος ενός άλλου όλον. Κάθε όλον αποτελείται από 4 βασικά συστατικά τµήµατα που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε όλον. Χρησιµοποιούνται για να επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδοµένα, να προσπελαύνουν τους φυσικούς κατασκευαστικούς πόρους, να επικοινωνούν µε άλλα όλον και µε ανθρώπους. Η αυτονοµία αποτελεί την ικανότητα ενός όλον να σχεδιάζει, ελέγχει, και εκτελεί το χρονοπρόγραµµα των έργων του ανεξαρτήτως άλλων οντοτήτων του συστήµατος ελέγχου. Η συνεργασία περιγράφει τη διαδικασία σχεδίασης και εκτέλεσης αµοιβαίως αποδεκτών χρονοπρογραµµάτων έργων από ένα σύνολο όλον. Μία ολαρχία αποτελεί ένα σύστηµα από όλον µε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα ελέγχου που επιλύεται από τα όλον µε συνεργατικό τρόπο υπό τη θεώρηση προκαθορισµένων βασικών κανόνων συνεργασίας. ιαφορετικές προσεγγίσεις βασίζονται στην ολονική αρχιτεκτονική ελέγχου. Ορισµένες εξ αυτών είναι οι αρχιτεκτονικές PROSA, METHAMORPH, ADACOR, NSCS, Cambridge Packing Cell και πολλές άλλες.

52 Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα Χρήση Πρακτόρων στο Σύστηµα Pabadis Promise Η αρχιτεκτονική ολονικών συστηµάτων παρουσιάζει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα: οι πράκτορες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη των διαφορετικών τύπων όλον και των διεπαφών µεταξύ τους παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές. Έτσι δεν ήταν δυνατή η ανάπτυξη γενικών πρακτόρων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τις κατασκευαστικές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα η διαλειτουργικότητα και αναχρησιµοποίηση των στοιχείων της αρχιτεκτονικής να µην είναι δυνατή. Το έργο PABADIS PROMISE βασίζεται αντίθετα σε µία σειρά γενικών και αλληλεπιδρώντων πρακτόρων λογισµικού συγκεκριµένων δυνατοτήτων και αρµοδιοτήτων που επιτρέπουν την αύξηση της κατανοµής εντός του βιοµηχανικού περιβάλλοντος.

53 Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα Χρήση Πρακτόρων στο Σύστηµα Pabadis Promise

54 Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα Υπάρχοντα Συστήµατα Πρακτόρων

55 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

56 Συστήµατα ERP Τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) αυτοµατοποιούν και ολοκληρώνουν επιχειρησιακές δραστηριότητες και αποτελούνται από επί µέρους τµήµατα λογισµικού τα οποία εκτείνονται σε ευρύ φάσµα επιχειρησιακών λειτουργικοτήτων: µεταποίηση, επιµελητεία, εφοδιασµός, πωλήσεις, ανθρώπινοι πόροι, οικονοµικά, ανάλυση, διαχείριση έργων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, περιβαλλοντική διαχείριση, ασφάλεια και διαχείριση ποιότητος. Τα συστήµατα ERP ολοκληρώνονται µε άλλα επιχειρησιακά συστήµατα όπως συστήµατα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM), διαχείρισης σχέσεων προµηθευτών (SRM), διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδος (SCM), ή διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντων (PLM).

57 Συστήµατα ERP Βασικά συστήµατα ενός ERP είναι τα ακόλουθα: ιαχείριση Πωλήσεων ιαχείριση και χρονοπρογραµµατισµός του κύκλου παραγωγής ιαχείριση Εξοπλισµού και Αποθεµάτων Οικονοµική ιαχείριση Επιχειρησιακή Λογιστική Πέραν των ανωτέρω βασικών λειτουργικοτήτων, συστήµατα ERP επίσης περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργικότητες: ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ιαχείριση Αποθηκών ιαχείριση Σχέσεων Πελατών ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδος ιαχείριση Κύκλου Ζωής Προϊόντων ιαχείριση Ποιότητος

58 Συστήµατα ERP Ζητούµενο αποτελεί η διαφανής ολοκλήρωση των επί µέρους υποσυστηµάτων από το ERP ως το επίπεδο πεδίου Το πρότυπο ISA 95 περιγράφει τις διαδικασίες και τις διεπαφές τους για το ενδιάµεσο επίπεδο (Manufacturing Execution System MES) Η διεπαφή µε το ανώτερο επίπεδο θα καταστήσει δυνατή την προαγωγή µοντέλων που θέτουν την παραγγελία στο κέντρο της προσοχής της επιχείρησης

59 Βιοµηχανικά Συστήµατα και Επικοινωνίες Θεµατικές Κατευθύνσεις Κατανεµηµένα Συστήµατα Ελέγχου Εξοπλισµός πεδίου, Ελεγκτικός εξοπλισµός Αλληλεπίδραση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Συντήρηση Κατανεµηµένων Συστηµάτων Ελέγχου Βιοµηχανικές ικτυώσεις Πραγµατικού Χρόνου Τεχνολογίες Συνδετικότητος (Middleware) Αυτόνοµα Βιοµηχανικά Συστήµατα - Πράκτορες Λογισµικού (Agents) Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων (ERP) Περιγραφικές Γλώσσες Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

60 Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση Η επιχειρησιακή ολοκλήρωση διακρίνεται σε Ενδοεπιχειρησιακή Ολοκλήρωση Συστήµατα εντός της επιχείρησης µπορούν να διαλειτουργούν ιεπιχειρησιακή Ολοκλήρωση Γεωγραφικά κατανεµηµένες επιχειρήσεις ή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µπορούν να διαλειτουργήσουν διασυνδέοντας τα συστήµατά τους και βάσει προηγµένων επιχειρησιακών µοντέλων Εικονική επιχείρηση Εκτεταµένη επιχείρηση Ολοκληρωµένη Εφοδιαστική Αλυσίδα Οµαδοποιήσεις (Clusters)

61 Σηµασιολογία Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση Ησηµασιολογία παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιχειρησιακή ολοκλήρωση επιτρέποντας την περιγραφή µε ενιαίο τρόπο των µοντέλων λειτουργίας και των διεπαφών µεταξύ συστηµάτων µιας επιχείρησης αλλά και διαφορετικών επιχειρήσεων Οι οντολογίες αποτελούν βασικά εργαλεία για την έκφραση της σηµασιολογίας µε τα εξής χαρακτηριστικά περιγράφουν ένα συγκεκριµένο τοµέα οι όροι και οι σχέσεις ορίζονται καθαρά σε αυτόν τον τοµέα οι όροι οργανώνονται (σε µία ιεραρχική δοµή, σχέσεις IS-A/HAS- A, κλπ) υπάρχει συµφωνία µεταξύ των χρηστών της οντολογίας ώστε το νόηµα των όρων να χρησιµοποιείται µε συνέπεια

Βιομηχανική Πληροφορική

Βιομηχανική Πληροφορική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βιομηχανική Πληροφορική Ενότητα 3: Κατανεμημένα Συστήματα Αναστασία Βελώνη Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Μ. 5271 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου Εισαγωγή Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µεγιστοποίηση της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ενέργειας, βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εισαγωγή στην Πληροφορική Αστροφυσικός Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ romylos@survey.ntua.gr Λειτουργικά συστήµατα, διεργασίες και δροµολόγηση Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Κωστής Αϊβαλής Μηχανικός Πληροφορικής TU-Berlin 2/5/2008 ΕΑΠ-ΓΤΠ61-Κωστής Αϊβαλής 1 Εισαγωγή Η ταχύτητα επεξεργασίας των εφαρµογών διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge, 2002] Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του M.Wooldridge τονίζει, ίσως µε περισσή έµφαση, ότι είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs 13.1 Τα συστήματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα. Δεν μπορούν να περιγραφούνε επαρκώς στο επίπεδο RTL καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον αρκετά χρονοβόρα. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές ιαδικασίες ιαµοιρασµός και Επαναχρησιµοποίηση Αποτελούν βασικές απαιτήσειςκατά το σχεδιασµό και την ολοκλήρωση (integration) επιχειρησιακών διαδικασιών ιαµοιρασµός: πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος

Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος Ενότητα 5: Πρακτικές Εφαρμογές Των Συστημάτων SCADA Στην Βιομηχανία Αναστασία Βελώνη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ροών Εργασίας σε ίκτυα Πλέγµατος για την Υ οστήριξη Ε ιχειρησιακών Λύσεων»

Ροών Εργασίας σε ίκτυα Πλέγµατος για την Υ οστήριξη Ε ιχειρησιακών Λύσεων» «Συντονισµός Ροών Εργασίας σε ίκτυα Πλέγµατος για την Υ οστήριξη Ε ιχειρησιακών Λύσεων» Σ ύρος Λυκοθανάσης Καθηγητής ιευθυντής Εργαστηρίου Αναγνώρισης Προτύ ων 30/6/2008 1 Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Μ. Βασιλειάδου, Α. Κράλλης, Κ. Κωτούλας, Α. Μπάλτσας, Ε. Παπαδόπουλος, Π. Πλαδής, Χ. Χατζηδούκας

Διαβάστε περισσότερα

Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Έξη - Συνδετικά Kριτήρια Aντικειµένων και Συστατικών

Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Έξη - Συνδετικά Kριτήρια Aντικειµένων και Συστατικών Kεφάλαιο Έξη - Συνδετικά Kριτήρια Aντικειµένων και Συστατικών 1 6.1 Προέλευση H διαλειτουργικότητα του λογισµικού περιοριζόταν στην κλήση συνθηκών στο επίπεδο διεργασιών. Κανένα λειτουργικό δεν υποστήριζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services 17.1. Εισαγωγή Με τον όρο WebService αναφερόμαστε σε ένα σύστημα λογισμικού το οποίο σχεδιάστηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να υποστηρίζει την ανεμπόδιστη συνεργασία δύο μηχανών μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Αντικείµενο & Σκοπός Παρουσίαση και ανάλυση όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα CORBA. Κατανεµηµένα Συστήµατα 18-1

Σύστηµα CORBA. Κατανεµηµένα Συστήµατα 18-1 Σύστηµα CORBA οµή συστήµατος Μεταβίβαση παραµέτρων Μοντέλα επικοινωνίας υναµικές κλήσεις Αναφορές αντικειµένων Ονόµατα αντικειµένων ιαχείριση αντικειµένων Υλοποίηση συστηµάτων CORBA Κατανεµηµένα Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο

Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο ώδεκα - Kαθορισµός Προτύπων Περιοχών

Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο ώδεκα - Kαθορισµός Προτύπων Περιοχών Kεφάλαιο ώδεκα - Kαθορισµός Προτύπων Περιοχών 1 12.1 Επιτροπή Tεχνολογίας OMG Oργάνωση από την επιτροπή στόχων, για επιτήριση της τυποποίησης συγκεκριµένων διασυνδέσεων: Αντικείµενα επιχείρησεων - κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5 Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5 ιαφορετική αρχιτεκτονική: Κοινή βάση δεδοµένων, υνατότητες διασύνδεσης διαφορετικών συστηµάτων Η ανάγκη για την βελτίωση της ποιότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική ως γνώση και εργαλείο για τον σύγχρονο μηχανικό. Νικόλαος Μήτρου Καθηγητής, ΕΜΠ

Η Πληροφορική ως γνώση και εργαλείο για τον σύγχρονο μηχανικό. Νικόλαος Μήτρου Καθηγητής, ΕΜΠ Η Πληροφορική ως γνώση και εργαλείο για τον σύγχρονο μηχανικό Νικόλαος Μήτρου (mitrou@softlab.ntua.gr) Καθηγητής, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Middleware Εγχειρίδιο Μελέτης

Σχεδίαση Middleware Εγχειρίδιο Μελέτης Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Ενότητα 2 Πηγές Λογισμικού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Μαθησιακοί στόχοι Εξοικείωση με εναλλακτικές πηγές λογισμικού Κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης έτοιμου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Κλασικές γλώσσες προγραμματισμού (FORTRAN, C, Pascal) Προσανατολισμός στα δεδομένα

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Κλασικές γλώσσες προγραμματισμού (FORTRAN, C, Pascal) Προσανατολισμός στα δεδομένα Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Κλασικές γλώσσες προγραμματισμού (FORTRAN, C, Pascal) Προσανατολισμός στα δεδομένα Αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (Java, C++) Προσανατολισμός στα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα και Πληροφορίες

Δεδομένα και Πληροφορίες Εισαγωγή Δεδομένα και Πληροφορίες, Βάση Δεδομένων, Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Ορισμοί, Γλώσσες & Διεπαφές, Κατηγορίες), Σύστημα Βάσης Δεδομένων, Κατάλογος Δεδομένων Μεταδεδομένα, Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Τσουμάκας, Επικ. Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

CORBA. Αρχιτεκτονική και 3-tier 3. εφαρµογές. Β. Φλώρος. Μαρτάκος. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

CORBA. Αρχιτεκτονική και 3-tier 3. εφαρµογές. Β. Φλώρος. Μαρτάκος. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήµιο Αθηνών CORBA Αρχιτεκτονική και 3-tier 3 εφαρµογές Β. Φλώρος. Μαρτάκος Συνεργάτης ερευνητής Επικ. Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τι Είναι; CORBA =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007 Στόχοι χρήση αντικειµενοστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήματα Κατεργασιών

Σύγχρονα Συστήματα Κατεργασιών Σύγχρονα Συστήματα Κατεργασιών Γ.-Χ. Βοσνιάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών http://users.ntua.gr/vosniak Σύστημα Κατεργασιών Συστατικά Κατεργασίες Εργαλειομηχανές Χειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 Επιβλέπων : Επικ. Καθηγητής Σπύρος Δενάζης Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες να επικοινωνήσετε με τον κ. Σπύρο Δενάζη (sdena@

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕ 99) ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕ 99) ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ) Υποπρόγραµµα 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕ 99) ΕΡΓΟ ΑΡΤΙΟ JAVA/JINI στη βιοµηχανία ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥ-ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Θέµατα σχεδίασης ιεπαφή υπηρεσίας αρχείων και ευρετηρίων Ονόµατα και αναγνωριστικά Οργάνωση εξυπηρετητών Σηµασιολογία (κατα)µερισµού αρχείων Ενταµίευση αρχείων Συνέπεια συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα