Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ Λανουάριοσ 2013

2 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν Τλικοτεχνικι Τποδομι Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ / Άςκθςθσ Διακζςιμα Μζςα και Τποδομζσ Σμιματοσ Βιβλιοκικθ Παραρτιματοσ Πφργου Πρόςβαςθ ςτο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Βάςθ Ειςαγωγισ ςτο Σμιμα υγκεντρωτικά ςτοιχεία ειςακτζων Σμιματοσ ( μζχρι ) Αναλυτικά ςτοιχεία ειςακτζων περιόδου τοιχεία επιλεξιμότθτασ Σμιματοσ από υποψιφιουσ ςπουδαςτζσ Σο ανκρϊπινο δυναμικό του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Ενεργοί Φοιτθτζσ Σμιματοσ Μζλθ ΕΠ Σμιματοσ Μζλθ ΕΕΠ Σμιματοσ Εξωςτρζφεια Σμιματοσ υνεργαςίεσ Σμιματοσ υμμετοχι ςπουδαςτϊν ςε ζργα Κοινωνικι Ευαιςκθςία Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Ζρευνα ςτο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Διοργάνωςθ ςεμιναρίων / ςυνεδρίων Σμιματοσ Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ Σμιματοσ Ενδεικτικά Σμιματα Πανεπιςτθμίων ςτθν Ευρϊπθ με παρεμφερζσ γνωςτικό αντικείμενο ςπουδϊν

3 1 Σκοπόσ και ςτόχοι του Τμόματοσ. Σο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ, ιδρφκθκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ) και άρχιςε τθν εκπαιδευτικι του λειτουργία το ακαδθμαϊκό ζτοσ με ζδρα τθν πόλθ του Πφργου. κοπόσ του είναι θ κάλυψθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου των ςφγχρονων τεχνολογιϊν των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. τόχοσ του είναι θ δθμιουργία ςτελεχϊν με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ ςτθν ανάπτυξθ, υλοποίθςθ και διαχείριςθ των ςφγχρονων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, πλαιςιωμζνεσ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτον τομζα τθσ μαηικισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. Οι μεταλλάξεισ που ζχουν ςυντελεςτεί ςτθν δομι και τον χαρακτιρα των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ζχουν καταςτιςει τθν τεχνολογία ςθμαντικό παράγοντα τόςο ςτον οργανωτικό μεταςχθματιςμό τουσ, όςο και ςτθν ανάπτυξθ νζου «τφπου» Μζςων. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ ακολουκοφν ραγδαίο ρυκμό με αποτζλεςμα οι απαιτιςεισ τθσ αγοράσ των νζων μζςων να αλλάηουν ςυνεχϊσ. Σθν τάςθ αυτι ακολουκεί ιδθ και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ τα τελευταία δφο χρόνια παρατθρείται μια ςτροφι προσ τισ λεγόμενεσ «media studies» με τθν δθμιουργία νζων προγραμμάτων ςπουδϊν ςτο αντικείμενο αυτό ζναντι των κλαςικϊν παραδοςιακϊν ςπουδϊν 1. Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, οι ςτόχοι και οι ςκοποί του Σμιματοσ όπωσ είχαν αναφερκεί κατά τθν ίδρυςθ του Σμιματοσ και εφαρμόηονταν, υποχρεωτικά ζχουν τροποποιθκεί ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται με καλφτερο τρόπο ςτισ νζεσ αυτζσ απαιτιςεισ. κοπόσ του Σμιματοσ είναι να δθμιουργιςει πτυχιοφχουσ με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αφοροφν ςτον τομζα των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν τόςο ςτα παραδοςιακά (εφθμερίδεσ, ραδιόφωνα, τθλεόραςθ, περιοδικά), όςο και ςτα ςφγχρονα (web tv, web radio, internet based media, digital tv / radio) Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. Σο Σμιμα ζχει μοναδικό αντικείμενο ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα ςε επίπεδο ΑΕΛ και ΣΕΛ. τόχοσ του Σμιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ επιςτθμόνων: α) ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ β) ςτισ ςπουδζσ των ΜΜΕ γ) ςτισ εφαρμογζσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν παραγωγι και διαχείριςθ υλικοφ για τα παραδοςιακά αλλά και τα ςφγχρονα ΜΜΕ. Πρόκειται για ζνα Σμιμα διεπιςτθμονικό που προάγει τθν επιςτιμθ τθσ πλθροφορικισ ςτα ΜΜΕ δθλαδι ςυνδυάηει τθν πλθροφορικι και τισ νζεσ τεχνολογίεσ με τα παραδοςιακά και τα ςφγχρονα μζςα (mass media). Θ τεχνολογία που ςυνεχϊσ μεταβάλλεται, υποχρεϊνει το Σμιμα για να μπορζςει να παραμείνει ανταγωνιςτικό και να εφοδιάηει τουσ πτυχιοφχουσ με τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ να εργαςτοφν και να ανταπεξζλκουν ςτο ραγδαία εξελιςςόμενο περιβάλλον των τεχνολογιϊν των ΜΜΕ, να τροποποιεί και να εμπλουτίηει ςυςτθματικά το πρόγραμμα ςπουδϊν του με νζα μακιματα τα οποία κα είναι ςε ςυμφωνία με τθν τρζχουςα τεχνολογία, καταργϊντασ παράλλθλα μακιματα τα οποία είναι ξεπεραςμζνα επιδιϊκοντασ ζτςι τθν αναβάκμιςθ και τθν επζκταςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν. 2 Πρόγραμμα ςπουδών Τμόματοσ το Σμιμα λόγω μθ επαρκοφσ αρικμοφ μόνιμων μελϊν ΕΠ, δεν μπορεί να γίνει διάρκρωςθ ςε Σομείσ. Παρόλα αυτά και μετά τθν αναμόρφωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν το 2009, προτάκθκε θ δθμιουργία τριϊν Σομζων ςτο Σμιμα, πρόταςθ θ οποία εγκρίκθκε από το υμβοφλιο του ΣΕΛ Πάτρασ ωσ ακολοφκωσ: 1 Universities 'dropping science in favour of media studies', Σhe Telegraph βαςιςμζνο ςτο The Higher Education Policy Institute UK report. 3

4 Α. Σομζασ Πλθροφορικισ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ΕΞ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟ Θ Ε ΦΕ ECTS Α ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ ΜΓΤ Α ΨΘΦΛΑΚΘ ΛΟΓΛΚΘ ΧΕΔΛΑΘ ΜΕΤ Α ΜΑΚΘΜΑΣΛΚΑ ΜΓΤ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟ Θ/Τ ΜΓΤ Β ΒΑΕΛ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΓΤ ,5 Β ΠΛΚΑΝΟΣΘΣΕ - ΣΑΣΛΣΛΚΘ ΜΓΤ ,5 Γ ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ ΤΠΟΛΟΓΛΣΩΝ ΜΓΤ Δ ΔΛΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΛΣΩΝ ΜΓΤ Δ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΕ ΕΚΠΟΜΠΘ ΚΑΛ ΜΜΕ ΜΕΤ Ε ΧΕΔΛΑΜΟ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΤΛΛΚΟΤ ΚΑΛ ΛΟΓΛΜΛΚΟΤ ΜΕΤ ,5 Σ ΑΦΑΛΕΛΑ ΤΠΟΛΟΓΛΣΩΝ ΚΑΛ ΔΛΚΣΤΩΝ ΜΕ Σ ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ ΚΑΛ ΡΑΔΛΟΦΩΝΟ ΜΕ Σ ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟ ΜΕ Η ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ ΚΑΛ ΡΑΔΛΟΦΩΝΟ ΜΕ Σο επιςτθμονικό και τεχνολογικό πεδίο του Σομζα αυτοφ περιλαμβάνει τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν και των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων τόςο ςε επίπεδο λογιςμικοφ (software) όςο και ςε επίπεδο υλικοφ (hardware). Β. Σομζασ Δθμιουργίασ και Επεξεργαςίασ Οπτικο-ακουςτικοφ ςιματοσ ΕΞ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟ Θ Ε ΦΕ ECTS Β ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΘΧΟΤ KAI ΕΛΚΟΝΑ ΜΕΤ Γ ΓΡΑΦΛΚΑ ΤΠΟΛΟΓΛΣΘ ΜΕΤ Γ ΨΘΦΛΑΚΟ ΧΕΔΛΑΜΟ ΕΝΣΤΠΩΝ ΜΕΩΝ ΜΕΤ Γ ΣΤΠΟΓΡΑΦΛΑ, ΕΛΛΔΟΠΟΛΘΘ ΚΑΛ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΝΣΤΠΟΤ ΜΕΤ Δ ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΘΧΟΤ ΜΕ Δ ΨΘΦΛΑΚΟ ΧΕΔΛΑΜΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΩΝ ΜΕΩΝ ΜΕ Ε ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΟΛΤΜΕΛΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤ Ε ΠΡΟΧΩΡΘΜΕΝΑ ΚΕΜΑΣΑ ΓΡΑΦΛΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΛΣΘ ΜΕ ,5 Ε ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΕΛΚΟΝΑ ΜΕΤ Σ ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΘΜΑΣΟ ΜΕ Σ ΟΠΣΛΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΝΕΑ ΜΕΑ ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΟΧΘ ΜΕ Σ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΑ MULTIMEDIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΤ Σ ΑΝΑΓΝΩΡΛΘ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΜΕ Η ΔΛΑΔΡΑΘ ΑΝΚΡΩΠΟΤ-ΤΠΟΛΟΓΛΣΘ ΜΕ Η ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΟΠΣΛΚΟ-ΑΚΟΤΣΛΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ,5 4

5 Σο επιςτθμονικό και τεχνολογικό πεδίο του Σομζα αυτοφ περιλαμβάνει τθν επιςτθμονικι περιοχι τθσ επεξεργαςίασ ψθφιακοφ ςιματοσ (ιχου, εικόνασ, γραφικϊν και βίντεο), των πολυμζςων, κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Γ. Σομζασ Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ ΕΞ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟ Θ Ε ΦΕ ECTS Α ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΜΜΕ ΜΓΤ Α ΔΘΜΟΛΕ ΧΕΕΛ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΓΤ Α ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΜΜΕ ΜΓΤ Α ΔΘΜΟΛΕ ΧΕΕΛ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΓΤ Β ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΑ ΜΕΑ ΚΑΛ ΣΘ ΜΑΗΛΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΓΤ Β ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΘ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΑ ΜΕΤ Γ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΑΛ ΟΠΣΛΚΟΑΚΟΤΣΛΚΩΝ ΜΕΩΝ ΜΕΤ Γ ΔΛΑΦΘΜΛΘ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕΤ Δ ΣΡΑΣΘΓΛΚΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΝ ΚΑΛ ΟΡΓΑΝΛΜΩΝ ΔΟΝΑ Δ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΘ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΑ ΜΕ Ε ΡΑΔΛΟΦΩΝΛΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΜΕ Η ΔΛΚΑΛΟ ΜΜΕ ΔΟΝΑ Η ΣΘΛΕΟΠΣΛΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΜΕ Η ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΑ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ,5 Η ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕ ,5 Ο Σομζασ αυτόσ περιλαμβάνει τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι περιοχι τθσ δθμοςιογραφίασ και των τεχνολογιϊν που ςυναντϊνται τόςο ςε παραδοςιακοφσ (εφθμερίδα, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, περιοδικά), όςο και ςε ςφγχρονουσ (διαδικτυακά μζςα - new media) οργανιςμοφσ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 2.1 Αντικεύμενο μαθημϊτων του Προγρϊμματοσ Σπουδών Πλικοσ Ποςοςτό Είδοσ μακιματοσ μακθμάτων μακθμάτων Μακιματα αντικειμζνου ΜΜΕ 13 33,33% Μακιματα αντικειμζνου ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ 23 58,97% Μακιματα γενικοφ αντικειμζνου (ΔΟΝΑ κλπ) 3 7,69% 3 Υλικοτεχνικό Υποδομό Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ 3.1 Αύθουςεσ Διδαςκαλύασ / Άςκηςησ Αίκουςα Χωρθτικότθτα Είδοσ διδαςκαλίασ Κ1 54 Κεωρθτικι Κ2 94 Κεωρθτικι Κ3 64 Κεωρθτικι Κ4 96 Κεωρθτικι Κ5 88 Κεωρθτικι Ε1 20 Εργαςτθριακι 5

6 Αίκουςα Χωρθτικότθτα Είδοσ διδαςκαλίασ Ε2 20 Εργαςτθριακι Ε3 20 Εργαςτθριακι Ε4 20 Εργαςτθριακι Εργαςτιριο Ψθφιακισ 20 Εργαςτθριακι Επεξεργαςίασ Ιχου και Εικόνασ Εργαςτιριο Ραδιοφωνικισ Παραγωγισ - Εργαςτθριακι 3.2 Διαθϋςιμα Μϋςα και Υποδομϋσ Τμόματοσ Πλιρωσ εγκατεςτθμζνο και εξοπλιςμζνο ραδιοφωνικό ςτοφντιο το οποίο υποςτθρίηει το εργαςτθριακό μάκθμα τθσ Ραδιοφωνικισ Παραγωγισ του Σμιματοσ αλλά και κα χρθςιμοποιθκεί ςε εφαρμογζσ και ςυνεργαςίεσ με τθν τοπικι κοινωνία. Σο ςτοφντιο είναι εξοπλιςμζνο με δφο ψθφιακζσ ραδιοφωνικζσ κονςόλεσ για τθν θχογράφθςθ αλλά και τθν ηωντανι αναπαραγωγι προγράμματοσ μζςω διαδικτφου και όλον τον απαραίτθτο θλεκτρονικό (υπολογιςτζσ) και ακουςτικό εξοπλιςμό (θχεία monitor, μικρόφωνα broadcast, streaming server). Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια εκτυπωτικοφ κζντρου το οποίο εκτόσ από τισ ανάγκεσ εκτφπωςθσ του ΣΕΛ, κα υποςτθρίξει εργαςτθριακά μακιματα όπωσ χεδιαςμοφ Εντφπων Εκδόςεων και Συπογραφία, ελιδοποίθςθ και Παραγωγι Εντφπου. Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ ακυρϊκθκε λόγω τθσ ελλιποφσ χρθματοδότθςθσ των Ιδρυμάτων και τθσ αναγκαςτικισ μείωςθσ των δαπανϊν. Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ πλιρωσ λειτουργικοφ και εξοπλιςμζνου τθλεοπτικοφ ςτοφντιο ςτο Σμιμα για τθν εργαςτθριακι υποςτιριξθ μακιματοσ Σθλεοπτικισ Παραγωγισ αλλά και τθν χριςθ του ςε εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ του ΣΕΛ αλλά και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ ακυρϊκθκε λόγω τθσ ελλιποφσ χρθματοδότθςθσ των Ιδρυμάτων και τθσ αναγκαςτικισ μείωςθσ των δαπανϊν. Πζντε εργαςτιρια υπολογιςτϊν 20 κζςεων εργαςίασ και πζντε αίκουςεσ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ εξοπλιςμζνεσ με οπτικοακουςτικό εποπτικό εξοπλιςμό διδαςκαλίασ. Εργαςτιριο Οπτικισ Επικοινωνίασ εξοπλιςμζνο με 3 υπολογιςτικά ςυςτιματα τφπου mac, εκτυπωτι μεγάλθσ κλίμακασ (plotter), επαγγελματικό εκτυπωτι παραγωγισ ζντυπου υλικοφ για εργαςτθριακζσ αλλά και άλλου είδουσ ανάγκεσ του Σμιματοσ. Εργαςτιριο Παραγωγισ Οπτικο-ακουςτικϊν ζργων εξοπλιςμζνο με 4 ψθφιακζσ βιντεοκάμερεσ, GreenBox, φϊτα, τριπόδια, monitor, και ςυναφι οπτικο-ακουςτικό εξοπλιςμό για τθν καταγραφι ψθφιακοφ βίντεο, 4 εξειδικευμζνα ςυςτιματα ψθφιακοφ μοντάη και ψθφιακισ επεξεργαςίασ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 3.3 Βιβλιοθόκη Παραρτόματοσ Πύργου το Παράρτθμα Πφργου ζχει ιδρυκεί και λειτουργεί από το ακ. ζτοσ Βιβλιοκικθ και Τπθρεςία Πλθροφόρθςθσ (ΒΤΠ) υπό τθν μζριμνα και τθν υποςτιριξθ του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ. τθν Βιβλιοκικθ λειτουργεί παράλλθλα αναγνωςτιριο με 50 κζςεισ εργαςίασ, υποςτθρίηει ελεφκερθ πρόςβαςθ (αςφρματθ και ενςφρματθ) ςτο διαδίκτυο, πρόςβαςθ ςτθ διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία μζςω του δικτφου HealLink, τζςςερισ κζςεισ εργαςίασ, ςτακμό εκτυπϊςεων και αναπαραγωγισ εγγράφων. τθν βιβλιοκικθ βρίςκονται 927 μοναδικοί τίτλοι ελλθνικισ και ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ ενϊ αναμζνεται θ ςτελζχωςθ τθσ με άλλουσ 509 ξενόγλωςςουσ τίτλουσ εκδόςεων των τριϊν τελευταίων ετϊν. 6

7 Βάςθ Ειςαγωγισ (Ενιαίο 90%) 4 Πρόςβαςη ςτο Τμόμα Πληροφορικόσ και ΜΜΕ 4.1 Βϊςη Ειςαγωγόσ ςτο Τμόμα Βάςεισ Ειςαγωγισ Σμιματοσ ΠΛΗ&ΜΜΕ Βάςθ Ειςαγωγισ Διαφορά (%) -11,02-1,43% 7,20% 12,06% -4,21% -0,70% 4,10% -6,53% -5,73% 4.2 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα ειςακτϋων Τμόματοσ ( μϋχρι ) Αριθμός ειζακηέων ζποσδαζηών Τμήμαηος ΠΛΗ&ΜΜΕ

8 4.3 Αναλυτικϊ ςτοιχεύα ειςακτϋων περιόδου Στοιχεύα επιλεξιμότητασ Τμόματοσ από υποψόφιουσ ςπουδαςτϋσ Αρικμόσ επιλογϊν Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΣΕΙ (214 ςφνολο) Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΑΕΙ-ΣΕΙ (567 ςφνολο) Πρϊτθ Προτίμθςθ θ 78θ Δεφτερθ Προτίμθςθ θ 119θ Σρίτθ Προτίμθςθ θ 100θ φνολο (1θσ, 2θσ και 3θσ) θ 102θ Άλλθ προτίμθςθ θ 6θ φνολο προτιμιςεων θ 6θ Αρικμόσ επιλογϊν Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΣΕΙ (213 ςφνολο) Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΑΕΙ-ΣΕΙ (561 ςφνολο) Πρϊτθ Προτίμθςθ θ 126θ Δεφτερθ Προτίμθςθ θ 153θ Σρίτθ Προτίμθςθ θ 124θ φνολο (1θσ, 2θσ και 3θσ) θ 132θ Άλλθ προτίμθςθ θ 15θ φνολο προτιμιςεων θ 27θ Σημειώνεται ότι τα ςτοιχεία αυτά ςυμπεριλαμβάνουν όλα τα πεδία πρόςβαςησ ςε ΑΕΙ και ΤΕΙ και δεν εξετάζονται ανά Κατεφθυνςη Πρόςβαςησ. 8

9 Αριθμός Σποσδαζηών 5 Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ 5.1 Ενεργού Φοιτητϋσ Τμόματοσ 2000 Δύναμη ηοσ Τμήμαηος ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έηος Διαγραθές Τμήμαηος ΠΛΗ&ΜΜΕ Μϋλη ΕΠ Τμόματοσ το Σμιμα βρίςκονται τοποκετθμζνα τρία (3) μζλθ ΕΠ και ςυγκεκριμζνα: δφο (2) ςτθν Βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι και ζνα (1) ςτθν βακμίδα του Κακθγθτι Εφαρμογϊν. Σο Σμιμα κα μποροφςε να είναι ςτελεχωμζνο με άλλα 6 μζλθ ΕΠ και ςυγκεκριμζνα με: ζνα (1) ςτθν βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι, δφο (2) ςτθν βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι και τρία (3) ςτθν βακμίδα του Κακθγθτι Εφαρμογϊν, αλλά οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ ι οριςμοφ των εκλεκτορικϊν ςταμάτθςαν από το Τπουργείο Παιδείασ. 9

10 5.3 Μϋλη ΕΕΠ Τμόματοσ ΠΡΟΟΝΣΑ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗ&ΜΜΕ Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ βακμίδασ Επίκουρου (πλιρθ προςόντα) Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ με διδακτορικό τίτλο (ελλιπι προςόντα) Εργαςτθριακόσ υνεργάτθσ βακμίδασ Κακ. Εφαρμογϊν (πλιρθ προςόντα) Εργαςτθριακόσ υνεργάτθσ με μεταπτυχιακό τίτλο (ελλιπι προςόντα) ΕΕ ΧΕ ΕΕ ΧΕ ΕΕ ΧΕ ΤΝΟΛΟ Εξωςτρϋφεια Τμόματοσ 6.1 Συνεργαςύεσ Τμόματοσ Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ και Ευρωπαϊκισ υνάντθςθσ Νεανικισ Οπτικο-ακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio (τα τελευταία 2 χρόνια το Σμιμα ςυμμετζχει ωσ ςυν-διοργανωτισ) Μζςα Ενθμζρωςθσ Πφργου (εφθμερίδεσ, τθλεοπτικό ςτακμό και ραδιοφωνικό ςτακμό) Κατϋ αρχιν ςυμφωνία με το Μουςείο Ολυμπίασ και τθν Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ για τθν υπογραφι προγραμματικισ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ του Σμιματοσ με το ΤΠΠΟ και το Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ για: (α) τθν υποςτιριξθ τθσ Ψθφιακισ Ζκκεςθσ του Μουςείου (β) τον από κοινοφ ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ από το Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ μικρϊν ζργων για τθν ανάδειξθ του Μουςείου (παραγωγι προωκθτικϊν / ενθμερωτικϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων, πολυμεςικϊν εφαρμογϊν, 3d προβολϊν, υλικοφ οπτικισ επικοινωνίασ κλπ) (γ) κεςμοκζτθςθ κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Ν. Θλείασ και τισ δομζσ ΕΠ με τθν (ςυν)διοργάνωςθ: o θμερϊν ανοιχτισ πρόςβαςθσ ςχολείων ςτο Σμιμα για ενθμζρωςθ μακθτϊν o θμερίδων ενθμζρωςθσ επαγγελματικϊν προοπτικϊν αποφοίτων του Σμιματοσ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Ραδιοφωνικόσ τακμόσ spam-radio για τθν ςυνεργαςία των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν του Σμιματοσ ΠΛΘ&ΜΜΕ με αυτό του Παντείου Πανεπιςτθμίου. Σμιμα Φυςικοκεραπείασ ΣΕΛ Πάτρασ, χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ motion detector για ζρευνα ςτθν κεματικι περιοχι τθσ κίνθςθσ τριςδιάςτατων γραφικϊν. Κατά το ακ. ζτοσ υπογράφθκε προγραμματικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ μεταξφ του Παραρτιματοσ του ΣΕΛ Πάτρασ ςτον Πφργο, του Διμου Πφργου και τθσ ΔΘΚΕΠ (Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Πφργου) για τθν μεταφορά τεχνογνωςίασ από το Παράρτθμα Πφργου και του προςωπικοφ του προσ τθν νεοςφςτατθ Επιχείρθςθ ΔΘΚΕΠ. Κατά το ακ. ζτοσ υπογράφθκε προγραμματικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ μεταξφ του Παραρτιματοσ του ΣΕΛ Πάτρασ ςτον Πφργο, του Διμου Πφργου και τθσ ΔΘΚΕΠ (Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Πφργου) για τθν τουριςτικι προϊκθςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ που εδρεφει το Παράρτθμα. 6.2 Συμμετοχό ςπουδαςτών ςε ϋργα υμμετοχι 5 ςπουδαςτϊν του Σμιματοσ ωσ εξωτερικοί ςυνεργάτεσ τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΛ Πάτρασ (ΜΟΚΕ) για τθν υποςτιριξθ τθσ 10

11 προβολισ και διαφιμιςθσ τθσ ΜΟΚΕ. τα πλαίςια του ζργου οι ςπουδαςτζσ ζχουν αναλάβει τθν οπτικι επικοινωνία και προβολι τθσ ΜΟΚΕ ςε ζντυπο και οπτικο-ακουςτικό υλικό. Εςωτερικι ομάδα Παραγωγισ Οπτικο-ακουςτικϊν ζργων (immproductions) θ οποία ςτα 3 χρόνια λειτουργίασ τθσ: o υποβάλλει ςυνεχϊσ ζργα ςτον διεκνι διαγωνιςμό του CIVIS Media Foundation με τίτλο CIVIS Media Prize for Integration τα τελευταία 4 χρόνια. o o ζχει αναλάβει τθν προβολι του Σμιματοσ και του ΣΕΛ Πάτρασ ζχει υποβάλλει ςτον διαγωνιςμό ταινίασ μικροφ μικουσ με κζμα: Αςφάλεια ςτο δρόμο, αςφάλεια ςτθ ηωι που διοργάνωςε το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ζχοντασ πάρει τθν ζκτθ κζςθ. o ζχει δθμιουργιςει ρεπορτάη ςχετικό με τα Μονοκζςια ςχολεία τθσ περιοχισ τθσ Θλείασ για τθν ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα τθσ ERT-EBU o αναλαμβάνει τθν ςε μεγαλφτερο βακμό εξειδίκευςθ ςτθν εκπαίδευςθ και άςκθςθ των ςπουδαςτϊν του Σμιματοσ ςτθν περιοχι τθσ παραγωγισ οπτικο-ακουςτικϊν ζργων μζςω πραγματικϊν projects. Εργαςτιριο οπτικισ επικοινωνίασ (ε!ο!ε!) το οποίο ςτα 3 χρόνια λειτουργίασ του: o o o ζχει αναλάβει τθν οπτικι επικοινωνία του Σμιματοσ και του ΣΕΛ Πάτρασ ζχει ςχεδιάςει τον ιςτότοπο του ΕΛΚΕ του ΣΕΛ Πάτρασ ζχει υποβάλλει ςτον διαγωνιςμό ταινίασ μικροφ μικουσ με κζμα: Αςφάλεια ςτο δρόμο, αςφάλεια ςτθ ηωι που διοργάνωςε το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. o ζχει ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό video EEVA 2010 με κζμα τθν επιχειρθματικότθτα υμμετοχι ςτθν 10θ Camera Zizanio με τα εξισ ζργα των ςπουδαςτϊν του: "Λονδίνο 1960", Γελαδάρθ Νικολζτα, Καλογεροποφλου Κατερίνα & Σςιγάρα Αλεξία "Σο νερό", Καουράνθ Χριςτου, Κουςιαππι Κων/νου & Φραγκοφλθ Χριςτου "pyrgopolis", Κωνςταντινίδθ Παφλου, Μανϊλθ Γρθγόρθ & Διαμαντόπουλου Χρόνθ 6.3 Κοινωνικό Ευαιςθηςύα Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ υνεργαςία με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΛΔΛΟΤ για τθν ςυλλογι γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του ΧΑΜΟΓΕΛΟΤ (δφο ςυνεχόμενα ζτθ) υμμετοχι ςπουδαςτϊν ςτον Κακαριςμό χϊρων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Πφργου. Δράςεισ εκελοντικισ αιμοδοςίασ του υλλόγου πουδαςτϊν. 6.4 Έρευνα ςτο Τμόμα Πληροφορικόσ και ΜΜΕ το Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ ζχουν δθμιουργθκεί και λειτουργοφν δφο ερευνθτικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν μζλθ ΕΠ του Σμιματοσ, μζλθ του ΕΕΠ του Σμιματοσ και ςπουδαςτζσ. KNOSSOSnet Security & System Design Research Group Θ ομάδα αυτι ειδικεφεται ςτθν ερευνθτικι περιοχι τθσ αςφάλειασ και κρυπτογραφίασ ςυςτθμάτων και ζχει αναλάβει δφο projects: TRUSTWORTHY MANUFACTURING AND UTILIZATION OF SECURE DEVICES - ICT COST Action IC1204, European Cooperation In Science & Research (12/ /2016) TIMING ANALYSIS ON CODE-LEVEL - ICT COST Action IC1202, European Cooperation In Science & Research (11/ /2016) Digital Signal Processing Research Group Θ ομάδα αυτι ειδικεφεται ςτθν ερευνθτικι περιοχι τθσ ψθφιακισ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ οπτικο-ακουςτικϊν ςθμάτων με ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ μουςικισ πλθροφορίασ και των εφαρμογϊν των μεκόδων ςε ςυςτιματα ενθμζρωςθσ. 6.5 Διοργϊνωςη ςεμιναρύων / ςυνεδρύων Τμόματοσ Σο Σμιμα ζχει διοργανϊςει ι ςυνδιοργανϊςει ςτα χρόνια λειτουργίασ του: 3rd ATHENA Summer School 2012, Pyrgos 1-6 July rd ATHENA Summer School 2011, Pyrgos 3-8 July 2011 IEEE Student Transition & Elevation Partnership (STEP) Program (Μάιοσ 2011) Κ. Οικονόμου, «Θ χριςθ των νζων μζςων ςτθν ςφγχρονθ εποχι», Οκτϊβριοσ

12 Α. Νταγιοφκλασ, Διανομι τθλεοπτικοφ περιεχομζνου ςε ετερογενι δίκτυα, Νοζμβριοσ 2010 Κ. Καλλζργθσ, Μεκοδολογία ςτθν ζρευνα και τθν παραγωγι ντοκιμαντζρ και χϊρεσ του εξωτερικοφ, Μάιοσ 2011 Θμερίδα με κζμα: «Επάγγελμα <-> ΜΜΕ» ςε ςυνεργαςία με τισ δομζσ ΕΠ του Ν. Θλείασ, Απρίλιοσ 2011 Lauchlan Ough, Εργαςτιριο Μοντάη και Επεξεργαςίασ Βίντεο (3day seminar), Απρίλιοσ 2011 Lauchlan Ough, Εργαςτιριο Μοντάη και Επεξεργαςίασ Βίντεο (5day master class), Απρίλιοσ 2011 Φιλοξενία του MYTHOS PROJECT μια διεκνοφσ πρωτοβουλίασ τθσ Camera Zizanio, όπου οι νζοι εκφράηουν τισ ςκζψεισ και παρουςιάηουν τα βιϊματά τουσ γφρω από τθ ςθμερινι κρίςθ. Ξεκίνθςε το 2011 και φζτοσ οργανϊνεται ο δεφτεροσ κφκλοσ. υμμετζχουν παιδιά από τισ ξζνεσ αντιπροςωπείεσ κακϊσ και από τθν Ελλάδα, που χωρίηονται ςε πολυεκνικζσ ομάδεσ και δθμιουργοφν ταινίεσ μικροφ μικουσ. Σον γενικό ςυντονιςμό ζχει θ Μαρία Μπεντενίτθ και υπεφκυνοι ομάδων είναι οι κακθγθτζσ-οργανωτζσ του Φεςτιβάλ NFFS τθσ Ολλανδίασ. Δεκζμβριοσ 2012 Ροβιροσ Μανκοφλθσ, «Σι είναι τα Media, Δεκζμβριοσ 2012 Νίκοσ Καβουκίδθσ, "Θ πορεία του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου. Από αςπρόμαυρο ςε ζγχρωμο και ςτο ςφγχρονο ψθφιακό", Δεκζμβριοσ 2012 Sinem Sakaoglu (Director - Animation Professional) «Σεχνικζσ δθμιουργίασ animation με καρζ the making of Dreamland», Δεκζμβριοσ 2010 Εργαςτιριο ψθφιακισ Φωτογραφίασ, Δεκεμβρίου 2010 με υπεφκυνουσ τουσ Lauchlan Ough και Ed Bowes. 6.6 Εκπαιδευτικϋσ Επιςκϋψεισ Τμόματοσ Σθλεοπτικό ςτακμό ALPHA όπου οι ςπουδαςτζσ είχαν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά τθν ροι μιασ ηωντανισ εκπομπισ από τθν πλευρά του τεχνικοφ παραγωγισ, Μάρτιοσ 2010 Ραδιοτθλεοπτικό μζγαρο τθσ NET όπου οι ςπουδαςτζσ είχαν τθν ευκαιρία να ξεναγθκοφν ςε τθλεοπτικά και ραδιοφωνικά ςτοφντιο ενόσ μεγάλου ςτακμοφ, Νοζμβριοσ 2010 Πάροχο ψθφιακισ τθλεόραςθσ DIGEA όπου οι ςπουδαςτζσ είχαν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά τον εξοπλιςμό και τον τρόπο μετάβαςθσ τθσ εκπομπισ από τθν αναλογικι ςτθν ψθφιακι μορφι, Οκτϊβριοσ 2011 Σζλοσ το Σμιμα διοργάνωςε και πραγματοποίθςε με επιτυχία μια μεγάλθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτο Λονδίνο όπου ζνασ μικρόσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν είχε τθν ευκαιρία να επιςκεφκεί το BBC, το Πανεπιςτιμιο UCL και το Σμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, το Science Museum και άλλα μζρθ με πολλαπλά οφζλθ τόςο εκπαιδευτικά όςο και κοινωνικά. Φεβρουάριοσ Διακρύςεισ Τμόματοσ το διεκνζσ επιςτθμονικό ςυνζδριο ΛΕΕΕ Region 8, International Conference EUROCON 2009 παρουςιάςτθκε θ ερευνθτικι εργαςία (technical paper) των Ν. Παπακεοδοφλου (ςπουδαςτι του Σμιματοσ) και του Δρ. Ν. κλάβου (Επικ. Κακθγ. του Σμιματοσ) με κζμα: «Architecture & System Design Of Authentication, Authorization, & Accounting Services». Σο διεκνζσ αυτό ςυνζδριο, το οποίο διοργανϊκθκε υπό τθν αιγίδα του επιςτθμονικοφ οργανιςμοφ ΛΕΕΕ, πραγματοποιικθκε ςτθ Ρωςία από τισ 18 ζωσ τισ 22 Μαΐου, Σο Σμιμα Πλθροφορικισ & ΜΜΕ αποτελεί από το 2009 το ακαδθμαϊκό τμιμα αναφοράσ για το μοναδικό ελλθνικό παράρτθμα των πτυχιοφχων τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ςτο χϊρο τθσ πλθροφορικισ και τον θλεκτρολόγων μθχανικϊν (Graduate of the Last Decade - GOLD) του διεκνοφσ επιςτθμονικοφ αφιλοκερδοφσ οργανιςμοφ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 12

13 1θ Διάκριςθ για τθν ςπουδάςτρια του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ ςτον φοιτθτικό Διαγωνιςμό για τθν παραγωγι ραδιοφωνικοφ ςποτ για το Εκνικό Δίκτυο Άμεςθσ Κοινωνικισ Παρζμβαςθσ 8 Οι Απόφοιτοι του Τμόματοσ 8.1 Επαγγελματικϊ δικαιώματα Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ Σα επαγγελματικά δικαιϊματα του πτυχιοφχου του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ κακορίηονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρικμ. 181 (τεφχοσ ΦΕΚ 244/ , τεφχοσ Α). υγκεκριμζνα: Α. Οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ τουσ, απαςχολοφνται ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα, είτε αυτοδφναμα είτε ςυνεργαηόμενοι με άλλουσ επιςτιμονεσ, ςτον τομζα τθσ εφαρμογισ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν ςτα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε να: 1. αναπτφςςουν εφαρμογζσ πολυμεςικοφ περιεχομζνου. 2. παράγουν προϊόντα όπωσ ταινίεσ, διαφθμιςτικά, ντοκυμαντζρ, video clips και υλικά παρουςίαςθσ. 3. επεξεργάηονται το παραγόμενο οπτικό-ακουςτικό υλικό (post-production). 4. δθμιουργοφν γραφικά υπολογιςτϊν ςε δφο και τρεισ διαςτάςεισ, κακϊσ επίςθσ και ςυνκετικζσ ταινίεσ (animation). 5. αναλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων διαδικτυακισ παρουςίασ ενόσ οργανιςμοφ. 6. παράγουν ράδιο-τθλεοπτικι εκπομπι μζςω δια-δικτφου. 7. ζχουν τθν γραφιςτικι και ςελιδοποιθτικι επιμζλεια και τθν προεκτυπωτικι εποπτεία κάκε είδουσ εντφπου (εφθμερίδεσ, περιοδικά, αφίςεσ, διαφθμιςτικά φυλλάδια, κ.λπ.). 8. ζχουν τθν γραφιςτικι επιμζλεια θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ (newsletters, παρουςιάςεων κ.λπ.). 9. χειρίηονται ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ δθμοςιογραφικισ φλθσ που αυτοματοποιοφν ολόκλθρθ τθν ροι εργαςίασ μιασ εφθμερίδασ. 10. διαχειρίηονται τον τρόπο επικοινωνίασ με τον κεατι, ακροατι, αναγνϊςτθ. 11. προγραμματίηουν και αυτοματοποιοφν τθ λειτουργία και τθ ροι των εργαςιϊν ςτισ μονάδεσ Μ.Μ.Ε. 12. εγκακιςτοφν, χειρίηονται και ρυκμίηουν ζνα ςθμαντικό εφροσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και περιφερειακϊν ιχου, εικόνασ, βίντεο. Β. Οι πτυχιοφχοι του παραπάνω Σμιματοσ ζχουν επιπλζον δικαίωμα: 1. εργαςίασ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. Επίςθσ, μποροφν να απαςχολοφνται ωσ μζλθ ερευνθτικϊν ομάδων ςε κζματα τθσ ειδικότθτάσ τουσ. 2. απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο και εξζλιξθσ ςτισ βακμίδεσ τθσ ιεραρχίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 3. ςυμμετοχισ ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν, παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και ζργων, ςτισ κατθγορίεσ που καλφπτονται από το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ειδικότθτάσ τουσ, τόςο δθμοςίων όςο και ιδιωτικϊν, με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία. 13

14 Ζτοσ αποφοίτθςθσ 8.2 Οι Απόφοιτοι του Τμόματοσ Απόφοιτοι ( ) πουδ. % ( ) πουδ. % ( ) πουδ. % ( ) πουδ. % Μ.Ο , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 ΤΝΟΛΟ , , , , Παρατηρητόριο Αποφούτων Σο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ ζχει δθμιουργιςει παρατθρθτιριο των αποφοίτων του ϊςτε να μπορεί να παρακολουκεί τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ. Από τουσ απόφοιτουσ του Σμιματοσ ζνα μζροσ από αυτοφσ εργάηεται ςε κζςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο ςπουδϊν του Σμιματοσ ακόμα και πριν τθν απόκτθςθ του πτυχίου τουσ. Ενδεικτικά αναφζρονται κζςεισ/ειδικότθτεσ ςτισ οποίεσ ζχουν εργαςτεί ι εργάηονται ακόμθ απόφοιτοι του Σμιματοσ: ειδθςεογραφικά portals Σθλεοπτικόσ ςτακμόσ Λωαννίνων (ITV) Star Κεντρικισ Ελλάδασ Software Development web designers web programmers graphic designer in advertising company computer systems sale representative web / User Interface design in advertising company mediasoup.gr Patra TV Achaia Channel Teletime Alter Channel Extra3 TV journalist in news Department υπεφκυνοι προγράμματοσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ (ςυμβατικοφσ) υπεφκυνοι προγράμματοσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ (web) τεχνικόσ δικτφων και τθλεπικοινωνιϊν ςε HOL/CYTA graphic designer Δθμοςιογράφοσ Ρεπόρτερ ςτο protothema.gr Εφθμερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟ Ειδθςεογραφικό site pelop.gr graphic print designer graphic layout designer multimedia designer COSMOS TV video production e-ilia.gr site administrator graphic designer in advertising company 14

15 start-up company taxibeat Εκτόσ από τθν αγορά εργαςίασ, αρκετοί απόφοιτοι του Σμιματοσ ζχουν ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο για τθν απόκτθςθ τόςο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, όςο και διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν μετζπειτα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρϊπθ Αμερικι). Ενδεικτικά αναφζρονται τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα ςτα οποία ζχουν ςυμμετάςχει οι απόφοιτοι του Σμιματοσ: Μεταπτυχιακό ςτθν Πλθροφορικι, ΣΕΛ Ακινασ Μεταπτυχιακό ςτθν «Σεχνοοικονομικι Διοίκθςθ και Αςφάλεια Ψθφιακϊν υςτθμάτων», Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ Διδακτορικό Δίπλωμα ςτο Σμιμα Ψθφιακϊν υςτθμάτων, Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Μ.Α.) «Ποιοτικι Δθμοςιογραφία και Νζεσ Σεχνολογίεσ» 9 Ενδεικτικϊ Τμόματα Πανεπιςτημύων ςτην Ευρώπη με παρεμφερϋσ γνωςτικό αντικεύμενο ςπουδών Department of Media Technology, Hochshcule Deggendorf Department of Information and Media Technology, Brandenburg University of Technology Department of Media Technology, Fachhochshule Koln Media Studies and Production, University of Ulster Interactive Media Arts, University of Ulster Creative Technologies, University of Ulster Computer Science and Media, University of Bauhaus Universitat Weimar Tech Journalism, Electrical/Mechanical Engineering and technical Journalism, Bonn-Rhein- Sieg University of Applied Sciences Media, Robert Gordon University Computing and Digital Media, University of Sussex Games and Multimedia Environment, University of Sussex Digital Media Studies, University of Hull Media School, University of Bournemouth 10 Ιςτότοποι https://delicious.com/infomm

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα