Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ Λανουάριοσ 2013

2 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν Τλικοτεχνικι Τποδομι Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ / Άςκθςθσ Διακζςιμα Μζςα και Τποδομζσ Σμιματοσ Βιβλιοκικθ Παραρτιματοσ Πφργου Πρόςβαςθ ςτο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Βάςθ Ειςαγωγισ ςτο Σμιμα υγκεντρωτικά ςτοιχεία ειςακτζων Σμιματοσ ( μζχρι ) Αναλυτικά ςτοιχεία ειςακτζων περιόδου τοιχεία επιλεξιμότθτασ Σμιματοσ από υποψιφιουσ ςπουδαςτζσ Σο ανκρϊπινο δυναμικό του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Ενεργοί Φοιτθτζσ Σμιματοσ Μζλθ ΕΠ Σμιματοσ Μζλθ ΕΕΠ Σμιματοσ Εξωςτρζφεια Σμιματοσ υνεργαςίεσ Σμιματοσ υμμετοχι ςπουδαςτϊν ςε ζργα Κοινωνικι Ευαιςκθςία Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Ζρευνα ςτο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ Διοργάνωςθ ςεμιναρίων / ςυνεδρίων Σμιματοσ Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ Σμιματοσ Ενδεικτικά Σμιματα Πανεπιςτθμίων ςτθν Ευρϊπθ με παρεμφερζσ γνωςτικό αντικείμενο ςπουδϊν

3 1 Σκοπόσ και ςτόχοι του Τμόματοσ. Σο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ, ιδρφκθκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ) και άρχιςε τθν εκπαιδευτικι του λειτουργία το ακαδθμαϊκό ζτοσ με ζδρα τθν πόλθ του Πφργου. κοπόσ του είναι θ κάλυψθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου των ςφγχρονων τεχνολογιϊν των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. τόχοσ του είναι θ δθμιουργία ςτελεχϊν με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ ςτθν ανάπτυξθ, υλοποίθςθ και διαχείριςθ των ςφγχρονων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, πλαιςιωμζνεσ με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτον τομζα τθσ μαηικισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. Οι μεταλλάξεισ που ζχουν ςυντελεςτεί ςτθν δομι και τον χαρακτιρα των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ζχουν καταςτιςει τθν τεχνολογία ςθμαντικό παράγοντα τόςο ςτον οργανωτικό μεταςχθματιςμό τουσ, όςο και ςτθν ανάπτυξθ νζου «τφπου» Μζςων. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ ακολουκοφν ραγδαίο ρυκμό με αποτζλεςμα οι απαιτιςεισ τθσ αγοράσ των νζων μζςων να αλλάηουν ςυνεχϊσ. Σθν τάςθ αυτι ακολουκεί ιδθ και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ τα τελευταία δφο χρόνια παρατθρείται μια ςτροφι προσ τισ λεγόμενεσ «media studies» με τθν δθμιουργία νζων προγραμμάτων ςπουδϊν ςτο αντικείμενο αυτό ζναντι των κλαςικϊν παραδοςιακϊν ςπουδϊν 1. Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, οι ςτόχοι και οι ςκοποί του Σμιματοσ όπωσ είχαν αναφερκεί κατά τθν ίδρυςθ του Σμιματοσ και εφαρμόηονταν, υποχρεωτικά ζχουν τροποποιθκεί ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται με καλφτερο τρόπο ςτισ νζεσ αυτζσ απαιτιςεισ. κοπόσ του Σμιματοσ είναι να δθμιουργιςει πτυχιοφχουσ με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αφοροφν ςτον τομζα των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν τόςο ςτα παραδοςιακά (εφθμερίδεσ, ραδιόφωνα, τθλεόραςθ, περιοδικά), όςο και ςτα ςφγχρονα (web tv, web radio, internet based media, digital tv / radio) Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. Σο Σμιμα ζχει μοναδικό αντικείμενο ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα ςε επίπεδο ΑΕΛ και ΣΕΛ. τόχοσ του Σμιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ επιςτθμόνων: α) ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ β) ςτισ ςπουδζσ των ΜΜΕ γ) ςτισ εφαρμογζσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν παραγωγι και διαχείριςθ υλικοφ για τα παραδοςιακά αλλά και τα ςφγχρονα ΜΜΕ. Πρόκειται για ζνα Σμιμα διεπιςτθμονικό που προάγει τθν επιςτιμθ τθσ πλθροφορικισ ςτα ΜΜΕ δθλαδι ςυνδυάηει τθν πλθροφορικι και τισ νζεσ τεχνολογίεσ με τα παραδοςιακά και τα ςφγχρονα μζςα (mass media). Θ τεχνολογία που ςυνεχϊσ μεταβάλλεται, υποχρεϊνει το Σμιμα για να μπορζςει να παραμείνει ανταγωνιςτικό και να εφοδιάηει τουσ πτυχιοφχουσ με τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ να εργαςτοφν και να ανταπεξζλκουν ςτο ραγδαία εξελιςςόμενο περιβάλλον των τεχνολογιϊν των ΜΜΕ, να τροποποιεί και να εμπλουτίηει ςυςτθματικά το πρόγραμμα ςπουδϊν του με νζα μακιματα τα οποία κα είναι ςε ςυμφωνία με τθν τρζχουςα τεχνολογία, καταργϊντασ παράλλθλα μακιματα τα οποία είναι ξεπεραςμζνα επιδιϊκοντασ ζτςι τθν αναβάκμιςθ και τθν επζκταςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν. 2 Πρόγραμμα ςπουδών Τμόματοσ το Σμιμα λόγω μθ επαρκοφσ αρικμοφ μόνιμων μελϊν ΕΠ, δεν μπορεί να γίνει διάρκρωςθ ςε Σομείσ. Παρόλα αυτά και μετά τθν αναμόρφωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν το 2009, προτάκθκε θ δθμιουργία τριϊν Σομζων ςτο Σμιμα, πρόταςθ θ οποία εγκρίκθκε από το υμβοφλιο του ΣΕΛ Πάτρασ ωσ ακολοφκωσ: 1 Universities 'dropping science in favour of media studies', Σhe Telegraph βαςιςμζνο ςτο The Higher Education Policy Institute UK report. 3

4 Α. Σομζασ Πλθροφορικισ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ΕΞ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟ Θ Ε ΦΕ ECTS Α ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ ΜΓΤ Α ΨΘΦΛΑΚΘ ΛΟΓΛΚΘ ΧΕΔΛΑΘ ΜΕΤ Α ΜΑΚΘΜΑΣΛΚΑ ΜΓΤ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟ Θ/Τ ΜΓΤ Β ΒΑΕΛ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΓΤ ,5 Β ΠΛΚΑΝΟΣΘΣΕ - ΣΑΣΛΣΛΚΘ ΜΓΤ ,5 Γ ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ ΤΠΟΛΟΓΛΣΩΝ ΜΓΤ Δ ΔΛΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΛΣΩΝ ΜΓΤ Δ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΕ ΕΚΠΟΜΠΘ ΚΑΛ ΜΜΕ ΜΕΤ Ε ΧΕΔΛΑΜΟ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΤΛΛΚΟΤ ΚΑΛ ΛΟΓΛΜΛΚΟΤ ΜΕΤ ,5 Σ ΑΦΑΛΕΛΑ ΤΠΟΛΟΓΛΣΩΝ ΚΑΛ ΔΛΚΣΤΩΝ ΜΕ Σ ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ ΚΑΛ ΡΑΔΛΟΦΩΝΟ ΜΕ Σ ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟ ΜΕ Η ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ ΚΑΛ ΡΑΔΛΟΦΩΝΟ ΜΕ Σο επιςτθμονικό και τεχνολογικό πεδίο του Σομζα αυτοφ περιλαμβάνει τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν και των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων τόςο ςε επίπεδο λογιςμικοφ (software) όςο και ςε επίπεδο υλικοφ (hardware). Β. Σομζασ Δθμιουργίασ και Επεξεργαςίασ Οπτικο-ακουςτικοφ ςιματοσ ΕΞ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟ Θ Ε ΦΕ ECTS Β ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΘΧΟΤ KAI ΕΛΚΟΝΑ ΜΕΤ Γ ΓΡΑΦΛΚΑ ΤΠΟΛΟΓΛΣΘ ΜΕΤ Γ ΨΘΦΛΑΚΟ ΧΕΔΛΑΜΟ ΕΝΣΤΠΩΝ ΜΕΩΝ ΜΕΤ Γ ΣΤΠΟΓΡΑΦΛΑ, ΕΛΛΔΟΠΟΛΘΘ ΚΑΛ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΝΣΤΠΟΤ ΜΕΤ Δ ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΘΧΟΤ ΜΕ Δ ΨΘΦΛΑΚΟ ΧΕΔΛΑΜΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΩΝ ΜΕΩΝ ΜΕ Ε ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΟΛΤΜΕΛΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤ Ε ΠΡΟΧΩΡΘΜΕΝΑ ΚΕΜΑΣΑ ΓΡΑΦΛΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΛΣΘ ΜΕ ,5 Ε ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΕΛΚΟΝΑ ΜΕΤ Σ ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΘΜΑΣΟ ΜΕ Σ ΟΠΣΛΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΝΕΑ ΜΕΑ ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΠΟΧΘ ΜΕ Σ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΑ MULTIMEDIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΤ Σ ΑΝΑΓΝΩΡΛΘ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΜΕ Η ΔΛΑΔΡΑΘ ΑΝΚΡΩΠΟΤ-ΤΠΟΛΟΓΛΣΘ ΜΕ Η ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΟΠΣΛΚΟ-ΑΚΟΤΣΛΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ,5 4

5 Σο επιςτθμονικό και τεχνολογικό πεδίο του Σομζα αυτοφ περιλαμβάνει τθν επιςτθμονικι περιοχι τθσ επεξεργαςίασ ψθφιακοφ ςιματοσ (ιχου, εικόνασ, γραφικϊν και βίντεο), των πολυμζςων, κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Γ. Σομζασ Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ ΕΞ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟ Θ Ε ΦΕ ECTS Α ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΜΜΕ ΜΓΤ Α ΔΘΜΟΛΕ ΧΕΕΛ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΓΤ Α ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΜΜΕ ΜΓΤ Α ΔΘΜΟΛΕ ΧΕΕΛ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΓΤ Β ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΑ ΜΕΑ ΚΑΛ ΣΘ ΜΑΗΛΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΓΤ Β ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΘ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΑ ΜΕΤ Γ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΑΛ ΟΠΣΛΚΟΑΚΟΤΣΛΚΩΝ ΜΕΩΝ ΜΕΤ Γ ΔΛΑΦΘΜΛΘ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕΤ Δ ΣΡΑΣΘΓΛΚΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΝ ΚΑΛ ΟΡΓΑΝΛΜΩΝ ΔΟΝΑ Δ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΘ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΑ ΜΕ Ε ΡΑΔΛΟΦΩΝΛΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΜΕ Η ΔΛΚΑΛΟ ΜΜΕ ΔΟΝΑ Η ΣΘΛΕΟΠΣΛΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΜΕ Η ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΑ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ,5 Η ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕ ,5 Ο Σομζασ αυτόσ περιλαμβάνει τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι περιοχι τθσ δθμοςιογραφίασ και των τεχνολογιϊν που ςυναντϊνται τόςο ςε παραδοςιακοφσ (εφθμερίδα, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, περιοδικά), όςο και ςε ςφγχρονουσ (διαδικτυακά μζςα - new media) οργανιςμοφσ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 2.1 Αντικεύμενο μαθημϊτων του Προγρϊμματοσ Σπουδών Πλικοσ Ποςοςτό Είδοσ μακιματοσ μακθμάτων μακθμάτων Μακιματα αντικειμζνου ΜΜΕ 13 33,33% Μακιματα αντικειμζνου ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ 23 58,97% Μακιματα γενικοφ αντικειμζνου (ΔΟΝΑ κλπ) 3 7,69% 3 Υλικοτεχνικό Υποδομό Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ 3.1 Αύθουςεσ Διδαςκαλύασ / Άςκηςησ Αίκουςα Χωρθτικότθτα Είδοσ διδαςκαλίασ Κ1 54 Κεωρθτικι Κ2 94 Κεωρθτικι Κ3 64 Κεωρθτικι Κ4 96 Κεωρθτικι Κ5 88 Κεωρθτικι Ε1 20 Εργαςτθριακι 5

6 Αίκουςα Χωρθτικότθτα Είδοσ διδαςκαλίασ Ε2 20 Εργαςτθριακι Ε3 20 Εργαςτθριακι Ε4 20 Εργαςτθριακι Εργαςτιριο Ψθφιακισ 20 Εργαςτθριακι Επεξεργαςίασ Ιχου και Εικόνασ Εργαςτιριο Ραδιοφωνικισ Παραγωγισ - Εργαςτθριακι 3.2 Διαθϋςιμα Μϋςα και Υποδομϋσ Τμόματοσ Πλιρωσ εγκατεςτθμζνο και εξοπλιςμζνο ραδιοφωνικό ςτοφντιο το οποίο υποςτθρίηει το εργαςτθριακό μάκθμα τθσ Ραδιοφωνικισ Παραγωγισ του Σμιματοσ αλλά και κα χρθςιμοποιθκεί ςε εφαρμογζσ και ςυνεργαςίεσ με τθν τοπικι κοινωνία. Σο ςτοφντιο είναι εξοπλιςμζνο με δφο ψθφιακζσ ραδιοφωνικζσ κονςόλεσ για τθν θχογράφθςθ αλλά και τθν ηωντανι αναπαραγωγι προγράμματοσ μζςω διαδικτφου και όλον τον απαραίτθτο θλεκτρονικό (υπολογιςτζσ) και ακουςτικό εξοπλιςμό (θχεία monitor, μικρόφωνα broadcast, streaming server). Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια εκτυπωτικοφ κζντρου το οποίο εκτόσ από τισ ανάγκεσ εκτφπωςθσ του ΣΕΛ, κα υποςτθρίξει εργαςτθριακά μακιματα όπωσ χεδιαςμοφ Εντφπων Εκδόςεων και Συπογραφία, ελιδοποίθςθ και Παραγωγι Εντφπου. Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ ακυρϊκθκε λόγω τθσ ελλιποφσ χρθματοδότθςθσ των Ιδρυμάτων και τθσ αναγκαςτικισ μείωςθσ των δαπανϊν. Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ πλιρωσ λειτουργικοφ και εξοπλιςμζνου τθλεοπτικοφ ςτοφντιο ςτο Σμιμα για τθν εργαςτθριακι υποςτιριξθ μακιματοσ Σθλεοπτικισ Παραγωγισ αλλά και τθν χριςθ του ςε εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ του ΣΕΛ αλλά και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ ακυρϊκθκε λόγω τθσ ελλιποφσ χρθματοδότθςθσ των Ιδρυμάτων και τθσ αναγκαςτικισ μείωςθσ των δαπανϊν. Πζντε εργαςτιρια υπολογιςτϊν 20 κζςεων εργαςίασ και πζντε αίκουςεσ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ εξοπλιςμζνεσ με οπτικοακουςτικό εποπτικό εξοπλιςμό διδαςκαλίασ. Εργαςτιριο Οπτικισ Επικοινωνίασ εξοπλιςμζνο με 3 υπολογιςτικά ςυςτιματα τφπου mac, εκτυπωτι μεγάλθσ κλίμακασ (plotter), επαγγελματικό εκτυπωτι παραγωγισ ζντυπου υλικοφ για εργαςτθριακζσ αλλά και άλλου είδουσ ανάγκεσ του Σμιματοσ. Εργαςτιριο Παραγωγισ Οπτικο-ακουςτικϊν ζργων εξοπλιςμζνο με 4 ψθφιακζσ βιντεοκάμερεσ, GreenBox, φϊτα, τριπόδια, monitor, και ςυναφι οπτικο-ακουςτικό εξοπλιςμό για τθν καταγραφι ψθφιακοφ βίντεο, 4 εξειδικευμζνα ςυςτιματα ψθφιακοφ μοντάη και ψθφιακισ επεξεργαςίασ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 3.3 Βιβλιοθόκη Παραρτόματοσ Πύργου το Παράρτθμα Πφργου ζχει ιδρυκεί και λειτουργεί από το ακ. ζτοσ Βιβλιοκικθ και Τπθρεςία Πλθροφόρθςθσ (ΒΤΠ) υπό τθν μζριμνα και τθν υποςτιριξθ του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ. τθν Βιβλιοκικθ λειτουργεί παράλλθλα αναγνωςτιριο με 50 κζςεισ εργαςίασ, υποςτθρίηει ελεφκερθ πρόςβαςθ (αςφρματθ και ενςφρματθ) ςτο διαδίκτυο, πρόςβαςθ ςτθ διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία μζςω του δικτφου HealLink, τζςςερισ κζςεισ εργαςίασ, ςτακμό εκτυπϊςεων και αναπαραγωγισ εγγράφων. τθν βιβλιοκικθ βρίςκονται 927 μοναδικοί τίτλοι ελλθνικισ και ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ ενϊ αναμζνεται θ ςτελζχωςθ τθσ με άλλουσ 509 ξενόγλωςςουσ τίτλουσ εκδόςεων των τριϊν τελευταίων ετϊν. 6

7 Βάςθ Ειςαγωγισ (Ενιαίο 90%) 4 Πρόςβαςη ςτο Τμόμα Πληροφορικόσ και ΜΜΕ 4.1 Βϊςη Ειςαγωγόσ ςτο Τμόμα Βάςεισ Ειςαγωγισ Σμιματοσ ΠΛΗ&ΜΜΕ Βάςθ Ειςαγωγισ Διαφορά (%) -11,02-1,43% 7,20% 12,06% -4,21% -0,70% 4,10% -6,53% -5,73% 4.2 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα ειςακτϋων Τμόματοσ ( μϋχρι ) Αριθμός ειζακηέων ζποσδαζηών Τμήμαηος ΠΛΗ&ΜΜΕ

8 4.3 Αναλυτικϊ ςτοιχεύα ειςακτϋων περιόδου Στοιχεύα επιλεξιμότητασ Τμόματοσ από υποψόφιουσ ςπουδαςτϋσ Αρικμόσ επιλογϊν Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΣΕΙ (214 ςφνολο) Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΑΕΙ-ΣΕΙ (567 ςφνολο) Πρϊτθ Προτίμθςθ θ 78θ Δεφτερθ Προτίμθςθ θ 119θ Σρίτθ Προτίμθςθ θ 100θ φνολο (1θσ, 2θσ και 3θσ) θ 102θ Άλλθ προτίμθςθ θ 6θ φνολο προτιμιςεων θ 6θ Αρικμόσ επιλογϊν Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΣΕΙ (213 ςφνολο) Θζςθ ςε προτίμθςθ μεταξφ όλων των Σμθμάτων ΑΕΙ-ΣΕΙ (561 ςφνολο) Πρϊτθ Προτίμθςθ θ 126θ Δεφτερθ Προτίμθςθ θ 153θ Σρίτθ Προτίμθςθ θ 124θ φνολο (1θσ, 2θσ και 3θσ) θ 132θ Άλλθ προτίμθςθ θ 15θ φνολο προτιμιςεων θ 27θ Σημειώνεται ότι τα ςτοιχεία αυτά ςυμπεριλαμβάνουν όλα τα πεδία πρόςβαςησ ςε ΑΕΙ και ΤΕΙ και δεν εξετάζονται ανά Κατεφθυνςη Πρόςβαςησ. 8

9 Αριθμός Σποσδαζηών 5 Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ 5.1 Ενεργού Φοιτητϋσ Τμόματοσ 2000 Δύναμη ηοσ Τμήμαηος ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έηος Διαγραθές Τμήμαηος ΠΛΗ&ΜΜΕ Μϋλη ΕΠ Τμόματοσ το Σμιμα βρίςκονται τοποκετθμζνα τρία (3) μζλθ ΕΠ και ςυγκεκριμζνα: δφο (2) ςτθν Βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι και ζνα (1) ςτθν βακμίδα του Κακθγθτι Εφαρμογϊν. Σο Σμιμα κα μποροφςε να είναι ςτελεχωμζνο με άλλα 6 μζλθ ΕΠ και ςυγκεκριμζνα με: ζνα (1) ςτθν βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι, δφο (2) ςτθν βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι και τρία (3) ςτθν βακμίδα του Κακθγθτι Εφαρμογϊν, αλλά οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ ι οριςμοφ των εκλεκτορικϊν ςταμάτθςαν από το Τπουργείο Παιδείασ. 9

10 5.3 Μϋλη ΕΕΠ Τμόματοσ ΠΡΟΟΝΣΑ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗ&ΜΜΕ Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ βακμίδασ Επίκουρου (πλιρθ προςόντα) Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ με διδακτορικό τίτλο (ελλιπι προςόντα) Εργαςτθριακόσ υνεργάτθσ βακμίδασ Κακ. Εφαρμογϊν (πλιρθ προςόντα) Εργαςτθριακόσ υνεργάτθσ με μεταπτυχιακό τίτλο (ελλιπι προςόντα) ΕΕ ΧΕ ΕΕ ΧΕ ΕΕ ΧΕ ΤΝΟΛΟ Εξωςτρϋφεια Τμόματοσ 6.1 Συνεργαςύεσ Τμόματοσ Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ και Ευρωπαϊκισ υνάντθςθσ Νεανικισ Οπτικο-ακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio (τα τελευταία 2 χρόνια το Σμιμα ςυμμετζχει ωσ ςυν-διοργανωτισ) Μζςα Ενθμζρωςθσ Πφργου (εφθμερίδεσ, τθλεοπτικό ςτακμό και ραδιοφωνικό ςτακμό) Κατϋ αρχιν ςυμφωνία με το Μουςείο Ολυμπίασ και τθν Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ για τθν υπογραφι προγραμματικισ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ του Σμιματοσ με το ΤΠΠΟ και το Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ για: (α) τθν υποςτιριξθ τθσ Ψθφιακισ Ζκκεςθσ του Μουςείου (β) τον από κοινοφ ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ από το Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ μικρϊν ζργων για τθν ανάδειξθ του Μουςείου (παραγωγι προωκθτικϊν / ενθμερωτικϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων, πολυμεςικϊν εφαρμογϊν, 3d προβολϊν, υλικοφ οπτικισ επικοινωνίασ κλπ) (γ) κεςμοκζτθςθ κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Ν. Θλείασ και τισ δομζσ ΕΠ με τθν (ςυν)διοργάνωςθ: o θμερϊν ανοιχτισ πρόςβαςθσ ςχολείων ςτο Σμιμα για ενθμζρωςθ μακθτϊν o θμερίδων ενθμζρωςθσ επαγγελματικϊν προοπτικϊν αποφοίτων του Σμιματοσ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Ραδιοφωνικόσ τακμόσ spam-radio για τθν ςυνεργαςία των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν του Σμιματοσ ΠΛΘ&ΜΜΕ με αυτό του Παντείου Πανεπιςτθμίου. Σμιμα Φυςικοκεραπείασ ΣΕΛ Πάτρασ, χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ motion detector για ζρευνα ςτθν κεματικι περιοχι τθσ κίνθςθσ τριςδιάςτατων γραφικϊν. Κατά το ακ. ζτοσ υπογράφθκε προγραμματικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ μεταξφ του Παραρτιματοσ του ΣΕΛ Πάτρασ ςτον Πφργο, του Διμου Πφργου και τθσ ΔΘΚΕΠ (Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Πφργου) για τθν μεταφορά τεχνογνωςίασ από το Παράρτθμα Πφργου και του προςωπικοφ του προσ τθν νεοςφςτατθ Επιχείρθςθ ΔΘΚΕΠ. Κατά το ακ. ζτοσ υπογράφθκε προγραμματικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ μεταξφ του Παραρτιματοσ του ΣΕΛ Πάτρασ ςτον Πφργο, του Διμου Πφργου και τθσ ΔΘΚΕΠ (Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Πφργου) για τθν τουριςτικι προϊκθςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ που εδρεφει το Παράρτθμα. 6.2 Συμμετοχό ςπουδαςτών ςε ϋργα υμμετοχι 5 ςπουδαςτϊν του Σμιματοσ ωσ εξωτερικοί ςυνεργάτεσ τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΛ Πάτρασ (ΜΟΚΕ) για τθν υποςτιριξθ τθσ 10

11 προβολισ και διαφιμιςθσ τθσ ΜΟΚΕ. τα πλαίςια του ζργου οι ςπουδαςτζσ ζχουν αναλάβει τθν οπτικι επικοινωνία και προβολι τθσ ΜΟΚΕ ςε ζντυπο και οπτικο-ακουςτικό υλικό. Εςωτερικι ομάδα Παραγωγισ Οπτικο-ακουςτικϊν ζργων (immproductions) θ οποία ςτα 3 χρόνια λειτουργίασ τθσ: o υποβάλλει ςυνεχϊσ ζργα ςτον διεκνι διαγωνιςμό του CIVIS Media Foundation με τίτλο CIVIS Media Prize for Integration τα τελευταία 4 χρόνια. o o ζχει αναλάβει τθν προβολι του Σμιματοσ και του ΣΕΛ Πάτρασ ζχει υποβάλλει ςτον διαγωνιςμό ταινίασ μικροφ μικουσ με κζμα: Αςφάλεια ςτο δρόμο, αςφάλεια ςτθ ηωι που διοργάνωςε το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ζχοντασ πάρει τθν ζκτθ κζςθ. o ζχει δθμιουργιςει ρεπορτάη ςχετικό με τα Μονοκζςια ςχολεία τθσ περιοχισ τθσ Θλείασ για τθν ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα τθσ ERT-EBU o αναλαμβάνει τθν ςε μεγαλφτερο βακμό εξειδίκευςθ ςτθν εκπαίδευςθ και άςκθςθ των ςπουδαςτϊν του Σμιματοσ ςτθν περιοχι τθσ παραγωγισ οπτικο-ακουςτικϊν ζργων μζςω πραγματικϊν projects. Εργαςτιριο οπτικισ επικοινωνίασ (ε!ο!ε!) το οποίο ςτα 3 χρόνια λειτουργίασ του: o o o ζχει αναλάβει τθν οπτικι επικοινωνία του Σμιματοσ και του ΣΕΛ Πάτρασ ζχει ςχεδιάςει τον ιςτότοπο του ΕΛΚΕ του ΣΕΛ Πάτρασ ζχει υποβάλλει ςτον διαγωνιςμό ταινίασ μικροφ μικουσ με κζμα: Αςφάλεια ςτο δρόμο, αςφάλεια ςτθ ηωι που διοργάνωςε το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. o ζχει ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό video EEVA 2010 με κζμα τθν επιχειρθματικότθτα υμμετοχι ςτθν 10θ Camera Zizanio με τα εξισ ζργα των ςπουδαςτϊν του: "Λονδίνο 1960", Γελαδάρθ Νικολζτα, Καλογεροποφλου Κατερίνα & Σςιγάρα Αλεξία "Σο νερό", Καουράνθ Χριςτου, Κουςιαππι Κων/νου & Φραγκοφλθ Χριςτου "pyrgopolis", Κωνςταντινίδθ Παφλου, Μανϊλθ Γρθγόρθ & Διαμαντόπουλου Χρόνθ 6.3 Κοινωνικό Ευαιςθηςύα Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ υνεργαςία με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΛΔΛΟΤ για τθν ςυλλογι γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του ΧΑΜΟΓΕΛΟΤ (δφο ςυνεχόμενα ζτθ) υμμετοχι ςπουδαςτϊν ςτον Κακαριςμό χϊρων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Πφργου. Δράςεισ εκελοντικισ αιμοδοςίασ του υλλόγου πουδαςτϊν. 6.4 Έρευνα ςτο Τμόμα Πληροφορικόσ και ΜΜΕ το Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ ζχουν δθμιουργθκεί και λειτουργοφν δφο ερευνθτικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν μζλθ ΕΠ του Σμιματοσ, μζλθ του ΕΕΠ του Σμιματοσ και ςπουδαςτζσ. KNOSSOSnet Security & System Design Research Group Θ ομάδα αυτι ειδικεφεται ςτθν ερευνθτικι περιοχι τθσ αςφάλειασ και κρυπτογραφίασ ςυςτθμάτων και ζχει αναλάβει δφο projects: TRUSTWORTHY MANUFACTURING AND UTILIZATION OF SECURE DEVICES - ICT COST Action IC1204, European Cooperation In Science & Research (12/ /2016) TIMING ANALYSIS ON CODE-LEVEL - ICT COST Action IC1202, European Cooperation In Science & Research (11/ /2016) Digital Signal Processing Research Group Θ ομάδα αυτι ειδικεφεται ςτθν ερευνθτικι περιοχι τθσ ψθφιακισ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ οπτικο-ακουςτικϊν ςθμάτων με ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ μουςικισ πλθροφορίασ και των εφαρμογϊν των μεκόδων ςε ςυςτιματα ενθμζρωςθσ. 6.5 Διοργϊνωςη ςεμιναρύων / ςυνεδρύων Τμόματοσ Σο Σμιμα ζχει διοργανϊςει ι ςυνδιοργανϊςει ςτα χρόνια λειτουργίασ του: 3rd ATHENA Summer School 2012, Pyrgos 1-6 July rd ATHENA Summer School 2011, Pyrgos 3-8 July 2011 IEEE Student Transition & Elevation Partnership (STEP) Program (Μάιοσ 2011) Κ. Οικονόμου, «Θ χριςθ των νζων μζςων ςτθν ςφγχρονθ εποχι», Οκτϊβριοσ

12 Α. Νταγιοφκλασ, Διανομι τθλεοπτικοφ περιεχομζνου ςε ετερογενι δίκτυα, Νοζμβριοσ 2010 Κ. Καλλζργθσ, Μεκοδολογία ςτθν ζρευνα και τθν παραγωγι ντοκιμαντζρ και χϊρεσ του εξωτερικοφ, Μάιοσ 2011 Θμερίδα με κζμα: «Επάγγελμα <-> ΜΜΕ» ςε ςυνεργαςία με τισ δομζσ ΕΠ του Ν. Θλείασ, Απρίλιοσ 2011 Lauchlan Ough, Εργαςτιριο Μοντάη και Επεξεργαςίασ Βίντεο (3day seminar), Απρίλιοσ 2011 Lauchlan Ough, Εργαςτιριο Μοντάη και Επεξεργαςίασ Βίντεο (5day master class), Απρίλιοσ 2011 Φιλοξενία του MYTHOS PROJECT μια διεκνοφσ πρωτοβουλίασ τθσ Camera Zizanio, όπου οι νζοι εκφράηουν τισ ςκζψεισ και παρουςιάηουν τα βιϊματά τουσ γφρω από τθ ςθμερινι κρίςθ. Ξεκίνθςε το 2011 και φζτοσ οργανϊνεται ο δεφτεροσ κφκλοσ. υμμετζχουν παιδιά από τισ ξζνεσ αντιπροςωπείεσ κακϊσ και από τθν Ελλάδα, που χωρίηονται ςε πολυεκνικζσ ομάδεσ και δθμιουργοφν ταινίεσ μικροφ μικουσ. Σον γενικό ςυντονιςμό ζχει θ Μαρία Μπεντενίτθ και υπεφκυνοι ομάδων είναι οι κακθγθτζσ-οργανωτζσ του Φεςτιβάλ NFFS τθσ Ολλανδίασ. Δεκζμβριοσ 2012 Ροβιροσ Μανκοφλθσ, «Σι είναι τα Media, Δεκζμβριοσ 2012 Νίκοσ Καβουκίδθσ, "Θ πορεία του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου. Από αςπρόμαυρο ςε ζγχρωμο και ςτο ςφγχρονο ψθφιακό", Δεκζμβριοσ 2012 Sinem Sakaoglu (Director - Animation Professional) «Σεχνικζσ δθμιουργίασ animation με καρζ the making of Dreamland», Δεκζμβριοσ 2010 Εργαςτιριο ψθφιακισ Φωτογραφίασ, Δεκεμβρίου 2010 με υπεφκυνουσ τουσ Lauchlan Ough και Ed Bowes. 6.6 Εκπαιδευτικϋσ Επιςκϋψεισ Τμόματοσ Σθλεοπτικό ςτακμό ALPHA όπου οι ςπουδαςτζσ είχαν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά τθν ροι μιασ ηωντανισ εκπομπισ από τθν πλευρά του τεχνικοφ παραγωγισ, Μάρτιοσ 2010 Ραδιοτθλεοπτικό μζγαρο τθσ NET όπου οι ςπουδαςτζσ είχαν τθν ευκαιρία να ξεναγθκοφν ςε τθλεοπτικά και ραδιοφωνικά ςτοφντιο ενόσ μεγάλου ςτακμοφ, Νοζμβριοσ 2010 Πάροχο ψθφιακισ τθλεόραςθσ DIGEA όπου οι ςπουδαςτζσ είχαν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά τον εξοπλιςμό και τον τρόπο μετάβαςθσ τθσ εκπομπισ από τθν αναλογικι ςτθν ψθφιακι μορφι, Οκτϊβριοσ 2011 Σζλοσ το Σμιμα διοργάνωςε και πραγματοποίθςε με επιτυχία μια μεγάλθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτο Λονδίνο όπου ζνασ μικρόσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν είχε τθν ευκαιρία να επιςκεφκεί το BBC, το Πανεπιςτιμιο UCL και το Σμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, το Science Museum και άλλα μζρθ με πολλαπλά οφζλθ τόςο εκπαιδευτικά όςο και κοινωνικά. Φεβρουάριοσ Διακρύςεισ Τμόματοσ το διεκνζσ επιςτθμονικό ςυνζδριο ΛΕΕΕ Region 8, International Conference EUROCON 2009 παρουςιάςτθκε θ ερευνθτικι εργαςία (technical paper) των Ν. Παπακεοδοφλου (ςπουδαςτι του Σμιματοσ) και του Δρ. Ν. κλάβου (Επικ. Κακθγ. του Σμιματοσ) με κζμα: «Architecture & System Design Of Authentication, Authorization, & Accounting Services». Σο διεκνζσ αυτό ςυνζδριο, το οποίο διοργανϊκθκε υπό τθν αιγίδα του επιςτθμονικοφ οργανιςμοφ ΛΕΕΕ, πραγματοποιικθκε ςτθ Ρωςία από τισ 18 ζωσ τισ 22 Μαΐου, Σο Σμιμα Πλθροφορικισ & ΜΜΕ αποτελεί από το 2009 το ακαδθμαϊκό τμιμα αναφοράσ για το μοναδικό ελλθνικό παράρτθμα των πτυχιοφχων τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ςτο χϊρο τθσ πλθροφορικισ και τον θλεκτρολόγων μθχανικϊν (Graduate of the Last Decade - GOLD) του διεκνοφσ επιςτθμονικοφ αφιλοκερδοφσ οργανιςμοφ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 12

13 1θ Διάκριςθ για τθν ςπουδάςτρια του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ ςτον φοιτθτικό Διαγωνιςμό για τθν παραγωγι ραδιοφωνικοφ ςποτ για το Εκνικό Δίκτυο Άμεςθσ Κοινωνικισ Παρζμβαςθσ 8 Οι Απόφοιτοι του Τμόματοσ 8.1 Επαγγελματικϊ δικαιώματα Τμόματοσ Πληροφορικόσ και ΜΜΕ Σα επαγγελματικά δικαιϊματα του πτυχιοφχου του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και ΜΜΕ κακορίηονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρικμ. 181 (τεφχοσ ΦΕΚ 244/ , τεφχοσ Α). υγκεκριμζνα: Α. Οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ τουσ, απαςχολοφνται ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα, είτε αυτοδφναμα είτε ςυνεργαηόμενοι με άλλουσ επιςτιμονεσ, ςτον τομζα τθσ εφαρμογισ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν ςτα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε να: 1. αναπτφςςουν εφαρμογζσ πολυμεςικοφ περιεχομζνου. 2. παράγουν προϊόντα όπωσ ταινίεσ, διαφθμιςτικά, ντοκυμαντζρ, video clips και υλικά παρουςίαςθσ. 3. επεξεργάηονται το παραγόμενο οπτικό-ακουςτικό υλικό (post-production). 4. δθμιουργοφν γραφικά υπολογιςτϊν ςε δφο και τρεισ διαςτάςεισ, κακϊσ επίςθσ και ςυνκετικζσ ταινίεσ (animation). 5. αναλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων διαδικτυακισ παρουςίασ ενόσ οργανιςμοφ. 6. παράγουν ράδιο-τθλεοπτικι εκπομπι μζςω δια-δικτφου. 7. ζχουν τθν γραφιςτικι και ςελιδοποιθτικι επιμζλεια και τθν προεκτυπωτικι εποπτεία κάκε είδουσ εντφπου (εφθμερίδεσ, περιοδικά, αφίςεσ, διαφθμιςτικά φυλλάδια, κ.λπ.). 8. ζχουν τθν γραφιςτικι επιμζλεια θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ (newsletters, παρουςιάςεων κ.λπ.). 9. χειρίηονται ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ δθμοςιογραφικισ φλθσ που αυτοματοποιοφν ολόκλθρθ τθν ροι εργαςίασ μιασ εφθμερίδασ. 10. διαχειρίηονται τον τρόπο επικοινωνίασ με τον κεατι, ακροατι, αναγνϊςτθ. 11. προγραμματίηουν και αυτοματοποιοφν τθ λειτουργία και τθ ροι των εργαςιϊν ςτισ μονάδεσ Μ.Μ.Ε. 12. εγκακιςτοφν, χειρίηονται και ρυκμίηουν ζνα ςθμαντικό εφροσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και περιφερειακϊν ιχου, εικόνασ, βίντεο. Β. Οι πτυχιοφχοι του παραπάνω Σμιματοσ ζχουν επιπλζον δικαίωμα: 1. εργαςίασ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. Επίςθσ, μποροφν να απαςχολοφνται ωσ μζλθ ερευνθτικϊν ομάδων ςε κζματα τθσ ειδικότθτάσ τουσ. 2. απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο και εξζλιξθσ ςτισ βακμίδεσ τθσ ιεραρχίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 3. ςυμμετοχισ ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν, παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και ζργων, ςτισ κατθγορίεσ που καλφπτονται από το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ειδικότθτάσ τουσ, τόςο δθμοςίων όςο και ιδιωτικϊν, με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία. 13

14 Ζτοσ αποφοίτθςθσ 8.2 Οι Απόφοιτοι του Τμόματοσ Απόφοιτοι ( ) πουδ. % ( ) πουδ. % ( ) πουδ. % ( ) πουδ. % Μ.Ο , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 ΤΝΟΛΟ , , , , Παρατηρητόριο Αποφούτων Σο Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ ζχει δθμιουργιςει παρατθρθτιριο των αποφοίτων του ϊςτε να μπορεί να παρακολουκεί τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ. Από τουσ απόφοιτουσ του Σμιματοσ ζνα μζροσ από αυτοφσ εργάηεται ςε κζςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο ςπουδϊν του Σμιματοσ ακόμα και πριν τθν απόκτθςθ του πτυχίου τουσ. Ενδεικτικά αναφζρονται κζςεισ/ειδικότθτεσ ςτισ οποίεσ ζχουν εργαςτεί ι εργάηονται ακόμθ απόφοιτοι του Σμιματοσ: ειδθςεογραφικά portals Σθλεοπτικόσ ςτακμόσ Λωαννίνων (ITV) Star Κεντρικισ Ελλάδασ Software Development web designers web programmers graphic designer in advertising company computer systems sale representative web / User Interface design in advertising company mediasoup.gr Patra TV Achaia Channel Teletime Alter Channel Extra3 TV journalist in news Department υπεφκυνοι προγράμματοσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ (ςυμβατικοφσ) υπεφκυνοι προγράμματοσ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ (web) τεχνικόσ δικτφων και τθλεπικοινωνιϊν ςε HOL/CYTA graphic designer Δθμοςιογράφοσ Ρεπόρτερ ςτο protothema.gr Εφθμερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟ Ειδθςεογραφικό site pelop.gr graphic print designer graphic layout designer multimedia designer COSMOS TV video production e-ilia.gr site administrator graphic designer in advertising company 14

15 start-up company taxibeat Εκτόσ από τθν αγορά εργαςίασ, αρκετοί απόφοιτοι του Σμιματοσ ζχουν ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο για τθν απόκτθςθ τόςο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, όςο και διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν μετζπειτα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρϊπθ Αμερικι). Ενδεικτικά αναφζρονται τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα ςτα οποία ζχουν ςυμμετάςχει οι απόφοιτοι του Σμιματοσ: Μεταπτυχιακό ςτθν Πλθροφορικι, ΣΕΛ Ακινασ Μεταπτυχιακό ςτθν «Σεχνοοικονομικι Διοίκθςθ και Αςφάλεια Ψθφιακϊν υςτθμάτων», Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ Διδακτορικό Δίπλωμα ςτο Σμιμα Ψθφιακϊν υςτθμάτων, Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Μ.Α.) «Ποιοτικι Δθμοςιογραφία και Νζεσ Σεχνολογίεσ» 9 Ενδεικτικϊ Τμόματα Πανεπιςτημύων ςτην Ευρώπη με παρεμφερϋσ γνωςτικό αντικεύμενο ςπουδών Department of Media Technology, Hochshcule Deggendorf Department of Information and Media Technology, Brandenburg University of Technology Department of Media Technology, Fachhochshule Koln Media Studies and Production, University of Ulster Interactive Media Arts, University of Ulster Creative Technologies, University of Ulster Computer Science and Media, University of Bauhaus Universitat Weimar Tech Journalism, Electrical/Mechanical Engineering and technical Journalism, Bonn-Rhein- Sieg University of Applied Sciences Media, Robert Gordon University Computing and Digital Media, University of Sussex Games and Multimedia Environment, University of Sussex Digital Media Studies, University of Hull Media School, University of Bournemouth 10 Ιςτότοποι https://delicious.com/infomm

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν

Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πληροφορικήσ 2. Σεχνικόσ Η/Τ και Δικτφων Η/Τ 3. Σεχνικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ:

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: Α.Ε.Ι. Θεολογικζσ Επιςτιμεσ: ΤΜΗΜΑΤΑ Θεολογίας Κοινωνικισ Θεολογίασ Ποιμαντικισ & Κοινωνικισ Θεολογίασ Φιλολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα