Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/57881/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 5) Λυμουράς Παναγιώτης -Μέλος 6) Συκόφυλλος Μιχαήλ- Μέλος 7) Παναή Ευαγγελία- Μέλος 8) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος 9) Κρεμαστινού Λίτσα Αντιδήμαρχος Αναπλ/κο μέλος στη θέση του κ. Καρίκη Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος Αρ. αποφ. 58 / ΑΔΑ: Β4ΛΕΩ1Ρ-8ΜΛ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ στην Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 10/52358/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καμείρου με το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/46605/2012 αίτηση της ενδιαφερομένης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6) Την υπ αριθ. 3/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πλατανίων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ στην κ. ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ στην Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (εντός οικισμού). Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου.

2 Αρ. αποφ. 59 / ΑΔΑ: Β4ΛΕΩ1Ρ-Κ0Ξ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην «ΧΑΡΙΣΗ ΧΡ.- ΧΑΡΙΣΗ Ι. ΟΕ» στην Τοπική Κοινότητα ΦΑΝΩΝ Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 10/52475/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καμείρου με το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/50515/2012 αίτηση των ενδιαφερομένων για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6) Την υπ αριθ. 6/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φανών Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ στην «ΧΑΡΙΣΗ ΧΡ.- ΧΑΡΙΣΗ Ι. ΟΕ» στην Τοπική Κοινότητα Φανών. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου. Αρ. αποφ. 60 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4Λ3Ω1Ρ-152 Αίτημα της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. ΟΕ για επανεξέταση και ακύρωση της υπ αριθ. 3/2011απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/53142/2012 αίτηση της ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. ΟΕ για επανεξέταση και ακύρωση της υπ αριθ. 3/2011απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει ως εξής: Αίτημα επανεξέτασης της υπ αριθμ. 03/ Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.-ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. Ο.Ε.», που εδρεύει στην Παλαιά Πόλη της Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπουμένης Κοινοποιούμενη: 1. Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Σαββή Εμμανουήλ 2.Δημοτική Αστυνομία, Τμήμα Καταστημάτων Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτό το αίτημά μου για επανεξέταση της υπ αριθμ. 03/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, με την οποία είχε αποφασισθεί η ανάκληση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματός μας μέχρι συμμορφώσεως.

3 Συγκεκριμένα, η απόφαση είχε ληφθεί δεδομένου ότι είχε βεβαιωθεί μία παράβαση, που αφορούσε την ανάπτυξη 80 καθισμάτων αντί 66, που προβλέπει η άδεια του καταστήματός μας, και τη λειτουργία μουσικής άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής. Με αυτό το ιστορικό είχαμε απευθυνθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο μας χορήγησε προσωρινή διαταγή, δυνάμει της οποίας δεν εκτελέστηκε αρχικά η προσβαλλομένη απόφαση. Ωστόσο, και χωρίς να γίνει περαιτέρω έλεγχος, η απόφαση που εκδόθηκε εκ των υστέρων και συγκεκριμένα η υπ αριθμ. 90/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απέρριψε το σχετικό αίτημά μας, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρξε έγγραφο συμμόρφωσης και δεν είχε εκδοθεί άδεια μουσικής. Είναι προφανές, ότι εσφαλμένα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου προέβη στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, καθώς και έχουμε συμμορφωθεί πλήρως, αφού αφενός προσκομίσαμε σχετικό έγγραφο του Τμήματος Υγείας, της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι «ο αριθμός των καθισμάτων είναι ο προβλεπόμενος που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αφετέρου δεν έχει βεβαιωθεί καμία παράβαση για το κατάστημά μας και επιπλέον εκδόθηκε και η άδεια μουσικής και συγκεκριμένα η υπ αριθμ. 298/2011. Τέλος, όπως έχει καταστεί γνωστό στην Επιτροπή Σας, κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως του Νομικού Σας Συμβούλου, δυνάμει του Ν.4043/2012 τα συγκεκριμένα αδικήματα έχουν παραγραφεί και έχουν τεθεί στο αρχείο, γεγονός που ισοδυναμεί με αθώωση των κατηγορουμένων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ Να κάνετε δεκτό το αίτημα για επανεξέταση της υπ αριθμ. 03/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου αυτή να ακυρωθεί καθώς έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Σας. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας κ. Αναστασία Παπανικολάου η οποία ανέπτυξε προφορικά τα όσα αναφέρονται στην αίτηση και προσκόμισε το ΑΠ 15519/ έγγραφο του Τμήματος Υγείας στο οποίο αναφέρεται ότι δεν ισχύει το άρθρο 6 παρ. 5 της ΑΙΒ/8577/83 υγειονομικής Διάταξης, διότι μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος είναι ο προβλεπόμενος από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Αυτή τη στιγμή υπάρχει απορριπτική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και απόφαση σφράγισης. Απαντώντας η κ. Παπανικολάου είπε ότι η απόφαση του Διοικητικού αναφέρει ότι δεν έχει προβεί σε πλήρη συμμόρφωση γιατί δεν προσκόμισαν κάποιο έγγραφο της Δνσης Υγείας και επίσης δεν προσκόμισαν άδεια μουσικής. Αυτά και τα δύο υπήρχαν διότι εγώ έχω από το 2010 δηλ. από την ημερομηνία που βεβαιώθηκε η παράβαση προσκόμισα το ανωτέρω έγγραφο και επιπλέον υπήρχε άδεια μουσικής. Προφανώς εκ παραδρομής δεν τέθησαν υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Επιπλέον έχουν παραγραφεί και ζητούμε την ακύρωση της εν λόγω απόφασης. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η αίτηση σας μπορεί να θεωρηθεί ως αίτηση θεραπείας και η απόφαση της Επιτροπής δεν μπορεί να έρθει σε αντίθεση με την απόφαση του Πρωτοδικείου. Και αν έρθει ως αίτηση θεραπείας αφού έχει συμμορφωθεί και η Επιτροπή στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης μπορεί να αποφασίσει ανάλογα δεδομένου ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, με νόμο μεταγενέστερο νόμο από την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν λοιπόν θεωρηθεί αίτηση θεραπείας η σημερινή αίτησης σας, μπορεί να αποφασίσει ανάλογα η Επιτροπή αφού έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Σας επισημαίνω ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέχρι την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων μπορεί να περάσουν 3-4 χρόνια οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που δεν μπορούν να προσφέρουν τα δικαστήρια καλείστε μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης να το προσφέρετε εσείς προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο επιχειρηματίας και να μη ταλαιπωρείται. Έχουμε λοιπόν ένα διοικούμενο που απορρίφτηκε η αίτηση αναστολής μιας απόφασης της Επιτροπής που ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του καταστήματος μέχρι συμμορφώσεως. Επομένως δεν είναι οριστική αφαίρεση της άδειας. Έρχεται λοιπόν ο0 διοικούμενος δια της πληρεξουσίου δικηγόρου του και λέει ότι θέλω να αποκαταστήσετε την αδικία αφού έχω συμμορφωθεί και να μην περιμένετε μετά από 4-5 χρόνια αφού και τα αδικήματα για τα οποία ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση έχουν παραγραφεί. ΦΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Σε συνέχεια των όσων μας ανέφερε ο κ. Στρατής και κατ ορθού χαρακτηρισμό της αιτήσεως ως αίτηση θεραπείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπό το πρίσμα της αρχής της χρηστής διοικήσεως, και με έδραση πάνω στην αρχή αυτή, να γίνει δεκτή ως

4 αίτηση θεραπείας και επειδή νομίμως τίθεται το θέμα της παραγραφής, να γίνει δεκτή. Θα πρέπει όμως ο αιτών εν προκειμένω, γιατί με την τελευταία τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ακόμη και ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί να θεραπευθεί κάποια αοριστία, Μπορεί λοιπόν ο ίδιος ο αιτών να διευκρινίσει και να πεί ότι η εν λόγω αίτηση έρχεται ως αίτηση θεραπείας. Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Παπανικολάου δηλώνει στην Επιτροπή ότι η εν λόγω αίτηση έρχεται ως αίτηση θεραπείας διευκρινίζοντας ότι η απόφαση της Επιτροπής δεν έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αφού αυτή έχει να κάνει με την αναστολή εκτελέσεως. Το Διοικητικό δεν απεφάνθη για την ακύρωση ή μη της απόφασης και για το αν είναι νόμιμη ή όχι. Επομένως δεν υπάρχει καμμία αντίφαση. Εξ άλλου η συμμόρφωση προκύπτει πέρα από το προσκομιζόμενο έγγραφο του Υγιειονομείου, και από το γεγονός ότι δεν έχει βεβαιωθεί καμμία άλλη παράβαση. ΦΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Εγώ έχω να πώ και αυτά θα πώ σήμερα στον εισαγγελέα που έχω να δώσω μια κατάθεση ότι πρέπει να υπάρχει ένας θεσμικός απρόσωπος κανόνας. Θεωρώ ότι γι αυτό το λόγο θεσμοθέτησε ο νομοθέτης την Επιτροπή, υπάρχουν πολλά τρωτά που θέλουνε συμπλήρωση, βελτίωση, αλλά ο νόμος είναι να μην θίγεται η νομιμότητα και η αρχή της χρηστής διοίκησης. Δη. Ένας πολίτης, ένας επιχειρηματίας ειδικά στις δύσκολες συνθήκες, να μην μπλέξει στο θέμα της γραφειοκρατίας της αναβλητικότητας, της αργής απονομής της δικαιοσύνης. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧ. Τάσσομαι υπέρ της ανάκλησης της απόφασης και να μην ανακληθεί η άδεια. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, την αίτηση θεραπείας των ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κάνει δεκτή την αίτηση θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.- ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. Ο.Ε.», και ανακαλεί την υπ αριθ. 03/ απόφαση της. Αρ. αποφ. 61 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΑΙΩ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 17/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στον κ. ΠΑΤΣΑΗ ΜΙΧΑΗΛ. (Έγγραφο Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών ΑΠ 2/53557/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/53557/ ) έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Αποστολή Εισήγησης-Τεχνικής Έκθεσης ΣΧΕΤ : Την με αριθμ πρωτ 2/ αίτηση του γραφείου γενικού Τουρισμού «Πατσάης Μιχαήλ» Σας αποστέλλουμε, την Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η υπηρεσία μας μαζί με την απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, που αφορά στην χορήγηση βεβαίωσης για 1. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής, 2. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 3. και, τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων, στο γραφείο γενικού τουρισμού «Experience travel» και παρακαλούμε να εντάξετε το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση- μελέτη, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την υπηρεσία μας, η οποία πρόκειται να χορηγήσει βεβαίωση για; 1. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής 2. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

5 3. τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων. των τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου OPEN BUS, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2190/ ) που τροποποίησε την ΚΥΑ 22212/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά στις «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων», προκειμένου να δοθεί η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου. Στην Παρούσα αίτηση του πρακτορείου γενικού τουρισμού «Πατσάης Μιχαήλ» με αρ. πρωτ. 2/34016/ αιτείται η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία του τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, για την Δημοτική Κοινότητα Λίνδου και την διαδρομή Πεύκων- Λίνδου. H αφετηρία σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη είναι στο κέντρο της περιοχής Πεύκων. Οι προβλεπόμενες στάσεις είναι; 1. Κέντρο περιοχής Πεύκων (Αφετηρία) 2. Hotel Pefkos Beach 3. Ξενοδοχείο Δημήτρης 4. Hotel Lindos Memories στην Ψάλτο 5. Lindos Reception 6. Κράνα 7. Αμφιθέατρο 8. Lardos Επιστροφή με την ίδια διαδρομή και στάσεις 9. Lardos Bay (Αφετηρία) Η υπηρεσία μας έστειλε το αίτημα στην Δημοτική Κοινότητα Λίνδου προκειμένου να γνωματεύσει επί του συγκεκριμένου θέματος. Στην συνέχεια με ομόφωνη απόφαση τα μέλη του συμβουλίου λαμβάνοντας υπ όψη: Α. Την κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής Β. Τις συχνές στάσεις που εκτελεί Γ. Την ανταγωνιστικότητα που θα μπορούσε να επιφέρει σε μια αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου, έλαβε την απόφαση να μην εγκρίνει το αίτημα του Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Πατσάης Μιχαήλ». Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπ όψη την γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου παρακαλούμε να γνωματεύσετε επί του παρόντος θέματος. Η Συντάξασα Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως κατωτέρω: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την με αριθμό 17/2012 ομόφωνα αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Την έγκριση της υπ αριθ. 17/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στον κ. ΠΑΤΣΑΗ ΜΙΧΑΗΛ. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 62 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΘΨΙ Περίληψη

6 Έγκριση α)της υπ αριθ. 14/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και β) της υπ αριθ. 8/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισμού Experience Travel. (Έγγραφο Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών ΑΠ 2/53587/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/53557/ ) έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Αποστολή Εισήγησης-Τεχνικής Έκθεσης ΣΧΕΤ : Την με αριθμ πρωτ. 2/161332/ αίτηση του γραφείου γενικού τουρισμού «Experience travel». Σας αποστέλλουμε, την Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η υπηρεσία μας μαζί με την απόφαση αρ. 8/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου και την απόφαση αρ. 4/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου που αφορά στην χορήγηση βεβαίωσης για 4. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής, 5. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 6. και, τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων, στο γραφείο γενικού τουρισμού «Experience travel». Παρακαλούμε να εντάξετε το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να αποφασίσετε σχετικά. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός κατωτέρω: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση- μελέτη, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την υπηρεσία μας, η οποία πρόκειται να χορηγήσει βεβαίωση για; 4. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής 5. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 6. τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων. των τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου OPEN BUS, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2190/ ) που τροποποίησε την ΚΥΑ 22212/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά στις «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων», προκειμένου να δοθεί η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου. Στην Παρούσα αίτηση του πρακτορείου γενικού τουρισμού«experience travel» με αρ. πρωτ. 2/161332/ αιτείται η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία του τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, για τις Δημοτικές Κοινότητες Λάρδου και Λίνδου και την διαδρομή Λάρδου-Πεύκων- Λίνδου Βληχών. H αφετηρία σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη είναι στο ξενοδοχείο Lardos Bay και ακολουθεί την διαδρομή για Πεύκους με αναστροφή στην πλατεία στο Finas, Λίνδο, Βληχά, Πυλώνα, Λάρδος και τερματική στάση στο Lardos Bay. Οι προβλεπόμενες στάεις είναι; 10. Lardos Bay (Αφετηρία) 11. Super Market Stamatia 12. Lindos Princess

7 13. Bel Mar 14. Flora Hotel 15. Sunrise 16. Ilission 17. Palm Bay 18. Palas Super Market 19. Nefeli 20. Finas 21. Ziakis 22. Vila di Lindos 23. Mitsis 24. Lindos Reception 25. Krana 26. Φωτογραφίες Panorama 27. Lindos Mare 28. Lindos Vlicha 29. Lindos Royal 30. Pilona 31. Lardos 32. Lardos Bay (Αφετηρία) Η υπηρεσία μας έστειλε το αίτημα στην Δημοτική Κοινότητα Λάρδου και στην Δημοτική Κοινότητα Λίνδου προκειμένου να γνωματεύσουν επί του συγκεκριμένου θέματος. Στην συνέχεια με ομόφωνη απόφαση τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου λαμβάνοντας υπ όψη: Α. Την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής Β. Την οικονομική ζημιά των ντόπιων επαγγελματιών Γ. Την προχειρότητα της αίτησης, στην οποία δεν αναφέρονται, το αντίτιμο της διαδρομής, καθώς τις μέρες και τις ώρες της διαδρομής, έλαβαν την απόφαση να μην δοθεί η σύμφωνη γνώμη, όσον αφορά στο περιεχόμενο της αίτησης. Και τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου λαμβάνοντας υπ όψη: Α. Την κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής Β. Τις συχνές στάσεις που εκτελεί Γ. Την ανταγωνιστικότητα που θα μπορούσε να επιφέρει σε μια αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου, Έλαβαν την απόφαση να μην εγκρίνουν το αίτημα του Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Experience travel». Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπ όψη την γνώμη των Δημοτικών Κοινοτήτων, παρακαλούμε να γνωματεύσετε επί του παρόντος θέματος. Ρόδος Η Συντάξασα Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης τις ομόφωνα αρνητικές αποφάσεις α) υπ αριθ. 14/ του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και β) υπ αριθ. 8/ του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισμού Experience Travel. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

8 Α) Την έγκριση της α) υπ αριθ. 14/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και β) της υπ αριθ. 8/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για μη έγκριση χορήγησης βατότητος και ειδικής διαδρομής κλπ. τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισμού Experience Travel. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 63 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-Γ7Η Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 4/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου στον κ. ΣΑΒΒΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. (Έγγραφο Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών ΑΠ 2/53583/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/53583/ έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: Αποστολή Εισήγησης-Τεχνικής Έκθεσης ΣΧΕΤ : 1.την με αριθμ πρωτ. 7/36976/1467/ αίτηση του Σαββιού Εμμανουήλ» 2.το με αριθμ. πρωτ. 2/40056/ έγγραφο της υπηρεσίας μας Σας αποστέλλουμε, την Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η υπηρεσία μας μαζί με την απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, που αφορά στην χορήγηση βεβαίωσης βατότητας οδού, στο γραφείο Γενικού Τουρισμού «Σαββιού Εμμανουήλ» για την δρομολόγηση Τουριστικού Τραίνου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού. Παρακαλώ να εντάξετε το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να αποφασίσετε σχετικά. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός κατωτέρω: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην υπ αριθμ. 7/36976/ αίτηση του Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού «Σαββιού Εμμανουήλ». Η ως άνω εταιρεία με την βεβαίωση περί 1.της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.και του καθορισμού του χώρου αφετηρίας,,που θα εκδώσει η υπηρεσία μας, προτίθεται να ζητήσει από τον ΕΟΤ την έγκριση ειδικής διαδρομής για την θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού. σύμφωνα με τον Ν2636/1998 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Όπως προκύπτει από το συνημμένο τοπογραφικό, αλλά και από την επί τόπου αυτοψία της υπηρεσίας μας, η διαδρομή που θα εκτελεί θα είναι από το Ξενοδοχείο Kalithea Mare όπου θα έχει και αφετηρία, στο Ξενοδοχείο Paradise, στο Ξενοδοχείο Eden Rock, στο Ξενοδοχείο Sun Wing και στην συνέχεια στο χωριό Κοσκινού όπου θα κάνει στάση για 2 ώρες και θα συνεχίζει το αντίστροφο δρομολόγιο για τα αντίστοιχα Ξενοδοχεία.

9 Η αφετηρία που αιτείται η εταιρεία βρίσκεται έξω από το Ξενοδοχείο Kalithea Mare, στο πλάτωμα που υπάρχει και δεν σταθμεύουν λεωφορεία και ΤΑΧΙ και απέχει από την στάση αυτών, όπως ορίζει η νομοθεσία πάνω από 15 μέτρα. Η βατότητα της οδού κυκλοφορίας των εν λόγω τραίνων είναι καλή και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Αν λάβουμε υπ όψη μας ότι καθημερινά στον αυτό δρόμο κινούνται αρκετά αυτοκίνητα. Εν κατακλείδι μετά την αυτοψία της υπηρεσίας,διαπιστώθηκε ότι, η διαδρομή αυτή έχει σχετικά καλή βατότητα της οδού κυκλοφορίας, έχει συνολικό μήκος διαδρομής 8χλμ. και αφετηρία έξω από το Ξενοδοχείο Kalithea Mare. Η Συντάξασα Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου ο οποίος είπε ότι αν και είναι θετική η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, εκείνος εισηγείται αρνητικά διότι οι στάσεις που προβλέπει να κάνει δεν έχει σχέση με ξενάγηση τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά λειτουργεί ως εταιρεία που εκτελεί δρομολόγια. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Η άποψή μας είναι να γίνει δεκτή η απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου είπε για να καταδειχθεί ότι σεβόμαστε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημ. Συμβούλιο χωρίς απόφαση και εκεί να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Και επειδή ο νόμος προβλέπει η ξενάγηση και η διαδρομή να παρουσιάζει αρχαιολογικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν σέβομαι την άποψη του Τοπικού γιαυτό λέω να συζητητθεί απ ευθείας στο Δημ. Συμβούλιο χωρίς να παρθεί απόφαση από την Ε.Π.Ζ. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Επειδή αυτό που λέγεται Καλλικράτης, όπως είπα πολλές φορές στο παρελθόν αποτελεί την ταφόπλακα των χωριών μας και αυτό που απομάκρυνε τον πολίτη από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων ακόμα και των πιο απλών, και επειδή έχουν αποδυναμωθεί και απονευρωθεί σε εγκληματικό βαθμό τα τοπικά συμβούλια, με άμεσο αντίκτυπο σε κάθε τομέα της ζωής των κατοίκων των χωριών και επειδή θεωρώ ότι δεν μπορούν να ισχύσουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, σε άλλα τοπικά συμβούλια που έχουν ομόφωνες αποφάσεις να συντασσόμαστε και σε άλλα όχι. Πρέπει κάθε ψήφος μας να λειτουργεί ενισχυτικά στο ρόλο των τοπικών συμβουλίων, γιαυτό και μόνο το λόγο συντάσσομαι αναφανδόν υπέρ της πρότασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού. Υπέρ της πρότασης του Προέδρου τάσσονται οι δημ. Σύμβουλοι 1) Χριστοδούλου 2) Μαραβέλιας 3) Κρεμαστινού 4) Αφεντούλης Υπέρ της πρότασης του Αντιπροέδρου τάσσονται οι δημ. Σύμβουλοι 1) Φλεβάρη2 2) Παναή 3) Συκόφυλλος 4) Ιδομενέας και 5) Λύμουρας. Συνεπώς με ψήφους 5 έναντι 4 περνά η πρόταση του κ. Φλεβάρη Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και την υπ αριθ. 4/ απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 4/ απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου στον κ. ΣΑΒΒΙΟΥ

10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στην περιοχή της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού, από το Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα βεβαιώσεων για: 1. της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.του καθορισμού του χώρου αφετηρίας Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 64 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-5Β5 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 11/ απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου, για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου στο Γραφείο Γεν. Τουρισμού «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ». (Έγγραφα Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών ΑΠ 2/40056/ και 2/51379/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/40056/2012 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας οδού, για την θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου, της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε» ΣΧΕΤ : την με αριθμ πρωτ. 572/ αίτηση της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε» Σας αποστέλλουμε τη συνημμένη αίτηση, της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε.», που αφορά την χορήγηση για: 1. βατότητα της οδού κυκλοφορίας, 2.Το συνολικό μήκος της διαδρομής, 3. Τον καθορισμό του χώρου αφετηρίας, 4. Τον καθορισμό της στάσης ξενάγησης, καθώς και το απόσπασμα της απόφασης με αριθμ. 11/2012 της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου και παρακαλούμε να γνωματεύσετε, προκειμένου ο Δήμος να δώσει την σύμφωνη γνώμη του για τη θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην θέση «Πεταλούδες» της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, σύμφωνα με τον Ν.2636/1998, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην υπ αριθμ.572/ αίτηση της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε.». Η ως άνω εταιρεία με την βεβαίωση περί 1.της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.του καθορισμού του χώρου αφετηρίας 4.και του καθορισμού της στάσης ξενάγησης, που θα εκδώσει η υπηρεσία μας, προτίθεται να ζητήσει από τον ΕΟΤ την έγκριση ειδικής διαδρομής για την θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην θέση «Πεταλούδες» στην δημοτική ενότητα Πεταλούδων σύμφωνα με τον Ν2636/1998 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Όπως προκύπτει από το συνημμένο τοπογραφικό, αλλά και από την επί τόπου αυτοψία της υπηρεσίας μας, η διαδρομή που θα εκτελεί θα είναι από την είσοδο της κοιλάδας μέχρι την Μονή της Καλόπετρας, όπου και θα κάνει στάση για ξενάγηση λόγω του κάλλους και του ενδιαφέροντος της Μονής και αφορά σε ένα μήκος 4.700μ.περίπου. Η αφετηρία που αιτείται η εταιρεία βρίσκεται χαμηλά στον χώρο

11 εισόδου της κοιλάδας, στο πλάτωμα που υπάρχει και σταθμεύουν ήδη τα λεωφορεία και τα ΤΑΧΙ και απέχει από αυτά, όπως ορίζει η νομοθεσία πάνω από 15 μέτρα από αυτά. Η βατότητα της οδού κυκλοφορίας των εν λόγω τραίνων είναι καλή και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Αν λάβουμε υπ όψη μας ότι καθημερινά στον αυτό δρόμο κινούνται αρκετά αυτοκίνητα, τα οποία μετά την δρομολόγηση του τραίνου θα μειωθούν αρκετά, εκτιμούμε ότι εκτός από την κυκλοφοριακή ελάφρυνση που θα επιφέρει στην περιοχή η δρομολόγηση του τραίνου, θα ωφεληθεί σημαντικά και το ευαίσθητο οικοσύστημα στην κοιλάδα. Εν κατακλείδι μετά την αυτοψία της υπηρεσίας στην κοιλάδα διαπιστώθηκε ότι, η διαδρομή αυτή έχει σχετικά καλή βατότητα της οδού κυκλοφορίας, έχει συνολικό μήκος διαδρομής 4.700μ. και αφετηρία στο πλάτωμα στην αρχή της κοιλάδας των Πεταλούδων. Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και την υπ αριθ. 11/2012 θετική απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 11/ απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου και το αίτημα της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ» για χορήγηση από το Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου βεβαίωσης 1. της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.του καθορισμού του χώρου αφετηρίας 4. του καθορισμού της στάσης ξενάγησης για τη δρομολόγηση τουριστικού τρένου από την «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ» Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 65 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-5Η1 Περίληψη Αίτημα «Α. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» για ανάκληση της υπ αριθ. 92/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/57029/2012 αίτηση της «ΑΝΑΣΤΑΣΗ Δ. ΑΕ» με την οποία αιτείται την ανάκληση της υπ αριθ. 92/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της μέχρι συμμορφώσεως, λόγω αυθαιρέτων κατασκευών. Με την ανωτέρω αίτηση επίσης μας γνωστοποιεί ότι έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και σύμφωνα με το ΑΠ 3296/ έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών, σύμφωνα με την περ. 10 του άρθρου 24 του προαναφερομένου νόμου, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, για την οριστική διαγραφή των προστίμων. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος): Η τελευταία απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η σφράγιση του καταστήματος του κ. Αναστάση είναι υπ αριθ. 92/2011 με την οποία ανακλήθηκε η άδεια μέχρις συμμορφώσεως λόγω των αυθαιρέτων κατασκευών του ισογείου του καταστήματος. Επομένως

12 σήμερα καλείσθε ανεξαρτήτως των οποιοδήποτε άλλων παρατυπιών σημειωθούν στο μέλλον από υγειονομικής απόψεως, αυτά θα τα κρίνει το υγειονομείο, δεδομένου ότι έχει μπεί στη ρύθμιση του νόμου και έχει ήδη πληρώσει την πρώτη δόση και προσκομίζει την νομιμοποίηση, νομίζω ότι καλύπτεσθε να ανακαλέσετε την εν λόγω απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, την αίτηση θεραπείας των ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κάνει δεκτό το αίτημα της «ΑΝΑΣΤΑΣΗ Δ.ΑΕ» και ανακαλεί την υπ 92/2011 απόφαση της διότι η εν λόγω επιχείρηση έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και σύμφωνα με την περ. 10 του άρθρου 24 του προαναφερομένου νόμου, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, για την οριστική διαγραφή των προστίμων. Η Δημοτική Αστυνομία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήματος μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. Αρ. αποφ. 66 / ΑΔΑ: Β4ΛΤΩ1Ρ-ΜΔΗ Περίληψη Αίτημα Κοκιαντώνη Νικολάου για ανάκληση υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Κρεμαστινού εξήλθαν της αιθούσης και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/57719/2012 αίτηση του κ. Κοκιαντώνη Νικολάου με την οποία ζητά την ανάκληση της υπ αριθ. 35/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ. διότι σύμφωνα με το υπ αριθ. 2943/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχουν καθαιρεθεί οι αυθαίρετες κατασκευές στο δώμα του καταστήματος πλήν του κουβουκλίου κάλυψης της σκάλας και σύμφωνα με το οποίο δίδεται προθεσμία στον ενδιαφερόμενο εντός 45 ημερών να υποβάλει μελέτη αποκατάστασης του ακινήτου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτό. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Κοκιαντώνης ο οποίος είπε τα παρακάτω: Για το θέμα του κουβουκλίου είπα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ότι πρίν από είκοσι χρόνια που το έκανα, εσείς μου είπατε να το κάνω και μάλιστα με εγκεκριμένες προδιαγραφές. Τώρα μου λέτε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να κάνω μελέτη να βάλω δηλαδή γυαλί από πάνω και στην σκάλα να βάλω επένδυση ξύλου. Αν έχω λεφτά θα τι κάνω αν δεν έχω πές τε μου τι να κάνω; Έχω καθαιρέσει τα πάντα και έχω εφτά φορτηγά μπάζα. Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τα έχω φτιάξει ο Μηχανικός κ. Λεβάκης θα μου φτιάξει την μελέτη. Έχει συνεννοηθεί με την Αρχαιολογία τι πρέπει να κάνει. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Ο κ. Κοκιαντώνης δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να ανατρέπει αυτά που λέει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο ίδιος λέει ότι τα έχει αποκαταστήσει. Να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση για αυτά που δεν έχετε κάνει για να κατοχυρωθεί η Επιτροπή και να ανακαλέσει. Ο κ. Κοκιαντώνης προσκόμισε στην Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύτηκε να εκτελέσει εντός της προθεσμίας των 45 ημερών τα όσα αναφέρονται στο ΑΠ 2943/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

13 Την ανάκληση της υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής λόγω συμμορφώσεως. Καλείται ο κ. Κοκιαντώνης εντός της προθεσμίας που τάχθηκε με υπ αριθ. 2943/ έγγραφο της 4 ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να υποβάλει στην εν λόγω υπηρεσία μελέτη αποκατάστασης του ακινήτου σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Η Δημ. Αστυνομία να προβεί σε αποσφράγιση του καταστήματος μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. (Ο κ. Χριστοδούλου δήλωσε παρών, ενώ ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Κρεμαστινού δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης). Αρ. αποφ. 67 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΕΦΙ Περίληψη Αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Ε.Η. Ρόδου επί του πεζοδρόμου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθμού COMPACT Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αριθ. 1120/ έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που αφορά στο θέμα και έχει ως εξής: Θέμα : Αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Ε.Η. Ρόδου επί του πεζοδρόμου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθμού COMPACT Σχετικό:1120/2012 αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ Έχοντας υπόψη: 1) Την Αίτηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού παράρτημα Ρόδου ( αρ. πρωτ / δικό τους.) με την οποία ζητά την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Ν. Πλαστήρα προκειμένου να τοποθετήσει υποσταθμό COMPACT για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών του κέντρου της Πόλεως. 2) Το Δ 36 Α /1956 «Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Ρόδου» 3) Το Δ177Δ/1963 και 132Δ/1979 Περί καθορισμού όρων δόμησης Πόλεως Ρόδου 4) Το Δ 108Δ / 1965 «Τροποποίησις εις τινά οικοδομικά τετράγωνα (εμπορικό κέντρο)» 5) Το Ν.1672/1951 Άρθρο 12 περί ιδρύσεως ΔΕΗ και τον Ν. 1577/1985 άρθρο 19 «κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους» 6) Καθώς επίσης τις ανάγκες των επιχειρήσεων του κέντρου της πόλης σε ηλεκτρικά φορτία (όπως καταγράφονται από την ΔΕΗ),την οριακή επάρκεια κάλυψης αυτών και την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση που διαμορφώνεται, η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την τοποθέτηση του υποσταθμού COMPACT στον κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη με την προϋπόθεση ότι η ΔΕΗ θα φροντίσει για την έντεχνη αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν θα προκληθούν στους κοινόχρηστους χώρους( πεζοδρόμια οδοστρώματα). 7) Το παραχωρημένο κατά χρήση σε σας από τον Δήμο Ρόδου τμήμα της μερίδας Γαιών Ι-16 μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση σε υπάρχοντα υποσταθμό επί της οδού Πλαστήρα 8) Το συνημμένο απόσπασμα σχεδίου. Ο νέος υποσταθμός καταλαμβάνει 6,5 τετραγωνικά μέτρα και εξέχει του εδάφους 1,9 περίπου, τοποθετείται στον ήδη παραχωρημένο χώρο της ράμπας χαμηλότερα από το επίπεδο του πεζόδρομου. Σύμφωνα με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αυτού του τύπου οι υποσταθμοί διανομής επιλέγονται αντί των εναερίων σε κέντρα πόλεων και ήδη πυκνοδομημένες περιοχές. Έπειτα από τα παραπάνω Ζητείται: Η έγκριση εγκατάστασης υποσταθμού διανομής compact στον παραχωρημένο κατά χρήση κοινόχρηστο χώρο επί της Ν. Πλαστήρα τροποποιώντας την προηγούμενη απόφαση της επιτροπής με αρ. απ. 38/ Με την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση των συναρμόδιων Διευθύνσεων και αρμόδιων Υπηρεσιών. Επισυνάπτεται απόσπασμα σχεδίου. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου που είπε τα εξής:

14 Θα πρέπει να κάνουμε τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης που πήραμε δηλ. της 38/2012 διότι η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων στο σημείο που είπαμε να τοποθετηθεί ο υποσταθμός COMPACT της ΔΕΗ δεν συμφωνεί, γιαυτό κάναμε αυτοψία και έχουμε επιλέξει ένα σημείο που βρίσκεται πίσω από την παιδική χαρά στο ΑΚΤΑΙΟΝ, σε υπόγειο χώρο και δεν φαίνεται οπτικά και κατόπιν δια βεβαιώσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σημειώσω ότι στο σημείο εκεί υπάρχει ένα δεύτερο COMPACT της ΔΕΗ μέσα στον αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο ενώ αυτό θα βρίσκεται στη ράμπα και έχουμε πεί με την Υπηρεσία να προχωρήσει σε κάποια έργα φύτευσης για να υπάρχει πυκνότητα φυτών σε εκείνο το κομμάτι και θα υπάρχει κάποιο υπερύψωμα για λόγους ασφαλείας. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την παιδική χαρά δίπλα στο ξενοδοχείο ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ και δεν φαίνεται καθόλου. Επιπλέον ο χώρος είναι μη επισκέψιμος οπότε είναι η καλύτερη θέση για την τοποθέτηση του COMPACT. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Για το συγκεκριμένο θέμα έχω ενδιαφερθεί και είχα μια συνάντηση με τον Πρόεδρο. Το συγκεκριμένο σημείο δεν προσβάλλει ούτε την αισθητική του χώρου, ούτε θίγει κάποιο μνημείο νεώτερο ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφέροντος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Και το θέμα της ενίσχυσης της ηλεκτροδότησης της περιοχής επιλύεται και δεν επιβαρύνεται οπτικά ούτε με κανένα άλλο τρόπο το περιβάλλον. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (Η κ. Παναή δήλωσε παρούσα) Α) Εγκρίνει την εγκατάσταση υποσταθμού διανομής compact στον παραχωρημένο κατά χρήση κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ν. Πλαστήρα τροποποιώντας την προηγούμενη απόφαση της με αρ. 38/ με την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση των συναρμόδιων Διευθύνσεων και αρμόδιων Υπηρεσιών. Β) Η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων που απαιτούνται από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, να αποστείλει το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, μαζί με την παρούσα, στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. Αρ. αποφ. 68 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΜΓ2 Περίληψη Αίτημα HASSBERG CHRIS CAMILA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 2/61456/2012 αίτηση της HASSBERG CHRIS CAMILA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργία του καταστήματος της. Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Αρχείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4043/2012 λόγω παραγραφής των αδικημάτων, όπως προκύπτει με το από έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει το αίτημα της HASSBERG CHRIS CAMILA και ανακαλεί την υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της λόγω παραγραφής των αδικημάτων, όπως προκύπτει με το από έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4043/2012 και καταχώρησης της υπόθεσης στο Αρχείο. Η Δημοτική Αστυνομία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήματος μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

15 Αρ. αποφ. 69 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-1ΗΤ Περίληψη Μη εισαγωγή προς συζήτηση και λήψη απόφασης των υπ αριθ. 147 και 151/2012 αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου στην Συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου είπε ότι να μην εισαχθούν προς συζήτηση οι υπ αριθ. 147 και 151/2012 αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου διότι: α)το αντικείμενο του θέματος της υπ αριθ. 151/2012 αποφάσεως δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής β) η υπ αριθ. 147/2012 είναι άνευ αντικειμένου, διότι, ουδεμία τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων επιφέρει αφού ο παραχωρούμενος με αυτή κοινόχρηστος χώρος των 9 τ.μ. στον κ. Παπαδημητρίου, είναι ο αυτός σε μέτρα και χωροθέτηση, που παραχωρήθηκε στον ίδιο με την υπ αριθ. 134/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου, η οποία είναι σε ισχύ αφού δεν ανακλήθηκε με την υπ αριθ. 147/2012 απόφαση του αν και ζητήθηκε από την κ. Βλάχου με σχετική αίτηση της Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Δεν εισάγονται προς συζήτηση οι υπ αριθ. 147/2012 και 151/2012 αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσης. Αρ. αποφ. 70 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΑΘΝ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 135/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 135/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 4 ο : «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Δημήτρη Ζανή, με αρ. πρωτ. 2/33972/ , ενημερώνουμε ότι το κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη δικαιούται 4,90 τμ κοινόχρηστο χώρο, ενώ στο κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους 30 στο οποίο δεν έχει δοθεί εγκεκριμένος κ.χ. εισηγούμαστε θετικά βάσει του (σχεδ.1) 2. Εξετάζοντας την αίτηση των Νικολέτος Μιχ. & ΣΙΑ ΟΕ., με αρ. πρωτ. 2/39386/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 2) 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Ευθυμίας Κωνστάντζου με αρ. πρωτ. 2/41225/ για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εισηγούμαστε αρνητικά (σχεδ. 3)

16 4. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Ατσαίδη Τσαμπίκου με αρ. πρωτ. 2/120142/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου 4β (Μιλτιάδου) στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ. 4) 5. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Ξύππα Άννας με αρ. πρωτ. 2/386/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστημα επί της οδού Πολυδώρου 18 & Αγησάνδρου στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ.5) 6. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Ζέζιου Άγγελου με αρ. πρωτ. 2/47303/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση 2 τραπεζοκαθισμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο κατάστημα επί της οδού Ερμού 83 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ.6) 7. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Βασιλάκη Μιχάλη με αρ. πρωτ. 2/47478/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 7-9 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ. 7) 8. Εξετάζοντας την αίτηση των Παπαθανασίου-Χατζηγιώργη με αρ. πρωτ. 2/47476/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ. 8) 9. Εξετάζοντας την αίτηση των Μαλούτσης Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ., με αρ. πρωτ. 2/48029/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 εντός της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 9) 10. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Μπαλασκά Σοφίας με αρ. πρωτ. 2/52217/ για προσωρινή παραχώρηση- μετατόπιση κ.χ. 9τμ. στην πλατεία Δωριέως (σχεδ. 10), εισηγούμαστε θετικά με τον όρο ο κ.χ. των 9τμ. στον οποίο θα μετατοπισθεί από την αρχική θέση που της έχει δοθεί, θα επιστραφεί στην αρχική διαμόρφωση που έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/61370/1890/ απόφαση του ΥΠΠΟΤ, εφ όσον το κατάστημα επαναλειτουργήσει. (σχεδ.10 Α ) 11. Εξετάζοντας την αίτηση των κ. Δανεήλα Γεώργιου- Παγουλάτου, με αρ. πρωτ. 2/52214/ για τροποποίηση του κανονισμού των κ.χ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 11) 12. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Κοσκινά Δημήτρη με αρ. πρωτ. 2/34905/ , για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Ευδήμου 6 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 12) 13. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Κοσκινά Δημήτρη με αρ. πρωτ. 2/34907/ , για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Πρωτογένους 3 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 13) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Δημητρίου Ζαννή για το κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη δικαιούται 4,90 τμ κοινόχρηστο χώρο, ενώ στο κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους 30 στο οποίο δεν έχει δοθεί εγκεκριμένος κ.χ. 2. Νικολέττου Mιχ. και Σία O.E. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς.

17 3. Mαλούτση Ιωάννη & Σια Ο.Ε για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 εντός της Ν. Αγοράς. 4. Μπαλασκά Σοφίας για προσωρινή παραχώρηση- μετατόπιση κ.χ. 9τμ. στην πλατεία Δωριέως με τον όρο ο κ.χ. των 9τμ. στον οποίο θα μετατοπισθεί από την αρχική θέση που της έχει δοθεί, θα επιστραφεί στην αρχική διαμόρφωση που έχει εγκριθεί με την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/61370/1890/ απόφαση του ΥΠΠΟΤ, εφ όσον το κατάστημα επαναλειτουργήσει. 5. Δανεήλα Γεώργιου- Παγουλάτου, για τροποποίηση του κανονισμού των κ.χ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς. 6. Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Ευδήμου 6 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. 7. Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Πρωτογένους 3 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Ξύππα Αννας παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστημα επί της οδού Πολυδώρου 18 & Αγησάνδρου στη Μεσαιωνική Πόλη. 2. Ζέζιου Άγγελου παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση 2 τραπεζοκαθισμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο κατάστημα επί της οδού Ερμού 83 στη Μεσαιωνική Πόλη. 3. Βασιλάκη Μιχαήλ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 7-9 στη Μεσαιωνική Πόλη. 4. Παπαθανασίου - Χατζηγιώργη για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Κωνστάντζου Ευθυμία για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Μειοψήφισε ο Κος Κούντρας. Παρών δήλωσαν ο Κος Κλούβας και ο Κος Ευστρατίου. 2. Ατσαίδη Τσαμπίκου για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου 4β (Μιλτιάδου) στη Μεσαιωνική Πόλη. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Δ. Παραπέμπει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τις δικές τις ενέργειες. Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 135/2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος Β) Εγκρίνει την υπ αριθ. 135/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1.Δημητρίου Ζαννή για το κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη δικαιούται 4,90 τμ κοινόχρηστο χώρο, ενώ στο κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους 30 στο οποίο δεν έχει δοθεί εγκεκριμένος κ.χ. 2.Νικολέττου Mιχ. και Σία O.E. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς. 3.Mαλούτση Ιωάννη & Σια Ο.Ε για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 εντός της Ν. Αγοράς. 4.Μπαλασκά Σοφίας για προσωρινή παραχώρηση- μετατόπιση κ.χ. 9τμ. στην πλατεία Δωριέως με τον όρο ο κ.χ. των 9τμ. στον οποίο θα μετατοπισθεί από την αρχική θέση που της έχει δοθεί, θα

18 επιστραφεί στην αρχική διαμόρφωση που έχει εγκριθεί με την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/61370/1890/ απόφαση του ΥΠΠΟΤ, εφ όσον το κατάστημα επαναλειτουργήσει. 5.Δανεήλα Γεώργιου- Παγουλάτου, για τροποποίηση του κανονισμού των κ.χ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς. 6.Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Ευδήμου 6 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. 7.Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Πρωτογένους 3 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1.Ξύππα Αννας παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστημα επί της οδού Πολυδώρου 18 & Αγησάνδρου στη Μεσαιωνική Πόλη. 2.Ζέζιου Άγγελου παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση 2 τραπεζοκαθισμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο κατάστημα επί της οδού Ερμού 83 στη Μεσαιωνική Πόλη. 3.Βασιλάκη Μιχαήλ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 7-9 στη Μεσαιωνική Πόλη. 4.Παπαθανασίου - Χατζηγιώργη για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1.Κωνστάντζου Ευθυμία για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Μειοψήφισε ο Κος Κούντρας. Παρών δήλωσαν ο Κος Κλούβας και ο Κος Ευστρατίου. 2.Ατσαίδη Τσαμπίκου για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου 4β (Μιλτιάδου) στη Μεσαιωνική Πόλη. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Γ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 71 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-Ν4Δ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 139/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθ. 19/2012 της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 139/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 8 ο : «Τροποποίηση της υπ αριθ 19/2012 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε το Συμβούλιο πως πρέπει να γίνει ορθή επανάληψη της υπ αρ. 19 απόφασης που πάρθηκε στις 23/1/2012. Συγκεκριμένα πως πρέπει να διευκρινιστούν οι ακριβείς θέσεις που χωροθετήθηκαν στο Μανδράκι απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ για ξηρούς καρπούς καλαμπόκι και παγωτά αναψυκτικά, ως εξής: α) Η πρώτη θέση είναι από τον Ευαγγελισμό μεταξύ του 1 ου και 2 ου παρτεριού (απέναντι από το Ταχυδρομείο), β) μετά από 3 παρτέρια η δεύτερη θέση (απέναντι από το Δικαστήριο) και γ) μετά από άλλα τρία παρτέρια η τρίτη θέση (στον τρούλλο απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ). Στη συνέχεια αναφέρει πως δεν γνωρίζανε ότι απαγορεύεται να γίνει δερματοστιξία σε υπαίθριο χώρο λόγω του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με την προυγούμενη απόφαση είχαν χωροθετηθεί 2 θέσεις, 1 στην Πλατεία Μουσείου και 1 στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την τροποποίηση της υπ αρ. 19/2012 απόφασης ως εξής:

19 1. Οι θέσεις που χωροθετήθηκαν στο Μανδράκι απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ για ξηρούς καρπούς καλαμπόκι και παγωτά αναψυκτικά, συγκεκριμένα είναι: α) Η πρώτη θέση από τον Ευαγγελισμό μεταξύ του 1 ου και 2 ου παρτεριού (απέναντι από το Ταχυδρομείο), β) Η δεύτερη θέση μετά από 3 παρτέρια, απέναντι από το Δικαστήριο και γ) Η τρίτη θέση μετά από άλλα τρία παρτέρια, στον τρούλλο απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ. 2. Καταργούνται οι 2 θέσεις που είχαν χωροθετηθεί για δερματοστιξία, στην Πλατεία Μουσείου και στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, λόγω του υγειονομικού ενδιαφέροντος του αντικειμένου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. Β) Εγκρίνει την υπ αριθ. 139/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με την οποία τροποποιεί την υπ αριθ. 19/2012 απόφαση του ως εξής: 1. Στο σημείο που αναφέρεται στην χωροθέτηση στο Μανδράκι τριών (3) θέσεων απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ για ξηρούς καρπούς καλαμπόκι και παγωτά αναψυκτικά, συγκεκριμενοποιώντας τις θέσεις προστίθενται τα παρακάτω: α) Η πρώτη θέση χωροθετείται από τον Ευαγγελισμό μεταξύ του 1 ου και 2 ου παρτεριού (απέναντι από το Ταχυδρομείο), β) Η δεύτερη θέση χωροθετείται μετά από 3 παρτέρια, απέναντι από το Δικαστήριο και γ) Η τρίτη θέση χωροθετείται μετά από άλλα τρία παρτέρια, στον τρούλλο απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ. 2. Καταργούνται οι 2 θέσεις που είχαν χωροθετηθεί για δερματοστιξία, στην Πλατεία Μουσείου και στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, λόγω του υγειονομικού ενδιαφέροντος του αντικειμένου. Γ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 72 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΝΕΞ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 153/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 153/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 19 ο Ε.Η./Δ. «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης). Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ.κορεσκόβ Δημήτρη, με αρ. πρωτ.2/42098/ για παραχώρηση κ.χ πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 36 α & Απολλωνίου στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά (σχεδ. 14) 2. Επανεξετάζοντας το αίτημα των κ. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. & ΣΤΑΜ. ΟΕ κατόπιν και της νέας αναλυτικής αίτησης τους με αρ. πρωτ. 2/53040/ για παραχώρηση κ.χ και τοποθέτηση

20 τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο της πλατείας Αρίωνος (κάτω από τον φίκο μπένζαμιν) που αφορά στο κατάστημα επί της οδού Αρίωνος 4 και στο νέο κατάστημα στην Αρίωνος 2-3 στη Μεσαιωνική Πόλη, η υπηρεσία βάσει και της προηγούμενης εισήγησης μας και της ομόφωνης έγκρισής της από την Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την με αρ. 33/2012 απόφαση, έβλεπε θετικά την πιθανή οριοθέτηση περιορισμένου χώρου επί της πλατείας και γύρω από το υφιστάμενο δένδρο. Κατόπιν και της θετικής γνωμοδότησης της 4 ης ΕΒΑ με το με αρ. πρωτ. 2789/ έγγραφο της, αλλά και της προφορικής γνωμοδότησης του αρμόδιου μηχανικού για την Πολεοδομική μελέτη της Μ.Π. κ. Γ. Παπαχριστοδούλου, ο οποίος δεν θεωρεί απαγορευτική την τοποθέτηση μόνο τραπεζοκαθισμάτων πέραν των ορίων της εμπορικής ζώνης, επαναφέρουμε το θέμα στην επιτροπή, προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση. (σχεδ. 15) 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Χρυσάνθης Σιγάλα με αρ. πρωτ / , για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επι της οδού Ερμού 8 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε θετικά για 4,3 τ.μ. (σχεδ. 16) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Χρυσάνθη Σιγάλα για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επι της οδού Ερμού 8 στη Μεσαιωνική Πόλη, για παραχώρηση 4,3 τ.μ. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Κορεσκόβ Δημήτρη για παραχώρηση κ.χ πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 36 α & Απολλωνίου στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. & ΣΤΑΜ. ΟΕ για παραχώρηση κ.χ και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο της πλατείας Αρίωνος (κάτω από τον φίκο μπένζαμιν) που αφορά στο κατάστημα επί της οδού Αρίωνος 4 και στο νέο κατάστημα στην Αρίωνος 2-3 στη Μεσαιωνική Πόλη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 2) Εγκρίνει την υπ αριθ. 153/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Χρυσάνθη Σιγάλα για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επι της οδού Ερμού 8 στη Μεσαιωνική Πόλη, για παραχώρηση 4,3 τ.μ. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Κορεσκόβ Δημήτρη για παραχώρηση κ.χ πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 36 α & Απολλωνίου στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. & ΣΤΑΜ. ΟΕ για παραχώρηση κ.χ και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο της πλατείας Αρίωνος (κάτω από τον φίκο μπένζαμιν) που αφορά στο κατάστημα επί της οδού Αρίωνος 4 και στο νέο κατάστημα στην Αρίωνος 2-3 στη Μεσαιωνική Πόλη.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα