Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/57881/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 5) Λυμουράς Παναγιώτης -Μέλος 6) Συκόφυλλος Μιχαήλ- Μέλος 7) Παναή Ευαγγελία- Μέλος 8) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος 9) Κρεμαστινού Λίτσα Αντιδήμαρχος Αναπλ/κο μέλος στη θέση του κ. Καρίκη Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος Αρ. αποφ. 58 / ΑΔΑ: Β4ΛΕΩ1Ρ-8ΜΛ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ στην Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 10/52358/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καμείρου με το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/46605/2012 αίτηση της ενδιαφερομένης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6) Την υπ αριθ. 3/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πλατανίων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ στην κ. ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ στην Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (εντός οικισμού). Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου.

2 Αρ. αποφ. 59 / ΑΔΑ: Β4ΛΕΩ1Ρ-Κ0Ξ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην «ΧΑΡΙΣΗ ΧΡ.- ΧΑΡΙΣΗ Ι. ΟΕ» στην Τοπική Κοινότητα ΦΑΝΩΝ Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 10/52475/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καμείρου με το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/50515/2012 αίτηση των ενδιαφερομένων για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6) Την υπ αριθ. 6/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φανών Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ στην «ΧΑΡΙΣΗ ΧΡ.- ΧΑΡΙΣΗ Ι. ΟΕ» στην Τοπική Κοινότητα Φανών. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου. Αρ. αποφ. 60 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4Λ3Ω1Ρ-152 Αίτημα της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. ΟΕ για επανεξέταση και ακύρωση της υπ αριθ. 3/2011απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/53142/2012 αίτηση της ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. ΟΕ για επανεξέταση και ακύρωση της υπ αριθ. 3/2011απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει ως εξής: Αίτημα επανεξέτασης της υπ αριθμ. 03/ Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.-ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. Ο.Ε.», που εδρεύει στην Παλαιά Πόλη της Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπουμένης Κοινοποιούμενη: 1. Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Σαββή Εμμανουήλ 2.Δημοτική Αστυνομία, Τμήμα Καταστημάτων Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτό το αίτημά μου για επανεξέταση της υπ αριθμ. 03/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, με την οποία είχε αποφασισθεί η ανάκληση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματός μας μέχρι συμμορφώσεως.

3 Συγκεκριμένα, η απόφαση είχε ληφθεί δεδομένου ότι είχε βεβαιωθεί μία παράβαση, που αφορούσε την ανάπτυξη 80 καθισμάτων αντί 66, που προβλέπει η άδεια του καταστήματός μας, και τη λειτουργία μουσικής άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής. Με αυτό το ιστορικό είχαμε απευθυνθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο μας χορήγησε προσωρινή διαταγή, δυνάμει της οποίας δεν εκτελέστηκε αρχικά η προσβαλλομένη απόφαση. Ωστόσο, και χωρίς να γίνει περαιτέρω έλεγχος, η απόφαση που εκδόθηκε εκ των υστέρων και συγκεκριμένα η υπ αριθμ. 90/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απέρριψε το σχετικό αίτημά μας, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρξε έγγραφο συμμόρφωσης και δεν είχε εκδοθεί άδεια μουσικής. Είναι προφανές, ότι εσφαλμένα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου προέβη στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, καθώς και έχουμε συμμορφωθεί πλήρως, αφού αφενός προσκομίσαμε σχετικό έγγραφο του Τμήματος Υγείας, της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι «ο αριθμός των καθισμάτων είναι ο προβλεπόμενος που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αφετέρου δεν έχει βεβαιωθεί καμία παράβαση για το κατάστημά μας και επιπλέον εκδόθηκε και η άδεια μουσικής και συγκεκριμένα η υπ αριθμ. 298/2011. Τέλος, όπως έχει καταστεί γνωστό στην Επιτροπή Σας, κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως του Νομικού Σας Συμβούλου, δυνάμει του Ν.4043/2012 τα συγκεκριμένα αδικήματα έχουν παραγραφεί και έχουν τεθεί στο αρχείο, γεγονός που ισοδυναμεί με αθώωση των κατηγορουμένων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ Να κάνετε δεκτό το αίτημα για επανεξέταση της υπ αριθμ. 03/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου αυτή να ακυρωθεί καθώς έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Σας. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας κ. Αναστασία Παπανικολάου η οποία ανέπτυξε προφορικά τα όσα αναφέρονται στην αίτηση και προσκόμισε το ΑΠ 15519/ έγγραφο του Τμήματος Υγείας στο οποίο αναφέρεται ότι δεν ισχύει το άρθρο 6 παρ. 5 της ΑΙΒ/8577/83 υγειονομικής Διάταξης, διότι μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος είναι ο προβλεπόμενος από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Αυτή τη στιγμή υπάρχει απορριπτική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και απόφαση σφράγισης. Απαντώντας η κ. Παπανικολάου είπε ότι η απόφαση του Διοικητικού αναφέρει ότι δεν έχει προβεί σε πλήρη συμμόρφωση γιατί δεν προσκόμισαν κάποιο έγγραφο της Δνσης Υγείας και επίσης δεν προσκόμισαν άδεια μουσικής. Αυτά και τα δύο υπήρχαν διότι εγώ έχω από το 2010 δηλ. από την ημερομηνία που βεβαιώθηκε η παράβαση προσκόμισα το ανωτέρω έγγραφο και επιπλέον υπήρχε άδεια μουσικής. Προφανώς εκ παραδρομής δεν τέθησαν υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Επιπλέον έχουν παραγραφεί και ζητούμε την ακύρωση της εν λόγω απόφασης. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η αίτηση σας μπορεί να θεωρηθεί ως αίτηση θεραπείας και η απόφαση της Επιτροπής δεν μπορεί να έρθει σε αντίθεση με την απόφαση του Πρωτοδικείου. Και αν έρθει ως αίτηση θεραπείας αφού έχει συμμορφωθεί και η Επιτροπή στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης μπορεί να αποφασίσει ανάλογα δεδομένου ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, με νόμο μεταγενέστερο νόμο από την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν λοιπόν θεωρηθεί αίτηση θεραπείας η σημερινή αίτησης σας, μπορεί να αποφασίσει ανάλογα η Επιτροπή αφού έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Σας επισημαίνω ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέχρι την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων μπορεί να περάσουν 3-4 χρόνια οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που δεν μπορούν να προσφέρουν τα δικαστήρια καλείστε μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης να το προσφέρετε εσείς προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο επιχειρηματίας και να μη ταλαιπωρείται. Έχουμε λοιπόν ένα διοικούμενο που απορρίφτηκε η αίτηση αναστολής μιας απόφασης της Επιτροπής που ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του καταστήματος μέχρι συμμορφώσεως. Επομένως δεν είναι οριστική αφαίρεση της άδειας. Έρχεται λοιπόν ο0 διοικούμενος δια της πληρεξουσίου δικηγόρου του και λέει ότι θέλω να αποκαταστήσετε την αδικία αφού έχω συμμορφωθεί και να μην περιμένετε μετά από 4-5 χρόνια αφού και τα αδικήματα για τα οποία ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση έχουν παραγραφεί. ΦΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Σε συνέχεια των όσων μας ανέφερε ο κ. Στρατής και κατ ορθού χαρακτηρισμό της αιτήσεως ως αίτηση θεραπείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπό το πρίσμα της αρχής της χρηστής διοικήσεως, και με έδραση πάνω στην αρχή αυτή, να γίνει δεκτή ως

4 αίτηση θεραπείας και επειδή νομίμως τίθεται το θέμα της παραγραφής, να γίνει δεκτή. Θα πρέπει όμως ο αιτών εν προκειμένω, γιατί με την τελευταία τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ακόμη και ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί να θεραπευθεί κάποια αοριστία, Μπορεί λοιπόν ο ίδιος ο αιτών να διευκρινίσει και να πεί ότι η εν λόγω αίτηση έρχεται ως αίτηση θεραπείας. Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Παπανικολάου δηλώνει στην Επιτροπή ότι η εν λόγω αίτηση έρχεται ως αίτηση θεραπείας διευκρινίζοντας ότι η απόφαση της Επιτροπής δεν έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αφού αυτή έχει να κάνει με την αναστολή εκτελέσεως. Το Διοικητικό δεν απεφάνθη για την ακύρωση ή μη της απόφασης και για το αν είναι νόμιμη ή όχι. Επομένως δεν υπάρχει καμμία αντίφαση. Εξ άλλου η συμμόρφωση προκύπτει πέρα από το προσκομιζόμενο έγγραφο του Υγιειονομείου, και από το γεγονός ότι δεν έχει βεβαιωθεί καμμία άλλη παράβαση. ΦΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Εγώ έχω να πώ και αυτά θα πώ σήμερα στον εισαγγελέα που έχω να δώσω μια κατάθεση ότι πρέπει να υπάρχει ένας θεσμικός απρόσωπος κανόνας. Θεωρώ ότι γι αυτό το λόγο θεσμοθέτησε ο νομοθέτης την Επιτροπή, υπάρχουν πολλά τρωτά που θέλουνε συμπλήρωση, βελτίωση, αλλά ο νόμος είναι να μην θίγεται η νομιμότητα και η αρχή της χρηστής διοίκησης. Δη. Ένας πολίτης, ένας επιχειρηματίας ειδικά στις δύσκολες συνθήκες, να μην μπλέξει στο θέμα της γραφειοκρατίας της αναβλητικότητας, της αργής απονομής της δικαιοσύνης. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧ. Τάσσομαι υπέρ της ανάκλησης της απόφασης και να μην ανακληθεί η άδεια. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, την αίτηση θεραπείας των ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κάνει δεκτή την αίτηση θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.- ΣΚΙΑΔΑΣ Κ. Ο.Ε.», και ανακαλεί την υπ αριθ. 03/ απόφαση της. Αρ. αποφ. 61 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΑΙΩ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 17/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στον κ. ΠΑΤΣΑΗ ΜΙΧΑΗΛ. (Έγγραφο Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών ΑΠ 2/53557/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/53557/ ) έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Αποστολή Εισήγησης-Τεχνικής Έκθεσης ΣΧΕΤ : Την με αριθμ πρωτ 2/ αίτηση του γραφείου γενικού Τουρισμού «Πατσάης Μιχαήλ» Σας αποστέλλουμε, την Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η υπηρεσία μας μαζί με την απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, που αφορά στην χορήγηση βεβαίωσης για 1. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής, 2. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 3. και, τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων, στο γραφείο γενικού τουρισμού «Experience travel» και παρακαλούμε να εντάξετε το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση- μελέτη, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την υπηρεσία μας, η οποία πρόκειται να χορηγήσει βεβαίωση για; 1. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής 2. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

5 3. τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων. των τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου OPEN BUS, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2190/ ) που τροποποίησε την ΚΥΑ 22212/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά στις «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων», προκειμένου να δοθεί η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου. Στην Παρούσα αίτηση του πρακτορείου γενικού τουρισμού «Πατσάης Μιχαήλ» με αρ. πρωτ. 2/34016/ αιτείται η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία του τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, για την Δημοτική Κοινότητα Λίνδου και την διαδρομή Πεύκων- Λίνδου. H αφετηρία σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη είναι στο κέντρο της περιοχής Πεύκων. Οι προβλεπόμενες στάσεις είναι; 1. Κέντρο περιοχής Πεύκων (Αφετηρία) 2. Hotel Pefkos Beach 3. Ξενοδοχείο Δημήτρης 4. Hotel Lindos Memories στην Ψάλτο 5. Lindos Reception 6. Κράνα 7. Αμφιθέατρο 8. Lardos Επιστροφή με την ίδια διαδρομή και στάσεις 9. Lardos Bay (Αφετηρία) Η υπηρεσία μας έστειλε το αίτημα στην Δημοτική Κοινότητα Λίνδου προκειμένου να γνωματεύσει επί του συγκεκριμένου θέματος. Στην συνέχεια με ομόφωνη απόφαση τα μέλη του συμβουλίου λαμβάνοντας υπ όψη: Α. Την κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής Β. Τις συχνές στάσεις που εκτελεί Γ. Την ανταγωνιστικότητα που θα μπορούσε να επιφέρει σε μια αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου, έλαβε την απόφαση να μην εγκρίνει το αίτημα του Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Πατσάης Μιχαήλ». Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπ όψη την γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου παρακαλούμε να γνωματεύσετε επί του παρόντος θέματος. Η Συντάξασα Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως κατωτέρω: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την με αριθμό 17/2012 ομόφωνα αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Την έγκριση της υπ αριθ. 17/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στον κ. ΠΑΤΣΑΗ ΜΙΧΑΗΛ. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 62 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΘΨΙ Περίληψη

6 Έγκριση α)της υπ αριθ. 14/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και β) της υπ αριθ. 8/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισμού Experience Travel. (Έγγραφο Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών ΑΠ 2/53587/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/53557/ ) έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Αποστολή Εισήγησης-Τεχνικής Έκθεσης ΣΧΕΤ : Την με αριθμ πρωτ. 2/161332/ αίτηση του γραφείου γενικού τουρισμού «Experience travel». Σας αποστέλλουμε, την Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η υπηρεσία μας μαζί με την απόφαση αρ. 8/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου και την απόφαση αρ. 4/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου που αφορά στην χορήγηση βεβαίωσης για 4. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής, 5. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 6. και, τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων, στο γραφείο γενικού τουρισμού «Experience travel». Παρακαλούμε να εντάξετε το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να αποφασίσετε σχετικά. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός κατωτέρω: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση- μελέτη, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την υπηρεσία μας, η οποία πρόκειται να χορηγήσει βεβαίωση για; 4. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής 5. ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 6. τον καθορισμό χώρου αφετηρίας και των σημείων των στάσεων. των τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου OPEN BUS, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2190/ ) που τροποποίησε την ΚΥΑ 22212/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά στις «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων», προκειμένου να δοθεί η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου. Στην Παρούσα αίτηση του πρακτορείου γενικού τουρισμού«experience travel» με αρ. πρωτ. 2/161332/ αιτείται η έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία του τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, για τις Δημοτικές Κοινότητες Λάρδου και Λίνδου και την διαδρομή Λάρδου-Πεύκων- Λίνδου Βληχών. H αφετηρία σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη είναι στο ξενοδοχείο Lardos Bay και ακολουθεί την διαδρομή για Πεύκους με αναστροφή στην πλατεία στο Finas, Λίνδο, Βληχά, Πυλώνα, Λάρδος και τερματική στάση στο Lardos Bay. Οι προβλεπόμενες στάεις είναι; 10. Lardos Bay (Αφετηρία) 11. Super Market Stamatia 12. Lindos Princess

7 13. Bel Mar 14. Flora Hotel 15. Sunrise 16. Ilission 17. Palm Bay 18. Palas Super Market 19. Nefeli 20. Finas 21. Ziakis 22. Vila di Lindos 23. Mitsis 24. Lindos Reception 25. Krana 26. Φωτογραφίες Panorama 27. Lindos Mare 28. Lindos Vlicha 29. Lindos Royal 30. Pilona 31. Lardos 32. Lardos Bay (Αφετηρία) Η υπηρεσία μας έστειλε το αίτημα στην Δημοτική Κοινότητα Λάρδου και στην Δημοτική Κοινότητα Λίνδου προκειμένου να γνωματεύσουν επί του συγκεκριμένου θέματος. Στην συνέχεια με ομόφωνη απόφαση τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου λαμβάνοντας υπ όψη: Α. Την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής Β. Την οικονομική ζημιά των ντόπιων επαγγελματιών Γ. Την προχειρότητα της αίτησης, στην οποία δεν αναφέρονται, το αντίτιμο της διαδρομής, καθώς τις μέρες και τις ώρες της διαδρομής, έλαβαν την απόφαση να μην δοθεί η σύμφωνη γνώμη, όσον αφορά στο περιεχόμενο της αίτησης. Και τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου λαμβάνοντας υπ όψη: Α. Την κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής Β. Τις συχνές στάσεις που εκτελεί Γ. Την ανταγωνιστικότητα που θα μπορούσε να επιφέρει σε μια αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου, Έλαβαν την απόφαση να μην εγκρίνουν το αίτημα του Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Experience travel». Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπ όψη την γνώμη των Δημοτικών Κοινοτήτων, παρακαλούμε να γνωματεύσετε επί του παρόντος θέματος. Ρόδος Η Συντάξασα Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης τις ομόφωνα αρνητικές αποφάσεις α) υπ αριθ. 14/ του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και β) υπ αριθ. 8/ του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για μη έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισμού Experience Travel. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

8 Α) Την έγκριση της α) υπ αριθ. 14/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και β) της υπ αριθ. 8/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για μη έγκριση χορήγησης βατότητος και ειδικής διαδρομής κλπ. τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισμού Experience Travel. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 63 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-Γ7Η Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 4/ απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου στον κ. ΣΑΒΒΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. (Έγγραφο Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών ΑΠ 2/53583/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/53583/ έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: Αποστολή Εισήγησης-Τεχνικής Έκθεσης ΣΧΕΤ : 1.την με αριθμ πρωτ. 7/36976/1467/ αίτηση του Σαββιού Εμμανουήλ» 2.το με αριθμ. πρωτ. 2/40056/ έγγραφο της υπηρεσίας μας Σας αποστέλλουμε, την Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η υπηρεσία μας μαζί με την απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, που αφορά στην χορήγηση βεβαίωσης βατότητας οδού, στο γραφείο Γενικού Τουρισμού «Σαββιού Εμμανουήλ» για την δρομολόγηση Τουριστικού Τραίνου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού. Παρακαλώ να εντάξετε το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να αποφασίσετε σχετικά. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός κατωτέρω: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην υπ αριθμ. 7/36976/ αίτηση του Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού «Σαββιού Εμμανουήλ». Η ως άνω εταιρεία με την βεβαίωση περί 1.της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.και του καθορισμού του χώρου αφετηρίας,,που θα εκδώσει η υπηρεσία μας, προτίθεται να ζητήσει από τον ΕΟΤ την έγκριση ειδικής διαδρομής για την θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού. σύμφωνα με τον Ν2636/1998 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Όπως προκύπτει από το συνημμένο τοπογραφικό, αλλά και από την επί τόπου αυτοψία της υπηρεσίας μας, η διαδρομή που θα εκτελεί θα είναι από το Ξενοδοχείο Kalithea Mare όπου θα έχει και αφετηρία, στο Ξενοδοχείο Paradise, στο Ξενοδοχείο Eden Rock, στο Ξενοδοχείο Sun Wing και στην συνέχεια στο χωριό Κοσκινού όπου θα κάνει στάση για 2 ώρες και θα συνεχίζει το αντίστροφο δρομολόγιο για τα αντίστοιχα Ξενοδοχεία.

9 Η αφετηρία που αιτείται η εταιρεία βρίσκεται έξω από το Ξενοδοχείο Kalithea Mare, στο πλάτωμα που υπάρχει και δεν σταθμεύουν λεωφορεία και ΤΑΧΙ και απέχει από την στάση αυτών, όπως ορίζει η νομοθεσία πάνω από 15 μέτρα. Η βατότητα της οδού κυκλοφορίας των εν λόγω τραίνων είναι καλή και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Αν λάβουμε υπ όψη μας ότι καθημερινά στον αυτό δρόμο κινούνται αρκετά αυτοκίνητα. Εν κατακλείδι μετά την αυτοψία της υπηρεσίας,διαπιστώθηκε ότι, η διαδρομή αυτή έχει σχετικά καλή βατότητα της οδού κυκλοφορίας, έχει συνολικό μήκος διαδρομής 8χλμ. και αφετηρία έξω από το Ξενοδοχείο Kalithea Mare. Η Συντάξασα Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου ο οποίος είπε ότι αν και είναι θετική η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, εκείνος εισηγείται αρνητικά διότι οι στάσεις που προβλέπει να κάνει δεν έχει σχέση με ξενάγηση τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά λειτουργεί ως εταιρεία που εκτελεί δρομολόγια. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Η άποψή μας είναι να γίνει δεκτή η απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου είπε για να καταδειχθεί ότι σεβόμαστε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημ. Συμβούλιο χωρίς απόφαση και εκεί να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Και επειδή ο νόμος προβλέπει η ξενάγηση και η διαδρομή να παρουσιάζει αρχαιολογικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν σέβομαι την άποψη του Τοπικού γιαυτό λέω να συζητητθεί απ ευθείας στο Δημ. Συμβούλιο χωρίς να παρθεί απόφαση από την Ε.Π.Ζ. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Επειδή αυτό που λέγεται Καλλικράτης, όπως είπα πολλές φορές στο παρελθόν αποτελεί την ταφόπλακα των χωριών μας και αυτό που απομάκρυνε τον πολίτη από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων ακόμα και των πιο απλών, και επειδή έχουν αποδυναμωθεί και απονευρωθεί σε εγκληματικό βαθμό τα τοπικά συμβούλια, με άμεσο αντίκτυπο σε κάθε τομέα της ζωής των κατοίκων των χωριών και επειδή θεωρώ ότι δεν μπορούν να ισχύσουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, σε άλλα τοπικά συμβούλια που έχουν ομόφωνες αποφάσεις να συντασσόμαστε και σε άλλα όχι. Πρέπει κάθε ψήφος μας να λειτουργεί ενισχυτικά στο ρόλο των τοπικών συμβουλίων, γιαυτό και μόνο το λόγο συντάσσομαι αναφανδόν υπέρ της πρότασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού. Υπέρ της πρότασης του Προέδρου τάσσονται οι δημ. Σύμβουλοι 1) Χριστοδούλου 2) Μαραβέλιας 3) Κρεμαστινού 4) Αφεντούλης Υπέρ της πρότασης του Αντιπροέδρου τάσσονται οι δημ. Σύμβουλοι 1) Φλεβάρη2 2) Παναή 3) Συκόφυλλος 4) Ιδομενέας και 5) Λύμουρας. Συνεπώς με ψήφους 5 έναντι 4 περνά η πρόταση του κ. Φλεβάρη Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και την υπ αριθ. 4/ απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 4/ απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου στον κ. ΣΑΒΒΙΟΥ

10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στην περιοχή της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού, από το Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα βεβαιώσεων για: 1. της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.του καθορισμού του χώρου αφετηρίας Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 64 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-5Β5 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 11/ απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου, για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου στο Γραφείο Γεν. Τουρισμού «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ». (Έγγραφα Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών ΑΠ 2/40056/ και 2/51379/ ). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/40056/2012 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας οδού, για την θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου, της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε» ΣΧΕΤ : την με αριθμ πρωτ. 572/ αίτηση της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε» Σας αποστέλλουμε τη συνημμένη αίτηση, της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε.», που αφορά την χορήγηση για: 1. βατότητα της οδού κυκλοφορίας, 2.Το συνολικό μήκος της διαδρομής, 3. Τον καθορισμό του χώρου αφετηρίας, 4. Τον καθορισμό της στάσης ξενάγησης, καθώς και το απόσπασμα της απόφασης με αριθμ. 11/2012 της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου και παρακαλούμε να γνωματεύσετε, προκειμένου ο Δήμος να δώσει την σύμφωνη γνώμη του για τη θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην θέση «Πεταλούδες» της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, σύμφωνα με τον Ν.2636/1998, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην υπ αριθμ.572/ αίτηση της εταιρείας «Ευρωπαϊκά Ταξίδια Α.Ε.». Η ως άνω εταιρεία με την βεβαίωση περί 1.της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.του καθορισμού του χώρου αφετηρίας 4.και του καθορισμού της στάσης ξενάγησης, που θα εκδώσει η υπηρεσία μας, προτίθεται να ζητήσει από τον ΕΟΤ την έγκριση ειδικής διαδρομής για την θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην θέση «Πεταλούδες» στην δημοτική ενότητα Πεταλούδων σύμφωνα με τον Ν2636/1998 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Όπως προκύπτει από το συνημμένο τοπογραφικό, αλλά και από την επί τόπου αυτοψία της υπηρεσίας μας, η διαδρομή που θα εκτελεί θα είναι από την είσοδο της κοιλάδας μέχρι την Μονή της Καλόπετρας, όπου και θα κάνει στάση για ξενάγηση λόγω του κάλλους και του ενδιαφέροντος της Μονής και αφορά σε ένα μήκος 4.700μ.περίπου. Η αφετηρία που αιτείται η εταιρεία βρίσκεται χαμηλά στον χώρο

11 εισόδου της κοιλάδας, στο πλάτωμα που υπάρχει και σταθμεύουν ήδη τα λεωφορεία και τα ΤΑΧΙ και απέχει από αυτά, όπως ορίζει η νομοθεσία πάνω από 15 μέτρα από αυτά. Η βατότητα της οδού κυκλοφορίας των εν λόγω τραίνων είναι καλή και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Αν λάβουμε υπ όψη μας ότι καθημερινά στον αυτό δρόμο κινούνται αρκετά αυτοκίνητα, τα οποία μετά την δρομολόγηση του τραίνου θα μειωθούν αρκετά, εκτιμούμε ότι εκτός από την κυκλοφοριακή ελάφρυνση που θα επιφέρει στην περιοχή η δρομολόγηση του τραίνου, θα ωφεληθεί σημαντικά και το ευαίσθητο οικοσύστημα στην κοιλάδα. Εν κατακλείδι μετά την αυτοψία της υπηρεσίας στην κοιλάδα διαπιστώθηκε ότι, η διαδρομή αυτή έχει σχετικά καλή βατότητα της οδού κυκλοφορίας, έχει συνολικό μήκος διαδρομής 4.700μ. και αφετηρία στο πλάτωμα στην αρχή της κοιλάδας των Πεταλούδων. Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου Βασιλική Θεοχαρίδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και την υπ αριθ. 11/2012 θετική απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 11/ απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου και το αίτημα της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ» για χορήγηση από το Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών Της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου βεβαίωσης 1. της βατότητας της οδού κυκλοφορίας 2.του συνολικού μήκους διαδρομής 3.του καθορισμού του χώρου αφετηρίας 4. του καθορισμού της στάσης ξενάγησης για τη δρομολόγηση τουριστικού τρένου από την «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ» Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 65 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-5Η1 Περίληψη Αίτημα «Α. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» για ανάκληση της υπ αριθ. 92/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/57029/2012 αίτηση της «ΑΝΑΣΤΑΣΗ Δ. ΑΕ» με την οποία αιτείται την ανάκληση της υπ αριθ. 92/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της μέχρι συμμορφώσεως, λόγω αυθαιρέτων κατασκευών. Με την ανωτέρω αίτηση επίσης μας γνωστοποιεί ότι έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και σύμφωνα με το ΑΠ 3296/ έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών, σύμφωνα με την περ. 10 του άρθρου 24 του προαναφερομένου νόμου, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, για την οριστική διαγραφή των προστίμων. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος): Η τελευταία απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η σφράγιση του καταστήματος του κ. Αναστάση είναι υπ αριθ. 92/2011 με την οποία ανακλήθηκε η άδεια μέχρις συμμορφώσεως λόγω των αυθαιρέτων κατασκευών του ισογείου του καταστήματος. Επομένως

12 σήμερα καλείσθε ανεξαρτήτως των οποιοδήποτε άλλων παρατυπιών σημειωθούν στο μέλλον από υγειονομικής απόψεως, αυτά θα τα κρίνει το υγειονομείο, δεδομένου ότι έχει μπεί στη ρύθμιση του νόμου και έχει ήδη πληρώσει την πρώτη δόση και προσκομίζει την νομιμοποίηση, νομίζω ότι καλύπτεσθε να ανακαλέσετε την εν λόγω απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, την αίτηση θεραπείας των ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κάνει δεκτό το αίτημα της «ΑΝΑΣΤΑΣΗ Δ.ΑΕ» και ανακαλεί την υπ 92/2011 απόφαση της διότι η εν λόγω επιχείρηση έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και σύμφωνα με την περ. 10 του άρθρου 24 του προαναφερομένου νόμου, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, για την οριστική διαγραφή των προστίμων. Η Δημοτική Αστυνομία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήματος μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. Αρ. αποφ. 66 / ΑΔΑ: Β4ΛΤΩ1Ρ-ΜΔΗ Περίληψη Αίτημα Κοκιαντώνη Νικολάου για ανάκληση υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Κρεμαστινού εξήλθαν της αιθούσης και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/57719/2012 αίτηση του κ. Κοκιαντώνη Νικολάου με την οποία ζητά την ανάκληση της υπ αριθ. 35/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ. διότι σύμφωνα με το υπ αριθ. 2943/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχουν καθαιρεθεί οι αυθαίρετες κατασκευές στο δώμα του καταστήματος πλήν του κουβουκλίου κάλυψης της σκάλας και σύμφωνα με το οποίο δίδεται προθεσμία στον ενδιαφερόμενο εντός 45 ημερών να υποβάλει μελέτη αποκατάστασης του ακινήτου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτό. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Κοκιαντώνης ο οποίος είπε τα παρακάτω: Για το θέμα του κουβουκλίου είπα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ότι πρίν από είκοσι χρόνια που το έκανα, εσείς μου είπατε να το κάνω και μάλιστα με εγκεκριμένες προδιαγραφές. Τώρα μου λέτε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να κάνω μελέτη να βάλω δηλαδή γυαλί από πάνω και στην σκάλα να βάλω επένδυση ξύλου. Αν έχω λεφτά θα τι κάνω αν δεν έχω πές τε μου τι να κάνω; Έχω καθαιρέσει τα πάντα και έχω εφτά φορτηγά μπάζα. Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τα έχω φτιάξει ο Μηχανικός κ. Λεβάκης θα μου φτιάξει την μελέτη. Έχει συνεννοηθεί με την Αρχαιολογία τι πρέπει να κάνει. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Ο κ. Κοκιαντώνης δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να ανατρέπει αυτά που λέει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο ίδιος λέει ότι τα έχει αποκαταστήσει. Να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση για αυτά που δεν έχετε κάνει για να κατοχυρωθεί η Επιτροπή και να ανακαλέσει. Ο κ. Κοκιαντώνης προσκόμισε στην Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύτηκε να εκτελέσει εντός της προθεσμίας των 45 ημερών τα όσα αναφέρονται στο ΑΠ 2943/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

13 Την ανάκληση της υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής λόγω συμμορφώσεως. Καλείται ο κ. Κοκιαντώνης εντός της προθεσμίας που τάχθηκε με υπ αριθ. 2943/ έγγραφο της 4 ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να υποβάλει στην εν λόγω υπηρεσία μελέτη αποκατάστασης του ακινήτου σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Η Δημ. Αστυνομία να προβεί σε αποσφράγιση του καταστήματος μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. (Ο κ. Χριστοδούλου δήλωσε παρών, ενώ ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Κρεμαστινού δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης). Αρ. αποφ. 67 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΕΦΙ Περίληψη Αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Ε.Η. Ρόδου επί του πεζοδρόμου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθμού COMPACT Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αριθ. 1120/ έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που αφορά στο θέμα και έχει ως εξής: Θέμα : Αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Ε.Η. Ρόδου επί του πεζοδρόμου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθμού COMPACT Σχετικό:1120/2012 αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ Έχοντας υπόψη: 1) Την Αίτηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού παράρτημα Ρόδου ( αρ. πρωτ / δικό τους.) με την οποία ζητά την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Ν. Πλαστήρα προκειμένου να τοποθετήσει υποσταθμό COMPACT για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών του κέντρου της Πόλεως. 2) Το Δ 36 Α /1956 «Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Ρόδου» 3) Το Δ177Δ/1963 και 132Δ/1979 Περί καθορισμού όρων δόμησης Πόλεως Ρόδου 4) Το Δ 108Δ / 1965 «Τροποποίησις εις τινά οικοδομικά τετράγωνα (εμπορικό κέντρο)» 5) Το Ν.1672/1951 Άρθρο 12 περί ιδρύσεως ΔΕΗ και τον Ν. 1577/1985 άρθρο 19 «κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους» 6) Καθώς επίσης τις ανάγκες των επιχειρήσεων του κέντρου της πόλης σε ηλεκτρικά φορτία (όπως καταγράφονται από την ΔΕΗ),την οριακή επάρκεια κάλυψης αυτών και την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση που διαμορφώνεται, η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την τοποθέτηση του υποσταθμού COMPACT στον κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη με την προϋπόθεση ότι η ΔΕΗ θα φροντίσει για την έντεχνη αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν θα προκληθούν στους κοινόχρηστους χώρους( πεζοδρόμια οδοστρώματα). 7) Το παραχωρημένο κατά χρήση σε σας από τον Δήμο Ρόδου τμήμα της μερίδας Γαιών Ι-16 μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση σε υπάρχοντα υποσταθμό επί της οδού Πλαστήρα 8) Το συνημμένο απόσπασμα σχεδίου. Ο νέος υποσταθμός καταλαμβάνει 6,5 τετραγωνικά μέτρα και εξέχει του εδάφους 1,9 περίπου, τοποθετείται στον ήδη παραχωρημένο χώρο της ράμπας χαμηλότερα από το επίπεδο του πεζόδρομου. Σύμφωνα με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αυτού του τύπου οι υποσταθμοί διανομής επιλέγονται αντί των εναερίων σε κέντρα πόλεων και ήδη πυκνοδομημένες περιοχές. Έπειτα από τα παραπάνω Ζητείται: Η έγκριση εγκατάστασης υποσταθμού διανομής compact στον παραχωρημένο κατά χρήση κοινόχρηστο χώρο επί της Ν. Πλαστήρα τροποποιώντας την προηγούμενη απόφαση της επιτροπής με αρ. απ. 38/ Με την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση των συναρμόδιων Διευθύνσεων και αρμόδιων Υπηρεσιών. Επισυνάπτεται απόσπασμα σχεδίου. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου που είπε τα εξής:

14 Θα πρέπει να κάνουμε τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης που πήραμε δηλ. της 38/2012 διότι η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων στο σημείο που είπαμε να τοποθετηθεί ο υποσταθμός COMPACT της ΔΕΗ δεν συμφωνεί, γιαυτό κάναμε αυτοψία και έχουμε επιλέξει ένα σημείο που βρίσκεται πίσω από την παιδική χαρά στο ΑΚΤΑΙΟΝ, σε υπόγειο χώρο και δεν φαίνεται οπτικά και κατόπιν δια βεβαιώσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σημειώσω ότι στο σημείο εκεί υπάρχει ένα δεύτερο COMPACT της ΔΕΗ μέσα στον αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο ενώ αυτό θα βρίσκεται στη ράμπα και έχουμε πεί με την Υπηρεσία να προχωρήσει σε κάποια έργα φύτευσης για να υπάρχει πυκνότητα φυτών σε εκείνο το κομμάτι και θα υπάρχει κάποιο υπερύψωμα για λόγους ασφαλείας. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την παιδική χαρά δίπλα στο ξενοδοχείο ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ και δεν φαίνεται καθόλου. Επιπλέον ο χώρος είναι μη επισκέψιμος οπότε είναι η καλύτερη θέση για την τοποθέτηση του COMPACT. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Για το συγκεκριμένο θέμα έχω ενδιαφερθεί και είχα μια συνάντηση με τον Πρόεδρο. Το συγκεκριμένο σημείο δεν προσβάλλει ούτε την αισθητική του χώρου, ούτε θίγει κάποιο μνημείο νεώτερο ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφέροντος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Και το θέμα της ενίσχυσης της ηλεκτροδότησης της περιοχής επιλύεται και δεν επιβαρύνεται οπτικά ούτε με κανένα άλλο τρόπο το περιβάλλον. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (Η κ. Παναή δήλωσε παρούσα) Α) Εγκρίνει την εγκατάσταση υποσταθμού διανομής compact στον παραχωρημένο κατά χρήση κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ν. Πλαστήρα τροποποιώντας την προηγούμενη απόφαση της με αρ. 38/ με την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση των συναρμόδιων Διευθύνσεων και αρμόδιων Υπηρεσιών. Β) Η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων που απαιτούνται από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, να αποστείλει το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, μαζί με την παρούσα, στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. Αρ. αποφ. 68 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΜΓ2 Περίληψη Αίτημα HASSBERG CHRIS CAMILA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 2/61456/2012 αίτηση της HASSBERG CHRIS CAMILA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργία του καταστήματος της. Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Αρχείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4043/2012 λόγω παραγραφής των αδικημάτων, όπως προκύπτει με το από έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει το αίτημα της HASSBERG CHRIS CAMILA και ανακαλεί την υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της λόγω παραγραφής των αδικημάτων, όπως προκύπτει με το από έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4043/2012 και καταχώρησης της υπόθεσης στο Αρχείο. Η Δημοτική Αστυνομία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήματος μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

15 Αρ. αποφ. 69 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-1ΗΤ Περίληψη Μη εισαγωγή προς συζήτηση και λήψη απόφασης των υπ αριθ. 147 και 151/2012 αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου στην Συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου είπε ότι να μην εισαχθούν προς συζήτηση οι υπ αριθ. 147 και 151/2012 αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου διότι: α)το αντικείμενο του θέματος της υπ αριθ. 151/2012 αποφάσεως δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής β) η υπ αριθ. 147/2012 είναι άνευ αντικειμένου, διότι, ουδεμία τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων επιφέρει αφού ο παραχωρούμενος με αυτή κοινόχρηστος χώρος των 9 τ.μ. στον κ. Παπαδημητρίου, είναι ο αυτός σε μέτρα και χωροθέτηση, που παραχωρήθηκε στον ίδιο με την υπ αριθ. 134/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου, η οποία είναι σε ισχύ αφού δεν ανακλήθηκε με την υπ αριθ. 147/2012 απόφαση του αν και ζητήθηκε από την κ. Βλάχου με σχετική αίτηση της Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Δεν εισάγονται προς συζήτηση οι υπ αριθ. 147/2012 και 151/2012 αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσης. Αρ. αποφ. 70 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΑΘΝ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 135/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 135/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 4 ο : «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Δημήτρη Ζανή, με αρ. πρωτ. 2/33972/ , ενημερώνουμε ότι το κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη δικαιούται 4,90 τμ κοινόχρηστο χώρο, ενώ στο κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους 30 στο οποίο δεν έχει δοθεί εγκεκριμένος κ.χ. εισηγούμαστε θετικά βάσει του (σχεδ.1) 2. Εξετάζοντας την αίτηση των Νικολέτος Μιχ. & ΣΙΑ ΟΕ., με αρ. πρωτ. 2/39386/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 2) 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Ευθυμίας Κωνστάντζου με αρ. πρωτ. 2/41225/ για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εισηγούμαστε αρνητικά (σχεδ. 3)

16 4. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Ατσαίδη Τσαμπίκου με αρ. πρωτ. 2/120142/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου 4β (Μιλτιάδου) στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ. 4) 5. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Ξύππα Άννας με αρ. πρωτ. 2/386/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστημα επί της οδού Πολυδώρου 18 & Αγησάνδρου στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ.5) 6. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Ζέζιου Άγγελου με αρ. πρωτ. 2/47303/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση 2 τραπεζοκαθισμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο κατάστημα επί της οδού Ερμού 83 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ.6) 7. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Βασιλάκη Μιχάλη με αρ. πρωτ. 2/47478/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 7-9 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ. 7) 8. Εξετάζοντας την αίτηση των Παπαθανασίου-Χατζηγιώργη με αρ. πρωτ. 2/47476/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. (σχεδ. 8) 9. Εξετάζοντας την αίτηση των Μαλούτσης Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ., με αρ. πρωτ. 2/48029/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 εντός της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 9) 10. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Μπαλασκά Σοφίας με αρ. πρωτ. 2/52217/ για προσωρινή παραχώρηση- μετατόπιση κ.χ. 9τμ. στην πλατεία Δωριέως (σχεδ. 10), εισηγούμαστε θετικά με τον όρο ο κ.χ. των 9τμ. στον οποίο θα μετατοπισθεί από την αρχική θέση που της έχει δοθεί, θα επιστραφεί στην αρχική διαμόρφωση που έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/61370/1890/ απόφαση του ΥΠΠΟΤ, εφ όσον το κατάστημα επαναλειτουργήσει. (σχεδ.10 Α ) 11. Εξετάζοντας την αίτηση των κ. Δανεήλα Γεώργιου- Παγουλάτου, με αρ. πρωτ. 2/52214/ για τροποποίηση του κανονισμού των κ.χ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 11) 12. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Κοσκινά Δημήτρη με αρ. πρωτ. 2/34905/ , για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Ευδήμου 6 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 12) 13. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Κοσκινά Δημήτρη με αρ. πρωτ. 2/34907/ , για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Πρωτογένους 3 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 13) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Δημητρίου Ζαννή για το κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη δικαιούται 4,90 τμ κοινόχρηστο χώρο, ενώ στο κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους 30 στο οποίο δεν έχει δοθεί εγκεκριμένος κ.χ. 2. Νικολέττου Mιχ. και Σία O.E. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς.

17 3. Mαλούτση Ιωάννη & Σια Ο.Ε για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 εντός της Ν. Αγοράς. 4. Μπαλασκά Σοφίας για προσωρινή παραχώρηση- μετατόπιση κ.χ. 9τμ. στην πλατεία Δωριέως με τον όρο ο κ.χ. των 9τμ. στον οποίο θα μετατοπισθεί από την αρχική θέση που της έχει δοθεί, θα επιστραφεί στην αρχική διαμόρφωση που έχει εγκριθεί με την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/61370/1890/ απόφαση του ΥΠΠΟΤ, εφ όσον το κατάστημα επαναλειτουργήσει. 5. Δανεήλα Γεώργιου- Παγουλάτου, για τροποποίηση του κανονισμού των κ.χ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς. 6. Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Ευδήμου 6 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. 7. Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Πρωτογένους 3 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Ξύππα Αννας παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστημα επί της οδού Πολυδώρου 18 & Αγησάνδρου στη Μεσαιωνική Πόλη. 2. Ζέζιου Άγγελου παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση 2 τραπεζοκαθισμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο κατάστημα επί της οδού Ερμού 83 στη Μεσαιωνική Πόλη. 3. Βασιλάκη Μιχαήλ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 7-9 στη Μεσαιωνική Πόλη. 4. Παπαθανασίου - Χατζηγιώργη για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Κωνστάντζου Ευθυμία για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Μειοψήφισε ο Κος Κούντρας. Παρών δήλωσαν ο Κος Κλούβας και ο Κος Ευστρατίου. 2. Ατσαίδη Τσαμπίκου για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου 4β (Μιλτιάδου) στη Μεσαιωνική Πόλη. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Δ. Παραπέμπει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τις δικές τις ενέργειες. Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 135/2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος Β) Εγκρίνει την υπ αριθ. 135/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1.Δημητρίου Ζαννή για το κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη δικαιούται 4,90 τμ κοινόχρηστο χώρο, ενώ στο κατάστημα επι της πλ. Ιπποκράτους 30 στο οποίο δεν έχει δοθεί εγκεκριμένος κ.χ. 2.Νικολέττου Mιχ. και Σία O.E. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς. 3.Mαλούτση Ιωάννη & Σια Ο.Ε για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 εντός της Ν. Αγοράς. 4.Μπαλασκά Σοφίας για προσωρινή παραχώρηση- μετατόπιση κ.χ. 9τμ. στην πλατεία Δωριέως με τον όρο ο κ.χ. των 9τμ. στον οποίο θα μετατοπισθεί από την αρχική θέση που της έχει δοθεί, θα

18 επιστραφεί στην αρχική διαμόρφωση που έχει εγκριθεί με την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/61370/1890/ απόφαση του ΥΠΠΟΤ, εφ όσον το κατάστημα επαναλειτουργήσει. 5.Δανεήλα Γεώργιου- Παγουλάτου, για τροποποίηση του κανονισμού των κ.χ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα εντός της Ν. Αγοράς. 6.Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Ευδήμου 6 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. 7.Κοσκινά Δημητρίου για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Πρωτογένους 3 στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τουριστικών ειδών. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1.Ξύππα Αννας παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστημα επί της οδού Πολυδώρου 18 & Αγησάνδρου στη Μεσαιωνική Πόλη. 2.Ζέζιου Άγγελου παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση 2 τραπεζοκαθισμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο κατάστημα επί της οδού Ερμού 83 στη Μεσαιωνική Πόλη. 3.Βασιλάκη Μιχαήλ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 7-9 στη Μεσαιωνική Πόλη. 4.Παπαθανασίου - Χατζηγιώργη για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1.Κωνστάντζου Ευθυμία για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Μειοψήφισε ο Κος Κούντρας. Παρών δήλωσαν ο Κος Κλούβας και ο Κος Ευστρατίου. 2.Ατσαίδη Τσαμπίκου για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου 4β (Μιλτιάδου) στη Μεσαιωνική Πόλη. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Γ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 71 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-Ν4Δ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 139/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθ. 19/2012 της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 139/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 8 ο : «Τροποποίηση της υπ αριθ 19/2012 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε το Συμβούλιο πως πρέπει να γίνει ορθή επανάληψη της υπ αρ. 19 απόφασης που πάρθηκε στις 23/1/2012. Συγκεκριμένα πως πρέπει να διευκρινιστούν οι ακριβείς θέσεις που χωροθετήθηκαν στο Μανδράκι απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ για ξηρούς καρπούς καλαμπόκι και παγωτά αναψυκτικά, ως εξής: α) Η πρώτη θέση είναι από τον Ευαγγελισμό μεταξύ του 1 ου και 2 ου παρτεριού (απέναντι από το Ταχυδρομείο), β) μετά από 3 παρτέρια η δεύτερη θέση (απέναντι από το Δικαστήριο) και γ) μετά από άλλα τρία παρτέρια η τρίτη θέση (στον τρούλλο απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ). Στη συνέχεια αναφέρει πως δεν γνωρίζανε ότι απαγορεύεται να γίνει δερματοστιξία σε υπαίθριο χώρο λόγω του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με την προυγούμενη απόφαση είχαν χωροθετηθεί 2 θέσεις, 1 στην Πλατεία Μουσείου και 1 στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την τροποποίηση της υπ αρ. 19/2012 απόφασης ως εξής:

19 1. Οι θέσεις που χωροθετήθηκαν στο Μανδράκι απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ για ξηρούς καρπούς καλαμπόκι και παγωτά αναψυκτικά, συγκεκριμένα είναι: α) Η πρώτη θέση από τον Ευαγγελισμό μεταξύ του 1 ου και 2 ου παρτεριού (απέναντι από το Ταχυδρομείο), β) Η δεύτερη θέση μετά από 3 παρτέρια, απέναντι από το Δικαστήριο και γ) Η τρίτη θέση μετά από άλλα τρία παρτέρια, στον τρούλλο απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ. 2. Καταργούνται οι 2 θέσεις που είχαν χωροθετηθεί για δερματοστιξία, στην Πλατεία Μουσείου και στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, λόγω του υγειονομικού ενδιαφέροντος του αντικειμένου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. Β) Εγκρίνει την υπ αριθ. 139/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με την οποία τροποποιεί την υπ αριθ. 19/2012 απόφαση του ως εξής: 1. Στο σημείο που αναφέρεται στην χωροθέτηση στο Μανδράκι τριών (3) θέσεων απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ για ξηρούς καρπούς καλαμπόκι και παγωτά αναψυκτικά, συγκεκριμενοποιώντας τις θέσεις προστίθενται τα παρακάτω: α) Η πρώτη θέση χωροθετείται από τον Ευαγγελισμό μεταξύ του 1 ου και 2 ου παρτεριού (απέναντι από το Ταχυδρομείο), β) Η δεύτερη θέση χωροθετείται μετά από 3 παρτέρια, απέναντι από το Δικαστήριο και γ) Η τρίτη θέση χωροθετείται μετά από άλλα τρία παρτέρια, στον τρούλλο απέναντι από το ΑΚΤΑΙΟΝ. 2. Καταργούνται οι 2 θέσεις που είχαν χωροθετηθεί για δερματοστιξία, στην Πλατεία Μουσείου και στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, λόγω του υγειονομικού ενδιαφέροντος του αντικειμένου. Γ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 72 / ΑΔΑ: Β4Λ0Ω1Ρ-ΝΕΞ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 153/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 153/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 19 ο Ε.Η./Δ. «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης). Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ.κορεσκόβ Δημήτρη, με αρ. πρωτ.2/42098/ για παραχώρηση κ.χ πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 36 α & Απολλωνίου στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά (σχεδ. 14) 2. Επανεξετάζοντας το αίτημα των κ. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. & ΣΤΑΜ. ΟΕ κατόπιν και της νέας αναλυτικής αίτησης τους με αρ. πρωτ. 2/53040/ για παραχώρηση κ.χ και τοποθέτηση

20 τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο της πλατείας Αρίωνος (κάτω από τον φίκο μπένζαμιν) που αφορά στο κατάστημα επί της οδού Αρίωνος 4 και στο νέο κατάστημα στην Αρίωνος 2-3 στη Μεσαιωνική Πόλη, η υπηρεσία βάσει και της προηγούμενης εισήγησης μας και της ομόφωνης έγκρισής της από την Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την με αρ. 33/2012 απόφαση, έβλεπε θετικά την πιθανή οριοθέτηση περιορισμένου χώρου επί της πλατείας και γύρω από το υφιστάμενο δένδρο. Κατόπιν και της θετικής γνωμοδότησης της 4 ης ΕΒΑ με το με αρ. πρωτ. 2789/ έγγραφο της, αλλά και της προφορικής γνωμοδότησης του αρμόδιου μηχανικού για την Πολεοδομική μελέτη της Μ.Π. κ. Γ. Παπαχριστοδούλου, ο οποίος δεν θεωρεί απαγορευτική την τοποθέτηση μόνο τραπεζοκαθισμάτων πέραν των ορίων της εμπορικής ζώνης, επαναφέρουμε το θέμα στην επιτροπή, προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση. (σχεδ. 15) 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Χρυσάνθης Σιγάλα με αρ. πρωτ / , για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επι της οδού Ερμού 8 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε θετικά για 4,3 τ.μ. (σχεδ. 16) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Χρυσάνθη Σιγάλα για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επι της οδού Ερμού 8 στη Μεσαιωνική Πόλη, για παραχώρηση 4,3 τ.μ. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Κορεσκόβ Δημήτρη για παραχώρηση κ.χ πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 36 α & Απολλωνίου στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. & ΣΤΑΜ. ΟΕ για παραχώρηση κ.χ και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο της πλατείας Αρίωνος (κάτω από τον φίκο μπένζαμιν) που αφορά στο κατάστημα επί της οδού Αρίωνος 4 και στο νέο κατάστημα στην Αρίωνος 2-3 στη Μεσαιωνική Πόλη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 2) Εγκρίνει την υπ αριθ. 153/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Χρυσάνθη Σιγάλα για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επι της οδού Ερμού 8 στη Μεσαιωνική Πόλη, για παραχώρηση 4,3 τ.μ. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Κορεσκόβ Δημήτρη για παραχώρηση κ.χ πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ορφέως 36 α & Απολλωνίου στη Μεσαιωνική Πόλη. Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. & ΣΤΑΜ. ΟΕ για παραχώρηση κ.χ και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο της πλατείας Αρίωνος (κάτω από τον φίκο μπένζαμιν) που αφορά στο κατάστημα επί της οδού Αρίωνος 4 και στο νέο κατάστημα στην Αρίωνος 2-3 στη Μεσαιωνική Πόλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΛΩ-Β Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/31-05-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ.απόφ. 66/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 6-10-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 11566 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5202 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 854/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (8) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (8) μέλη: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 28/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 17.10.2014 της..7ης/2014.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/31.05.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 116 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21548/7-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 :

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail : council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:365/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης Συνεδρίασης την 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.30/25-11-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα