ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)"

Transcript

1 ΠΝΔΠΙΣΗΜΙ ΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΥΗΜΔΙ ΜΗΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΓΝΧΣΗΚ ΝΣΗΚΔΗΜΔΝ : ΦΤΙΚΥΗΜΔΙ ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΤ ΣΜΗΜΣ ΚΙ ΣΤ ΔΚΠ (Καθηγητές και ναπληρωτές) ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΥΛΗ /ΣΜΗΜ ΜΗ ΗΝ 9819 ΘΔ/ ΥΜΔΗ ΚΤΣΔΛ ΝΓΡΔ 1029 ΘΔ/ ΥΜΔΗ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ /ΦΔΚ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ - ΤΓΡ ΚΣΣ/ 248/ , Σ. ΝΠΓΓ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ- ΣΣΗΣΗΚ ΜΥΝΗΚ/245/ , Σ. ΝΠΓΓ ΙΣΔΛΙΓ uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/sami os.pdf uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/kouts elos.pdf ΔΙΓΙΚΣΗ Σ Υεκεία-Μορηαθές Προζοκοηώζεης ηαηηζηηθής Μεταληθής (Θεωρ/θή Καηεύζ/ζε) Κηλεηηθή Θεωρία Μορηαθές προζοκοηώζεης (Θεωρ/θή Καηεύζ/ζε) ~akoutsel/

2 ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΗΜΔΓΠΗ ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ/ ΥΛΗ/ΣΜ ΗΜ ΘΔΓΧΡΤ ΘΔΓΧΡ 5174 ΔΜΠ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΚΡΓΗΝΝ ΥΨΓΧ- ΣΔΦΝΗ ΔΜΠ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΒΘΜΙΓ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣΡΗ ΒΡΝ ΝΣ 2585 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΓΗΝΝΚΤΓ Κ ΓΗΝΝΚΤΓ Κ ΠΠΓΠΤΛ ΝΓΡΔ 1596 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΠΝΓΗΧ- Σ ΚΘΓΣ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ/ ΦΔΚ ΔΠΗΣΜ ΚΗ ΣΔΥΝΗΚ Σ ΤΛΗΚ/17/ η.ν.π.γ.γ. ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ - ΛΔΚΣΡΜΓΝΣΗ Κ ΤΛΗΚ/75/ η.γ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 683/ ΣΓ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/8 83/ ηγ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/6 46/ ΣΓ ΝΗΚΛ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ ΚΗ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/ 184/ Σγ ΠΤΛΗ ΗΝ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΕΤ ΓΜΣΡ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ λαζηόποσιος - Σδακαιής λάζηος 1556 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ Παποσηζής τηιιέας 408 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ Εηώγας Ηωάλλες ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 532/ ηγ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 52/ ΣΝΠΓΓ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 84/ ηνπγγ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 64/ ηνπγγ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 197/ ΣΓ a. tua. t ut ΙΣΔΛΙΓ ng.ntua./the_peo ple/th.theodorou ng.ntua./the_peo ple/ch.karayanni aut/index.php? st=138 aut/index.php? st=114 aut/index.php? st=112 aut/index.php? st=123 aut/index.php? st=84 aut/index.php? st=87 aut/index.php? st=57 aut/index.php? st=122 aut/index.php? st=125 ΔΙΓΙΚΣΗΣ ηαηηζηηθή Μεταληθή-Μορηαθές προζοκοηώζεης (Θεωρ/θή Τποιογ. Καηεύζ/ζε)

3 ΗΓΛ ΜΗΥΛ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΔΦΡΜΜΔΝ ΚΒΝΣΗΚ ΥΜΔΗ/469/ ηγ ΚΡΦΗΛ- ΓΛΤ ΠΝΣΔΛΔ Μ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ωηερόποσιος ωηήρες 5732 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΡΣ ΚΤΡΤΚΛ ΠΝΓΗΧΣΤ ΚΣ- ΝΣΗΝ ΓΔΡΗ- Μ ΚΣ- ΝΣΗΝ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ 7223 ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ 3935 ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΚΤ ΜΡΗ ΔΜΠ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΔΛ ΜΡΚ 2266 ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΕΠΛ ΒΗΛΔΗ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣΡΗ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΒΝΣΗΚ ΥΜΔΗ/52/ ηνπγγ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/ 740/ ηγ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΠΛΤΜΔΡ, ΚΛΛΔΗΓ ΚΗ ΓΗΛΤΜΣ/ 839/ ΣΓ ΦΜΣΚΠΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝ ΤΛ, ΠΣΗΚΔ ΗΓΗΣΣΔ ΤΛΗΚ, ΦΤΗΚ ΤΦΛ ΠΗΔΔ/ 89/ ηνπγγ ΔΝΣΞ ΠΌ Σ ΚΣΡΓΘΔΝ ΓΔΝΗΚ ΣΜΜ (ΦΔΚ 2243/ ) ΦΤΗΚΥΜΔΗ- ΥΜΗΚ ΘΔΡΜΓΤΝΜΗΚ/ 159/ ηνπγγ ΦΜΣΚΠΗΚΔ ΚΗ Μ ΚΣΣΡΔΠΣΗΚΔ ΜΔΘΓΗ ΚΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΡΚΣΡΗΜΤ Σ ΤΛΗΚ/307/ η.γ ΘΔΡΜΦΤΗΚΔ ΗΓΗΣΣΔ/ 92/ ηνπγγ ΔΠΗΣΜ ΚΗ ΣΔΥΝΛΓΗ ΤΛΗΚ/ 1246/ ηγ t g.ntua. aut/index.php? st=52 aut/index.php? st=69 aut/index.php? st=83 aut/el/personn el/dep/93?dep=kar at aut/el/personn el/dep/93?dep=ko uro aut/el/personn el/dep/93?dep=pan ay ng.ntua./the_peo ple/m.koui aut/el/personn el/dep/93?dep=ass ae aut/el/personn el/dep/93?dep=zas pa ΘΔΧΡΣΗΚ. ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ ΘΔΧΡΣΗΚ. ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ Ποισκερώλ θαη Μορηαθές Προζοκοηώζεης θαη ζεωρεηηθή ΚΡΗΚΚ ΓΔΧΡΓΗ 7185 ΠΠ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/

4 164/ η.ν.π.γ.γ. ΜΡΤΛ ΓΔΧΡΓΗ ΠΠ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ (ΘΔΧΡΣΗΚ ΥΜΔΗ ΚΗ ΔΦΡΜΓΔ Σ ΤΠΛΓΗΣ Σ ΥΜΔΗ)/ 112/ η.ν.π.γ.γ. ΒΛΥ ΚΣ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΝΣΗΝ ΚΘΓΣ ΜΔΛΗ ΒΗΛΔΗ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΓΓΛ ΝΣΗΓ ΚΗΣΠΤΛ ΠΠΓΗΝΝ ΚΠΤΛ ΡΗΕ ΓΜ- ΣΡΗ 1666 ΠΚ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΠΤΡ ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΘΔΦ- Ν ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΠΝ ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΠΣ- Λ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/ 789/ η. Γ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/ 659/ η. Γ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΚΣΛΤΣΗΚ ΓΗΔΡΓΗ/ 748/ η. Γ ΔΠΗΣΜ ΚΗ ΣΔΥΝΛΓΗ ΠΛΤΜΔΡ/ 635/ η. Γ ΥΜΗΚ ΓΤΝΜΗΚ/ 445/ , η. Γ LASER ΦΧΣΥΜΔΗ- ΥΜΗΚ ΚΗΝΣΗΚ/ 4/ η. ΝΠΓΓ ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΜΡΗΚ ΤΣΜΣ ΜΔ ΦΜΣΚΠΗΚΔ ΜΔΘΓΤ/ 1068/ η. Γ ΦΡΝΣ ΣΤΡ 6812 ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΘΔΧΡΣΗΚ ΥΜΔΗ/ 30/ η. ΝΠΓΓ emistry.upatras. ut uoc. oc. y.uoc. oc. upatras./faculty/ karaiskakis/ m.chem.upatras. /index.php/en/mar oulis-george uoi./?q=el/node/ 93 uoi./?q=el/node/ 94 istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch θαη σποιογηζηηθή τεκεηα ηαηηζηηθή Μεταληθή Ποισκερώλ Θεωρ/θή -Κβαληηθή Υεκεία Φζηθοτεκεία (Φαζκαηοζθοπηθές Σετληθές) Υεκεία

5 ΦΡΤΓΚ ΓΗΧΡΓ 7089 ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΣ ΓΔΧΡΓΗ 7159 ΠΚ/ΔΠΗΣΜ ΤΛΗΚ ΡΚΗΣΕ ΘΔΓΧΡ -ΠΔΣΡ ΚΘΓΣ ΠΚ/ΦΤΗΚ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΤΡΗΚΤ ΓΔΧΡΓΗ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ/ 655/ , η. Γ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/ 280/ η. ΝΠΓΓ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΣΜΗΚ, ΜΡΗΚ ΦΤΗΚ/ 469/ , η. Γ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/ 385/ ΣΓ ΣΤΚΗΓ ΜΗΥΛ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΚΘΓΣ ΔΦΡΜΜΔΝ ΘΔΡΜΓΤΝΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΓΗ ΥΜΗΚΤ ΜΥΝΗΚΤ/ 140/ ηνπγγ ΚΜ ΜΡΗ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΜΚΡΜΡΗΚ ΤΣΜΣ/ 53/ η.νπγγ ΜΤΛ- ΚΜ ΓΝ 1487 ΠΗ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣΡΗ ΜΗΥΛΗΓ Γ 1426 ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΤΛΗΚ ΣΤΡΤ- Λ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΡΗ ΚΘΓΣΡΗ ΘΔΧΡΣΗΚ ΥΜΔΗ/ 116/ η.νπγγ ΦΤΗΚΥΜΔΗ- ΚΡΤΣΛΛΥΜΔΗ / 670/ η.γ ΚΡΤΣΛΛΥΜΔΗ / 258/ η.νπγγ y.uoc. oc. r istry.uoc./uocch als.uoc./el/gener al/personnel/fytas. html s.uoc./el/faculty/ p.rakitzis aut/el/personn el/dep/93?dep=kyr ia aut/el/personn el/dep/93?dep=sto uk uoi./node/52 uoi./?q=el/node/ 59 uoi./?q=el/node/ 66 uoi./?q=el/node/ 71 Υεκεία (Φαζκαηοζθοπηθές Σετληθές) Φσζηθή Δθαρκοζκέλε Θερκοδσλακηθή - ηαηηζηηθή Μεταληθή - Κβαληηθοί Τποιογηζκοί ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΗΜΔΓΠΗ

6 ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ ΙΣΔΛΙΓ ΚΜΗΣ ΔΤΣΡ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΣΗ l-.html ΜΔΡΚΤΡ ΘΔΓΧΡ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΠΔΣΛΚ ΗΝ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΠΗΠ ΣΔΡΗ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΣΓΜΣP- Υ l-.html ΝΗΚΛ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΥΡΤΗΚ ΓΔΧΡΓΗ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΠΠΓΠΤ- Λ ΜΣΘΗ ΔΗΔ ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ ΠΡΒΣ ΣΔΡΧ ΓΜΚΡΗΣ nhrf/institutes/ibm cb/index_ibmcb_researc h_personnel.html ΠΠΓΚΧ- ΣΚ ΚΤΡΗΚ ΓΜΚΡΗΣ ΝΠΤΛΤ ΜΔΡΠ ΓΜΚΡΗΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ emokritos. ΦΤΗΚΥΜΔΗ demokritos. ΦΤΗΚΥΜΔΗ emokritos. mokritos./index. mokritos./index. mokritos./index. ΔΙΓΙΚΣΗΣ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΣΜΗΚ ΚΗ ΜΡΗΚ ΦΤΗΚ/ ΘΔΧΡ/Κ- ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ Υεκεία ΘΔΧΡ/Κ ΣΣΗΣΗΚ ΜΥΝΗΚ ΚΗ Μ ΓΡΜΜΗΚ ΓΤΝΜΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ

7 ΣΔΡΗΧΣ ΘΔΓΧΡ ΓΜΚΡΗΣ ΦΛΡ ΠΛΤΚΡ Π ΓΜΚΡΗΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ kritos. ΦΤΗΚΥΜΔΗ kritos. mokritos./index. mokritos./index. ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΜΔΛΗ ΛΛΓΠΗ (Καθηγητές & ναπληρωτές Καθηγητές) ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ ASHFOLD MICHAEL University A Physical Chemistry Bristol GB stol.ac.uk ΙΣΔΛΙΓ ac.uk/chemistry/ ΔΙΓΙΚΣΗΣ Experimental Physical Chemistry- Photochemistry & Photophysics, Laser spectroscopy, Pulsed Laser ablation ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΛΛΓΠΗ ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΒΘΜΙΓ XANTHEAS SOTIRIOS Pacific Noerthwest National Laboratory ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ A COMPUTATIONAL CHEMISTRY ni.gov ΙΣΔΛΙΓ ov/science/staff/st aff_info.asp?staff_ num=5610 ΔΙΓΙΚΣΗΣ Theoretical (Quantum) Computational Chemistry

8

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές) ΠΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΥΗΜΔΙ ΜΗΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/16-10-2013) ΓΝΧΣΗΚΟ ΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ : ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙ - ΠΔΙΡΜΣΙΚΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙ ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΣΟ ΚΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές) ΠΝΔΠΙΣΜΙΟ ΘΝ ΥΟΛ ΘΔΣΙ ΔΠΙΣΜ ΣΜΜ ΥΜΔΙ ΜΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙ ΜΔΛ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/16-10-2013) ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ : ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ-ΘΔΩΡΣΙΚ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ ΜΔΛ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΜΣΟ ΚΙ ΣΟΤ ΔΚΠ (Καθηγητές και ναπληρωτές)

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία χειρουργικής πράξης. Χρονική κατάταξη περιστατικού Β.18 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Β.25 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. (1) μέχρι 2 εβδομάδες 24/5/2019

Κατηγορία χειρουργικής πράξης. Χρονική κατάταξη περιστατικού Β.18 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Β.25 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. (1) μέχρι 2 εβδομάδες 24/5/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24-5-2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κωδικός ασθενούς Ημέρα & ώρα εξέτασης Τμήμα θεράποντα ιατρού Χαρακτηρισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 14/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 14/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 14/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. Απόφασης Περίληψη 120/2018 «Έγκριση των πινάκων κατάταξης,

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ.Ϊ. 97/000 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΑΣ Αρ. 40 της 4ης ΑΠΛΥ 000 ΑΚΗΤΚΕΣ ΠΑΞΕΣ ΜΕΣ Κννστκές Δκητκές Πράξς Αρθμός 97 ΠΕ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜ 69 ΤΥ 99 ΚΑ 76() ΤΥ 99) Δάτγμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Λ θβγδ Λτστη 1 Ρνβηδσ οδθ κ Β θσνκ θηψψ ψηνµδ Ρθκ

Λ θβγδ Λτστη 1 Ρνβηδσ οδθ κ Β θσνκ θηψψ ψηνµδ Ρθκ ωσδθµ κ Ο θσηδρ Κδ χ Λ µ φδθ % Ρνκδ Αννϕθτµµδθ Ρνβη σ Φ µ θ κδ Ρ Νθηφηµ σνθ % Ρδθυηβδθρ Τµηνµδ χη Α µβγδ Ησ κη µδ Ρ ο Ρϖ ο Βντµσδθο θσξ Ρνβη σ Φ µ θ κδ Ρ Σ ακδ νε Βνµσδµσρ Ο φδ 0 Βτθθδµσ Οδθηνχ Χηρσθηατσηνµ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. ΖΑΡΙΦΗ 1 ΤΗΛ:25310-84656 ΕΣΠΑ 1 Γ. Γ. Γ 215,41 2 Ξ. Ζ. Χ 173,83 3 Μ. Δ. Κ 155,34

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ορισμός μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής» Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, Αθήνα, Αρ. Πρωτ Λαμβάνοντας υπόψη:

Θέμα: «Ορισμός μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής» Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, Αθήνα, Αρ. Πρωτ Λαμβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΚΡΤΙ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον θηνών ΚΜΤΕΙ ΧΛ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΜΩΝ Κοσμήτωρ: Καθηγητής Βαρώτσος Κων/νος Τηλ. 210 727 4045 Email: covar@phys.uoa.gr Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία χειρουργικής. Χρονική κατάταξη

Κατηγορία χειρουργικής. Χρονική κατάταξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 18-10-2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κωδικός Τμήμα Ημέρα & ώρα θεράποντα Χαρακτηρι σμός σημειώματ Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ 1 ο Θεώρημα διαμέσου ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ Σε κάθε τρίγωνο, το άθροισμα των τετραγώνων δύο πλευρών τριγώνου ισούται με το διπλάσιο του τετραγώνου της περιεχόμενης διαμέσου, αυξημένο κατά το μισό του τετραγώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΕΞΜΗΝΟ ΜΘΗΜΤ Θ Ε Σ Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΛΟΗΜΗΚΟΤ ΚΗ ΔΦΡΜΟΖ 1 2 3 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΒΔΗ ΔΟΜΔΝΩΝ ΗΗ 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) 4 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 9-9-2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κωδικός ασθενούς 090719-804-ΜΔ 030719-847-ΠΧ 260619-821-ΣΔ 310719-824-ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΟΙΝΩΝΙΟ ΗΧΟΣ Λ. ΗΧΟΣ ΛΓΙΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΕΩΣ Ἦχς Ο τ Ν Χ ρυ υ υ υ υ υ υ χ ρυ υ β µ µυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ υ στ κω ω ως κ ν 1 ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΟΙΝΩΝΙΟ ΗΧΟΣ Λ. Γ κ ν ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Α

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Α ΒΓΜΓ ΡΓΡΜΜ ΜΜΣ ΣΙ ΛΡΙ ΡΡΣΜ ΣΡΙΚΛ ΣΜΜ ΛΙΣΙΚ ΓΜΙΚ ΡΓ ΥΙΜΡΙ Ξ 2011-2012 Ξ 8-9 9-10 ΣΥΙΚ ΓΩΛΓΙ ΣΥΙΚ ΓΩΛΓΙ ΓΓΚ ΚΣ Ρ ΚΣ Ρ ΦΙΚ ΦΙΚ ΓΓ Κ Κ Ρ Κ Ρ ΜΜ ΜΜ ΣΙΚ Ι (/ΛΙ Κ) ΜΜ ΣΙΚ Ι (/ΛΙ Κ) / ΓΓ Κ ΚΣ ΚΩ Σ ΚΣ ΚΩ Σ ΜΜ ΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΑΝΑΣΟΜΙΑ».

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΑΝΑΣΟΜΙΑ». Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο:. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΔΠ ΚΩΓ. 1 ΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΊΓΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ 16185 ΕΚΠΑ ΒΑΘΜΙΓΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝ Ο ΦΔΚ ΓΙΟΡΙΜΟΤ 231/11-4-07, Σ.Γ' ΗΛ.ΣΑΥΤΓΡ ΟΜΔΙΟ skantakis@y

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ Γενικό Τµήµα, Τοµέας φαρµοσµένων Μαθηµατικών και Μηχανικής: Οριστικός Κατάλογος ιδακτικών Συγγραµµάτων 20102011 σελίδα 1 για το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών ΠΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΤΡΩΝ ΓΝΙΚΟ ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΒΑΔΙ -- ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΔΛ o EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΝΔΟ-ΗΜΔΡΗΙΑ ΠΔΓΙΟ -- ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΥΟΛΔ ΗΓΡ KΩΔ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΠΘ ΑΝΑΠΣΤΞΖ. (ΟΡΔΣΗΑΓΑ). ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΔΩΠ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &.

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία ( EK 1169/2011) τα συστατικά που δύναται να προκαλέσουν αλλεργίες είναι τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία ( EK 1169/2011) τα συστατικά που δύναται να προκαλέσουν αλλεργίες είναι τα παρακάτω: ΛΛΓΓΝ Για ενημέρωση των πελατών που επισκέπτονται καθημερινά τα καταστήματά μας για την προστασία του καταναλωτή που αντιμετωπίζει αλλεργίες, παραθέτουμε πίνακα με τα μας, επισημαίνοντας το είδος των αλλεργιογόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΑΓΓΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1666 ΚΡΗΤΗΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18692 ΚΡΗΤΗΣ 3 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ECDL ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 2010 11 20 30 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ 2000 7,56 ΌΧΙ. Ανατομία Ι

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ECDL ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 2010 11 20 30 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ 2000 7,56 ΌΧΙ. Ανατομία Ι Υ Υ Ανατομία Ι 1 ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1976 2 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ 2000 7,56 ΌΧΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 2010 11 20 30 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31 6 14 ΑΓΓΛΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Sunvalue technologies Βριλήσσια Αττικής 11,88 kwp 17/07/08 2008 2. Κλαουδάτος Ενεργειακή ΑΕ Μυρίκη1 99,9 kwp 17/06/09 2009 3. Κλαουδάτος Ενεργειακή ΑΕ Μυρίκη2 20 kwp 09/09/09

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ ΧΚΟΤ 09/2018 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ ΧΚΟΤ 09/2018 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΕΝ ΜΗΧΝΚΚΩΝ ΧΚΟΤ 092018 ΝΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΔΚΚΣΤΟ ΟΡΚΣΚΚΟ ΠΚΝΚ Νο 1 ΕΠΚΛΕΧΙΕΝΣΕ ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟΚ ΤΝΕΡΓΣΕ ΝΤΣΚΚΩΝ ΜΙΗΜΣΩΝ Κ. ΕΣΟΤ 2018-19 ΜΕΧΡΚ TΡΕΚ (3) ΜΗΧΝΚΚΟΚ ΣΞΕΩ Ε.Ν. ΚΚ ΕΛΛΕΚΨΕΚ ΤΣΩΝ ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΚ Θ ΝΤΠΗΓΟΚ ΜΗΧΚΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana ! # % & # ( ) % +, #,...!/!. #0 1 234 567! 8!!! 99999999!!! : #! 5 ;! < ; =! #! >& %!!!?! % Α # & Β : >&! < # ;!!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΛΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΤΑΡΘ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

Quantum dot sensitized solar cells with efficiency over 12% based on tetraethyl orthosilicate additive in polysulfide electrolyte

Quantum dot sensitized solar cells with efficiency over 12% based on tetraethyl orthosilicate additive in polysulfide electrolyte Electronic Supplementary Material (ESI) for Journal of Materials Chemistry A. This journal is The Royal Society of Chemistry 2017 Supplementary Information (SI) Quantum dot sensitized solar cells with

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Computational study of the structure, UV-vis absorption spectra and conductivity of biphenylene-based polymers and their boron nitride analogues

Computational study of the structure, UV-vis absorption spectra and conductivity of biphenylene-based polymers and their boron nitride analogues Electronic Supplementary Material (ESI) for RSC Advances. This journal is The Royal Society of Chemistry 2016 Computational study of the structure, UV-vis absorption spectra and conductivity of biphenylene-based

Διαβάστε περισσότερα

SUPPORTING INFORMATION TO. On Two Alizarin Polymorphs

SUPPORTING INFORMATION TO. On Two Alizarin Polymorphs SUPPORTING INFORMATION TO On Two Alizarin Polymorphs by Michał K. Cyrański, a Michał H. Jamróz, b Anna Rygula, c Jan Cz. Dobrowolski, b,d Łukasz Dobrzycki *,a, and Malgorzata Baranska*,c,e a FACULTY OF

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός σφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΗ ΔΗΜ ΥΥΓΕ ΔΕΣ Δ ΒΥ ΜΘΗΣΗΣ ΘΗΣΕΥΜΩΝ ----- ΕΝΣ ΔΗΣ ΜΕΣ ΝΕΣΗ ΕΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΔΩΝ & ΦΗΗΣ ΜΕΜΝΣ ΜΗΜ Β ----- αχ. Δ/νση: Aνδρέα απανδρέου 37.. όλη: 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

κατάταξη ασθενούς εξέτασης ιατρού ιατρού πράξης περιστατικού χειρουργείου ού χειρουργείου αξης

κατάταξη ασθενούς εξέτασης ιατρού ιατρού πράξης περιστατικού χειρουργείου ού χειρουργείου αξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 13-9-2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Νέα χρονική κατάταξη Τμήμα Χαρακτηρισμ ός Κατηγορία Χρονική Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112

! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # % & & ( # ) ( # # # # ( # +,. + / + 0 1 2 3 # 4 5 + 6 1 % +. 4 / 7 +4/ # # 8 6 8 868. 9 : 3 + 3 2 # # %

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΘΗΝ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ ΤΜΗΜ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203, 297, 433, 452

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 41(ΙΙ)/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 622 της 1ης ΙΥΛΙΥ 22 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 7) τυ 22, εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ; Τι μέγεθος έχει το μικρότερο αντικείμενο που μπορούμε να δούμε; Τι πληροφορίες μπορούμε να αποκομίσουμε και με τι ευκρίνεια;

Τι είναι η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ; Τι μέγεθος έχει το μικρότερο αντικείμενο που μπορούμε να δούμε; Τι πληροφορίες μπορούμε να αποκομίσουμε και με τι ευκρίνεια; Τι είναι η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ; Τι μέγεθος έχει το μικρότερο αντικείμενο που μπορούμε να δούμε; Τι πληροφορίες μπορούμε να αποκομίσουμε και με τι ευκρίνεια; Πως δημιουργήθηκε η ανάγκη υλοποίησης για το πιο σύνθετο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας

Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας Βιβλίο απογραφς της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτµατος του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010*, που αναφέρεται: στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθµ. 134627/5835/23-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Selecting Critical Properties of Terpenes and Terpenoids through Group-Contribution Methods and Equations of State

Selecting Critical Properties of Terpenes and Terpenoids through Group-Contribution Methods and Equations of State Supporting Information Selecting Critical Properties of Terpenes and Terpenoids through Group-Contribution Methods and Equations of State Mónia A. R. Martins, 1,2 Pedro J. Carvalho, 1 André M. Palma, 1

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας A Οµάδας

1.3. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας A Οµάδας . σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 26-29 A Οµάδας. ν α είναι ένα διάνυσµα, τι µπορείτε να πείτε για το µέτρο και την κατεύθυνση του διανύσµατος α = 0 α α ; α = 0 α = α α α = α α = Επειδή α > 0, το διάνυσµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Ιστορίες που βραβεύτηκαν στο Διαγωνισμό Περιβαλλοντικής Ιστορίας 2018

Περιβαλλοντικές Ιστορίες που βραβεύτηκαν στο Διαγωνισμό Περιβαλλοντικής Ιστορίας 2018 Περιβαλλοντικές Ιστορίες που βραβεύτηκαν στο Διαγωνισμό Περιβαλλοντικής Ιστορίας 2018 Α/Α Σχολείο Τίτλος ιστορίας Μαθητές-Συγγραφείς Βραβείο 1 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου Κάτω από την ίδια στέγη 2 22ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΒΣΕΙΣ 2013 ΕΠ.Λ. ΒΣΗ 2013 ΒΣΗ 2012 ΟΝΟΜ ΙΔΡΥΜ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΗΝ) ΤΕΙ ΘΗΝΣ ΕΠΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙ 1.102 247 806 172 296 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 30-8-2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κωδικός ασθενούς 230719-256-ΚΚ 260619-446-ΒΓ 260619-013-ΒΖ 240519-499-ΟΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΚΔΗΜΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΡΧΩΝ ΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΚΕΣ ΚΤΤΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΚΤΟΥ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 07-08 ΚΤ' ΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡ ΣΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

An experimental and theoretical study of the gas phase kinetics of atomic chlorine reactions with CH 3 NH 2, (CH 3 ) 2 NH, and (CH 3 ) 3 N

An experimental and theoretical study of the gas phase kinetics of atomic chlorine reactions with CH 3 NH 2, (CH 3 ) 2 NH, and (CH 3 ) 3 N Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics. This journal is the Owner Societies 2015 An experimental and theoretical study of the gas phase kinetics of atomic chlorine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Γ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν. ΑTTΙΚΗΣ "Κ.Α.Τ." ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ 2η Αρ. Κατ. 86-102

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. 3. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) ΠΑΝ.ΗΩΑΝΝΗΝ ΩΝ 9. ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ)

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. 3. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) ΠΑΝ.ΗΩΑΝΝΗΝ ΩΝ 9. ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 3o EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 2016 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 1. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΓΠΘ 2. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΑΘΖΝΑ) 3. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) 4. ΒΗΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση Βράβευσης. «Το μέταλλο ποτέ δεν παύει να ζει, περιμένει να του δώσεις μια νέα μορφή» & Έκθεση μεταλλικών αντικειμένων

Εκδήλωση Βράβευσης. «Το μέταλλο ποτέ δεν παύει να ζει, περιμένει να του δώσεις μια νέα μορφή» & Έκθεση μεταλλικών αντικειμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ & Εκδήλωση Βράβευσης Ιστοριών που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Συγγραφής Περιβαλλοντικής Ιστορίας «Το μέταλλο ποτέ δεν παύει να ζει, περιμένει να του δώσεις μια νέα μορφή» & Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

10η ΑΝΑΒΑΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ

10η ΑΝΑΒΑΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ / ΚΤ Νο 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΓΝΙΚΗΣ ΚΤΗΓΟΡΙΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ 1 1 75 0:44:53 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ETCETERA- ΠΟ ΠΛΟΤΟΝ 2 2 59 0:45:34 ΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ 3 1 83 0:45:38

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Ιβ Σελίδα 1 από 7

Μαθηµατικά Ιβ Σελίδα 1 από 7 Μθηµτικά Ι Σείδ πό 7 Μάθηµ ο ΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Θεωρί : Γρµµική Άγερ : εδάφι κι, σε -7 Τ πρδείγµτ που τιστοιχού στη ύη έχου διδχθεί Ασκήσεις :, σε 3 ; 3, 4, 5, 6, 7, 8, σε 7 κι, σε 8 Λυµέες Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 㯷刷 Ε 㯧剗 ά 㯇剷 η 㯗劗㯷刷 Υ 㰇勇㯷刷 χ 㰗勧 ε 㲗匇 τ 㮗匧 κ 㳇升 κατ ε 㰇勇㮗匧㮷卷㯷刷 γ 㫧厗㯗劗㯇剷 άθη 㯇剷 α 㤗厷 Κ 㤗厷㥇受 Η 㧇号㤗厷

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

Από την αρχική σχέση έχουµε: ΑΒ + ΑΓ = ή ΑΓ = ΑΒ Άρα ΑΓ = ΑΓ = 2

Από την αρχική σχέση έχουµε: ΑΒ + ΑΓ = ή ΑΓ = ΑΒ Άρα ΑΓ = ΑΓ = 2 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. i. Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΗ, µε εφαρµογή του Πυθαγορείου Θεωρήµατος, έχουµε: ΑΗ Α - Η 7-49 - 4 45. Άρα ΑΗ 45 3 5cm. K ii. ια το τρίγωνο ΑΒ έχουµε: (ΑΒ) ΒΚ Β ΑΗ Β ΑΗ Α Α ΒK, άρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ετα η εδ α η αι η Θε η απλφ Λ γ κφ κυκλωμ τω καθφ κα

Διαβάστε περισσότερα

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S.

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S. = 8 = Ntt μκρτρκυμί G+ G+ κ κ ν ν φ μ λ,μ', ν,μ'... τ θ λς κ κν' ντ π φ τ G+ λ,μ', ρ'μ... τ θ τ 5 F+ G+ ( Em ) μ ν λ γ ν πρ σ χς/χ'τ μ κρ τρ κυ μ χ 7 F+ κν' τ κυ μ G+ τ ρ τ percussion(djembe/cajon) ukulele/guitar

Διαβάστε περισσότερα

1267 Ν.73/86. E.E., Παρ. I, Αρ. 2146,

1267 Ν.73/86. E.E., Παρ. I, Αρ. 2146, E.E., Παρ. I, Αρ. 2146, 0.5.6 1267 Ν.7/6 περί Συμπληρματιύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 17) τυ 196 εδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριαής Δημρατίας σύμφνα με τ 'Αρθρ 52 τυ Συντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΣΚΚΟ ΠΚΝΑΚΑ Νο 2 ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟΚ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΝΑΤΣΚΚΩΝ ΜΑΙΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΑΞΚΟΛΟΓΚΚΗ ΕΚΡΑ ΑΚ. ΕΣΟΤ

ΟΡΚΣΚΚΟ ΠΚΝΑΚΑ Νο 2 ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟΚ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΝΑΤΣΚΚΩΝ ΜΑΙΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΑΞΚΟΛΟΓΚΚΗ ΕΚΡΑ ΑΚ. ΕΣΟΤ ΕΝ ΜΗΧΝΚΚΩΝ ΧΚΟΤ 09/2019 ΟΡΚΣΚΚΟ ΠΚΝΚ Νο 2 ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟΚ ΤΝΕΡΓΣΕ ΝΤΣΚΚΩΝ ΜΙΗΜΣΩΝ ΚΣ ΞΚΟΛΟΓΚΚΗ ΕΚΡ Κ. ΕΣΟΤ 2019-20 ΜΕΧΡΚ ΕΝ (1) ΜΗΧΝΚΚΟ ΣΞΕΩ Ε.Ν. ΚΚ ΕΛΛΕΚΨΕΚ ΤΣΟΤ ΜΗΧΝΟΛΟΓΟ Θ ΝΤΠΗΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ ΓΚ ΣΗ ΔΚΔΚΛΚ ΝΤΣΚΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΔΗΜΤΚΕ ΕΚΛΓΕ 18/5/014 Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ ΨΗΦΝ ΚΥΡ ΕΓΚΥΡ ΔΜΗ ΓΒ ΜΝΤ ΔΛΝΗ ΛΕΥΚ ΠΝΓΩΤ ΩΝΝΗ ΠΝΓΩΤ Γ ΤΡ 5.78 1.860 36 1.85 69 3,8% 15 8,3% 739 40,5% 864 47,3% 0 Γ Φ 1 161 76 1 75 1 16,0% 0 0,0% 46 61,3%

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΙΙ (Ε) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ALS, ATLS. ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31 6 14

Ανατομία ΙΙ (Ε) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ALS, ATLS. ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31 6 14 Υ Υ Ανατομία ΙΙ (Ε) 1 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31 6 14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ALS, ATLS. ΠΛΗΡΗ 2 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: # %&! () +,).)/01! # % & # 29! 567 &8 7 2(,34 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ΓΗΙϑΚΛΜ9 ΑΒΧ 6&8 5 Ε! Χ&! &5Φ2(? /; 2)ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ. Για ηην << Ππομήθεια Διδών Αηομικήρ Πποζηαζίαρ & Δξοπλιζμού Αζθάλειαρ Έπγυν>> ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ. Για ηην << Ππομήθεια Διδών Αηομικήρ Πποζηαζίαρ & Δξοπλιζμού Αζθάλειαρ Έπγυν>> ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΡΣΖΜ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Για ηην > 1 ΓΝΣΗ ΔΛΣΗΚ ΜΗ ΥΡΖΔΧ (ΥΡΧΜΣΟ ΜΠΛΔ ΝΗΣΡΗΛΗΟΤ) ΚΟΤΣΗ 100 ΣΔΜ 1.5 1.5.1 S,M S =60 & M=110 ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

Multifunctinality and Crystal Dynamics of Highly Stable Porous Metal-Organic Framework [Zn 4 O(NTB) 2 ]

Multifunctinality and Crystal Dynamics of Highly Stable Porous Metal-Organic Framework [Zn 4 O(NTB) 2 ] Supporting Information Multifunctinality and Crystal Dynamics of Highly Stable Porous Metal-Organic Framework [Zn 4 O(NTB) 2 ] Eun Young Lee, Seung Yeon Jang, and Myunghyun Paik Suh* School of Chemistry,

Διαβάστε περισσότερα

Butadiene as a Ligand in Open Sandwich Compounds

Butadiene as a Ligand in Open Sandwich Compounds Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics. This journal is the Owner Societies 2018 Butadiene as a Ligand in Open Sandwich Compounds Qunchao Fan, a Jia Fu, a Huidong

Διαβάστε περισσότερα

ι ιι ηρ γ δι φ Φυ αγ ι ι Φ ιι τ ν ηηιτ Φ

ι ιι ηρ γ δι φ Φυ αγ ι ι Φ ιι τ ν ηηιτ Φ Ο Ο ψ Ο ο Λ Λξ Δ ο Δ οδ λ α λ π γ Δ Δ Δ Δ ο μ τ τ γ τ ε γ υ Δυ τ ο υ ε τ υ π ο τ ο τ Λ τ ρ υ τ Λ Δ Δ Ν υ υ Λ υ τ δ λ Λ λ Δ ε Δ α Δ Δ Λ ο ξ ο π σδ γδ δ τ ο ο ΔτΔ πη Δ τ οπε τ ε υ Λ τ οτ Λ Σ Δ π ο υα Δ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ Άρθρο 2 - Παράγραφος 2.03

ΠΡΟΤΥΠΟ Άρθρο 2 - Παράγραφος 2.03 ΠΡΠ Άρθρο 2 - Παράγραφος 2.03 Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/06/2018 Πλήρες Όνομα : Πόλη Χώρα μοιβή για συμβουλευτικές και άλλες με EY /ρίτα μοιβές Η ΔΗΣΠΗΣΗ - μία γραμμή για κάθε, δηλ. όλες οι πληρωμές κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 29-4-2011 Αρ. Πρωτ. 1557 Προς : ως Π. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος 29-4-2011 Αρ. Πρωτ. 1557 Προς : ως Π. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤ ΙΙΚΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ ΕΝΤΗΤΕΣ ΓΝΗΣΙΣ & ΣΠΡΩΝ /ΝΣΗ ΝΠΤΥΞΗΣ ΤΗ Ι ΒΙΥ ΘΗΣΗΣ ΠΙΕΙΣ & ΠΣΧΛΗΣΗΣ *************************************** Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα