Περίληψη Προκήρυξης του υπ αριθ. 3430/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη Προκήρυξης του υπ αριθ. 3430/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού"

Transcript

1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σέρρες: 18/ 04 / 2019 ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Αριθ. Πρωτ: 3430 ΤΗΛ , FAX: (23210) Περίληψη Προκήρυξης του υπ αριθ. 3430/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες» προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.200,00, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,00. CPV: ( ) Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού του έργου «Λειτουργία ΕΛΚΕ 2019» με κωδικό Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:1652/ (ΑΔΑ:9ΠΖΜ Ο44) Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει σχέσης ποιότητας τιμής Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κτίριο ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1ος όροφος (Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ Σέρρες), τηλ: (23210) 49113, και ώρες 07:00-15:00. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Υποβολή προσφορών μέχρι : 30 / 04 / 2019 και ώρα 14:00 Ημερομηνία Διενέργειας : 06 / 05 / 2019 και ώρα 10:00 πμ Τόπος Διενέργειας: Κτίριο ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1ος όροφος στην αίθουσα συνεδριάσεων. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από τον Κ. Κωνσταντίνο Κουδέρη υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ στο τηλέφωνο (23210)49113 και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΥΔ Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Κωνσταντίνος Δαυϊδ Καθηγητής

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΟΥ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3430/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147) και β) τους όρους της παρούσας - 2 -

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 : Κύριος του Έργου Αναθέτουσα αρχή Στοιχεία επικοινωνίας Άρθρο 2 : Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη Άρθρο 3 : Υποβολή φακέλου προσφοράς Άρθρο4:Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση πρακτικού Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση / Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης Άρθρο 6 : Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία Άρθρο 7: Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία Χρηματοδότηση Προθεσμίες της σύμβασης Άρθρο 13:Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών Άρθρο 14: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών - αποσφράγισης Άρθρο 15: Εγγυήσεις Άρθρο 16: Δημοσιότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς Άρθρο 21:Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής Άρθρο 23: Υπεργολαβία Άρθρο 24: Διάφορα - 3 -

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 1. 1 Αναθέτουσα αρχή : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) Οδός : Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : / / Telefax : Πληροφορίες : , Κύριος του Έργου : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) 1.3 Εργοδότης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: α) η παρούσα διακήρυξη, β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/2016, γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, δ) ο Φάκελος του Έργου που περιλαμβάνει: το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών, την Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας του Έργου, το Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών, το Χρονοδιάγραμμα, ε) η συγγραφή υποχρεώσεων, 2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 18/04/2019 στην ιστοσελίδα Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα - 4 -

5 αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από το Γραφείο Προμηθειών της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ Σέρρες). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/04/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 24/04/2019. Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το φάκελο δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του. Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14, (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ Σέρρες), είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ Σέρρες), 3.2 Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». (γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού ΠΡΟΣ: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ), ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Κτίριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη αρ. πρωτ. 3430/ (Ημερομηνία Διενέργειας 30/04/2019 Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 06/05/2019 Προμήθεια «Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΤΕΙ. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες» ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 30/04/2019 και ώρα 14:00 π.μ

6 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, ). 3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 3.2 του παρόντος. 3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο - 6 -

7 υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, γνωστοποιεί με έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσμίας και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της δημόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. 4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 4.5 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. 4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως - 7 -

8 σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το εγκρίνει. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 5.2 Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ισχύει το άρθρο όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου ν.4605 /2019 (Α' 52) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού, ο οποίος έχει απόλυτη εφαρμογή στα πλαίσια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 5.3 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμή, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας εάν: i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, 5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας. 5.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 5.6 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως - 8 -

9 εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 5.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στα γραφεία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 5.8 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Άρθρο 6: Ενστάσεις Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Άρθρο 7: Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 8.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης.. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες

10 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής. Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 182 του ν. 4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Το Συμφωνητικό. 2. Η παρούσα Διακήρυξη. 3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του. 6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/ Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν:

11 1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 2. Ο ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (Α' 147), 3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών (Α' 42) 4. Ο ν. 4278/2014 (Α 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 6. Ο ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 7. Ο ν. 4014/2011(Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 8. Ο ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α 185). 10. Ο ν. 3548/2007 Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (Α 68). 11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 12. Ο ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 14. Ο ν. 4314/2014 (Α 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, ο ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 15. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 16. Ο ν. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.) (Α 248). 17. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. 19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα. 20. Το π.δ. 696/1974 Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 21. Το ν.δ. 2726/1953 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/ Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α 32). 22. Η με αρ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

12 23. - Η με αρ /2017 Υπουργική Απόφαση (Β 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 24. Η με αρ /215/ Υπουργική Απόφαση (Β 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 25. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β 2519) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», 26. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 27. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β 2540), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226). 28. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 29. Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 και ειδικότερα του Κεφαλαίου Η με τίτλο «Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα». 30. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία Χρηματοδότηση Προθεσμίες της σύμβασης 12.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ,53 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών αμοιβών: ,33 για Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης και ,20 για απρόβλεπτες δαπάνες.. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία του ΕΛΚΕ 2019» με κωδικό 52019και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/ Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων καιοι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών,αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουντα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη συνολική αμοιβή τους γιατο σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας σύμβασης Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνίαυπογραφής του συμφωνητικού.. Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, όπως εμφανίζονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δέκα (10) εβδομάδες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. συμφωνητικού, Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/ Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά

14 13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του παρόντος Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η Δευτέρα 06/05/2019 και ώρα 10:00 Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Δεν απαιτείται 15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 15.3 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο

15 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο της παρούσας. 15.4Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Άρθρο 16: Δημοσιότητα Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης και η προκήρυξη σύμβασης καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) και η Διακήρυξη, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19. Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 18.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(εε L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48),

17 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίουτης 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215 ). Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:

18 αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, (β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), (γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, (η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας

19 παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους , A και μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/ Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Άρθρο 19. Κριτήρια επιλογής Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν γενικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018) ίσο με το ποσό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

20 19.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, επιπλέον και ειδική και τεχνική επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. α) Απαιτήσεις στελέχωσης Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους ως εξήςεπί ποινή αποκλεισμού: Για την εμπειρία σε θέματα τεχνικού συμβούλου για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτηρίων να έχει να επιδείξει τουλάχιστον τρία (3) Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως απαιτείται σύμφωνα με το ν.4342/2015 Για την εμπειρία στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και την αξιολόγηση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού, τουλάχιστον ένας (1) Ενεργειακός Επιθεωρητής κάτοχος άδειας Γ τάξης (και των τριών κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού), εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Για τον ενεργειακό έλεγχο των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων ένα (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικόμε αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης σε φορέα χάραξης πολιτικής σε τομείς σχετικούς με την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας). β) κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της α) παραγράφου, οφείλει να διαθέτει επιπρόσθετα την κάτωθι ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Για την κατηγορία μελέτης «09 Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές», καιγια την κατηγορία μελέτης «14 Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές)», ειδική εμπειρία σε μελέτες παρόμοιας φύσης και συγκεκριμένα: o Τρεις (3) τουλάχιστον μελέτες έργων (09 κ 14)ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιωνδημοτικών κτηρίων οποίες να έχουν παραληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους. Εμπειρία στη διενέργεια επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων Θέρμανσης και συστημάτων Κλιματισμού και στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κτίρια του τριτογενούς τομέα μεγάλης επιφάνειας (τουλάχιστον ένα μεγαλύτερης των m²) με συνολικά αθροιζόμενη επιφάνεια μεγαλύτερη των m². Εμπειρία στην καταγραφή φωτιστικών σωμάτων για τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών δημόσιων φορέων. γ) Οι συμμετέχοντες πριν τον διαγωνισμό, υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις. Η εν λόγω επίσκεψη θα τεκμηριώνεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από την τεχνική υπηρεσία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες. Η ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να κατατεθεί με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα

21 δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση για την σημερινή κατάσταση των χώρων, καθώς και για τις συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν στην εκτέλεση της εργασίας

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα κατωτέρω: 20.2 Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20.3 Ο υποφάκελος Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας: α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης. γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων β και γ, ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος. σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος

23 Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος. Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους. Κριτήριο 1 (Κ1): βαθμός κατανόησης Θα αξιολογηθεί ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α) της παρ.20.3 της παρούσας, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. Κριτήριο 2 (Κ2): η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης Θα αξιολογηθεί η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει στοιχείων της πρότασης μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος των περιπτώσεων β) και γ) της παρ της παρούσας. Ειδικότερα θα αξιολογηθεί: 1. Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή, με έμφαση στις προτεινόμενες μεθοδολογίες ανά επιμέρους μελετητικό αντικείμενο καθώς και στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνολογιών. 2. Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από τις επιμέρους δραστηριότητες που προτείνει ο οικονομικός φορέας

24 3. Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. Κριτήριο 3 (Κ3): η οργάνωση του οικονομικού φορέα Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικοί φορέα βάσει των στοιχείων δ) και ε) της παρ.20.3 της παρούσας. Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν : 1. Η επάρκεια (αποτελεσματικότητα) της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, κυρίως ως προς τις ειδικότητες, την εμπειρία και τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν σε αυτό. 2. Ο βαθμός συνάφειας της προτεινόμενης ομάδας μελέτης με το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης όπως δύναται να προκύπτει από τη συμμετοχή των μελών της σε αντίστοιχες μελέτες, έρευνες κλπ. 3. Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης όπως δύναται να προκύπτει από συνεργασίες στο πλαίσιο παλαιότερων μελετών, ερευνών, δημοσιεύσεων κλπ. 4. Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και την έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών. Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας (%) Κ1 Βαθμός κατανόησης σ1 20% Κ2 Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης Κ2.1 Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης Κ2.2 Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από τις επιμέρους δραστηριότητες που προτείνει ο οικονομικός φορέας Κ2.3 Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος σ2 45% σ2.1 15% σ % σ2.3 10% Κ3 Η οργάνωση του οικονομικού φορέα σ3 35% Κ3.1 Η επάρκεια (αποτελεσματικότητα) της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σ3.1 15% Κ3.2 Ο βαθμός συνάφειας της προτεινόμενης ομάδας μελέτης με το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης σ % Κ3.3 Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σ3.3 5% Κ3.4 Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής των καθηκόντων της ομάδας μελέτης σ3.4 5% ΣΥΝΟΛΟ: 100% Για να θεωρηθεί μια Τεχνική Προσφορά αποδεκτή θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον πενήντα (50) μονάδες στην εκατονταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης κάθε επιμέρους κριτηρίου και υποκριτηρίου Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:

25 U ΤΠ= σ1*κ1 + σ2*κ2+σ3*κ3 +σν*κν Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ο ) δεκαδικό ψηφίο. Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1 Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%. Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ο ) δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=20% Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς Uπροκύπτει από το άθροισμα: U = U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20% Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ο ) δεκαδικό ψηφίο. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό στο U. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία του υποσυστήματος. Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α 75), ως προκαταρκτική

26 απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερόμενα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΤΕΥΔ την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας. Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 12.1 της παρούσας, στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Η πλήρωση των απαιτήσεων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΤΕΥΔ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας:

27 22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: Για τις περιπτώσεις του άρθρου του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα τελευταία εδάφια του άρθρου του παρόντος Για τις περιπτώσεις του άρθρου του παρόντος: β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ Α Για τις περιπτώσεις του άρθρου Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς Για τις περιπτώσεις του άρθρου του παρόντος: Για την περίπτωση β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη

28 θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για τις περιπτώσεις α, γ, δ, ε, στ, ζ και η, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. Για την περίπτωση θ, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό , και περ. β', το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται Για την περίπτωση του άρθρου της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/ Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : (α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 1 στην κατηγορία μελέτης 09 «Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές», μελετητικό πτυχίο Α τάξης και άνω 2 στην κατηγορία μελέτης 14 «Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές)», μελετητικό πτυχίο Α τάξης και άνω 3 Για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών των τριών κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού Γ τάξης (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/

29 (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως: Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου... οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) ισολογισμούς ή ισοδύναμες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση που υποχρεούται στην δημοσίευση αυτών ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση αυτών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως : Για την απόδειξη της ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού είτε ανήκει απευθείας στην επιχείρηση είτε όχι [παρ. β) Μέρους ΙΙ, Παραρτήματος ΧΙΙ, του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016] 2. Αναφορά Τίτλων Σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των απαιτούμενων μελετητών [παρ. στ) Μέρους ΙΙ, Παραρτήματος ΧΙΙ, του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016), συνοδευόμενο από τα βιογραφικά σημειώματα αυτών. 3. Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων μελετών/ υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (α.ii) του Μέρους II του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Παραρτήματος Α του Ν. 4412/2016, που εκπονήθηκαν/παρασχέθηκαν από τον μεμονωμένο οικονομικό φορέα ή από όλα τα μέλη της διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων, συνοδευόμενο από εγκριτικές αποφάσεις, ήσχετικές βεβαιώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών. Η έγκριση/παραλαβή των μελετών θα είναι από το έτος 2012έωςσήμερα. 4. Κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων του τριτογενούς τομέα μεγάλης επιφάνειας 5. Για την απόδειξη απασχόλησης σε φορέα χάραξης πολιτικής σε τομείς σχετικούς με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές φεκ από τον αντίστοιχο φορέα (ΥΠΕΚΑ) 22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο Δικαιολογητικά

30 Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ: 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Άρθρο 23: Υπεργολαβία 23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ., β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. Άρθρο 24 - Διάφορα: Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις: το αριθμ.6757/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο η πρόταση του Ιδρύματος με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες» στα πλαίσια του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση

31 δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» κατατάχθηκε στην 6η θέση στην κατάταξη των αξιολογούμενων προτάσεων. Την αριθμ. 522/48/ απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ/Κ.Μ. σχετικά με την έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο αναπτυξιακού έργου για την υποστήριξη και βελτιστοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο Campus των Σερρών. Την αριθμ. 522/48/ (ΑΔΑΜ: 18REQ ) Απόφαση Συγκλήτου του Ιδρύματος ως πρωτογενές αίτημα, συνολικού προϋπολογισμού ,00 (CPVS: ) Την αριθμ. πρωτ. 1647/ τεκμηριωμένη αίτηση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Υ. σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών του έργου με κωδικό Την αριθμ. 80/6/ απόφαση Της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία θα καλυφθεί από το έργο «Λειτουργικά έξοδα του ΕΛΚΕ 2019» με κωδικό Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1652/ για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 (ΑΔΑ:9ΠΖΜ Ο44) και με αρ καταχώρησης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Δαυΐδ Κων/νος

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Φεβρουάριος 2019

33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γενικά Περιγραφή κτιριακών υποδομών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Γενικά Εγκατάσταση κεντρικού εσωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης των κτιρίων (BMS) Αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα τύπου led Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 550,08 kwp με ενεργειακό συμψηφισμό στις στέγες των κτιρίων Περιγραφή αντικειμένου της μελέτης Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα Μελετών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

34 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1.1 Γενικά Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης αναπτυξιακής μελέτης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO 2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις κτιριακές υποδομές του Τ.Ε.Ι., μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης των ΑΠΕ. Η συγκριμένη μελέτη θα συμβάλλει σε μια από τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποίησης των ΑΠΕ και αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής. Αντικείμενο της μελέτης είναι οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες. Το έργο αποτελεί έργο δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίησης ΑΠΕ στο υφιστάμενο δημόσιο ενιαίο εκπαιδευτικό κτιριακό συγκρότημα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή Τέρμα Μαγνησίας στις Σέρρες. Οι παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του εκπαιδευτικού συγκροτήματος του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο να αναβαθμίσουν την ενεργειακή απόδοση του κάθε κτιρίου στην κατηγορία Β και άνω, σύμφωνα με την υπ αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ178581/ Απόφαση, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 2367Β/ ). Τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στα οποία προβλέπονται οι ενεργειακές παρεμβάσεις είναι τα ακόλουθα δεκατρία (13) κτίρια: Πίνακας 1.1. Κτιριακές μονάδες στις οποίες προβλέπονται ενεργειακές επεμβάσεις Α/ Α Κτίρι ο Περιγραφή Συνολική Επιφάνεια, m² Ωφέλιμη Επιφάνεια, m² 1 Α Κτίριο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) 4.564, ,95 2 Β Κτίριο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) 4.564, ,95 3 Γ Εργαστήρια Σ.Τ.ΕΦ , ,94 4 Δ Εργαστήρια Σ.Δ.Ο , ,94 5 Ε Εργαστήρια Πολιτικών Δομικών Έργων (Π.Δ.Ε.) 2.245, ,00 6 Ζ Εργαστήρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 3.404, ,00 3 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

35 Α/ Α Κτίρι ο Περιγραφή Συνολική Επιφάνεια, m² Ωφέλιμη Επιφάνεια, m² 7 Κ Κτίριο Διοίκησης 2.714, ,00 8 Λ Αμφιθέατρο 3.320, ,00 9 Μ Βιβλιοθήκη 2.397, ,40 10 Ν Σπουδαστική Λέσχη/Ξενώνες 6.574, ,58 11 Ο Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 3.270, ,95 12 Π Κυλικείο 422,84 282,84 13 Σ Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 8.220, ,37 Σύνολο , ,92 Η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης αναπτυξιακής μελέτης προκύπτει από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των προτεινόμενων κτιριακών μονάδων, που στην υφιστάμενη κατάσταση τους κατατάσσονται στη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Δ, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 10 του ισχύοντος Κ.Εν.Α.Κ., Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΔΕΠΕΑ/οικ178581/ , (ΦΕΚ 2367Β/ )]. Τα Π.Ε.Α. του προτεινόμενων κτιρίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας ενημέρωσης του ειδικού λογισμικού ΤΕΕ.ΚΕΝΑΚ, ως προς τον ισχύοντα Κ.Εν.Α.Κ., ήτοι ημερομηνία μεταγενέστερη της 27/11/2017. Τα Π.Ε.Α. των κτιριακών μονάδων του συγκροτήματος, στις οποίες προβλέπονται οι ενεργειακές παρεμβάσεις, δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ο ενεργειακός στόχος θα επιτευχθεί με τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Εγκατάσταση κεντρικού εσωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης, Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης των κτιρίων (BMS) Αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα τύπου led και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 550,08 kw p με ενεργειακό συμψηφισμό στις στέγες των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ,Ε και Ζ. Η τελική επίτευξη των ενεργειακών στόχων από την υλοποίηση των επεμβάσεων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση Π.Ε.Α. μετά το πέρας των επεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου. 4 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

36 1.2 Περιγραφή κτιριακών υποδομών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σε έκταση 194 στρ. περίπου στη θέση Τέρμα Μεσαριάς Σερρών και περιλαμβάνουν συνολικά τα ακόλουθα κτίρια και υποδομές: 1) Α Κτίριο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) 2) Β Κτίριο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) 3) Γ Εργαστήρια Σ.Τ.ΕΦ. 4) Δ Εργαστήρια Σ.Δ.Ο. 5) Ε Εργαστήρια Πολιτικών Δομικών Έργων (Π.Δ.Ε.) 6) Ζ Εργαστήρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 7) Κ Κτίριο Διοίκησης 8) Λ Αμφιθέατρο 9) Μ Βιβλιοθήκη 10) Ν Σπουδαστική Λέσχη/Ξενώνες 11) Ξ Υποσταθμός 12) Ο Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 13) Π Κυλικείο 14) Ρ Ανοιχτό Θέατρο 15) Σ Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Εικόνα 1.1: Χάρτης με επισήμανση των κτιριακών υποδομών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 5 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

37 Εικόνα 1.2: Απεικόνιση των συνολικών κτιριακών υποδομών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Η ανέγερση της ιδιόκτητης κτιριακής υποδομής του Τ.Ε.Ι. ξεκίνησε το έτος 1990, με την κατασκευή των κτιρίων Α της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) και Β της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) αποτελούμενων από αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα. Το έτος 1991 κατασκευάστηκαν τα κτίρια Γ Ελαφρά Εργαστήρια της Σ.Δ.Ο. και Δ Ελαφρά εργαστήρια της Σ.Τ.Ε.Φ.. Ακολούθησαν τα κτήρια Ε και Ζ Βαρέα εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και Βαρέα Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. αντίστοιχα της Σ.Τ.Ε.Φ. και συγχρόνως ξεκίνησε η κατασκευή του κτιρίου Διοίκησης που ολοκληρώθηκε το έτος TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

38 Εικόνα 1.3: Εργαστήρια Σ.Δ.Ο. και Σ.Τ.Ε.Φ. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που από το 1985 λειτουργούσε σε ενοικιαζόμενο χώρο εντός της πόλης, μεταφέρθηκε το 1993 σε ημιυπόγειο χώρο του κτιρίου Β (ΣΤΕΦ) έως το 2000, οπότε και ανεγέρθηκε το νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην οικοπεδική έκταση του Ιδρύματος. Εικόνα 1.4: Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Τα έτη 2000 και 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κλειστού αμφιθεάτρου και της Σπουδαστικής Λέσχης. Μετέπειτα αποπερατώθηκε το κτίριο Κυλικείου και ακολούθησαν τα κτίρια των Πολλαπλών Χρήσεων και το Ανοιχτό Αμφιθέατρο του Ιδρύματος. Εικόνα 1.5: Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 7 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

39 Εικόνα 1.6: Κυλικείο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Το έτος 2009 παραδόθηκαν τα δύο καινούρια δίδυμα κτήρια στα οποία στεγάζονται το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.. Εικόνα 1.7: Κτίριο νέων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 1.3 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιρίων του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Απόστολο Σοφιανό, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Ενεργειακό Επιθεωρητή με Α.Μ.: 348 και είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) (ΦΕΚ 2367Β/ ). Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων του συγκροτήματος δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 8 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διακήρυξη : ΔΣΣΜ /74079 Ημερομηνία: 28/11/2017 Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401703 Ημερομηνία : 03-08-2017 Αντικείμενο : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου.

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου. ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΑ/22712/09.07.2019 Πληροφορίες : E. Τζοΐτη Τηλέφωνο : 210-5192547 E-mail: e.tzoiti@admie.gr Περίληψη: Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408915 για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα,

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος 11/06/2018. Αρ.Πρ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Πολύγυρος 11/06/2018. Αρ.Πρ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Πολύγυρος 11/06/2018 Αρ.Πρ. 7788 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1037/2018 Αρ. πρωτ.: 7494/15-05-2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧEΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 24.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27643 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά 23-04 -2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. - 6155 - Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ, Κώδικας : 51100, Γρεβενά Πληροφορίες : Ν. Μπαλοδήμος Τηλέφωνο : 2462353432

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινου Σημείου Δήμου Ηράκλειας ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Ε. 35.7413.01 Α ρ. Π ρ ω τ. : 8 8 7 6 / 2 6-0 7-2 0 1 9 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΔΥAE

Διακήρυξη : ΔΥAE Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Διακήρυξη : ΔΥAE1200047216 Αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 τεμ. ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 30 τεμ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ Φ 30 ΜΜ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 2 : Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 2 : Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευδήμου Κραταιμένους Τ.Κ. 34008 Τηλ.: 22293 50135 Fax: 22293 50160 Αρ. Πρωτ. : 5080/15-5-2019 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 για την υπηρεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Π169/21.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΑ- 21339/03-04-2019 Πληροφορίες : Ι. Δάρα Τηλέφωνο : 210-5192534 E-mail: i.dara@admie.gr Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Περίληψη: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Βέροια 25/05/2018 Αρ. Πρωτ. 14637 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 Τ.Κ. 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Α.Φ.Μ. 800832090 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 142400307000 Τηλ: 210-5537206

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ii : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ii : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ i ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ii : «Επικαιροποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΜΕΛΕΤΗ: Συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Ε/ Π.Δ.Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κομοτηνή 27-06-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 346 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α.Π. 4587/26-07-2019 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ CPV:77231300-1 Ελασσόνα 26-10-2018 Αρ.Πρωτ.15274 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΚΝΙΑ Δ.Κ.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 2019-2028 ΚΑΕ:02.30.7413.62

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 21.916,93 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Δροσιά, 19/12/2018 ΑΠ: -44097- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ i ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 17/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 25530 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ : 2592350002 FAX: 2592350077 mail:info@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Προεκτιμώμενη ,29 (χωρίς ΦΠΑ 24%) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Προεκτιμώμενη ,29 (χωρίς ΦΠΑ 24%) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Γεωλογική μελέτη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διακήρυξη : ΔΔΠΕΑ 408803 Ημερομηνία: 8.5.2018 Αντικείμενο : Όργανα μέτρησης και συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28442 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ζωγράφου, 25/9/2018 Αρ. Πρωτ.: 15512 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ. Ζωγράφου 7 15772 Ζωγράφου ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ - 740030 Ηµεροµηνία : 11.10.2017 Αντικείµενο : 1. Στερεοσκόπιο 2. Aναλυτικός ζυγός ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: CPV: 71322200-3 71351810-4 71313440-1 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών Τοπογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 25 11-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 27825 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail : tripolitaki@rethymno.gr Τηλ: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : CPV 71335000-5 «Μελέτη Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΚΩΔΙΚΟΣ-ΟΙ CPV ΕΡΓΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΚΩΔΙΚΟΣ-ΟΙ CPV ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αργοστόλι, 20 Φεβρουαρίου 2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 Α 147) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 Α 147) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 Α 147) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 1 2.... ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 3 :.......

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

16PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Θήρα 30/11/2016 Αρ Πρωτ :1554 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Δ/νση Τεχνικων

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: CPV: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑ 30-7412.056) 178.465,60 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολεμιστών 1941 Ταχ. Κωδ. : 73400 Τηλ :28223-40202, 40215 Fax : 2822022121 Κίσσαμος, 2/5/2018 Αρ.Πρωτ.: 3236 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 CPV ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 CPV ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ημερομηνία : 30-10 -2017 Αρ. Πρωτ. : 28173 «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 408715 Ημερομηνία:07.08.2017 Αντικείμενο : - Συγκρότημα Πυκνωτών Αντιστάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ. Βακάλης Περικλής Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη 73135, Χανιά, Κρήτη Τηλ. 2821341731, Φαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270202-2017:text:el:html Ελλάδα-: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S 132-270202 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 54556/ΔΠΒΕ Αριθμός Σύμβασης: 2019.002/ΔΠΒΕ Ημερομηνία: 03/06/2019 Αντικείμενο: «Προμήθεια αντλίας θερμότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πρασιανάκης

Χρήστος Πρασιανάκης Τύπος ανάρτησης: Πρόσκληση Αποτέλεσμα Πρόσκλησης Χ Κωδικός ΟΕΦ: 1099 Επωνυμία ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Α/Α πρόσκλησης: 4 Θέμα εγγράφου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2017) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ /ΠΔΘ/ /2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ /ΠΔΘ/ /2017 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ /ΠΔΘ/3006552/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής [Ο υπογράφων] [Η υπογράφουσα] [να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος στο παρόν έντυπο]: (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΚΗΣ» Αγγελική Κοκκολιάδη

ΙΘΑΚΗΣ» Αγγελική Κοκκολιάδη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αργοστόλι, 1 Νοεμβρίου 2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 2017.04.13 10:25:51 Signer: 17PROC006069028 2017-04-13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ηµ/νία: 13/04/2017 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/135047/668 Ηµ/νία Έκδοσης 13/04/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΧΙΟΣ 08/08/2019 Αρ. Πρ. 28745 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 2 : ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7413.093) Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 7249/27-09-2017 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 :

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 : Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Παροχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Παροχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: 2354/06-03-2019 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(Αριθμό διακήρυξης 140/2018 Απόφαση της Ο. Ε.)

(Αριθμό διακήρυξης 140/2018 Απόφαση της Ο. Ε.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα