ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Θεολογία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 [Type text] Page 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Προτεραιότητες βουλγαρικής κυβέρνησης για κοινοτικά κονδύλια και ρόγραµµα δηµοσίων ε ενδύσεων το Αρνητικές ροο τικές ιστολη τικής αξιολόγησης Βουλγαρίας α ό S&P Τρα εζική ένωση και Βουλγαρία...4 IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ηλώσεις κ. Καράογλου για συνοριακές διαβάσεις...4 IΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ιάρθρωση κοινοτικά χρηµατοδοτούµενων Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) νέας Προγραµµατικής Περιόδου Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταφορές»...6 III. ΚΛΑ ΙΚΑ...9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξελίξεις αναφορικά µε την κατασκευή του αγωγού South Stream...9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σχεδιασµός κατασκευής Τµήµατος ΙΙΙ αυτοκινητοδρόµου Struma...10 Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πρόγραµµα ιδιωτικο οιήσεων για το ΤΡΟΦΙΜΑ Ε ικαιρο οιηµένη έρευνα για την αγορά ελαιολάδου στη Βουλγαρία...12 IV. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ...12 Εκθεσιακό ρόγραµµα 2014 International Fair Plovdiv...12 'Εκθεση AGRA-BIOAGRA (4-8 Μαρτίου 2014, Φιλι ού ολη)...13 Παρακαλούµε σε ερί τωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ηγή Εάν δεν ε ιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το αρόν δελτίο, µ ορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε α ό τη λίστα α οδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Προτεραιότητες βουλγαρικής κυβέρνησης για κοινοτικά κονδύλια και ρόγραµµα δηµοσίων ε ενδύσεων το 2014 Σε συνάντηση των οικονοµικών και εµ ορικών συµβούλων των Πρεσβειών των κρατών-µελών του ΟΟΣΑ, ου ραγµατο οιήθηκε στις , µε ρωτοβουλία του «Club of Diplomats-economists», ο Β/Υ ουργός Οικονοµικών, κ. Petar Chobanov, ανέλυσε τις βασικές αραµέτρους του ροϋ ολογισµού του 2014 και αρουσίασε τις εκτιµήσεις του Υ ουργείου του για τα κυριότερα µακροοικονοµικά µεγέθη. Συνο τικά, ο κ. Chobanov εκτίµησε ότι το 2014 τα εν λόγω µεγέθη θα διαµορφωθούν ως εξής: Ανά τυξη 1,8%, δηµόσιο χρέος 9,2 δισ., έλλειµµα 1,8%, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -0,2% του ΑΕΠ, άµεσες ξένες ε ενδύσεις 4,1% του ΑΕΠ ( 1,7 δισ.) και ληθωρισµός 1,8%. Σηµειώνεται ότι, εκτός α ό τα µεγέθη του ροϋ ολογισµού, ο κ. Chobanov έκανε εκτενή αναφορά στο θέµα της αξιο οίησης των κοινοτικών κονδυλίων. Συγκεκριµένα, ο κ. Chobanov υ οστήριξε η β/κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στο εν λόγω ζήτηµα, µε α οτέλεσµα να έχουν ήδη καταβληθεί οι ληρωµές για το 53% του ροϋ ολογισµού της ρογραµµατικής εριόδου και να έχει συµβασιο οιηθεί το 95% ερί ου του εν λόγω ροϋ ολογισµού. Ακριβώς για την ε ίτευξη εραιτέρω βελτίωσης ως ρος την α ορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, εφέτος οι ληρωµές ρος τους δικαιούχους συνεχίστηκαν και µετά το τέλος Οκτωβρίου 2013, διάστηµα κατά το ο οίο τα ροηγούµενα χρόνια συνήθως σταµατούσαν. Ό ως ε ισήµανε ο κ. Chobanov, η κυβέρνηση Oresharski θεωρεί την αριστο οίηση του ρυθµού α ορρόφησης των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων ως καθοριστικό αράγοντα για την εφαρµογή των κυβερνητικών ολιτικών σε τοµείς υ οστηρικτικούς της ανά τυξης, ό ως η α ασχόληση, η κοινωνική ολιτική και η υγεία, η ανταγωνιστικότητα και οι κρατικές υ οδοµές. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις υ οδοµές, ο κ. Chobanov αφιέρωσε σηµαντικό µέρος της αρουσίασής του στο ρόγραµµα δηµοσίων ε ενδύσεων της κυβέρνησης «Ανά τυξη Βιώσιµη Περιφερειακή Ανά τυξη (Growth and Sustainable Development of the Regions)», ροϋ ολογισµού BGN 500 εκατ. ( ερί ου 255 εκατ.). Το µεγαλύτερο µέρος του εν λόγω ροϋ ολογισµού ( ερί ου 80 85%) θα διατεθεί στους οργανισµούς το ικής αυτοδιοίκησης ( εριφέρειες και δήµους), ου θα το διαχειριστούν α ευθείας, ενώ µόνο το υ όλοι ο µικρό µέρος ( ερί ου 15 20%) θα διατεθεί κεντρικά α ό τα κατά ερί τωση αρµόδια υ ουργεία. Ε ί αραδείγµατι, α ό το εν λόγω κοµµάτι του Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 2

4 ροϋ ολογισµού ου αναλογεί στην κεντρική κυβέρνηση υ άρχει η σκέψη να χρηµατοδοτηθούν ρογράµµατα του Υ ουργείου Υγείας, ό ως η έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας για όλους τους ολίτες. Εκτός α ό το εν λόγω ρόγραµµα δηµοσίων ε ενδύσεων, στον τοµέα των δα ανών για την αναθέρµανση της ανά τυξης, η β/κυβέρνηση εντάσσει, ε ίσης, τα έσοδα α ό το αµφιλεγόµενο τέλος 20%, ου ε ιβλήθηκε στους αραγωγούς αιολικής και ηλιακής ενέργειας (εκτιµώνται σε ερί ου BGN 150 εκατ. και θα διατεθούν α οκλειστικά για ε ενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας), καθώς και ένα κονδύλι της τάξης των BGN 100 εκατ. για διαρθρωτικά µέτρα και ρογράµµατα στον τοµέα της εκ αίδευσης. - Αρνητικές ροο τικές ιστολη τικής αξιολόγησης Βουλγαρίας α ό S&P Αν και ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor s ε ιβεβαίωσε την µακρο ρόθεσµη και βραχυ ρόθεσµη ιστολη τική αξιολόγηση της χώρας σε «ΒΒΒ/Α-2», αναθεώρησε τις ροο τικές (outlook) α ό σταθερές σε αρνητικές, εξέλιξη ου ενδεχοµένως ροοιωνίζεται µελλοντική ιστολη τική υ οβάθµιση. Σηµειώνεται ότι το αξιόχρεο της Βουλγαρίας έχει αξιολογηθεί ως ΒΒΒ- α ό την S&P (Βaa2 α ό τη Moody s και ΒΒΒ- α ό τη Fitch). Η αναθεώρηση των ροο τικών οφείλεται, σύµφωνα µε τους αναλυτές της S&P, στο ότι η ανά τυξη της Βουλγαρίας ε ηρεάζεται αρνητικά α ό τη χαµηλή εσωτερική ζήτηση, τη χαµηλή ιστωτική ε έκταση του ιδιωτικού τοµέα, την υψηλή ανεργία, αλλά και α ό το «σύνθετο» ολιτικό κλίµα, ου θα µ ορούσε να ε ιβραδύνει την ορεία των µεταρρυθµίσεων. Η S&P ε ισηµαίνει, ε ίσης, το χαµηλό ρυθµό ανά τυξης ( ερί ου 1%) την τριετία Α ό την άλλη, η διατήρηση της αξιολόγησης αντικατο τρίζει, κατά την S&P, τη σταθερή δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, καθώς εκτιµάται ότι το δηµόσιο χρέος θα αραµείνει σε χαµηλά ε ί εδα (στο 16% του ΑΕΠ έως το 2016) και ότι η κυβέρνηση θα ε ιτύχει το στόχο ου έχει θέσει για το έλλειµµα την ερίοδο Το βουλγαρικό Υ ουργείο Οικονοµικών, σε σχετική του ανακοίνωση, συµφωνεί µε τα όσα αναφέρει η S&P αναφορικά µε την ε ιδείνωση του ε ιχειρηµατικού κλίµατος και την ε ιβραδυµένη ανά τυξη κατά την ερίοδο , αλλά διαφωνεί µε τα συµ εράσµατα του οίκου αξιολόγησης για τις ροο τικές ανά τυξης. Στην α άντησή του ως ρος το τελευταίο ζήτηµα, το Υ ουργείο Οικονοµικών ε ισηµαίνει ότι το γ τρίµηνο 2013 το ΑΕΠ αυξήθηκε µε Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 3

5 ρυθµό 1,5%, ενώ αναφέρεται σε ενθαρρυντικά για τη βουλγαρική οικονοµία στατιστικά στοιχεία, ό ως η ανά τυξη του λιανικού εµ ορίου (6,9% τον Οκτώβριο τ.έ.) και η βιοµηχανική αραγωγή, ου ενισχύθηκε για δεύτερο συνεχόµενο µήνα. Α ό την λευρά του, ο υ ουργός Οικονοµίας και Ενέργειας, κ. Dragomir Stoynev, ε έκρινε την S&P, µε το ε ιχείρηµα ότι είναι α οδεκτή η κριτική για την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της χώρας αλλά όχι για τα ολιτικά δρώµενα σε αυτή. - Τρα εζική ένωση και Βουλγαρία Στη συµφωνία σε ΕΕ για τη σταδιακή δηµιουργία τρα εζικής ένωσης και την ροο τική συµµετοχής σε αυτή της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Πρωθυ ουργός της χώρας, κ. Plamen Oresharski. Συγκεκριµένα, σε δηλώσεις του στο βουλγαρικό κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Oresharski ανέφερε ότι η Βουλγαρία θα αρακολουθεί στενά την εξέλιξη της τρα εζικής ένωσης, χωρίς, όµως, να βιάζεται να συµµετάσχει σε αυτήν. Σύµφωνα µε τον κ. Oresharski, είναι καλό για ένα κράτος-µέλος να ενταχθεί στην τρα εζική ένωση, εφόσον µ ορεί να αξιο οιήσει όλα τα ρονόµια, ου η τελευταία ροσφέρει. Εάν ορισµένα α ό αυτά τα ρονόµια ροορίζονται µόνο για τα µέλη της Ευρωζώνης, τότε τα ράγµατα είναι διαφορετικά. IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ηλώσεις κ. Καράογλου για συνοριακές διαβάσεις Τις δηλώσεις του Υ ουργού Μακεδονίας Θράκης, κ. Θεόδωρου Καράογλου, αναφορικά µε τις συνοριακές διαβάσεις Ελλάδος Βουλγαρίας και τα σχετικά έργα, µετά το έρας συνοµιλιών του µε τον εριφερειάρχη Kardzhali, κ. Bisser Nikolov, καλύ τει ο το ικός τύ ος. Σύµφωνα µε τα το ικά ΜΜΕ, ο κ. Καράογλου σηµείωσε ότι η διάβαση Νυµφαία Makaza ανα τύσσεται ολύ γρήγορα, καθώς ρόκειται για την τρίτη ως ρος τον όγκο διελεύσεων συνοριακή διάβαση, µετά τον Προµαχώνας Kulata και το Ορµένιο Svilengrad. Την ερίοδο διήλθαν α ό την εν λόγω συνοριακή διάβαση (Ελλάδα ρος Βουλγαρία) οχήµατα και ε ιβάτες, εκ των ο οίων µόνο ήταν ολίτες τρίτων κρατών. Προς την Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 4

6 αντίθετη κατεύθυνση (α ό την Βουλγαρία στην Ελλάδα) διήλθαν οχήµατα και ε ιβάτες, εκ των ο οίων 846 ολίτες τρίτων χωρών. Ο κ. Καράογλου ροέβλεψε ότι µετά τον ερχόµενο Μάιο η κίνηση θα τρι λασιαστεί, διότι η εν λόγω διάβαση εξυ ηρετεί όχι µόνο τους Βούλγαρους, αλλά υ ηκόους τρίτων κρατών, ό ως Ρουµάνους και Μολδαβούς. Σύµφωνα µε τον κ. Καράογλου, το σχετικό οδικό δίκτυο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ενώ µέχρι το ερχόµενο καλοκαίρι θα κατασκευαστεί α ό την ελληνική λευρά και το οδικό τµήµα, ου θα οδηγεί στην Εγνατία οδό. Ο κ. Καράογλου συµ λήρωσε ότι, κατό ιν σχετικής µελέτης του Υ ουργείου Μακεδονίας Θράκης για όλες τις χερσαίες διαβάσεις µε τα γειτονικά της Ελλάδας κράτη, οι ο οίες είναι συνολικά 12, θα δοθεί µεγαλύτερη ροσοχή στις διαβάσεις Νυµφαίας, Προµαχώνα και Ορµενίου, ροσθέτοντας ότι µε α όφαση του Έλληνα ρωθυ ουργού, κ. Αντώνη Σαµαρά, διατέθηκαν ήδη όροι γι αυτό τον σκο ό. Σύµφωνα µε το ρακτορείο ΒΤΑ, ο κ. Καράογλου και ο κ. Nikolov δήλωσαν ε ίσης ότι η διέλευση φορτηγών µέσω της διόδου Μακάζα Νυµφαίας µ ορεί να καταστεί δυνατή α ό τον Ιούνιο του Σηµειώνεται ότι, µέχρι στιγµής η δίοδος εξυ ηρετεί µόνο ε ιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά ε αγγελµατικά οχήµατα. Ο Έλληνας Υ ουργός τόνισε ότι, για να υλο οιηθεί το ως άνω σχέδιο, θα ρέ ει να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο και α ό τις δύο λευρές και να εγκατασταθούν γεφυρο λάστιγγα και τελωνείο. Ο κ. Nikolov δήλωσε, α ό την λευρά του, ότι το τµήµα του βουλγαρικού οδικού δικτύου ου συνδέει την εριοχή Djebel και το χωρίο Podkova είναι έτοιµο και ε ρόκειτο, µάλιστα, να εγκαινιαστεί έως το τέλος του Συµ λήρωσε δε ότι η κατασκευή γεφυρο λάστιγγας και σκέ αστρου θα κοστίσουν ερί ου 1 εκατ. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 5

7 IΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ - ιάρθρωση κοινοτικά χρηµατοδοτούµενων Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την ρογραµµατική ερίοδο τα βασικά ε ιχειρησιακά ρογράµµατα, ου θα χρηµατοδοτηθούν α ό την ΕΕ στη Βουλγαρία, θα είναι τα κάτωθι: 1. ΕΠ «Ανα τυσσόµενες Περιοχές» (OP Regions in Growth ), µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Περιφερειακής Ανά τυξης. 2. ΕΠ «Καινοτοµία και Ανταγωνιστικότητα» (OP Innovations and Competitiveness ) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Οικονοµίας και Ενέργειας 3. ΕΠ «Ανά τυξη Ανθρω ίνου υναµικού» (OP Human Resources Development ) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Εργασίας 4. ΕΠ «Μεταφορές και Υ οδοµές Μεταφορών» (OP Transport and Transport Infrastructure ) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Μεταφορών. 5. ΕΠ «Περιβάλλον» (OP Environment ) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Περιβάλλοντος 6. ΕΠ «Καλή ιακυβέρνηση» (OP Good Governance ) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Οικονοµικών 7. ΕΠ «Ε ιστήµη και Εκ αίδευση για Έξυ νη Ανά τυξη» (OP Science and Education for Smart Growth ) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Παιδείας 8. Πρόγραµµα Ναυτιλίας και Αλιείας ( Marine and Fisheries Program ) µε διαχειριστική αρχή την αρµόδια για τη ναυτιλία και την αλιεία εκτελεστική υ ηρεσία 9. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά τυξης ( Rural Development Program ) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ ουργείο Γεωργίας. - Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταφορές» Την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταφορές» («Operational Program Transport and Transport Infrastructure») για τη νέα ρογραµµατική ερίοδο ( ) ανακοίνωσε, σε ειδική εκδήλωση στις , ο Βούλγαρος Υ ουργός Μεταφορών, κ. Danayl Papazov. Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 6

8 τελικό σχέδιο του εν λόγω ΕΠ βρίσκεται ήδη στο Υ ουργικό Συµβούλιο, α ό ό ου θα α οσταλεί ρος τελική έγκριση στην Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή. Ο κ. Papazov εξέφρασε την ικανο οίησή του για την ορεία υλο οίησης του τρέχοντος ρογράµµατος ( ), καθώς έχει συµβασιο οιηθεί σχεδόν το σύνολο του ροϋ ολογισµού, ενώ οι ληρωµές υ ερβαίνουν λέον το 50% του συνολικού ροϋ ολογισµού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία ου αρουσιάστηκαν, χάρη στο τρέχον ΕΠ κατασκευάστηκαν ή α οκαταστάθηκαν 218 χλµ. του σιδηροδροµικού άξονα και δόθηκαν στην κυκλοφορία 140 χλµ. αυτοκινητοδρόµων. Σηµειώνεται ότι η µέση α ορροφητικότητα κονδυλίων στα 7 βασικότερα υ ό ολοκλήρωση ε ιχειρησιακά ρογράµµατα, είχε ανέλθει στις στο 53% του συνολικού ροϋ ολογισµού. Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων ανά ΕΠ (%, εκέµβριος 2013) ΕΠ "Περιβάλλον" ΕΠ "Μεταφορές" ΕΠ "Περιφ. Ανάπτυξη" ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα" ΕΠ "Τεχν. Υποστήριξη" ΕΠ "Αν. Ανθρ. Δυναμικού" ΕΠ "Δοικ. Ικανότητα" Σύνολο ως άνω ΕΠ ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη" 54,1 56,9 56, ,5 53,7 53, ,1 89,9 101,5 93, ,1 98,4 111,2 160, Καταβληθέντα ποσά Συμβασιοποιηθέντα ποσά Πηγή:Information management and monitoring system of EU structural instruments in Bulgaria (url: Βουλγαρικό ΚρατικόΤαµείο Γεωργίας (έως Σεπτέµβριο 2013) Σε ό,τι αφορά τη νέα ρογραµµατική ερίοδο, έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι ε ήλθαν ορισµένες τρο ο οιήσεις στο ως άνω ΕΠ. Συγκεκριµένα, α οφασίστηκε να µεταφερθούν: α) 122 εκατ. α ό τον Άξονα Προτεραιότητας 4 (θαλάσσιες και λωτές µεταφορές) στον Άξονα 3 (συνδυασµένες µεταφορές) και β) 20 εκατ. α ό τον Άξονα 2 (οδικές υ οδοµές) στον Άξονα 1 (σιδηροδροµικές υ οδοµές). Η µεταφορά αυτή κονδυλίων Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 7

9 εξυ ηρετεί, άλλων, την υλο οίηση του σχεδίου ε έκτασης του µητρο ολιτικού σιδηροδρόµου ρωτευούσης και τον εκµοντερνισµό των σταθµών στις όλεις Σόφια, Burgas και Pazardzhik. Στις κάτωθι διαφάνειες, αρουσιάζονται οι βασικοί σιδηροδροµικοί και οδικοί άξονες, ου έχουν ενταχθεί στο ΕΠ την ερίοδο ОП Транспорт и транспортна инфраструктура ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОП Транспорт и транспортна инфраструктура г. ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 1. Пловдив Бургас фаза ІІ 2. София Септември(частично) 3. Русе - Варна 4. Карнобат Синдел (частично) АМ Струма, лот 3 Благоевград - Сандански 2. СП Видин - Монтана 3. АМ Хемус (частично) 4. Път Е-79 Мездра Ботевград 5. Тунел под връх Шипка Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 8

10 III. ΚΛΑ ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Εξελίξεις αναφορικά µε την κατασκευή του αγωγού South Stream Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύ ου και σχετική ανακοίνωση του βουλγαρικού Υ ουργείου Οικονοµίας και Ενέργειας, η Βουλγαρία εξουσιοδότησε εγγράφως τον αρµόδιο κοινοτικό Ε ίτρο ο για θέµατα ενέργειας, κ. Gunther Oettinger, να ηγηθεί των δια ραγµατεύσεων (και, συνε ώς, να δια ραγµατευθεί και ε ονόµατι της Βουλγαρίας) µε τη Ρωσία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου South Stream. Σηµειώνεται ότι στις αρχές εκεµβρίου η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή εξέδωσε ανακοίνωση, µε την ο οία ε εσήµανε στις χώρες α ό το έδαφος των ο οίων θα διέλθει ο αγωγός South Stream ότι ρέ ει να συµµορφωθούν µε την ευρω αϊκή νοµοθεσία, η ο οία ροβλέ ει ως τρίτες χώρες ρέ ει να έχουν ρόσβαση στην µεταφορά αερίου, ότι ο ροµηθευτής και ο χειριστής του αγωγού ρέ ει να είναι διαφορετικές οντότητες, καθώς και ότι η ολιτική καθορισµού των τελών διέλευσης ρέ ει να είναι διαφανής (σειρά ροϋ οθέσεων ου τίθενται α ό το λεγόµενο Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ). Σε συνάντησή του µε τους Υ ουργούς Ενέργειας των κρατών-µελών της ΕΕ µε άµεσο ενδιαφέρον για το South Stream, ο κ. Oettinger κατέστησε σαφές ότι η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή δεν αντιτίθεται στην κατασκευή του εν λόγω αγωγού, αλλά ενδιαφέρεται να τηρηθεί η σχετική κοινοτική νοµοθεσία. Σηµειώνεται, τέλος, ότι ο Βούλγαρος Υ ουργός Οικονοµίας και Ενέργειας, κ. Dragomir Stoynev, αρέσχε διευκρινίσεις αναφορικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κοινο ραξίας, ου θα κατασκευάσει το βουλγαρικό κοµµάτι του South Stream. Το µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω κοινο ραξίας διαµορφώνεται λέον σε ερί ου 200 εκατ., εκ των ο οίων το ήµισυ σχεδόν θα καλυφθεί α ό τη βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgarian Energy Holding (BEH) και το υ όλοι ο α ό την Gazprom. Σύµφωνα µε τον κ. Stoynev, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κοινο ραξίας, ου θα καλύψει µέρος του ε ενδυτικού ρογράµµατος της τελευταίας, κρίνεται ε ιβεβληµένη για την ε ιτάχυνση της υλο οίησης του έργο. Οι ως άνω διευκρινίσεις του αρµοδίου Υ ουργού έρχονται κατό ιν ε ικρίσεων της αντι ολίτευσης, µε το ε ιχείρηµα ότι βάσει της αρχικής συµφωνίας, η Βουλγαρία δε θα ε ιβαρυνόταν µε τη χρηµατοδότηση του έργου. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 9

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Σχεδιασµός κατασκευής Τµήµατος ΙΙΙ αυτοκινητοδρόµου Struma Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύ ου, το Τµήµα ΙΙΙ του αυτοκινητοδρόµου Struma, ου θα διασχίζει και το φαράγγι της Kresna, το ιο δύσκολο κοµµάτι του όλου έργου, θα αρχίσει να κατασκευάζεται εντός του Ο ε ικεφαλής της Εταιρείας Στρατηγικών Έργων Υ οδοµών, κ. Asen Antov, εκτιµά ότι το αργότερο εντός του 2021 το εν λόγω τµήµα του αυτοκινητοδρόµου θα έχει ολοκληρωθεί. Ο κ. Antov διευκρίνισε ότι έγιναν ορισµένες ε ιµέρους τρο ο οιήσεις στο σχεδιασµό του έργου, για να ικανο οιηθούν α αιτήσεις των οικολογικών οργανώσεων και των οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης της εριοχής. Το 15 χλµ. τούνελ (µε δύο αράλληλες σήραγγες, βάσει του αρχικού σχεδιασµού) εκτιµάται ότι θα είναι α ό τα µεγαλύτερα στην Ευρώ η αλλά και αγκοσµίως, µε α οτέλεσµα το συνολικό κόστος του Τµήµατος ΙΙΙ να αγγίζει (χωρίς ΦΠΑ) τα 830 εκατ. Το κόστος ολόκληρου του αυτοκινητοδρόµου Struma, ο ο οίος θα συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µε τη Σόφια (ό ου ήδη συνδέεται µε τον αυτοκινητόδροµο Luylin), έχει εκτιµηθεί σε ερί ου 1,1 δισ. Αξίζει, άντως, εν ροκειµένω, να αναφερθούν σχετικές δηλώσεις του Βούλγαρου Υφυ ουργού Μεταφορών, κ. Petar Kirov, ο ο οίος υ οστήριξε ότι η βουλγαρική κυβέρνηση αναζητεί τρό ους εριορισµού του κόστους του εν λόγω τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Struma και µεταφοράς των σχετικών κονδυλίων στον αυτοκινητόδροµο Hemus (θα ενώνει τη Σόφια µε τη Βάρνα). Σύµφωνα µε τις εν λόγω δηλώσεις του κ. Kirov, ό ως ανα αράγονται στον το ικό τύ ο, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο οι δύο αράλληλες σήραγγες του τούνελ να έχουν, σε ρώτη φάση, α ό µία µόνο λωρίδα η καθεµία (αντί δύο) και να εξεταστεί η ιθανότητα ροσθήκης δεύτερης λωρίδας στο λαίσιο της (µεθε όµενης) ρογραµµατικής εριόδου Σηµειώνεται ότι η Εταιρείας Στρατηγικών Έργων Υ οδοµών ροκήρυξε ήδη διαγωνισµό για την εκ όνηση γεωλογικών µελετών για το συγκεκριµένο κοµµάτι του Τµήµατος ΙΙΙ (σήραγγες στην εριοχή του φαραγγιού της Kresna και της Zheleznitsa) του αυτοκινητοδρόµου Struma µε καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 13 η Ιανουαρίου 2014 (βλ. σχετικά δελτίο διαγωνισµών Γραφείου µας, web: και ιστοσελίδα βουλγαρικής Εταιρείας Στρατηγικών Έργων Υ οδοµών, web: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 10

12 Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Πρόγραµµα ιδιωτικο οιήσεων για το 2014 Σύµφωνα µε τη Βουλγαρική Υ ηρεσία Ιδιωτικο οιήσεων, αναµένονται το 2014 έσοδα της τάξης των BGN 308,8 ( ερί ου 155 εκατ.) α ό την υλο οίηση του ρογράµµατος ιδιωτικο οιήσεων. Συγκεκριµένα, η εν λόγω Υ ηρεσία ρογραµµατίζει για το ερχόµενο έτος την αραχώρηση σε ιδιώτες κρατικών µετοχικών µεριδίων σε 37 εταιρείες, µεταξύ των ο οίων: Του 50,05% του Χρηµατιστηρίου της Σόφιας (η ροηγούµενη ροσ άθεια ιδιωτικο οίησης του Χρηµατιστηρίου εγκαταλείφθηκε το Μάρτιο τ.έ.) Του 49,63% του εκθεσιακού οργανισµού International Fair Plovdiv Tου 43,7% της εταιρείας «Κεντρικό Α οθετήριο ΑΕ» (web: Του 30% της εταιρείας Navigation Bulgare Maritime (web: Του 100% της εταιρείας ο τικοακουστικού εξο λισµούς και αροχής σχετικών υ ηρεσιών Audiovideo Orpheus (web: Του 100% της εταιρείας Ovch Kupel. Του 100% της εταιρείας ακινήτων ADIS ( Diplomatic Properties Agency ). Σηµειώνεται ότι το 2013 δεν ήταν µια ιδιαίτερα ε ιτυχηµένη χρονιά στον τοµέα των ιδιωτικο οιήσεων για τη Βουλγαρία. Χαρακτηριστική ήταν η ερί τωση της δεύτερης α ό ειρας ιδιωτικο οίησης (η ρώτη κηρύχθηκε άγονη το 2011) του εµ ορευµατικού σκέλους των ελλειµµατικών βουλγαρικών σιδηροδρόµων, η ο οία συγκέντρωσε χαµηλό ενδιαφέρον ξένων ε ενδυτών και, τελικά, ακυρώθηκε τον Ιούνιο τ.έ, α ό την κυβέρνηση Oresharski. Ε ισηµαίνεται τέλος ότι στις αρχές Νοεµβρίου και κατό ιν σχετικού αιτήµατος του κ. Oresharski, oι υ ουργοί είχαν α οστείλει καταλόγους µε τους ρος ιδιωτικο οίηση οργανισµούς αρµοδιότητά τους. Α ό τους σχετικούς καταλόγους, ροέκυψαν 28 ρος ιδιωτικο οίηση οργανισµοί µε συνολικό εν δυνάµει όφελος για τα κρατικά ταµεία της τάξης των 200 εκατ. Ο αριθµός αυτός, όµως, είχε τότε θεωρηθεί υ ερβολικά χαµηλός α ό τον κ. Oresharski, ου ζήτησε την ε ανεξέταση των ως άνω καταλόγων. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 11

13 ΤΡΟΦΙΜΑ - Ε ικαιρο οιηµένη έρευνα για την αγορά ελαιολάδου στη Βουλγαρία Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας στη διαδικτυακή ύλη AGORA (url: ε ικαιρο οιηµένη έρευνα για την αγορά ελαιολάδου στην Βουλγαρία. Ό ως ε ισηµαίνεται, µεταξύ άλλων χρήσιµων ληροφοριών και αναλύσεων, στην εν λόγω έρευνα αγοράς, η Ελλάδα έχει εξα λασιάσει τις εξαγωγές ελαιολάδου στη Βουλγαρία την τελευταία ε ταετία και α οτελεί λέον το βασικό ανταγωνιστή της Ιταλίας στην το ική αγορά, η ο οία, όµως, υ ερέχει σαφώς της χώρας µας σε εξαγωγές αρθένων ελαιολάδων στη Βουλγαρία. ιάρθρωση των εξαγωγών ελαιόλαδου στη Βουλγαρία ανά χώρα ροέλευσης (2012) Πηγή: Eurostat IV. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εκθεσιακό ρόγραµµα 2014 International Fair Plovdiv Το εκθεσιακό ρόγραµµα 2014 των εν θέµατι διοργανωτών εκθέσεων, ου εδρεύουν στη Φιλι ού ολη, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας στη διαδικτυακή ύλη AGORA (βλ. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 12

14 7). Σηµειώνεται ότι τα ρογράµµατα τόσο του IFP όσο και της έτερης µεγάλης βουλγαρικής εταιρείας διοργάνωσης εκθέσεων, του IEC (µε έδρα τη Σόφια), για το 2014 είναι ανηρτηµένα στο διαδίκτυο (http://www.fair.bg/en/events/2014.htm και αντίστοιχα). Ό ως κάθε χρόνο, το Γραφείο µας θα αναρτήσει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2014 αναλυτική κατάσταση µε λε τοµερείς ληροφορίες (ηµεροµηνίες, εριγραφή, στατιστικά στοιχεία ροηγούµενης διετίας, ελληνικές συµµετοχές ανά έκθεση κ.ά.) για τις σηµαντικότερες εκθέσεις ου θα λάβουν χώρα στη Βουλγαρία εντός του 'Εκθεση AGRA-BIOAGRA (4-8 Μαρτίου 2014, Φιλι ού ολη) Στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας στη διαδικτυακή ύλη AGORA έχει αναρτηθεί (βλ. για ενηµέρωση τυχόν ενδιαφεροµένων ληροφοριακό υλικό (post-show report) αναφορικά µε την εν θέµατι έκθεση, η ο οία το 2014 θα διαξαχθεί στις 4-8 Μαρτίου Για ερισσότερες ληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ε ικοινωνούν µε τους διοργανωτές (για αναλυτικά στοιχεία ε ικοινωνίας, βλ. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: ntoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Papalia Eleni Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 1:50 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέµα: Ρ\"]: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα