Σα θύξηα ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ήηαλ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα θύξηα ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ήηαλ :"

Transcript

1 ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΔΓΡΩΝ ΣΔΙ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ θ. ΛΟΒΔΡΓΟ ΑΝΓΡΔΑ ( ) & ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΗ 1 εο ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΟΓΟΤ ΠΡΟΔΓΡΩΝ Σ.Δ.Ι ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΔ ( 18 & 19 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2014) ΣΟΝ ΠΔΙΡΑΙΑ πλαληεζήθακε κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θ. Αλδξέα Λνβέξδν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Αζαλάζην Κπξηαδή, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ψξα 7,00 κ.κ, νη Πξφεδξνη ηεο ηξηκεινχο Γξακκαηείαο Πξνέδξσλ Σ.ΔΙ ( Πεηξαηά, Θεζζαιίαο & Ηπείξνπ), θαζψο θαη νη Πξπηάλεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ: Οηθνλνκηθνχ Αζελψλ, Α.Π.Θ & Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ( παξαβξέζεθαλ θαη ζχκβνπινη ηνπ Τπνπξγνχ). Α) Μεηεγγξαθέο Σα θύξηα ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ήηαλ : Β) Πξνζιήςεηο εθηάθησλ ε Παλεπηζηεκηαθψλ Τπνηξφθσλ γηα ηα ΣΔΙ & Γ) Γηαγξαθέο αηψλησλ θνηηεηψλ. ην πξψην ζέκα ν θ. Τπνπξγφο δήηεζε πιεξνθνξίεο απφ ηα ηδξχκαηα γηα ηηο επηζπκίεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο κεηεγγξαθέο. ηελ δηαινγηθή ζπδήηεζε δηαπηζηψζεθε ν κεγάινο αξηζκφο κεηεγγξαθψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηα θεληξηθά Παλεπηζηήκηα θαη ζηα ΣΔΙ, Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ε κεγάιε θπγή απφ ηα Πεξηθεξεηαθά, κε δπζθνιίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο. Ο θ. Τπνπξγφο ζα απνθαζίζεη νξηζηηθά κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εγγξαθψλ, ηέινπο επηεκβξίνπ. το 2 ο κζμα, οι Πρόεδροι τθσ τριμελοφσ γραμματείασ των ΣΕΙ επεςιμαναν για πολλοςτι φορά ότι, αν δεν προςλθφκεί ζκτακτο προςωπικό με οποιαδιποτε μορφι τα ΣΕΙ δεν κα ανοίξουν τον Οκτϊβριο. Παρά τισ υποςχζςεισ τθσ Πολιτικισ θγεςίασ του Τπουργείου Παιδείασ δεν πειςκικαμε από τισ απαντιςεισ και κλείςαμε ραντεβοφ για τθν επομζνθ με τον Τπουργό Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ κ. Μθτςοτάκθ, με κζμα ζγκριςθ τθσ Π.Τ.. το 3 ο κζμα ςυηθτικθκαν οι διαδικαςίεσ διαγραφισ των αιϊνιων φοιτθτϊν και υποςχζκθκε ο κ. Τπουργόσ να ςτείλει εγκφκλιο. Σθν επομζνθ 18/ 9 άρχιςε και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 19/9/2014, Η 1 ε ΤΝΟΓΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Σ.Ε.Ι & ΑΠΑΙΣΕ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ( Ε.Β.Ε.Π) ΠΕΙΡΑΙΑ 1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΠΔΜΠΣΗ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2014 Πρωινή υνεδρίαςη: 09:00 14:00 ΤΝΟΔΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΘΕΜΑ 1ο: Πρόςλθψθ Εκτάκτου Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ και Πανεπιςτθμιακϊν Τποτρόφων - Μετεγγραφζσ (Πρόςλθψθ Εκτάκτων και ΠΤ, Μετεγγραφζσ, ΣΕΙ Θεςςαλίασ- ΣΕΙ Ηπείρου-ΣΕΙ Κρήτησ). ΘΕΜΑ 2ο: Ανοικτό Σεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ. (ΣΕΙ Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ-ΣΕΙ Κρήτησ) ΘΕΜΑ 3ο: Σρίτοσ Κφκλοσ πουδϊν ςτα ΣΕΙ (Ζγκριςθ Διδακτορικϊν, μετονομαςία ςε Σεχνολογικά Πανεπιςτιμια, ΣΕΙ Θεςςαλίασ-ΣΕΙ Ηπείρου) ΘΕΜΑ 4ο: Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ (Αξιολόγθςθ- Πιςτοποίθςθ), Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων και Επαγγελματικά Δικαιϊματα (χζδιο υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςτα ΣΕΙ, ΣΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ-ΣΕΙ Ηπείρου, Σ.Ε.Ι. Κρήτησ, Επαγγελματικά Δικαιϊματα ςτα Σμιματα του χεδίου ΑΘΗΝΑ και Νομοκετικι Ρφκμιςθ για αναδρομικι πιςτοποίθςθ των Προγραμμάτων των εν λόγω Σμθμάτων για το προθγοφμενο Ακαδθμαϊκό Ζτοσ, ΣΕΙ Ηπείρου, Επαγγελματικά δικαιϊματα και Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων, ΣΕΙ Κρήτησ, Εγκρίςεισ Μεταπτυχιακϊν και Αξιολογιςεισ από ΑΔΙΠ, ΣΕΙ Θεςςαλίασ). 14:00 Γεφμα Απογευματινή υνεδρίαςη: 17:00 20:00 ΤΝΟΔΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΘΕΜΑ 5ο: Οικονομικά Θζματα (Προχπολογιςμοί, ΣΕΙ Ηπείρου-ΣΕΙ Κρήτησ, Ζξοδα Παράςταςθσ Οργάνων Διοίκθςθσ, ΣΕΙ Θεςςαλίασ) ΘΕΜΑ 6ο: Θεςμικά Θζματα (Οργανιςμοί, ΣΕΙ Κρήτησ, Εκπόνθςθ 4-ετϊν Προγραμματιςμϊν ςε εφαρμογι του ν. 4009/11, άρκρο 63, ΣΕΙ Κρήτησ, Εκλεκτορικά ϊματα, ΣΕΙ Αθήνασ, Εξζλιξθ Επίκουρων Κακθγθτϊν, ΣΕΙ Κρήτησ, Θεςμικι μορφι τθσ υνόδου, ΣΕΙ Ηπείρου-ΣΕΙ Κρήτησ) Παράλληλη Απογευματινή υνεδρίαςη: 17:00 20:00 ΤΝΑΝΣΗΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ ΕΛΚΕ υηιτθςθ Θεμάτων που αφοροφν ςτουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ και ζχουν κοινοποιθκεί από τον Αν. Πρόεδρο του Σ.Ε.Ι. Πειραιά, κ. Δ. Σςελζ. 2

3 21:00 ΓΔΙΠΝΟ (Εστιατόριο Salty ) στο μικρολίμανο Πειραιά ΠΑΡΑΚΔΤΗ 19 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2014 Πρωινή υνεδρίαςη: 10:00 14:00 10:00 12:00 Εξαγωγι υμπεραςμάτων υνόδου και λιψθ αποφάςεων. 12:00 Χαιρετιςμοί Αρχθγϊν Κομμάτων, Περιφερειάρχθ Αττικισ, Δθμάρχου Πειραιά, κακϊσ και Προζδρων Επιμελθτθρίων Πειραιά. Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζεκάησλ ζπδεηήζεθαλ αθόκε: Πξνζιήςεηο κφληκνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ιφγνπ ζπληαμηνδνηήζεσλ, & Παξάηαζε ησλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ κέρξη ην Η ζχλνδνο απνθάζηζε νκφθσλα, ζηνλ Τπνπξγφ λα ζέζεη κφλν 5 ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο ηα νπνία απαζρνινχλ ηα Ιδξχκαηα ηεο Αλσηάηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Ο θ. Τπνπξγφο Παηδείαο καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα πξνζήιζαλ ζηελ ζχλνδν ησλ Πξφεδξσλ Σ.Δ.Ι ζηηο θαη ψξα 5,20 κ.κ Σελ πξψηε εκέξα ηεο πλφδνπ, ε ηξηκειήο επηηξνπή ησλ Πξνέδξσλ ΣΔΙ, καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΙ Αζελψλ, επηζθεθζήθακε ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θ. Μεηζνηάθε θαη ζπδεηήζακε ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο ΠΤ. Η ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Τπνπξγφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άξηζην θιίκα, ππνζρέζεθε φηη ζα ιχζεη άκεζα ην ζέκα εθφζνλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηείιεη ην ζρεηηθφ αίηεκα. 3

4 Σα πέληε ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία, ήηαλ: 1. Η πξόζιεςε Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ θαη παλεπηζηεκηαθώλ ππνηξόθσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εάλ ε πξφζιεςε απηή δελ πξνρσξήζεη έγθαηξα ππάξρεη θίλδπλνο, νπζηαζηηθήο αλαζηνιήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ΣΔΙ ηεο ρψξαο θαηά ηνλ ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ν Τπνπξγφο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θ. Κ. Μεηζνηάθε, δεζκεύηεθε όηη ε Κπβέξλεζε άκεζα ζα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςε απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ. Η δέζκεπζή ηνπ αθνξά ηελ πξφζιεςε ζηα πεξζηλά επίπεδα πεξίπνπ επηαθνζίσλ είθνζη ζέζεσλ (720), νη νπνίεο νξηαθά επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ Ιδξπκάησλ. 2. Η ρνξήγεζε ζηα ΣΔΙ ηεο δπλαηόηεηαο απνλνκήο Γηδαθηνξηθώλ Γηπισκάησλ (δει. ε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ 3 νπ θχθινπ ζπνπδψλ), απηνδχλακα ζηα ηκήκαηα/ζρνιέο πνπ ππάξρεη ζεηηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ ΑΓΙΠ. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ν Τπνπξγόο επηβεβαίσζε παιαηφηεξε δέζκεπζε ηφζν δηθή ηνπ, φζν θαη ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ θ. Κ. Αξβαληηφπνπινπ, όηι άμεζα θα πποβεί ζε αναγκαία νομοθεηική πύθμιζη η οποία θα έσει εθαπμογή αμέζωρ μεηά ηην ολοκλήπωζη ηων αξιολογήζεων ηων Ιδπςμάηων από ηην ΑΔΙΠ, (ε νπνία ηνπνζεηείηαη πεξί ηνπ ηέινπο ηνπ έηνπο 2014). 3. Η δεκηνπξγία από ην ζύλνιν ησλ ΣΔΙ ηεο ρώξαο Αλνηθηνύ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ. Η χλνδνο απνθάζηζε ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΣΔΙ Αλ. Μαθεδνλίαο Kαζ. Α. Μεηξφπνπιν, Γπηηθήο Διιάδαο Kαζ.. Καπιάλε, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Kαζ. Ν. Αζεκφπνπιν θαη Κξήηεο Kαζ. Δ. Καπεηαλάθε, έξγν ηεο νπνίαο ζα είλαη ε επεμεξγαζία πιήξσο ηεθκεξησκέλεο πξφηαζεο γηα δεκηνπξγία Αλνηθηνχ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ consortium agreement. 4

5 Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ν Τπνπξγφο επαλέιαβε ηελ άπνςή ηνπ, ηελ νπνία είρε εθθξάζεη θαη κέζσ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ), όηι δε ζςμθωνεί με ηη δημιοςπγία Ανοικηού Τεσνολογικού Πανεπιζηημίος. Η χλνδνο επηκέλεη ζηελ πξφηαζή ηεο. 4. Η δηαηήξεζε ηνπ ύςνπο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ιδξπκάησλ ην 2015, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηνπ 2014, κε δεδνκέλν φηη απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη επέιζεη πεξηθνπή πνπ αγγίδεη ην 73% θαη ε νπνία είλαη δηπιάζηα απφ ηελ αληίζηνηρε πεξηθνπή ηνπ ΤΠΑΙΘ. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ν Τπνπξγφο αθνχ πεξηέγξαςε ην πνιχ πεξηνξηζηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θηλεζεί ε Κπβέξλεζε, ιφγσ ησλ κλεκνληθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, ππνζρέζεθε φηη ζα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Ιδξπκάησλ. 5. Δμέδσζε ην επηζπλαπηφκελν ςήθηζκα πνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΑΓΙΠ θαζψο θαη ηελ άκεζε ζηειέρσζε ηεο, δεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ηεο είλαη θξίζηκνο γηα ηα Ιδξχκαηα, κε βάζεη ηελ θείκελε λνκνζεζία. Παξφληνο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θ. Λνβέξδνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σ.Δ.Ι λα ηνπνζεηεζνχλ γηα 3 ιεπηά. Η δηθηά κνπ ηνπνζέηεζε ήηαλ ε εμήο: Πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη,ηα ηδξχκαηα λα είλαη αλνηθηά κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη απηφ ζα γίλεη κε ηελ δπλαηφηεηα πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε νπνηαδήπνηε κνξθή. Γηα ηα ΣΔΙ κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ Κνιιεγίσλ, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαβαζκηζζνχλ θαη λα κεηνλνκαζηνχλ ζε Σερλνινγηθά Παλεπηζηήκηα θαη ηελ δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθψλ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ έρνπλ ιφγν χπαξμεο θαη ζηαδηαθά ζα θιείζνπλ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε πξφζιεςε κφληκνπ δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα ηδξχκαηα κε ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο δελ ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 1 ρξφλν. 5

6 Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ ηδξπκάησλ, έρνπλ κεησζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα κελ κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε φρη κφλν εμνπιηζκφ αιιά νχηε αλαιψζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ. Παξάηαζε ησλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ θαζεγεηψλ κέρξη ην Όζν αθνξά ηα κε απηνδχλακα Σκήκαηα θαηά ηελ γλψκε κνπ, γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ θξηηήξην ν αξηζκφο ησλ θαζεγεηψλ (9), αιιά θαη άιια θξηηήξηα φπσο: Η βάζε εηζαγσγήο, ε ζθνπηκφηεηα χπαξμεο ησλ Σκεκάησλ, ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πηπρηνχρσλ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ ηαθηηθή ησλ κε δηνξηζκψλ θαζεγεηψλ, φια ηα Σκήκαηα ζε κία 5εηία ζα γίλνπλ κε απηνδχλακα. Σέινο δεηψ επείγνπζα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 2 λέσλ θηηξίσλ, ηα νπνία παξαιακβάλσ ηέινπο επηεκβξίνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 5.300Μ2, γηα ηελ επίπισζε ακθηζεάηξσλ, εξγαζηεξίσλ, θαη ινηπψλ ζπλδέζεσλ, γηα λα κπνξέζσ λα ηα ιεηηνπξγήζσ. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά ζηηο παξέζεζε γεχκα ( ζηνπο : Πξνέδξνπο, Αλ. Πξνέδξνπο ΣΔΙ, ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ΔΛΚΔ) ζην Μηθξνιίκαλν ηνπ Πεηξαηά, φπνπ παξέζηε θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηηο θαηαγξάθεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πλφδνπ θαη ζηηο 12 ην κεζεκέξη πξνζήιζαλ ηα θφκκαηα θαη νη θνξείο νη νπνίνη ραηξέηεζαλ ηελ εθδήισζε. ηελ χλνδν παξέζηε θαη ν Πξφεδξνο ηεο ΑΓΙΠ θ. Κνπθνπδάθεο. Απφ πιεπξάο ΣΔΙ Θεζζαιίαο, παξεπξέζεζαλ θαη ζπκκεηείραλ ζηελ χλνδν νη Αλαπι. Πξφεδξνη : Βιαρνγηάλλεο Μηράιεο θαη Βειηζαξίνπ Δπζηάζηνο. Απφ πιεπξάο ΔΛΚΔ, ε πξντζηακέλε θ. Μεηνύζε. Η επφκελε Σαθηηθή χλνδνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ. Η εθδήισζε νινθιεξψζεθε ζηηο 13,15. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά θ. Βξπδίδε Λάδαξν, θαζψο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο Πξνέδξνπο γηα ηελ θηινμελία ηνπο θαη ηελ άςνγε νξγάλσζε ηεο ζπλφδνπ. Με εθηίκεζε ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΟΤΛΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ 6

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΝΩΜΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ- ΔΚΜ ΔΠΗ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΩΘΖΚΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΘΖΚΔ ΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 86 παξ. 3 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα