ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. /νση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα, 5/ 11 / 2014 Aρ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π.οικ Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέµα: «Πρόληψη µετάδοσης του ιού Ebola α ό νεοεισερχόµενους µετανάστες χωρίς νοµιµο οιητικά έγγραφα µέσω αράνοµων σηµείων εισόδου». Σχετ.: 1. Η Υ ουργική Α όφαση υ αρ. ρωτ.υ1.γ.π.οικ.92490/ «Πρόγραµµα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υ οστήριξης και αρα οµ ής των εισερχοµένων χωρίς νοµιµο οιητικά έγγραφα υ ηκόων τρίτων χωρών σε δοµές ρώτης υ οδοχής» Α Α: ΒΛ1ΠΘ-6ΙΝ 2. H µε αρ. ρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.69893/ (Α Α: 7Κ2ΗΘ-ΤΣΗ) εγκύκλιος «Αιµορραγικός Πυρετός α ό ιό Ebola-Οδηγίες» 3. Η µε αρ. ρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.92962/ εγκύκλιος µε θέµα «Γενικές κατευθύνσεις - οδηγίες για τον αιµορραγικό υρετό Έµ ολα ρος τις Μονάδες Υγείας (δηµόσιες και ιδιωτικές) της χώρας» (Α Α: 7Α44Θ-ΑΗΗ ) 4. Η µε αρ. ρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.93081/ εγκύκλιος µε θέµα «Κάρτα ε ιβίβασης εισερχοµένων ε ιβατών σε διεθνείς τήσεις στα Ελληνικά αεροδρόµια» (Α Α: 6ΞΣ3Θ-ΓΤ6 ) 5. Το α ό του ΚΕΕΛΠΝΟ µε θέµα: Μετανάστες - ebola Λόγω της εξέλιξης της ε ιδηµίας του ιού Έµ ολα σε χώρες της υτικής Αφρικής (Γουινέα, Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε 1 ) και µε σκο ό την α οφυγή ανεξέλεγκτης εισόδου κρουσµάτων αιµορραγικού υρετού Εµ ολα στην Ελλάδα, αρέχονται µε την αρούσα κατευθυντήριες οδηγίες ρος το ροσω ικό των Κέντρων Πρώτης Υ οδοχής Μεταναστών χωρίς νοµιµο οιητικά έγγραφα, των Προαναχωριασιακών Κέντρων Κράτησης Μεταναστών, του Λιµενικού Σώµατος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. /ΕΛ.ΑΚΤ.), της Ελληνικής Αστυνοµίας, τους συνοριοφύλακες καθώς και όλους του εµ λεκόµενους στις διαδικασίες διαχείρισης νεοεισερχόµενων αράνοµων µεταναστών. 1 Η Γουινέα, η Λιβερία και η Σιέρρα Λεόνε είναι οι χώρες µε εκτενή και έντονη µετάδοση της νόσου, βάσει του «Οδικού χάρτη αντιµετώ ισης του ιού έµ ολα» του Π.Ο.Υ. ( ), και ενδέχεται να ε ικαιρο οιηθούν. Ε ι λέον υ άρχει και µια υ ό έλεγχο ε ιδηµία στο Κονγκό (ε αρχία Equateur), ό ου όµως έχουν εράσει άνω α ό 21 µέρες α ό το τελευταίο αναφερόµενο αρνητικό εργαστηριακό τεστ ύ ο του κρούσµατος.

2 1. Γενικές Πληροφορίες για τον ιό Έµ ολα Ο ιός Έµ ολα ροκαλεί συµ τώµατα ό ως υρετός (συνήθως υψηλός >38,5 0 C ), έντονη κακουχία, όνο στην κοιλιά και τους µυς, και ροοδευτικά διάρροιες και εµέτους. Να σηµειωθεί ότι τα συµ τώµατα είναι σοβαρά και σταδιακά χειροτερεύουν. Άτοµα ου έχουν µολυνθεί α ό τον ιό Ebola αλλά δεν έχουν εµφανίσει συµ τώµατα (χρόνος ε ώασης) Ε ΜΕΤΑ Ι ΟΥΝ τη νόσο. Ο ιός Ebola µεταδίδεται ΜΟΝΟ α ό άτοµα ου εµφανίζουν συµ τώµατα. Ο ιός Έµ ολα µεταδίδεται µετά α ό άµεση ε αφή µε σωµατικά υγρά (αίµα, εµετός, διάρροια, σάλιο, ούρα, ιδρώτας κλ ) α ό άρρωστο άτοµο. Ο ιός δεν µεταδίδεται µε τον αέρα ή το νερό. Μόνο µετανάστες ου ροέρχονται ή έχουν ιστορικό ταξιδιού α ό τις χώρες µε ε ιδηµία (βλ. υ οσηµείωση 1) µ ορεί να είναι ύ ο τα κρούσµατα, σε ερί τωση ου έχουν συµ τώµατα. Ε ισηµαίνεται ότι µετανάστες α ό άλλες Αφρικανικές χώρες, χώρες της Μ. Ανατολής ή της Ασίας δεν είναι ιθανό να είναι ύ ο τα κρούσµατα. 2. Σκο ός Η ρόληψη της µετάδοσης του ιού Έµ ολα α ό νεοεισερχόµενους µετανάστες χωρίς νοµιµο οιητικά έγγραφα µέσω αράνοµων σηµείων εισόδου. 3. Στόχοι Η άµεση ταυτο οίηση της χώρας ροέλευσης των µεταναστών και το ιστορικό των ρόσφατων µετακινήσεων τους. Η άµεση ιατρική εκτίµηση και αρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των µεταναστών ου ροέρχονται ή έχουν ταξιδέψει ρόσφατα σε χώρες ου υ άρχει ε ιδηµία α ό τον ιό Έµ ολα. Οι οδηγίες βασίζονται στους ήδη υ άρχοντες όρους (ανθρώ ινο δυναµικό και υλικό) και τις υφιστάµενες διαδικασίες (σχετ. 1). 4. ιαχείριση νεοεισερχόµενων µεταναστών χωρίς νοµιµο οιητικά έγγραφα ου εντο ίζονται σε θαλάσσια και χερσαία σύνορα για την ρόληψη µετάδοσης του ιού Έµ ολα 4.1. Κατά την ε ιβίβαση/ διάσωση των νεοεισερχόµενων µεταναστών σε λοίο του Λιµενικού Σώµατος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. /ΕΛ.ΑΚΤ.) για µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις των αρµόδιων Υ ηρεσιών, οι άνδρες του Λιµενικού ου ε ιβαίνουν στο λοίο σκό ιµο είναι να φορούν γάντια µιας χρήσεως και χειρουργική µάσκα. 2

3 Τα ίδια Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (δηλ. γάντια µιας χρήσεως και χειρουργική µάσκα) ισχύουν και σε ερί τωση ου οι νεοεισερχόµενοι µετανάστες εντο ιστούν α ό συνοριοφύλακες σε χερσαία σύνορα. Ε ισηµαίνεται ότι η χρήση γαντιών µίας χρήσεως και χειρουργικής µάσκας ( ου ακολουθούν συγκεκριµένες ροδιαγραφές, βλ. Παράτηµα) ροστατεύουν το ροσω ικό α ό την έκθεση σε µεγάλο αριθµό νοσηµάτων ου µεταδίδονται α ό άτοµο σε άτοµο Προτείνεται οι αρµόδιες Αρχές να ροβαίνουν όσο το δυνατόν συντοµότερα στη διαδικασία εξακρίβωσης της χώρας καταγωγής των µεταναστών και του ιστορικού της διαδροµής τους / ρόσφατης µετακίνησης τους. Συστήνεται η ροτεραιότητα να δίνεται σε άτοµα ου εµφανώς κατάγονται α ό χώρες της Υ οσαχάριας Αφρικής Έως ότου ροωθηθούν οι νεοεισερχόµενοι µετανάστες, ου ροέρχονται α ό χώρες της Υ οσαχάριας Αφρικής στο Κέντρο Ταυτο οίησης, Κέντρο Πρώτης Υ οδοχής ή άλλο Κέντρο Κράτησης, συνιστώνται τα εξής: Σε ερί τωση ου το ροσω ικό είναι σε θέση να δια ιστώσει τη χώρα καταγωγής των νεοεισερχόµενων ατόµων, σύµφωνα µε τη δήλωσή τους: o τα νεοεισερχόµενα άτοµα ου ροέρχονται ή έχουν ταξιδέψει σε χώρα ου έχει ε ιδηµία α ό τον ιό Ebola, κατευθύνονται σε διαφορετικό χώρο α ό τους λοι ούς µετανάστες (διαχωρισµένο ακόµα και µε νοητή γραµµή ή µετακινούµενο διαχωριστικό κλ ). o κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το ροσω ικό των Σωµάτων Ασφαλείας ου έρχεται σε ε αφή (µικρότερη του 1 µέτρου) µε τους µετανάστες, ου ροέρχονται ή έχουν ταξιδέψει α ό χώρα ου έχει ε ιδηµία α ό τον ιό Ebola, φορά γάντια και χειρουργική µάσκα. Αν δια ιστωθεί ότι κά οιος α ό τους ροαναφερθέντες µετανάστες είναι εµφανώς άρρωστος (εµφανίζει ρίγος, όνο, έµετο κλ ), ανάλογα µε τις διαθέσιµες δοµές αροχής υ ηρεσιών υγείας ενηµερώνεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή το Κέντρο Υγείας ή η ιοίκηση του το ικού ή λησιέστερου νοσοκοµείου και το Εθνικό Κέντρο Ε ιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ ), ώστε να γίνει άµεσα ιατρική εκτίµησή του. Σε ερί τωση ου κατά την ιατρική εκτίµηση ο υ ό διερεύνηση µετανάστης θεωρηθεί ύ ο το κρούσµα για αιµορραγικό υρετό Έµ ολα βάσει του ορισµού κρούσµατος (ό ως ε ικαιρο οιείται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο ιατρός α οµονώνει το εριστατικό σε ροκαθορισµένο χώρο και ε ικοινωνεί άµεσα µε το Κέντρο Ε ιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙ.Χ) -ΚΕΕΛΠΝΟ ( ) για να λάβει εραιτέρω οδηγίες για τη διαχείριση του εριστατικού. Σε αυτή την ερί τωση ο αριθµός των ατόµων ου α αιτείται να έρθουν σε ε αφή µε το «ύ ο το κρούσµα» ρέ ει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και συστήνεται να µην είναι µέλη του ροσω ικού των σωµάτων ασφαλείας. Σε εξαιρετικές ερι τώσεις ου η ε αφή µε το «ύ ο το κρούσµα» είναι 3

4 ε ιβεβληµένη, στήνεται η χρήση ε ι λέον ΜΑΠ ανάλογα µε αυτά ου χρησιµο οιούν οι ε αγγελµατίες υγείας. ( Η λήρης λίστα των ΜΑΠ αναφέρεται στο Παράρτηµα) Στο Κέντρο Ταυτο οίησης, Κέντρο Πρώτης Υ οδοχής ή άλλο Κέντρο Κράτησης όλο το εµ λεκόµενο ροσω ικό, εκτός α ό τους ε αγγελµατίες υγείας ου ροβαίνουν σε ιατρική εκτίµηση, (.χ. αστυνοµικοί, διερµηνείς, καταγραφείς, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλ ) φορά γάντια και µάσκα σε ερί τωση ου η α όσταση µεταξύ ροσω ικού και µετανάστη, ου ροέρχεται ή έχει ταξιδέψει α ό χώρα της Υ οσαχάριας Αφρικής είναι µικρότερη του 1 µέτρου. Το ροσω ικό µε τη συνδροµή διερµηνέα θα ρέ ει να εξηγήσει στους µετανάστες γιατί ζητείται αναλυτικό ιστορικό µετακίνησης λόγω της ε ιδηµίας α ό τον ιό Ebola, δίνοντας έµφαση στη σηµασία ου έχουν αυτές οι ληροφορίες, τόσο για την υγεία του ιδίου του ατόµου, των οικείων του, εφόσον έχουν εισέλθει µαζί, των υ ολοί ων φιλοξενουµένων στο Κέντρο, όσο και για την ροάσ ιση της ηµόσιας Υγείας Αν κατά την εξακρίβωση της ταυτότητας και της υ ηκοότητας ή στη συνέχεια ροκύψει ότι υ άρχουν µετανάστες ου ροέρχονται ή έχουν ταξιδέψει α ό χώρα ου έχει ε ιδηµία α ό τον ιό Ebola 2, θα ρέ ει να γίνεται άµεσα ιατρική εκτίµηση α ό το Κλιµάκιο Ιατρικού Ελέγχου του Κέντρου Α Υ οδοχής, συνοδευόµενη α ό ιστορικό ε ιδηµιολογικού εριεχοµένου (συµ λήρωση ελτίου ιαλογής ατόµων µε ιστορικό ταξιδιού στην Αφρική - ε ισυνά τεται). Κατά την ιατρική εκτίµηση, το Κλιµάκιο Ιατρικού Ελέγχου φέρει τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας, ου εριγράφονται στο Παράρτηµα. Σε ερί τωση ου κατά την ιατρική εκτίµηση, κά οιος µετανάστης θεωρηθεί ύ ο το κρούσµα για αιµορραγικό υρετό Έµ ολα βάσει του ορισµού κρούσµατος (ό ως ε ικαιρο οιείται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο ιατρός α οµονώνει το εριστατικό σε ξεχωριστό ροκαθορισµένο χώρο και ε ικοινωνεί άµεσα µε το Κ.ΕΠΙΧ.-ΚΕΕΛΠΝΟ ( ) και το ΕΚΕΠΥ ( ) για να λάβει εραιτέρω οδηγίες για τη διαχείριση του εριστατικού. Σε αυτή την ερί τωση ο αριθµός των ατόµων ου α αιτείται να έρθουν σε ε αφή µε το «ύ ο το κρούσµα» ρέ ει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, και συστήνεται να µην είναι µέλη του ροσω ικού των σωµάτων ασφαλείας. Σε εξαιρετικές ερι τώσεις ου η ε αφή µε το «ύ ο το κρούσµα» είναι ε ιβεβληµένη, στήνεται η χρήση ε ι λέον ΜΑΠ ανάλογα µε αυτά ου χρησιµο οιούν οι ε αγγελµατίες υγείας, ου εριγράφονται στο Παράρτηµα. Σε ερί τωση ου κατά την ιατρική εκτίµηση, οι µετανάστες ου ροέρχονται ή έχουν ταξιδέψει α ό χώρα ου έχει ε ιδηµία α ό τον ιό Έµ ολα, δε θεωρηθούν ύ ο τα κρούσµατα 2 Οι χώρες µε ε ιδηµία αιµορραγικού υρετού Έµ ολα (ε ηρεαζόµενες εριοχές) αναφέρονται στην Υ οσηµείωση 1, αλλά, ε ειδή ενδέχεται ε ικαιρο οίησή τους, είναι α αραίτητη η σχετική ενηµέρωση α ό την ιστοσελίδα 4

5 για αιµορραγικό υρετό Ebola (είναι ελεύθεροι συµ τωµάτων) τίθενται υ ό αρακολούθηση για 21 ηµέρες (όσος είναι ο µέγιστος χρόνος ε ώασης της νόσου), ανεξάρτητα α ό τις ηµέρες ου θα δηλώσουν οι µετανάστες ότι διήρκησε το ταξίδι τους. Ε ι λέον: o α οµονώνονται σε καθορισµένο δωµάτιο, ε ιτρέ εται όµως ο ροαυλισµός τους µαζί µε τους υ όλοι ους φιλοξενούµενους, o εκτιµώνται καθηµερινά α ό ιατρό ή άλλο ε αγγελµατία υγείας για συµ τώµατα συµβατά µε αιµορραγικό υρετό Έµ ολα (θερµοµέτρηση µε θερµόµετρο µη ε αφής κλ ), o υ άρχει ρόβλεψη ώστε αν κά οιος µετανάστης εµφανίσει συµ τώµατα στο διάστηµα ου µεσολαβεί της καθηµερινής ιατρικής εκτίµησης, να ενηµερώσει και να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Σε ερί τωση ου κά οιος µετανάστης κατά την ερίοδο της αρακολούθησής του για αιµορραγικό υρετό Έµ ολα εµφανίσει συµ τώµατα, ο ιατρός ή ο ε αγγελµατίας υγείας α οµονώνει το εριστατικό σε ροκαθορισµένο χώρο και ε ικοινωνεί άµεσα µε το Κ.ΕΠΙΧ. - ΚΕΕΛΠΝΟ για να λάβει εραιτέρω οδηγίες για τη διαχείριση του εριστατικού. Μετά το διάστηµα των 21 ηµερών και εφόσον ο µετανάστης δεν εµφανίσει συµ τώµατα συµβατά µε αιµορραγικό υρετό Ebola, σταµατά η αρακολούθησή του. Σε ερί τωση ου κατά το διάστηµα των 21 ηµερών ο µετανάστης µεταφερθεί σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης (ΠΚΚ), το Κλιµάκιο Ιατρικού Ελέγχου θα ρέ ει να ενηµερώσει τη ιοίκηση του ΠΚΚ, έτσι ώστε να συνεχιστεί η αρακολούθηση του µετανάστη ΠΚΚ, έως ότου συµ ληρωθούν οι 21 ηµέρες της αρακολούθησής του. Το Κλιµάκιο Ιατρικού Ελέγχου καλείται να α οστέλλει καθηµερινά, στο Κ.ΕΠΙΧ.- ΚΕΕΛΠΝΟ, συµ ληρωµένο το ειδικό έντυ ο (Φόρµα Ηµερήσιας ήλωσης Νεοεισερχόµενων Ατόµων α ό Ε ηρεαζόµενες Χώρες - ε ισυνά τεται) σχετικά µε το σύνολο και την κατάσταση της υγείας των νεοεισερχόµενων ατόµων ου ροέρχονται ή έχουν ταξιδέψει α ό χώρα ου έχει ε ιδηµία α ό τον ιό Ebola και βρίσκονται υ ό αρακολούθηση. 5. ιευκρινήσεις 5.1. Σύµφωνα µε την εκτίµηση κινδύνου του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο κίνδυνος έκθεσης στον ιό Έµ ολα α ό νεοεισερχόµενα άτοµα χωρίς νοµιµο οιητικά έγγραφα κατατάσσεται ως εξής: Χαµηλός Κίνδυνος για κάθε ε αφή µε άτοµο µε ρόσφατη (<21 ηµέρες) ροέλευση α ό ε ηρεαζόµενες εριοχές Υψηλός Κίνδυνος για κάθε ε αφή µε άτοµο µε: ρόσφατη (<21 ηµέρες) ροέλευση α ό ε ηρεαζόµενες εριοχές ΚΑΙ υρετό ή/και άλλα συµ τώµατα Για άτοµα υγιή (χωρίς συµ τώµατα) ου ροέρχονται ή έχουν ιστορικό ταξιδιού σε χώρες µε ε ιδηµία α ό τον ιό Ebola δε δικαιολογείται νοσηλεία σε νοσοκοµείο. 5

6 5.3. Το Κ.ΕΠΙΧ.- ΚΕΕΛΠΝΟ µ ορεί να αρέχει διευκρινίσεις αν το συµ τωµατικό άτοµο εµ ί τει στα κριτήρια του ύ ο του κρούσµατος, ενώ το ΕΚΕΠΥ θα κινητο οιήσει τις το ικές δοµές υγείας, αν χρειαστεί, και σε συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ θα δώσει οδηγίες για τη διακοµιδή του υ ό του κρούσµατος ιάλυµα 0,5% υ οχλωριώδους νατρίου (διάλυµα 1:10 της οικιακής χλωρίνης ), µ ορεί να χρησιµο οιηθεί για α οτελεσµατική α ολύµανση των ε ιφανειών. Σε εµφανώς λερωµένες ε ιφάνειες συστήνεται η α οφυγή ψεκασµού και η αρχική διαβροχή µε το διάλυµα για τουλάχιστον 30 λε τά. 6. Προϋ οθέσεις της α οτελεσµατικής χρήσης των Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) α οτελούν: Η έµφαση στην υγιεινή των χεριών (χρησιµο οιώντας αλκοολούχα αντιση τικά ή σα ούνι και νερό όταν τα χέρια δεν είναι εµφανώς λερωµένα και σα ούνι και νερό όταν τα χέρια είναι λερωµένα). Η σωστή χρήση των γαντιών ( ότε χρησιµο οιούνται γάντια, ότε αλλάζονται, σωστός τρό ος αφαίρεσης). Η σωστή χρήση της χειρουργικής µάσκας (ενδείξεις, εφαρµογή, αντικατάσταση όταν υγρανθεί, αφαίρεση). Η χρήση της χειρουργικής µάσκας ε ιβάλλεται, όταν η α όσταση µεταξύ των µελών του ροσω ικού και των νεοεισερχόµενων µεταναστών είναι µικρότερη του 1 µέτρου και ο µετανάστης έχει βήχα ή συµ τώµατα ρινικής καταρροής (ρινική συµφόρηση). Η κατάλληλη χρήση ροστατευτικής (µη δια ερατής) ολόσωµης φόρµας (ενδείξεις, τρό ος αφαίρεσης, βλ. Παράρτηµα) σε ερί τωση άµεσης ε αφής µε το ύ ο το κρούσµα. Η διαχείριση των ΜΑΠ κατά την α όρριψή τους και η συνολική διαχείριση µολυσµατικών α ορριµµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Συνηµ: Τέσσερα (4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Εσωτερική ιανοµή: 1. Γρ. Υ ουργού 2. Γρ. Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γρ. Υφυ ουργού 4. Γρ. Γεν. Γραµ. ηµόσιας Υγείας 5. Γρ. Προϊσταµένης Γεν. /νσης ηµ. Υγείας & Υ ηρεσιών Υγείας 6. /νση ηµόσιας Υγείας 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: 1. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Γρ. Περιφερειάρχη /νση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 2. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ /νση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Γρ. Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, (Με αράκληση να ενηµερωθούν όλα τα λιµεναρχεία της χώρας) 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΥΠΟ ΟΧΗΣ Συγγρού 83, Αθήνα 5. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Γρ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας Π. Κανελλο ούλου 4, T.K , Αθήνα 6. ΕΚΕΠΥ Γρ. ιοικητή 7. ΚΕΕΛΠΝΟ Γρ. Προέδρου Γρ. Γεν /ντή 7

8 ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1 Οδηγίες διαλογής ατόµων µε ιστορικό ταξιδιού στην Αφρική (Οκτώβριος 2014) Οι ε ηρεαζόµενες εριοχές µ ορεί να αλλάξουν µε την εξέλιξη των δύο ε ιδηµιών. Ε ικαιρο οιηµένα στοιχεία µ ορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες WHO, ECDC, CDC. Κάθε τηλεφώνηµα ρέ ει να εκτιµάται µε ροσοχή και εξατοµικευµένα. Οι α αντήσεις ου σηµειώνονται έντονη γραµµατοσειρά αναφέρονται σε στοιχεία ου υ οδηλώνουν είτε τα ειδικότερα κλινικά συµ τώµατα, είτε τα ε ιδηµιολογικά κριτήρια ου συνδέουν µε τις τρέχουσες ε ιδηµίες αιµορραγικού υρετού Ebola στη υτική και Κεντρική Αφρική. εν υ άρχει σαφής αριθµός «θετικών α αντήσεων» (σκορ), ου οδηγεί κατ ανάγκη στον χαρακτηρισµό ενός ασθενούς ως ατόµου υ ό διερεύνηση ή ως ιθανού κρούσµατος. Ηµεροµηνία: Όνοµα ασθενούς: Φύλο Α Γ Ηλικία: Εθνικότητα: Τηλ. ε ικοινωνίας: Ποιος δίνει τις ληροφορίες; Τηλ.: ε ικοινωνίας: Πυρετός Πόσο υψηλός: Μυαλγίες Κακουχία Οσφυαλγία Ερωτ. 1.: τι συµ τώµατα έχει ακριβώς; Έµετος ιάρροια Ισχυρός Πονοκέφαλος Βήχας Αιµορραγίες Σχόλια: Ερωτ. 2.: Πότε άρχισαν τα συµ τώµατα ; Ερωτ. 3.: Ηµεροµηνίες ταξιδιού στην Αφρική; Ερωτ. 4.: Ποια µέρη ακριβώς ε ισκέφτηκε στην Αφρική; Ηµεροµηνία έναρξης συµ τωµάτων; Πήγε σε κά οιο γιατρό ή νοσοκοµείο εδώ ( ού); Ηµερ. αναχώρησης & χώρα αναχώρησης α ό Αφρική: Ηµερ. Άφιξης στην Ελλάδα: 21 ηµέρες α ό ηµέρα αναχώρησης; ΝΑΙ ΟΧΙ Ε ηρεαζόµενες εριοχές (µε δεδοµένα της 31 ης ) Γουινέα; (όλες οι ε αρχίες) Σιέρρα Λεόνε; (όλες οι ε αρχίες) Λιβερία; (όλες οι ε αρχίες) Λαϊκή ηµοκρατία Κονγκό (Democratic Republic of Congo -DRC); Αν ναι, Equateur Province; Συγκεκριµένες εριοχές; άλλα µέρη; Ερωτ. 5: Όσο ήταν στην Αφρική: i) χηµειο ροφύλαξη για ελονοσία; ΝΑΙ ΟΧΙ οιο φάρµακο/α; 8

9 ΝΑΙ ΟΧΙ ii) ε ισκέφτηκε κά οιο νοσοκοµείο; iii) είχε ε αφή µε κά οιον ου έθανε αιφνίδια; iv) είχε ε αφή µε κά οιον ου αρρώστησε ή ήταν ύ ο τος για αιµορραγικό υρετό Ebola ή µε κά οιον ου είχε συγγενείς ου αρρώστησαν ή ήταν ύ ο τοι για αιµορραγικό υρετό Ebola Ποιο Νοσοκοµείο; (και το οθεσία) Για οιο λόγο; Πόσες ηµέρες ριν; ή ηµεροµηνία ΝΑΙ ΟΧΙ Πότε ήρθε τελευταία φορά σε ε αφή; Ήταν 21 ηµέρες ριν τα συµ τώµατα; ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ή µε κά οιον ου ήταν άρρωστος ή ήταν σοβαρά άρρωστος ή έθανε χωρίς διάγνωση; ΝΑΙ ΟΧΙ Περιγραφή: Πότε ήρθε τελευταία φορά σε ε αφή; v) ήγε σε αραδοσιακή κηδεία συγγενικού ή φιλικού ροσώ ου; vi) είχε ε αφή µε άγρια ζώα του δάσους (νυχτερίδες, αντιλό ες, χιµ ατζήδες κλ ) Ερωτ. 6: εξασκείτε κά οιο ε άγγελµα; Τι; Ήταν 21 ηµέρες ριν τα συµ τώµατα; ΝΑΙ ΟΧΙ Πότε; Ήταν 21 ηµέρες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ωµό κυνήγι Μαγειρεµένο φαγητό Προετοιµασία φαγητού Πότε; Ήταν 21 ηµέρες ριν τα συµ τώµατα;; Ποιος συµ ληρώνει το ερωτηµατολόγιο; Εκτίµηση Ε ιδηµιολόγου ΚΕΕΛΠΝΟ: Ποιος Εκτίµηση Λοιµωξιολόγου ΚΕΕΛΠΝΟ: Ποιος Τελική Εκτίµηση Περιστατικού: εν χαρακτηρίζεται ως ύ ο το Άτοµο υ ό διερεύνηση για αιµορρ. υρετό Ebola Πιθανό κρούσµα Ενηµερώθηκε ΕΚΕΠΥ για ανάγκη διακοµιδής στο ΓΝΑ «Αµ. Φλέµιγκ» NAI OXI Παρα έµ εται για έλεγχο ελονοσίας και ιατρική εκτίµηση σε εφηµερεύον νοσοκοµείο NAI OXI σε οιο νοσοκοµείο; Σχόλια: 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Η φόρµα συµπληρώνεται σε ηµερήσια βάση από το προσωπικό του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής ή Ταυτοποίησης και αποστέλλεται στο ΚΕΠΙΧ- ΚΕΕΛΠΝΟ µε φαξ: /189 ή ηλεκτρονικά στο ΦΟΡΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΗΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EBOLA ΧΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.. /. /2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ/ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ/ΑΛΛΟ: (παρακαλούµε κυκλώστε το κατάλληλο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ατόµου που συµπληρώνει τη φόρµα):. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Α/ Α ΟΝΟΜΑ (ή αρχικά) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΓΟΥΙΝΕΑ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΛΑΪΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΗΣ (##/21) ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ Τι ακριβώς;

11 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ EBOLA Οκτώβριος 2014 Α. Προστατευτική ενδυµασία Οι ροστατευτικές ενδυµασίες για µολυσµατικούς βιολογικούς αράγοντες ρέ ει να είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο τρό ο ώστε να ληρούν τα ρότυ α ου έχει θέσει η Ευρω αϊκή Ένωση ό ως αυτά εριγράφονται στην Ευρω αϊκή Νόρµα ΕΝ 14126/2003 (Κατηγορία 3, τύ ος 4Β). Οι ροδιαγραφές για τις ροστατευτικές ενδυµασίες είναι οι εξής: Μη δια ερατή ρόµ α ή φόρµα Τα υλικά και ο σχεδιασµός δεν ρέ ει να ροκαλούν ερεθισµό του δέρµατος ούτε να έχουν ανε ιθύµητες ε ι τώσεις στην υγεία. Η στολή θα ρέ ει να είναι όσο το δυνατόν ιο ελαφριά και εύκαµ τη, ροκειµένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόµου ου τη φορά, να µην αρεµ οδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να αρέχει α οτελεσµατική ροστασία. Η ενδυµασία ρέ ει να έχει ικανο οιητικό µήκος και µακριά µανίκια τα ο οία στο τελείωµά τους να φέρουν µανσέτα α ό λάστιχο. Οι ραφές, οι αρµοί και τα συναρµολογήµατα ενδυµασιών ροστασίας α ό µολυσµατικούς αράγοντες ρέ ει να είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο τρό ο ου να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της ροστατευτικής ενδυµασίας. Οι στολές θα ρέ ει να εξασφαλίζουν υγροα ωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα µε το υλικό κατασκευής των ροστατευτικών ενδυµασιών µ ορούν να α οτρέ ουν τη διείσδυση µολυσµατικών αραγόντων µέχρι και 75 λε τά (Πίνακας 1). Η ε ιλογή της ροστατευτικής ενδυµασίας ρέ ει να γίνεται ανάλογα µε τη διάρκεια έκθεσης του χρήστη στο βιολογικό αράγοντα και µε το είδος της ιατρονοσηλευτικής ή άλλης ράξης. Πίνακας 1: Ταξινόµηση της αντίστασης στη διείσδυση µολυσµατικών αραγόντων λόγω µηχανικής ε αφής µε ουσίες ου εριέχουν µολυσµένα υγρά Κλάση υλικού Χρόνος διείσδυσης, t (min) κατασκευής 6 t > < t < t < t < t Η σήµανση των ενδυµάτων ροστασίας α ό µολυσµατικούς αράγοντες ρέ ει να εριλαµβάνει τα ακόλουθα ε ι ρόσθετα στοιχεία: Τον αριθµό της Ευρω αϊκής Νόρµας ΕΝ 14126/2003 Τον τύ ο της ροστατευτικής ενδυµασίας Το εικονογράφηµα «ροστασία α ό βιολογικούς κινδύνους» (biohazard)

13 Στη ερί τωση ου η ενδυµασία αρέχει ροστασία α ό βιολογικούς αράγοντες (.χ. ιός Ebola), ο αναγραφόµενος τύ ος ρέ ει να συνοδεύεται και α ό το ρόθεµα Β. Ο κατασκευαστής ρέ ει να έχει διαθέσιµες ρος το χρήστη όλες τις ληροφορίες ου εριγράφονται και ε ι ρόσθετα όταν ρόκειται για ενδυµασία ου αρέχει ροστασία α ό βιολογικούς αράγοντες τις αρακάτω ληροφορίες: Αριθµό Ευρω αϊκής Νόρµας Χαρακτηρισµός τύ ου Αναφορά στους βιολογικούς αράγοντες για τους ο οίους η ροστατευτική ενδυµασία έχει υ οβληθεί σε δοκιµή. Τα στοιχεία αυτά ρέ ει να διατυ ώνονται ως ε ί εδα α όδοσης. Κάθε άλλη σχετική ληροφορία αναφορικά µε τα ε ί εδα α όδοσης, κατά ροτίµηση σε µορφή ίνακα. Πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή και τους εριορισµούς χρήσης (.χ. εύρος τιµών θερµοκρασίας). Οδηγίες για τυχόν ελέγχους ου ρέ ει να γίνονται α ό τη χρήστη ριν α ό τη χρήση του ροϊόντος. Οδηγίες για την ροσαρµογή και τις ρυθµίσεις ου α αιτούνται για την ε ίτευξη του ε ιθυµητού ε ι έδου ροστασίας καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση. Οδηγίες για τη συντήρηση, τον καθαρισµό, την α ολύµανση και την α οθήκευση. Προειδο οίηση για τυχόν ροβλήµατα ου είναι δυνατόν να αντιµετω ίσει ο χρήστης Βοηθητικές εικόνες και σχήµατα για την ορθή χρήση Οδηγίες για την α όρριψη µετά τη χρήση της Β. Ποδονάρια Θα ρέ ει να είναι: Α ό ανθεκτικό υλικό αδιάβροχα µακριά µέχρι το γόνατο να φοριούνται άνω α ό τα υ οδήµατα να δένουν γύρω α ό το γόνατο µε κορδέλες, οι ο οίες να λύνονται εύκολα και τα οδονάρια να αφαιρούνται έτσι ώστε να µην χρειάζεται να ακουµ ά το χέρι στο κάτω µέρος του υ οδήµατος. Γ. Ελαστικά υ οδήµατα (γαλότσες) Πρέ ει να είναι φτιαγµένα α ό ανθεκτικό υλικό (λάστιχο) Πρέ ει να είναι µακριά µέχρι κάτω α ό το γόνατο να είναι λαστιχένια ώστε να µ ορούν να α ολυµανθούν µετά α ό τη χρήση τους και τέλος να έχουν ικανο οιητική αντοχή.. Ιατρικά γάντια µίας χρήσης Πρέ ει να είναι µίας χρήσης κατασκευασµένα µε τέτοιο τρό ο ώστε να ληρούν τα ρότυ α του ΕΛΟΤ και ιο συγκεκριµένα τις Ευρω αϊκές Νόρµες ΕΝ 455-1, ΕΝ και ΕΝ (2001). Οι ροδιαγραφές των ιατρικών γαντιών µίας χρήσης ου αναλύονται σε αυτές τις οδηγίες είναι οι εξής: Σήµανση CE στην συσκευασία Α ουσία ο ών. Το α οδεκτό ε ί εδο οιότητας (AQL) ρέ ει να είναι 1,5 13

14 Παροχή ικανο οιητικής ροστασίας στο χρήστη α ό ε ιµόλυνση (µέγεθος και αντοχή). Τα ιατρικά γάντια µίας χρήσης ρέ ει να αρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να µην ροκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις). Όλα τα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι α οδεκτά αρκεί να ληρούν τις ΕΝ ου αναφέρονται. Η σχετική ευρω αϊκή νόρµα δεν υ οχρεώνει στην χρήση ούδρας ή στο αντίθετο. Η ούδρα µ ορεί όµως να δράσει ως αλλεργιογόνο και η ΕΝ 455-3, ροσδιορίζει ότι ο κατασκευαστής ρέ ει να αναγράφει στη συσκευασία των γαντιών την ύ αρξη ή όχι ούδρας/ταλκ. Ε. Οφθαλµική ροστασία (γυαλιά ή ασ ίδα ροσώ ου) Πρέ ει να ροσφέρει: λευρική ροστασία να είναι αντιθαµβωτικά να έχουν ευρύ ο τικό εδίο αυξηµένη ανθεκτικότητα για την ροστασία των οφθαλµικών βλεννογόνων. να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την ευρω αϊκή νόρµα ΕΝ 166:1996 να φέρουν τη σήµανση CE στην συσκευασία Τα ροστατευτικά γυαλιά µ ορεί να είναι τύ ου διακριτών φακών (µε βραχίονες) ή τύ ου µάσκας (µε ιµάντα) αρκεί να ληρούν την ΕΝ 166:1996. ΣΤ. Α λές χειρουργικές µάσκες Πρέ ει να είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο τρό ο ώστε να ληρούν τα ρότυ α ου θέτει η Ευρω αϊκή Νόρµα ΕΝ 14683/2005 και να έχουν τη σήµανση CE στη συσκευασία. Ζ. Μάσκα υψηλής ανα νευστικής ροστασίας Η µάσκα υψηλής ανα νευστικής ροστασίας ρέ ει: να έχει φίλτρο σωµατιδίων (τύ ου P3 ή ανάλογο), ου να µ ορεί να α ορροφά το 98% των σωµατιδίων µικρότερων των 0.3 µm να είναι συµβατή µε την Ευρω αϊκή Νόρµα EN 149:2001. να φέρει τη σήµανση CE στην συσκευασία. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Σειρά εφαρµογής Μέσων Ατοµικής Προστασιας (ΜΑΠ) 1. Προστατευτική ενδυµασία (ρόµ α ή φόρµα) Καλύψτε λήρως τον κορµό του σώµατος α ό το λαιµό µέχρι τα γόνατα και α ό τους βραχίονες µέχρι τους καρ ούς και τυλίξτε το ίσω µέρος έστε στο ίσω µέρος του λαιµού και στην λάτη ή ασφαλίστε µε το φερµουάρ στην ρόσθια ε ιφάνεια 2. Ανα νευστική ροστασία Α λή χειρουργική µάσκα ή µάσκα υψηλής ανα νευστικής ροστασίας (FFP3), σε ερί τωση χειρισµών ου ροκαλούν αεροζόλ Ασφαλίστε µε τα κορδόνια ή τις ελαστικές ταινίες στη µεσότητα του ίσω µέρους της κεφαλής και στο λαιµό Ελέγξτε το σηµείο ε αφής µε τη µύτη Ελέγξτε το σηµείο ε αφής κάτω α ό το ηγούνι Κάντε έλεγχο σωστής εφαρµογής της µάσκας FFP3 3. Οφθαλµική ροστασία (γυαλιά ή ασ ίδα ροσώ ου) Το οθετήστε και ροσαρµόστε στο ρόσω ο και στους οφθαλµούς 4. Ιατρικά γάντια Καλύψτε το µανίκι της ροστατευτικής ενδυµασίας στους καρ ούς 5. Ε ι ρόσθετα ΜΑΠ (αν υ άρχει δυνητικός κίνδυνος ε αφής µε µεγάλη οσότητα αίµατος, έµετου ή διαρροϊκής κένωσης) Μ ορούν να χρησιµο οιηθούν δύο ζευγάρια ιατρικών γαντιών, αδιάβροχα οδονάρια ή/και λαστικές γαλότσες Σε καµία ερί τωση µην αγγίζετε το ρόσω ό σας µε τα χέρια σας Περιορίστε τις ε ιφάνειες ου αγγίζετε Εφαρµόστε υγιεινή των χεριών Το ροσω ικό καθαριότητας ρέ ει να φορά ε ι λέον λαστιχένια γάντια και γαλότσες Φορέστε εσωτερικό σκούφο αν έχετε µακριά µαλλιά 15

16 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζ. Κακαλιούρα, Α. Καψάλη, Φ. Τσαλίκογλου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη , pas de pas d papiers,sažd em sažde? Se Keine Papiere t? Keine Papi, no G.P?Νο I. Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία;, no G. sanida in sanidad? si Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ.

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ. «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ- Σεπτεμβριοσ 2014 Αρ. φύλλου: 185 Κωδικός: 033869 Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα