ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Κάιεζκα πκκεηνρήο Καιιηηερλώλ ζην Athens Video Art Festival 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Κάιεζκα πκκεηνρήο Καιιηηερλώλ ζην Athens Video Art Festival 2014."

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Κάιεζκα πκκεηνρήο Καιιηηερλώλ ζην Athens Video Art Festival Η 10η επεηεηαθή διοργάνωζη ηνπ Διεθνούς Φεζηιβάλ Ψηθιακών Τετνών και Νέων Μέζων ηης Ελλάδος, Athens Video Art Festival 2014 είλαη γεγνλόο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Μάην. To Athens Video Art Festival απνηειεί έλαλ από ηνπο πην επηηπρεκέλνπο ζεζκνύο δηεζλώο ζε επίπεδν ςεθηαθώλ ηερλώλ θαη εθπαίδεπζεο. Τπνζηεξίδεη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηάδξαζε. Κύξηνο ζηόρνο ηνπ είλαη ε νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ ηειεπηαίσλ ηάζεσλ από ηνλ ρώξν ησλ ηερλώλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ε αλάδεημε λέσλ θαιιηηερλώλ. Πηζηό ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό ηνπ, ην Athens Video Art Festival απεπζύλεη ανοιτηή πρόζκληζη ζε όινπο ηνπο δεκηνπξγνύο λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο αλεμάληιεηεο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ κέζσλ θαη δίλνληαο δσή ζηηο ηδέεο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε κηαο δπλακηθήο πνιπζπιιεθηηθήο θαη δηαξθώο εμειηζζόκελεο θνηλόηεηαο. Οη δεκηνπξγνί κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηα έξγα ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο νθηώ θαηεγνξίεο ηεο δηνξγάλσζεο κε κέγηζην όξην ζπκκεηνρήο ηέζζεξα έξγα αλά θαηεγνξία: VIDEO ART ANIMATION APPLICATIONS INSTALLATIONS PERFORMANCES DIGITAL IMAGE WEB ART MUSIC Δεν σπάρτει θεμαηικός περιοριζμός. Δεν σπάρτει κόζηος ζσμμεηοτής. Πξνζεζκία ππνβνιήο ζπκκεηνρώλ: 10 Μαρηίοσ Οη ζπκκεηνρέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ κέζσ δηαδηθηύνπ ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ.

2 Πξνηάζεηο γηα ζπλεξγαζία: tributes, workshops, discussion panels, λα απνζηέιινληαη ζην: κε ηίηιν «Proposal from xxxx» (όπνπ xxxx ε νλνκαζία ηνπ θνξέα). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Η Multitrab Productions έρεη αλαπηύμεη θαη εθαξκόδεη ύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΕΛΟΣ EN ISO 9001:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, WORKSHOP & FESTIVAL κε αξηζκό πηζηνπνηεηηθνύ ΔΠ 4310/12 Οη δξάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. To 10o Δηεζλέο Φεζηηβάι Ψεθηαθώλ Σερλώλ θαη Νέσλ Μέζσλ ηεο Ειιάδαο - Athens Video Art Festival 2014 δηνξγαλώλεηαη από ηελ Multitrab Productions κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Επξσπατθνύ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & εληάζζεηαη ζην ΠΕΠ ΑΣΣΙΚΗ ηνπ ΕΠΑ

3 MISSION STATEMENT Σν Athens Video Art Festival είλαη ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Φεθηαθψλ Σερλψλ θαη Νέσλ Μέζσλ ηεο Διιάδνο. Απνηειεί κηα γηνξηή ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ, κηα εηήζηα ζπλάληεζε πνπ θέξλεη ζε επαθή κηα παγθφζκηα θνηλφηεηα θαιιηηερλψλ θαη θνηλνχ. ηφρνο ηνπ Athens Video Art Festival είλαη λα ελζαξξχλεη, λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη φιεο ηηο φςεηο ηεο ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο επελδχνληαο ζε θαιιηηέρλεο θαη θνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ. Με ην πνιπεπίπεδν πξφγξακκά ηνπ ην Athens Video Art Festival πξνζθέξεη κηα επξεία γθάκα εθζέζεσλ Νέσλ Μέζσλ, Πξνβνιψλ, Live Performances, Workshops θαη Γηεζλψλ Αθηεξσκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ έξγα ηέρλεο ηα νπνία θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνχ κέζνπ θαη ζηνράδνληαη πάλσ ζηε γιψζζα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ. HISTORY Σν Athens Video Art Festival ζηεξίδεη ηηο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθέο ηάζεηο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςε. Με θχξην εξγαιείν ην πινχζην πξφγξακκά ηνπ, έρεη, κέζα ζ απηφ ην πιαίζην, κηα ζεηξά ζηφρσλ. Τπνδέρεηαη projects ζε επηά επίζεκεο θαηεγνξίεο, ζπλεξγάδεηαη κε θεζηηβάι, πξαθηνξεία, ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο δηεζλψο, ελζσκαηψλεη ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο κέζσ εηδηθψλ αθηεξσκάησλ θαη ζε παξάιιειεο ζθελέο θηινμελεί κνπζηθέο δηνξγαλψζεηο. Πξνηεξαηφηεηέο ηνπ είλαη: πςειή αηζζεηηθή ησλ projects πνπ παξνπζηάδνληαη θαη δηαιεθηηθή δηάδξαζε κε ηε δηεζλή θαιιηηερληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Φεζηηβάι. Σν Athens Video Art Festival μεθίλεζε ην 2005 ράξε ζηελ πξσηνβνπιία ηεο Multitrab Productions πνπ πξνζθάιεζε πάλσ απφ 100 video artists απ φιν ηνλ θφζκν λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην ειιεληθφ θνηλφ. Ζ πξψηε δηνξγάλσζε ζεκείσζε επηηπρία θη έηζη αθνινχζεζαλ άιιεο ηέζζεξηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Σερλφπνιε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Κάζε ρξφλν πξνζζέηνληαλ απφ κία θαηλνχξηα θαηεγνξία (2006: Installations/Video Installations; 2007: Performance Art; 2008: Web Art; 2009: Animation θαη Digital Image).

4 Σελ ηειεπηαία πεληαεηία, ην AVAF είρε ηελ ηηκή λα δηνξγαλψζεη εηδηθά αθηεξψκαηα ζε κεξηθέο απφ ηηο πην εκβιεκαηηθέο θηγνχξεο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο: Bill Viola (2008), Bill Vorn (2009), Nam June Paik (ζε ζπλεξγαζία κε ηα Paik Studios, 2009), Andy Warhol (ζε ζπλεξγαζία κε ην Electronic Arts Intermix, 2010), ζηελ επηξξνή ηνπ Fluxus (2011). Δπίζεο, αχμεζε ηηο ζπλεξγαζίεο κε αθαδεκατθνχο, θεζηηβάι, νξγαληζκνχο, πξαθηνξεία θαη ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Σν , ην AVAF, πξνσζψληαο ηελ απνθέληξσζε ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ηαμίδεςε (AVAF on tour) ζε δεθαηξείο ηνπνζεζίεο ζηελ Διιάδα (χξν, Λεπθάδα, Ρέζπκλν, Μπηηιήλε, Σήιν, Οξεζηηάδα, Κνδάλε, Βφιν, Σξίπνιε, Καιακαξηά, Άξδα, Χξνπφ, Δχβνηα), δεκηνπξγψληαο έηζη λέεο θαιιηηερληθέο θαη εκπνξηθέο πξννπηηθέο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ έβδνκε δηνξγάλσζε ηνπ AVAF (2011 /The future is now) ππήξμε ζεκείν θακπήο. Με ηνλ πνιπεπίπεδν πεηξακαηηζκφ, ηηο ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε δηεζλψο ζεκαληηθά θαιιηηερληθά ηδξχκαηα (onedotzero-adventures in motion, ζπκκεηνρή ζην πάλει επηινγήο ηνπ θεζηηβάι ςεθηαθψλ ηερλψλ Waterman s θ.ι.π.), ηνπο λένπο αλεξρφκελνπο θαιιηηέρλεο (Believe the hype) θαη ηε δεχηεξε κνπζηθή ζθελή φπνπ θαιιηηέρλεο εμεξεπλνχζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο (Koreless, Young Montana, Paul White & The Purple Brain), αλαλέσζε δπλακηθά ην ραξαθηήξα ηνπ. Ζ δηνξγάλσζε, πηζηή πάληνηε ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δηαξθή απηνθξηηηθή φπσο απαηηεί ε ζχγρξνλε ηέρλε θαη δσή, επέζηξεςε ην 2012 γηα φγδνε θνξά. Έλα ζχκπιεγκα θηηξίσλ 5000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, έλα ηεηξάγσλν κεο ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη κηα ζεηξά παξαδνζηαθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ αζελατθνχ θέληξνπ απνηέιεζαλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζηέγαζαλ πάλσ απφ 340 έξγα ηέρλεο απφ 58 δηαθνξεηηθέο γσληέο ηεο γεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ειιεληθή πξσηεχνπζα πλεχκνλαο ηεο ζχγρξνλεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ηξφπνο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ θιαζηθφ πνιηηηζκφ θαη ην κέιινλ ησλ ηερλψλ. Τπεξεηψληαο ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο θαη κε πλεχκα θαηλνηνκίαο, ην θεζηηβάι θηινμέλεζε έξγα ηέρλεο απ φιν ηνλ θφζκν ζηηο πέληε ελφηεηέο ηνπ κε ζηφρν λα εμνηθεηψζεη ην θνηλφ κε ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ηάζεηο. Σν 2013 γηα ηξεηο κέξεο (7,8 & 9 Ηνπλίνπ), ζε πέληε ζεκεία ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, ε ηερλνινγία ζπλάληεζε ηελ ηέρλε θαη ε πφιε κεηακνξθψζεθε ζε έλα πξσηφηππν κσζατθφ έθθξαζεο. Μηα γηνξηή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κέζα απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο κε πξσηαγσληζηέο 350 θαη πιένλ θαιιηηέρλεο, πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλνιηθά αηηήζεηο, απφ 58 ρψξεο. Αθνινπζψληαο ην ζχλζεκα «Εψληαο ηελ Αζήλα» θαη κε θίλεηξν ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηέρλε, πεξηζζφηεξνη απφ πνιίηεο επηζθέθηεθαλ ηα ζεκεία ηνπ Φεζηηβάι θαη πεξηεγήζεθαλ ζε θνκβηθά, αιιά θαη παξαγθσληζκέλα,ζεκεία ηνπ

5 Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ. ηφρνο ε ζπκβνιή ζηελ αηζζεηηθή αλαδσνγφλεζε θαη ζηελ ζπλνηθηαθή αλαβάζκηζε ηεο πφιεο. PROGRAMME Τπεξεηψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ, ην θεζηηβάι παξνπζηάδεη έξγα απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαηαμησκέλσλ δεκηνπξγψλ ζην πιαίζην ησλ πέληε ελνηήησλ ηνπ (screenings, exhibitions, workshops, presentations, live acts) έρνληαο σο ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή εμνηθείσζε ηνπ Διιεληθνχ θη φρη κφλν θνηλνχ κε ηηο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθέο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ηάζεηο. VIDEO ART Απνηειεί κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο ζχγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο, ην Video Art παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή έθζεζε ηνπ Athens Video Art Festival. Κάζε ρξφλν παξνπζηάδνληαη πάλσ απφ 70 έξγα ζε έλα πνιπεπίπεδν θαη θαηλνηφκν πξφγξακκα πξνβνιψλ. Μέζσ ελφο ζπλφινπ πξνβνιψλ, ην Athens Video Art Festival επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη δηεζλείο θαιιηηέρλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηεο λέεο κνξθέο πνιηηηζκνχ. INSTALLATIONS Με βάζε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ sculptural space νη Δγθαηαζηάζεηο θαη νη Video Installations δεκηνπξγνχλ κηα πνιχπινθε νπηηθή θαηαζθεπή πνπ ελεξγνπνηεί θαιιηηερληθά ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Κάζε ρξφλν, ην Athens Video Art, κέζσ εθζέζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο, παξνπζηάδεη κηα επξεία γθάκα Video θαη installations mixed media απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαιιηηέρλεο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ελλνηνινγηθή εθδήηεζε, ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ θνηλσληθή ζρεηηθφηεηα. ANIMATION Βαζηζκέλν ζε ηερληθέο πνπ εμειίζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, ην Animation έρεη θαηαθηήζεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο ζθελήο. Σν Athens Video Art Festival παξνπζηάδεη έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πξσηνπνξηαθέο ηερληθέο animation

6 θαη κέζσ ελφο δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο πξνβνιψλ παξνπζηάδεη φιεο ηηο λέεο ηάζεηο ζε απηφλ ηνλ cutting edge ηνκέα ηηο θηλνχκελεο εηθφλαο. APPS Αθνινπζψληαο ηηο πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο, ην Athens Video Art Festival παξνπζηάδεη έλα λέν ηκήκα ζην πξφγξακκά ηνπ. DIGITAL IMAGE Σν Athens Video Art Festival αληηιακβάλεηαη ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ηεο εηθφλαο πνπ είηε δεκηνπξγείηαη κέζσ ππνινγηζηή είηε πθίζηαηαη ςεθηαθή επεμεξγαζία. Γεκηνπξγεί, έηζη κηα πιαηθφξκα γηα ζχγρξνλνπο θαιιηηέρλεο φπνπ ηα φξηα αλάκεζα ζηελ computer art, ην graphic design θαη ηε θσηνγξαθία είλαη αζαθή νχησο ψζηε λα πξνθχςνπλ πβξηδηθά έξγα πνπ ζίγνπλ φια ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ παξαπάλσ κνξθψλ ηέρλεο. PERFORMANCES Κάζε ρξφλν, ην Athens Video Art Festival επηδηψθεη λα παξνπζηάδεη Performances θαη έξγα Live Art πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αιιεινγνληκνπνίεζε ζεάηξνπ, ρνξνχ, θηλεκαηνγξάθνπ, video θαη εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Μέζα ζην πιαίζην ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ην Athens Video Art Festival αγθαιηάδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο ζηηο νπηηθναθνπζηηθέο performances. Αλάκεζά ηνπο: VJing, Πξνβνιέο Υαξηνγξάθεζεο θαη Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα. WEB ART ε επηθνηλσλία κε κηα απφ ηηο πην ελεξγέο θαη δεκηνπξγηθέο θνηλφηεηεο ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ, ην Athens Video Art Festival παξέρεη ην ρψξν γηα κηα cloud gallery φπνπ έξγα βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν ζπλππάξρνπλ ζε κηα άρξνλε ζπλάληεζε ρσξίο ρσξηθά φξηα. MUSIC Πεγαίλνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ήρνπ ζπλδπαζκέλνπ κε ηελ εηθφλα έλα βήκα πην πέξα, ην Athens Video Art Festival παξνπζηάδεη έλα δπλακηθφ line-up ζπλαπιηψλ. COLLABORATIONS

7 Ζ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο θνπιηνχξαο θαη ε δηαξθήο κεηεμέιημή ηεο έρεη νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε ελφο δπλακηθνχ νηθνζπζηήκαηνο απνηεινχκελν απφ θαιιηηερληθέο κνλάδεο θαη θνηλφηεηεο, θαζψο θη νξγαληζκνχο νη νπνίνη θαινχληαη λα απνηππψζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηάζεηο θαη ηηο εθθξάζεηο απηψλ. FESTIVALS ηελ πνιχρξνλε ηζηνξία ηνπ ην Athens Video Art Festival πξνζθαιεί εηεζίσο θεζηηβάι απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν απνζθνπψληαο ζηε δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ ζπλεξγαζηψλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο ζην θαιιηηερληθφ πεξηερφκελν παξέρνληαο ζην Διιεληθφ θνηλφ θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο, ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη έλα κέξνο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηνξγαλψζεηο πέξα απφ νπνηνλδήπνηε γεσγξαθηθφ ή άιιν πεξηνξηζκφ. Τransmediale (DE), VAIA (ES), File (BR), Loop (ES), Con Can (JP), In Video (IT), Anima (AR), 59 Seconds (US), CologneOff (DE), In Edit Festival Musical Documental de Barcelona (IT), Milano Film Festival (IT), REC (ES), Orebro Video Art Festival (SE), Festival International De Videoarte De Camaguey (CU), Magmart / Festival under the volcano (IT), View Fest/View Conference (IT), onedotzero/adventures in motion (UK), Nordic Music Doc (SE) Cologne OFF (DE), Art Screen (SE), Alpha Ville (UK), In Edit Festival Musical Documental de Barcelona (ES), Danube Video Art Festival (AT), Fonland Festival/Web Art Center (PT), Videoholica (BG), View Fest/View Conference (IT), ARS Electronica (AT), Instant videos (FR), International Streaming Festival (SE), VAU Fest (RU), GAMA Gateway to Archives of Media Art (NO), ELMUR (ES), Mapping Festival (CH), Kernel Festival (IT), Oodaq (FR), L.P.M (Live Performers Meeting) (IT), Oodaq Festival (FR), View Fest (IT), Di-Egy Fest (ET) Pause Festival (AU), Loopdeloop (AU), Β-Seite (DE), AV Playground (AT) ACADEMICS Παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε αθαδεκατθνχο θνξείο απνζθνπψληαο ζηελ αλάδεημε ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο θαη παξαγσγήο. Βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θέξλνληαο θνληά εξεπλεηέο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία αληαιιαγή ηδεψλ. Κνηλή πιαηθφξκα απηψλ απνηειεί ε ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηελ ηέρλε θαη ην πψο ν ζπλδπαζκφο ηνπο κπνξεί λα ππεξεηήζεη λέα κνληέια παξαγσγήο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ.

8 Σν πξφγξακκα ησλ αθαδεκατθψλ παξνπζηάζεσλ απνηειείηαη απφ πνηθίιεο ζεκαηηθέο απφ ηα ελαιιαθηηθά θνηλσληθά δίθηπα έσο ηελ εμεξεχλεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, απφ ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπο έσο ηε δεκηνπξγηθή ζπλάληεζε ηέρλεο θη επηζηήκεο. Manchester Metropolitan University, Smithsoniam Museum of American Art, Pratt Institute, GAMA Collection of New Media Art, Paik Studios, Concordia University, ΕΑΙ (Electronic Arts Intermix), Ανωηάηη Στολή Καλών Τετνών Βρέμης, Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ, Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ, ΤΕΙ Αθήνας, Cervantes Institute, Goethe Institut DATABASE Σν Γηεζλέο Φεζηηβάι Φεθηαθψλ Σερλψλ θαη Νέσλ Μέζσλ, Athens Video Art Festival θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθάρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ είρε ηελ μερσξηζηή ηηκή λα δερηεί πεξηζζφηεξα απφ έξγα θαιιηηερλψλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν θηινμελψληαο πεξηζζφηεξα απφ απφ απηά ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ εθδφζεψλ ηνπ. Σελ ηξηεηία αλαπηχρζεθε κία πιήξεο θαη δπλακηθή βάζε ησλ θαιιηηερλψλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε έσο ζήκεξα επραξηζηψληαο ηνπο γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε ηελ νπνία έρνπλ πξνζθέξεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαζψο θαη ηε δηαξθή εμέιημή ηνπ ζεζκνχ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο βάζεο απνηειεί ηε κέγηζηε δπλαηή επαθή κεηαμχ θνηλνχ θαη θαιιηηερλψλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ Athens Video Art Festival δηακνξθψλνληαο έλα νηθνζχζηεκα ην νπνίν δηαξθψο απμάλεηαη θη εμειίζζεηαη.

9 Οξγαλψλνληαο θαη ζπγθεληξψλνληαο ηα έξγα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ζην αξρείν ηεο, ε δηνξγάλσζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα αλαηξέμεη ζηηο παιαηφηεξεο εθδφζεηο παξαθνινπζψληαο ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ έξγσλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεκάησλ, ησλ ηερληθψλ απφδνζεο ηνπο, ηεο παξαγσγήο θαη ηελ εμέιημε ησλ θαιιηηερλψλ κέζα ζε απηά ηα ρξφληα. Σν αξρείν ηνπ ζεζκνχ απνηειεί έλα έξγν ζε δηαξθή δηακφξθσζε αθνινπζψληαο ηηο θαιιηηερληθέο εμειίμεηο αλνηρηφ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ θαισζνξίδνληαο ηε δεχηεξε δεθαεηία χπαξμεο ηνπ Athens Video Art Festival. IN NUMBERS # κοινό Αθήνα: 9 δηνξγαλψζεηο Athens Video Art Festival Επαρτεία: 15 Athens Video Art Festival On Tour (χξνο, Λεπθάδα, Καιακαξηά, Ρέζπκλν, Μπηηιήλε, Σήινο, Οξεζηηάδα, Κνδάλε, Χξσπφο, Βφινο, Σξίπνιε, Δξέηξηα, Άξδαο, Θεζζαινλίθε, Κεθαινληά)

10 #1.800 κοινό ζε εκπαιδεσηικά workshop #80 τορηγοί επικοινωνίας #35 θεζμικοί θορείς / ζσνεργάηες Ζ Multitrab Productions έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο: ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ, ΖΜΔΡΗΓΧΝ, WORKSHOP & FESTIVAL κε αξηζκφ πηζηνπνηεηηθνχ ΓΠ 4310/12 Οη δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. To 10o Γηεζλέο Φεζηηβάι Φεθηαθψλ Σερλψλ θαη Νέσλ Μέζσλ ηεο Διιάδαο - Athens Video Art Festival 2014 δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Multitrab Productions κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & εληάζζεηαη ζην ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ ηνπ ΔΠΑ

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα