ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 80 Οκτωβρίου 01 ΑΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και κα θορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμε ρισμάτων (ΕΕΔΔ). Η ΥΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του κεφαλαίου A του ν. 76/01 (A 155) και ειδι κότερα την παρ. του άρθρου 5 αυτού και τις παρ. και του άρθρου 51, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 0/01 (A 5). β. του ν. 70/00 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (A 187). γ. του ν. 160/199, όπως ισχύει. δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του.δ. 6/005 (A 98). ε. του ν. 861/010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, «ρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (A 11). στ. του π.δ. 85/01 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (A 11). ζ. του π.δ. 86/01 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (A 11).. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κα τάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύστημα κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών (ΕΕΔΔ) 1. Τα ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου του άρθρου 1 του ν. 76/01. Ανα πτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 0 δωματίων ή και διαμερισμάτων, λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και των καθιστικών εφόσον σε αυτά εκ μισθώνονται κλίνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου.. Κατατάσσονται σε τρεις () κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων () κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο () κλειδιών, βά σει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδια γραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί σύμφωνα με την παρ. 6, με την επιφύλαξη της παρ... ΕΕΔΔ που πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα οποία δεν συγκε ντρώνουν ελάχιστο αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» για κατάταξη στην κατηγορία των και κλει διών κατατάσσονται στην κατηγορία των κλειδιών.. Οι υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προ διαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για κάθε κατηγορία ΕΕΔΔ ορίζονται στο αράρτημα Α της από φασης αυτής. 5. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία. 6. Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Κατηγορίες κλειδιών Βάση βαθμολογούμενων κριτηρίων ανά κατηγορία κλειδιών Άρθρο Τα ΕΕΔΔ της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου του άρθρου 1 του ν. 76/01 ανε γείρονται με όρους δόμησης κατοικίας σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. Η δημιουργία ΕΕΔΔ υπόκεινται στους περιορισμούς της με αρ. 67/ΥΕΘΟ/58866 ΕΙΔ. 15/ΕΟΤ/ απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα

2 500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη» (ΦΕΚ Β 797), όπως ισχύει. Άρθρο ροδιαγραφές οικοπέδου/γηπέδου κτιρίου για τη δημιουργία ΕΕΔΔ 1. Έκταση οικοπέδου/γηπέδου : α. Η έκταση του οικοπέδου/γηπέδου όπου υφίσταται ή πρόκειται να δημιουργηθεί επιχείρηση ΕΕΔΔ πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, το σύνολο δε των ποσοστών συνιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% της έκτασης ή/ και να είναι μισθωμένη, ή/και να έλκονται επί αυτής δικαιώματα εξ άλλης σύμβασης. β. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ειδικού σήματος λει τουργίας σε επιχείρηση ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο ιδιοκτήτη ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών. γ. Σε περίπτωση οικοπέδων/γηπέδων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συ νιδιοκτητών ακινήτου.. ροσπέλαση Η προσπέλαση στα ΕΕΔΔ γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό και δια δουλείας διόδου, η οποία θα βε βαιώνεται και αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου του ν. 76/01. Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, η αίτηση εξετάζεται μόνο εφ όσον αποδειχθεί ότι επιτρέπεται να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο, το οποίο προτείνεται από τον αιτούντα, για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως η ικανοποιητική μεταφορά προς το κατάλυμα, η τροφοδοσία του και η αποκομιδή των απορριμμάτων.. Το κτίριο στο οποίο θα αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ επιτρεπόμενης μόνο της ύπαρξης μίας κατοικίας ιδιοκτήτη.. Στην δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου του ν. 76/01 δηλώνεται ότι ο αιτών πληροί τις προδιαγρα φές του οικοπέδου/γηπέδου και του κτιρίου για τη δημι ουργία ΕΕΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 5. Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας του ΕΕΔΔ, στην δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 που προ βλέπεται στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου του ν. 76/01 δηλώνεται η βούληση του αιτούντος/επιχει ρηματία να εκμισθώνει κλίνες στους χώρους καθιστικού των διαμερισμάτων, σε ποια εκ των διαμερισμάτων θα εκμισθώνει κλίνες στο καθιστικό και τον αριθμό των κλινών ανά συγκεκριμένο διαμέρισμα. Άρθρο Κατάταξη ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΕΕΔΔ.1. Η κατάταξη των επιχειρήσεων ΕΕΔΔ σε κατηγο ρίες κλειδιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 76/01... Η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επι χειρήσεις ΕΕΔΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 76/01. ΑΡΑΡΤΗΜΑ A ίνακας συστήματος κατάταξης σε ρόσθετη πληροφόρηση Κτίριο Δωμάτια 1 Ελάχιστη επιφάνεια μονόκλινου δωματίου 1 τμ 1τμ 1 τμ Στην ελάχιστη επιφάνεια συ Ελάχιστη επιφάνεια δίκλινου δωματίου 1 τμ 1 τμ 16 τμ μπεριλαμβάνεται το μπάνιο Το κτίριο έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ Ελάχιστη επιφάνεια ανά επιπλέον κλίνη, πέραν της ελάχιστης επιφάνειας δίκλινου δωματίου Ελάχιστη επιφάνεια μονόχωρου διαμερί σματος (Studio) Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος ενός (1) υπνοδωματίου. Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος δύο () υπνοδωματίων Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος τριών () υπνοδωματίων Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος τεσ σάρων () υπνοδωματίων τμ τμ τμ Δεν υφίσταται κατοικία ιδιο κτήτη 15 τμ τμ 9 τμ 6 τμ 17 τμ τμ 1 τμ 8 τμ 19 τμ 6 τμ τμ 0 τμ Στα διαμερίσματα δύο ή πε ρισσοτέρων υπνοδωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός χώ ρου καθιστικού. Η κουζίνα μπορεί να είναι ενσωματωμέ νη στο καθιστικό ή να αποτε λεί χωριστό δωμάτιο. Στην ελάχιστη επιφάνεια συ μπεριλαμβάνεται η κουζίνα και το μπάνιο. τμ 5 τμ 7 τμ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιφάνεια δωματίου / διαμερίσματος προσαυξημένη κατά 10% σε τουλάχιστον 80% δωματίων διαμερισμάτων της συ νολικής δυναμικότητας καταλύματος 50 ρόσθετη πληροφόρηση 11 Για κάθε προσαύξηση 10 ποσοστιαίων μο νάδων πλέον του 10% (σε τουλάχιστον 80% δωματίων / διαμερισμάτων της συ νολικής δυναμικότητας καταλύματος) 50 >0%= 100μόρια >0%= 150μόρια >0%=00 μόρια >50%=50 μόρια >60%=00 μόρια >70%=50 μόρια >80%= 00μόρια > 90%=50μόρια 1 Επιφάνεια δωματίου / διαμερίσματος, προσαυξημένης κατά 100% σε τουλάχι στον 80% δωματίων διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας καταλύματος Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος υποδοχής επιφανείας τουλάχιστον 7 τμ Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστι κού επιφανείας τουλάχιστον 10 και μέ χρι 0 τμ Ο χώρος υποδοχής μπορεί να είναι ενιαίος με το καθιστικό. Σε τέτοια περίπτωση η συνο λική επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 τμ και τα ανα λογούντα μόρια Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστικού επιφανείας τουλάχιστον 0 τμ 00 Ο χώρος υποδοχής μπορεί να είναι ενιαίος με το καθιστικό. Σε τέτοια περίπτωση η συνο λική επιφάνεια πρέπει να εί ναι τουλάχιστον 5 τμ και τα αναλογούντα μόρια Εξωτερικό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα σε κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα 17 Εξωτερικές ή εσωτερικές λειτουργίες/ μέθοδοι συσκότισης σε κάθε δωμάτιο με κρεβάτι 18 Διπλά τζάμια σε κάθε δωμάτιο/διαμέρι σμα Ύπαρξη θέρμανσης/ ψύξης ή/ και air condition ή/ και ανεμιστήρα οροφής Η θέρμανση είναι υποχρεωτι κή μόνο στα καταλύματα λει τουργίας το χειμώνα καθώς και σε αυτά που λειτουργούν 65 μέρες 0 Τζάκι σε τουλάχιστον 0% δωματίων/δια μερισμάτων 00 Βαθμολογείται μόνο αν κατά λυμα λειτουργεί τον χειμώ να ή και σε αυτά που λειτουρ γούν 65 μέρες 1 Ιδιωτικός ή μισθωμένος χώρος στάθμευ σης αυτοκινήτων σε θέσεις που αντιστοι χούν σε τουλάχιστον 50% του συνολικού αριθμού δωματίων / διαμερισμάτων 00 Ο μισθωμένος χώρος πρέπει να ευρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 100μ. από το κατάλυμα και να παρέχεται άνευ χρεώσεως

4 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρόσθετη πληροφόρηση 5 6 Δωμάτια διαμερίσματα με μπαλκόνι ή αίθριο ή σε ιδιωτικό κήπο (τουλάχιστον m²) επαρκώς επιπλωμένα ρόσβαση σε ιδιωτικό κήπο κατ' ελάχιστο 0 τμ για το 50% των δωματίων / διαμερι σμάτων της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου κή που τουλάχιστον 100 τμ ρόσβαση σε ιδιωτικό κήπο κατ' ελάχιστο 50 τμ για το 50% των δωματίων / διαμερι σμάτων της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου κή που τουλάχιστον 500 τμ Κτίριο χαρακτηρισμένο διατηρητέο ή ευ ρισκόμενο εντός κηρυχθέντος παραδοσι ακού οικισμού Ύπαρξη επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύ ματος Ύπαρξη επιχείρησης αναψυχής 50 8 Ύπαρξη επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος 500 Εξοπλισμός δωματίου 9 0 Διαθεσιμότητα τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφώνου εντός του δωματίου/διαμερί σματος Άνευ χρέωσης πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο δωμάτιο / διαμέρισμα επίπεδη τηλεόραση άνω των 100 Δορυφορική τηλεόραση 00 Ηχοσύστημα με cd /mρ player 100 DVD player 50 (ενδεικτικά: ευρυζωνική σύνδε ση, WLAN κ.λπ.) 5 Δυνατότητα παροχής laptops στα δωμά τια/διαμερίσματα 00 6 Υπολογιστής κοινόχρηστος Αντάπτορες κατόπιν αιτήματος Επαρκής εξοπλισμός επίπλωσης δωματί ου / διαμερίσματος και καθιστικού, που να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ατό μων που διαμένουν Χρηματοκιβώτια σε δωμάτια / διαμερί σματα ή με αυτόνομες θυρίδες φύλαξης στο χώρο υποδοχής Ηλεκτρονικά / μαγνητικά Εξοπλισμένο Mini bar εκτός του ψυγείου 00

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 50 ρόσθετη πληροφόρηση Υπηρεσίες Λειτουργία υποδοχής ώρες 00 Λειτουργία υποδοχής 1 ώρες 150 αροχή υπηρεσίας πλυντηρίου σιδερώ ματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου χώρου με σχετικό εξοπλισμό 100 Η υπηρεσία μπορεί να παρέ χεται με χρέωση 5 Room service 1 ωρών 00 6 αροχή πρωινού 00 7 αροχή ελληνικού πρωινού 50 8 αροχή πρωινού στα δωμάτια Υπηρεσία μεταφοράς transfer από και προς αεροδρόμιο / λιμάνι / σταθμός, σύμ φωνα με τις διατάξεις της υποπαραγρά φου Η περ. 5 του άρθρου πρώτου του ν. 09/01, όπως ισχύει 50 Η παροχή πρωινού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία τρο φοδοσίας (catering) Κατά την έννοια του προ γράμματος του ΞΕΕ Η υπηρεσία μπορεί να παρέ χεται με χρέωση 51 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών Εξοπλισμός για το μωρό (καθισματάκι και κρεβατάκι) κατόπιν αιτήματος 50 5 Καθαρισμός δωματίων καθημερινός 5 Υπηρεσία καθαριότητας κατόπιν αιτήμα τος (επιπλέον της καθημερινής) 150 Η υπηρεσία μπορεί να παρέ χεται με χρέωση 55 Συχνότητα αλλαγής πετσετών ανά εβδο μάδα Συχνότητα αλλαγής σεντονιών ανά εβδο μάδα Υπηρεσία αλλαγής σεντονιών πετσετών πέραν της κατά τα άνω υποχρεωτικής 100 Η υπηρεσία μπορεί να παρέ χεται με χρέωση Εξοπλισμός Μπάνιου 57 Μπάνιο σε κλειστό και επαρκώς αεριζό μενο, με φυσικό ή τεχνητό τρόπο χώρο, εντός του δωματίου/ διαμερίσματος 58 Ντουζιέρα ή μπανιέρα με ντους Επαρκείς πετσέτες (προσώπου σώμα τος) ανάλογα με το αριθμό των κλινών Σάουνα εντός μπάνιου σε τουλάχιστον 0 % δωματίων / διαμερισμάτων Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ Jacuzzi σε τουλάχιστον 50 % δωματίων / διαμερισμάτων Εξωτερικό τζακούζι σε τουλάχιστον 0 % δωματίων / διαμερισμάτων 150 Steam room 00 00

6 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 Μπουρνούζι 50 6 αντόφλες Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών αροχή ειδών προσωπικής υγιεινής σε συσκευασία (σαμπουάν, αφρόλουτρο σα πούνι) 50 Εξοπλισμός κουζίνας (υποχρεωτικός στην περίπτωση διαμερίσματος) 67 Εστίες για καταλύματα Κατ ελάχι στον εστίες Κατ ελάχι στον εστίες Κατ ελάχι στον εστίες 68 Αποροφητήρας 69 Εξοπλισμός σκευών μαγειρέματος και εστίασης σε ποσότητα ανάλογη του αριθμού των κλινών Οικιακός εξοπλισμός 70 Φούρνος μικροκυμάτων Καφετιέρα 50 7 Βραστήρας 50 7 Τοστιέρα 50 7 Ψυγείο με κατάψυξη Αναψυχή ρόσθετη πληροφόρηση Ηλεκτρικές ή κεραμικές 75 ισίνα κοινόχρηστη ισίνα παιδική, πέραν της ανωτέρω κοι νόχρηστης Ιδιωτική πισίνα σε 0% δωματίων / διαμε ρισμάτων Κοινόχρηστο γυμναστήριο Κοινόχρηστη σάουνα 150 Διάφορα 80 Διαθεσιμότητα μπροσούρας με επικαιρο ποιημένη τουριστική πληροφόρηση για τον τόπο μεταφρασμένη τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα 50 Να διαθέτει τουλάχιστον τα έξης όργανα: Διάδρομος ηλε κτρικός, stepmachine, ηλεκτρι κό ποδήλατο κωπηλαοεργό μετρο (ηλεκτρικό ή υδραυλι κό), πάγκοι, αλτήρες 81 8 ληροφορίες προς τους πελάτες σχετικά με ενέργειες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν κατά τη διαμονή τους Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊ όντων καθαρισμού 50 Όπου: Υ: Υποχρεωτικό : ροαιρετικό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 505 Σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις / εμβαδά δωματίων / διαμερισμάτων της τάξης του 10%, κατ ανώτατο όριο. Άρθρο 5 Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται το π.δ. 7/000, όπως ισχύει, οι με αρ. Τ/01/5..00 (ΦΕΚ 05/Β ) και Τ/79/ (ΦΕΚ 11/Β ) αποφάσεις Υφυπουργού Ανάπτυξης, η με αρ. 516 / (ΦΕΚ 615/Β ) απόφαση Υπουργού Τουρισμού καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετου περιεχομένου από τις διατάξεις της παρούσας. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/1/015 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 01 Η ΥΟΥΡΓΟΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

8 506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,0 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε..Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 5 Β 0 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε..Ε..50 Δ.Δ.Σ. 5 Α.Σ.Ε.. 70 Ο..Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου, Τ.Κ. 10 Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ..Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 51) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.. δεν γίνεται έκπτωση. ληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 1:0 * * ΑΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΟΔΙΣΤΡΙΟΥ * ΑΘΗΝΑ 10 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΧΟΣ ΔΕΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 216 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3510 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή Πολλαπλών Τελών στον MIJUCIC IVAN για υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3583 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 44 25 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 25. Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. 1 26. Κατάργηση Αστυνομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1510 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα