ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 7737 / 4306 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το ΠΔ 89/2014 (Α 134) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Τη με Α.Π. 7779/1995/Α2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» -, όπως ισχύει. 16. Το με Α.Π. 9159/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7459 /4181/Α2/ ), έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Πίνακες οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών και πίνακες απορριφθέντων αιτημάτων οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων». 17. Το με Α.Π. 9160/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7478/4183/ ) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Πίνακες Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» που δεν προσκόμισαν αίτημα πιστοποίησης έργου 30% ή έγκριση δανείου 20%. Σελίδα 2 από 3

3 Αποφασίζουμε 1. Την μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - τετρακοσίων εβδομήντα (470) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,21 και δημόσια δαπάνη ,25, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Ι, λόγω μη υποβολής μέχρι αίτησης επαλήθευσης πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστον με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 2. Την μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - δώδεκα (12) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,79 και δημόσια δαπάνη ,05, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα ΙΙ μετά την διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων που τίθενται στις παραγράφους 7,8 και 9 της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 3 από 3

4 1 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΓΕΩΡ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 2 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,90 3 ΒΕΣ GFSNS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,67 4 ΒΕΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 5 ΒΕΣ Παπαδοπούλου Αθηνά ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 6 ΒΕΣ ΔΕΛΗΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,18 7 ΒΕΣ ΣΙΠΠΕΛ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,48 8 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,65 9 ΒΕΣ MAΓΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ O.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,87 10 ΒΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,83 11 ΒΕΣ ΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,89 12 ΒΕΣ Αργυρόπουλος Αλέξανδρος ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 13 ΒΕΣ Τζιβελεκίδης Ανέστης ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,08 14 ΒΕΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 15 ΒΕΣ ΓΡΕΠΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,64 16 ΒΕΣ ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,15 17 ΒΕΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 18 ΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 19 ΒΕΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,47 20 ΒΕΣ UNIREM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,56 21 ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,35 22 ΒΕΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,03 23 ΒΕΣ ΜΗΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,94 24 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 25 ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,60 26 ΒΕΣ ΧΑΣΟΓΛΟΥ ΔΑΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,98 27 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,23 28 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,15 29 ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,06 30 ΒΕΣ ΚΩΤΣΙΟΥ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,86 31 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 32 ΒΕΣ ΦΟΙΝΙΞ ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 33 ΒΕΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 34 ΒΕΣ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 35 ΒΕΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 36 ΒΕΣ Μηλιώτη Λουκία ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,76 37 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 38 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50

5 39 ΒΕΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 40 ΒΕΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,70 41 ΒΕΣ ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,94 42 ΒΕΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,40 43 ΒΕΣ Hobbyhol.com Private Company (P.C.) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,95 44 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,90 45 ΒΕΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 46 ΒΕΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,71 47 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,04 48 ΒΕΣ ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 49 ΒΕΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 50 ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,33 51 ΒΕΣ ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,46 52 ΒΕΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 53 ΒΕΣ ΤΟΡΩΝΗ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,43 54 ΒΕΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 55 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 56 ΒΕΣ ΣTAΥΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 57 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 58 ΒΕΣ ΠΑΤΕΝΙΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 59 ΒΕΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 60 ΒΕΣ ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 61 ΒΕΣ ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,62 62 ΒΕΣ ΖΙΩΓΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,82 63 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,03 64 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 65 ΒΕΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 66 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 67 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,05 68 ΒΕΣ ΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,72 69 ΒΕΣ ΔΕΜΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΝΟΣ Γ. ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 70 ΒΕΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,72 71 ΒΕΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,34 72 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 73 ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50

6 74 ΒΕΣ L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 75 ΒΕΣ ΠΑΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 76 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,62 77 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,04 78 ΒΕΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 79 ΒΕΣ ΠΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,96 80 ΒΕΣ ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,40 81 ΒΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,91 82 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 83 ΒΕΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,88 84 ΒΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,07 85 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 86 ΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,83 87 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,25 88 ΒΕΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ. ΠΑΤΑΓΙΑ Χ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 89 ΒΕΣ ΑΝΘΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 90 ΒΕΣ ΜΙΣΙΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 91 ΒΕΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,75 92 ΒΕΣ ΜΠΑΦΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 93 ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 94 ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,15 95 ΒΕΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,42 96 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 97 ΒΕΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 98 ΒΕΣ ΝΙΚΟΥ ΖΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,81 99 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ι.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Μ.ΝΑΣΣΗ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΡΕΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΕΛΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΡΑΛΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,76

7 112 ΒΕΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ι.ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Π.ΠΕΤΡΙΔΟΥ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΝΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΕΙΖΗ ΦΙΛΟΘΕΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ι & Α ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ SPORT CLUB AE ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ CORE RESΟRTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ DYNAMIC ZONE ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΕΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,71

8 149 ΒΕΣ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΣΙΔΟΥ ΣΤΥΡΓΙΑΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΑΣΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΚΑΝΑ ΣΤΕΛΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΚΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Σ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΣΟΝΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΤΣΙΦΟΥΤΑΚΟΣ Δ. Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΗΛΙΑΑΔΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.ΠΕΤΜΕΖΑΣ Κ.ΤΟΤΤΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΙΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Λ.Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ PLANTY ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,34

9 Α/Α 186 ΒΕΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΔΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔOY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΚΙΑΤΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ LUCAS Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΛΟΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ι.ΑΚΟΝΙΔΗΣ Κ.ΑΚΟΝΙΔΗΣ Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΕΒΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΛΙΒΕΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Π ΔΑΛΙΔΗΣ Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Β ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Χ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΔΑΝΑΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΙΛΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΑΛΗΣ Ο.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΓΓΙΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Μ.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,86

10 222 ΒΕΣ ΚΟΤΣΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΝΜΑΪΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ SPECIAL ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ STUDIOS KAPSALAS ΙΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΤΣΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΣΤΕΦ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΜΤΣΑΚΗ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ SIVAR O.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΛΒΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΡΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ NOTANUMBER ARCHITECTS ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΣΣΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,80

11 259 ΒΕΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Κ. ΖΕΓΛΗΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Β. ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. Ι.Κ.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Την υπό σύσταση εταιρία «ΣΑΠΡΕΜΑ Ι.Κ.Ε.» ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΥΨΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΝΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ THEO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΟΥΚΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κουλακίδης Θεόφιλος & Χατζηγιάννης Νικόλαος ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Β ΣΑΓΚΙΔΗΣ Κ. ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΟΛΓΑ ΚΑΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΕΚΑΣ ΔΗΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΟΠΑΛΗΣ Π.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΕΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σ. ΟΕ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΝ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΙΑΡΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ CONIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Καζαμία Μαργαρίτα ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑ.ΒΙ.ΕΛ. ΥΙΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ράντη Ι. Ελένη Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχαν. ΑΠΘ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00

12 297 ΒΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΓΕΜ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΘΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Γ. ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Θ. ΤΟΡΟΜΑΝΙΔΗΣ Δ. ΝΤΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΚΡΟΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ε. ΗΛΙΑΔΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΡΡΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗ Κ. ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΜΕΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ VAGIONAS DIMITRI JEAN LOUIS A ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΩΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΙΤΣΑΣ Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Π. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,71

13 335 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡ.ΔΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΖΑΦ.ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΟΥ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ YOUSMART ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΛΗΤΣΟΣ ΑΝΤ. ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Τζούτζου Νικολέτα ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Σ. ΓΚΙΒΡΕΚΗ Δ.ΝΟΥΛΗΣ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ.ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΓΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ i κεπ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Π. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00

14 372 ΒΕΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Α. ΚΑΙ Γ.ΚΕΣΙΔΗΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΖΛΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΤΙΝΙΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Καρακολίδης Παναγιώτης ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ MΠΑΜΠΑΣΙΑΝ ΛΕΒΟΝ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ METAL COMPANY ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΤΑΗΣ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΟΝΟΤΑ ΗΛΙΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κοσμίδου Βασιλική ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Φ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΔΩΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ CLEVER STUDIOS ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ART & STAMP I.K.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΖΑΡΔΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΙΓΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00

15 411 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΖΕΝΙΕΟΥΣΚΑ ΜΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΤΖΗΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΡΟΥΚΕΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΛΑΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΛΓΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Δ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΔΗ Γ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Κ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Γ.ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ CULTURE FACTORY AE ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ PAULO SILVESTRE MENDES ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ GM machinery greece IKE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ (ADAMIDIS ARCHITECTURE) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΚΕΨΙΜΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΚΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΥΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΙΖΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,83

16 450 ΒΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΡΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΝΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΟΥΚΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Χ ΚΑΙ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΕ "ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΕ" ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΓΓΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 Σύνολα , , ,25

17 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1 ΒΕΣ ΞΥΣΤΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 2 ΒΕΣ ΜΑΖΙ TRAVEL E.P.E. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,58 3 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,81 4 ΒΕΣ ΒΕΣ EVA JO!!! ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΡΙΕΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,50 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 6 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7 ΒΕΣ ΒΑΛΝΑΡΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 8 ΒΕΣ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 9 ΒΕΣ ΒΑΛΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,02 10 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΙΔΗΣ ΜΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 11 ΒΕΣ Π.ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 12 ΒΕΣ ΣΠΟΥΡΙΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα