ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 7737 / 4306 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το ΠΔ 89/2014 (Α 134) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Τη με Α.Π. 7779/1995/Α2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» -, όπως ισχύει. 16. Το με Α.Π. 9159/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7459 /4181/Α2/ ), έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Πίνακες οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών και πίνακες απορριφθέντων αιτημάτων οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων». 17. Το με Α.Π. 9160/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7478/4183/ ) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Πίνακες Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» που δεν προσκόμισαν αίτημα πιστοποίησης έργου 30% ή έγκριση δανείου 20%. Σελίδα 2 από 3

3 Αποφασίζουμε 1. Την μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - τετρακοσίων εβδομήντα (470) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,21 και δημόσια δαπάνη ,25, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Ι, λόγω μη υποβολής μέχρι αίτησης επαλήθευσης πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστον με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 2. Την μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - δώδεκα (12) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,79 και δημόσια δαπάνη ,05, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα ΙΙ μετά την διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων που τίθενται στις παραγράφους 7,8 και 9 της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 3 από 3

4 1 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΓΕΩΡ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 2 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,90 3 ΒΕΣ GFSNS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,67 4 ΒΕΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 5 ΒΕΣ Παπαδοπούλου Αθηνά ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 6 ΒΕΣ ΔΕΛΗΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,18 7 ΒΕΣ ΣΙΠΠΕΛ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,48 8 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,65 9 ΒΕΣ MAΓΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ O.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,87 10 ΒΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,83 11 ΒΕΣ ΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,89 12 ΒΕΣ Αργυρόπουλος Αλέξανδρος ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 13 ΒΕΣ Τζιβελεκίδης Ανέστης ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,08 14 ΒΕΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 15 ΒΕΣ ΓΡΕΠΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,64 16 ΒΕΣ ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,15 17 ΒΕΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 18 ΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 19 ΒΕΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,47 20 ΒΕΣ UNIREM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,56 21 ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,35 22 ΒΕΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,03 23 ΒΕΣ ΜΗΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,94 24 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 25 ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,60 26 ΒΕΣ ΧΑΣΟΓΛΟΥ ΔΑΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,98 27 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,23 28 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,15 29 ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,06 30 ΒΕΣ ΚΩΤΣΙΟΥ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,86 31 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 32 ΒΕΣ ΦΟΙΝΙΞ ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 33 ΒΕΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 34 ΒΕΣ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 35 ΒΕΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 36 ΒΕΣ Μηλιώτη Λουκία ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,76 37 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 38 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50

5 39 ΒΕΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,30 40 ΒΕΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,70 41 ΒΕΣ ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,94 42 ΒΕΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,40 43 ΒΕΣ Hobbyhol.com Private Company (P.C.) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,95 44 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,90 45 ΒΕΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 46 ΒΕΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,71 47 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,04 48 ΒΕΣ ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 49 ΒΕΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 50 ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,33 51 ΒΕΣ ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,46 52 ΒΕΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 53 ΒΕΣ ΤΟΡΩΝΗ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,43 54 ΒΕΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 55 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 56 ΒΕΣ ΣTAΥΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 57 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 58 ΒΕΣ ΠΑΤΕΝΙΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 59 ΒΕΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 60 ΒΕΣ ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 61 ΒΕΣ ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,62 62 ΒΕΣ ΖΙΩΓΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,82 63 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,03 64 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 65 ΒΕΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 66 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 67 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,05 68 ΒΕΣ ΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,72 69 ΒΕΣ ΔΕΜΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΝΟΣ Γ. ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 70 ΒΕΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,72 71 ΒΕΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,34 72 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 73 ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50

6 74 ΒΕΣ L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 75 ΒΕΣ ΠΑΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 76 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,62 77 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,04 78 ΒΕΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 79 ΒΕΣ ΠΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,96 80 ΒΕΣ ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,40 81 ΒΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,91 82 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 83 ΒΕΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,88 84 ΒΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,07 85 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 86 ΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,83 87 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,25 88 ΒΕΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ. ΠΑΤΑΓΙΑ Χ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 89 ΒΕΣ ΑΝΘΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 90 ΒΕΣ ΜΙΣΙΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 91 ΒΕΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,75 92 ΒΕΣ ΜΠΑΦΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 93 ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 94 ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,15 95 ΒΕΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,42 96 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 97 ΒΕΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 98 ΒΕΣ ΝΙΚΟΥ ΖΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,81 99 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ι.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Μ.ΝΑΣΣΗ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΡΕΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΕΛΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΡΑΛΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,76

7 112 ΒΕΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ι.ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Π.ΠΕΤΡΙΔΟΥ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΝΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΕΙΖΗ ΦΙΛΟΘΕΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ι & Α ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ SPORT CLUB AE ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ CORE RESΟRTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ DYNAMIC ZONE ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΕΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,71

8 149 ΒΕΣ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΣΙΔΟΥ ΣΤΥΡΓΙΑΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΑΣΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΚΑΝΑ ΣΤΕΛΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΚΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Σ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΣΟΝΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΤΣΙΦΟΥΤΑΚΟΣ Δ. Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΗΛΙΑΑΔΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.ΠΕΤΜΕΖΑΣ Κ.ΤΟΤΤΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΙΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Λ.Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ PLANTY ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,34

9 Α/Α 186 ΒΕΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΔΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔOY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΚΙΑΤΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ LUCAS Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΛΟΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ι.ΑΚΟΝΙΔΗΣ Κ.ΑΚΟΝΙΔΗΣ Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΕΒΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΛΙΒΕΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Π ΔΑΛΙΔΗΣ Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Β ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Χ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΔΑΝΑΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΙΛΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΑΛΗΣ Ο.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΓΓΙΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Μ.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,86

10 222 ΒΕΣ ΚΟΤΣΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΝΜΑΪΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ SPECIAL ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ STUDIOS KAPSALAS ΙΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΤΣΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΣΤΕΦ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΜΤΣΑΚΗ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ SIVAR O.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΛΒΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΡΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ NOTANUMBER ARCHITECTS ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΣΣΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,80

11 259 ΒΕΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Κ. ΖΕΓΛΗΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Β. ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. Ι.Κ.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Την υπό σύσταση εταιρία «ΣΑΠΡΕΜΑ Ι.Κ.Ε.» ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΥΨΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΝΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ THEO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΟΥΚΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κουλακίδης Θεόφιλος & Χατζηγιάννης Νικόλαος ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Β ΣΑΓΚΙΔΗΣ Κ. ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΟΛΓΑ ΚΑΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΕΚΑΣ ΔΗΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΟΠΑΛΗΣ Π.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΕΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σ. ΟΕ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΝ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΙΑΡΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ CONIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Καζαμία Μαργαρίτα ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑ.ΒΙ.ΕΛ. ΥΙΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ράντη Ι. Ελένη Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχαν. ΑΠΘ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00

12 297 ΒΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΓΕΜ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΘΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Γ. ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Θ. ΤΟΡΟΜΑΝΙΔΗΣ Δ. ΝΤΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΚΡΟΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Ε. ΗΛΙΑΔΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΡΡΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗ Κ. ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΜΕΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ VAGIONAS DIMITRI JEAN LOUIS A ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΩΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΙΤΣΑΣ Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Π. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,71

13 335 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡ.ΔΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΖΑΦ.ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΟΥ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ YOUSMART ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΛΗΤΣΟΣ ΑΝΤ. ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Τζούτζου Νικολέτα ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Σ. ΓΚΙΒΡΕΚΗ Δ.ΝΟΥΛΗΣ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ.ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΓΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ i κεπ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Π. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00

14 372 ΒΕΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Α. ΚΑΙ Γ.ΚΕΣΙΔΗΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΖΛΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΤΙΝΙΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Καρακολίδης Παναγιώτης ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ MΠΑΜΠΑΣΙΑΝ ΛΕΒΟΝ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ METAL COMPANY ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΤΑΗΣ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΟΝΟΤΑ ΗΛΙΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κοσμίδου Βασιλική ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Φ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΔΩΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ CLEVER STUDIOS ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ART & STAMP I.K.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΖΑΡΔΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΙΓΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00

15 411 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΖΕΝΙΕΟΥΣΚΑ ΜΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΤΖΗΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΡΟΥΚΕΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΛΑΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΛΓΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Δ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΔΗ Γ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Κ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Γ.ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ CULTURE FACTORY AE ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ PAULO SILVESTRE MENDES ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ GM machinery greece IKE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ (ADAMIDIS ARCHITECTURE) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΚΕΨΙΜΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΚΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΥΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΙΖΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,83

16 450 ΒΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΡΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΑΝΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΟΥΚΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Χ ΚΑΙ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΕ "ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΕ" ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΓΓΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 Σύνολα , , ,25

17 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1 ΒΕΣ ΞΥΣΤΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 2 ΒΕΣ ΜΑΖΙ TRAVEL E.P.E. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,58 3 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,81 4 ΒΕΣ ΒΕΣ EVA JO!!! ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΡΙΕΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,50 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 6 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7 ΒΕΣ ΒΑΛΝΑΡΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 8 ΒΕΣ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 9 ΒΕΣ ΒΑΛΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,02 10 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΙΔΗΣ ΜΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 11 ΒΕΣ Π.ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 12 ΒΕΣ ΣΠΟΥΡΙΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7739/4308/Α2/03.07.2014

7739/4308/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΑΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΑΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------------- Αλεξάνδρεια,

Διαβάστε περισσότερα

7732/4301/Α2/03.07.2014

7732/4301/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 Αβραμίδου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Φωτεινή Γρηγόριος 15 Αθανασιάδης Ιωάννης Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα