ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα»."

Transcript

1 Σσμάμςηρη Δικςύξσ Μελέςης Σεκςῶμ Novisad, Σεπβία, ΣεοςεϏβπίξσ 2012 ΠαπέϏβαρη Μξμαυξῦ Ἀπρεμίξσ Βλιαγκότςη, Δπ. Θ., ος. Φιλξρξτίας ΘέϏα: «Ὁ γκουρουϊσμός στήμ Ἑλλάδα σήμερα. Ὁ ρόλος τῶμ κέμτρωμ γιόγκα στήμ ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα». Ὅοχς γμχπίζεςε ἡ ὁοξιαδήοξςε οπξροάθεια οαπέϗβαρης, ἐμηϗέπχρης γιά θέϗαςα ρεκςῶμ καί οαπξυῆς βξήθειας ρέ θύϗαςά ςξσς οπξϋοξθέςει ςήμ ὅρξ ςό δσμαςόμ ἀκπιβέρςεπη καςαγπατή ςξῦ ρκημικξῦ ςῶμ ρεκςῶμ ρέ Ϗιά οεπιξυή. Ὅρξμ ἀτξπᾶ ρςήμ λλάδα ἡ ςελεσςαία ἐοίρηϗη καςαγπατή οξύ ἔυξσϗε εἶμαι ἤδη ἀπκεςά οαλιά. Ἔγιμε ἀοό ςήμ Ζ Παμξπθόδξνξ Σσμδιάρκεφη μςεςαλϗέμχμ πθξδόνχμ κκληριῶμ καί Ἱεπῶμ Μηςπξοόλεχμ, οξύ ἔλαβε υώπα ρςήμ Ἁλίαπςξ Βξιχςίας ςό κεῖ καςεγπάτηραμ 422 «ὀπγαμώρεις ἀρσϗβίβαρςες Ϗέ ςήμ πθόδξνη οίρςη». καςάλξγξς αὐςός οεπιλαϗβάμει ὄυι Ϗόμξμ γκξσπξσϊρςικές ὀπγαμώρεις, οξύ εἶμαι ςό θέϗα Ϗας ἐδῶ, ἀλλά καί ἄλλες ἐνχυπιρςιαμικές ὀπγαμώρεις, ὅοχς μεξοαγαμιρςικές, μεξραςαμιρςικές κ.λο. Ἀοό ςίς 422 αὐςές ὀπγαμώρεις, ρςόμ υῶπξ ςξῦ γκξσπξσϊρϗξῦ θά Ϗοξπξῦραμ μά καςαςαγξῦμ ξἱ 84. ν αὐςῶμ Ϗεπικές εἶμαι θσγαςπικές ἄλλχμ. Νά διεσκπιμίρξσϗε ὅςι ὅςαμ λέϗε γκξσπξσϊρςικές ὀπγαμώρεις, ἀματεπόϗαρςε ρέ ὁϗάδες οξύ καλύοςξσμ ἕμα εὐπύ τάρϗα, οξύ ἀμςλεῖ ἄϗερα ἤ ἔϗϗερα ςή διδαρκαλία καί ςίς οπακςικές ςξσ ἀοό ςόμ εὐπύςεπξ ἰμδξσϊρςικό καί βξσδδιρςικό υῶπξ. Οἱ οεπιρρόςεπες ἀοό αὐςές ςίς ὁϗάδες ἐϗοξπεύξμςαι ςή γιόγκα καί ςόμ διαλξγιρϗό Ϗέ Ϗξπτή ϏαθηϏάςχμ ἤ ρεϗιμαπίχμ. Γιά ςό οῶς οπξρδιξπίζεςαι ὁ γκξσπξσϊρϗός δέμ θά ςό ἀμαλύρξσϗε ἐϗεῖς ἐδῶ. Εἶμαι ςό γεμικό θέϗα ςῆς ρσμαμςήρεώς Ϗας καί θά ἀμαλσθεῖ διενξδικά εἴϗαρςε ρίγξσπξι ἀοό ἄλλξσς εἰρηγηςές. Σςά δεκαεοςά υπόμια, οξύ οέπαραμ ἀοό ςό 1995, ὁοόςε καςαπςίρθηκε ὁ οπῶςξς ἐκεῖμξς καςάλξγξς ςῶμ ἀρσϗβιβάρςχμ Ϗέ ςήμ πθόδξνη οίρςη ὁϗάδχμ, κάοξιες λίγες ὀπγαμώρεις ἔυξσμ ἀδπαμξοξιηθεῖ, ἐμῶ ἔυξσμ οπξρςεθεῖ ἀπκεςές καιμξύπγιες. Α. Ἄς δξῦϗε κας ἀπυήμ ςίς γκξσπξσιρςικές ὁϗάδες ἀοό ςόμ καςάλξγξ ςῆς Ζ Παμξπθξδόνξσ Σσμδιαρκέφεχς, Ϗέ ςήμ ἀπίθϗηρη οξύ ἔυξσμ ἐκεῖ: 6. Agni Yoga Society 19. Ἀθαδεκία Ράηδ Γηόγθα (Ἀπνζηνιή Θείνπ Φωηόο) 25. Ἀλάληα Μάξγθα 30. Auroville International (Ἀνπξνβίι) 32. Ἀπνζηνιή Θείνπ Φωηόο 33. Arica Institut Inc 37. Association Zen international 1

2 43. Athena Karma Vajradhara Ling and Oracle «Sangwa Rikma» (βνπδηζηέο) 45. Babaji Center 47. Bada Ram Dass 55. Brahma Kumaris 61. Γθόλ-Πό Σζάθ (βνπδηζηέο) 69. Γηεζλήο Ἕλωζε γηά ηήλ πλείδεζε ηνῦ Κξίζλα (ISKCON) 70. Γηελζήο Ἑηαηξεία Γηαινγηζκνῦ (Ὑπεξβαηηθόο Γηαινγηζκόο) 71. Γηεζλήο Ἑηαηξεία Reiki 73. Γηεζλήο ύιινγνο Πξνζηαζίαο ηνῦ Πεξηβάιινληνο ηῆο Ἑιιάδνο (βνπδηζηέο) 75. ΓΙΟΓΟ Κέληξν Πνιηηηζκνῦ θαί Ἀλαδήηεζεο 83. Ἑιιεληθή Βνπδηζηηθή Ἑηαηξεία 89. Ἑιιεληθό Κέληξν γηά ηήλ Πξνώζεζε ηῆο Σερλνινγίαο Μαραξίζη ηνῦ Ἑλνπνηεκέλνπ Πεδίνπ (Ὑπεξβαηηθόο Γηαινγηζκόο) 93. Ἑιιεληθόο Φηινζνθηθόο ύιινγνο (Ἀπνζηνιή Θείνπ Φωηόο) 96. Ἕλωζε Γηόγθα Ἠιίαλζνο 98. Ἕλωζε Ἐξεπλεηῶλ Μεηαθπζηθῶλ Φαηλνκέλωλ κέ Μέληηνπκ «Ὁ Ἅγηνο Νεθηάξηνο» 103. Ἐπηζηήκε ηῆο Πλεπκαηηθόηεηαο (Sawan-Kirpal publications) 121. Θηβεηαληθό Κέληξν Αὐηνζπγθέληξωζεο 122. Θηβεηαληθό Κέληξν «Καξνύλα» (ζηό Μόιπβν Λέζβνπ) 123. Θηβεηαληθόο Βνπδηζκόο Κνπδάλα-Νηνξόδ 126. Ἵδξπκα γηά ηήλ Γηαηήξεζε ηῆο Μαραγηάλα Παξάδνζεο (βνπδηζηέο) 141. Ἰλζηηηνῦην Ἐθεξκνζκέλεο Ἐπηζηήκεο Βηνελεξγεηηθῆς-Παλεπηζηήκηνπ ξίγηα Γηόγθα 146. Ἰλζηηηνῦην πνπδῶλ Μαραγηάλα (βνπδηζηέο) 153. Ishi To-Ken 157. Karma Berchen Ling (Ὀξεηλή Κνξηλζία-Κέληξν Θηβεηαληθῶλ πνπδῶλ) 161. Karuna (Μόιπβνο Λέζβνπ) 166. Κέληξν Ἀλάληα Μάξγθα 168. Κέληξν «Ἁξκνληθή Εωή» 170. Κέληξν Aum-Πλεπκαηηθό Κέληξν Aum (Κέληξν ΟΜ, Κέληξν Ἐζωηεξηθῆο Ἀλαδήηεζεο Aumγθνπξνῦ Sri Chinmoy) 172. Κέληξν γηά Χαιάξωζε θαί πλείδεζε (γθνπξνύ Ραδλίο) 173. Κέληξν Γηόγθα Ἀζελῶλ (αηπαλάληαζξακ) 174. Κέληξν Γηόγθα Λωηόο 178. Κέληξν Γηαινγηζκνῦ ηνῦ Ὄζζν 189. Κέληξν Θηβεηηαλῆο Φηινζνθίαο θαί Γηαινγηζκνῦ (βνπδηζηέο) 190. Κέληξν Θηβεηηαλνῦ Γηαινγηζκνῦ 191. Κέληξν Θηβεηαληθῶν πνπδῶλ θαί Γηαινγηζκνῦ (Karma Drub Cho Khor Ling) 192. Κέληξν Καξγθπνύπα (βνπδηζηέο) 193. Κέληξν Κνηλωληθῆο Πξνλνίαο (ηνῦ γθνπξνῦ αηπαλάληα) 194. Κέληξν Μάληηξακ 2

3 198. Κέληξν Νπίκαπα (βνπδηζηέο) 201. Κέληξν αράηδα Γηόγθα 202. Κέληξν ωκαηηθῆο θαί Πλεπκαηηθῆο Ἄζθεζεο Θεξαπεπηηθό ΣΑΟ (Greek Healing Tao Center) 205. Κέληξν Σξίρξνλεο Ἀπνκόλωζεο-Κάξκα Ρίθ Νηξόι Λίλγθ (βνπδηζηέο) (Κέληξν Πξαθηηθῆο Φηινζνθίαο θαί Ψπρνινγίαο) 210. Κίλεζε Πλεπκαηηθῆο Ἀλαγέλλεζεο (Ὑπεξβαηηθόο Γηαινγηζκόο) 212. Κηξπάι Λάηη άηζαλγθ (ἤ Φηινζνθηθόο ύλδεζκνο) 213. Kirpal Ruhani Satsang 216. Κνηλόηεο Drogchen (βνπδηζηέο) 220. Κόκκα ηνῦ Φπζηθνῦ Νόκνπ (Ὑπεξβαηηθόο Γηαινγηζκόο) 227. Κύθινο Μειέηεο Ρακαθξίζλα-Βεδάληα 238. «Μάιιηθα» Κέληξν Γηαινγηζκνῦ ηνῦ Osho (Osho Rajneesh) 244. Μνλνπάηη ηῆο Δὐηπρίαο (Ἀλάληα Μάξγθα) 245. Μπαθηηβεληάληα ΔΠΔ (Χάξε Κξίζλα) 257. Νεν-ἀλζξωπηζηηθό Κέληξν (Ἀλάληα Μάξγθα) 260. Νηηζίξελ όζνπ 261. Νηό-Ναγθ Ενύλγθ-Σδνύγθ Λίλγθ (βνπδηζηέο) 272. Ὁκαθόεην Ἀζελῶλ 273. Ὁκάο αηζηηαλάληα 277. Ὅκηινο Ἐξεπλῶλ, Μειεηῶλ θαί πξνζηαζίαο ηνῦ Ἀλζξώπνπ θαί ηνῦ Πεξηβάιινληνο (Γαία Ἀεηθόξνο) 283. Omoto Kyo 301. Παλειιήλην Κέληξν Γηαινγηζκνῦ (Brahma Kumaris) 304. Παλεπηζηήκην MIU (Ὑπεξβαηηθόο Γηαινγηζκόο) 312. Πνιηηηζηηθόο θαί Καιιηηερληθόο ύιινγνο Mokiti Okada 321. Rissho-Kosei-Kai 327. Sagitarius-Κέληξν Ννεηηθῆο θαί ωκαηηθῆο Ἐμάζθεζεο 330. Satyananda Yoga Center 331. αηπαλάληαζξακ Ἑιιάδαο 332. άηπα άη Μπάκπα-Κίλεζε 333. Self-Realization Fellowhip (SRF-ηνῦ γθνπξνῦ Παξακαράλζα Γηνγθαλάληα) 338. ελλαλώη νζζπόξ 339. Sidha Yoga (Muktananda) 342. Soka Gakkai (βνπδηζηηθή αἵξεζε) 347. Sri Vaisnaba Society 355. ύιινγνο ξί Οὐξνκπίλην 374. Σάγκα Ρακαθξίζλα 389. Tao Te Puh (γθνπξνῦ Ραδλίο) 404. Ὑπεξβαηηθόο Γηαινγηζκόο 3

4 408. Φίινη ηνῦ Ὄζζν 409. Φηινζνθηθή Ὁκάδα άη Μπάκπα 417. Haidakhandi Spiritual Unity Center 418. Haidakhan Samaj Β. Ἄο δνῦκε ηώξα θαί λέεο ὁκάδεο, 94 ηόλ ἀξηζκό -ζέ ζρέζε κέ ηήλ θαηαγξαθή ηνῦ ὅπωο δηαθεκίδνληαη ζηό πεξηνδηθό Yoga, ηεῦρνο επηεκβξίνπ-ὀθηωβξίνπ 2007, ζει Ὁ ἀξηζκόο 94 εἶλαη ἐλδεηθηηθόο, ἀθνῦ θαί ζηίο ἐπαξρηαθέο πόιεηο δξαζηεξηνπνηνῦληαη πνιιέο ἀπό ηίο ὀξγαλώζεηο ηῶλ Ἀζελῶλ θαί ηῆο Θεζζαινλίθεο, ρωξίο ὅκωο λά ἀλαθέξνληαη θαί πάιη μερωξηζηά ἐθεῖ. Ἀθήνα Ἰλζηηηνῦην Νέν-Κξαληνϊεξῆο Θεξαπείαο Atmanasana Yoga Studio Anahat Κέληξν Γηόγθα Βηναλέιημε Friendly & Health Club Meditation Reiki Center Yogahouse Cocoon Urban Spa αηπαλάληαζξακ Ἑιιάδνο & Κέληξν Γηόγθα αηπαλάληα Ἀζελῶλ Studio Ὑγείαο & Δὐεμίαο Μαξίλα Κάηζηθα Tibetan Pulsing Samadhi Shakti Yoga Studio Ὑπεξβαηηθόο Γηαινγηζκόο ύιινγνο Kung Fu «Ἡ Σξηπιή Ἁξκνλία» Bodhi Path Center School of Esoteric Studies Ἀθαδεκία Ὁιηζηηθῆο Γηόγθα «Λωηόο» Κέληξν Ἐμέιημε Ρέϊθη Κάξκα Καγθηνύ Γηακαληέληνο Γξόκνο Yoga Studio Maroussi-Swami Nirvikalpa Ἐπηζηήκε ηῆο Πλεπκαηηθόηεηαο ρνιή Γηόγθα Νέαο κύξλεο NYSY Studios Χάζα Γηόγθα Surya Bali Yoga Center ρνιή Γαζθάιωλ Χάζα Γηόγθα Ἡ Σέρλε ηῆο Ρνῆο 4

5 Γ.Μ. ύιινγνο Χείξωλ ὁ Κέληαπξνο Κέληξν Ἐλαιιαθηηθῆο Ἄζθεζεο Σό Γέλδξν ηῆο Γλώζεο Χξωκαηηζηέο κέξεο Jenny Colebourne s ILLIUM Center of Light Ashtanga Yoga Athens (dedicated to Derek Ireland) Ἡ Κιαζηθή Γηόγθα ζηήλ Πεξηνρή ζαο (αηπαλάληα γηόγθα) Shantom Πνιπρῶξνο Πνιηηηζκνῦ & Σερλῶλ «κάξω ηεθαλίδνπ-λήδα Shantala» Yoga ζηό ζπίηη ζαο Home Within «Οἱ ηέρλεο ηῆο Καξδηᾶο» Σξηήκεξα ζεκηλάξηα Σάη Μαζάδ Pranic Healing Yoga-Ayurveda-Reiki Ὁκαθνεῖν Ἀζελῶλ Ρεηνξηθόο θύθινο Yoga Yoga Ρέηθη Μαζήκαηα γηόγθα θαί δηαινγηζκνῦ ρνιή Μεηαθπζηθῆο Μαζήκαηα Yoga Yoga-Ayurveda Θεζζαλονίκη Yoga Dhara The Zen Center Μαζήκαηα Ashtanga Vinyasa Yoga Armonia Yoga Tibetan Pulsing Anusarana-yoga & pilates Δὐξωπαϊθή ρνιή ηάηζνπ Κέληξν Γηόγθα θαί Αὐηνβειηίωζεο Πλεπκαηηθό Κέληξν Brahma Kumaris Yoga Arts Κέληξν Κνπληαιίλη Γηόγθα «Guru Ram Das Ashram» Βῆκα Ὑγείαο Κέληξν Κνπληαιίλη Γηόγθα Ἀλώηεξε Ἐπαγγεικαηηθή ρνιή Χνξνῦ Α. Καθαληάξε (γηόγθα) 5

6 Κέληξν Γηόγθα αηπαλάληα Θεζζαινλίθεο Βνπδηζηηθό Κέληξν Κάξκα Γθπάιηζελ Λίλγθ Μαζήκαηα Χάζα Γηόγθα Agama Yoga EY ZEIN Hapkido Club πλεδξίεο Ρεδνπβάλο Om Yoga Center Κέληξν Ἀλάδπζε Ὁκαθνεῖα Θεζζαινλίθεο θαί Σξηθάιωλ Κέληξν Ἐλαιιαθηηθῶλ Θεξαπεηῶλ ISIS Χάζα γηόγθα Studio Body Soul Καβάλα Kavala Yoga Center Ρέϊθη Βόλος Trimuti Yoga Center Πήλιο Ἰλζηηηνῦην Νέν-Κξαληνϊεξῆο Θεξαπεία Λάριζα Ὁιηζηηθό Κέληξν Μπάζκα Ἀγρίνιο Ἀζιεηηθό θαί Πνιηηηζηηθό Κέληξν. Μαζήκαηα ράζα γηόγθα Κέρκσρα Κέληξν πκπιεξωκαηηθῶλ Θεξαπεηῶλ Ζάκσνθος Γηόγθα γηά ὅινπο Μάνη The Spirit of Life Center Εὔβοια 6

7 Sunshine House Μσηιλήνη Κέληξν Ὁιηζηηθῆο Γηόγθα Λέζβνπ Ρόδος Center of Light Κρήηη Triopetra Yoga Retreat YogaZen Ἄζξακ, Λίκλε Κνξηζζηά, Χαληά Agios Pavlos Center (Anusara yoga) Τώπα θά κάμξσϗε κάοξιες οαπαςηπήρεις ρςό ρκημικό οξύ οπξαματέπαϗε, οπξβάλλξμςας καί ρυεςικό ὀοςικό ὑλικό. 1. Ἕμα βαρικό υαπακςηπιρςικό ςξῦ υώπξσ οξύ οπξβάλλει καί ἐϗοξπεύεςαι ςή γιόγκα, εἶμαι ἡ ὀπγάμχρη καί οαπξσρίαρη τερςιβάλ, ρσμεδπίχμ καί «υάοεμιμγκς». Τό οπῶςξ ρςήμ λλάδα ὀπγαμώθηκε ςό 2006 Ϗέ ςήμ ὀμξϗαρία Namaste. Namaste, ὅοχς γμχπίζεςε, εἶμαι ραμρκπιςική λένη καί ἀοξςελεῖ ἰμδξσϊρςικό υαιπεςιρϗό, οξύ ρηϗαίμει: γειά ρας, υαίπεςε. δῶ ξἱ διξπγαμχςές οαίζξσμ ἔνσομα Ϗέ ςίς λένεις, γιαςί μἄϗαρςε ρςά ἑλλημικά ρηϗαίμει «εἴϗαρςε ἐδῶ». Τό γεγξμός διατηϗίζεςαι ὡς ἑνῆς: (βλ. οεπιξδικό Yoga Ἀοπ. - Μάιξς 2006, ρελ. 93). Τά τερςιβάλ αὐςά καλύοςξσμ ςόμ εὐπύςεπξ υῶπξ ςῶμ μεξεοξυίςικχμ οπξρτξπῶμ ρςό θέϗα «βξήθεια ζχῆς» (γεπϗαμικά Lebenshilfe), ὅοχς ταίμεςαι ο.υ. ἀοό ςή διατήϗιρη Ϗιᾶς ἄλλης ἀμάλξγης διξπγάμχρης, ςῆς 2ης Activia ρςήμ Διεθμῆ Ϗοξπική Εκθερη Θερραλξμίκης (Hellexpo), (βλ. ςό οεπιξδ. Yoga Ἀοπ. - Μάιξς 2006, ρελ. 87 καί γιά ςήμ 3η Activia Yoga Σεος.-κς. 2007, ρελ. 71). Σςά τερςιβάλ αὐςά ἐμςάρρξμςαι καί ςά «τερςιβάλ Ἰμδικξῦ οξλιςιρϗξῦ» (βλ. Yoga Ἰξύλ.- Αὔγ. 2007, ρελ. 41). Μιά οαπόϗξια διξπγάμχρη εἶμαι ςά Pilates Symposiums (βλ. Yoga Ἰξύμ. 2008, ρελ. 17) καί ςά Yoga Love Fests (Yoga Φεβπ. 2009, ρελ. 3). 2. Ἕμα δεύςεπξ υαπακςηπιρςικό, οξύ ἔυει ἄϗερη ρυέρη Ϗέ ςό οπῶςξ, εἶμαι ἡ οπξρτξπά ςῆς γιόγκα καί ςῶμ ρσματῶμ οπξϊόμςχμ Ϗέ ὅλξσς ςξύς καμόμες ςξῦ καλξρυεδιαρϗέμξσ Ϗάπκεςιμγκ (ἑλκσρςικές τχςξγπατίες κ.λο.) (βλ. ο.υ. Yoga Ἀοπ. - Μάιξς 2006, ρελ. 85 καί ὀοιρθότσλλξ, Yoga Σεος. - κς. 2007, ρελ. 21 καί Yoga Ἰξύμ. 2009, ρελ. 19). Σέ ἄλλες διατηϗίρεις οπξρτξπές εἶμαι οιό νεκάθαπξ ςό θπηρκεσςικό, ἄς ςό οξῦϗε ἔςρι ρςξιυεῖξ, ὅοχς ο.υ. ρ αὐςήμ ἐδῶ ςξῦ Κέμςπξσ Yoga Σαςσαμάμςα (βλ. Yoga Ἰξύμ. 2008, ρελ. 55) ἐμῶ ρέ ἄλλες ὑοεπςεπεῖ ἕμα ρςξιυεῖξ οιό ἐκκξρϗικεσϗέμξ (secular) ἐϗοξπικό, ἄς ςό οξῦϗε ἔςρι. 7

8 Σσμήθχς ξἱ οπξρτξπές γιόγκα οᾶμε Ϗαζί Ϗέ οπξρτξπές ἐμαλλακςικῶμ λεγξϗέμχμ θεπαοειῶμ καί οξλεϗικῶμ ςευμῶμ ςῆς Ἀμαςξλῆς, ὅοχς ο.υ. ρ αὐςήμ ἐδῶ ςή διατήϗιρη (βλ. Yoga Σεος. 2008, ρελ. 27). 3. Ἕμα ςπίςξ υαπακςηπιρςικό, Ϗέ ςό ὁοξῖξ ρσμδέξμςαι ἄϗερα καί ςά δύξ οπξηγξύϗεμα, εἶμαι αὐςό ςῆς ἐκοαίδεσρης δαρκάλχμ γιόγκα. Ἄς δξῦϗε Ϗεπικές ἀτίρες ἀοό ρυεςικές διατηϗίρεις. (Yoga, Σεος. - κς. 2007, ρελ. 85 / Yoga Φεβπ ὀοιρθότσλλξ / Yoga, Δεκ. 2008, ρελ. 3 καί ρελ. 7 / Yoga, Φεβπ. 2009, ρελ. 53 καί ρελ. 67 / Yoga, Ἰξύμιξς 2009, ρελ. 33.) Οἱ οπξρτξπές αὐςές γιόγκα, ἐμαλλακςικῶμ θεπαοειῶμ καί οξλεϗικῶμ ςευμῶμ ἐνξικειώμξσμ αὐςξύς, οξύ θά κάμξσμ υπήρη ςῶμ ρυεςικῶμ «ὑοηπεριῶμ», Ϗέ ςήμ ἰμδική ἤ βξσδδιρςική «ομεσϗαςικόςηςα«, ὥρςε ἐμδευξϗέμχς μά οέρξσμ ρςή ρσμέυεια ράμ ὥπιϗα τπξῦςα ρςά υέπια ςῶμ ἐοιςηδείχμ γκξσπξύ (ρςά ραμρκπιςικά γκξσπξύ = αὐςός οξύ διώυμει ςό ρκξςάδι). άμ ὁ γκξσπξύ ἔυει ἄϗερη ρυέρη Ϗέ ςό κέμςπξ, οξύ οπξρτέπει ςή γιόγκα, ἡ ἔμςανη καί οαγίδεσρη ρςή ρέκςα εἶμαι οιό εὔκξλη, ἐάμ οάλι ςό κέμςπξ εἶμαι οιό «secular», ὁ Ϗαθηςής ἤ ἀοότξιςξς ςῆς γιόγκα, ὄμςας ἐνξικειχϗέμξς Ϗέ ςήμ ἀμαςξλίςικη «ομεσϗαςικόςηςα», ὅοχς λέγαϗε καί οαπαοάμχ, θά οέρει ἴρχς ρςά υέπια κάοξιξσ γκξσπξύ «θεϊκξῦ δαρκάλξσ» κιμξύϗεμξς ρςόμ εὐπύςεπξ υῶπξ ςῆς «ομεσϗαςικῆς ἀμαζήςηρης». Τό ἀοξςέλερϗα καί ρςίς δύξ οεπιοςώρεις θά εἶμαι ςό ἴδιξ ὀδσμηπό γιά ςό θύϗα. Καί Ϗιά οαπαςήπηρη οπίμ κλείρξσϗε. Εἶμαι ἐμδιατέπξσρα ἡ διαολξκή ςξὐλάυιρςξμ ρςήμ λλάδα, ἀλλά ὑοξθέςχ ὅςι ςό ἴδιξ οεπίοξσ θά ρσϗβαίμει καί ρέ ἄλλες υῶπες ἡ διαολξκή ςξῦ ρσρςήϗαςξς διατήϗιρης καί οπξώθηρης ςῆς γιόγκα καί ςῶμ ρσματῶμ οπξϊόμςχμ Ϗέ ςόμ εὐπύςεπξ ἀοξκπστιρςικό, Ϗαρχμικό καί μεξεοξυίςικξ, ἀκόϗη καί μεξραςαμιρςικό υῶπξ. Αὐςό ταίμεςαι καί ἀοό ςό γεγξμός ὅςι ςό οεπιξδικό Yoga World ρςήμ λλάδα, ςό ὁοξῖξ ἤδη ἔυξσϗε ἀματέπει ἀπκεςές τξπές, ἀμήκει ρςό εὐπύςεπξ ἐκδξςικό ρσγκπόςηϗα οξύ ρςελευώμεςαι ἀοό ἀμθπώοξσς ξἱ ὁοξῖξι ἀμήκξσμ ρ αὐςόμ ςόμ ἀοξκπστιρςικό καί μεξραςαμιρςικό υῶπξ. 8

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα