ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργί ας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων των Διευθύνσεων (Δ1) Διοικητικού, (Δ5) Οικονομικού και (Δ2) Προ σωπικού Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Συντάξε ως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Οργανισμό Πιστο ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων για τα συμπληρωματικά μέ τρα εφαρμογής του ποιοτικού παρακρατήματος στον τομέα αροτραίων καλλιεργειών, σε εφαρ μογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ βουλίου και 795/2004 της Επιτροπής (Φ.Ε.Κ. 1583/ Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5156/ (Β 1821) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση και Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστι κής Επιτροπής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 1141/1./15/2005 (Β 1800) και /04/2006 (Β 146) όμοιες αποφάσεις» Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ηράκλειας στις διατάξεις του ν. 3463/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 349 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13 Μαρτίου 2007 Aριθμ (1) Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 27, παρ. 12 του ν. 2130/1993 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης...». β) Του άρθρου 26 του ν.δ. 3913/1958 «Περί τροποποιή σεως των περί ορίου ηλικίας διατάξεων των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. κ.λπ.». γ) Του άρθρου 21 του από 24 9/ β.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμων των ισχυ ουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα. δ) Του π.δ. 489/ «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών». ε) Του άρθρου 6, παρ.3 του ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 249 Α ). στ) Του άρθρου 6 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 202 Α ) ζ) Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ γανα». 2. Της υπ αριθμ. 44/ (θέμα 4ο) και 50/ (θέμα 1ο) και 7/ (θέμα 14ο) Πράξεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α Π), που αφορούν στην έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους 2006, από την οποία προκύπτει η οικονομική δυνατότητα του Ταμείου. 3. Τον αριθμό των Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια εκάστου Ο.Τ.Α., σύμφωνα με στοι χεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α Π). 4. Τις σχετικές αποφάσεις όσων δημοτικών και κοινο τικών συμβουλίων, εκ των δικαιούχων Ο.Τ.Α., περιήλθαν

2 7798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ. και Αποκ/σης, με τις οποίες πρότειναν ποσά για την καθαριότητα των λαϊκών αγορών της περιοχής τους, για το έτος Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (Φ.Ε.Κ. 527/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣ.Δ.Δ. και Α. Απόστολο Ανδρεουλάκο και Αθανάσιο Νάκο. 6. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου. 7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το καταβλητέο τέλος καθαριότητας από τις κινητές Λαϊκές Αγορές για τους χρησιμοποιηθέντες χώρους, κατά το έτος 2006, για κάθε Δήμο ή Κοινότητα της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 24 9/ β.δ., όπως ισχύει σήμερα, ως εξής: Α/Α Ο.Τ.Α Ποσά σε ευρώ 1 Δήμος Αθηναίων Δήμος Αγ. Αναργύρων Δήμος Αγ. Βαρβάρας Δήμος Αγ. Δημητρίου Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη Δήμος Αγ. Παρασκευής Δήμος Αιγάλεω Δήμος Αλίμου Δήμος Αμαρουσίου Δήμος Αργυρούπολης Δήμος Βούλας Δήμος Βριλησσίων Δήμος Βύρωνα Δήμος Γαλατσίου Δήμος Γλυφάδας Δήμος Δάφνης Δήμος Δραπετσώνας Δήμος Ελληνικού Δήμος Ζωγράφου Δήμος Ηλιούπολης Δήμος Ηρακλείου Δήμος Ιλίου Δήμος Καισαριανής Δήμος Καλλιθέας Δήμος Κερατσινίου Δήμος Κηφισιάς Δήμος Κορυδαλλού Δήμος Λυκόβρυσης Δήμος Μεταμόρφωσης Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ν. Ερυθραίας Δήμος Ν. Ιωνίας Δήμος Ν. Σμύρνης Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Δήμος Ν. Χαλκηδόνας Δήμος Ν. Ψυχικού Δήμος Νίκαιας Δήμος Π. Φαλήρου Δήμος Παπάγου Δήμος Πειραιά Δήμος Περάματος Δήμος Περιστερίου Δήμος Πετρούπολης Δήμος Πεύκης Δήμος Ταύρου Δήμος Υμηττού Δήμος Χαϊδαρίου Δήμος Χαλανδρίου Δήμος Χολαργού Δήμος Ψυχικού Δήμος Πεντέλης ΣΥΝΟΛΟ Οι αναφερόμενοι Δήμοι και Κοινότητες οφείλουν να προσδιορίσουν τα τέλη καθαριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α Π) μεριμνά για την πληρωμή των παραπάνω τελών καθαριότητας, μετά την έκδοση και κοινοποίηση σε αυτό, των αποφάσεων των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων (σε δύο αντίγραφα) το ταχύτερο δυνατό, με την έκδοση χρημα τικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομά τους και σε βά ρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0912α του προϋπολογισμού των εξόδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α Π), οικονομικού έτους Η καταβολή των ως άνω ποσών γίνεται σε μία δόση. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2007 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΝΑΚΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7799 Αριθμ. 2/7410/0022 (2) Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ γασίας μονίμων υπαλλήλων των Διευθύνσεων (Δ1) Διοικητικού, (Δ5) Οικονομικού και (Δ2) Προσωπικού Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α /2003). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3) Την υπ αριθμ. 2/49256/0004/ (Φ.Ε.Κ. 1816/ Β / ) απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων. 4) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στον Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 0511 οικ. έτους ) Το υπ αριθμ /901/0005 Α / έγγραφο της Δ5 Οικονομικού. 6) Το υπ αριθμ. 2/6972/0020/ έγγραφο της Δ/νσης 20 ης Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε εκατόν τριάντα ένα (131) υπαλλήλους των Διευθύνσεων (Δ1) Διοικητικού, (Δ5) Οικονομικού και (Δ2) Προσωπικού Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από μέχρι , ως εξής: Α) Για ογδόντα ένα (81) μονίμους υπαλλήλους της Δ/νσης Δ 5 Οικονομικού και μέχρι σαράντα (40) ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα ανά υπάλληλο. Β) Για είκοσι πέντε (25) μονίμους υπαλλήλους της Δ/νσης Δ 1 Διοικητικού και μέχρι σαράντα (40) ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα ανά υπάλληλο. Γ) Για είκοσι πέντε (25) μονίμους υπαλλήλους της Δ/ νσης Δ 2 Προσωπικού Δ.Ο.Υ. και μέχρι σαράντα (40) ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση των Προϊσταμένων των ανωτέρω Διευθύνσεων, με την οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση αυτής. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν την δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. 2/68744/0022 (3) Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ γασίας μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α /2003). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3) Την υπ αριθμ. 2/49256/0004/ (Φ.Ε.Κ. 1816/ Β / ) απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων. 4) Τα υπ αριθμ /2527/0001Α/ και /2719/0001Α/ έγγραφα της Δ/νσης Δ1 Διοικητικού. 5) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από φασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στον Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 0511 οικ. έτους 2007, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι νής εργασίας για είκοσι (20) μονίμους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληροδο τημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από μέχρι και μέχρι 60 απογευματινές ώρες τον μήνα ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, με την οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση αυτής. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ F Αριθμ. Φ.10042/31278/5919 (4) Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Συντάξε ως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 226).

4 7800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/510/22777/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 55/98 ΠΥΣ. 4. Την υπ αριθμ / γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΤΣΑΥ. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ (Φ.Ε.Κ. Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια της (Φ.Ε.Κ. Β 1284), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών να αναθέσει έργο με μίσθωση, για χρονικό διάστημα ενός έτους σε: 1) Δεκατέσσερις (14) ελεγκτές γιατρούς, έργο των οποίων θα είναι ο έλεγχος νοσηλίων ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κλινικές, η έγκριση παρατάσεων νοσηλείας και ο έλεγχος όλων των παροχών νοσοκομειακής περίθαλψης σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία. 2) Οκτώ (8) φαρμακοποιούς, έργο των οποίων θα είναι ο έλεγχος συνταγών φαρμάκων των μεμονωμένων φαρμακείων, των φαρμακευτικών συλλόγων όλης της Ελλάδας, των φαρμάκων των κρατικών νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών. 3) Έναν (1) πολιτικό μηχανικό, με αντικείμενο την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του ΤΣΑΥ στη Θερμή Μυτιλήνης καθώς και του κτιρίου της Στέγης Υγειονομικών, η υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου σχετικά με την αγορά και πώληση ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία (μελέτη, εποπτεία, έρευνα, παροχή πληροφοριών, κ.λπ.) έχει σχέση με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. 4) Έναν (1) αναλογιστή, έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αναλογιστικής μελέτης που ανατέθηκε στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο Δ.Σ. του Ταμείου και τους λοιπούς φορείς, η παρακολούθηση της κατάρτισης των ισολογισμών απολογισμών του Ταμείου ετών 2002 και 2004 από την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα πορίσματα της αναλογιστικής μελέτης και γενικά η παροχή συμβουλών στις οικονομικές υπηρεσίες του Ταμείου για θέματα οικονομικής φύσεως, 5) Έναν (1) ειδικό πληροφορικής, έργο του οποίου θα είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σύνολο των έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ταμείου καθώς και η παρακολούθηση και ο επιχειρησιακός συντονισμός των έργων δραστηριοτήτων του Ταμείου και συγκεκριμένα: της προμήθειας ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για το σύνολο των σημείων παρουσίας του Ταμείου, της μετάπτωσης εφαρμογών του ΠΣ του ΤΣΑΥ σε περιβάλλον WEB, της ολοκλήρωσης του έργου «Καταχώρηση μισθοδοτικών καταστάσεων έμμισθων και εκκαθάρισης απαιτήσεων», της σύναψης συμβάσεων παροχής εγγυημένων υπηρεσιών υποστήριξης με τους προμηθευτές υλικού και λογισμικού του Ταμείου, του συντονισμού της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης των συναλλαγών του ΤΣΑΥ», της ενσωμάτωσης των υφισταμένων συστημάτων που έχει ήδη προμηθευτεί το ΤΣΑΥ στο νέο ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον που εισάγεται με το μοντέλο αυτοματοποίησης των συναλλαγών, της προετοιμασίας διακήρυξης και διενέργειας διαγωνισμού για το έργο του ΤΣΑΥ «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ». Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: α) Οι γιατροί και φαρμακοποιοί πτυχίο αντιστοίχων σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντιστοί χων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγ γέλματος. β) Ο πολιτικός μηχανικός πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτε χνείου της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής και να διαθέτει επιστημονική εξειδίκευση στο γνωσιικό του αντικείμενο, που αποδεικνύεται με διδακτορικό δί πλωμα Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ελληνικού Α.Ε.Ι., ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών. γ) Ο αναλογιστής, πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής ή Μαθηματικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμων σχο λών της αλλοδαπής και να διαθέτει ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό του αντικείμενο, που απο δεικνύεται με διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδη μαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών. δ) Ο ειδικός πληροφορικής πτυχίο ή δίπλωμα Επι στήμης των Υπολογιστών (SOFTWARE) ή Στατιστικής και Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο Πολυτεχνείου, Οικονομικής Σχολής, Μαθηματικής ή Φυ σικής και να διαθέτει μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην πληροφορική και τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλο μηχανογραφικό κέντρο. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προ αναφερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των ,55 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των οποίων ,46 πλέον Φ.Π.Α. για κάθε ένα γιατρό και φαρμακοποιό, ,81 πλέον Φ.Π.Α. για τον πολιτικό μηχανικό, ,81 πλέον Φ.Π.Α. για τον αναλογιστή και ,81 πλέον Φ.Π.Α. για τον ειδικό πληροφορικής και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΣΑΥ έτους 2007 με τα στοιχεία ΚΑ Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των κα θηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεν θα συνδέεται με το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από την Διοίκηση του Ταμείου. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2007 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7801 Αριθμ (5) Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι ατάξεις». β) Του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ. 527 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Φ.Ε.Κ Β ). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/32/138/ εγκρι τική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. 4. Την υπ αριθμ. 9658/ Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., βάσει της οποίας βεβαιώνεται ότι, πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθω σης έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας καθώς και ότι το έργο που θα συναφθεί δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα. 5. Το γεγονός ότι λόγω τις ιδιαίτερης φύσης του έργου που θα παραχθεί και του σκοπού του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ισχύει, για τις εν λόγω συμβάσεις που θα συναφθούν και οι οποίες δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., η υπ αριθμ. 185/2004 Γνωμοδότηση του Δ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του εν λόγω νομικού προσώπου, αποφασίζουμε: 1) Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γε ωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) με εκατό (100) άτομα (εξωτερικούς συνεργάτες), κατ ανώτατο όριο μηνιαίως, διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες, με ημερομηνία έναρξης από , με τις παρακάτω ειδικότητες: Υπεύθυνος συντονιστής Διευθυντές σύνταξης Αρχισυντάκτες Τηλεπαρουσιαστές Διευθυντές παραγωγής Χειριστές γεννήτριας χαρακτήρων Βοηθοί παραγωγής Δημοσιογράφοι Σκηνοθέτες Βοηθοί σκηνοθέτες Γραφίστες ηλεκτρονικών μέσων Εικονολήπτες Βοηθοί εικονολήπτες Ηλεκτρολόγοι φωτιστές Μακινίστες Χειριστές steadcam Ηχολήπτες Μοντέρ Εκφωνητές κειμένων Μουσικοί επιμελητές Φωτογράφοι Επιστημονικοί σύμβουλοι Μεταφραστές μεταγλωττιστές Επιμελητές ύλης Creative directors (γραφίστες υπεύθυνος κασέ) Τεχνικοί μίξης εικόνας Συντονιστές σκηνής Διευθυντές φωτισμού Φροντιστές 2) Το έργο που θα εκτελέσουν συνίσταται στην πα ραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, ποι κίλου οπτικοακουστικού υλικού (spots, βιντεοκασέτες κ.τ.λ.), καθώς και έντυπου ενημερωτικού περιοδικού για την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των κα ταναλωτών της χώρας σε θέματα αγροτικής πολιτικής, τεχνογνωσίας, φυτοπροστασίας, προώθησης και προ βολής γεωργικών προϊόντων, καθώς και πολιτιστικής φύσεως σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 3) Το όλο έργο θα εκτελεστεί υπό την απαραίτητη προ ϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών. 4) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται όλη η χώρα ή και το εξωτερικό. Η επεξεργασία του πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού θα γίνεται στις εγκαταστά σεις των Ρ/Τ παραγωγών (studios) του Υπουργείου στη Λυκόβρυση Αττικής. 5) Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανω τέρω σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ( ) ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερί δα της Κυβερνήσεως, ανακαλουμένης της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 248 Β ) απόφασής μας. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ (6) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων για τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του ποιοτικού παρακρατήματος στον τομέα αροτραί ων καλλιεργειών, σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτρο πής (Φ.Ε.Κ. 1583/Β / ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Τις διατάξεις: 1. του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την

6 7802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/Α ). 2. του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α ), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. 70/Α ), του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α ), του άρθρου 31 ν. 2076/1992 και του άρθρου 19 του ν. 2367/ του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (98/Α ). 4. του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (173/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2, παρ. 5 του ν. 2732/1999 (154/Α ) και το άρθρο 23 του ν. 2945/2001 (223/Α ). 5. του π.δ. 402/1988 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ αριθμ. Υ1/04 (ΥΒ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 6. του π.δ. 81/2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α /1981) σχετικά με τη συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Β. τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): /2005 του Συμβουλίου, «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» (L. 209/2005) /2006 της Επιτροπής (L171 της ) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ, και του ΕΓΤΑΑ.» /2003 του Συμβουλίου (EEL 270/2003), (άρθρο 69), «περί θέσπισης κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και θέσπισης ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και τροποποίησης των κανονισμών (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 2019/1993, (Ε.Κ.) αριθμ. 1452/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1453/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1454/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1868/1994, (Ε.Κ.) αριθμ. 1251/1999, (Ε.Κ.) αριθμ. 1254/1999, (Ε.Κ.) αριθμ. 1673/2000, (Ε.Κ.) αριθμ. 2358/1971, και (Ε.Κ.) αριθμ. 2529/2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει /2004 της Επιτροπής (EEL 141/2004), (άρθρο 48) «περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει /2004 της Επιτροπής (L141 της ) «σχετι κά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμο γή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κα νόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει /2004 της Επιτροπής (L 345 της ) «περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων IV και IVα του εν λόγω Κανονισμού και τη χρή ση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γ. Τις αποφάσεις υπ αριθμ.: / των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συ μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του ποιοτικού παρα κρατήματος στον τομέα των αροτραίων καλλιεργειών σε εκτέλεση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και (ΕΚ)795/2004 της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1583/Β / ) / των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1822/Β / ) «Συμπληρωματικά μέτρα και διαδι κασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του τίτλου ΙΙΙ, των καθεστώτων μη αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης του τίτλου IV και του μέτρου χορήγησης πρό σθετης ενίσχυσης για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας του άρθρου 69, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003, καθώς και του καθεστώτος της κατ αποκοπήν στρεμ ματικής ενίσχυσης για τη διατήρηση των παραδοσιακών ελαιώνων των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2019/93» /2002 του Υπουργού Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1042/ Β / ) περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως Ορ γανισμού Πληρωμής από » / των Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1470/Β / ) «Έγκριση Κανονι σμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» / των Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας» (Φ.Ε.Κ. Β /1324). Δ. Την υπ αριθμ / εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το ίδιο θέμα. Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Η υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1583/Β / ), τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Τρόπος χορήγησης του ποιοτικού παρακρατήματος Το ποσό, που προκύπτει από το ποσοστό παρακρά τησης του τομέα των αροτραίων καλλιεργειών, όπως αυτό καθορίζεται στην υπ αριθμ / κοινή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7803 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1122/Β / ) χορηγείται ως πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση σε παραγωγούς, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι και αραβόσιτο, υπό τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Το εν λόγω ποσό καταβάλλεται κατά το 90% αυτού στους παραγωγούς, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι και κατά το υπόλοιπο 10% στους παραγωγούς, που καλλιεργούν αραβόσιτο.» 2. Στο τέλος της παραγράφου 3, του άρθρου 4, προ στίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Ειδικώς, δε, για το γλυκό αραβόσιτο, καθορίζονται τα 0,8 κιλά ή σπόροι ανά στρέμμα τουλάχιστον.» 3. Το άρθρο 5, επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Άρθρο 5 Πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση Τα ακριβή ποσά της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυ σης, που χορηγούνται στους παραγωγούς, που καλλι εργούν σκληρό σιτάρι και αραβόσιτο σε εφαρμογή των ποσοστών του άρθρου 2 της παρούσης αντίστοιχα, κα θορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με τη συνολική έκταση, που θα καλλιεργηθεί με σκληρό σιτάρι και αραβόσιτο σε επίπεδο χώρας.» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 8 Μαρτίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ /05/2007 (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5156/ (Β 1821) από φασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύστα ση και Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο πής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 1141/1./15/2005 (Β 1800) και /04/2006 (Β 146) όμοι ες αποφάσεις». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 2935/2001 «Προσω πικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α 162), β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 5156/ (Β 1821) Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύστα ση και Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /15/2005 (Β 1800) και /04/2006 (Β 146) όμοιες αποφάσεις ως ακολούθως: α) Στην παράγραφο 2 προστίθενται ως μέλη της νο μοπαρασκευαστικής επιτροπής και υπό στοιχεία (θ) ο ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΔΑΝΙΟΛΟΣ Ιωάννης, Δικηγόρος και (ι) ΡΕΔΙΑΔΗΣ Δευκαλίων, Δικηγόρος. β) Στην παράγραφο 3 προστίθεται ως αναπληρωτής γραμματέας η Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ Φω τεινή. γ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 5156/ (Β 1821) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /15/2005 (Β 1800) και /04/2006 (Β 146) όμοιες αποφάσεις. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ F Αριθμ (8) Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολι κής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγεί ου Ν. Ηράκλειας στις διατάξεις του ν. 3463/2006. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/ ) Τις διατάξεις του α.240 και 243 του ν. 3463/ ) Την συστατική πράξη 7171/90 του Νομάρχη Χαλκι δικής, της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ηράκλειας και την τροποποιητική αυτής υπ αριθμ. 8752/ ) Την υπ αριθμ. 24/2007 απόφαση του Δ.Σ. Καλλι κράτειας. 5) Την υπ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γεν. Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντη στους Προϊστ. Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων, των υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Τροποποιείται και προσαρμόζεται η συστατική πράξη του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Σχο λική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ηράκλειας» στις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/2006 ως ακολούθως: Η παράγραφος που αφορά τη σύνθεση του Δ.Σ. του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «.. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του και αποτε λείται: α) τρείς (3) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου που ορίζονται από την πλειοψηφία του δημοτικού συμ βουλίου ( εκ των οποίων ο ένας είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Δ.Δ. Ν. Ηράκλειας), β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου που ορί ζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 30 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Ζαχάρως Νομού Ηλεί ας και σύσταση των θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Ιουλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ. 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β /17.8.2005) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα