Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/19.12.2014"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 377/2014 ΘΕΜΑ Έγκριση απογραφής των ΝΠ ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ( ΗΚΕΠΑ) & ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΗΚΕΠΑΚΑ) Σήµερα στις 18 εκεµβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ αριθµ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ήµαρχο και σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους την Το ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΗ.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥ Η ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ηµήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. ******************* Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για συζήτηση το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση απογραφής των ΝΠ ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ( ΗΚΕΠΑ) & ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΗΚΕΠΑΚΑ). Αφού θέτει υπόψη του Συµβουλίου την υπ αριθµ. 467/2014 ΑΟΕ (µε Α Α: ΩΑΡ9ΩΕΒ-Π84) & το υπ αριθµ / έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (114 /Α ΦΕΚ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» 2. Την υπ αρ / απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η. «Καθορισµός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων των δήµων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α )» 3. Την υπ αρ. 570/2013 απόφαση ηµάρχου µε την οποία συστήθηκε η επιτροπή απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηµατικών διαθεσίµων των καταργηθέντων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ΗΚΕΠΑ και ΗΚΕΠΑΚΑ σας διαβιβάζουµε προς έγκριση την απογραφή των καταργηθέντων ΝΠ, ηµοτικού Κέντρου Πολιτισµού και Άθλησης ( ΗΚΕΠΑ) και ηµοτικού Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΗΚΕΠΑΚΑ)» προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την απογραφή των καταργηθέντων ΝΠ, ηµοτικού Κέντρου Πολιτισµού και Άθλησης ( ΗΚΕΠΑ) και ηµοτικού Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΗΚΕΠΑΚΑ) και έχει ως κατωτέρω: 2

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Ν.Π... ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ - Η.ΚΕ.ΠΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α ΤΗΣ 11/11/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Εισαγωγή Ια. ηµιουργία των Ν.Π.. «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Ιβ. Κατάργηση των ανωτέρων Ν.Π.. Ιγ. Σύσταση επιτροπής απογραφής Ιδ. ιαδικασία πραγµατοποίησης της απογραφής έναρξης Ιε. Στοιχεία βάσει των οποίων συντάχθηκε η απογραφή ΙΙ. Καταγραφή και αποτίµηση των παγίων στοιχείων καθώς και κάθε µορφής πάγιας και µακροπρόθεσµης επένδυσης του νοµικού προσώπου ΙΙΙ. Τεχνικά έργα των νοµικών προσώπων IV. Συµµετοχές και τίτλοι του νοµικού προσώπου V. Η καταγραφή και η αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και ο τρόπος αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε VI. Η καταγραφή και αποτίµηση των απαιτήσεων VII. Η καταµέτρηση των χρηµατικών διαθεσίµων VIII. Χρεόγραφα IX. Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ΙΧα. Οι οφειλές των Νοµικών Προσώπων προς τρίτους (προµηθευτές, εργολάβους, πιστωτές, προσωπικό κλπ). ΙΧβ. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπογραφείσες συµβάσεις που δεν έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί ΙΧγ. Κρατήσεις. Αναλυτική κατάσταση για ποσά που κρατήθηκαν από τρίτους και οφείλονται X. Επιχορηγήσεις XI. Προσφυγές-εκκρεµείς δίκες και ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις XII. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 3

4 Ι. Εισαγωγή : Ια. ηµιουργία των Ν.Π.. «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10, κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει είτε δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή, εναλλακτικά, εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Το ηµοτικό Συµβούλιο Ιλίου, κατ εφαρµογή της ως άνω διάταξης, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες : 1. Τη συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Ιλίου» και «ΑΟ Ιλίου» και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου στο ήµο Ιλίου µε την επωνυµία «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης Η.ΚΕ.ΠΑ» 2. Τη συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ιλίου» και «ΚΑΠΗ ήµου Ιλίου» και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου στο ήµο Ιλίου µε την επωνυµία «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Τα νέα νοµικά πρόσωπα που δηµιουργήθηκαν από τις συγχωνεύσεις, υποκατέστησαν αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενα µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Ιβ. Κατάργηση των ανωτέρω Ν.Π.. Με την υπ. αρ. 338/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2853/ τεύχος Β, τα ως άνω Ν.Π.. του ήµου Ιλίου καταργήθηκαν και απορροφήθηκαν από το ήµο Ιλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωµάτωση των οικονοµικών δεδοµένων των νοµικών προσώπων του ήµου είναι η σύνταξη της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηµατικών τους διαθεσίµων. Ιγ. Σύσταση επιτροπής απογραφής Λόγω της εφαρµογής διπλογραφικού συστήµατος και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου «Απογραφή και Αποτίµηση Ενάρξεως» του Π.. 315/99, επιβάλλεται η διενέργεια, η σύνταξη και η έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο της απογραφής έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηµατικών διαθεσίµων. Προς τούτο συστήθηκε επιτροπή απογραφής, ως κάτωθι: 1. Θεόδωρος εύτος (Πρόεδρος-Μέλος.Σ.) 2. Παναγιώτα Μηλιώνη (Μέλος- Μέλος.Σ.) 3. Γεώργιος Σταµατόπουλος (Μέλος- Μέλος.Σ.) 4. Χαράλαµπος Μιχάλης ( ικηγόρος του ήµου) 5. Γεωργία Πέτρη (Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών) 6. Αναστάσιος Παραστατίδης (Προϊστάµενος του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστής) 7. Αστέρω Μπαγουλή (Προϊσταµένη Ταµειακής Υπηρεσίας) 8. Κυριάκος Καραγιώργης (Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 9. Ακίνδυνη Κρητικού (Προϊσταµένη ιεύθυνσης του καταργηθέντος ΝΠ - ΗΚΕΠΑΚΑ) 10. Χριστίνα Μηλιώνη (Προϊσταµένη ιεύθυνσης του καταργηθέντος ΝΠ ΗΚΕΠΑ) Ιδ. ιαδικασία πραγµατοποίησης της απογραφής έναρξης Η απογραφή πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερις (4) φάσεις, κατ αναλογία των διατάξεων της υπ αρ /10 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, ως ακολούθως: Πρώτον καταγράφηκαν τα χρηµατικά διαθέσιµα των δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» και «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» και οι άµεσα πληρωτέες υποχρεώσεις του. εύτερον τα έσοδα (εισπρακτέες απαιτήσεις) και τα έξοδα (άµεσα καταβλητέες υποχρεώσεις). Τρίτον τα κινητά και κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία, οι χρηµατοδοτήσεις, οι δανειακές και γενικά οι συµβατικές υποχρεώσεις. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των εσόδων και κάθε είδους νοµικών εκκρεµοτήτων. Τέταρτον καταγράφηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν πρωτόκολλα παράδοσηςπαραλαβής και έντυπα καταγραφής της κινητής περιουσίας, τα οποία υπογράφηκαν αρµοδίως και επισυνάπτονται στη παρούσα έκθεση. Αναλυτικά τα πρωτόκολλα είναι τα εξής: 4

5 Πρωτόκολλο χρηµατικών διαθεσίµων Έντυπα φυσικής καταγραφής της κινητής περιουσίας Πρωτόκολλο καταγραφής των συνεχιζόµενων συµβάσεων Πρωτόκολλο καταγραφής των άµεσα καταβλητέων υποχρεώσεων Έντυπό καταγραφής αναλωσίµων Ιε. Στοιχεία βάσει των οποίων συντάχθηκε η απογραφή Στοιχεία για την απογραφή αντλήθηκαν από: Την Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου Ιλίου που διενεργούσε και την ταµιακή διαχείριση του «ηµοτικού Κέντρου Πολιτισµού & Άθλησης Η.ΚΕ.ΠΑ» και του «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν. 3463/06 Τη φυσική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων, που πραγµατοποιήθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες των νοµικών προσώπων Τα αρχεία των νοµικών προσώπων για την αποτίµηση της κινητής περιουσίας, τις συνεχιζόµενες συµβάσεις, τις οφειλές (απλήρωτα παραστατικά) Ιστ. Οι µέθοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν Για την αποτίµηση της κινητής περιουσίας ακολουθήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες: i. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί µέχρι τις 11/11/2013 εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ, ενώ όπου δεν στάθηκε δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για την αξία κτήσης τους, αυτή προσδιορίστηκε κατά προσέγγιση. ii. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξία κτήσης µικρότερη από ευρώ εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ, ως πλήρως αποσβεσθέντα, καθώς επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βάσει των διατάξεων του Π 100/98 δύνανται να αποσβένονται εφ άπαξ, εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ (όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές). Τα αποθέµατα-υλικά που βρέθηκαν στις 11/11/2013 στα νοµικά πρόσωπα αποτιµήθηκαν στην τελευταία αξία κτήσης, όπως αυτή εµφανίστηκε στα τελευταία τιµολόγια αγοράς που ευρίσκονται στις υπηρεσίες. Ο τρόπος αυτός προσδιορισµού ήταν ο µόνος εφικτός λόγω της µη παρακολούθησης των υλικών µε οργανωµένη αποθήκη στα νοµικά πρόσωπα. Για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων του νοµικού προσώπου συγκεντρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από νόµιµα δικαιολογητικά µέχρι 11/11/2013 και παρουσιάζονται στις σχετικές λίστες που παραδόθηκαν από την οικονοµική τουςυπηρεσία. Οι αποσβέσεις έγιναν µε βάση τις διατάξεις του Π.. 299/03 και της παρ του Π.. 315/99, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. ΙΙ. Καταγραφή και αποτίµηση των παγίων στοιχείων καθώς και κάθε µορφής πάγιας και µακροπρόθεσµης επένδυσης του νοµικού προσώπου Η συγκεντρωτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων, όπως προσδιορίστηκε από την καταγραφή και αποτίµησή τους, είναι η ακόλουθη: «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Περιγραφή Αξία κτήσης Αποσβεσθ. Αναπόσβεστη αξία Οικόπεδα- Γήπεδα 0,00 0,00 0,00 Κτίρια& Τεχνικά Έργα , , ,34 Μηχανήµατα 5.176, ,49 0,02 Μέσα µεταφοράς 3.634, , ,65 5

6 Περιγραφή Αξία κτήσης Αποσβεσθ. Αναπόσβεστη αξία Έπιπλα , , ,22 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,89 0,22 Σύνολο , , ,45 «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Περιγραφή Αξία κτήσης Αποσβεσθ. Αναπόσβεστη αξία Έπιπλα , , ,81 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 9.840, , ,20 Σύνολο , , ,01 ΙΙΙ. Τεχνικά έργα των νοµικών προσώπων Κατά τον έλεγχο, που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων, διαπιστώθηκε ότι τα νοµικά πρόσωπα είχαν συνάψει συµβάσεις τεχνικών έργων µε αναδόχους τα οποία ήταν υπό κατασκευή κατά την ηµεροµηνία απογραφής (11/11/2013) και είναι τα εξής: «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 7 ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΘ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒ. ΤΙΜΟΛ. ΣΥΝΕΧ , , , , , ,00 6

7 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Ζ ΚΑΠΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ , , , , , ,24 «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ. ΣΥΝΕΧ. ΑΝΑΘ. ΣΥΜΒ. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ ΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΧΟΚΕΪ ΕΡΓ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΜ.ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΛ.03/2006 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕ ΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕ ΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ , , ,71 ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ , , ,59 ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ , ,22 865,56 ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ , , ,23 ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ , , ,24 ΟΤΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ , ,95 498,55 ΚΩΝ/ΝΟΣ IV. Συµµετοχές και τίτλοι του νοµικού προσώπου Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων διαπιστώθηκε ότι τα νοµικά πρόσωπα ΕΝ συµµετείχαν σε δηµοτικές, διαδηµοτικές ή άλλες επιχειρήσεις, ούτε είχαν στην κατοχή τους λοιπούς τίτλους ή δοσµένες εγγυήσεις κατά την 11/11/2013. V. Η καταγραφή και η αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και ο τρόπος αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε Τα αποθέµατα απογράφηκαν αναλυτικά ανά είδος, οµαδοποιηµένα ανά γενικότερη κατηγορία αναφέροντας: την περιγραφή του είδους τη µονάδα µέτρησης (π.χ. τεµάχιο, kg, m,m 2,m 3 κλπ.) την ποσότητα 7

8 την τιµή ανά µονάδα µέτρησης τη συνολική αξία ανά είδος Η απογραφή των αποθεµάτων έγινε ξεχωριστά ανά αποθηκευτικό ή άλλο χώρο του Ν.Π..., η αποτίµηση των αγαθών έγινε, όπου ήταν εφικτό, στην τελευταία αξία κτήσης, όπως αυτή εµφανίστηκε στα τελευταία τιµολόγια αγοράς που προσκοµίστηκαν στις υπηρεσίες, ενώ τα αντικείµενα που είχαν αποκτηθεί προ 5ετίας αποτιµήθηκαν µε αξία «µνείας» (0,01 ). Ο τρόπος προσδιορισµού ήταν ο µόνος εφικτός λόγω της µη παρακολούθησης των υλικών µε οργανωµένη αποθήκη από τα Ν.Π... του ήµου. Τα αποθέµατα που καταγράφηκαν ανά κατηγορία είναι : Περιγραφή Αναλώσιµα υλικά ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΣΗΣ ( ΗΚΕΠΑ) ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( ΗΚΕΠΑΚΑ) , ,07 Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση της απογραφής των υλικών στις 11/11/2013. VI. Η καταγραφή και αποτίµηση των απαιτήσεων Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων διαπιστώθηκε ότι τα νοµικά πρόσωπα κατά τις 11/11/2013 : ΕΝ είχαν απαιτήσεις οι οποίες να προκύπτουν από τίτλους βεβαίωσης ΕΝ είχαν εκκαθαρισµένες απαιτήσεις για τις οποίες δεν είχαν συνταχθεί χρηµατικοί κατάλογοι ΕΝ είχαν εκκαθαρισµένες απαιτήσεις για τις οποίες ενώ είχαν συνταχθεί χρηµατικοί κατάλογοι και είχαν αποσταλεί στη ταµειακή υπηρεσία, δεν είχαν βεβαιωθεί ταµειακά από την υπηρεσία Επισφαλείς απαιτήσεις µε βάση το χρόνο παραγραφής ανά κατηγορία απαίτησης ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. VII. Η καταµέτρηση των χρηµατικών διαθεσίµων Η απογραφή των χρηµατικών διαθεσίµων των νοµικών προσώπων έγινε µε βάση ειδικό αναλυτικό πρωτόκολλο της ταµιακής υπηρεσίας του ήµου (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση) και δικαιολογητικών εγγράφων των τραπεζών (extrait), που αποδεικνύουν τις χρηµατικές τοποθετήσεις των νοµικών προσώπων σε αυτές. Αναλυτικά τα χρηµατικά διαθέσιµα των νοµικών προσώπων κατά τις 13/11/2013 είχαν ως εξής: Κατηγορία διαθεσίµων Ταµείο του νοµικού προσώπου Καταθέσεις σε τράπεζες ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 0,00 0, , ,37 ΣΥΝΟΛΟ , ,37 Αναλυτικά οι καταθέσεις σε τράπεζες έχουν ως εξής: Καταθέσεις σε τράπεζες ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης MILLENIUM BANK , ,22 Τ. Π , ,40 ΟΨΕΩΣ ΗΜΟΥ 757,75 ΣΥΝΟΛΟ , ,37 8

9 Στο συνολικό ποσό των χρηµατικών διαθεσίµων ΕΝ υπήρχαν και ΕΝ περιλαµβάνονται ανεξόφλητες επιταγές, για τις οποίες δεν εµφανίστηκαν οι δικαιούχοι να εισπράξουν από την τράπεζα. Τα χρηµατικά διαθέσιµα των νοµικών προσώπων ανά κατηγορία προορισµού, όπως προκύπτει από το βιβλίο τρεχούµενων λογαριασµών, παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: Κατηγορία βιβλίου τρεχούµενων λογαριασµών ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τακτικά , ,33 Έκτακτα ανειδίκευτα , ,30 Έκτακτα ειδικευµένα 537, ,19 Σύνολο διαθεσίµων , ,82 Τέλος, ΕΝ υπάρχουν εκκρεµείς απαιτήσεις και κατά συνέπεια, ούτε έχουν πραγµατοποιηθεί ένδικα και αναγκαστικά µέτρα είσπραξης. : Η διαφορά που παρουσιάζεται µεταξύ των extrait της τράπεζας και του βιβλίου τρεχούµενων λογαριασµών ανέρχεται Για το ΗΚΕΠΑ η διαφορά λογιστικού και πραγµατικού υπολοίπου στο ποσό των 1.325,06 και οφείλεται στην κατάθεση ποσού 1.410,00 στο λογαριασµό όψεως του ΗΚΕΠΑ και αφορά εισφορές αθλητισµού για τις οποίες εκδόθηκε το υπ. αρ. 227/ γραµµάτιο είσπραξης του ήµου και στη µη έκδοση τακτοποιητικών χρηµατικών ενταλµάτων ποσού 84,94 για έξοδα διαχείρισης των λογαριασµών όψεως στην τράπεζα Millennium. Το ένταλµα εκδόθηκε από το ήµο Ιλίου ως καθολικός διάδοχος. Για το ΗΚΕΠΑΚΑ η διαφορά λογιστικού και πραγµατικού υπολοίπου στο ποσό των 6.234,45 η οποία αναλύεται ως εξής: - ποσό 6.479,45 προέρχεται από τη χρονική περίοδο προ του 2004, κατά την οποία η διαχείριση των εισπράξεων και πληρωµών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου διενεργείτο από έναν και µοναδικό κοινό λογαριασµό όψεως στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, αναµένεται δε αναλυτική κίνηση προς τακτοποίηση της διαφοράς. - ποσό 245,00 προέρχεται από τροφεία που κατατέθηκαν στον λογαριασµό «τροφείων» του Νοµικού Προσώπου στις , αλλά το γραµµάτιο είσπραξης εκδόθηκε από το ήµο (αριθµός γραµµατίου είσπραξης 300/ ). Ειδικά ο λογαριασµός αυτός παρουσιάζει κινήσεις (παρόλη την ενηµέρωση που έγινε στους γονείς) καθ όλη τη διάρκεια του 2013, οι οποίες όµως από και µετά εµφανίζονται στην οικονοµική διαχείριση του ήµου. VIII. Χρεόγραφα Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων, διαπιστώθηκε ότι ΕΝ υπήρχαν χρεόγραφα που να ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα. IX. Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων, διαπιστώθηκε ότι µέχρι και τις 11/11/2013 ΕΝ είχαν συνοµολογηθεί δάνεια ανάµεσα στα νοµικά πρόσωπα και σε κάποιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, φορέα ή οργανισµό (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων, ιδιωτικές τράπεζες κ.α.). ΙΧα. Οι οφειλές των Νοµικών Προσώπων προς τρίτους (προµηθευτές, εργολάβους, πιστωτές, προσωπικό κλπ) Ο προσδιορισµός των οφειλών προς τρίτους πραγµατοποιήθηκε µε βασικό κριτήριο τη νοµιµοποίηση των δαπανών αυτών. Τα σηµεία που προσδιόρισαν τη νοµιµότητα των οφειλών ήταν τρία 1. η ανάληψη των σχετικών δαπανών, 2. η ύπαρξη διαδικασίας ανάθεσης (απευθείας ανάθεση, διαγωνιστική διαδικασία), 3. η ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής εκτέλεσης πιστοποίησης των δαπανών Αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων προς προµηθευτές και κάθε άλλο πιστωτή ή δικαιούχο χρηµάτων αναφέρεται σε επισυναπτόµενη κατάσταση, όπου αναφέρονται υποχρεώσεις προς: προµηθευτές παγίων εργολάβους προµηθευτές υλικών 9

10 προµηθευτές υπηρεσιών προσωπικό Το συνολικό ποσόν που οφείλουν τα νοµικά πρόσωπα σε τρίτους έχει ως εξής : «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Α/Α Ηµ. Εκδ. Αρ. Παρ. Κίνηση ικαιούχος Ποσό CKS SPORTS Γ. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ /9/ Τιµολόγιο-.Αποστ. Β.ΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,34 2 7/11/ Τιµολόγιο-.Αποστ. CKS SPORTS Γ. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ - Β.ΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 479,7 EURO ATHLETIC- ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ ΗΣ ΧΡ. 3 23/10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΙΩΑΝΝΗΣ 5.881,86 ΠΟΕ Ανεξόφλητα 4 3/12/ Παραστατικά ICC MATERIALS A.E , /8/ Τιµολόγιο Πώλησης OLYMPIC SPORTS A.E ,00 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 6 11/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ 283,5 7 11/11/ Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΛΠ 323,98 ΠΟΕ Ανεξόφλητα 8 4/9/ Παραστατικά ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.674, /10/ Λοιπές απάνες ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /11/ Λοιπές απάνες ΕΗ ΑΕ 1.453,00 Τιµολόγιο Παρ. ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ 11 21/10/ Υπηρεσιών Ε.Π.Ε. 94, /10/ /10/ /10/ /11/ /5/ Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών 10 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. 94,1 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. 94,1 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. 94,1 Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών ΗΧΩ- ΣΠ.ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 598,68 ΠΟΕ Ανεξόφλητα Παραστατικά ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΛΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.722, /11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ 5.000, /10/ Λοιπές απάνες ΛΙΟΣΗ ΣΟΦΙΑ 3.050,00 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΑΜΟΥΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ 940, /11/ /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 124, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 54, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 111, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 54, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΑΣ Α.Ε. 111, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΑΣ Α.Ε. 45, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΑΣ Α.Ε. 111, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 45,2

11 28 8/11/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 979, /11/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , /11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3.474, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΝΑΚΑΣ ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2.970, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 268, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 208, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 172, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 211, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 249, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 283, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 205, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 227, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 276, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 178, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 202, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 214, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 178, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 233, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 208, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 208, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 205, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 195, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 231, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 205, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 176, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 172, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 181, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 191, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 222,02 11

12 57 29/10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 140, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 207, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 217, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 190, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 286, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 307, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 256, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 226, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 185, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 224, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 236, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 102, /10/ Λοιπές απάνες ΟΤΕ 801,5 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΠΕΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & 70 11/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ 323,98 ΠΟΕ Ανεξόφλητα 71 5/12/ Παραστατικά ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.ΧΡΗΣΤΟΣ 4.145, /10/ Λοιπές απάνες ΣΕΡΕΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 40 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΜ 73 11/11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΣΤΕΦΑΝΟΣ /11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ,45 «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Α/Α Ηµ. Εκδ. 1 31/10/ Αρ. Παρ. Κίνηση ικαιούχος Ποσό ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ. Παραστατικά Παροχής ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Υπηρεσιών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2.673,01 ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ. 2 31/10/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 4.947,08 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & 3 1/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ 2.685,25 4 1/11/ Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΛΟΙΠΟΙ 2.532, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΝ ΡΕΑΣ Β. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ 1.702,57 12 ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΕΙΡΗΝΗ 7.639,21 6 7/11/ Λοιπές απάνες 7 11/11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε ,84

13 9 11/11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε. 842, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε. 398, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε. 609, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ 14 1/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 13 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS 2.767,25 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ 617, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ /11/ Τιµ.-. Αποστ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ 282, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΑΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Omega Printing Solutions) 4.018,41 ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 25 20/9/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε /9/ Τιµολόγιο Πώλησης ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 11 ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 27 22/10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2.361,53 ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 31 11/11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΚΩΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.650, /11/ Λοιπές απάνες ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 345, /10/ Λοιπές απάνες ΚΟΤΡΩΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΗΣ 460, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 342, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 283,86 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝ ΥΝΗ 145,5 37 1/11/ /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε , /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 681, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 4.520, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 3.774, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 2.260,00 ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 45 7/11/ Τιµολόγιο Πώλησης (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) 1.547, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) 8.919, /11/ Τιµ.-. Αποστ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ. ΧΡΗΣΤΟΣ 228, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1.176, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ,08

14 56 31/10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 1.809, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 897, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 1.728, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 945, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 1.053, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 469, /10/ Λοιπές απάνες ΠΕΤΡΙΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 236,11 ΡΟΥΜΑΝΑ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 1 19/9/ α.ΠΟΕ από ΑΑΥ ΜΙΣΘ (1) /9/ α.ΠΟΕ από ΑΑΥ ΜΙΣΘ ΡΟΥΜΑΝΑ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (1) 71,98 ΣΥΝΟΛΟ ,04 ΙΧβ. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπογραφείσες συµβάσεις που δεν έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί Μέχρι 11/11/2013 είχαν υπογραφεί συµβάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί εντός του 2013 τα σχετικά έγγραφα δαπανών. Η σύνθεση των δαπανών, που είχαν αναληφθεί, έχει ως εξής: «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Α/Α Κωδ.Μελ. Περιγραφή Κ.Α προϋπ. Ποσό Προµηθευτής 1 Π8/2013 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 2 Π8/2013 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 3 Π8/2013 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 4 Τεχνική Έκθεση Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 5 Τεχνική Έκθεση 6 Τεχνική Έκθεση «Προµήθεια εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό στο Ο.Τ. 740» «Προµήθεια εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό στο Ο.Τ. 740» «Προµήθεια εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό στο Ο.Τ. 740» «Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθµό του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» «Συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών (εργασία και ανταλλακτικά) του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου «Καθαρισµός των φρεατίων των κτιρίων του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» 7 Π2/2013 «Εκτύπωση εντύπων χρήσιµων για την εύρυθµη λειτουργία του Ν.Π... (ενηµερωτικά έντυπα, προσκλήσεις εκδηλώσεων, φάκελοι αλληλογραφίας κ.λ.π.) 8 Π21/2012 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργαζόµενων του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α περιόδου ,38 «ΜΙΧ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ,87 «ΜΙΧ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ,82 «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ. ΧΡΗΣΤΟΣ» ,25 «ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΙΟΣ» ,00 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΡΒΑΡΑ ,00 MEGA ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΕΛΑΣ ,00 ΑΦΟΙ ΤΣΑΛ ΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,60-14

15 9 - Καταβολή είδους σε χρήµα ,46-10 Π20/2012 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ. Α. Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, περιόδου ,00 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 11 Π5/2013 «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, σε εκδηλώσεις και εκδροµές, για το έτος 2013». 12 Π6/2013 «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, σε 3ήµερες εκδροµές, για το έτος 2013». 13 Τεχνική Έκθεση 14 Τεχνική Έκθεση «Προµήθεια µπαταρίας του απινιδωτή του Α Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» «Προµήθεια φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» , ,00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΕΪ ΑΝΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΕΪ ΑΝΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,85 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ALPHA MEDICAL SOLUTIONS ,00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘ. ΜΑΡΙΑ 15 - «Εγγυητικές επιστολές ΗΚΕΠΑΚΑ» , «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75» , «Φωταέριο και Φυσικό Αέριο ,00 - Παραγωγικής ιαδικασίας ΗΚΕΠΑΚΑ» 18 - «Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων» , «Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» 20 Π03/2013 «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Ν.Π... Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» Π10/2013 «Προµήθεια ειδών για «Εκδηλώσεις (Μενού) των µελών των Κ.Α.Π.Η.του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Τρίτης Ηλικίας, έτους 2013» 22 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» 23 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» 24 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α ήµου Ιλίου, έτους 2013» , , ,39 «ΣΙΝΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΕΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» ,00 «ΑΝ ΡΕΑΣ Β. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ» ,00 «ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε.» ,00 «ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε.»

16 25 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» 26 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α ήµου Ιλίου, έτους 2013» 27 - «Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων (Μεταξύ ήµου Ιλίου Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου και Κοινωνικής Συν-Εργασίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΗΚΕΠΑΚΑ». 28 «Υλοποίηση προγρ. σύµβασης για την παροχή ιατροκ. προστ. στα ηλικ/να άτοµα του ήµου µας (Μετ.. Ιλίου ΗΚΕΠΑΚΑ. Ιλίου και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΗΚΕΠΑΚΑ» , , , ,81 «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ» «ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε.» «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΫΠ. ΠΟΣΟ ΑΑΥ 1 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ.ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ,70 2 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΛΥΣ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜ.ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,90 3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,03 4 ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜ.ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ,70 5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι.& ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜ.ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,89 6 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΜ.ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤ.ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ ΠΡΟΜ.Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,71 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΙΑΧΕΙΡ ,00 9 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΛΥΣ.ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΝΤΗΡ.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ,50 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.ΙΛΙΟΥ ΗΚΕΠΑ -ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ,95 16

17 11 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΣΥΝΤΗΡ.ΠΟΡΤΩΝ -ΣΚΗΝΙΚΩΝ ,10 12 ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ,00 13 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘ. & ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 14 ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,80 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ,00 ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 Α ΑΜΙ ΗΣ ΝΙΚ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,00 20 BRINX ΑΕ ΠΡΟΜ.ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΚΕΠΑ ,56 21 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Ι.ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ,00 22 ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,00 23 ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ,41 24 ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ , Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ ,00 Υ ΡΕΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ,00 17

18 27 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ή ΦΩΤΙΣΜΟ) ΓΙΑ ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ,00 28 ΜΠΟΤΗΣ Ι.ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,81 29 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜ.ΓΥΜΑΝΣΤΗΡΙΟ ,47 30 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ,00 31 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΕ ΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ ,92 32 MΠΑΚΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. KAΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΚΕΠΑ , EUROTIMES AE ΠΡΟΜ. ΙΑΦΑΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ , ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ,60 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΤΑΞΙ Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» ,00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟΜΟΥ ,00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΙΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ,43 ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ , ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΑΠΟ ΤΟ 1930 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» , ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ,

19 41 ΑΦΟΙ ΤΣΑΛ ΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ , Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ν.ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΟΕ ΠΡΟΜ.ΕΠΑΘΛΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛ.ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» , ΚΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΕ.ΦΩΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» , ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» , ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ- ΣΜΠΟΥΝΙΑ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ , ΜΠΟΥΡ Α ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΧΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΧΕ.ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» ,00 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Ι.ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΒΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ,75 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ (Ν.Π) 4.182, (Ν.Π) , (Ν.Π) 7.620, (Ν.Π) 4.956, ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΝΝΑΤΑ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΚΛΟΟΥΝ (Ν.Π) 2.900, (Ν.Π) 2.214,00 19

20 57 58 ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗ ΒΙ ΑΛΗ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ, DJ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΜΕΝΑ ΡΟΣ «ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΕΣ» (Ν.Π) 4.305, (Ν.Π) 6.150,00 ΙΧγ. Κρατήσεις. Αναλυτική κατάσταση για ποσά που κρατήθηκαν από τρίτους και οφείλονται. Κατά τη 11/11/2013 υπήρχαν στην ταµειακή διαχείριση του νοµικού προσώπου ποσά τα οποία είχαν παρακρατηθεί πριν την ηµεροµηνία συγχώνευσης (11/11/2013) και έπρεπε να αποδοθούν στους δικαιούχους φορείς στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Κράτηση Ποσό IKA (Κ.Α ΙΚΑ) ,69 ΑΝΕΙΟ Τ.Π.&. (ΚΑ 8241-ΤΠ ) 522,33 Ε.Μ.Π (Κ.Α ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) 0,5 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ( ΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΩ 8224) 544,69 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 324,24 ΕΜΠ 0,5% ( ΚΑ 8224 ΕΘΝΙΚΗ ) 3,1 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% Ν.4013/11 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4,93 ΚΥΡ.ΣΥΝΤ. ΗΜ. (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 188,9 ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ (Κ.Α ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) 4.340,48 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΕΡΓΙΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΩΝ 1.279,13 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 208,74 ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ (Κ.Α ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ) 320,65 ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ (Κ.Α ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ) 804,06 ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 1,5% (Κ.Α ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ) 67,2 ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 0,5% (Κ.Α ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ) 23,43 ΤΑΧ.ΤΑΜ. - ΠΡΟΕΓΚ. ΑΝ.(Κ.Α ΤΑΧ.ΤΑΜ.) 613,02 ΤΠ Υ - ΤΠ ΚΥ ΕΙ.ΕΙΣΦ. 1% 272,35 ΤΠΕ- Ε 1% (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 7,2 ΤΣΜΕ Ε / ΕΤΑΑ(Κ.Α.8224-ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ) 8,64 ΤΥ Κ 1% (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 7,2 ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1% (ΕΘΝΙΚΗ ΚΑ 8224) 348,27 ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Κ.Α ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ) 58,5 Φ.Μ.Υ. (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 3.102,41 ΦΟΡΟΣ 20% ΣΜΕ ΜΕΣΩ ΕΑΠ (Κ.Α. 8223) 4.577,34 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. 4% (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 268,87 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. 8% (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 332,84 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%( Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 152,89 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕ Ε & ΕΜΠ (ΕΘΝΙΚΗ) 2,09 ΣΥΝΟΛΟ ,69 «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Κράτηση Ποσό ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (Κ.Α ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 482,78 ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΚΑ eurobank) 120,44 20

21 ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ Κ. ΣΥΝΤ. (ΚΑ eurobank) 360,92 ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΚΑ 8231-eurobank) 2,93 ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ ΣΤ.ΥΓ/ΚΩΝ (ΚΑ 8231-eurobank) 2 ΙΚΑ (ΚΑ 8231) ,68 Κλ.Πρ.Ν.Π.. (ΕΦΑΠΑΞ) - ΚΑ 8232 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 401,48 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% Ν.4013/11 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 43,73 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (8224) 679,04 Μ.Τ.Π.Υ (ΚΑ Ο.Υ. ΙΛΙΟΥ) 902,9 ΜΤΠΥ σε 140,80 (ΚΑ Ο.Υ ΙΛΙΟΥ) 73,19 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΚΑ Ο.Υ ΙΛΙΟΥ) 1,26 ΟΠΑ - ΤΥ ΚΥ (ΚΑ 8231-ΕΘΝΙΚΗ) 763,55 ΟΠΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛ (ΚΑ8231- ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 863,65 ΟΠΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟ (ΚΑ8231- ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 1.727,27 ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ 2.071,77 ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ 1,5% (ΚΑ 8224 ΕΘΝΙΚΗ) 773,53 ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ 0,5 (ΚΑ 8224 ΕΘΝΙΚΗ) 257,83 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ (ΚΑ ΤΠ ) 1.687,31 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΑ ΤΑΧ-ΤΑΜ) 640,65 ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ (ΚΑ ΕΘΝΙΚΗ) 168,52 ΤΕΑ Υ (ΚΑ ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 1.727,91 ΤΕΑ Υ ΑΝΕΙΟ (ΚΑ ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 124,82 ΤΠ Υ - ΤΑ ΚΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ (ΚΑ 8231-ΕΘΝΙΚΗ) 83,38 ΤΠ Υ (ΚΑ ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 704,32 ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% (ΚΑ 8224 ΟΥ ΙΛΙΟΥ ) 823,88 ΥΠΕΡ Ν.Π.. 40,98 ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1% (ΚΑ ΕΘΝΙΚΗ ) 745,96 ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΚΑ 8242-ΕΘΝΙΚΗ) 75 ΥΠΕΡ ΤΠ Υ 1% (ΚΑ 8231 ΟΥ ΙΛΙΟΥ ) 229,29 ΥΠΕΡ ΤΠ Υ 1% Ν.103/75 (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 109,41 ΥΠΕΡ ΤΠ Υ ΤΠ ΚΥ 1% (ΕΘΝΙΚΗ) 47,61 ΦΜΥ (ΚΑ ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 6.506,45 ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (ΚΑ ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 126,29 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. 4% (ΚΑ ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 951,93 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. 8% (ΚΑ ΟΥ ΙΛΙΟΥ) 1.964,44 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (ΚΑ Ο.Υ ΙΛΙΟΥ) 6,31 ΣΥΝΟΛΟ ,41 X. Επιχορηγήσεις Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων διαπιστώθηκε ότι κατά τις 11/11/2013 ΕΝ υπήρχαν αναπόσβεστες επιχορηγήσεις στα βιβλία των νοµικών προσώπων. XI. Προσφυγές-εκκρεµείς δίκες και ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις Κατά τη διαδικασία της απογραφής ζητήθηκαν από τη νοµική υπηρεσία του ήµου στοιχεία σχετικά µε προσφυγές, εκκρεµείς δίκες και ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Ο δικηγόρος του ήµου Ιλίου βεβαίωσε ότι µέχρι και τις 11/11/2013 τα νοµικά πρόσωπα του ήµου είχαν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες είναι αναλυτικά: «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Α/Α ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑ ΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 21

22 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.ΑΡΩΝΗΣ (9 ενάγοντες) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΠΑΝΤΑΗ- ΤΣΑΛ ΑΡΗΣ ΠΑΛΛΑΣΗΣ Ν. ΒΕΡΓΟΣ κλπ ( 13 ενάγοντες) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8 ενάγοντες) , ,00 (4.576Χ2) 4.752,00*1 & 3.520* ,00 324/ , / ,00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΙΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΙΛΙΟΥ- ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. ΙΛΙΟΥ- ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. ΙΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Α/Α ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑ ΙΚΟΙ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΡ.ΑΡΝΑΚΗ (4 ενάγοντες) ΕΣΠΟΙΝΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (5 ενάγοντες) ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (20 ενάγοντες) ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ ΙΟΝΥΣΙΑ ΡΟΥΜΑΝΑ ΟΛΓΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,30 386/ , ,80 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 1358/ ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΠΗ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΗΚΕΠΑΚΑ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22

23 5 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΚΡΕΣΤΑ ,00 6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ,92 ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΙΚΑΣΙΜΟΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ XII. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία Αποφάσεις για εντάξεις έργων και δράσεων σε επιχειρησιακά προγράµµατα, των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ. Τέλος, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ αρ /10 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτές αναλογικά εφαρµόζονται στα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τυχόν λάθη ή παραλείψεις (ποσοτικά και αξιακά) προκύψουν από µεταγενέστερο έλεγχο των στοιχείων της απογραφής, δύνανται να διορθωθούν µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ιλίου. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 23

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. / νση :Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας :11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο :213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5.3.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ.Πρωτ. 11757 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοδήµου 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Ιντζέ Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 Α Α:ΒΕΝ3ΩΚΑ-9ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 458/2015 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το Β1 Στάδιο της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 6/2015 Αρ. Πρωτ.: 8464 ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού Πλατειών του ήµου Ιάσµου ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ...

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί του 11 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22 ης Ιουνίου 2012 των Μετόχων κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 80.945,00 80.945,00 36.979,37 4.493,91 0211.01 Τόκοι από καταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-ΩΩΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-ΩΩΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 21.02.2012 A.Π.: 698. Προς: - Επιµελητήριο ωδεκανήσου - Επιµελητήριο Κυκλάδων

Ερµούπολη, 21.02.2012 A.Π.: 698. Προς: - Επιµελητήριο ωδεκανήσου - Επιµελητήριο Κυκλάδων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ87ΛΞ-ΡΦΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 183/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Γ Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2049029,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 16/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 158/2011 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις πέντε του µηνός Μαίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυµνο Πληροφ.: Παπανικολάου Ζ. Τηλ/νο : 28310-87201 Φαξ : 28310 27493, 27928

Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυµνο Πληροφ.: Παπανικολάου Ζ. Τηλ/νο : 28310-87201 Φαξ : 28310 27493, 27928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 04.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυµνο Πληροφ.: Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 01/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 3/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003211166 2015-10-23

15REQ003211166 2015-10-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/8-10-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Π ί ν α κ α ς 1. Οι ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές κατά την περίοδο Ιαν.-Δεκεμβρίου 2012, 2013 & 2014*

Π ί ν α κ α ς 1. Οι ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές κατά την περίοδο Ιαν.-Δεκεμβρίου 2012, 2013 & 2014* Π ί ν α κ α ς 1 Οι ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές κατά την περίοδο Ιαν.-Δεκεμβρίου 2012, & * 2012 % Μεταβολή 13/12 % Μεταβολή 14/13 (σε εκατ. ) Εξαγωγές 27.342,7 27.316,0 26.900,2-0,1% -1,5% Εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΥ)

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5031 / 02.06.2015 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :78029 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 458/2013 Από το Πρακτικό της 48ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 17-06-2015 Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΖΧΩΕΤ-Φ53 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: ΒΟΖΧΩΕΤ-Φ53 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 29/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης. 20 Έτος:2009 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ : «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας για το έτος 2010» ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Τα Εγκεφαλονωτιαία Γάγγλια Το Περιφερικό Νεύρο Δοµή του Περιφερικού Νεύρου Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών Τα Εγκεφαλικά Νεύρα Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη : (210) 32

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:

ιακήρυξη Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά :

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Τα δικαιολογητικά της οµάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 1.1. Φωτοτυπία αστυνοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 7/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΟΡ1Γ-ΖΛΡ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 7/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΟΡ1Γ-ΖΛΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. /ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο γ' υποτµήµα "Κρηνίδες - Άγιος Σύλλας" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002476995 2014-12-15

14PROC002476995 2014-12-15 Μεσσήνη 09-12 - 2014 Αρ. πρωτ.: 41834 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 25/11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 25/11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κέρκυρα, 13 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... Αθήνα 30-9-05 Αριθ. Πρωτ. 101296/Γ2 Βαθ. Προτερ...

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... Αθήνα 30-9-05 Αριθ. Πρωτ. 101296/Γ2 Βαθ. Προτερ... Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 11.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 11.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 11.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 08.12.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα